Suvestinė redakcija nuo 2020-12-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 154-7940, i. k. 1122060ISAK00V-1381

 

Nauja redakcija nuo 2020-10-10:

Nr. V-811, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21116

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 12 d. Nr. V-1381

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos 10 straipsnio 2 dalies 2 punktu:

1Tvirtinu Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuostatus (pridedama).

2Įgalioju Ritą MALINAUSKIENĘ, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorę, teisės aktų nustatyta tvarka teikti ministro įsakymu patvirtintus Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuostatus ir visus jų pakeitimus Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

 

 

 

L. e. krašto apsaugos ministro pareigas                    Rasa Juknevičienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos

ministro 2012 m. gruodžio 12 d.

įsakymu Nr. V-1381

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos

ministro rugpjūčio 28 d. įsakymo

Nr. V-790 redakcija)

 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Vytauto Didžiojo karo muziejus (toliau – Muziejus) yra karo istorijos respublikinio muziejaus statusą turinti krašto apsaugos sistemos įstaiga, nesiekianti pelno, vieša, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti, eksponuojanti ir populiarinanti muziejines vertybes, atspindinčias Lietuvos valstybės kovas dėl laisvės ir nepriklausomybės, karų, kariuomenės ir karo meno istoriją, taip pat jų poveikį valstybės ir visuomenės raidai.

2.  Muziejus yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, savo logotipą, sąskaitas banke. Muziejaus buveinė – K. Donelaičio g. 64, LT-44248 Kaunas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-839, 2019-10-03, paskelbta TAR 2019-10-04, i. k. 2019-15836

 

3.  Duomenys apie Muziejų, kaip juridinį asmenį, yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Muziejaus kodas – 190756315. Muziejaus pavadinimo santrumpa – VDKM.

4.  Muziejaus savininkas yra valstybė. Savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendinanti institucija yra Krašto apsaugos ministerija, kuri tvirtina Muziejaus nuostatus ir struktūrą, koordinuoja ir kontroliuoja Muziejaus veiklą ir sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Muziejus pavaldus krašto apsaugos ministrui.

5. Muziejų sudaro Vadovybė, Bendrųjų reikalų skyrius, Edukacijos skyrius, Renginių ir lankytojų aptarnavimo skyrius, Karybos istorijos skyrius, Rinkinių apskaitos ir skaitmeninimo skyrius, Rinkinių saugojimo ir tyrinėjimo skyrius, Restauravimo skyrius, Ūkio skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-811, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21116

 

6.       Muziejus yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Muziejus gali turėti biudžetinių įstaigų pajamų įmokų už teikiamas paslaugas bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų ir naudoti jas vykdomoms programoms finansuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-839, 2019-10-03, paskelbta TAR 2019-10-04, i. k. 2019-15836

 

7. Muziejus savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos muziejų, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos, taip pat kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ir kultūros ministrų įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-839, 2019-10-03, paskelbta TAR 2019-10-04, i. k. 2019-15836

 

8.       Vieši pranešimai skelbiami teisės aktų nustatyta tvarka Muziejaus tinklalapyje https://www.vdkaromuziejus.lt/, o teisės aktų nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-839, 2019-10-03, paskelbta TAR 2019-10-04, i. k. 2019-15836

 

9.  Muziejaus nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

10.       Muziejaus veiklos tikslai yra:

10.1.    kaupti ir saugoti Lietuvos karybos ir kultūros paveldo muziejines vertybes;

10.2.    dirbti tiriamąjį darbą;

10.3.    su sukauptomis muziejinėmis vertybėmis supažindinti visuomenę;

10.4.    dirbti edukacinį ir šviečiamąjį darbą.

11. Muziejus, siekdamas 10.1 papunktyje nurodytos veiklos tikslo, vykdo šias funkcijas:

11.1.  teisės aktų nustatyta tvarka įsigyja karo muziejaus profilį atitinkančias vertybes;

11.2.  rūpinasi muziejaus saugyklų fizine būkle ir užtikrina tinkamas sąlygas muziejaus rinkiniams saugoti;

11.3.  dalyvauja archeologiniuose kasinėjimuose ir mokslinėse ekspedicijose;

11.4.  tvarko teisės aktų nustatyta tvarka sukauptų muziejinių vertybių apskaitą;

11.5.  kuria ir plėtoja konservavimo ir restauravimo darbams būtiną bazę, konservuoja ir restauruoja muziejines vertybes.

12. Muziejus, siekdamas 10.2 papunktyje nurodytos veiklos tikslo, vykdo šias funkcijas:

12.1.  nagrinėja karybos, karinio paveldo istorijos šaltinius;

12.2.  tyrinėja, aprašo ir sistemina įsigyjamas ir Muziejaus fonduose esančias muziejines vertybes;

12.3.  rengia ir įgyvendina įvairius istorinių karybos muziejinių vertybių ir įvykių rekonstrukcijų projektus;

12.4.  kaupia informaciją apie kituose Lietuvos ir užsienio muziejuose, įstaigose ir privačiuose rinkiniuose esančias muziejines vertybes, atspindinčias Lietuvos valstybės kovas dėl laisvės ir nepriklausomybės, ginklų, karinės technikos ir atributikos raidą, materialinės ir dvasinės kultūros vertybes, atspindinčias Lietuvos ir kitų valstybių istoriją, karybos meną.

13. Muziejus, siekdamas 10.3 papunktyje nurodytos veiklos tikslo, vykdo šias funkcijas:

13.1.  rengia ekspozicijas ir parodas Muziejaus ir kitose erdvėse, taip pat elektroninėje erdvėje;

13.2.  eksponuoja muziejines vertybes krašto apsaugos sistemos institucijose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose ir kitų ūkio subjektų erdvėse Lietuvoje ir užsienyje;

13.3.  rengia ir leidžia parodų ir muziejinių vertybių katalogus;

13.4.  rengia ir leidžia leidinius apie turimas kolekcijas ir muziejines vertybes;

13.5.  skaitmenina muziejines vertybes.

14. Muziejus, siekdamas 10.4 papunktyje nurodytos veiklos tikslo, vykdo šias funkcijas:

14.1. organizuoja neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, rengia ir įgyvendina edukacines programas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-839, 2019-10-03, paskelbta TAR 2019-10-04, i. k. 2019-15836

 

14.2.  konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą kariniams vienetams, asociacijoms, mokykloms, mokslo ir studijų institucijoms ir kitiems interesantams;

14.3.  skatina  steigti karo istorijos klubus, bendradarbiauja su jais ir kitomis organizacijomis, kurių tikslai sutampa su Muziejaus tikslais; 

14.4.  organizuoja renginius, susijusius su Lietuvos valstybės kovomis dėl laisvės ir nepriklausomybės, nušviečiančius ginklų, karinės technikos ir atributikos, materialinės ir dvasinės kultūros raidą, Lietuvos ir kitų valstybių istoriją, karybos meną, ir dalyvauja kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio įstaigų ir organizacijų organizuojamuose tokio pobūdžio renginiuose;

14.5.  bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis, įgyvendindamas Lietuvos valstybei ir krašto apsaugos sistemai svarbius projektus, susijusius su savo vykdoma veikla;

14.6.  rengia konferencijas, rengia ir skaito pranešimus;

14.7. pristato visuomenei karybos, karinio paveldo istorijos šaltinių tyrinėjimo rezultatus.

15.  Siekdamas Muziejaus nuostatų 10 punkte nurodytų veiklos tikslų, Muziejus rengia paraiškas ir savarankiškai ar su partneriais įgyvendina tarptautinius kultūros rėmimo projektus.

16.  Muziejus taip pat atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

MUZIEJAUS FONDŲ RINKINIAI IR EKSPOZICIJOS

 

17. Muziejaus fondo rinkiniai pagal muziejinių vertybių išliekamąją vertę skirstomi į:

17.1.  pagrindinį fondą, kurį sudaro muziejinės vertybės, turinčios išliekamąją vertę. Pagrindiniame fonde gali būti atskirti rinkiniai, kuriems reikia specialios apsaugos;

17.2.  pagalbinį fondą, kurį sudaro muziejinės vertybės, neturinčios išliekamosios vertės, taip pat objektai, naudojami parodoms ir ekspozicijoms apipavidalinti, informacinėms mokymo ir demonstravimo kolekcijoms, keistis muziejinėmis vertybėmis ir kitiems panašiems tikslams.

18.  Muziejaus fondo pagrindinės komplektavimo kryptys: Lietuvoje ir kitose šalyse pagaminti ir Lietuvoje naudoti ginklai, šaudmenys, amunicija, karinė technika, uniformos ir jų dalys, faleristika, archeologiniai radiniai, istorija, dailė, fotografija, karinė literatūra.

19.  Muziejaus pagrindinio fondo rinkiniai ir jų šifrai:

19.1.    Archeologijos rinkinys – ARn, AR; KP;

19.2.    Fotonuotraukų rinkinys –  Fa;

19.3.    Negatyvų rinkinys –  N, BN, BBN;

19.4.    Ginklų rinkinys – Gb; Gs; Ga, G;

19.5.    Istorinių daiktų rinkinys – E, Ee, Eu, Es, V, Ev, BBM, BM;

19.6.    Brangiųjų metalų rinkinys – Sd, Sk, Ad, Ak;

19.7.    Meno rinkinys – D;

19.8.    Numizmatikos rinkinys – A, Bnk, M;

19.9.    Spaudos rinkinys– S;

19.10.  „Lituanikos“ kolekcija – L;

19.11.  Skaitmeninių iš prigimties objektų rinkinys – SO;

19.12.  Karo technikos rinkinys – T;

19.13.  Pagalbinio fondo rinkinių šifrai:

19.13.1. Pm, PM – iki 2015 m.;

19.13.2. ArP, Fap, Np, Gp, Ep,Dp, Ap, Bnkp, Mp, Sp, TP – nuo 2016 m.;

19.14.  Laikinai saugoti priimtos muziejinės vertybės – Mv.

20.  Muziejus sukauptus rinkinius eksponuoja ekspozicijose ir parodose.

 

IV SKYRIUS

MUZIEJAUS TEISĖS

 

21. Muziejus, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

21.1.  bendradarbiauti pagal savo veiklos sritis su krašto apsaugos sistemos institucijomis ir jų padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, kitais Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių subjektais;

21.2.  gauti iš krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir ūkio subjektų reikiamus duomenis, informaciją ir kitus dokumentus, susijusius su Muziejaus vykdoma veikla;

21.3.  teisės aktų nustatyta tvarka savo vardu sudaryti sandorius;

21.4.  teikti siūlymus krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui dėl Muziejaus veiklos tobulinimo;

21.5.  decentralizuotai pirkti prekes, paslaugas ir darbus;

21.6.  teikti mokamas paslaugas, kurių sąrašą tvirtina krašto apsaugos ministras, ir nustatyti jų kainas;

21.7.  sudaryti ir tvirtinti nemokamai teikiamų paslaugų sąrašą;

21.8.  gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

22.  Muziejus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti ženklą, vėliavą ir kitą atributiką.

23.  Muziejus gali turėti kitų įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų teisių ir pareigų.

 

V SKYRIUS

MUZIEJAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

24.  Muziejaus veikla organizuojama vadovaujantis krašto apsaugos ministro patvirtintu metiniu veiklos planu.

25.  Muziejui vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu skiria ir atleidžia krašto apsaugos ministras. Muziejaus direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai. Direktoriaus kadencijų skaičius neribojamas.

26.  Muziejaus direktorius turi pavaduotoją-vyriausiąjį fondų saugotoją. Direktoriaus pavaduotoją-vyriausiąjį fondų saugotoją konkurso būdu skiria ir atleidžia krašto apsaugos ministras. Direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų saugotojas atsako už Muziejaus rinkinių apsaugą, apskaitą ir saugojimą, kuruoja ir kontroliuoja priskirtų padalinių veiklą.

27.  Muziejaus skyrių vedėjai yra atskaitingi Muziejaus direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui-vyriausiajam fondų saugotojui pagal kuravimo sritį.

28.  Muziejaus personalą sudaro darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir kariai. Muziejaus pareigybių sąrašą tvirtina krašto apsaugos ministras.

29.  Muziejaus padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Muziejaus direktoriaus tvirtinami padalinių nuostatai, Muziejaus vidaus tvarkos taisyklės, personalo pareiginiai nuostatai ir pareigybių aprašymai.

30.  Laikinai nesant direktoriaus, jo funkcijas vykdo direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis fondų saugotojas arba kitas Muziejaus darbuotojas, paskirtas krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens įsakymu.

301. Muziejaus buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos.

Papildyta punktu:

Nr. V-839, 2019-10-03, paskelbta TAR 2019-10-04, i. k. 2019-15836

 

31. Muziejaus direktorius:

31.1.  planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Muziejaus veiklą, užtikrina tinkamą Muziejaus funkcijų, kitų skirtų užduočių vykdymą;

31.2.  atstovauja Muziejui Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose;

31.3.  kontroliuoja, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, tarptautinės sutartys, Seimo ir Vyriausybės nutarimai, krašto apsaugos ministro įsakymai ir kiti teisės aktai, taip pat Krašto apsaugos ministerijos vadovybės pavedimų įgyvendinimą Muziejuje;

31.4.  leidžia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

31.5.  teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Muziejaus personalą ir užtikrina personalo funkcijų vykdymą;

31.6.  atsiskaito už Muziejaus veiklą krašto apsaugos ministrui;

31.7.  teikia siūlymus krašto apsaugos ministrui dėl Muziejaus struktūros ir pareigybių sąrašo;

31.8.  rengia Muziejaus nuostatus ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti krašto apsaugos ministrui;

31.9.  teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

31.10.  pasirašo ieškinius, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus arba įstatymų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus pasirašyti šiame punkte nurodytus dokumentus;

31.11.  teikia duomenis, reikalingus finansinei atskaitomybei sudaryti ir finansams valdyti, Centralizuotai finansų ir turto tarnybai prie Krašto apsaugos ministerijos;

31.12.  užtikrina efektyvų ir skaidrų valstybės biudžeto asignavimų ir materialinių išteklių, skirtų Muziejui aprūpinti ir išlaikyti, tinkamą naudojimą, ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą, duomenų, reikalingų finansinei atskaitomybei sudaryti ir finansams valdyti, pateikimą krašto apsaugos sistemos institucijos padaliniui, tvarkančiam buhalterinę apskaitą. Muziejaus išlaikymas ir veikla finansuojami neviršijant Muziejui patvirtintos sąmatos ir iš kitų krašto apsaugos sistemos institucijų ar jų padalinių, vykdančių centralizuotą aprūpinimą, Muziejaus veiklai užtikrinti krašto apsaugos ministerijai skiriamų bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų;

31.13. Neteko galios nuo 2019-10-05

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-839, 2019-10-03, paskelbta TAR 2019-10-04, i. k. 2019-15836

 

31.14.  vykdo kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktus įgaliojimus.

32.  Muziejaus direktorius, vadovaudamas Muziejui, atsako už:

32.1.  tinkamą Muziejaus uždavinių ir funkcijų, taip pat skirtų užduočių vykdymą;

32.2.  efektyvų Muziejaus  veiklos planavimą ir organizavimą;

32.3.  tinkamą Muziejui patikėto turto, skirtų lėšų ir kitų išteklių naudojimą;

32.4.  įslaptintos informacijos apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

32.5.  vidaus tvarkos ir drausmės palaikymą Muziejuje;

32.6.  korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą;

32.7. efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą bei tobulinimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-839, 2019-10-03, paskelbta TAR 2019-10-04, i. k. 2019-15836

 

33.  Muziejaus veiklos organizavimui efektyvinti sudaroma Rinkinių komplektavimo komisija.

34.  Rinkinių komplektavimo komisija – Muziejaus direktoriaus įsakymu sudaryta patariamoji asmenų grupė, kuri savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716 „Dėl Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“.

 

VI SKYRIUS

VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-839, 2019-10-03, paskelbta TAR 2019-10-04, i. k. 2019-15836

 

35.  Muziejaus metinių veiklos planų įgyvendinimas kontroliuojamas krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

36.  Muziejaus vidaus auditą atlieka Krašto apsaugos ministerijos Centralizuotas vidaus audito departamentas.

37.  Muziejaus finansų kontrolė atliekama Muziejaus direktoriaus nustatyta tvarka.

38.  Muziejaus valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

39. Neteko galios nuo 2019-10-05

Punkto naikinimas:

Nr. V-839, 2019-10-03, paskelbta TAR 2019-10-04, i. k. 2019-15836

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40.  Muziejus pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

41.  Muziejui teismuose, administraciniuose organuose ir kitose institucijose gali atstovauti ir visus procesinius veiksmus atlikti ir Krašto apsaugos ministerija.

________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1275, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21037

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V-1381 „Dėl Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-790, 2018-08-28, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13936

Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V-1381 „Dėl Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-839, 2019-10-03, paskelbta TAR 2019-10-04, i. k. 2019-15836

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V-1381 „Dėl Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-811, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21116

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V-1381 „Dėl Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo