Suvestinė redakcija nuo 2014-06-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 138-7096, i. k. 11211SFISAK000V1-49

 

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo Nuostatų PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 27 d. Nr. V1-49

Vilnius

 

Vadovaudamasis Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 (Žin., 2012, Nr. 62-3121):

t v i r t i n u Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                           Sigitas Renčys

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2012 m. liepos 27 d. įsakymu

Nr. V1-49 (Valstybinio studijų fondo

direktoriaus 2014 m. birželio 19 d.

įsakymo Nr. V1- 33 redakcija)

 

Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo

nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja studijų stipendijų administravimo, dokumentų pateikimo tvarką ir terminus.

2. Studijų stipendijos gali būti skiriamos asmenims, priimamiems į pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų programų ir valstybės nefinansuojamas doktorantūros studijų vietas. Nuostatai taikomi asmenims, priimamiems į mokslo ir studijų institucijas nuo 2012 –2013 studijų metų.

3. Reikalavimus asmenims, pretenduojantiems gauti studijų stipendiją, nustato Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 „Dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Valstybinio studijų fondo nuostatais bei Aprašu.

5. Studijų stipendijas administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas).

6. Studijų stipendijos mokamos iš Fondui šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto lėšų, kaip tai numatyta Aprašo 3 punkte.

7. Vadovaujantis Aprašo 9 punktu, Fondas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir kitų asmenų informaciją, kuri reikalinga studijų  stipendijoms administruoti.

8. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Mokslo ir studijų įstatyme bei Apraše vartojamos sąvokas.

 

II. STUDENTŲ, KURIEMS skiriamos studijų stipendijos pirmosios pakopos ir vientisosiose studijose, dokumentų pateikimo tvarka ir SĄRAŠO tvirtinimas

 

9. Teisę pretenduoti gauti studijų stipendiją numato Aprašo 6 punktas.

10. Ministerijos įgaliota institucija vykdo priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijų programas. Vykdydama atranką Ministerijos įgaliota institucija pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus kriterijus sudaro asmenų, kurie pretenduoja gauti studijų stipendiją, sąrašą.

11. Pasibaigus bendrajam priėmimui Ministerijos įgaliota institucija perduoda Fondui galutinį asmenų, pasirašiusių studijų sutartis dėl priėmimo į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, sąrašą.

12. Nuostatų 11 punkte nurodytame  sąraše, Ministerijos įgaliota institucija, Fondui elektroniniu būdu teikia šią informaciją: asmens kodą (neturintiems asmens kodo – gimimo datą, lytį), vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, mokslo ir studijų institucijos kodą, studijų programos pavadinimą, studijų programos valstybinį kodą, studijų formą, studijų kryptį, studijų sritį (kodą), studijų pakopą (kodą).

13. Fondas informaciją apie Prašymų skirti studijų stipendiją (toliau – Prašymas)  priėmimo pradžią pirmosios pakopos ir vientisosiose studijose skelbia savo interneto tinklalapyje.

14. Asmuo, pretenduojantis gauti studijų stipendiją, pasirašęs studijų sutartį su mokslo ir studijų institucija, Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos posistemėje „Studijų stipendija“ (toliau – Fondo informacinė sistema) nustatytais terminais privalo užpildyti ir pateikti Prašymą.

15. Pildydamas Prašymą asmuo turi pateikti šią informaciją: vardą, pavardę, asmens kodą (neturintis asmens kodo – gimimo datą), lytį, kontaktinius duomenis (miestą (rajoną), gatvę, namo, buto numerį), pašto indeksą, telefono numerį (mobilaus ir (ar) fiksuoto) su miesto kodu, elektroninio pašto adresą, asmeninės sąskaitos numerį (arba pažymi, kad prašo pervesti studijų stipendiją į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą, kaip jo už studijas mokamai kainai padengti), mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, studijų pakopą, studijų programos kodą, studijų programos pavadinimą.

16. Vadovaujantis Aprašo 23 punktu Ministerijos įgaliota institucija ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 d. Fondui raštu ir (ar) elektroniniu būdu teikia duomenis apie asmenis, kuriems skirta studijų stipendija: studentų skaičių ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikį studijų stipendijoms mokėti, einamaisiais metais priimtiems studentams. Fondo prašymu Ministerijos įgaliota institucija, teikia ir kitą informaciją, reikalingą studijų stipendijoms administruoti: vardą, pavardę, asmens kodą (neturintis asmens kodo – gimimo datą ir lytį), mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, mokslo ir studijų institucijos kodą, studijų programos valstybinį kodą, studijų programos pavadinimą, studijų formą, studijų kryptį, studijų sritį (kodą), studijų pakopą (kodą), studijų pradžios datą, studijų pabaigos numatomą datą, norminę studijų kainą, faktinę, bet ne didesnę kaip norminę studijų kainą, paskaičiuotą vieno mėnesio studijų kainą.

17. Fondas, gavęs Nuostatų 12, 15, 16 punktuose nurodytą informaciją, reikalingą studijų stipendijoms administruoti, nuo Aprašo 18 punkte numatyto termino pabaigos, per 10 darbo dienų, Fondo direktoriaus įsakymu patvirtina galutinį asmenų, kuriems skirta studijų stipendija, sąrašą.

18. Fondas apie paskirtas studijų stipendijas studentus, mokslo ir studijų institucijas informuoja per 3 darbo dienas nuo Aprašo 18 punkte įtvirtinto, galutinio sąrašo patvirtinimo termino pabaigos. Mokslo ir studijų institucijos informuojamos raštu ir (ar) elektroniniu būdu, studentai informuojami Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

III. STUDENTŲ, KURIEMS skiriamos studijų stipendijos antrosios pakopos ir doktorantūros studijose, dokumentų pateikimo tvarka ir SĄRAŠO tvirtinimas

 

19. Mokslo ir studijų institucija vykdo asmenų atranką į antrosios pakopos ir doktorantūros studijų programas. Atrankos pradžia skelbiama pagal mokslo ir studijų institucijos nustatytus terminus ir tvarką.

20. Mokslo ir studijų institucija Fondo informacinėje sistemoje pildo sąrašą asmenų, pasirašiusių studijų sutartis dėl priėmimo į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją.

21. Asmuo, pasirašęs studijų sutartį, pagal mokslo ir studijų institucijos nustatytą tvarką bei terminus Fondo informacinėje sistemoje privalo užpildyti ir atsispausdinti Prašymą. Atspausdintą ir patvirtiną parašais Prašymą studentas turi pateikti aukštajai mokyklai.

22. Prašymą gali teikti tik tas antros pakopos ar doktorantūros studijų studentas, kuris yra mokslo ir studijų institucijos įrašytas į Fondo informacinės sistemos sąrašą kaip studentas, turintis teisę gauti studijų stipendiją.

23. Pildydamas Prašymą, studentas turi pateikti informaciją numatytą Nuostatų 15 punkte.

24. Iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. (doktorantūros atveju iki gruodžio 1 d.) mokslo ir studijų institucija siunčia Fondui atsakingo asmens parašu pavirtintą galutinį sąrašą asmenų, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, ir prideda studentų užpildytus ir pasirašytus Prašymus arba jų kopijas.

25. Mokslo ir studijų institucija Nuostatų 24 p. nurodytame sąraše Fondui teikia šią informaciją: vardą, pavardę, asmens kodą (gimimo datą ir lytį neturintiems asmens kodo), mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, konkursinį balą, studijų programos pavadinimą, studijų programos valstybinį kodą, studijų formą,  aukštosios mokyklos patvirtintą studijų kainą, studijų pakopą.

26. Vadovaujantis Aprašo 23 punktu, Ministerijos įgaliota institucija raštu ir (ar) elektroniniu būdu Fondui teikia informaciją apie asmenis, kuriems skirta studijų stipendija, skaičių ir lėšų poreikį antrosios pakopos ir doktorantūros studijoms. Fondo prašymu Ministerijos įgaliota institucija teikia ir kitą informaciją, reikalingą studijų stipendijoms administruoti: vardą, pavardę, asmens kodą (neturintiems asmens kodo – gimimo datą ir lytį), mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, mokslo ir studijų institucijos kodą, studijų programos valstybinį kodą, studijų programos pavadinimą, studijų formą, studijų kryptį, studijų sritį (kodą), studijų pakopą (kodą), mokslo kryptį, studijų pradžios datą, studijų pabaigos numatomą datą, norminę studijų kainą, faktinę, bet ne didesnę kaip norminę studijų kainą, paskaičiuotą vieno mėnesio studijų kainą.

27. Fondas, gavęs šių Nuostatų 24, 26 punktuose nurodytą informaciją, reikalingą studijų stipendijoms administruoti, nuo Aprašo 21 punkte nustatyto termino pabaigos, per 10 darbo dienų, Fondo direktoriaus įsakymu patvirtina galutinį studijų stipendijas gaunančių asmenų sąrašą. Fondas apie paskirtas studijų stipendijas studentus, mokslo ir studijų institucijas informuoja per 3 darbo dienas nuo Aprašo 22 punkte nustatyto galutinio sąrašo patvirtinimo termino pabaigos. Mokslo ir studijų institucijos informuojamos raštu ir (ar) elektroniniu būdu, studentai informuojami Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

IV. Studijų stipendijų mokėjimas

 

28. Studijų stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai stipendijos mokėjimas sustabdomas arba nutraukiamas. Studijų stipendijų sustabdymo ir nutraukimo tvarką nustato Aprašo 10 ir 11 punktai.

29. Už laikotarpį, už kurį buvo išmokėta, studijų stipendija nėra mokama.

30. Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienų studijų metų studijų kainos dydį. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina mažesnė už norminę studijų kainą, stipendijos dydis atitinka aukštosios mokyklos nustatytos studijų kainos dydį.

31. Fondas studentui skirtą studijų stipendiją perveda į jo Prašyme nurodytą asmeninę arba mokslo ir studijų institucijos sąskaitą, kaip už studijas mokamai studijų kainai padengti, kas mėnesį lygiomis dalimis iki einamojo mėnesio 25 dienos. Fondo direktoriaus nustatyta tvarka už pirmąjį rudens semestro mėnesį studijų stipendija pirmosios pakopos, vientisųjų ir antrosios pakopos studijų studentams gali būti pervedama iki rudens semestro antrojo mėnesio 25 dienos (doktorantūros atveju už laikotarpį nuo studijų semestro pradžios – gali būti pervedama iki gruodžio 25 dienos).

32. Baigiamojo kurso studentams neišmokėta studijų kainos dalis gali būti išmokama kartu su paskutiniu studijų stipendijos mokėjimu.

33. Studijų stipendijos sąskaitą galima keisti pasibaigus studijų metams, išskyrus atvejus, kai studentas keičia savo asmeninės sąskaitos numerį.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Studentas, pateikdamas Prašymą, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiais Nuostatais, Aprašu, Stipendijų skyrimo ir mokėjimo sąlygomis, taip pat patvirtina sutinkantis dėl asmens duomenų tvarkymo studijų stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu bei įsipareigoja nuolat tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę, kurią nurodo Prašyme.

35. Studentas, kuris nepateikė, netinkamai ar pavėluotai pateikė Prašymą, nebus įtrauktas į galutinį asmenų, gausiančių studijų stipendiją, sąrašą ir neteks teisės gauti studijų stipendiją visam studijų laikotarpiui.

36. Jeigu studentas negali pateikti Prašymo nustatytu būdu, privalo iki prašymų priėmimo pabaigos atvykti į Fondą ir užpildyti Prašymą Fondo informacinėje sistemoje.

37. Studijų programos keitimo tvarka asmenims, kuriems skirta studijų stipendija, numatyta Aprašo 12 punkte.

38. Vadovaujantis Aprašo 29 punktu, studijų stipendija skiriama ir mokama neatsižvelgiant į studento gaunamas kitas pinigines išmokas, išskyrus kitus Vyriausybės nustatytus atvejus.

39. Mokslo ir studijų institucija ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 d. raštu ir (ar) elektroniniu būdu teikia pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų studentų sąrašą, kurie po studijų keitė studijų programą, pateikdama šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (neturinčiųjų asmens kodo – gimimo datą ir lytį), studijų programos valstybinį kodą, studijų programos pavadinimą, studijų pakopą, kursą, studijų formą, aukštosios mokyklos patvirtintą studijų kainą.

40. Vadovaujantis Aprašo 10 punktu, pasibaigus studijų metams mokslo ir studijų institucija raštu ir (ar) elektroniniu būdu teikia sąrašą studentų, kurių studijų rezultatų vidurkis mažesnis negu mokslo ir studijų institucijos atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studentų studijų rezultatų vidurkis.

41. Vadovaujantis Aprašo 27 punktu, studentui netekus studijų stipendijos, išėjus akademinių

atostogų, mokslo ir studijų institucija ir studentas privalo per 5 darbo dienas apie tai raštu informuoti Fondą.

42. Ginčai, kylantys dėl studijų stipendijos mokėjimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Priedo pakeitimai:

Nr. V1-33, 2014-06-19, paskelbta TAR 2014-06-23, i. k. 2014-09018

 


Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo

nuostatų

1 priedas

 

PRAŠYMAS SKIRTI STUDIJŲ STIPENDIJĄ

 

Registracijos Nr.

(pildo Fondo darbuotas)

 

Prašymo pateikimo data

(pildo Fondo darbuotojas)

 

 

1. Asmens duomenys:

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neturintiems asmens kodo

Lytis

V

 

M

 

 

Gimimo data

Y

Y

Y

Y

-

M

M

-

D

D

 

2. Kontaktiniai duomenys:

Miestas (rajonas)

 

Pašto indeksas

 

 

 

 

 

Adresas (gatvė, namo ir buto Nr.)

 

El. pašto adresas

 

Telefonai (su kodu)

Fiksuotas

Mobilusis

8 -

+370 6

 

3.  Duomenys apie studijas:

 

Mokslo ir studijų institucija

 

Studijų pakopa

 

Studijų programos pavadinimas

 

Studijų programos kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prašau skirti man studijų stipendiją ir pervesti ją (kas reikalinga, pažymėti):

 

 

 

į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą mano už studijas mokamai kainai padengti

 

į mano asmeninę sąskaitą Nr.

L

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012  m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 (Žin., 2012, Nr. 62-3121), Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos nuostatais, patvirtintais Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu  Nr. V1-49, Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo sąlygomis susipažinau ir patvirtinu, kad visi šiame prašyme pateikti duomenys yra teisingi, taip pat patvirtinu, kad nesu priimtas į valstybės finansuojamą studijų vietą, neatitinku Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, nesu pakartotinai studijuojantis pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą ar doktorantūroje asmuo, daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavęs studijų stipendiją.

Įsipareigoju nuolat tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę, kurią nurodžiau šiame prašyme.

Įsipareigoju raštu pranešti Fondui apie studijų nutraukimą, pašalinimą iš aukštosios mokyklos, studijų baigimą pirma numatytos studijų baigimo datos, akademines atostogas, taip pat pakeitęs studijų programą pagal Asmens, studijuojančio valstybės nefinansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1266 (Žin., 2009, Nr. 121-5234), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo. Laiku nepranešęs Fondui apie šias aplinkybes, permokėtą studijų stipendiją studentas grąžina Fondui.

 

(vardas, pavardė)

 

(parašas)

 

(data)

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

Aš, ...................., gimimo data (metai, mėnuo, diena) ...................., sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi Valstybiniame studijų fonde (kodas 191722967, buveinės adresas – A. Goštauto g. 12-407, Vilnius) studijų stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduodami tretiesiems asmenims studijų stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu. Valstybinis studijų fondas turi teisę tikrinti, rinkti, gauti mano asmens duomenis iš mokslo ir studijų institucijos, kurioje aš studijuoju, Švietimo informacinių technologijų centro, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, ir kitų duomenų šaltinių (fizinių ir juridinių asmenų, viešų informacijos šaltinių) studijų stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu.

Taip pat esu informuotas (-a), kad turiu teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi Valstybiniame studijų fonde, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus mano asmens duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

 

(vardas, pavardė)

 

(parašas)

 

(data)

 

STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

 

1. Studijų stipendijos skiriamos remiantis Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) bei Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (toliau – Nuostatai).

2. Studijų stipendija gali būti skiriama asmenims, priimamiems į pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos programų ir valstybės nefinansuojamas doktorantūros studijų vietas.

3. Sąlygos taikomos asmenims, priimamiems į mokslo ir studijų institucijas nuo 2012–2013 studijų metų.

4. Studentai, pretenduojantys gauti studijų stipendiją, pasirašę studijų sutartį su mokslo ir studijų institucija, pildo Fondo direktoriaus patvirtintos formos prašymą (toliau – Prašymas) ir teikia Fondui bei mokslo ir studijų institucijoms:

4.1. pirmosios pakopos ar vientisosiose studijose studijuojantys asmenys Prašymus teikia Fondui ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos;

4.2. antrosios pakopos studijose studijuojantys asmenys Prašymus teikia mokslo ir studijų institucijai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 5 dienos;

4.3. doktorantūros studijose studijuojantys asmenys Prašymus teikia mokslo ir studijų institucijai ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos.

5. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai užpildytą ir pasirašytą Prašymą studijų stipendijai gauti teikia Fondui paštu arba gali  atvykti į Fondą, užpildyti ir pasirašyti Prašymą studijų stipendijai gauti.

6. Asmenų Prašymai studijų stipendijai gauti antrosios pakopos ir doktorantūros studijose teikiami pagal mokslo ir studijų institucijos nustatytą tvarką, bet ne vėliau kaip iki šių sąlygų 4.2 ir 4.3 punktuose nustatytų terminų pabaigos.

7. Asmuo, tinkamai ir laiku užpildęs Prašymo formą studijų stipendijai gauti, pasirašo ir sutinka, kad susipažino su Nuostatais, Aprašu ir šiomis sąlygomis, taip pat patvirtina dėl jo asmens duomenų tvarkymo studijų stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu.

8. Asmuo patvirtina, jog visa Prašyme pateikta informacija yra teisinga.

9. Studijų stipendijos neturi teisės gauti asmenys:

9.1. priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas;

9.2. neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų studijų vietų ar gauti studijų kainos kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalį;

9.3. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą ar doktorantūroje, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją.

10. Studijų stipendijos skiriamos visam studijų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai stipendijų mokėjimas nutraukiamas arba sustabdomas.

11. Studijų stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

11.1. jeigu, pasibaigus studijų metams, studento studijų rezultatų vidurkis mažesnis negu mokslo ir studijų institucijos atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studentų studijų rezultatų vidurkis;

11.2. kai studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš mokslo ir studijų institucijos jos nustatyta tvarka.

12. Studijų stipendijos mokėjimas sustabdomas, kai studentas išeina akademinių atostogų.

12.1. Studentui grįžus iš akademinių atostogų, studijų stipendijos mokėjimas atnaujinamas.

13. Fondas studentui skirtą studijų stipendiją perveda į jo Prašyme nurodytą studento asmeninę sąskaitą arba mokslo ir studijų institucijos sąskaitą už studijas mokamai kainai padengti kas mėnesį lygiomis dalimis iki einamojo mėnesio 25 dienos.

13.1. Nuostatų nustatyta tvarka už pirmąjį rudens semestro mėnesį studijų stipendija pirmosios pakopos, vientisųjų ir antrosios pakopos studijų studentams gali būti pervedama iki rudens semestro antrojo mėnesio 25 dienos (doktorantūros atveju už laikotarpį nuo studijų semestro pradžios gali būti pervedama iki gruodžio 25 dienos).

14. Asmuo, pateikęs Prašymą studijų stipendijai gauti, įsipareigoja:

14.1. laikytis šių sąlygų;

14.2. teikti apie save teisingus duomenis ir teisėtus dokumentus;

14.3. nuolat tikrinti gautus pranešimus savo nurodytoje elektroninio pašto dėžutėje;

14.4. per 5 darbo dienas raštu pranešti Fondui pakeitus vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą, asmeninės sąskaitos numerį banke ir kitus Prašyme nurodytus duomenis;

14.5. netekęs studijų stipendijos, išėjęs akademinių atostogų, pakeitęs studijų programą, per 5 darbo dienas raštu informuoti Fondą;

14.6. laiku nepranešęs apie vieną iš 14.5 punkte paminėtų aplinkybių ar dėl kitų priežasčių permokėtas studijų stipendijų lėšas studentas grąžina Fondui per 30 kalendorinių dienų.

14.7. Studijų stipendijos gavėjo sąskaitą galima keisti pasibaigus studijų metams, išskyrus atvejus, kai studentas keičia savo asmeninės sąskaitos numerį.

14.8. Negrąžinus permokėtų studijų stipendijų lėšų, skola iš skolininko išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Lietuvos teisę.

15. Kai studentui atstovauja įgaliotas asmuo, pastarasis Fondui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

16. Fondas Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu įsipareigoja informuoti asmenis apie paskirtas studijų stipendijas per 3 darbo dienas nuo Aprašo 18 ir 22 punktuose nustatytų galutinio asmenų, gausiančių studijų stipendijas, sąrašo patvirtinimo terminų pabaigos.

17. Mokslo ir studijų institucijos informuojamos raštu ir (ar) elektroniniu būdu, studentai informuojami Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

18. Fondas turi teisę tikrinti, rinkti, gauti asmens duomenis iš mokslo ir studijų institucijų, Švietimo informacinių technologijų centro, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, ir kitų duomenų šaltinių (fizinių ir juridinių asmenų, viešų informacijos šaltinių) studijų stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu.

_________________

 

 

Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų

2 priedas

(Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2013 m. rugpjūčio 5 dienos įsakymo Nr. V1-31

redakcija)

 

____________________________________________

(mokslo ir studijų institucijos pavadinimas, kodas)

 

Studentų, kuriems siūloma skirti studijų stipendijas, sąrašas

 

__________________

(data)

 

Eil. Nr.

Vardas

Pavardė

Asmens kodas (neturinčiųjų asmens kodo – gimimo data ir lytis)

Konkursinis balas*

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų programos pavadinimas

Aukštosios mokyklos patvirtinta studijų kaina

Studijų pakopa

 

Įgaliotas asmuo

 

(Pareigų pavadinimas)

A. V.

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

*Nurodomas asmens konkursinis balas konvertuotas dešimtbalėje sistemoje.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V1-31, 2013-08-05, Žin., 2013, Nr. 86-4328 (2013-08-07), i. k. 11311SFISAK000V1-31

 


Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų

3 priedas

 

____________________________________________

(mokslo ir studijų institucijos pavadinimas, kodas)

 

Studentų, gaunančių studijų stipendiją ir keičiančių studijų programą, sąrašas

 

__________________

(data)

 

Eil. Nr.

Vardas

Pavardė

Asmens kodas (neturinčiųjų asmens kodo – gimimo data ir lytis)

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų programos pavadinimas

Studijų pakopa

Kursas

Studijų forma

Aukštosios mokyklos patvirtinta studijų kaina

 

Įgaliotas asmuo

 

(Pareigų pavadinimas)

A. V.

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. V1-31, 2013-08-05, Žin., 2013, Nr. 86-4328 (2013-08-07), i. k. 11311SFISAK000V1-31

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinis studijų fondas, Įsakymas

Nr. V1-31, 2013-08-05, Žin., 2013, Nr. 86-4328 (2013-08-07), i. k. 11311SFISAK000V1-31

Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. liepos 27 dienos įsakymo Nr. V1-49 "Dėl Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinis studijų fondas, Įsakymas

Nr. V1-33, 2014-06-19, paskelbta TAR 2014-06-23, i. k. 2014-09018

Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. V1-49 „Dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo