Suvestinė redakcija nuo 2020-02-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 148-7620, i. k. 112203NISAK0001-261

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL NAUJŲ perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, NAUJŲ VARTOTOJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ PRIJUNGIMO PRIE PERDAVIMO AR SKIRSTYMO SISTEMŲ IR vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 11 d. Nr. 1-261

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 37 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1104 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 725 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą“ ir 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1317 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą“ pripažinimo netekusiais galios“ 1.5 papunkčiu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1-1, 2017-01-04, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00590

 

t v i r t i n u Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

L. e. energetikos ministro pareigas                             Arvydas Sekmokas

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-364 redakcija)

 

 

NAUJŲ perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, NAUJŲ VARTOTOJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ PRIJUNGIMO PRIE PERDAVIMO AR SKIRSTYMO SISTEMŲ IR vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašas

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato:

1.1. naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo tvarką;

1.2. naujų vartotojų gamtinių dujų (toliau – dujos) sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų operatorių (toliau – operatoriai) dujų sistemų tvarką;

1.3. vartotojų dujų sistemų projektavimo ir įrengimo (pertvarkymo) reikalavimus;

1.4. operatorių ir vartotojų teises bei pareigas teikiant Apraše nustatytas paslaugas;

1.5. nebuitinių vartotojų atliekamo skirstymo sistemos įrengimo tvarką (1 priedas);

1.6. mokėjimo už operatorių teikiamas paslaugas tvarką;

1.7. naujų vartotojų dujų sistemų prijungimo prie vietinės bendrojo naudojimo sistemos sąlygas.

2. Aprašas yra privalomas visiems asmenims, projektuojantiems, įrengiantiems (pertvarkantiems) dujų sistemas ir vartotojų dujų sistemas, asmenims, derinantiems (tikrinantiems, pritariantiems) dujų sistemų projektus ir vartotojų dujų sistemų projektus, dujų sistemų ir vartotojų dujų sistemų įrengimo techniniams prižiūrėtojams, dujų sistemų savininkams ir naudotojams, operatoriams.

3. Dujų sistemos projektuojamos ir įrengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“, Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“, Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“, Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.  1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Asmenų atestavimo taisyklės), Aprašu ir kitais dujotiekių įrengimą reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Operatoriai, įgyvendindami Gamtinių dujų įstatymu ir Aprašu jiems priskirtas funkcijas – sistemų plėtrą bei vartotojų dujų sistemų prijungimą prie operatorių dujų sistemų, turi teisę iš valstybės registrų rinkti asmenų duomenis, siekiant nustatyti žemės sklypų, kuriuose yra galimybė įrengti dujų sistemas, savininkus ir sklypų ribas. Tokie duomenys renkami rengiant dujų sistemų įrengimo projektus, vykdant projektų derinimą, vertinimą, vykdymo priežiūrą bei teikiant prijungimo prie operatorių dujų sistemų paslaugą ir gali būti teikiami projektavimo ir (ar) įrengimo (prijungimo) paslaugą operatoriui teikiantiems asmenims. Renkant duomenis šiame punkte nurodytais tikslais, žemės sklypų savininkai apie jų duomenų rinkimą atskiru pranešimu neinformuojami.

5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Gamtinių dujų įstatymas, Energetikos įstatymas, Statybos įstatymas ir jų įgyvendinamieji teisės aktai.

 

II SKYRIUS

DUJŲ SISTEMŲ PLĖTRA NEDUJOFIKUOTOJE TERITORIJOJE

 

6. Naujos teritorijos, kurioje nė vienai įmonei neišduota dujų perdavimo ar skirstymo licencija, dujofikavimas atliekamas šia tvarka:

6.1. prašymų įrengti dujų perdavimo ar skirstymo sistemas naujoje dujofikuojamoje teritorijoje priėmimas, jeigu tokia veikla yra numatyta apskrities ar savivaldybės teritorijos specialiojo planavimo dokumente – inžinerinės infrastruktūros vystymo plane (projekte). Šiame papunktyje nustatytas ribojimas nėra taikomas, jeigu prašymą teikia operatorius, arba Aprašo 8 punkte nurodytus kriterijus atitinkantis potencialus vartotojas (ar jų grupė) ir tokiam prašymui yra pritarusi savivaldybė, kurioje yra naujai dujofikuojama teritorija;

6.2. prašymų įrengti dujų perdavimo ar skirstymo sistemas naujoje dujofikuojamoje teritorijoje nagrinėjimas;

6.3. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) sprendimo rengti konkursą įrengti dujų sistemas naujai dujofikuojamoje teritorijoje, kurioje nė vienam operatoriui neišduota dujų perdavimo ar skirstymo licencija (toliau – konkursas), priėmimas ir konkurso paskelbimas;

6.4. konkurso vykdymas;

6.5. Komisijos sprendimo leisti įrengti naują dujų sistemą priėmimas;

6.6. investicijų projekto įgyvendinimas.

7. Naujos dujofikuojamos teritorijos yra skirstomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu. Mažiausia teritorija, kuriai dujofikuoti įrengiant perdavimo sistemą išduodamas leidimas, yra apskritis, įrengiant skirstymo sistemą – savivaldybė. Neištirtose archeologinio ar povandeninio kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose bei apsaugos zonose naujos dujų perdavimo ar skirstymo sistemos neplanuojamos ir neįrengiamos, išskyrus paveldo pritaikymo atveju, tuomet būtinas suderinimas su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas).

8. Dujų sistemų plėtros nedujofikuotoje teritorijose iniciatorius gali būti ūkio subjektas, operatorius, potencialus vartotojas (ar jų grupė), kurių numatomas metinis dujų suvartojimas ne mažesnis kaip 5 GWh.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-24, 2020-02-17, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03461

 

9. Iniciatorių prašymai dėl naujų teritorijų dujofikavimo, užpildžius nustatytą formą (Aprašo 2 priedas), teikiami Komisijai. Prašymas turi būti pasirašytas asmens ar asmenų grupės įgalioto asmens, ūkio subjekto ar operatoriaus vadovo. Komisija turi teisę paprašyti papildomos informacijos, reikalingos sprendimui dėl konkurso paskelbimo priimti.

10. Komisija, gavusi prašymą dėl naujų teritorijų dujofikavimo ir įvertinusi jo atitiktį Aprašo 8 ir 9 punktų reikalavimams, per 10 darbo dienų nuo tinkamai pateiktos informacijos gavimo dienos paskelbia konkursą įrengti dujų sistemas naujai dujofikuojamoje teritorijoje.

11. Konkursas vykdomas šiais etapais:

11.1. konkurso dalyvių registravimas;

11.2. rinkos tyrimų atlikimas ir duomenų pateikimas Komisijai;

11.3. konkurso sąlygų parengimas ir pateikimas dalyviams;

11.4. investicijų projektų parengimas, preliminarių prijungimo sutarčių su potencialiais vartotojais sudarymas ir pateikimas Komisijai;

11.5. investicijų projektų vertinimas Komisijoje.

12. Komisija apie konkursą įrengti dujų sistemas naujai dujofikuojamoje teritorijoje skelbia savo interneto svetainėje. Skelbime turi būti nurodoma:

12.1. teritorijos, kurią numatoma dujofikuoti, pavadinimas, savivaldybės, į kurios teritorijos ribas patenka numatoma dujofikuoti teritorija, pavadinimas;

12.2. konkurso dalyvių registravimo terminas;

12.3. rinkos tyrimų rezultatų pateikimo Komisijai terminas;

12.4. investicijų projektų pateikimo Komisijai terminas;

12.5. kita, Komisijos nuomone, būtina informacija.

13. Konkurso dalyviai privalo užsiregistruoti per 10 darbo dienų nuo Komisijos skelbimo apie konkursą Komisijos interneto svetainėje.

14. Užsiregistravę konkurso dalyviai per 30 darbo dienų turi atlikti nedujofikuotos teritorijos rinkos tyrimus Aprašo 15 punkte nustatyta apimtimi ir pateikti duomenis Komisijai.

15. Konkurso dalyviai, atlikdami rinkos tyrimus, nustato naujose dujofikuojamose teritorijose dujų naudojimo prognozes dešimties metų laikotarpiui (metinius dujų kiekius, valandinius minimalius ir maksimalius dujų kiekius, maksimalius paros dujų kiekius, vartotojams tiekiamų dujų maksimalų ir minimalų slėgį, taip pat naujos dujų sistemos tikėtinus užsakomuosius paros pajėgumus), sudaro potencialių nebuitinių vartotojų sąrašą ir preliminarias prijungimo sutartis, nurodydami dujų naudojimo pradžios datą.

Komisija, per 30 darbo dienų apibendrinusi konkurso dalyvių atliktų rinkos tyrimų duomenis, paprašo operatoriaus, prie kurio sistemos gali būti prijungtos dujų sistemos, išduoti preliminarias naujos dujų sistemos prijungimo (sujungimo) sąlygas. Operatoriai, prie kurių dujų sistemų numatoma prijungti naujos dujofikuojamos teritorijos dujų sistemą, raštišku Komisijos prašymu pagal jos pateiktus duomenis per 50 darbo dienų parengia naujų dujų sistemų preliminarias prijungimo sąlygas pagal konkurso dalyvių atliktų rinkos tyrimų duomenis ir pateikia jas Komisijai. Šios sąlygos turi būti nediskriminacinės visiems investicijų projektų rengėjams.

16. Atsižvelgdama į apibendrintus rinkos tyrimų duomenis ir preliminarias prijungimo sąlygas, Komisija per 10 darbo dienų parengia ir užsiregistravusiems konkurso dalyviams pateikia konkurso sąlygų aprašą investicijų projektams rengti. Vienas konkurso dalyvis gali teikti vieną investicijų projektą.

17. Konkurso dalyvis, teikiantis investicijų projektą Komisijai, turi atitikti esminius vadybinių, technologinių ir finansinių kriterijų reikalavimus dujų perdavimo ir (ar) skirstymo licencijoms gauti.

18. Konkurso dalyvis per 45 darbo dienas parengia investicijų projektą, kurį kartu su sudarytomis su potencialiais vartotojais preliminariomis prijungimo sutartimis pateikia Komisijai. Planuojami rezultatai turi būti realūs ir pasiekiami. Investicijų projektų vertinimo išvados ir lyginamieji techniniai, ekonominiai rodikliai, kai pateikiami du ar daugiau projektų, yra vieši.

19. Atliekant investicijų projektų skaičiavimus naudojamas atsiperkamumo laikotarpis:

19.1. nebuitiniams vartotojams ar naujai gamtinių dujų sistemai – 15 metų;

19.2. buitiniams vartotojams – 20 metų.

20. Investicijų projektai vertinami ir geriausias investicijų projektas išrenkamas vadovaujantis šiais kriterijais:

20.1. pagal Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika) ir (ar) Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodika), suskaičiuota dujų perdavimo veiklos pajamų viršutinė riba naujos dujofikuojamos teritorijos vartotojams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-24, 2020-02-17, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03461

 

20.2. su potencialiais vartotojais sudarytose preliminariose prijungimo sutartyse numatytas paskirstyti dujų kiekis;

20.3. investicijų mastas pagal numatomų pastatyti dujotiekio tinklų ilgį, km;

20.4. be Aprašo 20.1–20.3 papunkčiuose nustatytų kriterijų taip pat reikia atsižvelgti į tiekimo patikimumo, reguliarumo, kokybės, vartotojų apsaugos reikalavimus.

21. Aprašo 20 punkte nurodytiems investicijų projektų vertinimo ir geriausio investicijų projekto išrinkimo kriterijams suteikiamas lyginamasis svoris, kuris įvertinamas balais pagal Aprašo 1 lentelėje pateiktus reikalavimus:

 

1 lentelė. Investicijų projektų vertinimo reikalavimai.

 

Investicijų projektų vertinimo kriterijai

Lyginamasis svoris, balais (X)

Pagal Komisijos patvirtintą Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką ar Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodiką suskaičiuota dujų transportavimo kainos viršutinė riba naujos dujofikuojamos teritorijos vartotojams (C)

40

Su potencialiais vartotojais sudarytose preliminariose prijungimo sutartyse numatytas paskirstyti dujų kiekis (T1)

30

Numatomų pastatyti dujotiekio tinklų ilgis, km (T2)

30

Iš viso:

100

 

21.1. Vertinamo investicijų projekto kriterijaus C balai skaičiuojami pagal 1 formulę:

 

C=(C(min)/C(p))*X(c);                                     (1)

 

čia:

Cmin – visuose pasiūlytuose investicijų projektuose nurodyta mažiausia kriterijaus C reikšmė;

Cp – vertinamame investicijų projekte nurodyta kriterijaus C reikšmė;

Xc – kriterijaus C lyginamasis svoris;

 

21.2. Vertinamo investicijų projekto kriterijų T1 ir T2 balai skaičiuojami pagal 2 formulę:

 

T(1,2)=(T(p1,2)/T(max1,2))*X(1,2);        (2)

 

čia:

Tp 1,2 – vertinamame investicijų projekte nurodyta kriterijų T1, T2 reikšmė;

Tmax1,2 – visuose pasiūlytuose investicijų projektuose nurodyta didžiausia kriterijų T1, Treikšmė;

X1,2 – kriterijų T1, T2 lyginamasis svoris;

 

21.3. Vertinamo investicijų projekto galutiniai balai (S) skaičiuojami pagal 3 formulę:

 

     S=C+T(1)+T(2);                                        (3)

 

21.4. Investicijų projekte vertinami duomenys turi apimti 3 kalendorinių metų laikotarpį.

22. Konkurso nugalėtoju skelbiamas pagal Aprašo 21 punkto nuostatas išrinktas geriausias investicijų projektas, kuriam buvo skirta daugiausia balų.

23. Konkurso nugalėtojas kartu su investicijų projektu pateikia Komisijai investicijų projekto įgyvendinimo laiko grafiką ir kasmet iki vasario 1 d. pateikia investicijų projekto vykdymo ataskaitą ir pagrindimą, jeigu buvo nukrypta nuo projekto įgyvendinimo grafiko.

24. Komisija, išrinkusi geriausią investicijų projektą (kai buvo pateikti du ar daugiau investicijų projektų) ar pripažinusi investicijų projektą tinkamu (kai pateikiamas vienas investicijų projektas), priima sprendimą leisti įrengti naują dujų sistemą konkurso dalyviui, kurio investicijų projektas pripažintas geriausiu ar tinkamu įgyvendinti. Konkursą laimėjęs konkurso dalyvis  įrengia investicijų projekte nurodytą dujų sistemą ir prijungia vartotojų dujų sistemas (tų vartotojų, su kuriais buvo sudarytos preliminarios prijungimo sutartys). Jeigu faktinės projekto įgyvendinimo išlaidos didesnės negu konkursui pateiktame investicijų projekte, tai įgyvendinus projektą, nustatant dujų transportavimo kainas, vadovaujamasi konkursui pateiktame investicijų projekte nurodytais ir Komisijos patikrintais rodikliais.

25. Investicijų projektas toliau įgyvendinamas vadovaujantis Statybos įstatymo, Energetikos įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetiko ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-115 „Dėl Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, pagrindu parengiama dujų sistemos prijungimo sutartis. Konkurso laimėtojui per 60 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo leisti įrengti naujas dujų sistemas priėmimo nepagrįstai nepradėjus vykdyti investicijų projekto, kuriam pritarė Komisija, Komisija gali skelbti pakartotinį konkursą arba, kai konkursui buvo pateikti keli investicijų projektai, investicijų projekto įgyvendinimo teisė gali būti suteikiama antrąją vietą užėmusiam konkurso dalyviui.

26. Įrengus investicijų projekte numatytą naują dujų sistemą naujoje dujofikuojamoje teritorijoje ir sujungus ją su dujų perdavimo ar skirstymo sistema, kuri užtikrintų vartotojų aprūpinimą dujomis, dujų sistemą įrengusi įmonė kreipiasi į Komisiją su prašymu gauti atitinkamą veiklos licenciją. Naujos dujų sistemos sujungimas su skirstymo sistema vykdomas tik tuo atveju, jeigu tai numatyta investicijų projekte. Gavus perdavimo ar skirstymo licenciją tolesnis naujų vartotojų dujų sistemų prijungimas ir dujų plėtra dujofikuojamoje teritorijoje atliekami kaip licencijuotoje teritorijoje.

27. Operatoriaus ir naujų vartotojų dujų sistemų sujungimas atliekamas šių asmenų tarpusavio susitarimu, sudarant naujos vartotojo dujų sistemos prijungimo prie operatoriaus dujų sistemos sutartį.

28. Operatoriai, prie kurių dujų sistemų jungiamasi, padengia ekonomiškai pagrįstas sistemos plėtros ir sistemos prijungimo išlaidas. Naujoje dujofikuojamoje teritorijoje įrengiamos sistemos savininkai padengia operatorių, prie kurių sistemų jungiamasi, išlaidų dalį, viršijančią ekonomiškai pagrįstas prijungiančių operatorių išlaidas.

29. Naujos dujų sistemos prijungimo įmokos skaičiuojamos pagal Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Prijungimo įkainių nustatymo metodika).

 

III SKYRIUS

naujų VARTOTOJŲ sistemų PRIJUNGIMAS prie OPERATORIŲ sistemų

 

30. Naujo vartotojo dujų sistemos prijungimas yra operatoriaus suteikiama paslauga naujajam vartotojui. Aprašo 1 priede nustatytu atveju ir tvarka nebuitinių vartotojų dujų sistemoms prijungti reikalingą skirstymo sistemą turi teisę įrengti nebuitiniai vartotojai.

31. Dujų sistemų plėtros dujofikuotose teritorijose iniciatoriai gali būti: licencijas veiklai tose teritorijose turintys operatoriai, esami arba potencialūs dujų vartotojai. Vartotojai prašymus dėl dujų sistemų plėtros teikia operatoriams. Prašymo formą, pateikimo būdą, informacijos bei dokumentų sąrašą, kuriuos būtina pateikti su prašymu, nustato operatorius. Operatorius užtikrina gaunamų prašymų registraciją. Naujų vartotojų dujų sistemos prie veikiančių dujų sistemų yra prijungiamos vartotojo prašymu.

32. Naujų vartotojų dujų sistemas prie operatoriaus sistemos prijungia operatorius, turintis perdavimo ar skirstymo licenciją teritorijoje, kurioje prijungiamos naujų vartotojų dujų sistemos.

33. Bendra vartotojų grupe laikoma buitinių vartotojų grupė, kurią sudaro du ir daugiau buitinių vartotojų, pateikusių prašymą prijungti vartotojo dujų sistemą prie skirstymo sistemos. Naujai vartotojų grupei prijungti reikalinga skirstymo sistema įrengiama vadovaujantis šiomis sąlygomis:

33.1. skirstomasis dujotiekis įrengiamas iki visų bendrai vartotojų grupei priklausančių vartotojų; 

33.2. visas įrengiamos skirstymo sistemos ilgis (metrais), įtraukiant skirstomojo dujotiekio vartotojo atšakas, dalinamas iš prašymus prijungti vartotojo dujų sistemą prie skirstymo sistemos pateikusių vartotojų skaičiaus (įrengiamos skirstymo sistemos ilgis (metrais) lygiomis dalimis padalinamas kiekvienam bendros vartotojų grupės vartotojui);

33.3. bendrai vartotojų grupei formuoti prašymai renkami ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo pirmojo prašymo suteikti naujo vartotojo dujų sistemos prijungimo paslaugą bei kitų operatoriaus nustatytų dokumentų bei informacijos pateikimo operatoriui;

33.4. jeigu per 20 kalendorinių dienų nuo Aprašo 33.3 papunktyje nurodyto termino pabaigos bendros vartotojų grupės vartotojas nesudaro prijungimo paslaugos sutarties arba sudaro prijungimo paslaugos sutartį, bet per nustatytą 10 kalendorinių dienų terminą nesumoka prijungimo įmokos, toks vartotojas pašalinamas iš bendros vartotojų grupės operatoriui apie tai raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis pranešus pašalintam vartotojui bei vienašališkai  nutraukiant su pašalintu vartotoju sudarytą prijungimo paslaugos sutartį, jei ji buvo sudaryta. Pašalinus vartotoją iš bendros vartotojų grupės operatorius perskaičiuoja prijungimo įmokas likusiems bendros vartotojų grupės vartotojams, atsižvelgdamas į Aprašo 33.1 ir 33.2 papunkčiuose nurodytas sąlygas, ir nustato 10 kalendorinių dienų terminą perskaičiuotai prijungimo įmokai sumokėti. Jei iš bendros vartotojų grupės pašalintas vartotojas yra sumokėjęs prijungimo įmoką, operatorius tokią įmoką grąžina vartotojui prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka.

33.5. jeigu pašalinus vartotoją (-us), kaip numatyta 33.4 papunktyje, lieka tik vienas, prijungimo įmoką sumokėjęs vartotojas, operatorius vienašališkai nutraukia su tokiu vartotoju sudarytą prijungimo paslaugos sutartį apie tai raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis pranešant vartotojui ir grąžina sumokėtą prijungimo įmoką prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka;

33.6. bendros vartotojų grupės dujofikavimas pradedamas įgyvendinti, kai prijungimo paslaugos sutartis sudaro ir prijungimo įmokas sumoka visi prašymus prijungti vartotojo dujų sistemą prie skirstymo sistemos pateikę vartotojai arba visi vartotojai, kuriems buvo perskaičiuotos prijungimo įmokos pagal Aprašo 33.4 papunktį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-24, 2020-02-17, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03461

 

331. Buitinis vartotojas neįtraukiamas į bendrą vartotojų grupę, jei:

331.1. tokio vartotojo įtraukimas blogina arčiausiai įrengto dujotiekio esančio ir prašymą per šio Aprašo 33.3 papunktyje nustatytą terminą pateikusio vartotojo padėtį (toliau – artimiausias vartotojas), t. y., įtraukus naują vartotoją į bendrą vartotojų grupę padidėtų artimiausiam vartotojui pagal šio Aprašo 33.2 papunktį apskaičiuotas įrengiamos skirstymo sistemos ilgis. Minėtas ribojimas netaikomas, jei artimiausiam vartotojui padėtį bloginantis vartotojas gauna ir skirstymo sistemos operatoriui pateikia visų į bendrą vartotojų grupę traukiamų vartotojų raštišką, operatoriaus nustatytos formos sutikimą dėl tokio vartotojo įtraukimo į  bendrą vartotojų grupę;

331.2. įtraukimo į bendrą vartotojų grupę atveju vartotojui pagal šio Aprašo 33.2 papunktį apskaičiuotas metrų skaičius yra didesnis, nei jungiantis atskirai (individualiai).

Papildyta punktu:

Nr. 1-24, 2020-02-17, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03461

 

332. Kai prie bendrai vartotojų grupei dujofikuoti įrengto dujotiekio jungiamas vartotojas, kuris nebuvo įtrauktas į bendrą vartotojų grupę, ir prijungimas vykdomas 2 metus po bendros vartotojų grupės dujofikavimo pabaigos, tai:   

332.1. tokiam vartotojui tenkantis apmokestinamas atstumas yra lygus bendros vartotojų grupės individualiems vartotojams pagal Aprašo 33.2 punktą apskaičiuotam atstumui (toliau – grupės atstumas), jei prijungiamas vartotojas nuo bendrai vartotojo grupei dujofikuoti įrengto dujotiekio ašies yra nutolęs ne daugiau, nei grupės atstumas;

332.2. tokiam vartotojui tenkantis apmokestinamas atstumas yra lygus atstumui nuo bendrai vartotojo grupei dujofikuoti įrengto dujotiekio ašies iki faktinės vartotojo prijungimo vietos, jei vartotojas nuo bendrai vartotojo grupei dujofikuoti įrengto dujotiekio ašies yra nutolęs daugiau, nei grupės atstumas.

Papildyta punktu:

Nr. 1-24, 2020-02-17, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03461

 

333. Tais atvejais, kai bendra vartotojų grupė nesusiformuoja, arba bet kuriais kitais atvejais, kai vartotojas pateikia prašymą, vartotojas prie operatoriaus skirstymo sistemos gali būti prijungtas kaip pavienis (individualus) vartotojas.

Papildyta punktu:

Nr. 1-24, 2020-02-17, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03461

 

34. Naujiems buitiniams vartotojams bendroje vartotojų grupėje, naujiems buitiniams vartotojams, naujiems nebuitiniams vartotojams nustatomos jų dujų sistemų prijungimo prie skirstymo sistemos ekonominės sąlygos pagal Prijungimo įkainių nustatymo metodikos reikalavimus. Neištirtose archeologinio ar povandeninio kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose bei apsaugos zonose naujos dujų perdavimo ar skirstymo sistemos neplanuojamos ir neįrengiamos, išskyrus paveldo pritaikymo atveju, tuomet būtinas suderinimas su Kultūros paveldo departamentu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-24, 2020-02-17, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03461

 

35. Neteko galios nuo 2020-02-18

Punkto naikinimas:

Nr. 1-24, 2020-02-17, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03461

 

36. Neteko galios nuo 2020-02-18

Punkto naikinimas:

Nr. 1-24, 2020-02-17, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03461

 

37. Operatorius parengia prijungimo paslaugos sutarties projektą ir pateikia jį vartotojui pasirašyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo suteikti naujo vartotojo dujų sistemos prijungimo paslaugą bei kitų operatoriaus nustatytų dokumentų bei informacijos gavimo. Kai sujungiamos dujų sistemos, ir pateiktas prašymas tikslinamas, pateikiami papildomi dokumentai ir (ar) duomenys, terminas skaičiuojamas nuo tokių papildomų duomenų registravimo dienos.

38. Naujo vartotojo prijungimo sutarties įgyvendinimo terminas nustatomas prijungimo sutartyje.

39. Prijungimo sutarties standartinę formą rengia operatorius. Sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygos turi atitikti Gamtinių dujų įstatymo nustatyta tvarka patvirtintas naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemų sutarčių standartines sąlygas.

40. Naujas vartotojas yra toks vartotojas, kurio dujų sistema pirmą kartą jungiama prie operatoriaus sistemos. Nauju vartotoju laikomas ir esamas vartotojas, pageidaujantis didinti dujų suvartojimą tokia apimtimi, kad nebeužtenka  esamų dujų perdavimo, dujų skirstymo sistemos pajėgumų. Asmenys, įsigiję dujofikuotas patalpas, nelaikomi naujais vartotojais.

41. Prašymo prijungti naujo vartotojo dujų sistemą pateikimo metu vartotojui nurodžius, kad jis pageidauja iš karto sudaryti gamtinių dujų tiekimo sutartį ir yra pasirinkęs gamtinių dujų tiekimo paslaugą teiksiančią įmonę, naujo vartotojo dujų sistemą prie savo sistemos prijungiantis operatorius apie tai praneša vartotojo pasirinktai dujų tiekimo įmonei ir teikia jai informaciją apie dujų sistemų sujungimą. Atitinkamos informacijos vartotojui nenurodžius, operatorius, gavęs Aprašo 59–60 punktuose nurodytus dokumentus, išduoda vartotojui pažymą apie dujų sistemų parengimą sujungimui, suteikiančią teisę vartotojui su pasirinkta dujų tiekimo įmone sudaryti gamtinių dujų tiekimo paslaugos sutartį.

42. Konkrečią prijungimo įmoką, t. y. apmokėjimą operatoriui už vartotojo sistemos prijungimo paslaugą, naujam vartotojui apskaičiuoja jo dujų sistemą prie savo sistemos prijungiantis operatorius.

43. Prijungimo prie dujų sistemos įmokos buitiniams vartotojams skaičiuojamos vadovaujantis Prijungimo įkainių nustatymo metodika ir Komisijos patvirtintais prijungimo įkainiais. Prijungimo įmoka nebuitiniams vartotojams skaičiuojama kiekvienam projektui atskirai pagal Prijungimo įkainių nustatymo metodiką.

44. Operatorius, prie kurio sistemų jungiamasi, padengia ekonomiškai pagrįstas savo dujų sistemos plėtros ir naujų vartotojų prijungimo išlaidas. Vartotojai apmoka operatorių, prie kurių sistemų jungiamasi, išlaidų dalį, kuri viršija ekonomiškai pagrįstas vartotojų dujų sistemas prijungiančių operatorių išlaidas. Išlaidų dalis, kurią apmoka vartotojas, paskaičiuojama ir pagrindžiama vadovaujantis Prijungimo įkainių nustatymo metodika.

45. Statant gyvenamuosius namus, kai statytojų prašymu dujotiekis įrengiamas iki vartotojų dujų sistemų prijungimo vietų, prijungimo prie operatoriaus dujų sistemos įmoką, kuri atitinka naujo buitinio vartotojo mokėtiną prijungimo įmoką, moka statytojas. Tokiu atveju prijungiami nauji vartotojai prijungimo įmokų nemoka. Kai statytojų prašymu dujų sistemos nurodytoje teritorijoje statomos nenumačius vartotojų (parengiant teritorijos infrastruktūrą būsimai plėtrai), dujų sistemų įrengimo išlaidas apmoka statytojai.

46. Naujo vartotojo dujų sistemos prijungimo projekte turi būti numatyta, kad operatoriai užtikrins saugų, efektyvų, aplinką tausojantį skirstymą iki sujungimo su vartotojo sistema vietos.

47. Naujas vartotojas savo lėšomis parengia vartotojo dujų sistemos projektą ir įrengia šią sistemą.

48. Kai operatorių dujų sistemos plėtros dėl naujo vartotojo dujų sistemos prijungimo projektavimo, statybos (įrengimo) darbams atlikti operatorius pasitelkia rangovą, jis pasirenkamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

49. Naujų vartotojų dujų sistemas prie vietinės bendrojo naudojimo sistemos prijungia vietinės bendrojo naudojimo sistemos savininkas, turintis skirstymo licenciją, arba operatorius, valdantis vietinę bendrojo naudojimo sistemą pagal sutartį.

50. Dujų perdavimo, skirstymo ir vietinių bendrojo naudojimo sistemų savininkai viešai savo interneto svetainėse skelbia naujųjų vartotojų dujų sistemų prijungimo prie savo sistemos įkainius, kainas. Operatoriai, vietinių bendrojo naudojimo sistemų savininkai turi teikti informaciją vartotojams apie prijungimo prie sistemų įkainius, įmokų skaičiavimą, prijungimo sutarčių sąlygas.

51. Dujų apskaitos sistemas (matavimo priemones) įrengia ir eksploatuoja operatoriai. Dujų apskaitos sistemos paprastai įrengiamos vartotojo dujų sistemos ir operatoriaus sistemos sujungimo taške.

52. Dujos į naujo vartotojo sistemą pradedamos tiekti prijungus naujo vartotojo sistemą prie operatoriaus dujų sistemos bei dujų įmonei (-ėms) ir naujajam vartotojui sudarius sutartį (-is) dėl dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo, o jeigu reikia – ir dėl perdavimo ir (ar) skirstymo paslaugų teikimo. Prijungimo paslauga laikoma suteikta, kai yra išduodami (parengiami) teisės aktuose nustatyti dokumentai, patvirtinantys operatoriaus sistemos, reikalingos vartotojo sistemai prijungti, įrengimo užbaigimą.

53. Vartotojas, norintis padidinti dujų sistemos pajėgumą, operatoriui pateikia prašymą, kuriame nurodo pageidaujamo pajėgumo dydį. Jeigu dujų sistema iki vartotojo sistemos neužtikrina galimybės padidinti dujų srauto (galios) ir operatorius su vartotoju sutaria didinti pajėgumą, tai esamo vartotojo dujų sistemos prijungimui taikomos tos pačios prijungimo prie operatoriaus sistemos procedūros kaip naujam vartotojui. Jeigu operatoriaus sistema iki vartotojo dujų sistemos užtikrina galimybę padidinti dujų vartojimo pajėgumą, bet būtina pakeisti apskaitos sistemą (matavimo priemonę), tai dujų apskaitos sistema (matavimo priemonė) keičiama operatoriaus.

 

IV SKYRIUS

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

 

54. Operatorius, prie kurio dujų sistemos bus jungiamasi, pagal vartotojo prašymą parengia prisijungimo sąlygas, susidedančias iš techninių prisijungimo sąlygų ir ekonominių prisijungimo sąlygų. Prijungiant vartotojo sistemą prie operatoriaus sistemos prisijungimo sąlygos nurodomos prijungimo paslaugos sutartyje, o kaip atskiras dokumentas prisijungimo sąlygos rengiamos tik kai to prašo vartotojas. Prisijungimo sąlygose nurodoma:

54.1. galimos naujo vartotojo dujų sistemos prijungimo vietos;

54.2. dujotiekių, prie kurių bus jungiama naujo vartotojo dujų sistema, skersmuo;

54.3. maksimalus ir minimalus dujų slėgis prijungimo taške (ar taškuose);

54.4. maksimalūs dujų transportavimo pajėgumai, kuria galės naudotis vartotojas (m3 / val. ir (kWh) m3 / parą (kWh / parą), maksimalių  transportavimo pajėgumų apribojimo atvejai, minimalus per valandą apskaičiuojamų dujų kiekis (nebuitiniams vartotojams) (m3 / val. (kWh);

54.5. operatoriaus dujų sistemos, prie kurios bus prijungta naujo vartotojo dujų sistema, plėtros poreikis;

54.6. operatoriaus ir vartotojo dujų sistemų įrengimo terminai (netaikoma, jei prisijungimo sąlygos rengiamos kaip atskiras dokumentas);

54.7. mokėjimo už prijungimo paslaugą sąlygos, prijungimo įmokos dydis ir apskaičiavimas (netaikoma, jei prisijungimo sąlygos rengiamos kaip atskiras dokumentas).

55. Prisijungimo sąlygose negali būti reikalavimų, nesusijusių su konkretaus vartotojo dujų sistemos prijungimo prie veikiančios dujų sistemos projekto įgyvendinimu, o buitiniams vartotojams negali būti nustatomas įpareigojimas užtikrinti tam tikro dujų kiekio vartojimą.

 

V SKYRIUS

VARTOTOJO DUJŲ SISTEMOS PROJEKTAVIMAS IR ĮRENGIMAS

 

56. Vartotojo dujų sistemos, išskyrus vartotojo dujų sistemas pastatuose, projektuojamos, įrengiamos (rekonstruojamos) pagal Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

57. Vartotojo dujų sistemos pastatuose projektuojamos, įrengiamos (rekonstruojamos) pagal Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

VI SKYRIUS

VARTOTOJO DUJŲ SISTEMOS SUJUNGIMAS SU OPERATORIAUS SISTEMA IR DUJŲ PALEIDIMAS Į VARTOTOJO DUJŲ SISTEMĄ

 

58. Įrengus vartotojo dujų sistemą, įvykdžius visas prisijungimo sąlygas ir prijungimo sutartyje nustatytus reikalavimus, vartotojas turi kreiptis į operatorių, prie kurio dujų sistemos jungiama vartotojo dujų sistema, dėl dujų sistemų sujungimo, o vartotojui sudarius sutartį (-is) su dujų įmone dėl dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo, o jeigu reikia ir dėl perdavimo ir (ar) skirstymo paslaugų teikimo ir dėl dujų paleidimo į vartotojo dujų sistemą.

59. Vartotojas (užsakovas) dėl savo dujų sistemos sujungimo su operatoriaus dujų sistema ir dujų paleidimo į vartotojo dujų sistemą turi pateikti tokius dokumentus:

59.1. vartotojo dujų sistemos projekto kopiją;

59.2. vartotojo dujų sistemos statybos (įrengimo) techninio paso kopiją;

59.3. įrengtų požeminių dujotiekių planą (geodezinę nuotrauką) skaitmeniniame formate.

60. Vartotojas (užsakovas) dėl dujų paleidimo operatoriui, prie kurios dujų sistemos prijungiama vartotojo dujų sistema, be Aprašo 59 punkte nurodytų dokumentų turi papildomai pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą pažymą apie vartotojo energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, jeigu vartotojo dujų sistemoje įrengtas (rekonstruotas) didelio slėgio dujotiekis arba jei pastato dujų sistemoje įrengtų dujinių prietaisų bendra vardinė galia yra didesnė kaip 100 kW.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-24, 2020-02-17, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03461

 

61. Operatoriui gavus Aprašo 59–60 punktuose nurodytus dokumentus ir vartotojui sudarius sutartį (-is) dėl gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo, o jeigu reikia ir dėl perdavimo ir (ar) skirstymo paslaugų teikimo, dujos gali būti paleistos į vartotojui priklausančią dujų sistemą. Dujos į sistemas nepaleidžiamos, jeigu vartotojo dujų sistemoje nesumontuoti dujiniai prietaisai ar dujiniai technologiniai įrenginiai. Prieš dujų paleidimą į vartotojo dujų sistemas turi būti parengti reikalingi dokumentai, nurodyti vartotojo dujų sistemos statybos (įrengimo) techniniame pase, dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros ir dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio–ortakio įrengimo aktai, kurių formos nustatytos Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių 11 priede.

62. Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytais atvejais prieš operatoriaus sistemos sujungimą su vartotojo dujų sistema turi būti sudarytas dujų sistemų atskyrimo atsakomybės ribų aktas.

63. Dujas į vartotojui priklausančias dujų sistemas paleidžia ir dujinių prietaisų ar dujinių technologinių įrenginių paleidimo (derinimo ir reguliavimo) darbus atlieka Asmenų atestavimo taisyklių nustatyta tvarka atestuoti asmenys, turintys teisę eksploatuoti dujų įrenginius. Dujų į vartotojui priklausančias dujų sistemas paleidimo darbus asmenys turi atlikti vadovaujantis Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“.

64. Paleidus dujas į vartotojo dujų sistemą (dujotiekį), dujos turi būti paleidžiamos ir į dujinius prietaisus (dujinius technologinius įrenginius) ir turi būti atliktas šių prietaisų derinimas ir reguliavimas.

65. Dujinių prietaisų ar dujinių technologinių įrenginių paleidimo–derinimo darbai atliekami pagal prietaisų ar įrenginių gamintojų techninėje dokumentacijoje pateiktus nurodymus.

66. Baigus dujinių prietaisų ar dujinių technologinių įrenginių paleidimo–derinimo darbus, surašomas dujinių prietaisų ar dujinių technologinių įrenginių paleidimo–derinimo darbų aktas, kurio forma nustatyta Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių 11 priede. Aktas pateikiamas vartotojui (užsakovui).

 

VII SKYRIUS

GINČŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

67. Vartotojų ir dujų įmonių ginčai sprendžiami Energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka.

68. Skundai nagrinėjami Energetikos įstatymo 341 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

69. Vartotojas (užsakovas) privalo turėti dujų sistemos projektą, vartotojo dujų sistemos statybos (įrengimo) techninį pasą ir kitus, Apraše nurodytus, dokumentus, dujinių prietaisų ir (ar) dujinių technologinių įrenginių gamintojo pateiktus techninius dokumentus ir juos saugoti visą dujų sistemos eksploatavimo laiką.

70. Aprašą pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų, reguliuojančių atsakomybės klausimus, nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų

nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų

vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo

prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir

vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

NEBUITINIŲ VARTOTOTOJŲ ATLIEKAMAS SKIRSTYMO SISTEMOS ĮRENGIMAS

 

1. Šiame priede detalizuojama Gamtinių dujų įstatymo 37 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, kuria vadovaujantis nebuitiniai vartotojai įgyja teisę organizuoti ir įrengti skirstymo sistemą, kurios pajėgumas yra ne mažesnis kaip 40 MWh/val.

2. Nebuitiniai vartotojai, pageidaujantys organizuoti ir įrengti priedo 1 punkte nurodytus kriterijus atitinkančią skirstymo sistemą, skirstymo sistemos operatoriui, prie kurio sistemos pageidaujama prijungti vartotojo dujų sistemą, pateikia prašymą išduoti prisijungimo sąlygas, nustatančias privalomuosius dujų sistemos įrengimo reikalavimus, ir savo lėšomis įrengti skirstymo sistemą.

3. Išduodamose prisijungimo sąlygose skirstymo sistemos operatorius, atsižvelgdamas į Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus, nurodo konkrečius vamzdžių, įrenginių, įtaisų ir kitų medžiagų kokybės ir kitus reikalavimus, taikomus nebuitinio vartotojo įrengiamai skirstymo sistemai.

4. Prisijungimo sąlygų pagrindu parengiamas skirstymo sistemos įrengimo projektas. Už projekto parengimą atsako prisijungimo sąlygas gavęs nebuitinis vartotojas.

5. Skirstymo sistemos projektuotojas ir projektas turi atitikti Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėse projektuotojui ir projektui nustatytus reikalavimus.

6. Parengtam projektui turi pritarti skirstymo sistemos operatorius, kuris išdavė prisijungimo sąlygas.

7. Parengus ir Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių nustatyta tvarka suderinus 4 punkte nurodytą projektą sudaroma trišalė skirstymo sistemos įrengimo sutartis, kuri kartu laikoma nebuitinio vartotojo dujų sistemos prijungimo prie operatoriaus skirstymo sistemos paslaugos sutartimi (toliau – prijungimo paslaugos sutartis).

8. Prijungimo paslaugos sutartį parengia skirstymo sistemos operatorius. Prijungimo paslaugos sutartyje nurodoma:

8.1. sutarties šalys;

8.2. sutarties objektas ir projektas, kuriuo vadovaujantis įrengiama skirstymo sistema;

8.3. skirstymo sistemos įrengimo terminas (jeigu skirstymo sistema įrengiama etapais, nurodomi etapų terminai) ir įrengimo tvarka;

8.4. sutarties šalių įsipareigojimai;

8.5. vamzdžių, įrenginių, įtaisų ir kitų medžiagų, įrengimo techninės dokumentacijos ir įrengimo darbų kokybės reikalavimai, taikomi įrengiamai skirstymo sistemai ir atliekamiems įrengimo darbams;

8.6. skirstymo sistemos įrengimo išlaidos ir atsiskaitymo tvarka;

8.7. skirstymo sistemos defektų ir trūkumų šalinimo terminas ir tvarka;

8.8. netesybos ir nuostolių atlyginimas;

8.9. apsikeitimo informacija tvarka ir būdas;

8.10. įrengtos skirstymo sistemos neatlygintinas perdavimas skirstymo sistemos operatoriaus nuosavybėn;

8.11. atliktų darbų garantijos terminai ir sąlygos;

8.12. sutarties nutraukimo sąlygos ir atsakomybė;

8.13. kitos sąlygos;

8.14. sutarties priedai.

9. Prijungimo paslaugos sutarties šalys yra skirstymo sistemos operatorius, nebuitinis vartotojas ir nebuitinio vartotojo pasirinktas, Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus atitinkantis, rangovas.

10. Skirstymo sistema turi būti įrengta ne vėliau, nei nurodyta prijungimo paslaugos sutartyje. Neįvykdžius prievolės įrengti skirstymo sistemos prijungimo paslaugos sutartyje nustatytu terminu, taikomos prijungimo paslaugos sutartyje nustatytos netesybos. Jeigu įrengti skirstymo sistemą vėluojama daugiau kaip 20 darbo dienų, skirstymo sistemos operatorius įspėjęs nebuitinį vartotoją ir rangovą prieš 10 darbo dienų įgyja teisę skirstymo sistemos įrengimą užbaigti pats. Tokiu atveju nebuitinis vartotojas privalo kompensuoti skirstymo sistemos operatoriui visas dėl skirstymo sistemos įrengimo užbaigimo patirtas išlaidas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atitinkamo pareikalavimo pateikimo.

11. Prijungimo paslaugos sutartyje nurodomi kokybės reikalavimai, taikomi įrengiamai skirstymo sistemai ir atliekamiems įrengimo darbams. Nebuitinis vartotojas privalo užtikrinti, kad skirstymo sistema būtų įrengta laikantis Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėse ir prijungimo paslaugos sutartyje nustatytų kokybės reikalavimų. Šių reikalavimų laikymąsi kontroliuoja skirstymo sistemos operatorius, o skirstymo sistemos įrengimo techninę priežiūrą atlieka skirstymo sistemos operatoriaus techninis prižiūrėtojas. Nebuitinis vartotojas ir rangovas privalo leisti skirstymo sistemos operatoriui susipažinti su vykdomais darbais, ištaisyti nustatytus defektus ir trūkumus, vykdyti kitus techninio prižiūrėtojo ir skirstymo sistemos operatoriaus nurodymus, kurie yra būtini, kad įrengiama skirstymo sistema atitiktų Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėse ir prijungimo paslaugos sutartyje nurodytus kokybės reikalavimus.

12. Skirstymo sistemos įrengimo išlaidos nurodomos prijungimo paslaugos sutartyje. Šias išlaidas nebuitinis vartotojas sumoka rangovui prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka.

13. Įrengiamos skirstymo sistemos kokybės ar kitus trūkumus rangovas privalo pašalinti per skirstymo sistemos operatoriaus ir rangovo suderintą terminą. Nepašalinus trūkumų per suderintą terminą skirstymo sistemos operatorius įgyja teisę šiuos trūkumus pašalinti pats, o nebuitinis vartotojas privalo kompensuoti operatoriui visas dėl to patirtas išlaidas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atitinkamo pareikalavimo pateikimo.

14. Prijungimo paslaugos sutarties netinkamo vykdymo atveju šalis privalo sumokėti nukentėjusiai šaliai sutartyje numatytas netesybas. Dėl prijungimo paslaugos sutarties netinkamo vykdymo nebuitinis vartotojas ir rangovas prieš skirstymo sistemos operatorių atsako solidariai. 

15. Prijungimo paslaugos sutarties šalys informaciją viena kitai pateikia prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka, naudojant tokioje sutartyje nurodytus informacijos perdavimo būdus.

16. Skirstymo sistema laikoma įrengta (užbaigta), kai yra atliktos Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėse nurodytos įrengimo (statybos) užbaigimo procedūros bei parengti minėtame teisės akte nurodyti dokumentai.

17. Įrengta skirstymo sistema neatlygintinai perduodama skirstymo sistemos operatoriui. Perdavimas įforminamas sudarant darbų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame įrengtos skirstymo sistemos vertė nurodoma pagal prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą įrengimo išlaidų sumą.

18. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo metu darbų rezultatas atitinka Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių ir prijungimo paslaugos sutartyje nustatytus kokybės reikalavimus, jis yra be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui.

19. Rangovas atliktiems darbams suteikia žemiau nurodytų terminų garantijas, kurių terminas pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo tarp prijungimo paslaugos sutarties šalių dienos. Tuo atveju, jeigu įstatymai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi įstatymų nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia šias garantijas:

19.1. garantija atliktiems skirstymo sistemos įrengimo darbams – ne mažiau kaip 5 metai;

19.2. garantija paslėptiems skirstymo sistemos įrengimo darbams ir elementams – 10 metų, o jeigu nustatoma šiuose elementuose tyčia paslėpti defektai – 20 metų;

19.3. rangovo pateiktai įrangai ir medžiagoms – 2 metai.

20. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kurį skirstymo sistemos operatorius negalėjo įrengtos skirstymo sistemos naudoti dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako rangovas.

21. Skirstymo sistemos operatorius turi teisę prie įrengtos skirstymo sistemos prijungti kitų vartotojų dujų sistemas. Už tokios skirstymo sistemos įrengimą ir (ar) naudojimą skirstymo sistemos įrengimą atlikusiam nebuitiniam vartotojui neatlyginama.

22. Nebuitinio vartotojo dujų sistemos sujungimas su įrengta skirstymo sistema ir dujų paleidimas į vartotojo dujų sistemą vykdomas Aprašo VI skyriuje nustatyta tvarka.

 

 

_____________________

 

Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų

nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų

vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo

prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir

vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(dokumento sudarytojo pavadinimas, operatoriaus ar institucijos duomenys (kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas ir kt.)

 

Valstybinei kainų ir energetikos

kontrolės komisijai

Verkių g.  25C-1, LT-08223 Vilnius

 

 

PRAŠYMAS

DUJOFIKUOTI NAUJĄ TERITORIJĄ

____________ Nr. ________

(data)

______________

(vieta)

 

_________________________________________________________________________________ prašo leisti įrengti

(pareiškėjas)

naujas dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas ____________________________________

___________________________________________________________________________ .

(teritorijos, kurią numatoma dujofikuoti, pavadinimas)

 

Savivaldybės, į kurios ribas patenka numatoma dujofikuoti teritorija, pavadinimas

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

 

Gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo operatoriaus, prie kurių sistemų numatoma prijungti naujos dujofikuojamos teritorijos dujų sistemas, __________________________________________

___________________________________________________________________________ .

(operatoriaus pavadinimas)

 

Numatomo metinio dujų suvartojimo naujoje dujofikuojamoje teritorijoje duomenys

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Galimo ekonominio, technologinio, socialinio, ekologinio ir kt. poveikio naujai dujofikuojamai teritorijai aprašymas

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

 

Kita svarbi operatoriaus ar institucijos informacija ______________________________

___________________________________________________________________________ .

 

PRIDEDAMA: (pareiškėjo turimi su naujos teritorijos dujofikavimu susiję dokumentai, priimti atitinkamų institucijų sprendimai ar kt.)

1. ....................

2. ....................

 

 

Operatoriaus ar institucijos vadovas _________________________________________

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono numeris)

 

 

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-50, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 25-1241 (2013-03-08), i. k. 113203NISAK00001-50

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 "Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-77, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04355

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-1, 2017-01-04, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00590

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-120, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07118

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-364, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21749

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-24, 2020-02-17, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03461

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo