Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 138-7072, i. k. 112203NISAK0001-228

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL gamtinių dujų SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ APsaugos TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. lapkričio 23 d. Nr. 1-228

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 5 straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1104 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 725 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą“ ir 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1317 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą“ pripažinimo netekusiais galios“ 1.2 papunkčiu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1-8, 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00924

 

t v i r t i n u Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisykles (pridedama).

 

 

 

L. e. energetikos ministro pareigas                             Arvydas Sekmokas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1-228

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2019 m. 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymo

Nr. 1-255 redakcija)

 

 

GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato gamtinių dujų skirstymo sistemų operatorių (toliau – skirstymo sistemos operatorius), nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančių ne didesnio kaip 16 barų slėgio skirstomuosius dujotiekius (toliau – dujotiekis), vykdomai veiklai dujotiekių apsaugos zonose reikalavimus ir santykius su žemės savininkais ir valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniais (toliau – žemės savininkas) ir kitais asmenimis, vykdant veiklą dujotiekių apsaugos zonose.

2. Taisyklės taikomos projektuojant, statant (įrengiant) ir eksploatuojant dujotiekius nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir vykdant bet kokią veiklą dujotiekių apsaugos zonų ribose.

3. Taisyklių reikalavimai privalomi skirstymo sistemos operatoriui ir žemės, kuriose įrengti dujotiekiai, savininkams ir kitiems asmenims, vykdantiems bet kokią veiklą dujotiekių apsaugos zonoje.

4. Statant statinius ir (ar) įrengiant įrenginius iki dujotiekių būtina išlaikyti mažiausius leistinus atstumus, nustatytus Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės).

5. Taisyklėse nustatytais atvejais fizinio asmens (žemės ir (ar) miško savininko) duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) siekiant, kad skirstymo sistemos operatorius palaikytų ryšį su žemės ir (ar) miško savininku.

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme (toliau – Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

Dujotiekių apsaugos zonos

 

7. Dujotiekių apsaugos zonos ir jų dydis nustatytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 29 ir 30 straipsniuose.

8. Dujotiekių apsaugos zonose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 31 straipsnyje.

 

III SKYRIUS

Dujotiekių ir dujotiekių įtaisų ŽYMĖJIMAS

 

9. Dujotiekių įtaisai žymimi ženklais, nurodytais Taisyklių 1 priede. Ženklai tvirtinami ant stulpelių, kurių aukštis iki 1,5 metro nuo žemės paviršiaus, o esant galimybei – ant pastatų sienų ar kitų statinių. Eksploatuojamuose dujotiekiuose įrengti dujotiekio įtaisų žymėjimo ženklai pagal nustatytus reikalavimus, kurie galiojo iki 2017 m. gegužės 1 d., keičiami kai jie yra susidėvėję ir reikia atnaujinti žymėjimo ženklus ar juose esančią informaciją.

10. Dujotiekius (vamzdynų trasas) rekomenduojama žymėti stulpeliais, kurių aukštis 1,2–1,5 metro nuo žemės paviršiaus, su informaciniais ženklais arba užrašais, nurodytais Taisyklių 2 priede.

11. Dujotiekių įtaisų žymėjimo ženklai statomi prie dujotiekių įtaisų ar netoli nuo jų. Dujotiekius (vamzdynų trasas) žyminčius stulpelius rekomenduojama įrengti jų posūkių vietose, susikirtimuose su vandens telkiniais, automobilių ir geležinkelių keliais, tiesiose vamzdynų trasos atkarpose kas 500–700 metrų. Dujotiekių susikirtimuose su vidaus vandenų keliais turi būti pastatyti draudžiamieji signaliniai ženklai A.6 (Draudžiama stovėti nuleidus inkarą ir vilkti inkarus, lynus bei grandines). Ženklas A.6 yra nurodytas Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių, priimtų Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Vidaus transporto komiteto 1985 m. lapkričio 15 d. rezoliucija Nr. 24, 7 priede.

12. Dujotiekių žymėjimo ženklus, stulpelius savo lėšomis įrengia ir prižiūri skirstymo sistemos operatorius.

 

IV SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE Dujotiekius

 

13. Vadovaujantis geodezijos ir kartografijos techniniu reglamentu „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“, patvirtintu 1999 m. gegužės 4 d. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. 17 „Dėl statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarkos patvirtinimo“, užbaigus dujotiekio statybos (įrengimo) darbus, privaloma parengti dujotiekio planą (geodezinę nuotrauką).

14. Skirstymo sistemos operatorius, savivaldybės teikia informaciją apie dujotiekių vietą ir jų apsaugos zonas suinteresuotoms įmonėmis, organizacijoms, įstaigoms, žemės savininkams, asmenims, vykdantiems žemės darbus dujotiekio apsaugos zonoje.

Informaciją apie skirstymo sistemos operatoriaus veiklos teritorijoje įrengtus dujotiekius skirstymo sistemos operatorius skelbia viešai savo interneto svetainėje, Lietuvos erdvinės informacijos portale ir (ar) kituose viešai ir nuolat internetu prieinamuose informacijos šaltiniuose.

 

V SKYRIUS

DUJOTIEKIŲ APSAUGOS ZONOSE VYKDOMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

Pirmasis skirsnis

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

15. Skirstymo sistemos operatoriaus darbuotojai ir (ar) operatoriaus pavedimu kiti asmenys vykdo darbus dujotiekio apsaugos zonose laikydamiesi Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“, Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

16. Dujotiekio apsaugos zonose statinių ir įrenginių statybos (įrengimo), remonto, rekonstravimo projektuose prireikus turi būti numatomos dujotiekio išsaugojimo arba jo iškėlimo priemonės. Šios priemonės derinamos su skirstymo sistemos operatoriumi.

17. Skirstymo sistemos operatorius, neviršydamas savo kompetencijos, turi teisę nutraukti žemės savininkų ar kitų asmenų veiksmus, atliekamus dujotiekių apsaugos zonoje pažeidžiant Taisyklių reikalavimus.

18. Skirstymo sistemos operatoriaus ir įmonės, atliekančios darbus pagal su skirstymo sistemos operatoriumi sudarytas sutartis, darbuotojai turi teisę:

18.1. prieiti, privažiuoti automobiliais ar kita technika prie dujotiekių;

18.2. nekliudomai atlikti dujotiekių apžiūras, techninį patikrinimą, remonto, rekonstravimo ar modernizavimo darbus;

18.3. eksploatuojant, rekonstruojant, remontuojant dujotiekius jų apsaugos zonoje daryti iškasas bei dirbti kitus darbus, prieš tai Taisyklių 19 punkto nustatyta tvarka pranešus žemės savininkams, kurių teritorijoje yra dujotiekiai;

18.4. dujotiekių apsaugos zonoje pjauti žolę, kirsti krūmus ir medžius, prieš tai Taisyklių 19 punkto nustatyta tvarka pranešus žemės savininkams, kurių teritorijoje yra dujotiekiai. Šiuos darbus gali atlikti ir žemės savininkai;

18.5. kirsti mišką lokalizuojant ar likviduojant dujotiekio avarijas, sutrikimus ar gedimus, įvykusius miškuose, vėliau teisės aktų nustatyta tvarka įforminant leidimus miškui kirsti ir pašalinant iš kirtaviečių kirtimo liekanas;

18.6. atlikti dujotiekių avarijų, sutrikimų, gedimų lokalizavimo ir likvidavimo darbus apie tai iš anksto neinformavus žemės savininkų;

18.7. reikalauti iš dujotiekių apsaugos zonoje dirbančių asmenų, žemės savininkų vykdyti Taisyklių reikalavimus bei sustabdyti kitų asmenų darbus dujotiekių apsaugos zonoje, atliekamus pažeidžiant Taisyklių reikalavimus.

19. Skirstymo sistemos operatorius ir įmonės, atliekančios darbus pagal su skirstymo sistemos operatoriumi sudarytas sutartis, apie numatomus vykdyti dujotiekių techninės priežiūros, remonto, rekonstravimo, žemės, medžių kirtimo darbus žemės savininkams turi pranešti (raštu, paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį, telefonu (skambučiu ar trumpąja žinute) ar kitu būdu) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios. Jei darbų vykdymo zonoje yra archeologinio kultūros paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų arba kultūros paveldo vietovių, žemės darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas) nustatytomis sąlygomis.

20. Baigusi dujotiekio eksploatavimo, rekonstravimo, avarijų likvidavimo ar kitokius darbus, skirstymo sistemos operatorius savo lėšomis privalo sutvarkyti žemės (miško) savininkų teritorijas ir žemės naudmenas taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį, ir teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti žemės (miško) savininkams darbų metu padarytus nuostolius.

 

ANTRASIS skirsnis

DUJOTIEKIŲ APSAUGOS ZONOSE LEIDŽIAMA VYKDYTI VEIKLA IR SĄLYGOS

 

21. Žemė, esanti dujotiekių apsaugos zonose yra žemės savininko nuosavybė ir naudojama laikantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 31 straipsnio nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir Taisyklių reikalavimų.

22. Žemės savininkai, kurių valdose nutiesti dujotiekiai, privalo:

22.1. negadinti, nepažeisti dujotiekių, jų įrenginių, įtaisų, ženklų;

22.2. nekliudyti dujotiekius eksploatuojančių skirstymo sistemos operatorių darbuotojams vykdyti darbus bei užtikrinti jiems laisvą priėjimą ir privažiavimą prie operatoriui priklausančių dujotiekių ir jų įrenginių;

22.3. informuoti dujotiekius eksploatuojančius skirstymo sistemos operatorius apie dujotiekių pažeidimus, žemės kasimo darbus, vykdomus dujotiekių apsaugos zonoje;

22.4. vykdant darbus dujotiekių apsaugos zonoje laikytis Taisyklių reikalavimų.

23. Žemės kasimo darbai nurodyti statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“, atliekami šiame reglamente nustatyta tvarka.

24. Žemės kasimo darbai, kurie nepatenka į Taisyklių 23 punkte nurodyto reglamento reguliavimo sritį, atliekami šia tvarka:

24.1. žemės kasimo darbams, kai juos atlieka ne dujotiekius eksploatuojančio skirstymo sistemos operatoriaus darbuotojai, turi būti gautas skirstymo sistemos operatoriaus sutikimas, kurio pavyzdinė forma nurodyta Taisyklių 3 priede. Šis sutikimas gali būti gautas / išduotas elektroninėmis ryšio priemonėmis. Be sutikime išvardintų reikalavimų dujotiekius eksploatuojantis skirstymo sistemos operatorius turi teisę nurodyti ir kitas būtinas dujotiekio saugą užtikrinančias sąlygas. Asmenys, dirbantys sutikime nurodytus darbus, privalo juos atlikti laikydamiesi sąlygų, užtikrinančių dujotiekio apsaugojimą nuo pažeidimų;

24.2. apie numatomus žemės kasimo darbus, kai juos atlieka ne dujotiekius eksploatuojančio skirstymo sistemos operatoriaus darbuotojai, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas turi būti pranešta operatoriui, nurodant tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir vietą;

24.3. prieš darbų vykdymo pradžią į žemės kasimo darbų vietą turi būti iškviesti dujotiekius eksploatuojančio skirstymo sistemos operatoriaus atstovai;

24.4. negalima pradėti žemės kasimo darbų, kol vietoje nepažymėti esami požeminiai dujotiekiai ir neįvykdyti dujotiekius eksploatuojančio skirstymo sistemos operatoriaus nurodymai dėl dujotiekio išsaugojimo;

24.5. atkastieji požeminiai dujotiekiai užpilami gruntu, dalyvaujant dujotiekius eksploatuojančių skirstymo sistemos operatoriaus atstovams. Kai gruntu užpilamos iškasos kelių važiuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie užpylimo darbų pradžią dujotiekius eksploatuojančiam skirstymo sistemos operatoriui turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš parą. Užpilamas gruntas sutankinamas.

25. Dujotiekių apsaugos zonoje augantys krūmai, medžiai (toliau – želdiniai) šalinami šia tvarka:

25.1. želdinius gali šalinti žemės savininkai savo iniciatyva. Jeigu žemės savininkai želdinių, užtikrinant saugų atstumą iki dujotiekių, nustatytą Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėse nepašalina, želdinius šalina dujotiekius eksploatuojantis skirstymo sistemos operatorius savo lėšomis, raštiškai informuodamas žemės savininkus apie darbų pradžią. Kirtimo liekanas (iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos) iš dujotiekių apsaugos zonos savo lėšomis, suderinusi su žemės savininkais, pašalina dujotiekius eksploatuojantis skirstymo sistemos operatorius. Suderinus su žemės savininkais, kirtimo liekanos gali būti paliekamos žemės savininkams ar naudotojams. Iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos yra žemės savininko nuosavybė.

Tais atvejais, kai želdinių savininkai ir (ar) valdytojai yra valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos, organizacijos, jos skirstymo sistemos operatoriaus reikalavimu privalo operatoriui atlyginti (kompensuoti) operatoriaus patirtas želdinių kirtimo ir (ar) genėjimo darbų išlaidas, taip pat operatoriaus nuostolius, patirtus dėl dujotiekiuose įvykusių avarijų,  sutrikimų, gedimų, kuriuos sukėlė želdinius prižiūrinčių savininkų, valdytojų laiku neiškirsti želdiniai;

25.2 miško žemėje medžiai kertami pagal leidimą kirsti mišką, išduodamą vadovaujantis Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Leidimas išduodamas dujotiekius eksploatuojančiam skirstymo sistemos operatoriui arba žemės savininkui;

25.3. medžių kirtimas dujotiekių apsaugos zonose miesto gyvenamosios vietovės ribose valstybinėje žemėje turi būti vykdomas pagal toje savivaldybėje patvirtintą tvarką, o privačioje valdoje ir pagal Taisyklių 25.1 papunktį. Medžių kirtimo dujotiekių apsaugos zonoje savivaldybės negali riboti;

25.4. Leidimai kirsti mišką neprivalomi Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos apraše nustatytais atvejais, kai avariniais atvejais kertami sausuoliai, vėjavartos, vėjalaužos, sniegalaužos ir palinkę medžiai, keliantys pavojų dujotiekių ir įrenginių eksploatacijai. Darbus atlikęs skirstymo sistemos operatorius per 5 darbo dienas privalo informuoti valstybinio miško valdytoją ar privataus miško savininką apie jų valdose atliktus pavojingų medžių kirtimus.

26. Darbai kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje bei geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje atliekami tokia tvarka:

26.1. planiniai dujotiekių rekonstravimo ar remonto darbai kelio juostoje atliekami po to, kai šių darbų vykdymo sąlygos iš anksto raštu suderinamos su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (jei darbai atliekami valstybinės reikšmės kelių juostoje) arba kelių savininkais, o kai reikia riboti eismą – ir su kelių policija, o atliekant šiuos darbus miesto gyvenamosiose vietovėse ir kitose gyvenamosiose vietovėse – su vietos savivaldybėmis arba kelių savininkais, o kai reikia riboti eismą – ir su kelių policija. Atliekant darbus kelio apsaugos zonoje, šie darbai iš anksto suderinami su žemės savininkais;

26.2. asmenys, atliekantys dujotiekių rekonstravimo ar remonto darbus kelio juostoje, savo lėšomis turi įrengti laikinus apvažiavimus, aptverti darbų vietą, pastatyti atitinkamus kelio ženklus, o baigus darbus atstatyti kelio dangą, sutvarkyti apsaugos zoną;

26.3. planiniai dujotiekių rekonstravimo ir remonto darbai geležinkelių kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių zonoje atliekami po to, kai šių darbų vykdymo sąlygos iš anksto raštu suderinamos su įmone, eksploatuojančia šią infrastruktūrą. Darbai geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje atliekami vadovaujantis Specialiųjų žemės ir naudojimo sąlygų įstatymo ir Taisyklių nuostatomis;

26.4. lokalizuojant ir likviduojant dujotiekio avarijas kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje bei geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje avarijos likvidavimo darbai gali būti atliekami bet kuriuo laiku, be išankstinio derinimo, nedelsiant pranešus apie šiuos darbus kelių, geležinkelių, kitos inžinerinės infrastruktūros savininkams.

27. Dujotiekių, nutiestų per žemės ūkio naudmenas, planinis rekonstravimas ir (ar) remontas atliekamas suderinus darbų laiką su žemės savininkais. Nepavykus suderinti darbų laiko, dujotiekius eksploatuojantis skirstymo sistemos operatorius apie numatomus vykdyti darbus prieš 15 kalendorinių dienų iki darbų pradžios turi pranešti raštu žemės savininkams.

28. Dujotiekius eksploatuojantis skirstymo sistemos operatorius, planuodamas vykdyti dujotiekių, nutiestų per vandens telkinius, rekonstravimą ir (ar) remontą, apie galimus žemės kasimo darbus vandens telkinių pakrantėse ar vandens telkiniuose ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios turi pranešti raštu vandens telkinių savininkams ir (ar) naudotojams.

29. Kai dujotiekiai nutiesti saugomų objektų teritorijose, už šias teritorijas atsakingi asmenys pagal dujotiekius eksploatuojančio skirstymo sistemos operatoriaus prašymą turi išduoti šiuos dujotiekius eksploatuojantiems darbuotojams leidimus dujotiekiams apžiūrėti ir (ar) remontuoti.

30. Atliekant dujotiekio apsaugos zonoje elektros linijų, ryšių, vamzdynų, kelių, geležinkelių ir kitos inžinerinės infrastruktūros, statinių eksploatavimo ar remonto darbus, susijusius su žemės darbais ar kitais darbais, nurodytais Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje, šiuos darbus būtina suderinti raštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis su dujotiekius eksploatuojančiu skirstymo sistemos operatoriumi. Asmenys, gavę raštišką sutikimą vykdyti darbus dujotiekių apsaugos zonose, privalo užtikrinti saugų darbų vykdymą ir atsako už dujotiekių techninės būklės išsaugojimą.

31. Asmenys, dujotiekio apsaugos zonoje vykdę elektros linijų, ryšių, vamzdynų, kelių, geležinkelių kelių, kitos inžinerinės infrastruktūros, statinių eksploatavimo ar remonto darbus, turi sutvarkyti žemės savininkų teritorijas ir žemės naudmenas taip, kad jos būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį, bei privalo atlyginti padarytus nuostolius dujotiekius eksploatuojančiam skirstymo sistemos operatoriui ir dujotiekių apsaugos zonos žemės savininkams.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DUJOTIEKIŲ APSAUGOS ZONOSE DRAUDŽIAMOS VEIKLOS

 

32. Dujotiekių apsaugos zonose draudžiama atlikti darbus ir veiksmus, nurodytus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 31 straipsnio 1dalyje.

33. Asmuo, ketinantis įgyvendinti projektą ir (ar) vykdyti veiklą, nurodytą Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje, arba jo įgaliotas asmuo raštu privalo pateikti prašymą skirstymo sistemos operatoriui.

34. Skirstymo sistemos operatorius, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina Taisyklių 34 punkte nurodyto asmens prašymą ir raštu pateikia pritarimą (derinimą) / nepritarimą projektui ar numatomai veiklai.

35. Skirstymo sistemos operatorius turi teisę nepritarti projektui ar numatomai veiklai, jei Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta veikla pažeis dujotiekių techninės saugos reikalavimus ir (ar) kels pavojų aplinkai, žmonių turtui, jų gyvybei ar sveikatai, ir (ar) skirstymo sistemos operatoriaus ir įmonės, atliekančios darbus pagal su skirstymo sistemos operatoriumi sudarytas sutartis, darbuotojams nebus užtikrintos Taisyklių 18 punkte numatytos teisės.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Žemės savininkai ir asmenys, atliekantys darbus dujotiekių apsaugos zonose ar arti jų, pastebėję dujotiekio gedimą arba dujų nuotėkį, nedelsdami apie tai praneša dujotiekį eksploatuojančiam skirstymo sistemos operatoriui arba skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.

37. Žemės savininkams ir kitiems asmenims draudžiama trukdyti dujotiekius eksploatuojančiam skirstymo sistemos operatoriui vykdyti dujotiekių priežiūros, remonto, rekonstravimo, avarijų, sutrikimų likvidavimo darbus.

38. Taisyklių vykdymą kontroliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba, kitos valstybinės priežiūros institucijos, dujotiekius eksploatuojančio skirstymo sistemos operatoriaus vadovo įgalioti asmenys pagal savo kompetenciją.

39. Žemės savininkai ir kiti asmenys, padarę pažeidimus, privalo dujotiekius eksploatuojančiam skirstymo sistemos operatoriui atlyginti padarytus nuostolius.

40. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________________

 

Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklių

1 priedas

 

 

Dujotiekio įtaisų žymėjimas

 

1. Skirstomųjų dujotiekių įtaisų vietai ženklinti (nurodyti) naudojami ženklai.

2. Ženkluose raidėmis (simboliais) nurodomas įtaiso tipas (pavadinimas), skaičiais – dujų slėgis dujotiekyje, dujotiekio sąlyginis skersmuo, įtaiso numeris ir atstumas nuo ženklo iki įtaiso. Ženklo spalva – geltona, užrašai – juodos spalvos. Ženklo pavyzdys parodytas 1 paveiksle.

3. Ženklų ir simbolių reikšmės pateiktos 1 lentelėje.

4. Rekomenduojami ženklo matmenys: aukštis – 125÷200 mm, plotis – 100÷140 mm.

5. Viršutiniame kairiajame ženklo kampe vaizduojamas įtaiso simbolis.

6. Viršutiniame dešiniajame ženklo kampe vaizduojamas įtaiso numeris.

7. Kairėje ženklo pusėje virš rodyklės nurodomas dujų slėgis (bar) dujotiekyje.

8. Dešinėje ženklo pusėje virš rodyklės nurodomas dujotiekio sąlyginis skersmuo (milimetrais).

9. Ženklo viduryje vaizduojama trijų krypčių rodyklė.

10. Atstumas nuo ženklo iki įtaiso nurodomas metrais, vienos dešimtosios metro dalies tikslumu, rodyklės kryptimis.

11. Apatiniame dešiniajame ženklo kampe skirstymo sistemos operatorius gali numatyti papildomas indentifikavimo priemones: QR kodą ar pan.

12. Apatinėje ženklo dalyje rekomenduojama įrašyti skirstymo sistemos operatoriaus dujų avarinės tarnybos telefono numerį.

13. Rekomenduojamas skaičių dydis ženkle – 14 mm, šriftas paryškintas.

14. Ženklai tvirtinami ant stovų, tvirtai įkastų į žemę, o esant galimybei – ant pastatų sienos ar kitų statinių.

15. Atstumas nuo žemės paviršiaus iki ženklo apatinės briaunos turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

16. Stovo medžiaga ir konstrukcija turi būti atspari mechaniniams pažeidimams ir atmosferos poveikiui.

17. Esant galimybei ant vieno stovo gali būti tvirtinami keli ženklai.

 

1 paveikslas. Ženklo pavyzdys

 

lentelė. Ženklų ir simbolių reikšmės

 

Dujotiekio įtaiso pavadinimas

Simbolio pavyzdys

Spalva

Fonas

Užrašai

Hidraulinis uždoris

HU

 

 

Geltona

Juoda

Kondensato rinktuvas

KR

 

 

Geltona

Juoda

Kontrolinis vamzdelis

KV

 

 

Geltona

Juoda

Dujotiekio kontrolinis laidininkas

KL

 

 

Geltona

Juoda

Sklendė

S

 

 

Geltona

Juoda

Čiaupas

C

 

 

Geltona

Juoda

Parametrų nuskaitymo daviklis

ND

 

 

Geltona

Juoda

Prapūtimo įtaisas

PI

 

 

Geltona

Juoda

Indikacinio laido kontrolės punktas

KP

 

 

Geltona

Juoda

 

___________

 

Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklių

2 priedas

 

 

 

Dujotiekių (vamzdynų trasų) žymėjimas

 

1. Dujotiekiai (vamzdynų trasos) žymimi stulpeliais.

2. Stulpeliai turi būti su informaciniais ženklais arba užrašais.

3.  Ant stulpelio turi būti užrašyta: „Atsargiai“, „Požeminis dujotiekis“, eksploatuojančios įmonės pavadinimas ir telefonas. Užrašai gali būti rašomi horizontaliai arba vertikaliai.

4. Informacinio ženklo pavyzdys pateiktas 2 paveiksle. Užrašai ir spalvos informaciniame ženkle turi atitikti užrašus ir spalvas, nurodytus pavyzdyje.

5. Rekomenduojami informacinio ženklo išmatavimai 148 x 210 ir 210 x 297 mm.

6. Informaciniame ženkle gali būti nurodoma ir kita eksploatuojančiai įmonei svarbi informacija.

 

(ženklas)

 

2 paveikslas. Informacinio ženklo pavyzdys

 

_________________

 

Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklių

3 priedas

 

 

 

(Sutikimo formos pavyzdys)

 

SKIRSTYMO SISTEMOS OPERATORIAUS SUTIKIMAS

LEISTI VYKDYTI ŽEMĖS DARBUS DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONOJE

 

20 ___ m. ____________________ d.

Nr.________

 

Sutikimas išduodamas vykdyti žemės darbus kiekvienai darbo vietai.

Sutikimas galioja tik įvykdžius visus jame nurodytus reikalavimus.

 

Žemės darbus atliekantis asmuo ir atliekami darbai:

 

1. Žemės darbus atliekantis asmuo

_____________________________________________________________________

(žemės darbus atliekančios įmonės pavadinimas, adresas, telefonas)

2. Darbų vadovas

_____________________________________________________________________

(darbų vadovas / fizinis asmuo: vardas, pavardė, pareigos, telefonas)

3. Darbų vietos adresas

_____________________________________________________________________

4. Darbų pavadinimas / tikslas / charakteristika

_____________________________________________________________________

5. Duomenys apie darbų projektą / aprašą / statybą leidžiantį dokumentą (jeigu tokie yra)

_____________________________________________________________________

6. Darbų atlikimo pradžia __________________, pabaiga _______________________

 

Reikalavimai atliekant žemės darbus:

1. pradėti vykdyti žemės darbus tik gavus darbų vykdymo vietoje esančių požeminių inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų, valdytojų) ir žemės savininko sutikimą;

2. į darbų pradžią iškviesti dujotiekius eksploatuojančio skirstymo sistemos operatoriaus atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešus jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą;

3. žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių, susiekimo komunikacijų vietas, jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, dirvožemį, želdinius nuo galimos žalos;

4. jei darbų vykdymo zonoje yra archeologinio kultūros paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų arba kultūros paveldo vietovių, žemės darbus vykdyti vadovaujantis Kultūros paveldo departamento nustatytomis sąlygomis;

5. virš dujotiekio giliau kaip 0,3 m žemę kasti tik rankiniu būdu;

6. naudoti smūginius žemės smulkinimo mechanizmus ne arčiau kaip 5 m nuo dujotiekio;

7. atkasus ilgesnę kaip 2 m dujotiekio atkarpą, dujotiekį papildomai pritvirtinti (pakabinti), apsaugoti nuo pažeidimo. Šiuos dujotiekio apsaugos darbus vykdyti prižiūrint dujotiekį eksploatuojančio skirstymo sistemos operatoriaus atstovui;

8. dujotiekio apsaugos zonoje draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir konstrukcijas, kaupti gruntą, užversti dujotiekio šulinius ir kitus įrenginius;

9. dujotiekį užpilti gruntu tik dalyvaujant dujotiekį eksploatuojančio skirstymo sistemos operatoriaus atstovui;

10. tiesiant inžinerinius tinklus, susiekimo komunikacijas dujotiekio apsaugos zonoje ar susikirtime su dujotiekiu išlaikyti šiuos atstumus (ne mažesnius kaip): vertikalų _______ m, horizontalų _______ m, išilgai dujotiekio ________ m.

 

Sutikimą išdavė:

___________________________________________________________________________

(skirstymo sistemos operatoriaus pavadinimas, adresas)

Sutikimą išdavęs asmuo

___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Įvykus bet kokiems dujotiekio pažeidimams, nedelsiant pranešti tel. _____________________

 

Sutikimą gavo:

Sutikimą gavau ir su nurodymais susipažinau _______________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-15, 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-397 (2013-01-24), i. k. 113203NISAK00001-15

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1-228 "Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-8, 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00924

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-255, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15051

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo