Suvestinė redakcija nuo 2013-10-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 135-6927, i. k. 1122060ISAK00V-1274

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos ministro

Į S A K Y M A S

 

DĖL KARO PRIEVOLININKŲ ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ 2013 metais

 

2012 m. lapkričio 15 d. Nr. V-1274

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 106-2427; 2011, Nr. 86-4150) 9 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis,

n u s t a t a u:

1. Bendrą karo prievolininkų, 2013 m. šaukiamų į privalomąją pradinę karo tarnybą, skaičių – 999.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-153, 2013-02-19, Žin., 2013, Nr. 21-1041 (2013-02-26), i. k. 1132060ISAK000V-153

Nr. V-415, 2013-05-16, Žin., 2013, Nr. 53-2642 (2013-05-23), i. k. 1132060ISAK000V-415

Nr. V-763, 2013-08-29, Žin., 2013, Nr. 93-4671 (2013-09-04), i. k. 1132060ISAK000V-763

Nr. V-890, 2013-10-04, Žin., 2013, Nr. 106-5243 (2013-10-10), i. k. 1132060ISAK000V-890

 

2. Šaukimo į Bazinius karinius mokymus:

2.1. pradžią – 2013 m. sausio 2 d., pabaigą – 2013 m. gruodžio 31 d.;

2.2. šaukiamų karo prievolininkų skaičių – 820.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-890, 2013-10-04, Žin., 2013, Nr. 106-5243 (2013-10-10), i. k. 1132060ISAK000V-890

 

3. Šaukimo į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus:

3.1. Šaukimo į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus pagal pėstininkų būrio vado rengimo programą:

3.1.1. pradžią – 2013 m. sausio 2 d., pabaigą – 2013 m. liepos 1 d

Punkto pakeitimai:

Nr. V-415, 2013-05-16, Žin., 2013, Nr. 53-2642 (2013-05-23), i. k. 1132060ISAK000V-415

 

3.1.2. šaukiamų karo prievolininkų skaičių – 136.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-153, 2013-02-19, Žin., 2013, Nr. 21-1041 (2013-02-26), i. k. 1132060ISAK000V-153

Nr. V-415, 2013-05-16, Žin., 2013, Nr. 53-2642 (2013-05-23), i. k. 1132060ISAK000V-415

Nr. V-763, 2013-08-29, Žin., 2013, Nr. 93-4671 (2013-09-04), i. k. 1132060ISAK000V-763

 

3.2. Šaukimo į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus pagal karo medicinos gydytojo rengimo programą:

3.2.1. pradžią – 2013 m. sausio 2 d., pabaigą – 2013 m. gegužės 24 d.;

3.2.2. šaukiamų karo prievolininkų skaičių – 20.

3.3. Šaukimo į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus pagal laivo kovinės dalies vado rengimo programą:

3.3.1. pradžią – 2013 m. rugsėjo 2 d., pabaigą – 2013 m. spalio 1 d.;

3.3.2. šaukiamų karo prievolininkų skaičių – 23.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-763, 2013-08-29, Žin., 2013, Nr. 93-4671 (2013-09-04), i. k. 1132060ISAK000V-763

 

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-153, 2013-02-19, Žin., 2013, Nr. 21-1041 (2013-02-26), i. k. 1132060ISAK000V-153

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-1274 "Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2013 metais" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-415, 2013-05-16, Žin., 2013, Nr. 53-2642 (2013-05-23), i. k. 1132060ISAK000V-415

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-1274 "Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2013 metais" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-763, 2013-08-29, Žin., 2013, Nr. 93-4671 (2013-09-04), i. k. 1132060ISAK000V-763

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-1274 "Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2013 metais" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-890, 2013-10-04, Žin., 2013, Nr. 106-5243 (2013-10-10), i. k. 1132060ISAK000V-890

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-1274 "Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2013 metais" pakeitimo