Suvestinė redakcija nuo 2021-05-01 iki 2021-10-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 142-7321, i. k. 1121100NUTA00001450

 

Nauja redakcija nuo 2021-05-01:

Nr. 261, 2021-04-21, paskelbta TAR 2021-04-22, i. k. 2021-08380

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS IR SU TABAKO GAMINIAIS SUSIJUSIAIS GAMINIAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 5 d. Nr. 1450

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Patvirtinti Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS

MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                             ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS

ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                                              RIMANTAS ŽYLIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. balandžio 21 d. nutarimo

Nr. 261 redakcija)

 

 

Didmeninės IR Mažmeninės PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS IR SU TABAKO GAMINIAIS SUSIJUSIAIS GAMINIAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1. Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato licencijų verstis didmenine ir mažmenine prekyba tabako gaminiais ir licencijų verstis su tabako gaminiais susijusiais gaminiais (toliau – susiję gaminiai) (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. rugsėjo 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1577  (toliau – KN), – KN 2402 10 00–KN 2402 90 00, KN 2403 11 00–KN 2403 19 90, įskaitant ir naujoviškus tabako gaminius, KN 3824 99 56–KN 3824 99 57, KN 8543 70 70) išdavimo, patikslinimo, atsisakymo jas išduoti, patikslinti, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme (toliau – Tabako kontrolės įstatymas), Lietuvos viešojo administravimo įstatyme ir Licencijavimo pagrindų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo ir Licencijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Licencijavimo pagrindų aprašas).

 

II SKYRIUS

LICENCIJų RŪŠYS IR REKVIZITAI

 

3. Nustatomos šių rūšių licencijos:

3.1. licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais;

3.2. licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

3.3. licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais;

3.4. licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais.

4. Taisyklių 3 punkte nurodytų rūšių licencijos gali būti išduodamos Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodytiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, jeigu jie atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

5. Juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams licencijos išduodamos, patikslinamos, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymas ir licencijų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema.

6. Licencijose verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ir licencijose verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais nurodomi šie duomenys:

6.1. licenciją išduodanti institucija;

6.2. licencijos rūšis ir numeris;

6.3. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, kuriam išduota licencija, pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

6.4. tabako gaminių ar susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ar susijusiais gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane;

6.5. licencijos išdavimo data;

6.6. licenciją pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė.

7. Licencijose verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir licencijose verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais nurodomi šie duomenys:

7.1. licenciją išduodanti institucija;

7.2. licencijos rūšis ir numeris;

7.3. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, kuriam išduota licencija, pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

7.4. tabako gaminių ar susijusių gaminių mažmeninės prekybos vieta (toliau – mažmeninės prekybos vieta), kurioje tabako gaminiai ar susiję gaminiai parduodami vartotojams, ir jos pavadinimas (jeigu mažmeninės prekybos vietai suteiktas pavadinimas); jeigu prekiauti tabako gaminiais ar susijusiais gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, kuriomis juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas teikia keleivių vežimo oro, vandens ar geležinkelių transporto priemonėmis paslaugas (toliau – keleiviams vežti skirtos transporto priemonės), nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris;

7.5. mažmeninės prekybos vietos adresas, išskyrus atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse; jeigu prekiauti tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės, vietoj mažmeninės prekybos vietos adreso nurodomi automobilinės parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai;

7.6. sandėlio, kuriame tabako gaminiai ir (ar) susiję gaminiai laikomi, komplektuojami ir paskirstomi juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo mažmeninės prekybos vietoms, bet nevykdoma didmeninė prekyba jais (toliau – sandėlis, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai ir (ar) susiję gaminiai), adresas (nurodomas tais atvejais, kai mažmeninės prekybos vietos ir sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai ir (ar) susiję gaminiai, adresai skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse ar iš automobilinių parduotuvių);

7.7. licencijos išdavimo data;

7.8. licenciją išduodančios savivaldybės vykdomosios institucijos darbuotojo pareigos, vardas, pavardė.

 

III SKYRIUS

LICENCIJAS IŠDUODANČIOS INSTITUCIJOS IR JŲ ĮGALIOJIMAI

 

8. Licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ir licencijas verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, vadovaudamasis Tabako kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis, išduoda, patikslina, apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą įspėja, licencijų galiojimą sustabdo, licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimą panaikina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

9. Licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir licencijas verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais (taip pat ir suteikiančias teisę prekiauti tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais iš automobilinių parduotuvių), vadovaudamasi Tabako kontrolės įstatymu ir Taisyklėmis, juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams išduoda, patikslina, apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą įspėja, licencijų galiojimą sustabdo, licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas versis (verčiasi) tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių mažmenine prekyba, vykdomoji institucija, o licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir licencijas verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – savivaldybės, kurios teritorijoje yra juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, pageidaujančio verstis (besiverčiančio) mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė, vykdomoji institucija.

10. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ir savivaldybės vykdomoji institucija (toliau – licencijas išduodanti institucija) taip pat atlieka šias su licencijų išdavimu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymu ar panaikinimu susijusias funkcijas:

10.1. gavę Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraišką išduoti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais (toliau – paraiška) arba juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimą apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais (toliau – pranešimas), patikrina:

10.1.1. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis (licencijos prašytojo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę) Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos ir jų filialų – jų registravimo Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o jeigu atitinkamo registro Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje nėra arba registre pateikiamos informacijos nepakanka, kreipiasi su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie šiuos licencijų prašytojus į konkrečios Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės atsakingą instituciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“ nustatyta tvarka per Vidaus rinkos informacinę sistemą;

10.1.2. tabako gaminių ar susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ar susijusiais gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą (jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką išduoti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais);

10.1.3. ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1–6 ir 8 punktuose nustatytus reikalavimus, ar jis pateikė visus ir tinkamai užpildytus Taisyklių 11 punkte nurodytus dokumentus, kurių reikia licencijai verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licencijai verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išduoti, taip pat ar yra įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus;

10.1.4. ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai, ar juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, norinčio gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, pranešimas atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nustatytus reikalavimus ir, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas yra įsteigtas kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje, ar jis pateikė Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą ir tinkamai užpildytą dokumentą;

10.1.5. per Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje nustatytus terminus – ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus, taip pat ar yra įvykdęs Rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus;

10.2. registruoja licencijų išdavimą, patikslinimą, įspėjimus apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymą, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimą, licencijų galiojimo panaikinimą licencijas išduodančio subjekto dokumentų valdymo sistemoje;

10.3. skelbia informaciją apie išduotas licencijas, licencijų patikslinimą, licencijų galiojimo sustabdymą, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimą ir licencijų galiojimo panaikinimą, vadovaudamosi Licencijavimo pagrindų aprašo nuostatomis, Licencijų informacinėje sistemoje;

10.4. saugo licencijas išduodančiai institucijai pateiktas juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų paraiškas, pranešimus ir kitus su licencijos išdavimu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos galiojimo panaikinimu susijusius dokumentus;

10.5. prižiūri, kaip licencijas turintys juridiniai asmenys ar užsienio juridinių asmenų filialai laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų;

10.6. paskiria Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento arba savivaldybės administracijos padalinį ir (ar) darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už dokumentų, susijusių su licencijų išdavimu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymu, licencijų galiojimo panaikinimu, parengimą, licencijų registravimą, tikslinimą, duomenų perdavimą ir kitų su licencijomis susijusių funkcijų atlikimą.

 

 

IV SKYRIUS

LICENCIJOS IŠDAVIMAS, ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

Licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais Ar Licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas ir atsisakymas ją išduoti

 

11. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, licencijas išduodančiai institucijai per atstumą, per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras), elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai pateikia:

11.1. paraišką, kurioje nurodoma:

11.1.1. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, elektroninio pašto adresas, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, taip pat patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalus numeris;

11.1.2. kokiu būdu (per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai) licencijas išduodančios institucijos norėtų gauti pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymu ar licencijos galiojimo panaikinimu;

11.2. tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų – patalpų plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos; pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos – kopijas, patvirtintas Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

12. Licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ir licencijas verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išduodanti institucija, gavusi Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraišką ir dokumentus, kurių reikia licencijai išduoti, atlieka Taisyklių 10.1.1 ir 10.1.2 papunkčiuose nurodytus veiksmus, taip pat patikrina, ar pateikti visi ir tinkamai užpildyti Taisyklių 11 punkte nurodyti dokumentai, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje paraiškoje nurodytu būdu išsiunčia Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui patvirtinimą, kuriame nurodoma: kad paraiška gauta; ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų terminas trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, jeigu patikrinus dokumentus nustatyta, kad dokumentai nevisiškai, netaisyklingai užpildyti arba pateikti ne visi dokumentai; terminas, per kurį licencijas išduodančioje institucijoje turi būti išnagrinėta paraiška; informacija apie tai, kad jeigu per nurodytą terminą licencija neišduodama ir nepateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas ją išduoti, laikoma, kad licencija išduota; galimos Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo teisių gynimo priemonės, kuriomis jis galėtų pasinaudoti, jeigu kiltų jo ir licencijas išduodančios institucijos ginčų. Licencijos prašytojas turi ištaisyti trūkumus ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą pateikti patikslintą paraišką ir (ar) trūkstamus arba patikslintus dokumentus.

13. Kai licencijas išduodančios institucijos, vertindamos, ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, negali reikiamos informacijos gauti naudodamosi valstybės institucijų valdomais registrais ir informacinėmis sistemomis, raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis kreipiasi į:

13.1. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau  – Valstybinė mokesčių inspekcija), prašydamos pateikti informaciją apie juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens filialą pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punktą;

13.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, kurio teritorijoje įregistruotas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas arba veiklą vykdo (ar nori vykdyti) kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas, prašydamos pateikti informaciją apie juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens filialą pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punktą;

13.3. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, prašydamos pateikti informaciją, ar juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams yra įsiteisėjusių apkaltinamųjų teismo nuosprendžių dėl bausmės skyrimo ir (ar) įsiteisėjusių nutarimų dėl baudos skyrimo už tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, priimtų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199, 1991, 1992 ar 200 straipsnius, ir (ar) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 132, 158, 170, 208, 209 ar 214 straipsnius,  nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos ar pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai;

13.4. Valstybinę mokesčių inspekciją, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, prašydamos pagal šių institucijų kompetenciją pateikti informaciją, ar juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui yra įsiteisėjusių šių institucijų nutarimų dėl baudos skyrimo pagal Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalį už tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos ar pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai;

13.5. teritorinę muitinę, kurios veiklos zonoje įregistruotas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, prašydamos pateikti informaciją, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams yra įsiteisėjusių Lietuvos Respublikos muitinės nutarimų dėl baudos skyrimo pagal Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalį už tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių ir susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai (kreipiamasi, kai licencijos prašytojas nori įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais).

14. Taisyklių 13 punkte nurodytos institucijos raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis turi pateikti licenciją išduodančiai institucijai jos prašomą informaciją per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gauna licencijas išduodančios institucijos prašymą pateikti minėtą informaciją. Jeigu institucija, į kurią kreiptasi dėl informacijos pateikimo, per nurodytą terminą licencijas išduodančios institucijos prašytos informacijos nepateikia, laikoma, kad ta institucija, į kurią kreiptasi dėl informacijos pateikimo, prašytos informacijos neturi ir juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose jam keliamus reikalavimus.

Jeigu iš Taisyklių 13.3–13.5 papunkčiuose nurodytų institucijų pateiktos informacijos ar informacijos, gautos iš Administracinių nusižengimų registro, dėl objektyvių priežasčių neįmanoma nustatyti, ar juridiniam asmeniui, užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis, teismo nutartis ar nutarimas arba atitinkamos institucijos nutarimas dėl bausmės ar baudos skyrimo pagal Taisyklių 13.3–13.5 papunkčiuose nurodytus Baudžiamojo kodekso ar Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, kurie priimti būtent už tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, licencijas išduodančios institucijos, gavusios šią informaciją, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos gavimo paraiškoje ar pranešime nurodytu būdu paprašyti licencijos prašytoją, kad šis per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą pateiktų įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, teismo nutarties ar nutarimo arba atitinkamos institucijos nutarimo dėl bausmės ar baudos skyrimo kopiją, ir informuoti licencijos prašytoją, kad nurodytos kopijos nepateikus, vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 8 dalies 1 punkto nuostatomis, licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais nebus išduota arba, vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 5 punkto nuostatomis, bus sustabdytas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimas.

Jeigu licencijos prašytojas per nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 5 darbo dienos nuo licencijas išduodančios institucijos prašymo gavimo, prašytos kopijos nepateikia ir neinformuoja licencijas išduodančios institucijos apie objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nustatytą terminą šios kopijos pateikti negali, licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 8 dalies 1 punkto nuostatomis, neišduodama arba, vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 5 punkto nuostatomis, stabdomas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimas.

15. Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, pateikusiam paraišką, licencija turi būti išduota arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją pateiktas paraiškoje nurodytu būdu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai, šis terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje. Jeigu per nurodytą terminą licencijas išduodanti institucija neišduoda juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui licencijos ir nepateikia motyvuoto rašytinio atsisakymo išduoti licenciją, laikoma, kad licencija išduota. Šiuo atveju licencijas išduodanti institucija licencijos išdavimo termino dieną privalo įrašyti informaciją apie licenciją į Licencijų informacinę sistemą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įrašymo į Licencijų informacinę sistemą momento išsiųsti licencijos prašytojui patvirtinimą, kad jam yra išduota licencija per Licencijų informacinę sistemą.

16. Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ir licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais neišduodama Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytais pagrindais.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Ar Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas

 

17. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, licencijas išduodančiai institucijai per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai pateikia:

17.1. pranešimą, kuriame nurodoma:

17.1.1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir elektroninio pašto adresas;

17.1.2. mažmeninės prekybos vieta, kurioje tabako gaminiai ir (ar) susiję gaminiai bus parduodami vartotojams, ir jos pavadinimas (jeigu mažmeninės prekybos vietai suteiktas pavadinimas); jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato prekiauti tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris;

17.1.3. mažmeninės prekybos vietos adresas, išskyrus atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse; jeigu prekiauti tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės, vietoj mažmeninės prekybos vietos adreso nurodomi automobilinės parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai;

17.1.4. sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai ir (ar) susiję gaminiai, adresas (nurodomas tais atvejais, kai mažmeninės prekybos vietos ir sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai ir (ar) susiję gaminiai, adresai skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse arba iš automobilinės parduotuvės);

17.1.5. kokiu būdu (per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti licencijas išduodančios institucijos pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymu ar licencijos galiojimo panaikinimu;

17.1.6. kad pranešimą pateikęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka kiekvieną iš Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir yra įvykdęs Rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus;

17.1.7. numatomos vykdyti veiklos pradžios data, jei ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais vėlesnę dieną negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos;

17.2. Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas).

18. Licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir licencijas verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išduodanti institucija, gavusi juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimą:

18.1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas ketina pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar susijusiais gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruoja licenciją ir įrašo duomenis į Licencijų informacinę sistemą;

18.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos išdavimo per Licencijų informacinę sistemą pranešime nurodytu būdu išsiunčia jam patvirtinimą, kad jam per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija;

18.3. išdavusi licenciją per Licencijų informacinę sistemą, atlieka Taisyklių 10.1.1 ir 10.1.4–10.1.5 papunkčiuose nurodytus patikrinimo veiksmus.

19. Kai licencijas išduodančios institucijos, vertindamos, ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, negali reikiamos informacijos gauti naudodamosi valstybės institucijų valdomais registrais ir informacinėmis sistemomis, raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis kreipiasi į:

19.1. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, prašydamos pateikti informaciją apie juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens filialą pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punktą;

19.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, kurio teritorijoje įregistruotas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas arba veiklą vykdo (ar nori vykdyti) kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas, prašydamos pateikti informaciją apie juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens filialą pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punktą;

19.3. Informatikos ir ryšių departamentą, prašydamos pateikti informaciją, ar juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams yra įsiteisėjusių apkaltinamųjų teismo nuosprendžių dėl bausmės skyrimo ir (ar) įsiteisėjusių nutarimų dėl baudos skyrimo už tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, priimtų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199, 1991, 1992 ar 200 straipsnius ir (ar) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 132, 158, 170, 208, 209 ar 214 straipsnius, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos ar pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai;

19.4. Valstybinę mokesčių inspekciją, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, prašydamos pagal šių institucijų kompetenciją pateikti informaciją, ar juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui yra įsiteisėjusių šių institucijų nutarimų dėl baudos skyrimo pagal Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalį už tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos ar pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai.

20. Taisyklių 19 punkte nurodytos institucijos raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis turi pateikti licenciją išduodančiai institucijai jos prašomą informaciją per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią licencijas išduodančios institucijos gauna prašymą pateikti minėtą informaciją. Jeigu institucija, į kurią kreiptasi dėl informacijos pateikimo, per nurodytą terminą licencijas išduodančios institucijos prašytos informacijos nepateikia, laikoma, kad ta institucija, į kurią kreiptasi dėl informacijos pateikimo, prašytos informacijos neturi ir juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose jam keliamus reikalavimus.

Jeigu iš Taisyklių 19.3–19.4 papunkčiuose nurodytų institucijų pateiktos informacijos ar informacijos, gautos iš Administracinių nusižengimų registro, dėl objektyvių priežasčių neįmanoma nustatyti, ar juridiniam asmeniui, užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis, teismo nutartis ar nutarimas arba atitinkamos institucijos nutarimas dėl bausmės ar baudos skyrimo pagal Taisyklių 19.3–19.4 papunkčiuose nurodytus Baudžiamojo kodekso ar Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, kurie priimti būtent už tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, licencijas išduodančios institucijos, gavusios šią informaciją, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos gavimo paraiškoje ar pranešime nurodytu būdu paprašyti licencijos prašytoją, kad šis per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą pateiktų įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, teismo nutarties ar nutarimo arba atitinkamos institucijos nutarimo dėl bausmės ar baudos skyrimo kopiją, ir informuoti licencijos prašytoją, kad nurodytos kopijos nepateikus, vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 8 dalies 1 punkto nuostatomis, licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais nebus išduota arba, vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 5 punkto nuostatomis, bus sustabdytas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimas.

Jeigu licencijos prašytojas per nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 5 darbo dienos nuo licencijas išduodančios institucijos prašymo gavimo, prašytos kopijos nepateikia ir neinformuoja licencijas išduodančios institucijos apie objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nustatytą terminą šios kopijos pateikti negali, licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 8 dalies 1 punkto nuostatomis, neišduodama arba, vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 5 punkto nuostatomis, stabdomas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimas.

21. Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta).

22. Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jam išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais.

23. Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

 

V SKYRIUS

LICENCIJOS PATIKSLINIMAS

 

24. Licencija turi būti patikslinta, kai:

24.1. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;

24.2. keičiami tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane arba į licenciją numatoma įrašyti naujų sandėlių (šiuo atveju turi būti patikslinta licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais);

24.3. numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai ir (ar) susiję gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai (šiuo atveju turi būti patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais).

25. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti jo turimą licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, licencijas išduodančiai institucijai per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai pateikia:

25.1. paraišką patikslinti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, kurioje nurodoma:

25.1.1. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir elektroninio pašto adresas;

25.1.2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;

25.1.3. priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;

25.1.4. duomenys, kurie, vadovaujantis Taisyklių 6.4 papunktyje nustatytais reikalavimais, turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;

25.1.5. kokiu būdu (per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti su licencijos patikslinimu susijusius licencijas išduodančios institucijos pranešimus;

25.2. dokumentus, nurodytus Taisyklių 11.2 papunktyje (pateikiama, kai keičiami tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane arba į licenciją turi būti įrašyti nauji tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėliai, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai laikomi).

26. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti savo turimą licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, licencijas išduodančiai institucijai per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai pateikia:

26.1. paraišką patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, kurioje nurodoma:

26.1.1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, ir elektroninio pašto adresas;

26.1.2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;

26.1.3. priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;

26.1.4. duomenys, kurie, vadovaujantis Taisyklių 7.4–7.6 papunkčiuose nustatytais reikalavimais, turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;

26.1.5. kokiu būdu (per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti su licencijos patikslinimu susijusius licencijas išduodančios institucijos pranešimus.

27. Licencijas išduodanti institucija, patikrinusi juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo Taisyklių 25.1 papunktyje nurodytą paraišką ir kitus dokumentus, kurių reikia licencijai patikslinti, ar Taisyklių 26.1 papunktyje nurodytą paraišką ir nustačiusi, kad atitinkama paraiška nevisiškai ar netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai patikslinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, pateikusiam paraišką patikslinti licenciją, ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo gavimo terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis, kad licencija būtų patikslinta, turi ištaisyti trūkumus ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą pateikti trūkstamus arba patikslintus dokumentus.

28. Sprendimas dėl licencijos patikslinimo ar atsisakymo patikslinti licenciją turi būti priimtas ir licencijos turėtojas apie priimtą sprendimą informuotas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos.

 

VI SKYRIUS

licencijų turėtojų ir Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymąsi prižiūrinčių institucijų PAREIGOS

 

29. Licencijų turėtojai privalo laikytis Tabako kontrolės įstatymo, Taisyklių ir kitų teisės aktų, reguliuojančių didmeninę ir mažmeninę prekybą tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais, jų gabenimą ir laikymą, atsiskaitymą ir mokesčių mokėjimą, nuostatų, taip pat sanitarijos ir higienos, kokybės ir kitų reikalavimų, keliamų licencijų turėtojams ir parduodamiems tabako gaminiams ir (ar) susijusiems gaminiams.

30. Licencijų verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licencijų verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojai, parduodami tabako gaminius ir (ar) susijusius gaminius, privalo nurodyti kiekvienos prekių siuntos lydimuosiuose juridinę galią turinčiuose tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įsigijimą patvirtinančiuose dokumentuose arba prekių gabenimo dokumentuose (krovinio važtaraštyje, sąskaitoje faktūroje, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitoje faktūroje) turimos licencijos rūšį, numerį ir išdavimo datą, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlio, iš kurio parduoti tabako gaminiai ir (ar) susiję gaminiai, adresą, taip pat tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pirkėjo (išskyrus tuos atvejus, kai tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pirkėjai yra Tabako kontrolės įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nurodyti užsienio juridiniai asmenys ar jų filialai, perkantys ir išvežantys tabako gaminius ir (ar) susijusius gaminius iš Lietuvos Respublikos, taip pat užsienio valstybių diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ir tarptautinių organizacijų atstovybės, akredituotos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje) turimos licencijos numerį ir išdavimo datą.

31. Didmeninę ir mažmeninę prekybą tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais prižiūrinčios valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijos, įsigaliojus jų priimtiems nutarimams dėl baudų už nustatytus licencijuojamos veiklos pažeidimus juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams skyrimo, privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarimo įsiteisėjimo raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis apie tai pranešti licenciją išdavusiai institucijai.

 

VII SKYRIUS

Licencijų turėtojų TEISĖS

 

32. Licencijos turėtojas turi teisę:

32.1. verstis licencijoje nurodyta veikla;

32.2. reikalauti paaiškinimo, kai atsisakoma patikslinti licenciją, kai licencijos turėtojas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimą, kai sustabdomas arba panaikinamas licencijos galiojimas;

32.3. apskųsti licencijas išduodančios institucijos sprendimus, kai jis mano, kad jo teisės ar įstatymų saugomi teisėti interesai pažeisti, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

33. Licencijos turėtojas turi ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių.

 

VIII SKYRIUS

ĮSPĖJIMO APIE galimą LICENCIJos GALIOJIMO SUSTABDYMĄ ir licencijos galiojimo panaikinimą, LICENCIJos GALIOJIMO SUSTABDYMO, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ir licencijos galiojimo PANAIKINIMO atvejai ir tvarka

 

34. Licencijos turėtojas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 11 dalyje nustatytais atvejais.

35. Licencijos turėtojas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nustatytu atveju.

36. Licencijas išduodanti institucija privalo įspėti licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimą paraiškoje ar pranešime nurodytu būdu ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai paaiškėja aplinkybės, dėl kurių licencijos turėtojas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimą.

37. Licencijas išduodanti institucija, įspėdama licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą arba licencijos galiojimo panaikinimą, nurodo priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas ar panaikintas licencijos galiojimas, ir atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį nustato terminą, per kurį licencijos turėtojas privalo jas pašalinti ir apie jų pašalinimą per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai pranešti licenciją išdavusiai institucijai, tačiau šis terminas negali būti trumpesnis kaip 10 dienų ir ilgesnis kaip 30 dienų.

38. Licencijos galiojimas sustabdomas Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 13 dalyje nustatytais atvejais.

39. Licencijas išduodanti institucija privalo sustabdyti licencijos galiojimą ir pranešti licencijos turėtojui apie licencijos galiojimo sustabdymą per Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 17 dalyje nustatytą terminą paraiškoje ar pranešime nurodytu būdu. Pranešime apie licencijos galiojimo sustabdymą privaloma nurodyti licencijos galiojimo sustabdymo priežastis ir laikotarpį, kuriam sustabdytas licencijos galiojimas.

40. Licencijos turėtojas, kurio turimos licencijos galiojimas sustabdytas, turi pašalinti nurodytus pažeidimus, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas, ir apie jų pašalinimą per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai pranešti licenciją išdavusiai institucijai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą gavimo. Konkretų terminą, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, nustato licencijas išduodanti institucija.

41. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais.

42. Licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ir licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimas panaikinamas Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 15 dalyje nustatytais atvejais.

43. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir licencijos verstis mažmeninės prekybos su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimas panaikinamas Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 16 dalyje nustatytais atvejais.

44. Licencijas išduodanti institucija privalo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą ir pranešti paraiškoje ar pranešime nurodytu būdu licencijos turėtojui apie licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimą ar licencijos galiojimo panaikinimą per Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 17 dalyje nustatytą terminą. Kai licencijos turėtojui pranešama apie licencijos galiojimo panaikinimą, šiame pranešime turi būti nurodytos licencijos galiojimo panaikinimo priežastys.

 

IX SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

45. Licencijas išduodančios institucijos informaciją apie Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, policijos įstaigų tam įgaliotų pareigūnų nutarimus, kuriais juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovui paskirta bauda už tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo iki juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos ar pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5  metai, gauna iš Administracinių nusižengimų registro, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registro įstatymu ir Administracinių nusižengimų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo.

46. Dokumentai ir informacija (duomenys), susiję su licencijos išdavimu, patikslinimu, galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu ir panaikinimu, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais.

47. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – išduoti, patikslinti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licenciją, įvertinti, ar duomenų subjektas atitinka juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovui keliamus reikalavimus, nustatytus Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka. 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 65, 2016-01-20, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01573

Nr. 261, 2021-04-21, paskelbta TAR 2021-04-22, i. k. 2021-08380

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 769, 2014-08-20, paskelbta TAR 2014-08-25, i. k. 2014-11241

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 65, 2016-01-20, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01573

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 304, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06740

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 845, 2016-08-17, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22651

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 754, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15040

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 245, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-20, i. k. 2020-05804

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 261, 2021-04-21, paskelbta TAR 2021-04-22, i. k. 2021-08380

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo