Suvestinė redakcija nuo 2022-08-01 iki 2022-08-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 155-8013, i. k. 1121100NUTA00001564

 

Nauja redakcija nuo 2017-03-04:

Nr. 140, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03611

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS ĮSTATYMĄ

 

2012 m. gruodžio 19 d. Nr. 1564

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 954, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18284

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalimi, 7 straipsnio 4 dalimi, 13 straipsnio 7 dalies 13 punktu, 20 straipsnio 13 ir 19 dalimi, 44 straipsnio 4 dalimi, 61 straipsnio 12 ir 13 dalimis, 62 straipsnio 1 dalimi, 63 straipsnio 1, 7, 8, 9 ir 10 dalimis, 631 straipsnio 1 dalimi, 64 straipsnio 6 ir 8 dalimis, 65 straipsnio 4 dalimi, 651 straipsnio 6 dalimi, 67 straipsnio 18 dalimi ir Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo 35 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 879, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14223

Nr. 50, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-24, i. k. 2019-01081

Nr. 954, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18284

Nr. 516, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15232

Nr. 765, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-21, i. k. 2022-15908

 

Įgalioti:

1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją patvirtinti:

1.1. išieškomų mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apskaičiavimo tvarką ir išlaidų sudėtį;

1.2. kariuomenės rėmėjo vardo suteikimo kariuomenei nusipelniusiems asmenims tvarką;

1.3. karių aprūpinimo apranga sąlygas ir normas;

1.4. karių, išskyrus kariūnus, kelionės išlaidų atlyginimo tvarką ir sąlygas vykstant viešuoju ir ne viešuoju transportu, kelionės ne viešuoju transportu vieno kilometro atlyginamų išlaidų dydį, taip pat mažiausią ir didžiausią atstumą, kuriuos nuvažiavus per dieną atlyginamos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 64 straipsnio 4 dalyje nurodytos kelionės išlaidos, bei mažiausią atstumą nuo tarnybos vietos iki kariui ar jo šeimos nariui nuosavybės teise priklausančių, techninius ir higienos reikalavimus atitinkančių gyvenamųjų patalpų ar jų dalies gyvenamosios patalpos nuomos išlaidoms kompensuoti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 516, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15232

 

1.41. kariūnų kelionių išlaidų atlyginimo tvarką, maksimalų per dieną nuvažiuojamą atstumą į abi puses, už kurį atlyginamos kelionės išlaidos, ir kelionės ne viešuoju transportu vieno kilometro atlyginamų išlaidų dydį;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 516, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15232

 

1.42. pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje ugdomų mokinių kelionių vykstant atostogų iš Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos į gyvenamąją vietą ir atgal į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją išlaidų atlyginimo tvarką, maksimalų per dieną į abi puses nuvažiuojamą atstumą, už kurį atlyginamos kelionės išlaidos;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 516, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15232

 

1.5. karių uniformų ir skiriamųjų ženklų etalonus;

1.6. karybos srities standartizacijos tvarką;

1.7. tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, kurių sveikata sutriko dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, arba kai jų sveikata sutrikdyta dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, arba kurie įgijo teisę į Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 67 straipsnio 6–12 dalyse nustatytas garantijas, išlaidų, nurodytų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 65¹ straipsnio 3 ir  4 dalyse, kompensavimo tvarką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 879, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14223

Nr. 765, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-21, i. k. 2022-15908

 

1.8. tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, užsienio valstybėje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, kelionės į gydymo įstaigą ir atgal, kartu su kariu vykstančio asmens kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos, protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo, jų pritaikymo kario poreikiams ir priežiūros išlaidų apmokėjimo sąlygas ir tvarką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 879, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14223

 

1.9. vienkartinių kompensacijų, mokamų kario žūties (mirties) ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarką.

1.10. išmokų, skirtų į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, specialiąsias misijas, atstovybes prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautines karines ar gynybos institucijas perkeltiems profesinės karo tarnybos kariams apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis ir komunalinėms bei ryšių išlaidoms padengti, dydžius, jų skyrimo tvarką, persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarką, taip pat patirtų komunalinių ir ryšių išlaidų apmokėjimo tvarką, kai karys užsienio valstybėje aprūpintas tarnybine gyvenamąja patalpa;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 50, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-24, i. k. 2019-01081

 

1.11. į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, specialiąsias misijas, atstovybes prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautines karines ar gynybos institucijas perkeltiems profesinės karo tarnybos kariams apmokamų patalpų nuomos ir mokesčių už nuomojamų patalpų komunalines ir ryšių paslaugas išlaidų metams dydžius.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 50, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-24, i. k. 2019-01081

 

2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją – priimti sprendimus dėl kariuomenės aprūpinimo, ginkluotės įsigijimo ir krašto apsaugos sistemos materialinės bazės plėtros.

3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – patvirtinti karių ir krašto apsaugos sistemos darbuotojų, vykdančių žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus, teršimo incidentų likvidavimo darbus, mokymus ir pratybas, fiziologines mitybos normas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 954, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18284

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                          JUOZAS OLEKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 712, 2016-07-11, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20024

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1564 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 36 straipsnio 12 dalį ir 64 straipsnio 6 dalį“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 140, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03611

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1564 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 36 straipsnio 12 dalį ir 64 straipsnio 6 dalį“ pakeitimo ir kai kurių nutarimų pripažinimo netekusiais galios

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 879, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14223

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1564 „Dėl Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 50, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-24, i. k. 2019-01081

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1564 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 954, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18284

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1564 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 516, 2021-07-01, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15232

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1564 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą ir Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymą“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 765, 2022-07-20, paskelbta TAR 2022-07-21, i. k. 2022-15908

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1564 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą ir Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymą“ pakeitimo