Suvestinė redakcija nuo 2024-03-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 5-182, i. k. 1132330ISAK0003D-14

 

Nauja redakcija nuo 2020-07-08:

Nr. 3D-507, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15126

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ VEISLIŲ NUSTATYMO PAGAL KRAUJO LAIPSNĮ TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. sausio 11 d. Nr. 3D-14

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 940 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymo įgyvendinimo“ 3 punktą ir vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymu bei 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai, su visais pakeitimais:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-259, 2024-03-28, paskelbta TAR 2024-03-28, i. k. 2024-05672

 

1.    Tvirtinu pridedamus:

1.1. Galvijų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašą.

1.2. Avių ir ožkų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį aprašą.

1.3. Arklinių šeimos gyvūnų kraujo dalių pagal veisles nustatymo tvarkos aprašą.

2. Neteko galios nuo 2021-12-16

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-802, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25856

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                       Vigilijus Jukna

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 3D-14

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 507 redakcija)

 

 

GALVIJŲ VEISLIŲ NUSTATYMO PAGAL KRAUJO LAIPSNĮ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Galvijų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) skirtas galvijų veislių nustatymui pagal kraujo laipsnį.

2. Kraujo laipsnio apskaičiavimą atlieka ir duomenis skelbia valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (toliau – Centras).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

 

3.    Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Galvijo laikytojas – asmuo, kuris yra galvijo savininkas ar jį laiko atlygintinai ar neatlygintinai.

3.2. Galvijo savininkas – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso galvijas.

3.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai, Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatyme ir Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme.

4. Vykdant galvijų veislių nustatymą pagal kraujo laipsnį, dalyvauja:

4.1. galvijų laikytojai ir (arba) savininkai – teikia Centrui įsigytų galvijų kilmės dokumentų kopijas arba DNR tyrimų protokolų kopijas galvijų kilmei papildyti ir duomenims tikslinti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-259, 2024-03-28, paskelbta TAR 2024-03-28, i. k. 2024-05672

 

4.2. veisimo organizacijos – teikia duomenis Centrui dėl galvijų kilmės papildymo ir duomenų tikslinimo;

4.3. asmenys, iš kitų šalių įvežę galvijus ir genetinės medžiagos produktus, – teikia Centrui įvežtų galvijų ir genetinės medžiagos produktų kilmės dokumentų kopijas;

4.4. Centras:

4.4.1. pagal Aprašo 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytų subjektų pateiktą informaciją suveda duomenis į Centro Ūkinių gyvūnų veislininkystės informacinę sistemą (toliau – ŪGVIS);

4.4.2. apskaičiuoja kraujo laipsnį Centro Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) registruojamiems galvijams;

4.4.3. nustato ir skelbia galvijo veislę;

4.4.4. tvarko ir kuria naujus registro duomenims klasifikuoti naudojamus klasifikatorius, kuriuose yra išvardytos veislės, suskirstytos pagal produktyvumo kryptį; veislei priskiriamas kodas, bei nurodomas veislės trumpinys. Veislių klasifikatoriai skelbiami interneto svetainėje www.vic.lt.;

4.5. Galvijų veislių keitimo komisija – sprendžia ginčus ar nesutarimus dėl apskaičiuotos galvijo veislės kraujo laipsnio, veislės pavadinimo keitimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

 

II SKYRIUS

GALVIJŲ VEISLIŲ NUSTATYMAS PAGAL KRAUJO LAIPSNĮ

 

5. Veislės kraujo laipsnis apskaičiuojamas atsižvelgiant į visą ŪGVIS esančią kilmės informaciją ir skelbiamas procentais visų galvijų, esančių ŪGR.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

 

6.   Bulių kraujo laipsnio dalys skaičiuojamos:

6.1. bulių kraujo laipsnio dalys skaičiuojamos pagal Centro duomenų bazėje esančius kilmės duomenis, zootechninių pažymėjimų kopijų, pateiktų šio Aprašo nustatyta tvarka, duomenis ir vadovaujantis 1989 metų Respublikinio agroskaičiavimo centro leidiniuose „Juodmargių galvijų genealogija“ ir „Žalųjų galvijų genealogija“ pateiktomis suskaičiuotomis bulių kraujo dalimis (Lietuvos juodmargių veislės galvijų, kurių Valstybinės kilmės knygos kodas 6 ir numeriai nuo 1364 iki 4132, o Lietuvos žalųjų – kodas 1 ir numeriai nuo 1443 iki 3429);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

 

6.2. bulių, kurių veislės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-58 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“ bei kurie Genofondo tarybos patvirtinti tinkamais ūkinių gyvūnų išteklių išsaugojimo programai ir atvesti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., iki 50 proc. nežinomos kraujo dalies priskiriama buliaus veislei, o atvestų nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. – iki 25 proc. nežinomos kraujo dalies priskiriama buliaus veislei.

7. Jeigu, skaičiuojant galvijų kraujo laipsnį, nežinomos veislės kraujo laipsnio dalies yra mažiau nei 1 proc., ši nežinoma kraujo laipsnio dalis priskiriama įvardytai galvijo veislei, nustatytai po kraujo laipsnio skaičiavimo. Galvijų, kurių nežinomos veislės kraujo dalis lygi 1 proc. ir daugiau, nežinomos veislės kraujo laipsnio dalis priskiriama „nežinoma“ veislei. Kilmės duomenis Centras papildo iš Aprašo 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytų subjektų gautų zootechninių pažymėjimų kopijų duomenų, galvijo tėvo duomenis – iš DNR, pagal kurį patvirtinamas galvijo tėvas, protokolo kopijos duomenų. Galvijų, kurių buvo papildyti kilmės duomenys, kraujo laipsnis perskaičiuojamas ir veislės pavadinimas keičiamas automatiškai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-802, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25856

Nr. 3D-259, 2024-03-28, paskelbta TAR 2024-03-28, i. k. 2024-05672

 

8. Vykdant tos pačios produktyvumo krypties skirtingų veislių kryžminimą, galvijų veislės pavadinimas išlaikomas pagal motiną, kol nustelbiančiosios veislės kraujo laipsnis pasiekia 7/8 arba 87,50 proc.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-259, 2024-03-28, paskelbta TAR 2024-03-28, i. k. 2024-05672

 

9. Vykdant skirtingų produktyvumo krypčių galvijų kryžminimą, ŪGR galvijų veislės pavadinimo skiltyje nurodomas veislės pavadinimas pagal motinos veislės pavadinimą arba atitinkamai „juodmargiai x mėsinių veislių“ arba „žalieji x mėsinių veislių“, nurodant žodį „mišrūnas“ ir kiekvienos veislės, esančios kryžminimo būdu gauto galvijo kilmėje, kraujo laipsnis, kol nustelbiančiosios veislės kraujo laipsnis pasiekia 7/8 arba 87,50 proc. Pasiekus 7/8 arba 87,50 proc. nustelbiančiosios produktyvumo krypties veislių kraujo, priklausomai nuo nustelbiančiosios veislės produktyvumo krypties, atitinkamai nurodomas žodis „pieninis“ arba „mėsinis“. Atlikus kraujo laipsnio apskaičiavimą naujai atvestiems galvijams, kurių veislės pavadinimo skiltyje nurodyta „juodmargiai x mėsinių veislių“ arba „žalieji x mėsinių veislių“, ir nustačius, kad nėra mėsinių veislių kraujo dalių, Centras pakeičia galvijo veislės pavadinimą į tokį, koks buvo artimiausio motininės pusės protėvio veislės pavadinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-259, 2024-03-28, paskelbta TAR 2024-03-28, i. k. 2024-05672

 

10. Asmenys, įvežę iš kitų šalių galvijų, spermos, kiaušialąsčių ar embrionų, vadovaudamiesi Ūkinių gyvūnų genetinės medžiagos produktų apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-312 „Dėl ūkinių gyvūnų reprodukcijos apskaitos taisyklių patvirtinimo“, turi pateikti Centrui dokumentus (pasų, zootechninių pažymėjimų ir kt. dokumentų kopijas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

 

11. Iš kitų šalių įvežtiems galvijams ir genetinės medžiagos produktų donorams nurodomas toks veislės pavadinimas, koks yra įrašytas galvijų lydimuosiuose dokumentuose arba genetinės medžiagos produktų zootechniniuose pažymėjimuose. Jeigu lydimuosiuose dokumentuose arba zootechniniuose pažymėjimuose nurodyti veislės kraujo laipsniai, jie yra įvedami į ŪGR. Jeigu genetinės medžiagos produktų donoro zootechniniuose pažymėjimuose kraujo laipsnio dalys nenurodytos, 100 proc. kraujo laipsnio dalių priskiriama tai veislei, kurios pavadinimas nurodytas donoro zootechniniame pažymėjime.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-802, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25856

 

12Jeigu iš kitų šalių įvežtų  galvijų lydimuosiuose dokumentuose, kuriuose pateikiama kilmės informacija, nenurodyti veislės kraujo laipsniai, bet nurodyta galvijo kilmė (dvi ar trys kartos, priklausomai nuo tos šalies išduodamų zootechninių pažymėjimų formos), kraujo laipsnio dalys apskaičiuojamos pagal galvijų lydimuosiuose dokumentuose nurodytus duomenis.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ ĮVEDIMAS IR TAISYMAS

 

13. Galvijo laikytojui ar kitam įgaliotam asmeniui suvedant ŪGR duomenis apie atvestą galviją, veislė sugeneruojama automatiškai, remiantis Centro ŪGR ir ŪGVIS esamais duomenimis, išskyrus galvijų, atvestų vykdant skirtingų produktyvumo krypčių kryžminimą, kaip nustatyta Aprašo 9 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

Nr. 3D-259, 2024-03-28, paskelbta TAR 2024-03-28, i. k. 2024-05672

 

14. Asmenys, nesutinkantys su apskaičiuotu galvijo veislės kraujo laipsniu ar veislės pavadinimo keitimu, kreipiasi į Centrą raštu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, nurodydami skundo objektą (galvijo, su kurio nustatytu kraujo laipsniu ar veislės pavadinimu nesutinka, individualų numerį, laikytojo vardą, pavardę / pavadinimą) ir motyvus (kurie, asmens nuomone, Aprašo reikalavimai nustatant kraujo laipsnį ar veislės pavadinimą buvo pažeisti). Centras, per ne ilgesnį kaip 10 d. d. terminą nuo kreipimosi dienos, informuoja pareiškėją apie priimtus sprendimus ir sprendimo motyvus. Asmenys, nesutinkantys su Centro sprendimu, raštu ar elektroniniu paštu gali pateikti skundą dėl Centro sprendimo Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪA) direktoriaus įsakymu sudarytai Galvijų veislių keitimo komisijai (toliau – Komisija). Į Komisijos posėdžius stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami kitų institucijų ir (arba) organizacijų, taip pat veisimo organizacijų atstovai ir (arba) nepriklausomi ekspertai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-802, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25856

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

Nr. 3D-259, 2024-03-28, paskelbta TAR 2024-03-28, i. k. 2024-05672

 

15. Komisija, per ne ilgesnį kaip 20 d. d. terminą nuo skundo gavimo dienos, įvertinusi skundo pagrįstumą ir nustačiusi, kad skaičiuojant kraujo laipsnį arba nustatant veislę nebuvo laikomasi Aprašo reikalavimų, priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą. Galutinę išvadą per 10 d. d. nuo Komisijos sprendimo gavimo dienos suformuoja ŽŪA direktorius ir pateikia ją Centrui, kopiją – skundą pateikusiam asmeniui ir galvijo laikytojui. Jei ŽŪA direktoriaus išvadoje nurodyta, kad pareiškėjo skundas pagrįstas, Centras per 5 d. d. ištaiso duomenis, dėl kurių priimta išvada. ŽŪA direktoriaus sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-802, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25856

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

Nr. 3D-259, 2024-03-28, paskelbta TAR 2024-03-28, i. k. 2024-05672

 

16. Veislės pavadinimas pagal Aprašą keičiamas galvijams, atvestiems nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Gyvų galvijų, atvestų iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., taip pat tų galvijų palikuonims, kuriems yra išduotas Galvijo pasas, kraujo dalys gali būti perskaičiuojamos ir veislės pavadinimas pagal Aprašą gali būti keičiamas laikytojo prašymu, o palikuonims, kuriems nėra išduotas Galvijo pasas, kraujo dalys perskaičiuojamos ir veislės pavadinimas pakeičiamas automatiškai. Galvijų laikytojas, norintis, kad gyviems galvijams, atvestiems iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (taip pat tų galvijų palikuonims), kraujo dalys būtų perskaičiuotos ir pakeistas veislės pavadinimas pagal Aprašą, turi pateikti Centrui užpildytą prašymą perskaičiuoti galvijo kraujo laipsnį ir pakeisti galvijo veislės pavadinimą (https://www.vic.lt/paslaugos/prasymai/www.vic.lt/nuorodaįprašymą). Centras per 7 d. d. nuo prašymo gavimo dienos atlieka kraujo dalių perskaičiavimą.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-802, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25856

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17.  Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-802, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25856

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-507, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15126

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 3D-14

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 3D-507

redakcija)

 

 

AVIŲ IR OŽKŲ VEISLIŲ NUSTATYMO PAGAL KRAUJO LAIPSNĮ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.    Avių ir ožkų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymu ir atsižvelgiant į veisimo organizacijų bei Ūkinių gyvūnų genetinių išteklių koordinavimo tarybos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 120 „Dėl Ūkinių gyvūnų genetinių išteklių koordinavimo tarybos sudarymo“, pasiūlymus ir rekomendacijas.

2.    Aprašas skirtas avių ir ožkų veislių nustatymui pagal kraujo laipsnį. Avių ir ožkų kraujo laipsnis nenusako jų grynaveisliškumo.

3. Kraujo laipsnį apskaičiuoja ir duomenis skelbia valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (toliau – Centras).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

 

4.    Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Avies ir (arba) ožkos laikytojas – asmuo, kuris yra avies ir (arba) ožkos savininkas ar jį laiko atlygintinai ar neatlygintinai.

4.2. Avies ir (arba) ožkos savininkas – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso avis ir (arba) ožka.

4.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai, Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatyme ir Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme.

5. Nustatant avių arba ožkų veisles pagal kraujo laipsnį, dalyvauja:

5.1. avių ir (arba) ožkų laikytojai ir (arba) savininkai – teikia Centrui įsigytų avių ir ožkų kilmės dokumentų kopijas, DNR tyrimų protokolų kopijas avių arba ožkų kilmei papildyti ir duomenims tikslinti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-259, 2024-03-28, paskelbta TAR 2024-03-28, i. k. 2024-05672

 

5.2. veisimo organizacijos – teikia duomenis Centrui dėl avių arba ožkų kilmės papildymo ir duomenų tikslinimo;

5.3. produktyvumo tyrimų vykdytojai – teikia Centrui į tiriamąsias bandas iš kitų šalių įvežtų avių arba ožkų kilmės dokumentų kopijas;

5.4. asmenys, iš kitų šalių įvežę avis, ožkas ir genetinės medžiagos produktus, – teikia Centrui įvežtų avių, ožkų ir genetinės medžiagos produktų kilmės dokumentų kopijas;

5.5. Centras:

5.5.1. pagal Aprašo 5.1–5.4 papunkčiuose nurodytų subjektų pateiktą informaciją suveda duomenis į Centro Ūkinių gyvūnų veislininkystės informacinę sistemą (toliau – ŪGVIS);

5.5.2. apskaičiuoja kraujo laipsnį;

5.5.3. nustato ir skelbia avių arba ožkų veislę;

5.5.4. tvarko ir kuria naujus registro duomenims klasifikuoti naudojamus klasifikatorius, kuriuose yra išvardytos veislės, suskirstytos pagal produktyvumo kryptį; veislei priskiriamas kodas bei nurodomas veislės trumpinys. Veislių klasifikatoriai skelbiami interneto svetainėje www.vic.lt;

5.6. Avių ir ožkų veislių keitimo komisija – sprendžia ginčus ar nesutarimus dėl apskaičiuoto avies ir (arba) ožkos veislės kraujo laipsnio, veislės pavadinimo keitimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

 

II SKYRIUS

OŽKŲ IR AVIŲ VEISLIŲ NUSTATYMAS PAGAL KRAUJO LAIPSNĮ

 

6. Veislės kraujo laipsnis apskaičiuojamas ir skelbiamas procentais visoms ožkoms ir avims, registruotoms Centro Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

 

7.  Avių ir ožkų kraujo dalys skaičiuojamos individualiai:

7.1. žinomos kilmės kergimui ar sėklinimui naudojamų avinų ir ožių – iš ŪGR ir ŪGVIS esančių kilmės duomenų ir pateiktų kilmės pažymėjimo kopijų, nežinomą kraujo dalį priskiriant avino ar ožio veislei (pvz., Lietuvos juodgalvių, zaaneno ar kt.);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

 

7.2. nežinomos kilmės kergimui naudojamų avinų ir ožių, nežinomos veislės kraujo dalį priskiriant nežinomai („X“) veislei;

7.3. genofondo išsaugojimui naudojamų avinų ir ožių, kurių veislės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-58 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“, 50 proc. nežinomos veislės kraujo dalį priskiriant avino ir ožio veislei.

8. Jei yra nežinomų protėvių, avių, ožkų, kraujo laipsnis skaičiuojamas įtraukiant „nežinomą“ (X) veislę. Jeigu avių ir ožkų kilmėje „nežinomos“ (X) veislės kraujo laipsnis yra mažiau nei 1 proc., ši „nežinoma“ (X) kraujo laipsnio dalis priskiriama gyvulio veislei (pvz., Lietuvos juodgalvių, zaaneno ar kt.). Kilmės duomenis Centras papildo iš Aprašo 5.1–5.4 papunkčiuose nurodytų subjektų gautais zootechninių pažymėjimų kopijų duomenimis, avių, ožkų tėvo ir (arba) motinos duomenis papildo DNR, kuriuo patvirtinamas avies, ožkos tėvas ir (arba) motina, protokolo kopijos duomenimis. Avių, ožkų, kurių buvo papildyti kilmės duomenys, kraujo laipsnis perskaičiuojamas ir veislės pavadinimas keičiamas automatiškai. Atlikus kraujo laipsnio apskaičiavimą naujai užregistruotoms avims ir ožkoms ir nustačius, kad nėra pasirinktos veislės kraujo dalių, Centras pakeičia veislės pavadinimą į tokį, koks buvo artimiausio motininės pusės protėvio veislės pavadinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-259, 2024-03-28, paskelbta TAR 2024-03-28, i. k. 2024-05672

 

9.  Jeigu nežinomi ir motina, ir tėvas, veislė nurodoma „mišrūnas“, o kraujo laipsnio dalis priskiriama 100 proc. „nežinomai“ (X) veislei.

10Jeigu žinomas tik tėvas, o motina nežinoma, veislė nurodoma „mišrūnas“, o kraujo laipsnio dalis priskiriama 50 proc. „nežinomai“ (X) veislei.

11Vykdant kryžminimą, avių ar ožkų veislės pavadinimas išlaikomas pagal motiną, kol nustelbiančiosios veislės kraujo laipsnis pasiekia 7/8 arba 87,5 proc. Avių ar ožkų palikuonims pasiekus nurodytą nustelbiančiosios veislės kraujo laipsnį, veislės pavadinimas automatiškai pakeičiamas į nustelbiančiosios veislės pavadinimą.

12.  Vykdant skirtingos produktyvumo krypties avių ar ožkų kryžminimą, ŪGR veisliškumas žymimas žodžiu „Mišrūnas“ ir nurodomas kiekvienos veislės, esančios kilmėje, kraujo laipsnis. Nustelbiančiosios veislės kraujo laipsniui pasiekus 7/8 arba 87,5 proc., veislės pavadinimas automatiškai pakeičiamas į nustelbiančiosios veislės pavadinimą.

13.  Veislės pavadinimas pagal Aprašo 11–12 punktus keičiamas avių ir ožkų palikuonims, atvestiems po teisės akto įsigaliojimo datos.

14. Iš kitų ES šalių įvežęs genetinės medžiagos produktų, asmuo privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, Centrui pateikti dokumentus (kilmės pažymėjimus ir kt.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

 

15.  Iš kitų šalių įvežtoms avims ar ožkoms priskiriamas toks veislės pavadinimas, koks yra nurodytas lydimuosiuose dokumentuose, kuriuose pateikiama kilmės informacija, suteikiant ūkinių gyvūnų veislių klasifikatoriuje numatytą veislės kodą. Jeigu kilmės pažymėjime nurodytas veislės kraujo laipsnis, jis įvedamas į ŪGR.

16.  Jeigu iš kitų šalių įvežtų avių ar ožkų lydimuosiuose dokumentuose, kuriuose pateikiama kilmės informacija, nenurodyti veislės kraujo laipsniai, bet yra nurodyta jų kilmė (tėvai ir / ar protėviai) su veislėmis, kraujo laipsnis apskaičiuojamas iš tos informacijos.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ ĮVEDIMAS IR TAISYMAS

 

17. Avies ir (arba) ožkos laikytojui ar kitam įgaliotam asmeniui suvedant ŪGR duomenis apie atvestą avį arba ožką, veislė sugeneruojama automatiškai, remiantis ŪGR ir ŪGVIS duomenimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

 

18. Asmenys, nesutinkantys su apskaičiuotu avies ar ožkos veislės kraujo laipsniu ar veislės pavadinimo keitimu, kreipiasi į Centrą raštu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, nurodydami skundo objektą (avies ar ožkos, su kurios nustatytu kraujo laipsniu ar veislės pavadinimu nesutinka, individualų numerį, laikytojo vardą, pavardę / pavadinimą) ir motyvus (kurie, asmens nuomone, Aprašo reikalavimai nustatant kraujo laipsnį ar veislės pavadinimą buvo pažeisti). Centras, per ne ilgesnį kaip 10 d. d. terminą nuo kreipimosi dienos, informuoja pareiškėją apie priimtus sprendimus ir sprendimo motyvus. Asmenys, nesutinkantys su Centro sprendimu, raštu ar elektroniniu paštu gali pateikti skundą dėl Centro sprendimo Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪA) direktoriaus įsakymu sudarytai Avių ir ožkų veislių keitimo komisijai (toliau – Komisija). Į Komisijos posėdžius stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami kitų institucijų ir (arba) organizacijų, taip pat veisimo organizacijų atstovai ir (arba) nepriklausomi ekspertai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-802, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25856

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

Nr. 3D-259, 2024-03-28, paskelbta TAR 2024-03-28, i. k. 2024-05672

 

19. Komisija, per ne ilgesnį kaip 20 d. d. terminą nuo skundo gavimo dienos, įvertinusi skundo pagrįstumą ir nustačiusi, kad skaičiuojant kraujo laipsnį arba nustatant veislę nebuvo laikomasi Aprašo reikalavimų, priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą. Galutinę išvadą per 10 d. d. nuo Komisijos sprendimo gavimo dienos suformuoja ŽŪA direktorius ir pateikia ją Centrui, kopiją – skundą pateikusiam asmeniui ir avies ar ožkos laikytojui. Jei ŽŪA direktoriaus išvadoje nurodyta, kad pareiškėjo skundas pagrįstas, Centras per 5 d. d. ištaiso duomenis, dėl kurių priimta išvada. ŽŪA direktoriaus sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-802, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25856

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

Nr. 3D-259, 2024-03-28, paskelbta TAR 2024-03-28, i. k. 2024-05672

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

20.     Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 3D-507, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15126

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 3D-14

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 3D-507

redakcija)

 

ARKLIniŲ šeimos gyvūnų KRAUJO DALIŲ NUSTATYMO PAGAL VEISLES TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.    Arklinių šeimos gyvūnų kraujo dalių pagal veisles nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymu ir atsižvelgiant į grynaveislių veislinių arklinių šeimos gyvūnų veisimo organizacijų bei Ūkinių gyvūnų genetinių išteklių koordinavimo tarybos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 120 „Dėl Ūkinių gyvūnų genetinių išteklių koordinavimo tarybos sudarymo“, pasiūlymus ir rekomendacijas.

2. Aprašas skirtas arklinių šeimos gyvūnų kraujo dalių pagal veisles nustatymui. Arklinių šeimos gyvūnų kraujo laipsnis nenusako arklinių šeimos gyvūnų grynaveisliškumo.

3. Kraujo dalių pagal veisles apskaičiavimą atlieka ir duomenis skelbia valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (toliau – Centras).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

 

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Arklinių šeimos gyvūno laikytojas – asmuo, kuris yra gyvūno savininkas ar jį laiko atlygintinai arba neatlygintinai.

4.2. Arklinių šeimos gyvūno kraujo dalys pagal veisles – visų veislių, naudotų veisiant arklinių šeimos gyvūną, protėvių kraujo dalys procentais.

4.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai, Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatyme ir Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme.

5. Nustatant arklinių šeimos gyvūnų kraujo dalis pagal veisles, dalyvauja:

5.1. arklinių šeimos gyvūnų laikytojai arba savininkai – teikia Centrui arklinių šeimos gyvūnų kilmės dokumentų kopijas bei duomenis dėl arklinių šeimos gyvūnų kilmės papildymo ir duomenų tikslinimo;

5.2. veisimo organizacijos – teikia duomenis Centrui dėl arklinių šeimos gyvūnų kilmės papildymo ir duomenų tikslinimo;

5.3. produktyvumo tyrimų vykdytojai – teikia Centrui iš kitų šalių įvežtų arklinių šeimos gyvūnų kilmės dokumentų kopijas;

5.4. asmenys, iš kitų šalių įvežę arklinių šeimos gyvūnus ir genetinės medžiagos produktus, – teikia Centrui arba veisimo organizacijai įvežtų arklinių šeimos gyvūnų ir genetinės medžiagos produktų kilmės dokumentų kopijas;

5.5. Centras:

5.5.1. pagal Aprašo 5.1–5.4 papunkčiuose nurodytų subjektų pateiktą informaciją suveda duomenis į Centro Ūkinių gyvūnų veislininkystės informacinę sistemą (toliau – ŪGVIS);

5.5.2. apskaičiuoja kraujo dalis pagal veisles;

5.5.3. skelbia arklinių šeimos gyvūnų veislę;

5.5.4. tvarko ir kuria naujus registro duomenims klasifikuoti naudojamus klasifikatorius, kuriuose yra išvardytos veislės, suskirstytos pagal produktyvumo kryptį; veislei priskiriamas kodas bei nurodomas veislės trumpinys. Veislių klasifikatoriai skelbiami interneto svetainėje www.vic.lt;

5.6. Arklinių šeimos gyvūnų kraujo dalių nustatymo komisija – sprendžia ginčus ar nesutarimus dėl apskaičiuoto arklinių šeimos gyvūno veislės kraujo laipsnio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

 

II SKYRIUS

ARKLINIŲ ŠEIMOS GYVŪNŲ KRAUJO DALIŲ APSKAIČIAVIMAS

PAGAL VEISLES

 

6. Kraujo dalys pagal veisles apskaičiuojamos ir skelbiamos procentais visiems arklinių šeimos gyvūnams, registruotiems Centro Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

 

7Grynaveislių veislinių arklinių šeimos gyvūnų veisimo organizacijai arba paslaugų teikėjui registruojant ŪGR atvestą arklinių šeimos gyvūno prieauglį, veislė nustatoma pagal tai, kurioje patvirtintoje veisimo programoje dalyvavo kumelė kergimo arba sėklinimo įvykio metu. Jei kumelė kergimo arba sėklinimo įvykio metu nedalyvavo nė vienoje veisimo programoje ir nėra įrašyta į kilmės knygą, jos atvesto prieauglio veislė nurodoma kaip nežinoma.

8Grynaveislių veislinių arklinių šeimos gyvūnų kraujo dalys skaičiuojamos individualiai:

8.1. žinomos kilmės kergimui ar sėklinimui naudojamų eržilų – iš ŪGR ir ŪGVIS esančių kilmės duomenų ir pateiktų kilmės pažymėjimo kopijų, nežinomą kraujo dalį priskiriant eržilo veislei (pvz., Lietuvos sunkiųjų, žemaitukų, vietinių ar kt.);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

 

8.2. nežinomos kilmės kergimui naudojamų eržilų, nežinomos veislės kraujo dalį priskiriant nežinomai („X“) veislei;

8.3. genofondo išsaugojimui naudojamų eržilų, kurių veislės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-58 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“, 50 proc. nežinomos veislės kraujo dalį priskiriant eržilo veislei.

9.  Jei yra nežinomų protėvių, arklinių šeimos gyvūnų, kraujo dalys skaičiuojamos įtraukiant „nežinomą“ (X) veislę. Jeigu arklinių šeimos gyvūnų kilmėje „nežinomos“ (X) veislės kraujo laipsnis yra mažiau nei 1 proc., ši „nežinoma“ (X) kraujo dalis priskiriama arklinių šeimos gyvūnų veislei (pvz., Lietuvos sunkiųjų, žemaitukų, vietinių ar kt.).

10.       Jeigu nežinomi ir motina, ir tėvas, veislė nurodoma „mišrūnas“, o kraujo dalis priskiriama 100 proc. „nežinomai“ (X) veislei.

11Jeigu žinomas tik tėvas, o motina nežinoma, veislė nurodoma „mišrūnas“, o kraujo dalis priskiriama 50 proc. „nežinomai“ (X) veislei.

12.  Iš kitų ES šalių įvežęs genetinės medžiagos produktų asmuo privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas grynaveislių veislinių arklinių šeimos gyvūnų veisimo organizacijai pateikti dokumentus (kilmės pažymėjimus ir kt.).

13.  Iš kitų šalių įvežtiems arklinių šeimos gyvūnams priskiriamas toks veislės pavadinimas, koks yra nurodytas jų lydimuosiuose dokumentuose, kuriuose pateikiama kilmės informacija, suteikiant ūkinių gyvūnų veislių klasifikatoriuje numatytą veislės kodą. Jeigu kilmės pažymėjime nurodytos veislės kraujo dalys, jos įvedamas į ŪGR.

14.  Jeigu iš kitų šalių įvežtų arklinių šeimos gyvūnų lydimuosiuose dokumentuose, kuriuose pateikiama kilmės informacija, nenurodytos veislės kraujo dalys, bet yra nurodyta jų kilmė (tėvai ir / ar protėviai) su veislėmis, kraujo dalys apskaičiuojamos iš tos informacijos.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ ĮVEDIMAS IR TAISYMAS

 

15. Asmenys, nesutinkantys su apskaičiuotomis arklinių šeimos gyvūno veislės kraujo dalimis, kreipiasi į Centrą raštu, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, nurodydami skundo objektą (arklinių šeimos gyvūno, su kurio apskaičiuotomis kraujo dalimis nesutinka, individualų numerį, laikytojo vardą, pavardę / pavadinimą) ir motyvus (kurie, asmens nuomone, Aprašo reikalavimai nustatant kraujo laipsnį ar veislės pavadinimą buvo pažeisti). Centras, per ne ilgesnį kaip 10 d. d. terminą nuo kreipimosi dienos, informuoja pareiškėją apie priimtus sprendimus ir sprendimo motyvus. Asmenys, nesutinkantys su Centro sprendimu, raštu ar elektroniniu paštu gali pateikti skundą dėl Centro sprendimo Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪA) direktoriaus įsakymu sudarytai Arklinių šeimos gyvūnų kraujo dalių nustatymo komisijai (toliau – Komisija). Į Komisijos posėdžius stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami kitų institucijų ir (arba) organizacijų, taip pat veisimo organizacijų atstovai ir (arba) nepriklausomi ekspertai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-802, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25856

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

Nr. 3D-259, 2024-03-28, paskelbta TAR 2024-03-28, i. k. 2024-05672

 

16. Komisija, per ne ilgesnį kaip 20 d. d. terminą nuo skundo gavimo dienos, įvertinusi skundo pagrįstumą ir nustačiusi, kad skaičiuojant kraujo dalis nebuvo laikomasi Aprašo reikalavimų, priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą. Galutinę išvadą per 10 d. d. nuo Komisijos sprendimo gavimo dienos suformuoja ŽŪA direktorius ir pateikia ją Centrui, kopiją – skundą pateikusiam asmeniui ir arklinių šeimos gyvūno laikytojui. Jei ŽŪA direktoriaus išvadoje nurodyta, kad pareiškėjo skundas pagrįstas, Centras per 5 d. d. ištaiso duomenis, dėl kurių priimta išvada. ŽŪA direktoriaus sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-802, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25856

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

Nr. 3D-259, 2024-03-28, paskelbta TAR 2024-03-28, i. k. 2024-05672

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

17.     Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 3D-507, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15126

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-92, 2014-02-10, paskelbta TAR 2014-02-11, i. k. 2014-01417

Dėl Žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-14 „Dėl Galvijų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-507, 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15126

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-14 „Dėl Galvijų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-802, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25856

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-14 „Dėl Ūkinių gyvūnų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-174, 2023-03-22, paskelbta TAR 2023-03-22, i. k. 2023-05026

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-14 „Dėl ūkinių gyvūnų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-259, 2024-03-28, paskelbta TAR 2024-03-28, i. k. 2024-05672

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-14 „Dėl Ūkinių gyvūnų veislių nustatymo pagal kraujo laipsnį tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo