Suvestinė redakcija nuo 2014-06-05 iki 2014-08-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 2-48, i. k. 112301MISAK0D1-1128

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 31 d. Nr. D1-1128

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463) 4 straipsniu:

1. T v i r t i n u Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Į g a l i o j u aplinkos viceministrą, kuruojantį biologinės įvairovės veiklos sritį, tvirtinti limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas žvejybos plote.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. D1-227 „Dėl Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 33-1571).

 

 

Aplinkos ministras                                                          Valentinas Mazuronis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128

 

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO tvarkos aprašas

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato subjektus, organizuojančius limituotą žvejybą, reglamentuoja jos organizavimo ir vykdymo tvarką, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarką, nustato limituotos žvejybos objektus, duomenų apie limituotos žvejybos metu sugautas žuvis teikimo tvarką.

2. Tvarkos aprašo reikalavimai galioja visuose Lietuvos Respublikos žuvininkystės vidaus vandenyse.

3. Saugomose teritorijose limituotą žvejybą papildomai reglamentuoja šių teritorijų nuostatai, individualūs apsaugos reglamentai ir tvarkymo planai.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. viena žvejyba – mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba nuo asmens atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos;

4.2. žvejo mėgėjo bilietas – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė;

4.3. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį neišduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir kuriame vykdoma limituota žvejyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-539, 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 80-4045 (2013-07-25), i. k. 113301MISAK00D1-539

 

5. Kitos Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527) ir Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463) vartojamas sąvokas.

 

II. LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ORGANIZAVIMAS

 

6. Limituota žvejyba gali būti organizuojama žvejoti:

6.1. mėgėjų žvejybos įrankiais ir būdais:

6.1.1. saugomų ir globojamų rūšių žuvų žvejybai;

6.1.2. intensyviai veisiamų žuvų, įveistų vadovaujantis Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 (Žin., 2010, Nr. 47-2270; 2012, Nr. 34-1649), nustatytomis įveisimo normomis limituotai žvejybai;

6.1.3. vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba ribojama;

6.2. nestandartiniais įrankiais ir būdais.

7. Limituota žvejyba neorganizuojama valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija) nustatyta tvarka vykdoma verslinė žvejyba.

8. Limituotą žvejybą organizuoti leidžiama tik atlikus žuvų išteklių tyrimus vandens telkinyje ir gavus žuvų išteklių tyrimus atlikusių asmenų rekomendacijas, kad jame tikslinga organizuoti limituotą žvejybą. Žuvų išteklių tyrimai atliekami pagal Žuvų išteklių tyrimų metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. D1-501 (Žin., 2005, Nr. 131-4748).

 

III. LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMAS, SKELBIMAS IR ATŠAUKIMAS

 

9. Vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, ar privačiuose vandens telkiniuose limituotą žvejybą norintys organizuoti žvejybos plotų naudotojai ar vandens telkinių savininkai (toliau – žvejybos ploto naudotojai) pateikia Aplinkos ministerijai:

9.1. atliktų ne anksčiau kaip prieš 5 metus žuvų išteklių tyrimų duomenis, kuriuose turi būti trumpa vandens telkinio fizinė ir biologinė charakteristika, žuvų išteklių gausumo, biomasės, matmeninės (amžinės) ir rūšinės struktūros, metinės produkcijos duomenys, šiuos tyrimus atlikusio asmens rekomendacijos dėl limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų, kuriose nurodoma:

9.1.1. leidžiamų gaudyti rūšių žuvys;

9.1.2. maksimalus žvejybos leidimų limituotai žvejybai kiekis per metus;

9.1.3. leidžiamas per vieną žvejybą sugauti žuvų kiekis;

9.1.4. leidžiami naudoti masalai;

9.1.5. limituotos žvejybos laikas ir vietos;

9.1.6. kitos limituotos žvejybos sąlygos;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-539, 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 80-4045 (2013-07-25), i. k. 113301MISAK00D1-539

 

9.2. prašymą organizuoti limituotą žvejybą.

91. Jeigu žuvų išteklių tyrimai atlikti nesilaikant aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Žuvų išteklių tyrimų metodikos, nepateiktos visos Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytos rekomendacijos arba mokslinių tyrimų išvados prieštarauja aplinkos apsaugos teisės aktams, į tokių tyrimų rekomendacijas neatsižvelgiama ir apie tai raštu informuojamas žvejybos ploto naudotojas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-539, 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 80-4045 (2013-07-25), i. k. 113301MISAK00D1-539

 

10. Aplinkos ministerija, gavusi Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, elektroninėje Aplinkosaugos leidimų išdavimo informacinėje sistemoje (ALIS) patikrina, ar vandens telkinio valdytojo ir žvejybos ploto naudotojo pasirašytame atitinkamo vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių plane (toliau – tvarkymo planas) žuvų įveisimo kiekis atitinka Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąraše limituotai žvejybai taikomas arba mokslinėse rekomendacijose nurodytas žuvų įveisimo normas. Jei tvarkymo plane nurodytas žuvų įveisimo kiekis atitinka limituotai žvejybai taikomą arba mokslinėse rekomendacijose nurodytą žuvų įveisimo kiekį, Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų užpildo Tvarkos aprašo 2 priede pateiktą formą (toliau - Žvejybos sąlygų projektas) ir pateikia ją žvejybos ploto naudotojui suderinti. Jeigu tvarkymo plane pageidaujamos įveisti žuvų rūšys ir kiekiai neatitinka limituotai žvejybai taikomų arba mokslinėse rekomendacijose nurodytų žuvų įveisimo normų, Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų apie tai informuoja žvejybos ploto naudotoją siūlydama patvirtinti naują tvarkymo planą. Patvirtintą tvarkymo planą limituotai žvejybai galima keisti tik raštu suderinus su Aplinkos ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-539, 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 80-4045 (2013-07-25), i. k. 113301MISAK00D1-539

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

101. Jeigu vandens telkinio, kuriame norima organizuoti limituotą žvejybą, tvarkymo plane nurodyta vandens telkinį žuvinti lydekomis ar sterkais, limituota žvejyba tokiame vandens telkinyje galima tik įžuvinus jį paaugintomis ir didesnėmis lydekomis ar sterkais.

Papildyta punktu:

Nr. D1-539, 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 80-4045 (2013-07-25), i. k. 113301MISAK00D1-539

 

11. Aplinkos ministerija turi teisę siūlyti kitokias, nei žuvų išteklių tyrimus atlikusio asmens rekomenduojamos, limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, taip pat nustatyti reikalavimus žvejybos ploto naudotojui.

12. Žvejybos ploto naudotojas, pasirašęs Žvejybos sąlygų projekte, kad sutinka su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais, grąžina jį Aplinkos ministerijai arba pateikia argumentuotą raštą, kodėl nesutinka su pateiktomis limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais.

13. Su žvejybos ploto naudotoju suderintos limituotos žvejybos reguliavimo priemonės, sąlygos ir reikalavimai per 5 darbo dienas patvirtinamos aplinkos viceministro parašu ir paskelbiamos „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

131. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, įsigalioja po 6 mėnesių nuo tvarkymo plano patvirtinimo. Įsigaliojimo data įrašoma Limituotos žvejybos reguliavimo priemonėse ir sąlygose. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimas neatidedamas, jei į vandens telkinį laikantis limituotai žvejybai nustatytos žuvų įveisimo normos įveisiamos didesnės, nei Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nustatytas mažiausias leidžiamas gaudyti dydis, žuvys.

Nustačiusi limituotos žvejybos sąlygas, Aplinkos ministerija apie tai informuoja žvejybos ploto naudotoją ir regiono aplinkos apsaugos departamentą, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra atitinkamas vandens telkinys.

Papildyta punktu:

Nr. D1-539, 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 80-4045 (2013-07-25), i. k. 113301MISAK00D1-539

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

132. Neteko galios nuo 2014-06-05

Punkto naikinimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

Papildyta punktu:

Nr. D1-539, 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 80-4045 (2013-07-25), i. k. 113301MISAK00D1-539

 

14. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, gali būti atšaukiamos, jei to vandens telkinio žvejybos ploto naudotojas nubaudžiamas už aplinkos apsaugą ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymą arba nevykdo leidimo naudoti žvejybos plotą sąlygų. Apie limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų atšaukimą skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

15. Jei žvejybos plotų naudotojai, kurie organizuoja limituotą žvejybą, pažeidžia aplinkos apsaugą ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ar leidimų naudoti žvejybos plotus sąlygų reikalavimus, Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai per 15 kalendorinių dienų nuo administracinės nuobaudos įsigaliojimo raštu informuoja Aplinkos ministeriją.

16. Limituota žvejyba valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotus, organizuojama Tvarkos aprašo 1 priede nurodytuose vandens telkiniuose pagal šiems vandens telkiniams nustatytas limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas.

17. Teisė limituotai žvejybai įgyjama:

17.1. valstybiniame vandens telkinyje, į kurį neišduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba – Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka įsigijus žvejo mėgėjo kortelę arba turint nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą;

17.2. valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba, – Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka įsigijus mėgėjų žvejybos leidimą limituotai žvejybai arba turint nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą.

Asmenys turintys mėgėjų žvejybos leidimus, įsigytus iki limituotos žvejybos priemonių ir sąlygų valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, patvirtinimo, turi teisę žvejoti iki mėgėjų žvejybos leidime nurodyto galiojimo termino pabaigos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys arba kreiptis į žvejybos ploto naudotoją dėl lėšų, sumokėtų už mėgėjų žvejybos leidimą, grąžinimo. Gavęs prašymą, žvejybos ploto naudotojas privalo grąžinti asmeniui visą už mėgėjų žvejybos leidimą sumokėtą sumą, jei likęs mėgėjų žvejybos leidimo galiojimo laikas ilgesnis kaip 20 dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

17.3. privačiame vandens telkinyje, kuriuose organizuota limituota žvejyba – įsigijus mėgėjų žvejybos leidimą limituotai žvejybai arba turint nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą.

18. Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims gali būti nustatytos kitokios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos.

 

4 skyrius. Neteko galios nuo 2014-06-05

Skyriaus naikinimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

19. Vykdant limituotą žvejybą, iki sugaunamas limituotos žvejybos sąlygose nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nustatytą leistiną kitų žuvų rūšių normą, išskyrus limituotą žvejybą Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose.

Papildyta punktu:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

20. Žvejo mėgėjo kortelė ar mėgėjų žvejybos leidimas limituotai žvejybai galioja tik joje / jame nurodytam asmeniui ir joje / jame nurodytoje žvejybos vietoje.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

21. Gabenant limituotos žvejybos metu sugautas lašišas ir šlakius, gabenimo metu privaloma turėti jų teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-638, 2013-08-30, Žin., 2013, Nr. 93-4667 (2013-09-04), i. k. 113301MISAK00D1-638

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

22. Draudžiama prekiauti limituotos žvejybos metu sužvejotomis žuvimis ir iš jų pagamintais produktais.

23. Tvarkos aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________


 

Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

I. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE ORGANIZUOTA SAUGOMŲ IR GLOBOJAMŲ ŽUVŲ RŪŠIŲ LIMITUOTA ŽVEJYBA, SĄRAŠAI IR LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

1. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota lašišų ir šlakių žvejyba, sąrašai ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo (pagal įrašus kalendoriuje). Draudžiama žvejoti žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų).

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės 1 dienai į vieną iš 1 ar 2 lentelėje išvardintų upių ruožų. Per vieną žvejybą leidžiama sugauti vieną lašišą arba vieną šlakį. Žvejo mėgėjo kortelę privaloma turėti žvejybos vietoje. Sugavus ir nepaleidus atgal į vandens telkinį lašišos ar šlakio, ne vėliau kaip per 5 minutes žvejo mėgėjo kortelėje nurodytoje vietoje turi būti nuplėšiama jos dalis. Nuplėšta žvejo mėgėjo kortelė teisės žvejoti nesuteikia. Sugavus lašišą ar šlakį per 10 dienų privaloma el. paštu info@am.lt arba faksu (8-5) 266 2707 (jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per sutartį su Aplinkos ministerija sudariusius platintojus) ar per ALIS (jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per ALIS) pateikti ataskaitą, nurodant žvejybos datą, upės atkarpą, kurioje sugauta lašiša ar šlakis, sugautos žuvies svorį, ilgį (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytį, kitus, žvejo nuomone, svarbius duomenis.

Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys gali vykdyti lašišų ir šlakių žvejybą paleidžiant žuvis, o nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. 2 lentelėje išvardintų upių ruožuose turi teisę žvejoti tik įrankiais ir masalais, kurie nenaudojami plėšriųjų ir lašišinių žuvų žvejybai, išskyrus Nemuną ir Nerį žemiau Jonavos J. Ralio gatvės tilto, kur nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys ir asmenys, neįsigiję žvejo mėgėjo kortelių, gali žvejoti laikydamiesi Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

Žvejybos laikas, vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

1 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 15 d.

 

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Minija

nuo žiočių iki Aleksandravos tilto

neribojamas

2.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda–Šilutė tilto

100

3.

Skirvytė

nuo Vytinio iki Atmatos

neribojamas

4.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

neribojamas

5.

Atmata

visa upė

neribojamas

6.

Nemunas

nuo Atmatos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos

neribojamas

7.

Neris

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

neribojamas

8.

Dubysa

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

200

9.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje Kavarskas-Kurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki Virintos žiočių

100

10.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

50

11.

Šventoji (pajūrio)

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

100

 

2 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d.

 

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Nemunas

nuo Atmatos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos

neribojamas

2.

Neris

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

neribojamas

3.

Žeimena

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

150

4.

Vilnia

nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos

150

5.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje Kavarskas - Kurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki Virintos žiočių

neribojamas

6.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

150

7.

Širvinta

nuo žiočių iki Liukonių tilto

300

8.

Dubysa

nuo žiočių iki Kražantės žiočių

300

9.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

neribojamas

10.

Minija

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

neribojamas

11.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda-Šilutė tilto

300

12.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

150

13.

Šventoji (pajūrio)

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

300“

 

 

Pastaba: draudžiama žvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 5 priede nurodytose upių vietose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-638, 2013-08-30, Žin., 2013, Nr. 93-4667 (2013-09-04), i. k. 113301MISAK00D1-638

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

2. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota sykų žvejyba, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama natūralios kilmės ar dirbtiniais masalais (bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 12 vienetų). Žvejybos laikas nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.). Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 5 sykus.

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinys

Savivaldybė

Telkinio plotas, ha

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

parai

savaitei

mėnesiui

1.

Platelių ež.

Plungės r.

1181,5

100

50

30

2.

Galvės ež.

Trakų r.

361,1

70

30

20

3.

Vištyčio ež.

Vilkaviškio r.

39,8

100

50

30

 

3. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota upinių nėgių žvejyba, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 1 m skersmens arba 5 bučiukais. Tinklo akies dydis iki 10 mm. Žvejybos laikas – nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d. Draudžiama žvejoti arčiau kaip 50 m nuo tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų) ir šliuzų.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai ir savaitei (7 d.). Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 50 vnt. upinių nėgių.

Nemokamą žvejybos teisę turinčiam asmeniui per vieną žvejybą leidžiama sugauti 10 vnt. upinių nėgių.

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

parai

savaitei

1.

Minija

nuo žiočių iki Agluonos upės žiočių

10

10

2.

Šventoji (pajūrio)

nuo Kopų g. pėsčiųjų tilto iki kelio A13

15

5

3.

Karaliaus Vilhelmo kanalas

Lankupių kaimo ribose

50

30

4.

Akmena–Danė

nuo žiočių iki kelio A13

20

10

5.

Nemunas

nuo Paleičių k. iki Šilininkų k.

20

15

6.

Kuršių marios

nuo Šturmų uosto iki Ventės rago

20

15

 

II. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE ORGANIZUOTA LIMITUOTA ŽVEJYBA NESTANDARTINIAIS ĮRANKIAIS IR BŪDAIS, SĄRAŠAS IR LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

4. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota stintų žvejyba, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 1 m skersmens, ne didesnio kaip 12 mm akytumo.

Žvejybos laikas – nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d.

Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 15 kg stintų.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai arba savaitei (7 d.).

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

parai

savaitei

1.

Minija

nuo žiočių iki Tenenio upės žiočių

10

5

2.

Atmata

nuo Skirvytės iki Uostadvario švyturio

30

20

3.

Aukštumalė

nuo Atmatos iki pirmojo tilto

10

5

4.

Pakalnė

nuo Skirvytės iki Nemuno priešakinės deltos rezervato ribos Rusnaitės upėje

10

5

5.

Skirvytė

nuo 1, 2 ir 3 gelžbetonių krantinių

100

50

6.

Nemunas

Senvagė ties Galzdonų sala

20

10

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

5. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota povandeninė žūklė, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 31 d. laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų ir šiame punkte nustatytų reguliavimo priemonių ir sąlygų.

Žvejoti leidžiama nuo saulės patekėjimo iki saulės nusileidimo (pagal įrašus kalendoriuje).

Draudžiama vykdyti povandeninę žūklę:

neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro;

neturint su savimi peilio;

paplūdimiuose ir arčiau, kaip 50 m nuo jų.

Draudžiama naudoti:

ilgesnius kaip 120 cm povandeninės žūklės šautuvus;

strėles, kurių antgalis platesnis kaip 10 cm;

kitų nei unguriai žuvų povandeninei žūklei naudoti dvišakius ar daugiašakius strėlių antgalius.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės dienai, savaitei (7 d.) ar mėnesiui (30 d.), suteikiančios teisę žvejoti visuose žemiau išvardintuose ežeruose. Žvejo mėgėjo kortelių kiekis neribojamas.

Žvejybos vietos:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Pastabos

1.

Alaušas

Utenos

1071,8

 

2.

Asveja

Molėtų, Švenčionių

978,2

Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto

3.

Baltieji Lakajai

Molėtų

699,8

Povandeninė žūklė leidžiama iki 2015 m. sausio 1 d.

4.

Didžiulis (Daugų)

Alytaus

912,7

 

5.

Drūkšiai

Zarasų

3204,9

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

6.

Vištytis

Vilkaviškio

 

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

7.

Elektrėnų tvenkinys

Elektrėnų

1389,6

 

 

Papildyta punktu:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

III. LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VANDENS TELKINIUOSE, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA RIBOJAMA, REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

6. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose.

Žvejoti leidžiama ištisus metus, laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų. Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.).

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip 7 kg bendro svorio žuvų.

Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. visus sugautus karšius privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniai.

Visi vandens telkiniai, išskyrus esančius Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate, Krokų lankos botaniniame-zoologiniame draustinyje, Kuršių marias tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto, ir Kniaupo įlanką.

neribojamas

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

7. Limituotos žvejybos Žuvinto biosferos rezervato gamtiniame rezervate reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejyba leidžiama tik nuo ledo nuo gruodžio 1 d. iki vasario 1 d. kartą per savaitę (šeštadieniais) nuo 8 val. iki saulės nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje), laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių, Žuvinto biosferos rezervato gamtinių rezervatų lankymo tvarkos, patvirtintos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 143 V.

Žvejo mėgėjo kortelės išduodamos vienai dienai tik vietiniams gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Alytaus r. Simno seniūnijos Aleknonių, Bambininkų, Grinkiškių ir Žuvintų kaimuose, besiribojančiuose su Žuvinto ežeru, taip pat Ąžuolinių kaimo gyventojams.

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Vandens telkinys

Telkinio plotas, ha

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

Žuvinto ež.

971,2

 

nustatytos Žuvinto biosferos rezervato gamtinių rezervatų lankymo tvarkoje

neribojamas

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

8. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos Merkio upėje aukščiau Ožkelaičių tilto.

Žvejoti leidžiama nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d. laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų ir šiame punkte nustatytų reguliavimo priemonių ir sąlygų. Žvejo mėgėjo kortelės išduodamos parai.

Žvejyba pradedama ne anksčiau kaip 1 valanda iki saulės patekėjimo ir užbaigiama ne vėliau kaip 1 valanda po saulės nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje).

Žvejoti leidžiama tik dirbtiniais ir augalinės kilmės masalais.

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip du marguosius upėtakius (ne mažesnius kaip 30 cm ir ne didesnius kaip 40 cm) ar du kiršlius (bendras šių žuvų kiekis negali viršyti 2 vienetų). Papildomai leidžiama sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėmis leidžiamą kitų žuvų kiekį.

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėmis nustatytas leidžiamas gaudyti lydekų dydžio apribojimas netaikomas. Draudžiama paleisti atgal į upę bet kokio dydžio sužvejotas lydekas ir vaivorykštinius upėtakius.

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas vienai dienai:

 

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

Merkio upė

Nuo Ožkelaičių tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos.

30

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-447, 2013-06-17, Žin., 2013, Nr. 67-3373 (2013-06-26), i. k. 113301MISAK00D1-447

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

IV. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE ORGANIZUOTA INTENSYVIAI VEISIAMŲ ŽUVŲ LIMITUOTA ŽVEJYBA, SĄRAŠAI IR LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

9. Intensyviai veisiamų karpių limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.).

Žvejoti leidžiama laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 3 karpius.

Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys gali vykdyti karpių žvejybą sugaunant ir paleidžiant ir žvejoti kitų rūšių žuvis.

 

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Eil.Nr.

Vandens telkinys

Savivaldybė

Telkinio plotas, ha

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Talokių ež.

Alytaus r.

11,6

neribojamas

2.

Smulkio ež.

Anykščių r.

43,8

neribojamas

3.

Joskučio ež.

Ignalinos r.

38,5

neribojamas

4.

Krūminių tv.

Varėnos r.

53,0

neribojamas

5.

Musios ež.

Vilniaus r.

36,4

neribojamas

 

Pastaba. Šiuose vandens telkiniuose nuo ledo galima žvejoti be žvejo mėgėjo kortelės – turint žvejo mėgėjo bilietą arba nemokamą žvejybos teisę.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-303, 2013-04-30, Žin., 2013, Nr. 48-2401 (2013-05-11), i. k. 113301MISAK00D1-303

 


 

Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų vandens telkinyje, kuriame išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, ar privačiame vandens telkinyje forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR.    )

 

20    m.__________________ d.

(limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo data)

 

_________________________________________________________________

(vandens telkinio pavadinimas, kodas, plotas, savivaldybė)

 

_________________________________________________________________

Žvejybos ploto naudotojas/ vandens telkinio savininkas (fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

 

 

 

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui/ vandens telkinio savininkui:

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

 

 

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais sutinku_______

(žvejybos ploto naudotojo/ vandens telkinio savininko parašas, vardas, pavardė)

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

 

Aplinkos viceministras ________________________________________________________

(parašas, vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-303, 2013-04-30, Žin., 2013, Nr. 48-2401 (2013-05-11), i. k. 113301MISAK00D1-303

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-303, 2013-04-30, Žin., 2013, Nr. 48-2401 (2013-05-11), i. k. 113301MISAK00D1-303

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 "Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-447, 2013-06-17, Žin., 2013, Nr. 67-3373 (2013-06-26), i. k. 113301MISAK00D1-447

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 "Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-539, 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 80-4045 (2013-07-25), i. k. 113301MISAK00D1-539

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 "Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-638, 2013-08-30, Žin., 2013, Nr. 93-4667 (2013-09-04), i. k. 113301MISAK00D1-638

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 "Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo