Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2022-05-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 2-48, i. k. 112301MISAK0D1-1128

 

Nauja redakcija nuo 2019-09-16:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 31 d. Nr. D1-1128

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo 4 straipsniu:

T v i r t i n u Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                          Valentinas Mazuronis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128

 

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

1. Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato subjektus, organizuojančius limituotą žvejybą, reglamentuoja jos organizavimo ir vykdymo tvarką, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarką, nustato limituotos žvejybos objektus, duomenų apie limituotos žvejybos metu sugautas žuvis teikimo tvarką.

2. Tvarkos aprašo reikalavimai galioja visuose Lietuvos Respublikos žuvininkystės vidaus vandenyse.

3. Saugomose teritorijose limituotą žvejybą papildomai reglamentuoja šių teritorijų nuostatai, individualūs apsaugos reglamentai ir tvarkymo planai.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. viena žvejyba – mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba nuo asmens atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos;

4.2. žvejo mėgėjo bilietas – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė;

4.3. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame vandens telkinyje kuriame vykdoma limituota žvejyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-539, 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 80-4045 (2013-07-25), i. k. 113301MISAK00D1-539

Nr. D1-597, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12134

Nr. D1-657, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14046

 

5. Kitos Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme ir Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

II SKYRIUS

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ORGANIZAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

6. Limituota žvejyba gali būti organizuojama žvejoti:

6.1. mėgėjų žvejybos įrankiais ir būdais:

6.1.1. saugomų ir globojamų rūšių žuvų žvejybai;

6.1.2. intensyviai veisiamas žuvis, įveistas vadovaujantis Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“, nustatytomis įveisimo normomis limituotai žvejybai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

6.1.3. vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba ribojama;

6.2. nestandartiniais įrankiais ir būdais.

7. Limituota žvejyba neorganizuojama valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija) nustatyta tvarka vykdoma verslinė žvejyba.

8. Limituotą žvejybą organizuoti leidžiama tik atlikus žuvų išteklių tyrimus vandens telkinyje ir gavus žuvų išteklių tyrimus atlikusių asmenų rekomendacijas, kad jame tikslinga organizuoti limituotą žvejybą. Žuvų išteklių tyrimai atliekami vadovaujantis Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-767 „Dėl Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

III SKYRIUS

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMAS, SKELBIMAS IR ATŠAUKIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

9. Vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, ar privačiuose vandens telkiniuose limituotą žvejybą norintys organizuoti žvejybos plotų naudotojai ar vandens telkinių savininkai (toliau – žvejybos ploto naudotojai) pateikia Aplinkos ministerijai:

9.1. atliktų ne anksčiau kaip prieš 5 metus žuvų išteklių tyrimų duomenis, kuriuose turi būti trumpa vandens telkinio fizinė ir biologinė charakteristika, žuvų išteklių gausumo, biomasės, matmeninės (amžinės) ir rūšinės struktūros, metinės produkcijos duomenys, šiuos tyrimus atlikusio asmens rekomendacijos dėl limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų, kuriose nurodoma:

9.1.1. žuvų, kurių žvejybą siūloma limituoti, leidžiamas sugauti kiekis ir minimalus ar maksimalus dydis;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

9.1.2. maksimalus žvejybos leidimų limituotai žvejybai kiekis per metus;

9.1.3. leidžiamas per vieną žvejybą arba per parą sugauti žuvų kiekis;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

9.1.4. leidžiami naudoti masalai;

9.1.5. limituotos žvejybos laikas ir vietos;

9.1.6. rekomenduojamų įveisti žuvų rūšys, amžius ir kiekis, įveisimo periodiškumas leidimo naudoti žvejybos plotą galiojimo laikotarpiu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

9.1.7. kitos limituotos žvejybos sąlygos;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-539, 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 80-4045 (2013-07-25), i. k. 113301MISAK00D1-539

 

9.2. prašymą organizuoti limituotą žvejybą.

91. Jeigu žuvų išteklių tyrimai atlikti nesilaikant Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo reikalavimų, nepateiktos visos Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytos rekomendacijos arba mokslinių tyrimų išvados prieštarauja aplinkos apsaugos teisės aktams, į tokių tyrimų rekomendacijas neatsižvelgiama ir apie tai raštu informuojamas žvejybos ploto naudotojas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-539, 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 80-4045 (2013-07-25), i. k. 113301MISAK00D1-539

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

10. Aplinkos ministerija, gavusi Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, patikrina, ar vandens telkinio valdytojo ir žvejybos ploto naudotojo pasirašytame atitinkamo vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių plane (toliau – tvarkymo planas) žuvų įveisimo kiekis atitinka mokslinėse rekomendacijose nurodytas žuvų įveisimo normas. Jei tvarkymo plane nurodytas žuvų įveisimo kiekis atitinka mokslinėse rekomendacijose nurodytą žuvų įveisimo kiekį, per 10 darbo dienų užpildo Tvarkos aprašo 2 priede pateiktą formą (toliau – Žvejybos sąlygų projektas) ir pateikia ją žvejybos ploto naudotojui suderinti. Jeigu tvarkymo plane pageidaujamos įveisti žuvų rūšys ir kiekis neatitinka mokslinėse rekomendacijose nurodytų žuvų įveisimo normų, Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų apie tai informuoja žvejybos ploto naudotoją siūlydama patvirtinti naują tvarkymo planą. Patvirtintą tvarkymo planą limituotai žvejybai galima keisti tik raštu suderinus su Aplinkos ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-539, 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 80-4045 (2013-07-25), i. k. 113301MISAK00D1-539

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

101. Jeigu vandens telkinio, kuriame norima organizuoti limituotą žvejybą, tvarkymo plane nurodyta vandens telkinį žuvinti lydekomis ar sterkais, limituota žvejyba tokiame vandens telkinyje galima tik įžuvinus jį paaugintomis ir didesnėmis lydekomis ar sterkais.

Papildyta punktu:

Nr. D1-539, 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 80-4045 (2013-07-25), i. k. 113301MISAK00D1-539

 

11. Aplinkos ministerija turi teisę siūlyti kitokias, nei žuvų išteklių tyrimus atlikusio asmens rekomenduojamos, limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, taip pat nustatyti reikalavimus žvejybos ploto naudotojui.

12. Žvejybos ploto naudotojas, pasirašęs Žvejybos sąlygų projekte, kad sutinka su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais, grąžina jį Aplinkos ministerijai arba pateikia argumentuotą raštą, kodėl nesutinka su pateiktomis limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais.

13. Su žvejybos ploto naudotoju suderintos limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos patvirtinamos aplinkos viceministro parašu ir paskelbiamos Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

131. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, įsigalioja po 6 mėnesių nuo tvarkymo plano patvirtinimo. Įsigaliojimo data įrašoma Limituotos žvejybos reguliavimo priemonėse ir sąlygose. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimas neatidedamas, jei į vandens telkinį laikantis limituotai žvejybai nustatytos žuvų įveisimo normos įveisiamos didesnės, nei Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nustatytas mažiausias leidžiamas gaudyti dydis, žuvys.

Nustačiusi limituotos žvejybos sąlygas, Aplinkos ministerija apie tai informuoja žvejybos ploto naudotoją, Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrą. Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosaugos leidimų informacinėje sistemoje (ALIS) pažymi, kad tame vandens telkinyje vykdoma limituota žvejyba, ir užpildo ALIS žvejo mėgėjo kortelių išdavimui reikalingą formą, suvesdama limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, esant poreikiui jas atnaujina.

Papildyta punktu:

Nr. D1-539, 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 80-4045 (2013-07-25), i. k. 113301MISAK00D1-539

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

Nr. D1-646, 2014-08-04, paskelbta TAR 2014-08-05, i. k. 2014-10892

Nr. D1-438, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09279

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

132. Neteko galios nuo 2014-06-05

Punkto naikinimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

Papildyta punktu:

Nr. D1-539, 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 80-4045 (2013-07-25), i. k. 113301MISAK00D1-539

 

132. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos gali būti atšaukiamos:

13.2.1. žvejybos ploto naudotojui pateikus atitinkamą prašymą Aplinkos ministerijai ir gavus jos pritarimą;

13.2.2. teisės aktų nustatyta tvarka panaikinus leidimą naudoti žvejybos plotą vandens telkinyje, kuriame organizuojama limituota žvejyba;

13.2.3. Aplinkos ministerijos sprendimu, gavus informaciją apie tai, kad vandens telkinio žvejybos ploto naudotojas yra nubaustas už leidimo naudoti žvejybos plotą sąlygų arba limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nevykdymą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

133.Aplinkos ministerija 132 punkte numatytais atvejais informuoja žvejybos ploto naudotoją, Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrą apie tai, kad limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos panaikintos. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi tokią informaciją, pašalina iš ALIS to vandens telkinio limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

14. Neteko galios nuo 2019-09-16

Punkto naikinimas:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

15. Jei žvejybos plotų naudotojai, kurie organizuoja limituotą žvejybą, pažeidžia aplinkos apsaugą ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ar leidimų naudoti žvejybos plotus sąlygų reikalavimus, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos per 15 kalendorinių dienų nuo administracinės nuobaudos įsigaliojimo raštu informuoja Aplinkos ministeriją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-438, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09279

 

16. Limituota žvejyba valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotus, organizuojama Tvarkos aprašo 1 priede nurodytuose vandens telkiniuose pagal šiems vandens telkiniams nustatytas limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas. Tvarkos aprašo 1 priede nurodytuose vandens telkiniuose nustatytas limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas ALIS suveda Aplinkos apsaugos agentūra, užpildydama žvejo mėgėjo kortelių išdavimui reikalingą formą, esant poreikiui jas atnaujina.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

17. Teisė limituotai žvejybai įgyjama:

17.1. valstybiniame vandens telkinyje, į kurį neišduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba – Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka įsigijus žvejo mėgėjo kortelę arba turint nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą;

17.2. valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba, – Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka įsigijus mėgėjų žvejybos leidimą limituotai žvejybai arba turint nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą.

Asmenys, turintys mėgėjų žvejybos leidimus, įsigytus iki limituotos žvejybos priemonių ir sąlygų valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, patvirtinimo, turi teisę žvejoti iki mėgėjų žvejybos leidime nurodyto galiojimo termino pabaigos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys arba kreiptis į žvejybos ploto naudotoją dėl lėšų, sumokėtų už mėgėjų žvejybos leidimą, grąžinimo. Gavęs prašymą, žvejybos ploto naudotojas privalo grąžinti asmeniui visą už mėgėjų žvejybos leidimą sumokėtą sumą, jei likęs mėgėjų žvejybos leidimo galiojimo laikas ilgesnis kaip 20 dienų.

Asmenys, turintys mėgėjų žvejybos leidimus, įsigytus iki limituotos žvejybos priemonių ir sąlygų valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, atšaukimo, turi teisę žvejoti iki mėgėjų žvejybos leidime nurodyto galiojimo termino pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

17.3. privačiame vandens telkinyje, kuriuose organizuota limituota žvejyba – įsigijus mėgėjų žvejybos leidimą limituotai žvejybai arba turint nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą.

18. Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims, žvejojantiems be žvejo mėgėjo kortelės ar mėgėjų žvejybos leidimo limituotai žvejybai, gali būti nustatytos kitokios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

4 skyrius. Neteko galios nuo 2014-06-05

Skyriaus naikinimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

19. Vykdant limituotą žvejybą, iki sugaunamas limituotos žvejybos sąlygose nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nustatytą leistiną kitų žuvų rūšių normą, išskyrus limituotą žvejybą Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose.

Papildyta punktu:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

20. Žvejo mėgėjo kortelė ar mėgėjų žvejybos leidimas limituotai žvejybai galioja tik joje/jame nurodytam asmeniui ir joje/jame nurodytoje žvejybos vietoje. Žvejoti lašišas ir šlakius leidžiama tik turint tame vandens telkinyje galiojančią žvejo mėgėjo kortelę, skirtą lašišų ir šlakių žvejybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

21. Gabenant limituotos žvejybos metu sugautas lašišas ir šlakius, gabenimo metu privaloma turėti jų teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-638, 2013-08-30, Žin., 2013, Nr. 93-4667 (2013-09-04), i. k. 113301MISAK00D1-638

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

22. Draudžiama prekiauti limituotos žvejybos metu sužvejotomis žuvimis ir iš jų pagamintais produktais.

23. Tvarkos aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

I. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE ORGANIZUOTA SAUGOMŲ IR GLOBOJAMŲ ŽUVŲ RŪŠIŲ LIMITUOTA ŽVEJYBA, SĄRAŠAI IR LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

1. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota lašišų ir šlakių žvejyba, sąrašai ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Draudžiama žvejoti žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų). Nuo gruodžio 26 d. iki balandžio 30 d. praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) lašišas ir šlakius žvejoti draudžiama. Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) žvejoti 2 lentelėje išvardintų upių ruožuose draudžiama. Nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d. žvejoti leidžiama paleidžiant visas sugautas lašišas ir šlakius.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės 1 dienai į vieną iš 1 ar 2 lentelėje išvardintų upių ruožų. Per vieną žvejybą leidžiama sugauti vieną lašišą arba vieną šlakį, ne mažesnius kaip 65 cm. Žvejo mėgėjo kortelę privaloma turėti žvejybos vietoje. Sugavus ir nepaleidus atgal į vandens telkinį lašišos ar šlakio, ne vėliau kaip per 5 minutes žvejo mėgėjo kortelėje nurodytoje vietoje turi būti nuplėšiama jos dalis. Nuplėšta žvejo mėgėjo kortelė teisės žvejoti nesuteikia. Sugavus lašišą ar šlakį per 10 dienų privaloma el. paštu info@am.lt, faksu (8-5) 266 2707 (jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per sutartį su Aplinkos ministerija sudariusius platintojus) arba per ALIS (jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per ALIS) pateikti ataskaitą nurodant žvejybos datą, upės ruožą, kuriame sugauta lašiša ar šlakis, sugautos žuvies rūšį, kiekį, kitus, žvejo nuomone, svarbius duomenis. Ataskaitą galima pateikti ir SMS žinute trumpuoju numeriu 1769 (jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per ALIS) nurodant rūšies kodą (lašišai – LAS, šlakiui – SLA), kiekį ir žvejo mėgėjo kortelės numerį, pvz., ALIS_leidimo numeris_žuvies kodas ir kiekis (ALIS 1999987 LAS1).

Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys, žvejojantys be žvejo mėgėjo kortelės, gali vykdyti lašišų ir šlakių žvejybą paleidžiant žuvis, o nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. 2 lentelėje išvardintų upių ruožuose turi teisę žvejoti tik nenaudojant dirbtinio masalo ar žuvelės, išskyrus Nemuną ir Nerį žemiau Jonavos J. Ralio gatvės tilto, kur asmenys, neįsigiję žvejo mėgėjo kortelių, gali žvejoti laikydamiesi Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

Limituota lašišų ir šlakių žvejyba draudžiama nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir nuo spalio 16 d. iki gruodžio 25 d.

Žvejybos laikas, vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

1 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo gruodžio 26 d. iki balandžio 30 d.

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Minija

nuo žiočių iki Aleksandravos tilto

neribojamas

2.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda–Šilutė tilto

100

3.

Skirvytė

nuo Vytinio iki Atmatos

neribojamas

4.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

neribojamas

5.

Atmata

visa upė

neribojamas

6.

Nemunas

nuo Atmatos iki Vilkijos perkėlos

neribojamas

7.

Neris

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

neribojamas

8.

Dubysa

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

200

9.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g.

100

10.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

50

11.

Šventoji (pajūrio)

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

100

12.

Venta

nuo Viekšnių užtvankos iki Lietuvos ir Latvijos valstybinės sienos

neribojamas

13.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

150

14.

Širvinta (Šventosios intakas)

visa upė

100

15.

Musė (Neries intakas)

visa upė

100

16.

Virinta

visa upė

100

 

2 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d.

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Neris

nuo žiočių iki Karaliaus Mindaugo tilto ir

nuo Žirmūnų tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos

neribojamas

2.

Žeimena

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

150

3.

Vilnia

nuo žiočių iki Kenos žiočių

150

4.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje KavarskasKurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g.

neribojamas

5.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

150

6.

Širvinta

nuo žiočių iki Liukonių tilto

300

7.

Dubysa

nuo žiočių iki Kražantės žiočių

300

8.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

neribojamas

9.

Minija

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

neribojamas

10.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda–Šilutė tilto

300

11.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

150

12.

Šventoji (pajūrio)

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

300

13.

Venta

Nuo Viekšnių užtvankos iki Lietuvos ir Latvijos valstybinės sienos

neribojamas

Pastaba: draudžiama žvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 5 ir 6 prieduose nurodytose upių vietose. Vilnios upėje nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos ir Žeimenoje nuo žiočių iki Lakajos žiočių privaloma paleisti visus sugautus kiršlius, marguosius upėtakius, lašišas ir šlakius. Vilnios upėje nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos draudžiama žvejoti natūralios kilmės masalais ir naudojant daugiau kaip vieną vienšakį kabliuką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-638, 2013-08-30, Žin., 2013, Nr. 93-4667 (2013-09-04), i. k. 113301MISAK00D1-638

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

Nr. D1-929, 2014-11-21, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18007

Nr. D1-597, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12134

Nr. D1-491, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20557

Nr. D1-618, 2016-09-16, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23690

Nr. D1-768, 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-12, i. k. 2017-14524

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

 

2. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota sykų žvejyba, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama natūralios kilmės ar dirbtiniais masalais (bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 12 vienetų). Žvejybos laikas nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.). Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 5 sykus.

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinys

Savivaldybė

Telkinio plotas, ha

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

parai

savaitei

mėnesiui

1.

Platelių ež.

Plungės r.

1181,5

100

50

30

2.

Galvės ež.

Trakų r.

361,1

70

30

20

3.

Vištyčio ež.

Vilkaviškio r.

39,8

100

50

30

 

3. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota upinių nėgių žvejyba, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 1 m skersmens arba 5 bučiukais. Tinklo akies dydis iki 10 mm. Žvejybos laikas – nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d. Draudžiama žvejoti arčiau kaip 50 m nuo tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų) ir šliuzų.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai ir savaitei (7 d.). Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 50 vnt. upinių nėgių.

Nemokamą žvejybos teisę turinčiam asmeniui per vieną žvejybą leidžiama sugauti 10 vnt. upinių nėgių.

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

parai

savaitei

1.

Minija

nuo žiočių iki Agluonos upės žiočių

10

10

2.

Šventoji (pajūrio)

nuo Kopų g. pėsčiųjų tilto iki kelio A13

15

5

3.

Karaliaus Vilhelmo kanalas

Lankupių kaimo ribose

50

30

4.

Akmena–Danė

nuo žiočių iki kelio A13

20

10

5.

Nemunas

nuo Paleičių k. iki Šilininkų k.

20

15

6.

Kuršių marios

nuo Šturmų uosto iki Ventės rago

20

15

 

II. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE ORGANIZUOTA LIMITUOTA ŽVEJYBA NESTANDARTINIAIS ĮRANKIAIS IR BŪDAIS, SĄRAŠAS IR LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

4. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota stintų žvejyba, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama tinkliniu samčiu iki 1 m skersmens, ne didesnio kaip 12 mm akytumo.

Žvejybos laikas – nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d.

Per vieną žvejybą leidžiama sugauti 15 kg stintų.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai arba savaitei (7 d.).

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

parai

savaitei

1.

Minija

nuo žiočių iki Tenenio upės žiočių

10

5

2.

Atmata

nuo Skirvytės iki Uostadvario švyturio

30

20

3.

Aukštumalė

nuo Atmatos iki pirmojo tilto

10

5

4.

Pakalnė

nuo Skirvytės iki Nemuno priešakinės deltos rezervato ribos Rusnaitės upėje

10

5

5.

Skirvytė

nuo 1, 2 ir 3 gelžbetonių krantinių

100

50

6.

Nemunas

Senvagė ties Galzdonų sala

20

10

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

5. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota povandeninė žūklė, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 31 d. laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų ir šiame punkte nustatytų reguliavimo priemonių ir sąlygų.

Žvejoti leidžiama nuo saulės patekėjimo iki saulės nusileidimo (pagal įrašus kalendoriuje).

Draudžiama vykdyti povandeninę žūklę:

neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro;

neturint su savimi peilio;

paplūdimiuose ir arčiau, kaip 50 m nuo jų.

Draudžiama naudoti:

ilgesnius kaip 120 cm povandeninės žūklės šautuvus;

strėles, kurių antgalis platesnis kaip 10 cm;

kitų nei unguriai žuvų povandeninei žūklei naudoti dvišakius ar daugiašakius strėlių antgalius.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės dienai, savaitei (7 d.) ar mėnesiui (30 d.), suteikiančios teisę žvejoti visuose žemiau išvardintuose ežeruose. Žvejo mėgėjo kortelių kiekis neribojamas.

Žvejybos vietos:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Pastabos

1.

Alaušas

Utenos

1071,8

2.

Asveja

Molėtų, Švenčionių

978,2

Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto

3.

Didžiulis (Daugų)

Alytaus

912,7

4.

Drūkšiai

Zarasų

3204,9

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

5.

Siesartis

Molėtų

503,6

6.

Vištytis

Vilkaviškio

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

7.

Elektrėnų tvenkinys

Elektrėnų

1389,6

 

Papildyta punktu:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-597, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12134

 

III. LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VANDENS TELKINIUOSE, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA RIBOJAMA, REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

6. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose.

Žvejoti leidžiama ištisus metus, laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų. Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.).

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip 7 kg bendro svorio žuvų.

Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. visus sugautus karšius privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį, išskyrus žvejojant polderiuose.

Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniai.

Visi vandens telkiniai, išskyrus esančius Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate, Krokų lankos botaniniame-zoologiniame draustinyje, Kuršių marias tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto, ir Kniaupo įlanką.

neribojamas

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

7. Neteko galios nuo 2021-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-845, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29348

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

8. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos Merkio upėje aukščiau Ožkelaičių tilto.

Žvejoti leidžiama nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d. laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų ir šiame punkte nustatytų reguliavimo priemonių ir sąlygų. Žvejo mėgėjo kortelės išduodamos parai.

Žvejyba pradedama ne anksčiau kaip 1 valanda iki saulės patekėjimo ir užbaigiama ne vėliau kaip 1 valanda po saulės nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje).

Žvejoti leidžiama tik dirbtiniais ir augalinės kilmės masalais.

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip du marguosius upėtakius (ne mažesnius kaip 30 cm ir ne didesnius kaip 40 cm) ar du kiršlius (bendras šių žuvų kiekis negali viršyti 2 vienetų). Papildomai leidžiama sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėmis leidžiamą kitų žuvų kiekį.

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėmis nustatytas leidžiamas gaudyti lydekų dydžio apribojimas netaikomas. Draudžiama paleisti atgal į upę bet kokio dydžio sužvejotas lydekas ir vaivorykštinius upėtakius.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai ir savaitei. Žvejybos vietos ir per parą išduodamų žvejo mėgėjo kortelių limitas:

Vandens telkinys

Žvejybos vieta

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

Merkio upė

Nuo Ožkelaičių tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos

Parai

Savaitei

25

5

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-447, 2013-06-17, Žin., 2013, Nr. 67-3373 (2013-06-26), i. k. 113301MISAK00D1-447

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

IV. VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE ORGANIZUOTA INTENSYVIAI VEISIAMŲ ŽUVŲ LIMITUOTA ŽVEJYBA, SĄRAŠAI IR LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

9. Intensyviai veisiamų karpių limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.).

Žvejoti leidžiama laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 3 karpius. Asmenys, neįsigiję žvejo mėgėjo kortelių – turėdami žvejo mėgėjo bilietą arba nemokamos žvejybos teisę, gali žvejoti tik įrankiais ir masalais, kurie naudojami plėšriųjų žuvų žvejybai.

Viena žvejo mėgėjo kortelė suteikia teisę žvejoti visuose žemiau išvardintuose vandens telkiniuose. Žvejo mėgėjo kortelių kiekis neribojamas.

 

Žvejybos vietos:

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

 

Savivaldybė

 

Telkinio plotas, ha

1.

Talokių ež.

Alytaus r.

11,6

2.

Kavalio ež.

Alytaus r.

140,4

3.

Smulkio ež.

Anykščių r.

43,8

4.

Papilio tv.

Biržų r.

84,2

5.

Volungiškių tv.

Jurbarko r.

79,0

6.

Juodeikių tv.

Mažeikių r.

236,9

7.

Kernų tv.

Skuodo r.

77,8

8.

Krūminių tv.

Varėnos r.

53,0

9.

Akmenos tv.

Vilniaus  r.

14,6

10.

Musios ež.

Vilniaus r.

58,7

 

Pastaba. Šiuose vandens telkiniuose nuo ledo galima žvejoti be žvejo mėgėjo kortelės – turint žvejo mėgėjo bilietą arba nemokamą žvejybos teisę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-929, 2014-11-21, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18007

Nr. D1-597, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12134

Nr. D1-701, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14920

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-303, 2013-04-30, Žin., 2013, Nr. 48-2401 (2013-05-11), i. k. 113301MISAK00D1-303

 

 

Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų vandens telkinyje, kuriame išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, ar privačiame vandens telkinyje forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR.    )

 

20    m.__________________ d.

(limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo data)

 

_________________________________________________________________

(vandens telkinio pavadinimas, kodas, plotas, savivaldybė)

 

_________________________________________________________________

Žvejybos ploto naudotojas/ vandens telkinio savininkas (fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

 

 

 

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui/ vandens telkinio savininkui:

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

 

 

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais sutinku_______

(žvejybos ploto naudotojo/ vandens telkinio savininko parašas, vardas, pavardė)

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

 

Aplinkos viceministras ________________________________________________________

(parašas, vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-303, 2013-04-30, Žin., 2013, Nr. 48-2401 (2013-05-11), i. k. 113301MISAK00D1-303

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-303, 2013-04-30, Žin., 2013, Nr. 48-2401 (2013-05-11), i. k. 113301MISAK00D1-303

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 "Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-447, 2013-06-17, Žin., 2013, Nr. 67-3373 (2013-06-26), i. k. 113301MISAK00D1-447

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 "Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-539, 2013-07-19, Žin., 2013, Nr. 80-4045 (2013-07-25), i. k. 113301MISAK00D1-539

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 "Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-638, 2013-08-30, Žin., 2013, Nr. 93-4667 (2013-09-04), i. k. 113301MISAK00D1-638

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 "Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-494, 2014-06-02, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06206

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-646, 2014-08-04, paskelbta TAR 2014-08-05, i. k. 2014-10892

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-929, 2014-11-21, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18007

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-597, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12134

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-657, 2015-09-14, paskelbta TAR 2015-09-22, i. k. 2015-14046

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-701, 2015-10-02, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14920

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-491, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20557

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-508, 2016-07-25, paskelbta TAR 2016-08-03, i. k. 2016-21269

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-618, 2016-09-16, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23690

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-768, 2017-09-12, paskelbta TAR 2017-09-12, i. k. 2017-14524

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-438, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09279

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-529, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14403

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-845, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29348

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo