Suvestinė redakcija nuo 2021-02-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 9-403, i. k. 11311NDISAK000T1-25

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. T1-402, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29637

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS,  SUSIJUSIOS SU ALKOHOLIO PRODUKTAIS, TABAKU, TABAKO GAMINIAIS IR SU JAIS SUSIJUSIAIS GAMINIAIS, PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. sausio 18 d. Nr. T1-25

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. T1-80, 2018-06-08, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09675

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų patvirtinimo“,

t v i r t i n u  Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų atlikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                    Zenius Martinkus

 

 

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d.

įsakymu Nr. T1-25

(Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus 2020 m. spalio 21 d.

įsakymo Nr. T1-101 redakcija)

 

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ALKOHOLIO PRODUKTAIS, TABAKU, TABAKo gaminiais IR SU JAIS SUSIJUSIAIS GAMINIAIS, PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų atlikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) atliekamos ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų (toliau – patikrinimai) tikslą, rūšis, pavedimų skyrimo, neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus, patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarką, trukmę, dokumentų patikrinimo ir veiksmų, nustačius teisės aktų pažeidimus, tvarką.

2. Departamentas pagal kompetenciją, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ūkio subjektų veiklą, susijusią su alkoholio produktų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių gamyba, prekyba, reklama, kita su šiais produktais susijusia veikla, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų patvirtinimo“, bei šiomis Taisyklėmis, organizuoja ir vykdo planinius ir neplaninius patikrinimus.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiklą, susijusią su alkoholio produktų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių gamyba, prekyba, reklama, kita su šiais produktais susijusia veikla, apibrėžtas sąvokas.

4. Valstybės tarnautojų, įgaliotų organizuoti ir vykdyti patikrinimus, funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato teisės aktai bei valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai.

 

II SKYRIUS

patikrinimų TIKSLAS ir RŪŠYS

 

5. Patikrinimų tikslas – nustatyti, kaip ūkio subjektai laikosi teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, susijusią su alkoholio produktais, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, reikalavimų, vertinti informaciją apie ūkio subjektą, teikti metodinę pagalbą ūkio subjektams, įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių.

6. Patikrinimų rūšys:

6.1. planinis patikrinimas;

6.2. neplaninis patikrinimas.

 

III SKYRIUS

BENDROSIOS PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMO BEI VYKDYMO NUOSTATOS

 

7. Departamento valstybės tarnautojai, patikrinimų apimtį ir atlikimo eigą planuoja atsižvelgdami į patikrinimo rūšį, priežastį ir tikslą bei įvertinę turimą informaciją apie ūkio subjektą.

8. Departamento valstybės tarnautojai, atliekantys planinius patikrinimus, privalo turėti Departamento direktoriaus pasirašytą nustatytos formos pavedimą atlikti planinį patikrinimą (toliau – Pavedimas Nr. 1) (13 priedas). Pavedime Nr. 1 turi būti nurodyta valstybės tarnautojo(-ų), kuriam(-iems) pavesta atlikti planinį patikrinimą, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), pareigos, patikrinimo tikslas ir patikrinimų metinis planas, pagal kurį atliekamas patikrinimas. Pavedimą Nr. 1 pasirašo Departamento direktorius. Pavedimas Nr. 1 registruojamas Elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje.

9. Departamento valstybės tarnautojai, atliekantys neplaninius patikrinimus, privalo turėti Departamento direktoriaus pasirašytą nustatytos formos pavedimą atlikti neplaninį patikrinimą (toliau – Pavedimas Nr. 2) (1 priedas). Pavedime Nr. 2 turi būti nurodyta valstybės tarnautojo(-ų), kuriam(-iems) pavesta atlikti patikrinimą, vardas(-ai) ir pavardė(-ės), pareigos, patikrinimo tikslas ir rūšis, trukmė, tikrinamojo ūkio subjekto pavadinimas ir juridinio asmens kodas, veiklos vietos adresas, konkreti diena, kurią bus tikrinama,  neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindas. Jei nežinomas tikrinamojo ūkio subjekto pavadinimas ir (ar) juridinio asmens kodas ir (ar) veiklos vietos adresas, nurodoma ūkio subjekto veiklos vietovė. Kiekvienam neplaniniam patikrinimui surašomas atskiras Pavedimas Nr. 2, kurį pasirašo Departamento direktorius. Pavedimas Nr. 2 registruojamas Elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje. Dėl objektyvių priežasčių negalint atlikti neplaninio patikrinimo Pavedime Nr. 2 nurodytu laiku, Pavedimas Nr. 2 laikomas negaliojančiu. Minėtas faktas ir priežastys nurodomos užpildant Pavedime Nr. 2 tam skirtą grafą.

10. Patikrinimus atlikti skiriami ne mažiau kaip du Departamento valstybės tarnautojai, iš kurių bent vienas neturi būti dalyvavęs atliekant paskutinį patikrinimą toje ūkio subjekto veiklos vietoje. Ši taisyklė netaikoma patikrinimams, atliekamiems kartu su kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnais ir (ar) darbuotojais. Patikrinimams kartu su kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnais ir (ar) darbuotojais atlikti gali būti skiriamas vienas Departamento valstybės tarnautojas, tokiu atveju Pavedime Nr. 1 arba Pavedime Nr. 2 nurodoma valstybės ir (ar) savivaldybės institucija (institucijos), su kurios pareigūnais ar darbuotojais bus tikrinama.

11. Departamento valstybės tarnautojai, atvykę į tikrinamo ūkio subjekto veiklos vietą, prisistato ūkio subjekto vadovui ir (ar) jo įgaliotam asmeniui ir (ar) kitam ūkio subjekto darbuotojui, pateikia valstybės tarnautojo pažymėjimus. Kai atliekamas neplaninis patikrinimas - su Pavedimu Nr. 2 supažindina ūkio subjekto vadovą ir (ar) jo įgaliotą asmenį ir (ar) kitą ūkio subjekto darbuotoją pasirašytinai. Planinio patikrinimo atveju – Pavedimas Nr. 1 parodomas ūkio subjekto vadovui ir (ar) jo įgaliotam asmeniui ir (ar) kitam ūkio subjekto darbuotojui, be supažindinimo pasirašytinai.

12. Patikrinimas atliekamas dalyvaujant tikrinamo ūkio subjekto vadovui ir (ar) jo įgaliotam asmeniui ir (ar) kitam ūkio subjekto darbuotojui. Jeigu ūkio subjekto vadovas ir (ar) jo įgaliotas asmuo ir (ar) kitas ūkio subjekto darbuotojas prisistato, tačiau negali pateikti jokio dokumento, įrodančio jo tapatybę, ar įrodyti, kad jis tikrai dirba tame ūkio subjekte ir užima konkrečias pareigas, tuomet patikrinimo rezultatų fiksavimo dokumentuose pažymima „iš jo žodžių“.

13. Patikrinimo metu Departamento valstybės tarnautojai turi teisę:

13.1. daryti dokumentų kopijas arba išrašus, paimti produkcijos (prekių) pavyzdžius bei reikiamus dokumentus ar jų kopijas, surašyti materialinių vertybių atsakingo saugojimo aktą (5 priedas) ir kitus teisės aktuose nustatytos formos ir (ar) turinio dokumentus;

13.2. atlikti kontrolinius matavimus ir kitus faktinius tikrinimus;

13.3. daryti vaizdo ir garso įrašus, naudoti kitas technines priemones patikrinimo eigai ir faktinėms aplinkybėms fiksuoti. Techninėmis priemonėmis užfiksuota informacija pridedama prie patikrinimo medžiagos;

13.4. pateikus tikrinamam ūkio subjektui Pavedimą Nr. 1 arba Pavedimą Nr. 2, darbo metu laisvai įeiti į ūkio subjekto veiklos teritoriją, pastatą ar patalpas, tikrinti dokumentus ir kitus patikrinimui reikalingus informacijos šaltinius;

13.5. atlikti kitus teisės aktuose, reglamentuojančiuose administracinių nusižengimų tyrimą, ūkio subjektų veiklą, susijusią su alkoholio produktų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių gamyba, prekyba, reklama, kita su šiais produktais susijusia veikla, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų patvirtinimo“, numatytus veiksmus;

13.6. atlikti kontrolinius pirkimus, jeigu tai numato Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir (ar) kitų įstatymų nuostatos.

13.7. duoti ūkio subjekto vadovui ir (ar) jo įgaliotam asmeniui ir (ar) kitam ūkio subjekto darbuotojui privalomus vykdyti nurodymus, nustatytus reikalavime (8 priedas).

14. Patikrinimų rezultatai įforminami šių Taisyklių 39 punkte nurodytuose dokumentuose, kurie pildomi dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, iš kurių vienas paliekamas ūkio subjekto vadovui ir (ar) jo įgaliotam asmeniui ir (ar) kitam ūkio subjekto darbuotojui. Planinių patikrinimų metu pildomi direktoriaus įsakymu patvirtinti kontroliniai klausimynai.

15. Patikrinimas atliekamas iki bus atlikti visi būtini patikrinimo veiksmai ir įforminti visi patikrinimo dokumentai. Patikrinimo dokumentuose fiksuojama patikrinimo trukmė, reikalinga administracinės naštos apskaičiavimui.

16. Patikrinimo metu ūkio subjekto vadovas ir (ar) jo įgaliotas asmuo ir (ar) kitas patikrinime dalyvaujantis ūkio subjekto darbuotojas turi teisę teikti paaiškinimus žodžiu ir raštu, jis turi teisę teikti savo rašytines pastabas ir kitus duomenis dėl tikrinamo ūkio subjekto veiklos. Patikrinimą atliekantys Departamento valstybės tarnautojai apie gautas rašytines pastabas ir kitus duomenis turi pažymėti ir pridėti juos prie patikrinimo rezultatų fiksavimo dokumentų.

17. Su patikrinimo rezultatų fiksavimo dokumentais pasirašytinai supažindinami ūkio subjekto vadovas ir (ar) jo įgaliotas asmuo ir (ar) kitas patikrinime dalyvaujantis ūkio subjekto darbuotojas. Jeigu ūkio subjekto vadovas ir (ar) jo įgaliotas asmuo ir (ar) patikrinime dalyvaujantis ūkio subjekto darbuotojas nesutinka pasirašyti dokumentuose, kuriuose fiksuojami įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimai, apie tai pažymima Taisyklių 39 punkte nurodytuose dokumentuose pasirašant Departamento valstybės tarnautojams bei kitiems patikrinime dalyvavusiems valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir (ar) įstaigų valstybės tarnautojams ir pareigūnams, kai jie dalyvauja.

18. Patikrinimo rezultatų fiksavimo dokumentai, nurodyti šių Taisyklių 39.1, 39.3, 39.4, 39.5 papunkčiuose pildomi (spausdinami) ant numeruotų Departamento blankų, kurių pavyzdys tvirtinamas ir kurie apskaitomi Departamento direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka, ir registruojami atitinkamuose Departamento dokumentų registruose.

19. Departamento valstybės tarnautojai, baigę patikrinimą, pasirašo tikrinamo ūkio subjekto žurnale, skirtame priežiūros institucijų pareigūnų atliekamiems tikrinimams registruoti (toliau – žurnalas), įrašydami: vardą ir pavardę, pareigas, tikrinimo tikslus, datą, trumpą patikrinimo išvadą. Jeigu žurnalas nepateikiamas, apie tai pažymima patikrinimo rezultatų fiksavimo dokumentuose, nurodytuose šių Taisyklių 39 punkte.

20. Baigus patikrinimą, jeigu patikrinimo metu nenustatyti pažeidimai, Departamento valstybės tarnautojai parengia patikrinimo pažymą ir vieną jos egzempliorių palieka ūkio subjekto vadovui ir (ar) jo įgaliotam asmeniui ir (ar) kitam ūkio subjekto darbuotojui.

 

 

IV SKYRIUS

planinio PAtikrinimo ORGANIZAVIMas

 

21. Planiniai patikrinimai atliekami vadovaujantis metiniu ūkio subjektų planinių patikrinimų planu, patvirtintu Departamento direktoriaus. Patvirtintas planinių ūkio subjektų patikrinimų planas gali būti keičiamas tik Departamento direktoriaus motyvuotu sprendimu. Patvirtintas planinių patikrinimų planas ir jo pakeitimai skelbiami Departamento interneto svetainėje per 3 darbo dienas po plano patvirtinimo ar jo pakeitimo. Pagal patvirtintą metinį planinių patikrinimų planą Departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus valstybės tarnautojams surašomas vienas pavedimas atlikti planinius patikrinimus.

22. Planinių patikrinimų planai sudaromi vadovaujantis Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintomis prioritetinėmis ūkio subjektų veiklos priežiūros sritimis ir Departamento direktoriaus įsakymu patvirtinta Ūkio subjektų veiklos vertinimo pagal rizikos kriterijus metodika.

23. Prieš planinio patikrinimo vykdymą Departamento valstybės tarnautojai išanalizuoja ir įvertina Departamento turimus su numatytu patikrinimu susijusius dokumentus ir informaciją, įvertina viešai prieinamą informaciją, esant poreikiui surenka papildomus duomenis ir informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų.

24. Apie numatomus vykdyti planinius patikrinimus ūkio subjektai yra informuojami raštu arba elektroniniu būdu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, nurodant būsimo planinio patikrinimo pagrindą, terminą, dalyką, pateikiant preliminarų dokumentų, kuriuos ūkio subjektas turi pateikti patikrinimą vykdančiam valstybės tarnautojui, sąrašą bei nuorodą dėl kontrolinių klausimynų Departamento svetainėje.

25. Ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, ir kurie, atlikus rizikos vertinimą, pateko į mažos rizikos grupę, sudaroma galimybė deklaruoti savo veiklos ir dokumentacijos atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams, užpildant Departamento pateiktas subjektų veiklos ir dokumentacijos atitikties nustatytiems reikalavimams alkoholio kontrolės srityje deklaraciją (11 priedas) ir/ar subjektų veiklos ir dokumentacijos atitikties nustatytiems reikalavimams tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės srityje deklaraciją (12 priedas) (toliau – atitikties deklaracija). Šie ūkio subjektai taip pat įtraukiami į planinių patikrinimų planą pažymint, kad jie bus tikrinami pateikiant jiems užpildyti atitikties deklaraciją (-as).

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-10, 2021-02-04, paskelbta TAR 2021-02-04, i. k. 2021-02257

 

26. Dėl objektyvių priežasčių, įskaitant ekstremalios situacijos paskelbimą, Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus  darbuotojams negalint atlikti planinių patikrinimų ūkio subjektų veiklos vykdymo vietoje, ūkio subjektams sudaroma galimybė deklaruoti savo veiklos ir dokumentacijos atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams, užpildant Departamento pateiktą  atitikties deklaraciją bei kontrolinį klausimyną.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-10, 2021-02-04, paskelbta TAR 2021-02-04, i. k. 2021-02257

 

27. Departamento valstybės tarnautojai raštu ar elektroniniu būdu informuoja ūkio subjektus, kad jų veikla bus tikrinama pateikiant užpildyti atitikties deklaraciją (-as), ir pateikia užpildyti atitikties deklaraciją (-as), nurodydami užpildytos atitikties deklaracijos (-ų) pateikimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 20 darbo dienų. Atitikties deklaracija (-os) pateikiama (-os) elektroniniu būdu, adresu – ntakd@ntakd.lt, faksu 8 7066 80 95 arba raštu, adresu Šv. Stepono g. 27, Vilnius. Informacija apie atitikties deklaracijų teikimo tvarką ir atitikties deklaracijų formos skelbiamos Departamento interneto svetainėje ir raštu arba elektroniniu paštu siunčiama ūkio subjektui.

28. Teikiama užpildyta atitikties deklaracija (-os) turi būti pasirašyta bei patvirtinta ūkio subjekto vadovo arba jo įgalioto asmens.

29. Ūkio subjektas yra atsakingas už atitikties deklaracijoje (-se) pateiktos informacijos teisingumą.

30. Departamento valstybės tarnautojai gali atlikti ūkio subjekto, pateikusio atitikties deklaraciją (-as), neplaninį patikrinimą esant pagrindams, nurodytiems šių Taisyklių 33 punkte.

31. Departamento direktoriaus sprendimu planinis patikrinimas gali būti neatliekamas, jei įmonė praneša, kad nevykdo veiklos.

 

V SKYRIUS

NEplaninio PAtikrinimo ORGANIZAVIMas

 

32. Neplaninis patikrinimas atliekamas, kai Departamento direktorius priima motyvuotą sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą, kuris įforminamas Pavedimu Nr. 2.

33. Neplaninis ūkio subjektų veiklos patikrinimas atliekamas:

33.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą arba kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

33.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;

33.3. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ūkio subjekto veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

34. Esant pagrindams, numatytiems šių Taisyklių 33.2, 33.3 papunkčiuose, valstybės tarnautojas, inicijuojantis neplaninio patikrinimo atlikimą, užpildo Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintos formos teikimą atlikti neplaninį patikrinimą (toliau – Teikimas) (10 priedas), kuriame nurodo ūkio subjekto vardą, pavardę ar pavadinimą ir (ar) veiklos vietos adresą, o jei šie duomenys nežinomi – ūkio subjekto veiklos vietovę ir (ar) kitus reikšmingus duomenis ir neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą. Teikimas registruojamas Elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje.

35. Departamento direktorius, įvertinęs Teikime pateiktus duomenis, rezoliucija priima sprendimą dėl neplaninio patikrinimo atlikimo.

36. Teikimas nepildomas tais atvejais, kai neplaninis patikrinimas atliekamas pagal raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis (išskyrus telefonu) Departamentui pateiktą informaciją apie ūkio subjekto veiklą, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų. Tokiu atveju Departamento direktorius rezoliucija priima sprendimą dėl neplaninio patikrinimo atlikimo.

37. Esant pagrindui, numatytam šių Taisyklių 33.2 papunktyje, neplaninis patikrinimas atliekamas toje ūkio subjekto veiklos vykdymo vietoje, dėl kurioje vykdomos veiklos turima informacijos ar kyla pagrįstų įtarimų. Jei duomenų apie konkrečią ūkio subjekto veiklos vykdymo vietą neturima ir (ar) yra kitų objektyvių priežasčių neplaninį patikrinimą atlikti kitoje ūkio subjekto veiklos vykdymo vietoje, tai nurodoma Teikime.

38. Esant pagrindui, numatytam šių Taisyklių 33.3 papunktyje, neplaninis patikrinimas atliekamas toje ūkio subjekto veiklos vykdymo vietoje, kurioje ankstesnio patikrinimo metu buvo nustatyti teisės aktų pažeidimai. Jei yra objektyvių priežasčių neplaninį patikrinimą atlikti kitoje ūkio subjekto veiklos vykdymo vietoje, šios priežastys nurodomos Teikime.

39. Neplaniniai patikrinimai atliekami be išankstinio perspėjimo. Neplaniniai patikrinimai atliekami ūkio subjekto darbo laiku, o kitu laiku – įstatymų nustatyta tvarka pasitelkus teisėsaugos institucijų pareigūnus.

 

 

VI SKYRIUS

PATIKRINIMŲ REZULTATŲ FIKSAVIMO DOKUMENTAI, BŪDAI, dokumentų ir daiktų PAĖMIMas IR GRĄŽINIMas

 

40. Departamento valstybės tarnautojai patikrinimų rezultatus fiksuoja:

40.1. patikrinimo protokole: patikrinimo metu nustatomi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymų reikalavimų pažeidimai (3 priedas).  Kiekvienas Departamento valstybės tarnautojų nustatytas pažeidimo faktas patikrinimo protokole turi būti aprašomas atskirai. Pažeidimo nustatymo faktas turi būti pagrindžiamas duomenimis ir faktinėmis aplinkybėmis, kuriais vadovaudamiesi Departamento valstybės tarnautojai konstatuoja pažeidimą. Pažeidimų esmė turi būti išdėstyta aiškiai ir tiksliai, vadovaujantis teisės aktuose, alkoholio produktų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių gamybos, prekybos, reklamos, kitos su šiais produktais susijusiosios veiklos, pateiktomis formuluotėmis ir sąvokomis;

40.2. administracinio nusižengimo protokole, surašomame vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

40.3. faktų fiksavimo protokole: patikrinimo metu nustatomi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymų reikalavimų ir kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimus veiklai su alkoholio produktais ir tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, pažeidimai, kurių pagrįstumui būtina atlikti papildomus veiksmus siekiant surinkti patikslinančią ar papildomą informaciją, taip pat esant pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto padarytų kitų, ne Departamento kompetencijai priskirtų, teisės aktų pažeidimų (2 priedas);

40.4. protokole: Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymų reikalavimų pažeidimai nustatomi Departamentui neatliekant patikrinimo arba po atlikto patikrinimo atlikus papildomus veiksmus siekiant surinkti patikslinančią ar papildomą informaciją ir nustačius Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymų reikalavimų ar kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimus veiklai su alkoholio produktais ir tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, pažeidimus (4 priedas);

40.5. patikrinimo pažymoje: patikrinimo metu nenustatyti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymų reikalavimų ir kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimus veiklai, susijusiai su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, pažeidimai (9 priedas);

40.6. materialinių vertybių atsakingo saugojimo akte (5 priedas);

40.7. daiktų paėmimo protokole (6 priedas);

40.8. dokumentų paėmimo protokole (7 priedas).

41. Atlikdami ūkio subjekto veiklos patikrinimą, Departamento valstybės tarnautojai turi teisę paimti daiktus, dokumentus, reikalingus tolesniam tyrimui arba įtarus / nustačius veiklos pažeidimus. Daiktai, dokumentai paimami surašius daiktų paėmimo protokolą, dokumentų paėmimo protokolą ir šių protokolų surašymas pažymimas patikrinimo protokole arba faktų fiksavimo protokole. Paimti daiktai, dokumentai saugomi, grąžinami arba sunaikinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 599 straipsnio nuostatomis.

42. Kai šių Taisyklių 40 punkte nurodyti dokumentai surašomi ir spausdinami naudojant technines priemones, šių dokumentų forma gali būti keičiama ištrinant rašymui atitinkamose grafose skirtas linijas ir atitinkamų grafų paaiškinimus.

 

 

VII SKYRIUS

VERSLO NAUJOKO STATUSAS

 

43. Verslo naujokas – tai naujai įsisteigusios įmonės, asmenys, įregistravę individualią veiklą arba įsigiję verslo liudijimus. Naujoko statusas trunka 12 mėnesių nuo įregistravimo į registrą dienos arba nuo veiklos, susijusios su alkoholio produktų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių gamyba, prekyba, reklama, kita su šiais produktais susijusia veikla pradžios.

44. Verslo naujokui patikrinimo metu suteikiama metodinė pagalba ir pateikiama metodinė medžiaga, susijusi su veiklos vykdymu.

45Verslo naujokas turi teisę kreiptis į Departamentą dėl individualių mokymų, susijusių su  alkoholio produktų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių gamyba, prekyba, reklama, kita su šiais produktais susijusia veikla. Mokymai gali būti pravedami atvykus į Departamentą, iš anksto suderintu laiku arba nuotoliniu būdu internetu.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Patikrinimo medžiaga po patikrinimo pateikiama Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėjui, kuris, susipažinęs su ja, organizuoja tolesnį nustatytų pažeidimų tyrimą.

47. Patikrinimą atlikęs valstybės tarnautojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po patikrinimo atlikimo, privalo skaitmenines patikrinimo dokumentų kopijas pateikti valstybės tarnautojui, pildančiam ūkio subjektų patikrinimų registrą; vaizdo įrašus, foto nuotraukas ir (ar) kitą patikrinimo metu surinktą informaciją iškelti iš vaizdo ir garso fiksavimo prietaisų ir pridėti prie bylos medžiagos bei patalpinti skyriaus serveryje aplanke, kurio pavadinimą sudaro patikrinimo data ir ūkio subjekto pavadinimas.

48. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymų pažeidimų bylas nagrinėjimui dėl ekonominės sankcijos skyrimo rengia Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus valstybės tarnautojai Departamento direktoriaus nustatyta tvarka.

49. Kai Departamento valstybės tarnautojams trukdoma atlikti patikrinimus, Departamento valstybės tarnautojai privalo pradėti administracinio nusižengimo, atsakomybė už kurį numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje – „Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymas“ – teiseną ir nustatyta tvarka turi teisę imtis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytų administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonių.

50. Jeigu Departamento valstybės tarnautojai, tikrindami ūkio subjekto veiklą, įtaria kitus ūkio subjekto neteisėtus veiksmus, kurių tyrimas yra ne Departamento kompetencija, apie tai informuojamos kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją.

51. Ūkio subjekto veiklos pažeidimų bylos, patikrinimo dokumentai, jų priedai ir kita su patikrinimais susijusi medžiaga, nutarimai dėl administracinių nusižengimų saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

52. Departamento valstybės tarnautojų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami Departamento direktoriui arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka Administraciniam teismui.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-25, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07908

Nr. T1-101, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21781

 

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su

alkoholio produktais, tabaku, tabako

gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais,

patikrinimų atlikimo taisyklių

1 priedas

 

(Pavedimo atlikti patikrinimą forma)

 

____________________________________________

(pareigų pavadinimas)

 

PAVEDIMAS ATLIKTI NEPLANINĮ PATIKRINIMĄ

 

20      m.                             d.  Nr.

 

______________________

(surašymo vieta)

 

Pavedama

 

 

Valstybės tarnautojo/tarnautojų pareigos, vardas, pavardė

Patikrinti

 

 

 

 

 

Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas ir (ar) veiklos vietos adresas arba ūkio subjekto veiklos vietovė

Patikrinimo tikslas

 

 

 

 

Patikrinimo rūšis

 

Planinis / neplaninis ūkio subjekto veiklos patikrinimas

Patikrinimo atlikimo  pagrindas

 

 

 

 

 

Nuoroda į teisės aktą (aktus), reglamentuojantį neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą

Patikrinimo atlikimo data

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

A.V.

 

Su pavedimu supažindinti asmenys

 

 

 

 

Ūkio subjekto vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito ūkio subjekto darbuotojo pareigos, vardas, pavardė

 

 

 

Data

Ūkio subjekto vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito ūkio subjekto darbuotojo parašas

 

Žyma apie patikrinimo neatlikimo priežastis

 

 

 

 

Informacija apie patikrinimo neatlikimo priežastis (nepildoma atlikus patikrinimą)

 

 

 

Data

Valstybės tarnautojo vardas, pavardė, parašas

 

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su

alkoholio produktais, tabaku, tabako

gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais,

patikrinimų atlikimo taisyklių

2 priedas

 

(Faktų fiksavimo protokolo forma)

 

FAKTŲ FIKSAVIMO PROTOKOLAS

 

20_m. ____________d. Nr._____

_____________

(surašymo vieta)

 

Patikrinimas pradėtas     20   m._____________mėn.______d. ____val.

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ____________________________

___________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

pavedimas                                       Nr.____________________________ pateikti dalyvaujant

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito ūkio subjekto darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

patikrino ____________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas, buveinė, telefonas, veiklos pobūdis, licencijos numeris, išdavimo data)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Patikrinimo metu nustatyta ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Nurodymai iki 20___ m. ___________ mėn. _______ d. Departamentui (Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius; tel. 87066 8060, faks. 87066 8095, el. p. ntakd@ntakd.lt) pateikti šiuos dokumentus ar patvirtintas jų kopijas:

paaiškinimą;

alkoholinių gėrimų ar tabako gaminių įsigijimo dokumentus;

kitus dokumentus (nurodoma)__________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pridedama__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Žurnalas valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekamiems patikrinimams registruoti

pateiktas / nepateiktas.

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

 

Protokolas surašytas ___ egzemplioriais, kurių _____ perduodamas ūkio subjekto vadovui ir (ar) jo įgaliotam asmeniui ir (ar) kitam ūkio subjekto darbuotojui, dalyvavusiam patikrinime.

 

Patikrinimas baigtas       20    m._____________ mėn.______d._____val.

 

Patikrinimo trukmė administracinės naštos skaičiavimui: ________ min.

 

Patikrino:

 

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Dalyvavo patikrinime:

 

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Su protokolu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau.

____________________________________________

(ūkio subjekto vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito ūkio subjekto darbuotojo pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

____________

(vardas ir pavardė)

____________

(data)

_________________

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su

alkoholio produktais, tabaku, tabako

gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais,

patikrinimų atlikimo taisyklių

3 priedas

 

(Patikrinimo protokolo forma)

 

PATIKRINIMO PROTOKOLAS

 

20_m. ____________d. Nr._____

_____________

(surašymo vieta)

Patikrinimas pradėtas     20   m._____________mėn.______d. ____val.

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ____________________________

___________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

pavedimas Nr.__________ atlikti planinį/neplaninį patikrinimą pateikti

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

dalyvaujant _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito ūkio subjekto darbuotojo pareigos  vardai, pavardės)

patikrino ___________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas, buveinė, telefonas, veiklos pobūdis, licencijos numeris, išdavimo data)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_

 

Patikrinimo metu nustatyta ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Nustatyti pažeidimai:_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Atsakomybė numatyta:_______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Atsakomybėn traukiamo asmens teisės ir pareigos numatytos:

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 36, 37, 371, 38 straipsniuose;

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 28, 29, 291 30 straipsniuose.

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

Liudytojai (jeigu jų yra)________________________________________________________

Patikrinimo metu dalyvavusio ūkio subjekto vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens paaiškinimas___

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________

(ūkio subjekto vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito ūkio subjekto darbuotojo parašas)

Nurodymai iki 20___ m. ___________ mėn. _______ d. pateikti šiuos dokumentus ar patvirtintas jų kopijas:

paaiškinimą;

alkoholinių gėrimų, tabako, tabako gaminių ar su jais susijusių gaminių įsigijimo dokumentus;

kitus dokumentus (nurodoma)__________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Pridedama: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Žurnalas valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekamiems patikrinimams registruoti

pateiktas / nepateiktas.

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

Bylos nagrinėjimo laikas: 20___ m. _____________ mėn. ______ d. _______ val.

Bylos nagrinėjimo vieta: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patalpose adresu: Šv. Stepono g. 27, Vilnius.

Atvykus ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą, įgaliojimą atstovauti ūkio subjektui. Jums neatvykus, byla bus nagrinėjama Jums nedalyvaujant.

 

 

Protokolas surašytas ___ egzemplioriais, kurių _____ perduodamas ūkio subjekto vadovui ir (ar) jo įgaliotam asmeniui ir (ar) kitam ūkio subjekto darbuotojui, dalyvavusiam patikrinime.

 

Patikrinimas baigtas       20   m._____________mėn.______d._____val.

 

Patikrinimo trukmė administracinės naštos skaičiavimui: ________ min.

 

 

Patikrino:

 

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Dalyvavo patikrinime:

 

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Su protokolu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau.

_______________________________________________

(ūkio subjekto vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito ūkio subjekto darbuotojo pareigų pavadinimas)

___________________

(parašas, vardas ir pavardė)

___________________

(data)

_________________

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su

alkoholio produktais, tabaku, tabako

gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais,

patikrinimų atlikimo taisyklių

4 priedas

 

(Protokolo forma)

 

PROTOKOLAS

 

20_m. ____________d. Nr._____

_____________

(surašymo vieta)

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ____________________________

___________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

vadovaudamiesi_____________________________________________________________ ,

(nurodoma surinkta medžiaga) _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ ,

nustatė, kad ________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas, buveinė, telefonas, licencijos rūšis, numeris, išdavimo data (nurodoma, jei subjektas turi licenciją), aprašoma pažeidimo esmė)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Nustatyti pažeidimai:_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Atsakomybė numatyta:_______________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Pridedama: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Bylos nagrinėjimo laikas: 20___ m. _____________ mėn. ______ d. _______ val.

Bylos nagrinėjimo vieta: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patalpose adresu: Šv. Stepono g. 27, Vilnius.

Per 14 darbo dienų siūlome pateikti rašytinį paaiškinimą.

Atvykus ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą, įgaliojimą atstovauti ūkio subjektui. Jums neatvykus, byla bus nagrinėjama Jums nedalyvaujant. Byla nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 36 str., 37 str., 371 str., 38 str. ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 28 str., 29 str., 291 str., 30 str.

Protokolas surašytas ___ egzemplioriais ir perduotas:

1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui

2. _________________________________________________________________________

 

Protokolą surašė:

 

(protokolą surašiusio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Protokolas siunčiamas registruotu laišku.

 

________________________

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su

alkoholio produktais, tabaku, tabako

gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais,

patikrinimų atlikimo taisyklių

5 priedas

 

(Materialinių vertybių atsakingo saugojimo akto forma)

 

MATERIALINIŲ VERTYBIŲ ATSAKINGO SAUGOJIMO AKTAS

 

20      m.                             d.  Nr.

______________________

(surašymo vieta)

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ____________________________

___________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

vadovaudamasis 20___ m.______ mėn. _____ d. patikrinimo protokolu (administracinio nusižengimo protokolu) Nr. ________, dalyvaujant ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas, buveinė ir ūkio subjekto vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito ūkio subjekto darbuotojo, kuriam paliktos materialinės vertybės pareigos, vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________ ,

paliko atsakingam saugojimui____________________________________________________

(alkoholinius gėrimus, tabako gaminius)

Ūkio subjekto________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas ir adresas)

iki Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – NTAKD) sprendimo.

Materialinės vertybės__________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nurodyti pakavimo būdą, plombos rūšį ir pan.)

 

Eil. Nr.

Materialinės vertybės pavadinimas, banderolės numeris ir serija arba kiti identifikaciniai požymiai, alkoholinių gėrimų išpilstymo ar galiojimo data

Mato vienetas

Talpa

Stiprumas

Kiekis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialines vertybes paliko

 

Ūkio subjekto vadovas ir (ar) jo įgaliotas asmuo ir (ar) kitas ūkio subjekto darbuotojas, kuriam

 

 

paliktos materialinės vertybės

 

 

 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su

alkoholio produktais, tabaku, tabako

gaminiais ir su jais susijusiais aminiais,

patikrinimų atlikimo taisyklių

6 priedas

 

(Daiktų paėmimo protokolo forma)

 

DAIKTŲ PAĖMIMO PROTOKOLAS

 

20__ m. ____________________ d.

 

__________________________

(surašymo vieta)

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ____________________________

___________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

Dalyvauja:

1. ____________________________________________________________________

(ūkio subjekto vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito ūkio subjekto darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

2. ____________________________________________________________________

paimti iš____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir buveinė / verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas)

 

Pažeidusio__________________________________________________________________

(pateikiamas trumpas pažeidimo apibūdinimas)

___________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Daikto pavadinimas, banderolės numeris ir serija ar kitas identifikacinis požymis

Mato vnt.

Talpa

Kiekis

Pardavimo kaina

Suma

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 599 straipsniu šie daiktai paimami atsakingam saugojimui iki atskiro sprendimo priėmimo. Daiktai sudėti į ___________ ir užplombuoti __________ plomba _____________

 

Protokolą surašė:

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Dalyvavo protokolo surašyme:

 

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Su protokolu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau.

____________________________________________

(ūkio subjekto vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito ūkio subjekto darbuotojo pareigų pavadinimas)

___________________

(parašas, vardas ir pavardė)

___________________

(data)

 

_________________

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su

alkoholio produktais, tabaku, tabako

gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais

patikrinimų, atlikimo taisyklių

7 priedas

 

(Dokumentų paėmimo protokolo forma)

 

DOKUMENTŲ PAĖMIMO PROTOKOLAS

 

20__ m. ____________________ d.

 

__________________________

(surašymo vieta)

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ____________________________

___________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

Dalyvauja:

1. ____________________________________________________________________

(ūkio subjekto vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito ūkio subjekto darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

2. ____________________________________________________________________

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 599 straipsniu paimti

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir buveinė/ verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas)

 

Eil. Nr.

Dokumento data ir numeris

Dokumento pavadinimas

Dokumento lapų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavusių asmenų pastabos ir paaiškinimai:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Protokolą surašė:

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Dalyvavo protokolo surašyme:

 

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Su protokolu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau.

____________________________________________

(ūkio subjekto vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito ūkio subjekto darbuotojo pareigų pavadinimas)

___________________

(parašas, vardas ir pavardė)

___________________

(data)

Paimti dokumentai grąžinti 20 ____ m. ______________________ mėn. _________ d.

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

____________________________________________________________________ grąžinau.

(pareigos, vardas, pavardė)

 

Ūkio subjekto vadovas ir (ar) jo įgaliotas asmuo ___________________________ protokole

nurodytus dokumentus gavau.                                        (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

_________________

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su

alkoholio produktais, tabaku, tabako

gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais,

patikrinimų atlikimo taisyklių

8 priedas

 

(Reikalavimo forma)

 

REIKALAVIMAS

 

20__ m. ____________________ d.

 

__________________________

(surašymo vieta)

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ____________________________

___________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas, buveinė)

 

Iki 20___ m. _______________ mėn. ______ d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (Šv. Stepono g. 27, Vilnius, tel. 8 706 68060, faks. 8 706 68095, el. p. ntakd@ntakd.lt) pateikti tokius dokumentus ir jų patvirtintas kopijas:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui teikiami dokumentai turi būti parengti valstybine lietuvių kalba. Jeigu teikiami dokumentai neparengti valstybine lietuvių kalba, turi būti pridėtas oficialus tų dokumentų vertimas į valstybinę lietuvių kalbą.

 

Reikalavimas įteiktas _________________________________________________________

(data, ūkio subjekto vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito ūkio subjekto darbuotojo vardas, pavardė, parašas)

 

Reikalavimą pasirašęs ūkio subjekto darbuotojas įsipareigoja jį įteikti ūkio subjekto vadovui ar savininkui.

 

Reikalavimą surašė:

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su

alkoholio produktais, tabaku, tabako

gaminiais ir su jais susijusiais

gaminiais,

patikrinimų atlikimo taisyklių

9 priedas

 

(Patikrinimo pažymos forma)

 

PATIKRINIMO PAŽYMA

 

20_m. __________________d. Nr.___________

_____________

(surašymo vieta)

 

Patikrinimas pradėtas     20   m._____________mėn.______d. ____val.

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ____________________________

___________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

pavedimas Nr.__________ atlikti planinį/neplaninį patikrinimą pateiktas

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

dalyvaujant _________________________________________________________________

(ūkio subjekto vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito ūkio subjekto darbuotojo pareigos, vardai, pavardės)

patikrino ___________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas, buveinė, telefonas, veiklos pobūdis, licencijos numeris, išdavimo data)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

PATIKRINIMO METU PAŽEIDIMŲ NENUSTATYTA.

 

Patikrinimas baigtas       20   m._____________mėn.______d._____val.

Patikrinimo trukmė administracinės naštos skaičiavimui: ________ min.

 

Žurnalas valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekamiems patikrinimams registruoti

pateiktas / nepateiktas.

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

 

Pažyma surašyta ___ egzemplioriais, kurių _____ perduodamas ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ir (ar) kitam ūkio subjekto darbuotojui, dalyvavusiam patikrinime.

 

Patikrino:

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Su patikrinimo pažyma susipažinau ir vieną egzempliorių gavau:

_______________________________________________

(ūkio subjekto vadovo ir (ar) jo įgalioto asmens ir (ar) kito ūkio subjekto darbuotojo pareigų pavadinimas)

___________________

(parašas, vardas ir pavardė)

___________________

(data)

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su

alkoholio produktais, tabaku, tabako

gaminiais ir su jais susijusiais

aminiais,

patikrinimų atlikimo taisyklių

10 priedas

 

(Teikimo atlikti patikrinimą forma)

 

____________________________________________

(pareigų pavadinimas)

 

TEIKIMAS ATLIKTI NEPLANINĮ PATIKRINIMĄ

 

20      m.                             d.  Nr.

 

______________________

(surašymo vieta)

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriui,

 

Teikimą teikia

 

 

Valstybės tarnautojo/tarnautojų pareigos, vardas, pavardė

Teikiamas tikrinti ūkio subjektas

 

 

 

Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, veiklos vietos adresas ar veiklos vietovė ir (ar) kiti duomenys, identifikuojantys ūkio subjektą ar ūkio subjektų grupę

Patikrinimo tikslas

 

 

 

Patikrinimo atlikimo  pagrindas

 

 

 

 

 

Nurodomi turimi duomenys (informacija) apie ūkio subjekto veiklą, kuri galimai neatitinka teisės aktų reikalavimų

Papildoma informacija

 

 

Sprendimas dėl teikimo

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su

alkoholio produktais, tabaku, tabako

gaminiais ir su jais susijusiais

gaminiais, patikrinimų atlikimo

taisyklių

11 priedas

 

(Subjektų veiklos ir dokumentacijos atitikties nustatytiems reikalavimams alkoholio kontrolės srityje deklaracijos forma)

________________________________________________________________________________

(Teikiančio deklaraciją fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, kontaktinė informacija arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė, kodas, kontaktinė informacija)

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui

Šv. Stepono g. 27

01312 Vilnius

faks. 870668095, el. p.: ntakd@ntakd.lt

 

SUBJEKTŲ VEIKLOS IR DOKUMENTACIJOS ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS Alkoholio KONTROLĖS SRITYJE

DEKLARACIJA

 

______________

(data)

______________

(vieta)

 

Aš / Mes_______________________________________________________________

(teikiančio deklaraciją fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)

Patvirtinu (-ame), kad:

 

1.   Įmonės veikla ir dokumentacija, susijusi su alkoholio produktais, atitinka Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą, Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, Alkoholio produktų apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 660 „Dėl Alkoholio produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Alkoholinių gėrimų realizavimo įmonių, Europos juridinių asmenų ir jų filialų, užsienio juridinių asmenų atstovybių Lietuvos Respublikoje reprezentacinėms reikmėms taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 4-175 „Dėl Alkoholinių gėrimų realizavimo įmonių, Europos juridinių asmenų ir jų filialų, užsienio juridinių asmenų atstovybių Lietuvos Respublikoje reprezentacinėms reikmėms taisyklių patvirtinimo“, Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisykles, taikomas parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, Lietuvos higienos normą HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“, 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18), 2012 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo (OL 2012 L 136, p. 1), Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-139 „Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“, Vaisių ir (ar) uogų vyno, vaisių ir (ar) uogų vyno gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninį reglamentą, patvirtintą, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 171 „Dėl Vaisių ir (ar) uogų vyno, vaisių ir (ar) uogų vyno gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“, Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-146 „Dėl Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“, Midaus, midaus gėrimo ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3D-393 „Dėl Midaus ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“, Alaus ir alaus kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 487 „Dėl Alaus apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“, Alkoholinių kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-322 „Dėl Alkoholinių kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“.

 

2.   Įsipareigoju Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui kas mėnesį teikti ataskaitą apie alkoholio produktų gamybos ir realizavimo apimtis pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintą pavyzdinę formą.

 

_________________________

(parašas)

_______________________________________

(vardas, pavardė)

 

______________________________________

(subjekto vadovo arba atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

 

A.V

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su

alkoholio produktais, tabaku, tabako

gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais,

patikrinimų atlikimo taisyklių

12 priedas

 

(Subjektų veiklos ir dokumentacijos atitikties nustatytiems reikalavimams tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės srityje deklaracijos forma)

________________________________________________________________________________

(Teikiančio deklaraciją fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, kontaktinė informacija arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė, kodas, kontaktinė informacija)

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui

Šv. Stepono g. 27

01312 Vilnius

faks. 870668095, el. p.: ntakd@ntakd.lt

 

SUBJEKTŲ VEIKLOS IR DOKUMENTACIJOS ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių KONTROLĖS SRITYJE

DEKLARACIJA

 

______________

(data)

______________

(vieta)

 

 

Aš / Mes_______________________________________________________________

(teikiančio deklaraciją fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)

Patvirtinu (-ame), kad:

1.   Įmonės veikla ir dokumentacija, susijusi su tabako, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, atitinka Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą, Tabako gaminių gamybos licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1180 „Dėl Tabako gaminių gamybos licencijavimo“, Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. 4-609 „Dėl Informacijos, susijusios su metimu rūkyti, turinio, jos pateikimo tvarkos ir Vaizdinių įspėjimų rinkinių, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, patvirtinimo“, Vaizdinių įspėjimų, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, rinkiniai, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 4-609 „Dėl Informacijos, susijusios su metimu rūkyti, turinio, jos pateikimo tvarkos ir Vaizdinių įspėjimų rinkinių, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, patvirtinimo“, Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1-224 „Dėl Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“„ Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą.

 

2.   Įsipareigoju Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį ataskaitą.

 

 

 

_________________________

(parašas)

_______________________________________

(vardas, pavardė)

 

______________________________________

(subjekto vadovo arba atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

 

A.V

 

Ūkio subjektų veiklos, susijusios su

alkoholio produktais, tabaku, tabako

gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais,

patikrinimų atlikimo taisyklių

13 priedas

 

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTAS

 

(Pavedimo atlikti patikrinimą forma)

____________________________________________

(pareigų pavadinimas)

 

PAVEDIMAS ATLIKTI PLANINĮ PATIKRINIMĄ

20      m.                             d.  Nr.

______________________

(surašymo vieta)

 

Pavedama

 

 

 

Valstybės tarnautojo pareigos, vardas, pavardė

Patikrinti subjektus

 

 

 

 

 

Nurodomas metinis patikrinimų planas, pagal kurį bus tikrinamos įmonės

Patikrinimo tikslas

 

 

 

 

 

 

Pavedimas galioja iki

 

Data

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-402, 2016-12-27, paskelbta TAR 2016-12-27, i. k. 2016-29637

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholiu ir tabaku, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-80, 2018-06-08, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09675

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-161, 2018-11-28, paskelbta TAR 2018-11-28, i. k. 2018-19216

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-25, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-15, i. k. 2020-07908

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-101, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21781

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. Nr. T1-25 įsakymo „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-10, 2021-02-04, paskelbta TAR 2021-02-04, i. k. 2021-02257

Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų atlikimo taisyklių, patvirtintų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. T1-25, pakeitimo