Suvestinė redakcija nuo 2016-04-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 132-6712, i. k. 112203NISAK0001-216

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS DIDELIO EFEKTYVUMO KOGENERACIJOS PROCESO METU, KILMĖS GARANTIJų PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. lapkričio 5 d. Nr. 1-216

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56‑2224; 2011, Nr. 160-7576) 6 straipsnio 2 punktu ir įgyvendindamas 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje, ir iš dalies keičiančios Direktyvą 92/42/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 12 skyrius, 3 tomas, p. 3), 5 straipsnio nuostatas ir 2011 m. gruodžio 19 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą Nr. 2011/877/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/8/EB nustatomos atskirosios elektros energijos ir šilumos gamybos naudingumo suderintosios atskaitinės vertės ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2007/74/EB (OL 2011 L 343, p. 91),

t v i r t i n u Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1-216

 

ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS DIDELIO EFEKTYVUMO KOGENERACIJOS PROCESO METU, KILMĖS GARANTIJų PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų (toliau – kilmės pažymėjimas) išdavimo reikalavimus ir tvarką.

2. Taisyklės taikomos šiems asmenims:

2.1. elektros energijos gamintojams, gaminantiems elektros energiją kogeneracijos proceso metu (toliau – gamintojas) ir norintiems įgyti kilmės pažymėjimus;

2.2. elektros perdavimo sistemos operatoriui.

3. Kilmės pažymėjimai išduodami laikantis objektyvumo, skaidrumo ir nediskriminavimo reikalavimų.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

Didelio efektyvumo kogeneracija – tai kogeneracijos procesas, kai pasiekiamas ne mažesnis kaip 10 % kuro (pirminės energijos) sutaupymas, palyginti su atskira palyginamąja šilumos ir elektros energijos gamyba, arba pasiekiamas ne mažesnis kaip 0 % kuro sutaupymas mažesnės nei 1 MW elektrinės galios kogeneracijos blokui.

Ekonomiškai pagrįsta paklausa – paklausa, neviršijanti šildymo ir vėsinimo poreikių, kurią kitu atveju rinkos sąlygomis patenkintų ne kogeneracija, o kiti energijos gamybos procesai.

Elektros ir šilumos energijų gamybos efektyvumo suderintosios atskaitinės efektyvumo vertės – elektros ir šilumos energijų alternatyvios atskirosios gamybos, vietoje kurios planuojama naudoti kogeneracijos procesą, efektyvumo vertės.

Elektros ir šilumos energijų santykis – kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos ir naudingosios šilumos energijos santykis.

Kilmės pažymėjimas – dokumentas, patvirtinantis didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kilmę ir jos kiekį.

Kogeneracija – vienalaikė energijos gamyba, kai to paties technologinio proceso metu gaminama elektros energija ir naudingoji šilumos energija.

Kogeneracijos blokas (toliau – KB) – technologiškai susietų įrenginių grupė, skirta elektros energijai ir šilumos energijai to paties technologinio proceso metu gaminti. Kai vienas technologinės sistemos šilumos energijos gamybos šaltinis (katilas) tiekia garą kelioms garo turbinoms arba keli šilumos gamybos šaltiniai tiekia garą vienai garo turbinai, t. y. egzistuoja ryšiai tarp atskirų šilumos energijos ir elektros energijos gamybos įrenginių, kogeneracijos blokas suprantamas kaip ryšiais susietų įrenginių visuma.

Kogeneracijos bloko bendrasis efektyvumo koeficientas – kogeneracijos bloke pagamintos elektros energijos ir naudingosios šilumos energijos ir jų gamybai sunaudoto kuro santykis.

Kogeneracijos proceso metu pagaminta elektros energija – elektros energijos kiekis, pagamintas kartu su naudingąja šilumos energija, kuris apskaičiuojamas pagal Taisyklių 2 priedą.

Kogeneracijos produkcija – kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros ir mechaninės energijų bei naudingosios šilumos energijos kiekių suma.

Mažos galios kogeneracijos įrenginiai – mažesnės kaip 1 MW elektrinės galios kogeneracijos įrenginiai.

Mikrokogeneracijos įrenginiai – mažesnės kaip 50 kW elektrinės galios kogeneracijos įrenginiai.

Naudingoji šilumos energija – tai kogeneracijos proceso metu pagaminta šilumos energija, skirta ekonomiškai pagrįstai paklausai tenkinti.

Registracijos žurnalas – registravimo ir apskaitos dokumentas (spausdintas ar skaitmeninėje laikmenoje).

 

II. KILMĖS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS IR PANAIKINIMAS

 

5. Kilmės pažymėjimus išduoda arba panaikina elektros perdavimo sistemos operatorius (toliau – operatorius).

6. Gamintojas, pageidaujantis įgyti kilmės pažymėjimą, pateikia operatoriui laisvos formos prašymą ir šiuos duomenis:

6.1. gamintojo buveinės registracijos arba gyvenamosios vietos adresą;

6.2. elektros energijos gamybos vietos adresą;

6.3. gamintojo vadovo patvirtintas leidimo gaminti elektros energiją ir leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus kopijas;

6.4. eksploatuojamų KB skaičių ir kiekvieno KB technologijos tipą pagal Taisyklių 1 priedo 1 punkte pateiktą klasifikaciją;

6.5. kiekvieno KB eksploatavimo pradžios datą;

6.6. kiekvieno KB įrengtąją elektrinę galią;

6.7. kiekvieno KB nominalųjį elektros efektyvumą;

6.8. kiekvieno KB įrengtąją šiluminę galią;

6.9. kiekvieno KB nominalųjį šilumos efektyvumą;

6.10. kiekviename KB galimas naudoti kuro rūšis;

6.11. kiekvieno KB prijungimo prie elektros tinklų įtampą;

6.12. KB technologinę schemą, kurioje pavaizduotos KB menamos ribos, energijos ir kuro srautų kryptys ir apskaitos prietaisų vietos;

6.13. kiekviename KB naudoto kuro rūšis, jų kiekius (t arba m3) ir žemutines kuro degimo šilumos vertes (kJ/kg arba kJ/m3);

6.14. kiekviename KB pagamintą naudingosios šilumos energijos kiekį (kWh);

6.15. didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekį, apskaičiuotą pagal Taisyklių 1 priedą (kWh);

6.16. kuro (pirminės energijos) sutaupymą, apskaičiuotą pagal Taisyklių 2 priedą (kWh);

6.17. kiekvienam KB įrenginiui suteiktą ir (ar) teikiamą investicinę paramą;

6.18. ar taikoma ir, jei taikoma, kokios rūšies ir dydžio Lietuvos Respublikos parama energijos vienetui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-289, 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-15, i. k. 2015-19814

 

7. Gamintojas atsako už operatoriui pateiktų duomenų tikslumą ir patikimumą. Pastebėjęs, kad pateikė neteisingus duomenis, arba jiems pasikeitus, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti operatorių ir pateikti jam teisingus duomenis. Gamintojo teikiami duomenys apie energijos srautus ir suvartotą kurą turi būti išmatuoti apskaitos prietaisais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74‑1768; 2006, Nr. 77‑2966) ir kitų teisės aktų reikalavimais.

8. Tais atvejais, kai Metodikos 7 punkte nustatytos sąlygos netenkinamos, kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekis Ekog (kWh) apskaičiuojamas naudojant formulę:

 

Ekog = C Î Qkog ,                                                                                                     (4)

kur:

C

KB gaminamos elektros energijos ir naudingosios šilumos energijos santykis kogeneracijos proceso metu apskaičiuojamas naudojant Metodikos 5 arba 6 formules. Kai KB faktinis elektros ir šilumos energijos santykis nėra žinomas, naudojamos Reglamento I ir II priedų lentelėse pateiktos nustatytosios suderintosios elektros ir šilumos energijų santykio vertės;

Qkog

 

naudingosios šilumos energijos kiekis, kWh.“.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-122, 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09554

 

9. Informaciją apie išduotus kilmės pažymėjimus operatorius skelbia savo interneto svetainėje ir fiksuoja registracijos žurnale.

10. Kilmės pažymėjimas išduodamas pagal operatoriaus nustatytą kilmės pažymėjimo formą, kuriame nurodomi šie duomenys:

10.1. gamintojo pavadinimas, buveinės registracijos adresas, elektros energijos gamybos vietos adresas;

10.2. kilmės pažymėjimo išdavimo data ir jo identifikacijos numeris;

10.3. laikotarpis, kurio metu vyko elektros energijos gamyba didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu;

10.4. naudoto kuro rūšys, jų kiekiai (t arba m3) ir žemutinės kuro degimo šilumos vertės (kJ/kg arba kJ/m3);

10.5. pagamintas naudingosios šilumos energijos kiekis (kWh) ir jos panaudojimas;

10.6. didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekis (kWh), kuriam suteikiamas kilmės pažymėjimas;

10.7. kuro (pirminės energijos) sutaupymas (kWh) gaminant elektros energiją didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu;

10.8. kita, 6.5, 6.7, 6.9, 6.17 ir 6.18 papunkčiuose nurodyta informacija.

Papildyta punktu:

Nr. 1-289, 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-15, i. k. 2015-19814

 

11. Gamintojų pateiktus duomenis tikrina Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos planinių patikrinimų metu arba operatoriaus prašymu.

12. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, patikrinimo metu nustačiusi, kad gamintojas pateikė klaidingus duomenis apie pagamintus energijos kiekius ar sunaudotą kuro kiekį, informuoja apie tai operatorių, kuris nedelsdamas priima sprendimą panaikinti kilmės pažymėjimą, tai paskelbia savo interneto svetainėje ir pažymi registracijos žurnale.

13. Apie panaikintą kilmės pažymėjimą operatorius raštu informuoja gamintoją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti kilmės pažymėjimą priėmimo.

14. Operatorius užtikrina, kad kilmės pažymėjimai būtų išduodami, perduodami ir jų galiojimai panaikinami ir elektroniniu būdu.

Papildyta punktu:

Nr. 1-289, 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-15, i. k. 2015-19814

 

III. KITOSE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE IŠDUOTŲ KILMĖS PAŽYMĖJIMŲ PRIPAŽINIMAS

 

15. Gamintojai, turintys kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą kilmės pažymėjimą ir norintys jį pripažinti Lietuvos Respublikoje, turi pateikti operatoriaus nustatytos formos prašymą pripažinti kilmės pažymėjimą Lietuvos Respublikoje (toliau – prašymas) ir kilmės pažymėjimą arba patvirtintą gamintojo vadovo jo kopiją.

16. Operatorius, gavęs Taisyklių 14 punkte nurodytus dokumentus, apie kilmės pažymėjimo pripažinimą Lietuvos Respublikoje skelbia savo interneto svetainėje, pažymi šį faktą registracijos žurnale ir informuoja kilmės pažymėjimą išdavusią Europos Sąjungos valstybės narės instituciją.

17. Draudžiama į tą patį didelio naudingumo kogeneracijos būdu pagamintos energijos vienetą atsižvelgti ir panaudoti daugiau kaip vieną kartą.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1-289, 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-15, i. k. 2015-19814

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Ginčus tarp operatoriaus ir gamintojo dėl pateiktų duomenų teisingumo sprendžia Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-289, 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-15, i. k. 2015-19814

 

19. Taisykles pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-289, 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-15, i. k. 2015-19814

 

_________________


Elektros energijos, pagamintos didelio

efektyvumo kogeneracijos proceso metu,

kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo

taisyklių

1 priedas

 

kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekio apskaičiavimo metodika

 

1. Kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekio apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika) taikoma apskaičiuojant kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekį, kai naudojamos šios kogeneracijos technologijos:

1.1. kombinuotojo ciklo dujų turbina su šilumos išgavimu;

1.2. priešslėginė garo turbina;

1.3. garų išgavimo kondensacinė turbina;

1.4. dujų turbina su šilumos išgavimu;

1.5. vidaus degimo variklis;

1.6. mikroturbinos;

1.7. Stirlingo variklis;

1.8. kuro elementai;

1.9. garo variklis;

1.10. organinis Rankine ciklas;

1.11. kitos technologijos ar jų deriniai, atitinkantys kogeneracijos sąvoką, pateiktą Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklių 4 punkte.

2. Prieš atliekant skaičiavimus, nustatomos kogeneracijos bloko (toliauKB) ribos.

3. Mikrokogeneracijos įrenginiuose visas pagamintas elektros energijos kiekis priskiriamas kogeneracijos proceso metu pagamintam elektros energijos kiekiui.

4. Atliekant kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekio skaičiavimą, pirmiausia apskaičiuojamas KB bendrasis efektyvumo koeficientas eta (%) pagal formulę:

 

eta=(E+Q(kog))/(f–f(ne kog,Q))*100%,                                                                                        (1)

kur:

E

pagamintas elektros energijos kiekis, kWh;

Qkog

naudingosios šilumos energijos kiekis*, kWh;

f

sunaudoto kuro kiekis, kWh;

fne kog,Q

ne kogeneracijos proceso metu pagamintai šilumos energijai sunaudotas kuro kiekis, kWh.

 

* Prie naudingosios šilumos energijos priskiriama šilumos energija panaudota KB patalpoms šildyti, kurui iškrauti ir jo temperatūrai palaikyti, kai šis kuras naudojamas ne tik KB, bet ir kituose energijos gamybos įrenginiuose, katilams, esantiems už KB ribų, degimo proceso metu tiekiamam orui pašildyti, kitiems šilumos energijos poreikiams, kurie pagrįstai būtų neišvengiami nesant KB. Prie naudingosios šilumos energijos nepriskiriama šilumos energija, kuri lieka KB, t. y. energija, naudojama kondensato, maitinimo ar papildymo vandeniui pašildyti, kurui džiovinti, degimui reikalingam orui pašildyti.

 

5. Kogeneracijos proceso metu pagamintos šilumos energijos kiekis Qkog (kWh) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Qkog = Q - Qne kog ,                                                                                                   (2)

 

kur:

Q

pagamintas šilumos energijos kiekis, kWh;

Qne kog

elektros energijos gamybai nepanaudotas (nepatenkantis į turbiną) pagamintas šilumos energijos kiekis, kWh.

 

6. Ne kogeneracijos proceso metu pagamintai šilumos energijai sunaudotas kuro kiekis fne kog,Q (kWh) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

f(ne kog,Q)=Q(ne kog)/eta(ne kog, Q),                                                                                                   (3)

 

kur:

Qne kog

pagamintas šilumos energijos kiekis, nepanaudotas elektros energijos gamybai, kWh;

etane kog,Q

šilumos gamybos įrenginio efektyvumo koeficientas, %.

 

7. Jei KB bendrasis efektyvumo koeficientas yra ne mažesnis kaip 75 %, kai naudojamos Metodikos 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ir 1.11 punktuose nurodytos technologijos, arba ne mažesnis kaip 80 %, kai naudojamos Metodikos 1.1, 1.3, 1.9 ir 1.10 punktuose nurodytos technologijos, tuomet KB visa pagaminta elektros energija yra priskiriama kogeneracijos proceso metu pagamintai elektros energijai.

8. Jei Metodikos 7 punkte nustatytos sąlygos netenkinamos, tuomet kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekis Ekog (kWh) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Ekog = C * Qkog ,                                                                                                       (4)

kur:

C

elektros energijos ir naudingosios šilumos energijos santykis kogeneracijos blokams veikiant kogeneracijos proceso metu, kuris apskaičiuojamas pagal Metodikos 5 arba 6 formules. Kai kogeneracijos bloko faktinis elektros ir šilumos energijos santykis nėra žinomas, reikia naudoti Metodikos lentelėje pateiktas nustatytąsias elektros ir šilumos energijų santykio vertes;

Qkog

naudingosios šilumos energijos kiekis, kWh.

 

9. Neturint elektrinės ir mechaninės galios praradimo galimybės, elektros ir šilumos energijos santykis C apskaičiuojamas pagal formulę:

 

C=eta(ne kog,E)/(eta(kog)–eta(ne kog,E)),                                                                                                 (5)

 

kur:

etane kog,E

elektros energijos, pagamintos atskirai nuo naudingosios šilumos energijos, gamybos efektyvumo koeficientas, %;

etakog

kogeneracijos proceso efektyvumo koeficientas, %, atitinkamai lygus 75 %, kai naudojamos Metodikos 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ir 1.11 punktuose nurodytos technologijos, arba 80 %, kai naudojamos Metodikos 1.1, 1.3, 1.9 ir 1.10 punktuose nurodytos technologijos.

 

10. Esant elektrinės ir mechaninės galios praradimo galimybei, elektros ir šilumos energijos santykis C apskaičiuojamas pagal formulę:

 

C=eta(ne kog,E)–(beta*Q(kog)))/(eta(kog)–eta(ne kog,E)),                                                                                           (6)

 

kur:

etane kog,E

elektros energijos, pagamintos atskirai nuo naudingosios šilumos energijos, gamybos efektyvumo koeficientas, %;

beta

elektrinės galios praradimo koeficientas, kuris nurodo santykį tarp gaminamos šilumos energijos kiekio pokyčio, esant gaminamos elektros energijos kiekio pokyčiui;

Qkog

naudingosios šilumos energijos kiekis, kWh, apskaičiuojamas pagal (2) formulę;

etakog

kogeneracijos proceso efektyvumo koeficientas, %, atitinkamai lygus 75 %, kai naudojamos Metodikos 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ir 1.11 punktuose nurodytos technologijos, arba 80 %, kai naudojamos Metodikos 1.1, 1.3, 1.9 ir 1.10 punktuose nurodytos technologijos.

 

11. Nesant elektrinės galios praradimo galimybės, elektros energijos gamybos efektyvumo koeficientas ne kogeneracijos proceso metu etanekog,E (%) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

eta(ne kog,E)=E/(f–f(ne kog,Q)))*100%,                                                                                 (7)

 

kur:

E

pagamintas elektros energijos kiekis, kWh;

f

sunaudoto kuro kiekis, kWh;

fne kog,Q

ne kogeneracijos proceso metu pagamintai šilumos energijai sunaudotas kuro kiekis, kWh, apskaičiuojamas pagal (3) formulę.

 

12. Esant elektrinės galios praradimo galimybei, elektros energijos gamybos efektyvumo koeficientas ne kogeneracijos proceso metu etanekog,E (%) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

eta(ne kog,E)=(E+beta*Q(kog))/(f–f(ne kog,Q)))*100%,                                                                                          (8)

 

kur:

E

pagamintas elektros energijos kiekis, kWh;

beta

elektrinės galios praradimo koeficientas;

Qkog

naudingosios šilumos energijos kiekis, kWh;

f

sunaudoto kuro kiekis f, kWh;

fnekog,Q

 

ne kogeneracijos proceso metu pagamintai šilumos energijai sunaudotas kuro kiekis, kWh.

 

13. Elektrinės ir mechaninės galios praradimo koeficientas beta apskaičiuojamas pagal formulę:

 

beta=(e(ne kog)–e(kog))/q(kog),                                                                                                           (9)

 

kur:

enekog

elektrinė galia veikiant kondensaciniu režimu, kW;

ekog

elektrinė galia veikiant vien tik kogeneraciniu režimu, kW;

qkog

kogeneracinio režimo šiluminė galia, kW.

 

Lentelė. Nustatytieji elektros ir šilumos energijos santykiai pagal technologijos tipą

Kogeneracijos technologijos tipas

Nustatytasis elektros ir šilumos energijų santykis, C

Kombinuotojo ciklo dujų turbina su šilumos išgavimu

0,95

Priešslėginė garo turbina

0,45

Garų išgavimo kondensacinė turbina

0,45

Dujų turbina su šilumos išgavimu

0,55

Vidaus degimo variklis

0,75

 

_________________


Elektros energijos, pagamintos didelio

efektyvumo kogeneracijos proceso metu,

kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo

taisyklių

2 priedas

 

kogeneracijos proceso efektyvumo nustatymo metodika

 

1. Kogeneracijos proceso efektyvumo nustatymo metodika (toliau – Metodika) taikoma kogeneracijos proceso efektyvumui nustatyti ir sutaupytam kurui apskaičiuoti.

2. Kogeneracijos proceso efektyvumui ir sutaupytam kurui apskaičiuoti naudojami dydžiai, nustatyti kogeneracijos blokui (toliau – KB) veikiant įprastomis eksploatacijos sąlygomis.

3. Didelio efektyvumo kogeneracijos procesas turi atitikti šiuos reikalavimus:

3.1. pasiekti ne mažiau kaip 10 % sutaupyto kuro, palyginti su atskira palyginamąja šilumos ir elektros energijos gamyba;

3.2. pasiekti ne mažiau kaip 0 % sutaupyto kuro mažesnės nei 1 MW elektrinės galios KB.

4. Kogeneracijos proceso metu sutaupyto kuro dalis KSd (%) apskaičiuojama pagal formulę:

 

KS(d)=(1–1/((eta(kog,Q)/eta(Qats))+(eta(kog,W)/eta(Eats))))*100%,                                                                       (1)

 

kur:

etakog, Q

naudingosios šilumos energijos efektyvumo koeficientas, %;

etaQats

šilumos energijos gamybos efektyvumo suderintoji atskaitinė vertė, %;

etakog, E

kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos efektyvumo koeficientas, %;

etaEats

elektros energijos gamybos efektyvumo suderintoji atskaitinė vertė, %.

 

5Kogeneracijos proceso metu pagamintos šilumos energijos efektyvumo koeficientas etakog,Q (%) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

eta(kog,Q)=Q(kog)/(f–f(ne kog,Q)))*100%,                                                                                 (2)

 

kur:

Qkog

naudingosios šilumos energijos kiekis, kWh;

f

sunaudoto kuro kiekis, kWh;

fne kog,Q

ne kogeneracijos proceso metu pagamintai šilumos energijai sunaudotas kuro kiekis, kWh.

 

6. Kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos efektyvumo koeficientas etakog,E (%) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

eta(kog,E)=E(kog)/(f–f(ne kog,E)))*100%,                                                                                 (3)

 

kur:

Ekog

elektros energijos kiekis, pagamintas kartu su naudingąja šilumos energija, kWh;

f

sunaudoto kuro kiekis, kWh;

fne kog,E

ne kogeneracijos proceso metu pagamintai elektros energijai sunaudotas kuro kiekis, kWh.

 

7. Ne kogeneracijos proceso metu pagamintai elektros energijai sunaudotas kuro kiekis fne kog,E (kWh) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

f(ne kog,E)=E(ne kog)/eta(ne kog, E),                                                                                                 (4)

 

kur:

Ene kog

ne kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros energijos kiekis, kWh;

etane kog,E

elektros energijos, pagamintos atskirai nuo naudingosios šilumos energijos, gamybos efektyvumo koeficientas, %.

 

8Ne kogeneracijos proceso metu pagamintas elektros energijos kiekis Ene kog (kWh) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Ene kog = E – Ekog ,                                                                                                  (5)

 

kur:

E

pagamintas elektros energijos kiekis, kWh;

Ekog

elektros energijos kiekis, pagamintas kartu su naudingąja šilumos energija, kWh.

 

9. Kogeneracijos proceso metu kuro sutaupymas KS (kWh) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

KS=(f(kog)/(1–KS(d))–f(kog),                                                                                         (6)

 

kur:

KSd

kogeneracijos proceso metu sutaupyto kuro dalis, %, apskaičiuojama pagal Metodikos (1) formulę;

fkog

kogeneracijos proceso metu sunaudoto kuro kiekis, kWh.

 

10Kogeneracijos proceso metu sunaudotas kuras fkog (kWh) apskaičiuojamas pagal formulę:

fkog = f – fne kog,Efne kog,Q ,                                                                                    (7)

 

kur:

f

sunaudotas kuro kiekis, kWh;

fne kog, E

ne kogeneracijos proceso metu pagamintai elektros energijai sunaudotas kuro kiekis, kWh, apskaičiuojamas pagal Metodikos (4) formulę.

fne kog, Q

ne kogeneracijos proceso metu pagamintai šilumos energijai sunaudotas kuro kiekis, kWh, apskaičiuojamas pagal Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklių 1 priedo (3) formulę.

 

11. Skaičiuojant KB vykusio kogeneracijos proceso KS, naudojamos Reglamento I ir II priedų lentelėse pateiktos elektros ir šilumos energijų gamybos efektyvumo suderintosios atskaitinės vertės, kurios turi būti patikslintos atitinkamais pataisos koeficientais, atsižvelgiant į Reglamento 2 straipsnio nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-122, 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09554

 

12. Elektros energijos gamybos efektyvumo suderintoji atskaitinė vertė (toliau – atskaitinė vertė) parenkama iš Reglamento I priedo lentelės, atsižvelgiant į KB naudotą kuro rūšį ir metus, kai minėtame KB buvo pradėta elektros energijos gamyba. Atskaitinės vertės taikomos atsižvelgiant į Reglamento 3 ir 4 straipsnių nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-122, 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09554

 

13. Jei KB buvo rekonstruotas ir rekonstravimui panaudotos išlaidos viršijo 50% naujo KB statybai reikalingų investicijų sumos, Reglamento 3 ir 4 straipsnių taikymo tikslais naudojama tų metų, kuriais, rekonstravus KB įrenginius, pradėta elektros energijos gamyba, atskaitinė vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-122, 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09554

 

14Atskaitinės vertės turi būti patikslintos atsižvelgiant į Reglamento 2 straipsnio nuostatas, įvertinus naudotų kuro rūšis, šalies vidutinę metinę oro temperatūrą ir gaminamos elektros energijos įtampą bei jos sunaudojimo vietą pagal šią veiksmų seką:

14.1. Jei KB buvo naudota daugiau kaip viena kuro rūšis, atskaitinė vertė turi būti patikslinta naudojant svertinio vidurkio metodą proporcingai sunaudotoms kuro rūšims.

14.2Atsižvelgiant į vidutinę metinę oro temperatūrą pagal Reglamento III priede pateiktą metodiką, Lietuvos Respublikai atskaitinę vertę reikia padidinti 0,9 procentinio punkto.

14.3Atskaitinė vertė turi būti patikslinta naudojant svertinio vidurkio metodą proporcingai elektros energijos naudojimo vietai ir elektros įtampai, taikant Reglamento IV priedo lentelėse pateiktus pataisos koeficientus, kurie sąlygiškai įvertina elektros energijos nuostolius perdavimo ir paskirstymo tinkluose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-122, 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09554

 

15. Šilumos energijos gamybos efektyvumo suderintoji atskaitinė vertė turi būti patikslinta naudojant svertinio vidurkio metodą proporcingai sunaudotoms kuro rūšims, jei KB buvo naudota daugiau kaip viena kuro rūšis.

 

1. Neteko galios nuo 2016-04-16

Lentelės naikinimas:

Nr. 1-122, 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09554

 

2. Neteko galios nuo 2016-04-16

Lentelės naikinimas:

Nr. 1-122, 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09554

 

3. Neteko galios nuo 2016-04-16

Lentelės naikinimas:

Nr. 1-122, 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09554

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-289, 2015-12-14, paskelbta TAR 2015-12-15, i. k. 2015-19814

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 1-216 „Dėl Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-122, 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09554

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 1-216 „Dėl Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo