Suvestinė redakcija nuo 2015-11-01 iki 2016-03-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 130-6581, i. k. 112203NISAK0001-220

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

2012 m. lapkričio 7 d. Nr. 1-220

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 15 punktu ir 28 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 45 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ 1.15 papunkčiu ir įgyvendindamas 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16), 14 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimus:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

1. T v i r t i n u Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.;

2.2. energetikos darbuotojus atestuoja sertifikavimo įstaigos arba energetikos įmonės Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

2.3. šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodytos sertifikavimo įstaigos ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 1 d. privalo akredituotis pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ nustatytus reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-158, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-23, i. k. 2015-10054

 

2.4. iki šio įsakymo įsigaliojimo energetikos darbuotojams išduoti atestatai eksploatuoti energetikos įrenginius pagal Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 4-122 (Žin., 2005, Nr. 41-1321; 2006, Nr. 112-4288), galioja iki atestate nurodyto termino.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-86, 2013-04-22, Žin., 2013, Nr. 43-2131 (2013-04-27), i. k. 113203NISAK00001-86

 

3. Pavedu šio įsakymo vykdymo kontrolę energetikos viceministrui pagal veiklos sritį.

Papildyta punktu:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                      Arvydas Sekmokas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220

 

ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS STATANČIŲ IR EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato:

1.1. energetikos darbuotojų kvalifikacinius reikalavimus;

1.2. energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus;

1.3. energetikos darbuotojų kategorijų sąrašus ir veiklų ir darbų sritis, kurias suteikia teisę vykdyti išduotas energetikos darbuotojo pažymėjimas;

1.4. energetikos darbuotojų atestavimo proceso dalyvių pagrindines funkcijas;

1.5. energetikos darbuotojų atestavimo (toliau – atestavimas) tvarką;

1.6. energetikos darbuotojų pažymėjimų registro reikalavimus;

1.7. ginčų sprendimo tvarką.

2. Aprašas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 15 punkto, 9 straipsnio 3 dalies 6 punkto ir 28 straipsnio, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 15 punkto ir 45 straipsnio ir 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16) (toliau – Direktyva 2009/28/EB), 14 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

3. Aprašas netaikomas:

3.1. energetikos įmonių vadovų atestavimui (išskyrus Aprašo 6 punkte nurodytą atvejį);

3.2. energetikos įmonių administracijos personalo atestavimui. Administracijos personalas – energetikos įmonių, jų filialų ir struktūrinių padalinių darbuotojai, kurie nevadovauja energetikos objektų ir įrenginių statybai (montavimui) ar eksploatacijai ir tiesiogiai jų neeksploatuoja;

3.3. statybos specialistams, projektuojantiems ir statantiems (montuojantiems) branduolinės energetikos objektus;

3.4. architektams ir statybos inžinieriams, projektuojantiems ir statantiems energetikos objektus, kurie Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka yra priskirti ypatingų statinių kategorijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-101, 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-14, i. k. 2015-05763

 

4. Energetikos darbuotojai, kurie montuoja (įskaitant paleidimą ir derinimą) nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius (biomasės katilus ir nemūrines krosnis, geotermines sistemas ir šilumos siurblius, saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginius) (toliau – atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantys specialistai) pagal Direktyvos 2009/28/EB reikalavimus atestuojami Apraše nustatyta tvarka savanoriškai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

5. Statybos inžinieriai, siekiantys Lietuvos Respublikoje eiti ypatingų statinių (energetikos objektų) statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, yra atestuojami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.02.06: 2012 Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo(toliau – statybos techninis reglamentas STR 1.02.06: 2012), nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-101, 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-14, i. k. 2015-05763

 

6. Energetikos įmonėje nesant atestuoto vadovo pavaduotojo, atsakingo už energetikos įrenginių įrengimą, eksploatavimą ir jų techninę saugą, jos vadovas atestuojamas pagal šio Aprašo reikalavimus, taikomus vadovo pavaduotojui.

7. Už energetikos įmonių darbuotojų atestavimą yra atsakingi energetikos įmonių vadovai arba jų įgalioti asmenys.

8. Vadovai, siekiantys vadovauti energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbams, ir energetikos darbuotojai, išskyrus atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančius specialistus, tiesiogiai atliekantys energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbus, gali žinioms tikrinti (atestuoti) pasirengti savarankiškai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

9. Asmenims, turintiems pagal Aprašą išduotą energetikos darbuotojo pažymėjimą (Aprašo 5 priedas), suteikiama teisė vykdyti energetikos darbuotojo pažymėjime nurodytas veiklas ir darbus. Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos (toliau – sertifikavimo įstaiga) išduotas energetikos darbuotojo pažymėjimas galioja visoje šalyje, o energetikos įmonės išduotas energetikos darbuotojo pažymėjimas suteikia teisę darbuotojui atlikti energetikos darbuotojo pažymėjime nurodytus darbus pagal darbo sutartį su jį išdavusia įmone.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-183, 2013-09-19, Žin., 2013, Nr. 100-4970 (2013-09-21), i. k. 113203NISAK0001-183

 

10. Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos:

10.1Energetikos darbuotojas – fizinis asmuo, statantis, montuojantis ir (ar) eksploatuojantis energetikos objektus ir įrenginius.

10.2Energetikos darbuotojų atestavimas – tikrinimas, ar energetikos darbuotojas pagal einamas pareigas ar faktiškai atliekamą darbą atitinka jam keliamus kvalifikacinius reikalavimus, ar turi reikiamą išsilavinimą ir pakankamą darbo stažą (patyrimą) savo veiklos srityje, ar išmano energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos ir energetikos objektų gaisrinės saugos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų norminių teisės aktų, reguliuojančių energetikos veiklą, reikalavimus.

10.3Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaiga – įstaiga, akredituota pagal Lietuvos standartą LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“.

10.4Už energetikos ūkį atsakingas asmuo – įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens paskirtas atitinkamos kvalifikacijos energetikos darbuotojas, atsakingas už įmonės, jos filialo, padalinio ar atskiro objekto energetikos įrenginių techninę būklę, efektyvų, patikimą ir saugų jų eksploatavimą.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme, kituose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

II. ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO PROCESO DALYVIŲ PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 

11. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija) pagal Aprašą organizuoja energetikos darbuotojų atestavimą.

12. Valstybinės energetikos inspekcijos pagrindinės funkcijos organizuojant energetikos darbuotojų atestavimą:

12.1. interneto svetainėje www.vei.lt skelbia teisės aktų, nustatančių energetikos įrenginių ir objektų įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, energetikos veiklos technologinių procesų ir energetikos objektų gaisrinės saugos reikalavimus, sąrašus pagal kiekvieną energetikos sektorių. Teisės aktų sąrašai turi būti periodiškai peržiūrimi ir atnaujinami pasikeitus jų nustatytam reglamentavimui;

12.2. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) tvirtinti Aprašo 1–4 ir 6 prieduose nurodytų energetikos darbuotojų sąrašus pagal kiekvieną energetikos sektorių. Šie sąrašai turi būti periodiškai (ne rečiau kaip kartą per 5 metus) peržiūrimi ir prireikus patikslinami;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

12.3. derina sertifikavimo įstaigų parengtas sertifikavimo schemas ir kitus, Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024: 2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“, (toliau – Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17024:2012) nurodytus dokumentus, reikalingus vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą;

12.4. prireikus organizuoja apeliacinės komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-335 „Dėl Apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – apeliacinė komisija), posėdžius, kuriuose nagrinėjami darbuotojų, nesutinkančių su atestavimo institucijų (sertifikavimo įstaigų arba energetikos įmonių) sprendimais, pateikti skundai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-101, 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-14, i. k. 2015-05763

 

12.5. analizuoja iš sertifikavimo institucijų (sertifikavimo įstaigų arba energetikos įmonių) gautą informaciją apie atestuotus energetikos darbuotojus, atestavimo procesą, periodiškai ją vertina ir, kalendoriniams metams pasibaigus, savo interneto svetainėje skelbia apibendrintą informaciją.

13. Sertifikavimo įstaigos pagrindinės funkcijos:

13.1. atlieka energetikos darbuotojų atestavimą;

13.2. išduoda energetikos darbuotojo pažymėjimą, sustabdo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą arba panaikina galiojimą;

13.3. parengia ir suderinus su Valstybine energetikos inspekcija patvirtina energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemas ir kitus Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024:2012 nurodytus dokumentus, reikalingus vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą. Energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos turi būti parengtos vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 nustatytais reikalavimais, periodiškai (ne rečiau kaip kartą per 5 metus) peržiūrimos ir prireikus nustatyta tvarka patikslinamos;

13.4. savo interneto svetainėje skelbia:

13.4.1. energetikos darbuotojų atestavimo paslaugų įkainius ir įmokos už suteiktą paslaugą sumokėjimo tvarką;

13.4.2. informaciją apie atestuotus energetikos darbuotojus pagal Aprašo VI skyriuje nustatytą tvarką;

13.4.3. energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemas, atestavimo tvarką ir reikalavimus atestuojamiems darbuotojams;

13.5. renka ir saugo informaciją apie energetikos darbuotų atestavimą;

13.6. tvarko energetikos darbuotojų pažymėjimų registrą;

13.7. Valstybinės energetikos inspekcijos prašymu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pateikia apeliacinės komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-335, posėdžiui reikiamus dokumentus ir informaciją dėl energetikos darbuotojo pateiktos apeliacijos nagrinėjimo;

13.8. pasibaigus kalendoriniams metams (ne vėliau kaip per 2 mėnesius) teikia apibendrintą informaciją apie atestuotus energetikos darbuotojus, atestavimo procesą Valstybinei energetikos inspekcijai.

14. Energetikos įmonės pagrindinės funkcijos:

14.1. sudaro atestuojamų energetikos darbuotojų pareigybių (pozicijų) sąrašus;

14.2. nustato specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus, taikomus įmonės energetikos darbuotojams, kai nėra norminių teisės aktų, nustatančių kvalifikacinius reikalavimus;

14.3. savo nustatyta tvarka turi teisę atlikti įmonės darbuotojų atestavimą Aprašo 1–4 prieduose nustatytais atvejais ir išduoti energetikos darbuotojo pažymėjimą, sustabdyti jo galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą arba panaikinti galiojimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-183, 2013-09-19, Žin., 2013, Nr. 100-4970 (2013-09-21), i. k. 113203NISAK0001-183

 

14.4. Valstybinės energetikos inspekcijos prašymu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pateikia apeliacinės komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-335, posėdžiui reikiamus dokumentus ir informaciją dėl įmonės darbuotojo pateiktos apeliacijos nagrinėjimo.

 

III. ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 

15. Valstybinės svarbos energetikos objektus eksploatuojančių energetikos įmonių vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, privalo turėti atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą energetikos veiklos srityje, taip pat turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, energetikos objektų gaisrinės saugos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus pagal einamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.

16. Energetikos įmonių, kurios neeksploatuoja valstybinės svarbos energetikos objektų, vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą energetikos veiklos srityje, jei toks reikalavimas yra nustatytas pareigybės aprašyme ar nuostatuose, taip pat turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, energetikos objektų gaisrinės saugos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.

17. Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai (specialistai), statantys (montuojantys) energetikos objektus ir įrenginius, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą ir mokymo įstaigos specializuotų kursų (atitinkančių atliekamą darbą) baigimo pažymėjimą.

18. Energetikos įrenginius eksploatuojantys inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai (darbų organizavimo vadovai ir darbų vadovai ir pan.) privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų), gamtos mokslų (fizikos, chemijos, medžiagotyros ir (ar) aplinkotyros) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą ir mokymo įstaigoje arba įmonėje kursų (programų), suteikiančių teisinių ir technologinių žinių, reikalingų atitinkamai veiklos sričiai, baigimo pažymėjimą. Taip pat šie darbuotojai turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, energetikos objektų gaisrinės saugos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-183, 2013-09-19, Žin., 2013, Nr. 100-4970 (2013-09-21), i. k. 113203NISAK0001-183

 

19. Energetikos įrenginius statantiems (montuojantiems) ir (ar) eksploatuojantiems darbininkų kategorijų energetikos darbuotojams bendrieji ir specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą nustatyti energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos ir gaisrinės saugos taisyklėse, reglamentuose, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kituose norminiuose teisės aktuose. Jeigu norminių teisės aktų, nustatančių specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus įmonės energetikos įrenginius statantiems (montuojantiems) ir (ar) eksploatuojantiems energetikos darbuotojams, nėra, tokius reikalavimus turi nustatyti įmonės vadovas arba jo įgalioti asmenys.

191. Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantys specialistai privalo atitikti Aprašo 192–194 punktuose nurodytus reikalavimus ir pradiniam atestavimui pagal Direktyvos 2009/28/EB reikalavimus Apraše nustatyta tvarka turėti mokymo įstaigoje kursų (programų), suteikiančių teisinių ir technologinių žinių, reikalingų atitinkamai veiklos sričiai, taip pat pagerinančių gebėjimus ir praktinius įgūdžius atlikti įrenginių montavimo darbus, baigimo pažymėjimą. Šioms mokymo įstaigoms atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai tvarką ir sąlygas nustato Energetikos ministerija

Papildyta punktu:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

192. Reikalavimai atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantiems specialistams, kurie montuoja biomasės katilus ir nemūrines krosnis:

192.1. santechniko, vamzdžių klojėjo, šildymo inžinieriaus ar sanitarinės ir šildymo ar aušinimo įrangos techniko kvalifikacija;

192.2. per pastaruosius trejus metus sumontuoti bent šeši Aprašo 192 punkte nurodyti įrenginiai

Papildyta punktu:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

193. Reikalavimai atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantiems specialistams, kurie montuoja geotermines sistemas ir šilumos siurblius:

193.1. santechniko ar aušinimo inžinieriaus kvalifikacija;

193.2. baziniai santechniko ir elektromontuotojo įrodomi įgūdžiai (vamzdžių pjovimas, vamzdžių jungčių litavimas, klijavimas, izoliavimas ir sandarinimas, nuotėkio testavimas ir šildymo ar aušinimo sistemų montavimas);

193.3. per pastaruosius trejus metus sumontuoti bent keturi Aprašo 193 punkte nurodyti įrenginiai;

193.4. šilumos siurblius, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, montuojantys specialistai privalo turėti galiojančius:

193.4.1. pažymėjimus, patvirtinančius jų kompetenciją saugiai dirbti su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančias dujų turinčia įranga;

193.4.2. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatus (šis punktas taikomas, kai montuojantys specialistai vykdo veiklą kaip fiziniai asmenys)

Papildyta punktu:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

194. Reikalavimai atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantiems specialistams, kurie montuoja saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginius:

194.1. elektromontuotojo arba santechniko kvalifikacija;

194.2. santechniko, elektromontuotojo ir dangų klojėjo įrodomi įgūdžiai (vamzdžių jungčių litavimas, vamzdžių jungčių klijavimas, sandarinimas, santechninės įrangos nuotėkio testavimas, laidų jungimas, žinios apie pagrindines dengimo medžiagas, hidroizoliacijos ir sandarinimo metodus);

194.3. per pastaruosius trejus metus sumontuoti bent keturi Aprašo 194 punkte nurodyti įrenginiai

Papildyta punktu:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

195. Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantiems specialistams, baigusiems teisės aktų nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą specialią šių specialistų mokymo programą, kuri suteikia įrenginių montavimo žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, atitinkančių trejų metų mokymo laikotarpį Aprašo 192–194 punktuose nustatytiems reikalavimams, Aprašo 191–19punktai netaikomi.

Papildyta punktu:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

IV. ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO REIKALAVIMAI

 

20. Energetikos įmonių vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, privalo periodiškai tobulinti kvalifikaciją. Šie asmenys ne rečiau kaip kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose arba kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, išklausydami ne mažiau kaip 20 akademinių valandų paskaitų.

21. Energetikos darbuotojai, kurie tiesiogiai eksploatuoja elektros, šilumos, dujų ir naftos energetikos įrenginius pagal einamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą, vadovaujantis iš anksto parengtomis kvalifikacijos tobulinimo programomis, turi savo kvalifikaciją tobulinti energetikos įmonėse arba atitinkamose mokymo įstaigose. Energetikos darbuotojų kategorijų (pareigybių), kurias užimantys asmenys privalo periodiškai kelti savo kvalifikaciją, sąrašą nustato energetikos įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Kvalifikacijos tobulinimo trukmė priklauso nuo energetikos įrenginių sudėtingumo ir energetikos darbuotojo praktinio ir teorinio pasirengimo ir turi būti ne mažesnė kaip 16 akademinių valandų per 3 metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-101, 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-14, i. k. 2015-05763

 

22. Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, statantys (montuojantys) energetikos objektus ir įrenginius, privalo periodiškai tobulinti kvalifikaciją. Šie asmenys ne rečiau kaip kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose arba kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose išklausydami ne mažiau kaip 20 akademinių valandų paskaitų.

221. Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantys specialistai, kurie siekia būti atestuoti pagal Direktyvos 2009/28/EB reikalavimus Apraše nustatyta tvarka, privalo periodiškai, ne rečiau kaip kartą per 3 metus, tobulinti savo kvalifikaciją aktualiais atitinkamų įrenginių montavimo klausimais ne trumpesnės nei 8 akademinių valandų trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursuose arba kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

Papildyta punktu:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

23. Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo rezultatai turi būti įforminami kvalifikacijos tobulinimo apskaitos dokumente.

 

V. ATESTAVIMO TVARKA

 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

24. Aprašo 1–4 ir 6 prieduose yra nustatyti energetikos darbuotojų kategorijų sąrašai pagal kiekvieną energetikos sektorių ir nurodyti atsakingi už energetikos darbuotojų atestavimą subjektai. Energetikos darbuotojus atestuoja sertifikavimo įstaigos pagal patvirtintas energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemas arba energetikos įmonės savo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

25. Energetikos įmonės turi teisę atestuoti savo įmonės energetikos darbuotojus, eksploatuojančius energetikos įrenginius, pagal įmonės patvirtintą tvarką arba juos nusiųsti atestuoti į sertifikavimo įstaigas (Aprašo 1–4 ir 6 priedai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

26. Atestuojant tikrinama, ar energetikos darbuotojas atitinka jam keliamus bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus. Energetikos darbuotojų bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai, jeigu jie nustatyti teisės aktuose) turi būti patikrinami iki atestavimo pradžios. Jeigu energetikos darbuotojas netenkina nustatytų bendrųjų kvalifikacinių reikalavimų, – jo žinios nėra tikrinamos. Atestavimo metu žinios tikrinamos naudojantis testais, programomis iš energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos ir energetikos objektų gaisrinės saugos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų norminių teisės aktų, reguliuojančių energetikos veiklą.

27. Atestuotiems energetikos darbuotojams išduodamas energetikos darbuotojo pažymėjimas (toliau – pažymėjimas). Sertifikavimo įstaigos arba energetikos įmonės pagal Aprašo 5 priede nurodytą pažymėjimo pavyzdinę formą pasitvirtina konkrečias pažymėjimo formas (gali būti nustatytos pažymėjimų elektroninės formos). Pažymėjimą išduoda sertifikavimo įstaiga arba energetikos įmonė, kuri Aprašo nustatyta tvarka atliko energetikos darbuotojo atestavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-101, 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-14, i. k. 2015-05763

 

II. ATESTAVIMO RŪŠYS IR PERIODAI

 

28. Nustatomos šios atestavimo rūšys:

28.1. pradinis;

28.2. periodinis;

28.3. papildomas.

29. Pradinis atestavimas energetikos darbuotojui skiriamas ne vėliau kaip po 2 mėnesių nuo priėmimo į darbą dienos, išskyrus atskirų specialybių (pareigybių) darbuotojus, kuriems pasiruošti reikia daugiau laiko. Pradinio atestavimo nukėlimo laiką nustato tiesioginis atestuojamo darbuotojo vadovas, suderinęs pakeitimą su energetikos įmonės vadovu (pavaduotoju) ar jo įgaliotu atstovu.

30. Nustatomi šie energetikos darbuotojų atestavimo periodai:

30.1. ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus atestuojami:

30.1.1. energetikos įmonių vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, organizuoja šiuos darbus, bet tiesiogiai neeksploatuoja veikiančių energetikos įrenginių;

30.1.2. energetikos įrenginius statantys (montuojantys) ir eksploatuojantys inžinerinės kategorijos darbuotojai (specialistai), jeigu teisės aktai nenustato kito periodiškumo;

30.2. ne rečiau kaip kartą per 3 metus atestuojami:

30.2.1. energetikos įrenginius statantys (montuojantys) ir (ar) eksploatuojantys darbininkų kategorijų darbuotojai ir operatyviniai (budintieji) darbuotojai, jeigu teisės aktai nenustato kito periodiškumo;

30.2.2. atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantys specialistai, kurie siekia būti atestuoti pagal Direktyvos 2009/28/EB reikalavimus Apraše nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

31. Papildomas atestavimas energetikos darbuotojui skiriamas:

31.1. energetikos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu ar Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnų reikalavimu, jeigu darbuotojas pažeidė norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus ir dėl to įvyko ar galėjo įvykti avarija, sutrikimas, gaisras arba buvo iškilusi grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei (šiurkštus pažeidimas);

31.2. teisės aktų nustatyta tvarka sudarytų komisijų, tiriančių lengvų, sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, sukėlusių darbuotojų mirtį, energetikos įrenginių avarijų, technologinių sutrikimų ar gaisrų priežastis, sprendimu;

31.3. energetikos įmonės vadovo sprendimu, kai darbuotoją būtina atestuoti įsigaliojus naujam energetikos veiklą reglamentuojančiam norminiam teisės aktui, jeigu tame teisės akte nenustatyta kitaip;

31.4. pasikeitus energetikos darbuotojo pareigoms, jeigu pasikeitė jo eksploatuojami energetikos įrenginiai, darbo pobūdis, arba faktiškai atliekamam darbui.

 

Vi. ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

 

32. Pažymėjimų registro tvarkymo įstaiga – sertifikavimo įstaiga. Pažymėjimų duomenys skelbiami sertifikavimo įstaigos interneto svetainėje.

33. Skelbiami šie pažymėjimų registro duomenys:

33.1. energetikos darbuotojo vardas, pavardė;

33.2. atestavimo sritis, nurodant galiojimo sąlygas ir apribojimus (nurodyti veiklos sritis arba kokių įrenginių parametrų ir kokius darbus gali atlikti);

33.3. pažymėjimo išdavimo data ir unikalus numeris;

33.4. pažymėjimo galiojimo data;

33.5. pirmo pažymėjimo ar kito dokumento, prilyginto pažymėjimui, išdavimo data;

33.6. pažymėjimo galiojimo sustabdymo data ir terminas, kuriam pažymėjimo galiojimas sustabdytas. Pasibaigus pažymėjimo galiojimo sustabdymo terminui, informacija apie pažymėjimo galiojimo sustabdymą sertifikavimo įstaigos interneto svetainėje panaikinama;

33.7. pažymėjimo galiojimo panaikinimo data.

34. Energetikos darbuotojų atestavimo prašymai, testai, kita žinioms tikrinti medžiaga saugomi sertifikavimo įstaigoje Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytą dokumentų saugojimo terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-101, 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-14, i. k. 2015-05763

 

35. Energetikos įmonė, kuri organizavo savo darbuotojų atestavimą, informaciją, susijusią su energetikos darbuotojų atestavimu, kaupia ir saugo savo nustatyta tvarka. Pasibaigus kalendoriniams metams (ne vėliau kaip per 2 mėnesius) apibendrinta informacija elektroninėmis priemonėmis turi būti pateikta Valstybinei energetikos inspekcijai.

 

VII. ATESTAVIMO GINČŲ SPRENDIMAS

 

36. Energetikos darbuotojai, nesutinkantys su sertifikavimo įstaigos sprendimais, gali pateikti apeliacinį skundą dėl atestavimo sprendimo ar dėl kitų priežasčių, susijusių su atestavimo procesu, tai sertifikavimo įstaigai, kuri jį atestavo. Sertifikavimo įstaiga tiria gautus apeliacinius skundus pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus patvirtintas procedūras.

37. Energetikos darbuotojai, nesutinkantys su atestavimo komisijos sprendimais, gali pateikti skundą Valstybinei energetikos inspekcijai, kad jų skundai būtų išnagrinėti apeliacinės komisijos posėdyje.

38. Apeliacinė komisija nagrinėja gautus skundus ir sprendžia ginčus dėl Aprašo nuostatų taikymo pažeidimų ir atestavimo institucijų priimtų sprendimų. Ji turi teisę pavesti sertifikavimo įstaigai arba energetikos įmonei peratestuoti darbuotoją.

39. Apeliacinės komisijos sprendimai dėl energetikos darbuotojų atestavimo yra privalomi. Jų priimti sprendimai dėl darbuotojo atestavimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Energetikos darbuotojas už atestavimo paslaugas turi sumokėti sertifikavimo įstaigos nustatyto dydžio įmoką.

41. Valstybėje narėje įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų, ar jų padalinių energetikos darbuotojai, išskyrus nurodytus statybos techniniame reglamente STR 1.02.06:2012, atestuojami Aprašo nustatyta tvarka. Energetikos darbuotojai, reikiamas žinias ir įgūdžius įgiję kitoje valstybėje narėje ir pateikę įstaigos, akredituotos pagal standartą EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, neatestuojami. Kitoje valstybėje narėje atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojantiems specialistams išduoti atitinkantys Direktyvoje 2009/28/EB nustatytus kriterijus sertifikatai, atestatai ar jiems lygiaverčiai dokumentai, pripažįstami Lietuvos Respublikoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

42. Energetikos darbuotojams, neatestuotiems Aprašo nustatyta tvarka ar neturintiems valstybėse narėse išduotų jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (Aprašo 41 punktas), draudžiama statyti (montuoti) ir eksploatuoti energetikos objektus ir įrenginius, jeigu teisės aktai nenustato kitaip.

421. Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, kurių išsilavinimas neatitinka Aprašo 17 ir 18 punktuose nustatytų išsilavinimo reikalavimų, bet jeigu jie buvo atestuoti iki 2013 m. liepos 1 d. ir turi ne žemesnį kaip techninį specialųjį vidurinį išsilavinimą (politechnikumo ar technikumo baigimo diplomas išduotas iki 1995 m.) arba aukštesniojo mokslo atitinkamos techninės (energetikos, technologijos mokslų, statybos, inžinerijos) srities išsilavinimą (aukštesniojo mokslo baigimo diplomas išduotas iki 2000 m.), gali būti toliau periodiškai atestuojami pagal Aprašo nuostatas.

Papildyta punktu:

Nr. 1-169, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09105

 

43. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

44Pasikeitus teisės aktams, suinteresuotieji asmenys įvertina pakeitimus ir gali siūlyti pakeisti Aprašą.

Papildyta punktu:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

_________________

 

 

Energetikos objektus, įrenginius statančių

ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

 

Nr.

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Institucija, kuri vykdo atestavimą

1.

Elektros įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai3, filialų vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių5 vadovai3 ar jų įgalioti asmenys3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti elektros įrenginių1, 6 eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Energetikos įmonių padalinių vadovai3, atsakingi už elektros įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių1, 6 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

Elektros įrenginius1 asmeniškai apžiūrintis elektrotechnikos darbuotojas3

Asmeniškai apžiūrėti elektros įrenginius1, 6

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

Elektros įrenginių1 operatyvinis darbuotojas3, operatyvinis-remonto darbuotojas3

Atlikti operatyvinio darbuotojo3, operatyvinio-remonto darbuotojo3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

Elektrotechnikos darbuotojas3 vykdantis darbus elektros įrenginiuose1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius1, 6. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo3, darbų vykdytojo3, prižiūrinčiojo3 ir (ar) brigados nario3 funkcijas elektros įrenginiuose1, 6

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

Elektros įrenginius1 paaukštinta įtampa bandantis elektrotechnikos darbuotojas3

Bandyti paaukštinta įtampa elektros įrenginius1, 6

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

Elektros įrenginių1 relinę apsaugą, automatiką, valdymo ir teleinformacines sistemas6 eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas3

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginių1 relinę apsaugą, automatiką, valdymo ir teleinformacines sistemas6

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

Elektrotechnikos darbuotojai3, vykdantys elektros tinklo1 ir jo elektros įrenginių technologinį valdymą

Atlikti elektros tinklo1 ir jo elektros įrenginių technologinį valdymą

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

2.

Elektros energijos vartojimas

Asmuo3, atsakingas už vartotojo elektros ūkį

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius1 ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių1 eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Elektrotechnikos darbuotojas3, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius1

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius1

Sertifikavimo įstaiga

3.

Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Elektros objektų ir įrenginių1, 6 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių1, 6 statybos (montavimo) organizavimą

Organizuoti elektros įrenginių1, 6 statybą (montavimą)

Sertifikavimo įstaiga

Elektros įrenginius1, 6 montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti elektros įrenginius1, 6

Sertifikavimo įstaiga arba energetikos įmonė

 

Pastabos:

1. 1 Nurodyti elektros įrenginių įtampą: iki 1000 V, iki 10 kV, iki 35 kV, iki 110 kV, iki 330 kV, iki 400 kV.

2. 2 Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė.

3. 3 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), nustatyta tvarka atestuojamiems elektrotechnikos darbuotojams gali būti suteiktos šios apsaugos nuo elektros kategorijos: PK, VK, AK.

4. 4 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.

5. 5 Struktūriniai padaliniai yra atskiroje nuo įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.

6. 6 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „elektros įrenginių1 relinės apsaugos eksploatavimas“.

7. Sąvoka „Energetikos įmonė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Energetikos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-183, 2013-09-19, Žin., 2013, Nr. 100-4970 (2013-09-21), i. k. 113203NISAK0001-183

 


Energetikos objektus, įrenginius statančių

ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

 

Nr.

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Institucija, kuri vykdo atestavimą

1.

Šilumos įrenginių eksploatavimas

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimo organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių3 vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti šilumos įrenginių1 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių1 eksploatavimą

Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių1 eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

Šilumos įrenginius1 eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.)

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius1

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

Šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5 eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas6

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių1 apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas5

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

2.

Šilumos vartojimas

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį)

Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą

Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai

Eksploatuoti4 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas

Sertifikavimo įstaiga

3.

Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Šilumos objektų ir įrenginių1 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti šilumos įrenginių1 statybą (montavimą)

Sertifikavimo įstaiga

Šilumos įrenginius1 montuojantys specialistai, darbininkai

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti šilumos įrenginius1

Sertifikavimo įstaiga2 arba energetikos įmonė

4.

Šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW galios šildymo katilais (toliau – šildymo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas

Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklos organizavimą

Organizuoti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklą

Sertifikavimo įstaiga

Įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus

Vadovauti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbams

Sertifikavimo įstaiga

Pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus atliekantys specialistai

Atlikti pastatuose įrengtų šildymo sistemų energinio efektyvumo tikrinimą

Sertifikavimo įstaiga

5.

Oro kondicionavimo sistemų, kurių galia didesnė kaip 12 kW (toliau – oro kondicionavimo sistemos) energinio efektyvumo tikrinimas

Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklos organizavimą

Organizuoti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo veiklą

Sertifikavimo įstaiga

Įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus

Vadovauti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbams

Sertifikavimo įstaiga

Pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimo darbus atliekantys specialistai

Atlikti pastatuose įrengtų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrinimą

Sertifikavimo įstaiga

 

Pastabos:

1. 1 Nurodyti konkretų šilumos įrenginių tipą ir parametrus, pvz.: šilumos įrenginiai iki 25,5 MPa ir iki 450 MW galios, šilumos tinklai iki 500 mm ir didesnio sąlyginio skersmens DN.

2. 2 Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė.

3. 3 Struktūriniai padaliniai yra ne įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.

4. 4 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.

5. 5 Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „šilumos įrenginių apsaugos sistemų eksploatavimas“.

6. 6 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878), nustatyta tvarka atestuojamiems elektrotechnikos darbuotojams gali būti suteiktos šios apsaugos nuo elektros kategorijos: PK, VK, AK.

7. Sąvoka „Energetikos įmonė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Energetikos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-183, 2013-09-19, Žin., 2013, Nr. 100-4970 (2013-09-21), i. k. 113203NISAK0001-183

 

 

 

Energetikos objektus, įrenginius statančių

ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo

tvarkos aprašo

3 priedas

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2015 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1-101 redakcija)

 

 

GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOS SEKTORIŲ DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

 

Nr.

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Institucija, kuri vykdo atestavimą

1.

Biodujų gamyba

Biodujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti biodujų gamybos įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Biodujų įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimą

Vadovauti biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Biodujų gamybos įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) biodujų gamybos įrenginius ir (ar) vadovauti biodujų įrenginių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Biodujų gamybos įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) biodujų gamybos įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

2.

Gamtinių dujų skystinimas

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už SGD terminalo infrastruktūros eksploatavimo organizavimą

Organizuoti SGD terminalo infrastruktūros eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

SGD įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už SGD terminalo infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti SGD terminalo infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

SGD terminalo infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) SGD terminalo infrastruktūros įrenginius4 ir (ar) vadovauti SGD terminalo infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

SGD terminalo infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) SGD terminalo infrastruktūros įrenginius4

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

3.

Gamtinių dujų laikymas

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Gamtinių dujų įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimą

Vadovauti gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Gamtinių dujų saugyklos įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų saugyklos įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų saugyklos įrenginių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų saugyklos įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų saugyklos įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

4.

Gamtinių dujų perdavimas

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo organizavimą

Organizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų perdavimo sistemos4 (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, dujų kompresorių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių, apskaitos sistemų, matavimo priemonių ir automatikos sistemų) eksploatavimą

Vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos4 (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, dujų kompresorių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių, apskaitos sistemų, matavimo priemonių ir automatikos sistemų) eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Specialistai, vykdantys gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, dujų kompresorių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių, apskaitos sistemų, matavimo priemonių ir automatikos sistemų) įrenginių technologinį valdymą

Atlikti gamtinių dujų perdavimo sistemos (didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio vamzdynų, dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, dujų kompresorių stočių, apsaugos nuo korozijos įrenginių, apskaitos sistemų, matavimo priemonių ir automatikos sistemų) ir jos įrenginių technologinį valdymą

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stotis bei jų įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stotis bei jų įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stočių bei jų įrenginių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stotis ir jų įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo ir apskaitos stotis bei jų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis ir jų įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis ir jų įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių bei jų įrenginių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis ir jų įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis ir jų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos ir jos įrenginių apsaugos nuo korozijos įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos sistemas, matavimo priemones ir automatikos sistemas eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, tikrinti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos sistemas, matavimo priemones ir automatikos sistemas ir (ar) vadovauti gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos sistemų, matavimo priemonių ir automatikos sistemų eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos sistemas, matavimo priemones ir automatikos sistemas eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, tikrinti, bandyti, paleisti ir derinti) gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos sistemas, matavimo priemones ir automatikos sistemas

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

5.

Gamtinių dujų skirstymas

Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už skirstymo sistemos eksploatavimo organizavimą

Organizuoti gamtinių dujų skirstymo sistemos įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų skirstymo sistemos4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemų, dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos įrenginių, matavimo priemonių) eksploatavimą

Vadovauti ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemų4, 5, dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos įrenginių, matavimo priemonių eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Skirstymo sistemas4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones) eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemas4, 5, vartotojų gamtinių dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones ir (ar) vadovauti ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemų4, 5, dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, apsaugos nuo korozijos įrenginių, dujų kiekio ir kitų matavimo priemonių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Skirstymo sistemas4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones) eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemas4, 5, vartotojų gamtinių dujų sistemas, dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų apskaitos sistemas, apsaugos nuo korozijos įrenginius, matavimo priemones)

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

6.

Suskystintų naftos dujų laikymas, pilstymas, skirstymas ir tiekimas

Suskystintų naftos dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Suskystintų naftos dujų įmonės filialų vadovai, struktūrinių padalinių vadovai, atsakingi už suskystintų naftos terminalų, saugyklų, pilstymo stočių ir pilstymo postų įrenginių eksploatavimą

Vadovauti suskystintų naftos dujų sistemų4 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimui

Sertifikavimo įstaiga

Suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius ir (ar) vadovauti suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų naftos dujų sistemų4, 5 (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

7.

Degiųjų dujų vartojimas

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės2 vadovas ar jos įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemų eksploatavimą

Vadovauti vartotojų degiųjų dujų sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Vartotojų degiųjų dujų sistemas4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degiųjų dujų sistemą4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) vadovauti vartotojų degiųjų dujų

sistemos4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių, dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemų) eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga

Vartotojų degiųjų dujų sistemas4, 5 (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degiųjų dujų sistemą4, 5 (ne didesnio kaip 16bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas)

Sertifikavimo įstaiga

Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių vadovai ir jų įgalioti asmenys, atsakingi už degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti suskystintų naftos dujų degalinės ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Įmonės, eksploatuojančios suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalines, filialų vadovai, struktūrinių padalinių vadovai, atsakingi už suskystintų naftos dujų ar suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimą

Vadovauti suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Suskystintų naftos dujų ar ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų naftos ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginius ir (ar) vadovauti suskystintų naftos ar (ir) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų naftos ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

8.

Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių 5 statyba (įrengimas)

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių 5 statybos (įrengimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už dujų įrenginių statybos (įrengimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginių5 statybą (įrengimą)

Sertifikavimo įstaiga

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius5 įrengiantys specialistai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius5 ir (ar) vadovauti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginių5 įrengimo, bandymo, derinimo, paleidimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1, arba energetikos įmonė

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius5 įrengiantys darbininkai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius5

Sertifikavimo įstaiga1, arba energetikos įmonė

 

Pastabos:

1. Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė.

2. Ūkio subjektas, Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka įsigijęs atestatą atlikti gamtinių dujų ar suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo darbus.

3. Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.

4. Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių eksploatavimas“.

5. Galima detalizuoti pagal darbinį slėgį gamtinių dujų sistemas ir įrenginius, suskystintų naftos dujų įrenginius, taip pat nurodyti degiųjų dujų rūšį.

 

________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-183, 2013-09-19, Žin., 2013, Nr. 100-4970 (2013-09-21), i. k. 113203NISAK0001-183

Nr. 1-101, 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-14, i. k. 2015-05763

 

 


 

Energetikos objektus, įrenginius statančių

ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo

tvarkos aprašo

4 priedas

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2015 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1-101 redakcija)

 

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

 

Nr.

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Institucija, kuri vykdo atestavimą

1.

Naftos perdirbimas

Naftos perdirbimo įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Naftos perdirbimo įmonės padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos perdirbimo įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti naftos perdirbimo įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Naftos perdirbimo įrenginius4 eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos perdirbimo įrenginius4  ir (ar) vadovauti naftos perdirbimo įrenginių3 eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Naftos perdirbimo įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos perdirbimo įrenginius4

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

2.

Naftos, naftos produktų transportavimas, laikymas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros: magistralinių naftotiekių, produktotiekių, jūrinių vamzdynų, perpumpavimo stočių, terminalo įrenginių, saugyklų (toliau – infrastruktūros įrenginiai) eksploatavimo organizavimą

Organizuoti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių2 vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4  ir (ar) vadovauti naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginių4 eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4 eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) naftos, naftos produktų infrastruktūros įrenginius4

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

3.

Naftos produktų vartojimas

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą

Organizuoti skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą

Sertifikavimo įstaiga

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių4 eksploatavimą

Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių4 eksploatavimo3 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Sertifikavimo įstaiga

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4 ir (ar) vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių4 eksploatavimo darbams

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai

Eksploatuoti3 (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) skystojo kuro degalinės įrenginius4  

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

4.

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių statybos (įrengimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų įrenginių statybos (įrengimo) organizavimą įmonėje

Organizuoti naftos, naftos produktų įrenginių statybą (įrengimą)

Sertifikavimo įstaiga

Naftos, naftos produktų įrenginius įrengiantys specialistai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius ir (ar) vadovauti naftos, naftos produktų įrenginių įrengimo, bandymo, derinimo, paleidimo darbams.

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

Naftos, naftos produktų įrenginius įrengiantys darbininkai

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti naftos, naftos produktų įrenginius

Sertifikavimo įstaiga1 arba energetikos įmonė

 

Pastabos:

1. Atestavimo tvarką pasirenka energetikos įmonė.

2. Struktūriniai padaliniai yra atskiroje nuo įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.

3. Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „technologinis valdymas“.

4. Galima nurodyti ir atskiras atestavimo sritis, pvz., „naftos terminalo įrenginių eksploatavimas“.

 

____________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-183, 2013-09-19, Žin., 2013, Nr. 100-4970 (2013-09-21), i. k. 113203NISAK0001-183

Nr. 1-101, 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-14, i. k. 2015-05763

 

 

 

 

Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Energetikos darbuotojo pažymėjimo

formos pirmos pusės pavyzdys)

(Energetikos darbuotojo pažymėjimo

formos antros pusės pavyzdys)

 

 

_______________

(pažymėjimą išdavusios sertifikavimo įstaigos ar energetikos įmonės pavadinimas)

 

ENERGETIKOS DARBUOTOJO

PAŽYMĖJIMAS

 

______ Nr. ______

(data)

 

 

 

1. Veiklos sritis1:

________________________

________________________

________________________

2. Energetikos darbuotojo kategorija2: _______

________________________

________________________

________________________

________________________

3. Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės3: _________

________________________

________________________

________________________

 

4. Darbuotojas atestuotas4 pagal sertifikavo schemą arba energetikos įmonės patvirtintą atestavimo tvarką.

 

5. Sertifikavimo įstaigos ar energetikos įmonės informacinis telefonas Nr.

________________________

registro duomenų interneto adresas ____________

 

FOTO

2,5 x 3

 

______________

(vardas, pavardė)

______________

 

 

Pažymėjimas galioja iki 20.... m. .............. d.

 

Pažymėjimą išdavusios sertifikavimo įstaigos ar energetikos įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo

A. V.     (parašas)     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Pastabos:

1. Nurodomi atitinkami duomenys iš Aprašo 1–4 priedų antrojo stulpelio arba 6 priedo pirmojo stulpelio.

2. Nurodomi atitinkami duomenys iš Aprašo 1–4 priedų trečiojo stulpelio arba 6 priedo antrojo stulpelio.

3. Nurodomi atitinkami duomenys iš Aprašo 1–4 priedų ketvirtojo stulpelio arba 6 priedo trečiojo stulpelio.

4. Nurodoma konkreti energetikos darbuotojų kategorijos sertifikavimo schema arba įmonės patvirtinta atestavimo tvarka.

5. Rekomenduojami energetikos darbuotojo pažymėjimo išmatavimai: plotis – 5,4 cm, aukštis – 8,6 cm.

__________________

Pastabos pakeitimai:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-183, 2013-09-19, Žin., 2013, Nr. 100-4970 (2013-09-21), i. k. 113203NISAK0001-183

 

 

 

 

Energetikos objektus, įrenginius statančių
ir eksploatuojančių darbuotojų
atestavimo tvarkos aprašo
6 priedas

 

 

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ,
KURIE pagal Direktyvos 2009/28/EB reikalavimus ATESTUOJAMI SAVANORIŠKAI, SĄRAŠAS

 

Veiklos sritis

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės

Institucija, kuri vykdo atestavimą

Nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimas

Biomasės katilus ir nemūrines krosnis montuojantys specialistai

Atlikti biomasės katilų ir nemūrinių krosnių montavimą (įskaitant paleidimą ir derinimą)

 

Sertifikavimo įstaiga

Geotermines sistemas ir šilumos siurblius montuojantys specialistai

Atlikti geoterminių sistemų ir šilumos siurblių montavimą (įskaitant paleidimą ir derinimą)

Sertifikavimo įstaiga

Saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginius montuojantys specialistai

Atlikti saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginių montavimą (įskaitant paleidimą ir derinimą)

Sertifikavimo įstaiga

 

 

———————————

Papildyta priedu:

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-86, 2013-04-22, Žin., 2013, Nr. 43-2131 (2013-04-27), i. k. 113203NISAK00001-86

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 "Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-183, 2013-09-19, Žin., 2013, Nr. 100-4970 (2013-09-21), i. k. 113203NISAK0001-183

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 "Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-169, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09105

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-331, 2014-12-30, paskelbta TAR 2015-01-05, i. k. 2015-00042

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-101, 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-14, i. k. 2015-05763

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-158, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-23, i. k. 2015-10054

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo