Suvestinė redakcija nuo 2014-10-22 iki 2014-12-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 4-127, i. k. 113301MISAK000D1-14

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. sausio 4 d. Nr. D1-14

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463) 3 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

1. T v i r t i n u Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. D1-337 „Dėl Mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 85-3189);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. D1-239 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 57-2044);

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 95-3740);

2.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. D1-150 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 41-1596);

2.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 24 d. įsakymą Nr. D1-564 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 115-4897);

2.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. D1-272 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 38-1905).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                          Valentinas Mazuronis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14

 

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLĖS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mėgėjų žvejybos objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjų žvejybos organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse susijusią veiklą.

2. Taisyklės netaikomos mėgėjų žvejybai Baltijos jūroje, privačiuose tvenkiniuose ir kūdrose. Mėgėjų žvejybai kituose privačiuose vandens telkiniuose Taisyklės taikomos tiek, kiek nurodyta Žvejybos privačiuose bei bendrąja daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-771 (Žin., 2012, Nr. 113-5748).

3. Vykdant limituotą žvejybą Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta limituotą žvejybą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Saugomose teritorijose mėgėjų žvejybą reglamentuoja ir šių teritorijų nuostatai, individualūs apsaugos reglamentai ir tvarkymo planai.

 

II. sąvokos

 

4. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

4.1. bučiukas vėžiams gaudyti – ne ilgesnė kaip 100 cm ir ne platesnė kaip 50 cm gaudyklė;

4.2. viena žvejyba – mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba nuo asmens atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos;

4.3. žvejo mėgėjo bilietas – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė;

4.4. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba.

5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

III. MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS

 

6. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius. Žvejodamas iš vandens transporto priemonės vienas žvejys vienu metu gali naudoti ne daugiau kaip 2 meškeres, išskyrus atvejus, kai žvejojama iš inkaru ar kitomis priemonėmis sustabdytos vandens transporto priemonės. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų žvejybą nuo ledo, kai bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas, šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos metu visi sugauti plačiažnypliai ir siauražnypliai vėžiai turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

 

7. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 šamą, ne daugiau kaip 2 vienetus salačių, ūsorių, 3 vienetus ungurių, margųjų upėtakių, kiršlių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, sterkų, lydekų, šapalų, meknių (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos žvejybos metu sugautų žuvų bendras svoris negali viršyti 5 kg, o Kuršių mariose – 7 kg, neskaitant stintų, kurių leidžiama sugauti 10 kg, paskutinės sugautos žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame punkte nustatytą normą. Kiekvienas asmuo, užsiimantis mėgėjų žvejyba, savo sugautą laimikį privalo laikyti atskirai nuo kitų asmenų laimikio, į laimikį neįskaitomos žuvys, įrašytos į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių Aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Invazinių rūšių sąrašas), ir žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-156, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 22-1111 (2013-02-28), i. k. 113301MISAK00D1-156

Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

 

8. Leidžiama gaudyti masalui žuveles ir uodo trūklio lervas vienu tinkliniu samteliu masalui gaudyti, kurio skersmuo ne didesnis kaip 1 metras, tinklo akutės ne didesnės kaip 10 mm. Vienos žvejybos metu vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip 30 vienetų karosų, kuojų, ešerių ir kitų rūšių žuvų jauniklių, išskyrus plėšriąsias žuvis, Taisyklių 12.1–12.3 punktuose išvardintas žuvis, į Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 84 (Žin., 1999, Nr. 33970), įrašytas žuvis.

9. Mėgėjų žvejybos varžybų metu gali būti nesilaikoma Taisyklių 7 punkte nurodytų apribojimų ir 11.1 punkte nustatyto draudimo, gavus suderinimą raštu iš:

9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – regiono aplinkos apsaugos departamentas), kurio administruojamoje teritorijoje yra vandens telkinys – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą;

9.2. žvejybos ploto naudotojo – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą. Žvejybos ploto naudotojas žvejybos sąlygas turi suderinti su atitinkamu regiono aplinkos apsaugos departamentu;

9.3. valstybinio parko direkcijos (papildomai), jeigu vandens telkinys yra valstybinio parko teritorijoje.

10. Draudžiama veikla:

10.1. žvejoti naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, vykdyti povandeninę žūklę tamsiuoju paros metu – nuo saulės laidos iki patekėjimo ar vandens telkiniuose, kuriuose povandeninė žūklė neleidžiama, naudoti povandeninei žūklei strėles, kurių antgalis platesnis kaip 10 cm, šaudyti žuvis povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantėmis, žvejoti duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju būdu, du ir daugiau kartų viršijant leidžiamą naudoti žvejybos įrankių ar kabliukų skaičių ar naudojant ne mėgėjų žvejybos įrankius, žvejoti draudžiamose vietose, gaudyti žuvis, kurių žvejyba uždrausta arba tuo metu uždrausta (toliau – draudžiami žvejybos būdai);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-693, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4911 (2013-09-20), i. k. 113301MISAK00D1-693

 

10.2. laikyti ar gabenti žeberklus, ūdas ir ne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau – draudžiami žvejybos įrankiai), išskyrus atvejus, kai šie įrankiai teisės aktų nustatyta tvarka naudojami verslinei ar specialiajai žvejybai;

10.3. išimti iš vandens telkinių ūdas, tinklinius ne mėgėjų žvejybos įrankius ir žuvis iš jų. Asmenys, pastebėję vandens telkinyje nepažymėtus, kaip nustatyta Žvejybos įrankių ženklinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 (Žin., 2005, Nr. 96-3609) (toliau – Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklės), draudžiamus žvejybos įrankius, neišimdami jų iš vandens, praneša apie tai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams;

10.4. naudoti masalui gyvūnus, įrašytus į Invazinių rūšių sąrašą;

10.5. vykdyti povandeninę žūklę neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro, naudoti kitų nei unguriai žuvų povandeninei žūklei dvišakius ar daugiašakius strėlių antgalius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-693, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4911 (2013-09-20), i. k. 113301MISAK00D1-693

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

 

10.6. būti vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų su mėgėjų žvejybos įrankiais, jei tuose vandens telkiniuose žvejyba draudžiama ar tuo metu draudžiama, ar neturint mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens telkinyje ar nemokamos žvejybos teisės, taip pat būti su povandeninei žūklei skirtais šautuvais vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų, jei tuose vandens telkiniuose povandeninė žūklė neleidžiama;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-156, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 22-1111 (2013-02-28), i. k. 113301MISAK00D1-156

 

10.7. prekiauti mėgėjų žvejybos būdu sužvejotomis žuvimis ir iš jų pagamintais produktais;

Papildyta punktu:

Nr. D1-156, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 22-1111 (2013-02-28), i. k. 113301MISAK00D1-156

 

10.8. būti vandens telkiniuose ant ledo, kai dėl ledo būklės kyla pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, susidarius plonai ledo dangai ar Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos paskelbus apie ledo būklę, kuri gali kelti pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai.

Papildyta punktu:

Nr. D1-260, 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 41-2016 (2013-04-20), i. k. 113301MISAK00D1-260

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

 

11. Draudžiama žvejoti:

11.1. be mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens telkinyje, išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę. Liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d. visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama ir kuriuose neorganizuojama limituota žvejyba, ir Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama, visi asmenys turi teisę žvejoti nemokamai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-563, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-26, i. k. 2014-09168

 

11.2. draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais;

11.3. naudojant prie mėgėjų žvejybos įrankių pritvirtintas ilgesnes kaip 20 cm gumas;

11.4. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius kitais žvejybos įrankiais ar būdais, nei bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

11.5. kiršlius, marguosius upėtakius, šlakius, lašišas natūralios kilmės masalais;

11.6. salačius naudojant daugiau kaip du masalus;

11.7. arčiau kaip 10 m atstumu nuo Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklėmis nustatyta tvarka pažymėtų tinklinių ne mėgėjų žvejybos įrankių;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

 

11.8. žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-563, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-26, i. k. 2014-09168

Nr. D1-689, 2014-08-26, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11468

 

11.9. ant ledo neturint priemonių, kuriomis pasinaudojus būtų galima įlūžus išlipti ant ledo, – dviejų lanksčia jungtimi sujungtų smaigų;

11.10. nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. 400 m zonoje apie Dabintos pusiasalį Kauno mariose;

11.11. nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. naudojant masalui žuvelę (šis draudimas netaikomas žūklei Kuršių mariose, taip pat žvejojant žuvelės gabalėliu);

11.12. nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. Nemuno upėje nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo žiočių iki Babtų tilto tamsiuoju paros metu nuo saulės laidos iki patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje);

11.13. ištisus metus Taisyklių 1 priede išvardintuose vandens telkiniuose;

11.14. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. taisyklių 5 priede nurodytuose upių ruožuose. Kai upės ruožas yra nurodytas tik viename upės krante, galima žvejyba iš valčių, išskyrus atvejus, kai valtis yra inkaru ar kita priemone sustabdoma vienoje vietoje tame ruože;

Papildyta punktu:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

 

11.15. nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 2 priede išvardintose upėse, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

 

11.16. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. be žvejo mėgėjo kortelių ar neturint nemokamos žvejybos teisės Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

 

11.17. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 4 priede nurodytuose upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

 

11.18. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. nuo saulės laidos iki saulės patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje) Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose.

Papildyta punktu:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-689, 2014-08-26, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11468

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

 

12. Draudžiama gaudyti:

12.1. šių rūšių žuvis:

12.1.1. skersnukius (Chondrostoma nasus);

12.1.2. vijūnus (Misgurnus fossilis);

12.1.3. jūrines nėges (Petromyzon marinus);

12.1.4. mažąsias nėges (Lampetra planeri) ir jų vingilius;

12.1.5. Aštriašnipius eršketus (Acipenser oxyrinchus);

12.1.6. kitus vandenyje gyvenančius, į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331; 2010, Nr. 20-949; 2011, Nr. 53-2567), įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai neišduotos žvejo mėgėjo kortelės;

12.2. be žvejo mėgėjo kortelių šias žuvis:

12.2.1. lašišas (Salmo salar);

12.2.2. šlakius (Salmo trutta trutta);

12.2.3. sykus (Coregonus lavaretus);

12.2.4. upines nėges (Lampetra fluviatilis);

12.3. mažesnes nei šių dydžių žuvis ir vėžius (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai – nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo):

12.3.1. šamus (Silurus glanis) 75 cm;

12.3.2. lašišas (Salmo salar) 65 cm;

12.3.3. šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;

12.3.4. salačius (Aspius aspius) 55 cm;

12.3.5. vėgėles (Lota lota) 45 cm;

12.3.6. ūsorius (Barbus barbus) 45 cm;

12.3.7. sterkus (Sander lucioperca) 45 cm;

12.3.8. lydekas (Esox lucius) 45 cm;

12.3.9. kiršlius (Thymallus thymallus) 30 cm;

12.3.10. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;

12.3.11. šapalus (Leuciscus cephalus) 30 cm;

12.3.13. meknes (Leuciscus idus) 30 cm;

12.3.14. lynus (Tinca tinca) 25 cm;

12.3.15. karpius (Cyprinus carpio) 40 cm;

12.3.16. Baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 40 cm;

12.3.17. Marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 40 cm;

12.3.18. plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus) 10 cm;

12.3.19. siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

 

12.4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:

12.4.1. lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.;

12.4.2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;

12.4.3. salačius (Aspius aspius) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.;

12.4.4. kiršlius (Thymallus thymallus) nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.;

12.4.5. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

12.4.6. sykus (Coregonus lavaretus) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

12.4.7. vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;

12.4.8. žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.;

12.4.9. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;

12.4.10. karšius (Abramis brama) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose.

13. Pagautos žuvys ir vėžiai, mažesni negu nustatyta 12 punkte, ir žuvys, kurias draudžiama gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.

14. Visi 11 ir 12 punktuose nurodyti draudimai galioja ir pirmąją, ir paskutiniąją nurodyto termino dieną. Kai pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja paskutiniąją draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė.

15. Povandeninė limituota žūklė leidžiama šiuose valstybiniuose vandens telkiniuose:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Pastabos

1.

Alaušas

Utenos

1071,8

 

2.

Asveja

Molėtų, Švenčionių

978,2

Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto

3.

Baltieji Lakajai

Molėtų

699,8

Povandeninė žūklė leidžiama iki 2015 m. sausio 1 d.

4.

Didžiulis (Daugų)

Alytaus

912,7

 

5.

Drūkšiai

Zarasų

3204,9

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

6.

Vištytis

Vilkaviškio

 

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

7.

Elektrėnų tvenkinys

Elektrėnų

1389,6

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

 

16. Žvejybos plotų naudotojai vandens telkiniuose, į kuriuos jiems išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, gali leisti povandeninę žūklę, tai įrašę į mėgėjų žvejybos leidimo sąlygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintuose valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio funkcinio prioriteto zonas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Asmenys, užsiimantys mėgėjų žvejyba, privalo:

17.1. žvejodami turėti ir pareikalavus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pateikti mėgėjų žvejybos leidimą (elektroninio mėgėjų žvejybos leidimo numerį), suteikiantį teisę žvejoti tame vandens telkinyje, ir dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą;

17.2. užtikrinti švarą žvejybos vietoje:

17.2.1. prieš pradėdami žvejybą ir žvejybos metu visas komunalines atliekas, esančias 5 m spinduliu nuo žvejybos vietos, surinkti į maišus ar kitą tarą;

17.2.2. pasibaigus žvejybai, surinktas komunalines atliekas išvežti į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius;

17.3. sugavus ar radus ženklintas žuvis, apie tai pranešti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Žuvininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas, žvejybos įrankiai ir masalai, kuriais buvo sugauta žuvis, ženklo numeris. Jei žuvis nepaleista atgal į vandens telkinį, – nurodomas žuvies svoris, ilgis (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytis ir pridedamas ženklas. Taip pat nurodoma kita informacija (pastebėti mechaniniai pažeidimai, ligų požymiai, parazitai ar kt.).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-156, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 22-1111 (2013-02-28), i. k. 113301MISAK00D1-156

Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

 

18. Neteko galios nuo 2013-07-06

Punkto naikinimas:

Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin. 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

 

18. Asmenys, pažeidę Taisykles, privalo atlyginti žalą žuvų ištekliams, apskaičiuotą vadovaujantis Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-280 (Žin., 2009, Nr. 63-2526).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

 

19. Jei prie mėgėjų žvejybos įrankių nėra savininko ar naudotojo, įrankius iki jų savininko ar naudotojo išaiškinimo gali paimti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ar kiti įstatymų įgalioti pareigūnai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

 

_________________


 

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

1 priedas

 

VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA

 

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

1.

Jūra nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės Versmės gimnazijos ir 500 m žemyn nuo Balskų užtvankos

2.

Nemunas nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos

3.

Šventoji nuo tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai iki Kavarsko užtvankos

4.

Krokų lankos botaninis–zoologinis draustinis

5.

Kuršių marios tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto ir Kniaupo įlanka

6.

Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose esantys vandens telkiniai, jei juose neorganizuota limituota žvejyba.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-693, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4911 (2013-09-20), i. k. 113301MISAK00D1-693

 


Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

2 priedas

 

UPĖS, KURIOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 1 D. IKI GRUODŽIO 31 D.

 

Eil. Nr.

Upė

Vyresnysis vandentakis

Baseinas

1.

Avirė

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

2.

Bilsinyčia

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

3.

Dievogala

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

4.

Gauja

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

5.

Karklė

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

6.

Kerupė

Dievogala

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

7.

Lapainia (kelias Nr. 129–žiotys)

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

8.

Mara

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

9.

Medukštėlė

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

10.

Merkys (aukščiau Ožkelaičių tilto)

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

11.

Ova

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

12.

Ratnyčia

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

13.

Rėvuona

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

14.

Samė

Verknė

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

15.

Skirpstauja

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

16.

Strūzda

Verknė

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

17.

Šustis

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

18.

Šyša (aukščiau Katyčių)

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

19.

Verknė (Aukštadvario HE–Gripiškės)

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

20.

Viešvilė

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

21.

Žvirgždė

Karklė

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

22.

Beržūna

Šalčia

Merkio

23.

Beržupis

Merkys

Merkio

24.

Cirvija

Merkys

Merkio

25.

Derežna

Merkys

Merkio

26.

Derežnytė

Merkys

Merkio

27.

Duobupis D

Merkys

Merkio

28.

Geluža

Merkys

Merkio

29.

Graužupis

Merkys

Merkio

30.

Grūda

Merkys

Merkio

31.

Lukna

Merkys

Merkio

32.

Maltupis

Šalčia

Merkio

33.

Mažoji Kena

Merkys

Merkio

34.

Nedzingė

Merkys

Merkio

35.

Pasgrinda

Verseka

Merkio

36.

Skroblus

Merkys

Merkio

37.

Spengla

Merkys

Merkio

38.

Taurupis

Verseka

Merkio

39.

Turė

Merkys

Merkio

40.

Ūla

Merkys

Merkio

41.

Uosupis

Ūla

Merkio

42.

Vardauka

Merkys

Merkio

43.

Verseka

Merkys

Merkio

44.

Bezdonė

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

45.

Bražuolė

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

46.

Dūkšta

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

47.

Juodė

Vokė

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

48.

Kamaja

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

49.

Kena

Vilnia

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

50.

Laukysta

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

51.

Lokys

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

52.

Lomena

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

53.

Manierka

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

54.

Mozūriškanka

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

55.

Musė

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

56.

Nemenčia

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

57.

Riešė

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

58.

Rudamina

Vokė

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

59.

Saidė

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

60.

Strūna

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

61.

Strūna

Strečia

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

62.

Šešuva

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

63.

Taurija

Vilnia

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

64.

Veršupis

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

65.

Vokė (Mūrinė Vokė–žiotys)

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

66.

Žalesa

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

67.

Žiežmara

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

68.

Jusinė

Žeimena

Žeimenos

69.

Lakaja (Lakajos ež.–žiotys)

Žeimena

Žeimenos

70.

Luknelė

Žeimena

Žeimenos

71.

Mera

Žeimena

Žeimenos

72.

Peršokšna

Lakaja

Žeimenos

73.

Petruškė

Žeimena

Žeimenos

74.

Saria

Žeimena

Žeimenos

75.

Skerdiksna

Žeimena

Žeimenos

76.

Skirda

Žeimena

Žeimenos

77.

Armona (Dovydiškių užtv.–žiotys)

Šventoji

Šventosios

78.

Grabuosta

Siesartis

Šventosios

79.

Nevėža

Virinta

Šventosios

80.

Pelyša

Šventoji

Šventosios

81.

Siesartis (Želvos–Balninkų tiltas–Cesarkos malūnas)

Šventoji

Šventosios

82.

Storė

Šventoji

Šventosios

83.

Taurožė

Šventoji

Šventosios

84.

Virinta (Klabiniai–žiotys)

Šventoji

Šventosios

85.

Želva

Siesartis

Šventosios

86.

Dratvinys

Dubysa

Dubysos

87.

Gynėvė

Dubysa

Dubysos

88.

Kirkšnovė

Dubysa

Dubysos

881.

Kražantė (Kelmės miesto I tvenkinys – žiotys)

Dubysa

Dubysos

89.

Lapišė

Dubysa

Dubysos

90.

Luknė

Dubysa

Dubysos

91.

Mūkė

Dubysa

Dubysos

92.

Šventupis

Dubysa

Dubysos

93.

Agluona

Šešuvis

Jūros

94.

Aitra

Jūra

Jūros

95.

Akmena

Jūra

Jūros

96.

Ančia

Šešuvis

Jūros

97.

Apusinas

Šešuvis

Jūros

98.

Balčia

Šešuvis

Jūros

99.

Bebirva

Šaltuona

Jūros

100.

Bremena

Akmena

Jūros

101.

Egluona

Agluona

Jūros

102.

Ežeruona

Jūra

Jūros

103.

Giluvė

Jūra

Jūros

104.

Irtuona

Ežeruona

Jūros

105.

Ižnė

Akmena

Jūros

106.

Lokysta

Jūra

Jūros

107.

Šaltuona

Šešuvis

Jūros

108.

Šešuvis

Jūra

Jūros

109.

Šunija

Jūra

Jūros

110.

Trišiūkštė

Šešuvis

Jūros

111.

Upyna

Šešuvis

Jūros

112.

Upynikė

Trišiūkštė

Jūros

113.

Vėžus

Jūra

Jūros

114.

Agluona

Minija

Minijos

115.

Aisė

Veiviržas

Minijos

116.

Alantas

Minija

Minijos

117.

Ašva

Veiviržas

Minijos

118.

Babrungas

Minija

Minijos

119.

Blendžiava

Salantas

Minijos

120.

Didžioji Sruoja

Minija

Minijos

121.

Dirsteika

Veiviržas

Minijos

122.

Gerdaujė

Minija

Minijos

123.

Graumena

Šalpė

Minijos

124.

Judrė

Graumena

Minijos

125.

Kapupis

Sausdravas

Minijos

126.

Karkluoja

Alantas

Minijos

127.

Lukna

Minija

Minijos

128.

Minija (Didovo ež.–Salanto žiotys)

Nemunas

Nemuno

129.

Mišupė

Minija

Minijos

130.

Pala

Minija

Minijos

131.

Salantas

Minija

Minijos

132.

Šalpė

Veiviržas

Minijos

133.

Sausdravas

Minija

Minijos

134.

Šilupis

Sausdravas

Minijos

135.

Skinija

Minija

Minijos

136.

Šlužmė

Veiviržas

Minijos

137.

Šviekšnelė

Ašva

Minijos

138.

Trumpė

Želsva

Minijos

139.

Upita

Šlužmė

Minijos

140.

Veiviržas (kelio Veiviržėnai–Švėkšna tiltas–ištakos)

Minija

Minijos

141.

Vieštovė

Minija

Minijos

142.

Žvelesys

Ašva

Minijos

143.

Žvelsa

Minija

Minijos

144.

Apšė

Bartuva

Lietuvos pajūrio upių

145.

Babrūnė

Akmena Danė

Lietuvos pajūrio upių

146.

Bonalė

Akmena Danė

Lietuvos pajūrio upių

147.

Darba

Žyba

Lietuvos pajūrio upių

148.

Degalas

Akmena Danė

Lietuvos pajūrio upių

149.

Juodupis

Šventoji

Lietuvos pajūrio upių

150.

Kaltis

Apšė

Lietuvos pajūrio upių

151.

Kulšė

Šventoji

Lietuvos pajūrio upių

152.

Luknė

Šventoji

Lietuvos pajūrio upių

153.

Luoba

Bartuva

Lietuvos pajūrio upių

154.

Ringelis

Akmena Danė

Lietuvos pajūrio upių

155.

Sartis

Apšė

Lietuvos pajūrio upių

156.

Šata

Bartuva

Lietuvos pajūrio upių

157.

Smeltalė

Kuršių marios

Lietuvos pajūrio upių

158.

Žyba

Šventoji

Lietuvos pajūrio upių

159.

Lūšė

Venta

Ventos

160.

Šerkšnė

Venta

Ventos

161.

Višetė

Venta

Ventos

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

 


 

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

3 priedas

 

 

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D. DRAUDŽIAMA NETURINT ŽVEJO MĖGĖJO KORTELIŲ AR NEMOKAMOS ŽVEJYBOS TEISĖS

 

 

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

1.

Neris

nuo Jonavos J. Ralio gatvės tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos

2.

Žeimena

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

3.

Vilnia

nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos

4.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje Kavarskas – Kurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki Virintos žiočių

5.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

6.

Širvinta

nuo žiočių iki Liukonių tilto

7.

Dubysa

nuo žiočių iki Kražantės žiočių

8.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

9.

Minija

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

10.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda – Šilutė tilto

11.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

12.

Šventoji (pajūrio)

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

Pastaba: draudžiama žvejoti Taisyklių 5 priede nurodytose upių vietose.

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-693, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4911 (2013-09-20), i. k. 113301MISAK00D1-693

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

 


 

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

4 priedas

 

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 16 D. IKI GRUODŽIO 31 D.

 

Eil. Nr.

Upė

Vyresnysis vandentakis

Vieta

1.

Neris

Nemunas

nuo kelio Nr. 262 tilto iki geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto

nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių

2.

Žeimena

Neris

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

3.

Vilnia

Neris

nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos

4.

Šventoji

Neris

nuo žiočių iki Armonos žiočių

nuo Zujų alkos iki Kavarsko užtvankos

nuo 500 m žemiau Virintos žiočių iki Anykščių užtvankos

5.

Siesartis

Šventoji

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

6.

Širvinta

Šventoji

nuo žiočių iki Liukonių tilto

7.

Dubysa

Nemunas

nuo žiočių iki Kražantės žiočių

8.

Kražantė

Dubysa

nuo žiočių iki Kelmės užtvankos

9.

Jūra

Nemunas

nuo žiočių iki Tauragės užtvankos

10.

Minija

Nemunas

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

11.

Veiviržas

Minija

nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto

12.

Šventoji (pajūrio)

Baltijos jūra

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

13.

Akmena–Danė

Kuršių marios

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-689, 2014-08-26, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11468

Nr. D1-828, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14435

 


Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

5 priedas

 

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D.

 

Eil. Nr.

Upė

Vieta

1.

*Nemunas

Dubysos upės žiotyse ir 500 m žemyn palei dešinįjį krantą

Jūros upės žiotyse ir 500 m žemyn palei dešinįjį krantą

Neries upės žiotyse ir 500 m žemyn palei dešinįjį krantą

2.

Neris

Bezdonės upės žiotyse ir 100 m žemyn

Bražuolės upės žiotyse ir 100 m žemyn

Dūkštos upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Laukystos upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Lokio upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Lomenos upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Musės upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Nemenčios upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Riešės upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Šešuvos upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Šventosios upės žiotyse ir 500 m žemyn

Veržuvos upės žiotyse ir 100 m žemyn 

nuo Vilnios upės žiočių iki Karaliaus Mindaugo tilto

Vokės upės žiotyse ir 100 m žemyn

Žalesos upės žiotyse ir 100 m žemyn 

Žeimenos upės žiotyse ir 500 m žemyn

Žiežmaros upės žiotyse ir 100 m žemyn“

3.

Šventoji

Armonos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Siesarties upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Storės upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Širvintos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Virintos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Žuvintės upės žiotyse ir 100 m žemyn  

4.

Dubysa

Dratvinio upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Lapišės upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Luknės upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Šventupio upės žiotyse ir 100 m žemyn  

5.

Jūra

Akmenos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Ežeruonos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Šešuvio upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Šunijos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

6.

Minija

Agluonos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Alanto upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Babrungo upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Salanto upės žiotyse ir 100 m žemyn   

Sausdravo upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Veiviržo upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Vieštovės upės žiotyse ir 100 m žemyn   

Žvelsos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

7.

Šventoji (pajūrio)

Kulšės upės žiotyse ir 100 m žemyn  

8.

Žeimena

Lakajos upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Meros upės žiotyse ir 100 m žemyn  

Sarios upės žiotyse ir 100 m žemyn  

 

*Nemuno upėje prie Jūros, Dubysos ir Neries upių žiočių ir 500 m žemyn galima žvejoti nuo kairiojo kranto, taip pat iš plaukiančių valčių.

 

________________________

Papildyta priedu:

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-828, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14435

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-156, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 22-1111 (2013-02-28), i. k. 113301MISAK00D1-156

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 "Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-260, 2013-04-16, Žin., 2013, Nr. 41-2016 (2013-04-20), i. k. 113301MISAK00D1-260

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 "Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-485, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3612 (2013-07-05), i. k. 113301MISAK00D1-485

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 "Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-693, 2013-09-16, Žin., 2013, Nr. 99-4911 (2013-09-20), i. k. 113301MISAK00D1-693

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 "Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-490, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06051

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-563, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-26, i. k. 2014-09168

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-689, 2014-08-26, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11468

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-828, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14435

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo