Suvestinė redakcija nuo 2013-08-08 iki 2014-06-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 138-7096, i. k. 11211SFISAK000V1-49

 

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo Nuostatų PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 27 d. Nr. V1-49

Vilnius

 

Vadovaudamasis Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 (Žin., 2012, Nr. 62-3121):

t v i r t i n u Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                           Sigitas Renčys


PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V1-49

 

Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja studijų stipendijų administravimo, dokumentų pateikimo tvarką ir terminus.

2. Studijų stipendijos gali būti skiriamos asmenims, priimamiems į pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų programų ir valstybės nefinansuojamas doktorantūros studijų vietas. Nuostatai taikomi asmenims, priimamiems į mokslo ir studijų institucijas nuo 2012–2013 studijų metų.

3. Reikalavimus asmenims, pretenduojantiems gauti studijų stipendiją, nustato Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 (Žin., 2012, Nr. 62-3121).

4. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140; 2012, Nr. 53-2639), Valstybinio studijų fondo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 (Žin., 1993, Nr. 32-741; 2005, Nr. 34-1098; 2009, Nr. 102-4256), bei Aprašu.

5. Studijų stipendijas administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas).

6. Studijų stipendijos mokamos iš Fondui šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto lėšų, kaip tai numatyta Aprašo 3 punkte.

7. Vadovaudamasis Aprašo 9 punktu, Fondas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir kitų asmenų informaciją, kuri reikalinga studijų stipendijoms administruoti.

8. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Mokslo ir studijų įstatyme bei Apraše vartojamas sąvokas.

 

II. STUDENTŲ, KURIEMS skiriamos studijų stipendijos pirmosios pakopos ir vientisosiose studijose, dokumentų pateikimo tvarka ir SĄRAŠO tvirtinimas

 

9. Teisę pretenduoti gauti studijų stipendiją numato Aprašo 6 punktas.

10. Ministerijos įgaliota institucija vykdo priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijų programas. Vykdydama atranką, Ministerijos įgaliota institucija pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus kriterijus sudaro asmenų, kurie pretenduoja gauti studijų stipendiją, sąrašą (toliau – Sąrašas).

11. Pasibaigus bendrajam priėmimui į mokslo ir studijų institucijas, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 d., Ministerijos įgaliota institucija, gavusi informaciją iš mokslo ir studijų institucijų, perduoda Fondui galutinį asmenų, pasirašiusių studijų sutartis dėl priėmimo į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, Sąrašą.

12. Nuostatų 10 punkte nurodytame Sąraše Ministerijos įgaliota institucija Fondui teikia informaciją apie studentus, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją: asmens kodą (neturinčiųjų asmens kodo – gimimo datą ir lytį), vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, mokslo ir studijų institucijos kodą, studijų programos pavadinimą, studijų programos valstybinį kodą, studijų formą, studijų kryptį, studijų sritį (kodą), studijų pakopą (kodą).

13. Vadovaudamasi Aprašo 23 punktu, Ministerijos įgaliota institucija ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 d. Fondui teikia duomenis apie studentų, kuriems skirta studijų stipendija, skaičių ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikį studijų stipendijoms mokėti einamaisiais metais priimtiems studentams. Fondo prašymu Ministerijos įgaliota institucija teikia ir kitą informaciją apie studentus, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją: vardą, pavardę, asmens kodą (neturinčiųjų asmens kodo – gimimo datą ir lytį), mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, mokslo ir studijų institucijos kodą, studijų programos valstybinį kodą, studijų programos pavadinimą, studijų formą, studijų kryptį, studijų sritį (kodą), studijų pakopą (kodą), studijų pradžios datą, studijų pabaigos numatomą datą, norminę studijų kainą, faktinę, bet ne didesnę kaip norminę, studijų kainą, paskaičiuotą vieno mėnesio studijų kainą.

14. Studentas, pretenduojantis gauti studijų stipendiją, pasirašęs studijų sutartį su mokslo ir studijų institucija, užpildo ir pasirašo Fondo direktoriaus patvirtintos formos prašymą (toliau – Prašymas) (Nuostatų 1 priedas) studijų stipendijai gauti.

15. Fondas informaciją apie Prašymų priėmimo pradžią pirmosios pakopos ir vientisosiose studijose skelbia savo interneto tinklalapyje.

16. Prašymo forma studijų stipendijai gauti skelbiama Fondo interneto tinklalapyje.

17. Užpildytą ir pasirašytą Prašymą studijų stipendijai gauti studentas teikia Fondui ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos.

18. Pildydamas Prašymą studijų stipendijai gauti, asmuo turi pateikti šią informaciją: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu asmens kodo nėra – gimimo metus, mėnesį, dieną ir lytį), kontaktinius duomenis (miestą (rajoną), gatvę, namo, buto numerį), pašto indeksą, telefono numerį (mobiliojo ir (ar) fiksuoto) su miesto kodu, elektroninio pašto adresą, asmeninės sąskaitos numerį (arba pažymėti, kad prašo pervesti studijų stipendiją į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą už studijas mokamai kainai padengti), mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, studijų pakopą, studijų programos kodą, studijų programos pavadinimą.

19. Gavęs šių Nuostatų 11, 13, 14, 36 punktuose nurodytą informaciją, reikalingą studijų stipendijoms administruoti, nuo Aprašo 18 punkte numatyto termino pabaigos per 10 darbo dienų Fondo direktorius įsakymu tvirtina galutinį asmenų, kuriems skirta studijų stipendija, Sąrašą.

20. Fondas apie paskirtas studijų stipendijas studentus, mokslo ir studijų institucijas informuoja per 3 darbo dienas nuo Aprašo 18 punkte įtvirtinto galutinio Sąrašo patvirtinimo termino pabaigos. Mokslo ir studijų institucijos informuojamos raštu ir (ar) elektroniniu būdu, studentai informuojami Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

III. STUDENTŲ, KURIEMS skiriamos studijų stipendijos antrosios pakopos ir doktorantūros studijose, dokumentų pateikimo tvarka ir SĄRAŠO tvirtinimas

 

21. Mokslo ir studijų institucija vykdo studentų atranką į antrosios pakopos ir doktorantūros studijų programas. Atrankos pradžia skelbiama pagal mokslo ir studijų institucijos nustatytus terminus ir tvarką.

22. Vadovaudamasi Aprašo 21 punktu, pasibaigus studentų priėmimui, mokslo ir studijų institucija iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. (doktorantūros atveju iki gruodžio 1 d.) teikia Fondui galutinį asmenų, pasirašiusių studijų sutartis dėl priėmimo į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, Sąrašą (Nuostatų 2 priedas).

23. Mokslo ir studijų institucija Nuostatų 22 punkte nustatytame Sąraše Fondui teikia šią informaciją: vardą, pavardę, asmens kodą (neturinčiųjų asmens kodo – gimimo datą ir lytį), mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, konkursinį balą, studijų programos pavadinimą, studijų programos valstybinį kodą, aukštosios mokyklos patvirtintą studijų kainą, studijų pakopą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-31, 2013-08-05, Žin., 2013, Nr. 86-4328 (2013-08-07), i. k. 11311SFISAK000V1-31

 

24. Mokslo ir studijų institucija prie Sąrašo prideda Nuostatų 14 punkte nurodytos formos Prašymus studijų stipendijai gauti. Sąrašas ir studentų Prašymai studijų stipendijai gauti teikiami Fondui registruotu paštu iki Aprašo 21 punkte nustatytų terminų pabaigos. Studentų Prašymo forma atitinka šių Nuostatų 14 punkte nustatytą formą.

25. Studentas ar jo įgaliotas asmuo, pasirašęs studijų sutartį, pagal mokslo ir studijų institucijos nustatytą tvarką bei terminus teikia jai Prašymą studijų stipendijai gauti. Pildydamas Prašymą, asmuo turi pateikti informaciją, numatytą šių Nuostatų 18 punkte.

26. Vadovaudamasi Aprašo 23 punktu, Ministerijos įgaliota institucija Fondui teikia informaciją apie studentų, kuriems skirta studijų stipendija, skaičių ir lėšų poreikį antrosios pakopos ir doktorantūros studijoms. Fondo prašymu Ministerijos įgaliota institucija teikia ir kitą informaciją, reikalingą studijų stipendijoms administruoti: vardą, pavardę, asmens kodą (neturinčiųjų asmens kodo – gimimo datą ir lytį), mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, mokslo ir studijų institucijos kodą, studijų programos valstybinį kodą, studijų programos pavadinimą, studijų formą, studijų kryptį, studijų sritį (kodą), studijų pakopą (kodą), mokslo kryptį, studijų pradžios datą, studijų pabaigos numatomą datą, norminę studijų kainą, faktinę, bet ne didesnę kaip norminę, studijų kainą, paskaičiuotą vieno mėnesio studijų kainą. Ministerijos įgaliota institucija teikia informaciją šių Nuostatų 13 punkte nustatytu būdu.

27. Gavęs šių Nuostatų 22, 24, 26, 36 punktuose nurodytą informaciją, reikalingą studijų stipendijoms administruoti, nuo Aprašo 21 punkte nustatyto termino pabaigos per 10 darbo dienų Fondo direktorius įsakymu tvirtina galutinį asmenų, kuriems skirta studijų stipendija, Sąrašą.

28. Mokslo ir studijų institucija studentų, kurie pasirašė studijų sutartis, Sąrašą teikia Fondui raštu ir elektroniniu būdu.

29. Fondas apie paskirtas studijų stipendijas studentus, mokslo ir studijų institucijas informuoja per 3 darbo dienas nuo Aprašo 22 punkte nustatyto galutinio Sąrašo patvirtinimo termino pabaigos. Mokslo ir studijų institucijos bei studentai informuojami šių Nuostatų 20 punkte nurodytu būdu.

 

IV. Studijų stipendijų mokėjimas

 

30. Studijų stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai stipendijos mokėjimas sustabdomas arba nutraukiamas. Studijų stipendijų sustabdymo ir nutraukimo tvarką nustato Aprašo 10 ir 11 punktai.

31. Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienų studijų metų studijų kainos dydį. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina mažesnė už norminę studijų kainą, stipendijos dydis atitinka aukštosios mokyklos nustatytos studijų kainos dydį.

32. Fondas studentui skirtą studijų stipendiją perveda į jo Prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą arba, jei pildydamas Prašymą studentas nurodo mokslo ir studijų institucijos sąskaitą, į studento mokslo ir studijų institucijos sąskaitą už studijas mokamai kainai padengti. Šių Nuostatų nustatyta tvarka už pirmąjį rudens semestro mėnesį studijų stipendija pirmosios pakopos ir antrosios pakopos studijų studentams gali būti pervedama iki rudens semestro antrojo mėnesio 25 dienos (doktorantūros atveju už laikotarpį nuo studijų semestro pradžios gali būti pervedama iki gruodžio 25 dienos).

33. Studijų stipendijos sąskaitą galima keisti pasibaigus studijų metams, išskyrus atvejus, kai studentas keičia savo asmeninės sąskaitos numerį.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Asmuo, užpildęs Prašymą studijų stipendijai gauti, pasirašo ir sutinka, kad susipažino su šiais Nuostatais, Aprašu, Fondo nuostatais, Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo sąlygomis, taip pat patvirtina dėl asmens duomenų tvarkymo studijų stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu. Asmuo patvirtina, jog visa Prašyme pateikta informacija yra teisinga.

35. Asmuo, kuris nepateikė, netinkamai ar pavėluotai pateikė Prašymą gauti studijų stipendiją, nebus įtrauktas į galutinį asmenų, gausiančių studijų stipendiją, Sąrašą ir neteks teisės gauti studijų stipendiją visam studijų laikotarpiui.

36. Kai studentui atstovauja įgaliotas asmuo, pastarasis Fondui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą atstovauti studentui.

37. Visa Fondui teikiama mokslo ir studijų institucijų ir ministerijos įgaliotų institucijų informacija privalo būti patvirtinta atsakingo asmens parašu.

38. Studijų programos keitimas studentams, kuriems skirta studijų stipendija, numatytas Aprašo 12 punkte.

39. Vadovaujantis Aprašo 29 punktu, studijų stipendija skiriama ir mokama neatsižvelgiant į asmens gaunamas kitas pinigines išmokas, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 595 (Žin., 2012, Nr. 62-3121) 2.1 ir 2.2 punktuose nustatytus atvejus.

40. Vadovaudamiesi Aprašo 27 punktu, studentui netekus studijų stipendijos, išėjus akademinių atostogų, pakeitus studijų programą, mokslo ir studijų institucija ir studentas privalo per 5 darbo dienas apie tai raštu informuoti Fondą. Laiku nepranešus apie vieną iš minimų aplinkybių ar dėl kitų priežasčių permokėtas studijų stipendijų lėšas studentas grąžina Fondui per 30 kalendorinių dienų. Jeigu mokslo ir studijų institucijoje studentai toje pačioje arba kitoje mokslo ir studijų institucijoje keičia studijų programą, apie tokius asmenis mokslo ir studijų institucija informuoja Fondą raštu pateikdama šiuos duomenis (Nuostatų 3 priedas): vardą, pavardę, asmens kodą (neturinčiųjų asmens kodo – gimimo datą ir lytį), studijų programos valstybinį kodą, studijų programos pavadinimą, studijų pakopą, kursą, studijų formą, aukštosios mokyklos patvirtintą studijų kainą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-31, 2013-08-05, Žin., 2013, Nr. 86-4328 (2013-08-07), i. k. 11311SFISAK000V1-31

 

41. Jei dėl Nuostatų 40 punkte informacijos nepateikimo per nurodytą terminą studentui permokama studijų stipendija ar jos dalis, studentas per 30 kalendorinių dienų privalo grąžinti Fondui permokėtą studijų stipendijos dalį.

42. Ginčai, kylantys dėl studijų stipendijos mokėjimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________


Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo

nuostatų

1 priedas

 

PRAŠYMAS SKIRTI STUDIJŲ STIPENDIJĄ

 

Registracijos Nr.

(pildo Fondo darbuotas)

 

Prašymo pateikimo data

(pildo Fondo darbuotojas)

 

 

1. Asmens duomenys:

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neturintiems asmens kodo

Lytis

V

 

M

 

 

Gimimo data

Y

Y

Y

Y

-

M

M

-

D

D

 

2. Kontaktiniai duomenys:

Miestas (rajonas)

 

Pašto indeksas

 

 

 

 

 

Adresas (gatvė, namo ir buto Nr.)

 

El. pašto adresas

 

Telefonai (su kodu)

Fiksuotas

Mobilusis

8 -

+370 6

 

3.  Duomenys apie studijas:

 

Mokslo ir studijų institucija

 

Studijų pakopa

 

Studijų programos pavadinimas

 

Studijų programos kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prašau skirti man studijų stipendiją ir pervesti ją (kas reikalinga, pažymėti):

 

 

 

į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą mano už studijas mokamai kainai padengti

 

į mano asmeninę sąskaitą Nr.

L

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012  m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 (Žin., 2012, Nr. 62-3121), Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos nuostatais, patvirtintais Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu  Nr. V1-49, Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo sąlygomis susipažinau ir patvirtinu, kad visi šiame prašyme pateikti duomenys yra teisingi, taip pat patvirtinu, kad nesu priimtas į valstybės finansuojamą studijų vietą, neatitinku Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, nesu pakartotinai studijuojantis pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą ar doktorantūroje asmuo, daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavęs studijų stipendiją.

Įsipareigoju nuolat tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę, kurią nurodžiau šiame prašyme.

Įsipareigoju raštu pranešti Fondui apie studijų nutraukimą, pašalinimą iš aukštosios mokyklos, studijų baigimą pirma numatytos studijų baigimo datos, akademines atostogas, taip pat pakeitęs studijų programą pagal Asmens, studijuojančio valstybės nefinansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1266 (Žin., 2009, Nr. 121-5234), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo. Laiku nepranešęs Fondui apie šias aplinkybes, permokėtą studijų stipendiją studentas grąžina Fondui.

 

(vardas, pavardė)

 

(parašas)

 

(data)

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

Aš, ...................., gimimo data (metai, mėnuo, diena) ...................., sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi Valstybiniame studijų fonde (kodas 191722967, buveinės adresas – A. Goštauto g. 12-407, Vilnius) studijų stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduodami tretiesiems asmenims studijų stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu. Valstybinis studijų fondas turi teisę tikrinti, rinkti, gauti mano asmens duomenis iš mokslo ir studijų institucijos, kurioje aš studijuoju, Švietimo informacinių technologijų centro, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, ir kitų duomenų šaltinių (fizinių ir juridinių asmenų, viešų informacijos šaltinių) studijų stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu.

Taip pat esu informuotas (-a), kad turiu teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi Valstybiniame studijų fonde, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus mano asmens duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

 

(vardas, pavardė)

 

(parašas)

 

(data)

 

STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

 

1. Studijų stipendijos skiriamos remiantis Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) bei Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (toliau – Nuostatai).

2. Studijų stipendija gali būti skiriama asmenims, priimamiems į pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos programų ir valstybės nefinansuojamas doktorantūros studijų vietas.

3. Sąlygos taikomos asmenims, priimamiems į mokslo ir studijų institucijas nuo 2012–2013 studijų metų.

4. Studentai, pretenduojantys gauti studijų stipendiją, pasirašę studijų sutartį su mokslo ir studijų institucija, pildo Fondo direktoriaus patvirtintos formos prašymą (toliau – Prašymas) ir teikia Fondui bei mokslo ir studijų institucijoms:

4.1. pirmosios pakopos ar vientisosiose studijose studijuojantys asmenys Prašymus teikia Fondui ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos;

4.2. antrosios pakopos studijose studijuojantys asmenys Prašymus teikia mokslo ir studijų institucijai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 5 dienos;

4.3. doktorantūros studijose studijuojantys asmenys Prašymus teikia mokslo ir studijų institucijai ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos.

5. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai užpildytą ir pasirašytą Prašymą studijų stipendijai gauti teikia Fondui paštu arba gali  atvykti į Fondą, užpildyti ir pasirašyti Prašymą studijų stipendijai gauti.

6. Asmenų Prašymai studijų stipendijai gauti antrosios pakopos ir doktorantūros studijose teikiami pagal mokslo ir studijų institucijos nustatytą tvarką, bet ne vėliau kaip iki šių sąlygų 4.2 ir 4.3 punktuose nustatytų terminų pabaigos.

7. Asmuo, tinkamai ir laiku užpildęs Prašymo formą studijų stipendijai gauti, pasirašo ir sutinka, kad susipažino su Nuostatais, Aprašu ir šiomis sąlygomis, taip pat patvirtina dėl jo asmens duomenų tvarkymo studijų stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu.

8. Asmuo patvirtina, jog visa Prašyme pateikta informacija yra teisinga.

9. Studijų stipendijos neturi teisės gauti asmenys:

9.1. priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas;

9.2. neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų studijų vietų ar gauti studijų kainos kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalį;

9.3. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą ar doktorantūroje, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją.

10. Studijų stipendijos skiriamos visam studijų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai stipendijų mokėjimas nutraukiamas arba sustabdomas.

11. Studijų stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

11.1. jeigu, pasibaigus studijų metams, studento studijų rezultatų vidurkis mažesnis negu mokslo ir studijų institucijos atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studentų studijų rezultatų vidurkis;

11.2. kai studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš mokslo ir studijų institucijos jos nustatyta tvarka.

12. Studijų stipendijos mokėjimas sustabdomas, kai studentas išeina akademinių atostogų.

12.1. Studentui grįžus iš akademinių atostogų, studijų stipendijos mokėjimas atnaujinamas.

13. Fondas studentui skirtą studijų stipendiją perveda į jo Prašyme nurodytą studento asmeninę sąskaitą arba mokslo ir studijų institucijos sąskaitą už studijas mokamai kainai padengti kas mėnesį lygiomis dalimis iki einamojo mėnesio 25 dienos.

13.1. Nuostatų nustatyta tvarka už pirmąjį rudens semestro mėnesį studijų stipendija pirmosios pakopos, vientisųjų ir antrosios pakopos studijų studentams gali būti pervedama iki rudens semestro antrojo mėnesio 25 dienos (doktorantūros atveju už laikotarpį nuo studijų semestro pradžios gali būti pervedama iki gruodžio 25 dienos).

14. Asmuo, pateikęs Prašymą studijų stipendijai gauti, įsipareigoja:

14.1. laikytis šių sąlygų;

14.2. teikti apie save teisingus duomenis ir teisėtus dokumentus;

14.3. nuolat tikrinti gautus pranešimus savo nurodytoje elektroninio pašto dėžutėje;

14.4. per 5 darbo dienas raštu pranešti Fondui pakeitus vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą, asmeninės sąskaitos numerį banke ir kitus Prašyme nurodytus duomenis;

14.5. netekęs studijų stipendijos, išėjęs akademinių atostogų, pakeitęs studijų programą, per 5 darbo dienas raštu informuoti Fondą;

14.6. laiku nepranešęs apie vieną iš 14.5 punkte paminėtų aplinkybių ar dėl kitų priežasčių permokėtas studijų stipendijų lėšas studentas grąžina Fondui per 30 kalendorinių dienų.

14.7. Studijų stipendijos gavėjo sąskaitą galima keisti pasibaigus studijų metams, išskyrus atvejus, kai studentas keičia savo asmeninės sąskaitos numerį.

14.8. Negrąžinus permokėtų studijų stipendijų lėšų, skola iš skolininko išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Lietuvos teisę.

15. Kai studentui atstovauja įgaliotas asmuo, pastarasis Fondui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

16. Fondas Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu įsipareigoja informuoti asmenis apie paskirtas studijų stipendijas per 3 darbo dienas nuo Aprašo 18 ir 22 punktuose nustatytų galutinio asmenų, gausiančių studijų stipendijas, sąrašo patvirtinimo terminų pabaigos.

17. Mokslo ir studijų institucijos informuojamos raštu ir (ar) elektroniniu būdu, studentai informuojami Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

18. Fondas turi teisę tikrinti, rinkti, gauti asmens duomenis iš mokslo ir studijų institucijų, Švietimo informacinių technologijų centro, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, ir kitų duomenų šaltinių (fizinių ir juridinių asmenų, viešų informacijos šaltinių) studijų stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu.

_________________

 

 

Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų

2 priedas

(Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2013 m. rugpjūčio 5 dienos įsakymo Nr. V1-31

redakcija)

 

____________________________________________

(mokslo ir studijų institucijos pavadinimas, kodas)

 

Studentų, kuriems siūloma skirti studijų stipendijas, sąrašas

 

__________________

(data)

 

Eil. Nr.

Vardas

Pavardė

Asmens kodas (neturinčiųjų asmens kodo – gimimo data ir lytis)

Konkursinis balas*

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų programos pavadinimas

Aukštosios mokyklos patvirtinta studijų kaina

Studijų pakopa

 

Įgaliotas asmuo

 

(Pareigų pavadinimas)

A. V.

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

*Nurodomas asmens konkursinis balas konvertuotas dešimtbalėje sistemoje.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V1-31, 2013-08-05, Žin., 2013, Nr. 86-4328 (2013-08-07), i. k. 11311SFISAK000V1-31

 


Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų

3 priedas

 

____________________________________________

(mokslo ir studijų institucijos pavadinimas, kodas)

 

Studentų, gaunančių studijų stipendiją ir keičiančių studijų programą, sąrašas

 

__________________

(data)

 

Eil. Nr.

Vardas

Pavardė

Asmens kodas (neturinčiųjų asmens kodo – gimimo data ir lytis)

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų programos pavadinimas

Studijų pakopa

Kursas

Studijų forma

Aukštosios mokyklos patvirtinta studijų kaina

 

Įgaliotas asmuo

 

(Pareigų pavadinimas)

A. V.

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. V1-31, 2013-08-05, Žin., 2013, Nr. 86-4328 (2013-08-07), i. k. 11311SFISAK000V1-31

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinis studijų fondas, Įsakymas

Nr. V1-31, 2013-08-05, Žin., 2013, Nr. 86-4328 (2013-08-07), i. k. 11311SFISAK000V1-31

Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. liepos 27 dienos įsakymo Nr. V1-49 "Dėl Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo