Suvestinė redakcija nuo 2013-06-21 iki 2014-02-28

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 129-6489, i. k. 1121100NUTA00001323

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS STATUSO IR PAVADINIMO PAKEITIMO, VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO NUOSTATŲ, PERSONALO VALDYMO KOMISIJOS SUDĖTIES IR PERSONALO VALDYMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 31 d. Nr. 1323

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2005, Nr. 67-2405; 2007, Nr. 72-2831; 2010, Nr. 71-3541) 22 straipsnio 8 ir 9 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 161, 17, 22, 29, 30, 311, 32, 34, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 69-3523) 27 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2006, Nr. 4-97; 2007, Nr. 69-2723; 2009, Nr. 154-6960; 2012, Nr. 69-3523) 49 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos statusą – iš įstaigos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos į Vyriausybės įstaigą, ir pavadinimą – iš „Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“ į „Valstybės tarnybos departamentas“.

2. Patvirtinti pridedamus:

2.1. Valstybės tarnybos departamento nuostatus;

2.2. Personalo valdymo komisijos sudėtį;

2.3. Personalo valdymo komisijos nuostatus.

3. Įgalioti Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui šiuo nutarimu patvirtintus Valstybės tarnybos departamento nuostatus ir kitus pakeitimams įregistruoti būtinus dokumentus.

4. Pavesti vidaus reikalų ministrui tvirtinti personalinę Personalo valdymo komisijos sudėtį.

5. Šis nutarimas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                    ARTŪRAS MELIANAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1323

 

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnybos departamentas (toliau – Departamentas) yra valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) įstaiga, dalyvaujanti formuojant ir įgyvendinanti valstybės tarnybos srities valstybės politiką.

2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymu (Žin., 2000, Nr. 7-178; 2003, Nr. 38-1655), kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Valstybės tarnybos departamento nuostatais (toliau – Nuostatai) ir kitais teisės aktais.

3. Departamentas yra iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) nustatyta tvarka. Departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

4. Departamentas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Departamento buveinės adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Lietuvos Respublika.

5. Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Departamento veiklą, tvirtina ir keičia Nuostatus, priima sprendimą dėl Departamento buveinės pakeitimo, sprendžia kitus Nuostatuose ir kituose teisės aktuose Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Departamento vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Departamento interneto svetainėje (www.vtd.lt) ir kitose visuomenės informavimo priemonėse, o teisės aktų nustatytais atvejais – ir kituose oficialiuose teisės aktų skelbimo šaltiniuose.

7. Nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Departamento veiklos tikslai:

8.1. dalyvauti formuojant visuomenės poreikius atitinkančią, atsakingą ir atskaitingą už veiklos rezultatus, diegiančią naujoves, lanksčią, skaidrią ir konkurencingą valstybės tarnybą;

8.2. užtikrinti metodologinį vadovavimą valstybės tarnybai;

8.3. užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimą.

9. Departamentas, siekdamas Nuostatų 8.1 punkte nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

9.1. atlieka su valstybės tarnyba ir personalo valdymu valstybės tarnyboje susijusių teisės aktų projektų nagrinėjimą, derinimą, tikslinimą ir su jais susijusią tikslinę analizę, taip pat teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus, galinčius turėti poveikį tokių teisės aktų kokybei;

9.2. analizuoja žmogiškųjų išteklių poreikį valstybės tarnyboje, teikia metodines rekomendacijas dėl valstybės tarnautojų poreikio atitinkamose valstybės valdymo srityse;

9.3. koordinuoja valstybės tarnautojų mokymą;

9.4. analizuoja valstybės tarnautojų mokymo ir karjeros poreikius ir teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl įgyvendinimo, imasi priemonių pritraukti gabius asmenis į valstybės tarnybą ir skatinti jų veiksmingą panaudojimą valstybės tarnyboje;

9.5. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse organizacijose ir institucijose, Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtose institucijose, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtose organizacijose (konsorciumuose), civilinėse tarptautinėse operacijose ar misijose, užsienio valstybių institucijose (toliau – užsienio institucijos) sklaidą, organizuoja pretendentų į pareigas užsienio institucijose ir delegavimo rezervą atrankas ir juos atrenka;

9.6. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja informacijos apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose ar užsienio institucijose galimybes sklaidą, o prireikus organizuoja valstybės tarnautojų, siunčiamų tobulinti kvalifikacijos užsienio institucijose, atrankas.

10. Departamentas, siekdamas Nuostatų 8.2 punkte nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

10.1. analizuoja patirtį valstybės tarnybos valdymo klausimais, dalyvauja kuriant personalo valdymo standartus valstybės tarnyboje, teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms personalo valdymo valstybės tarnyboje tobulinimo klausimais;

10.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemones, teikia metodinę pagalbą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo klausimais;

10.3. vykdo valstybės tarnybos valdymo gerosios patirties sklaidą;

10.4. rengia susitikimus, kuriuose aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos, su personalo valdymo specialistais.

11. Departamentas, siekdamas Nuostatų 8.3 punkte nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

11.1. prižiūri, kaip įgyvendinami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir su juo susiję teisės aktai; teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka atlieka patikrinimus valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose; seka visuomenės informavimo priemonių skelbiamą informaciją apie valstybės tarnybą ir personalo valdymą valstybės tarnyboje, tiria šią informaciją, jeigu yra pagrįstų duomenų apie galimą pažeidimą;

11.2. tiria asmenų pranešimus, skundus ir prašymus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

11.3. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina fizinius ir juridinius asmenis, siekiančius mokyti valstybės tarnautojus, tvirtina ir registruoja valstybės tarnautojų mokymo programas, atlieka jų įgyvendinimo kokybės priežiūrą;

11.4. skelbia apie konkursus valstybės tarnautojo pareigoms ir atrankas į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nustatyta tvarka;

11.5. tikrina pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas bendruosius gebėjimus ir vadovavimo gebėjimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 537, 2013-06-12, Žin., 2013, Nr. 65-3249 (2013-06-20), i. k. 1131100NUTA00000537

 

11.6. administruoja valstybės tarnautojų rezervą, kurį sudaro pretendentai į valstybės tarnautojo pareigas, kurių bendrieji ir vadovavimo gebėjimai, taip pat užsienio kalbos mokėjimas atitinka nustatytus reikalavimus, asmenys, kurie Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka turi teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, taip pat asmenys, kurie Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 2, 3 ir 15 dalių pagrindu atleisti iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo, asmenys, kurie atleisti iš valstybės tarnautojo pareigų sudarius šalių susitarimą dėl įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu), karjeros valstybės tarnautojo atleidimo (kai mokama kompensacija Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 41 straipsnio 6 dalies 2 punkte nustatytu būdu), buvę pakaitiniai valstybės tarnautojai (išskyrus pakaitinius valstybės tarnautojus, kuriems suėjo 65 metai), kurie pareigas nepertraukiamai ėjo ne mažiau kaip dvejus metus ir atleisti iš pareigų dėl negalėjusio eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojo sugrįžimo; nustatyta tvarka organizuoja valstybės tarnautojų kaitumą;

11.7. tvarko Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą;

11.8. teisės aktų nustatyta tvarka tikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų prašymus išduoti valstybės tarnautojo pažymėjimus, atnaujinti juose įrašytus valstybės tarnautojo sertifikatus, formuoja Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos teikiamus užsakymus išrašyti valstybės tarnautojo pažymėjimus, atnaujinti juose įrašytus valstybės tarnautojo sertifikatus.

12. Departamentas teisės aktų nustatyta tvarka išduoda, keičia, skelbia negaliojančiais tarnybinius pasus, organizuoja jų sunaikinimą, atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. DEPARTAMENTO TEISĖS

 

13.Departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

13.1. nemokamai gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, valstybės tarnautojų, taip pat valstybės ar žinybinių registrų informaciją, kurios reikia jo funkcijoms atlikti;

13.2. nurodyti valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai pašalinti teisės aktų pažeidimus, nustatyti terminą sprendimams vykdyti, įpareigoti pateikti informaciją apie nurodymų vykdymą; jeigu šios institucijos ir įstaigos pažeidimų nepašalina, turi teisę pranešti apie tai aukštesnės pagal pavaldumą institucijos ar įstaigos vadovui, o savivaldybių institucijų ir įstaigų atveju – ir Vyriausybės atstovui;

13.3. rengti ir valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teikti rekomendacijas, kuriose išdėstoma Departamento nuomonė apie Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimą arba apibendrinama valstybės tarnybos valdymo ir personalo valdymo valstybės tarnyboje geroji patirtis;

13.4. kviesti ekspertus (konsultantus) valstybės tarnybos ir personalo valdymo valstybės tarnyboje reglamentavimo, taip pat kitiems įstaigos kompetencijos klausimams spręsti;

13.5. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius valstybės tarnybos ir personalo valdymo valstybės tarnyboje klausimais;

13.6. pagal kompetenciją bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniais asmenimis;

13.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 


IV. DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

14. Departamentas veikia pagal Vyriausybės nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus strateginį ir metinį veiklos planus. Departamento strateginį veiklos planą tvirtina vidaus reikalų ministras, o metinį veiklos planą – Departamento direktorius, suderinęs su vidaus reikalų ministru.

15. Departamento administracijos struktūrą tvirtina Departamento direktorius.

16. Departamentas, jo administracijos padaliniai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, savo veiklą organizuoja pagal Departamento nuostatus ir Departamento direktoriaus tvirtinamas Departamento vidaus tvarkos taisykles, darbo reglamentą, administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus.

17. Departamento direktorius:

17.1. organizuoja Departamento veiklą, asmeniškai atsako už Departamentui nustatytų veiklos tikslų siekimą ir funkcijų atlikimą;

17.2. atstovauja Departamentui;

17.3. priima įsakymus ir tikrina, kaip jie įgyvendinami;

17.4. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas, atleidžia iš jų Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisės aktų nustatyta tvarka juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, suteikia atostogas, siunčia juos į komandiruotes, vykdo kitus darbdavio įgaliojimus personalo valdymo srityje;

17.5. tvirtina Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Departamentui Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus, tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

17.6. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

18. Departamento direktorius gali turėti pavaduotoją (-ų), kuris (-ie) tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) Departamento direktoriui. Departamento direktoriaus pavaduotojas (-ai) į pareigas priimamas (-i) ir iš jų atleidžiamas (-i) Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

19. Jeigu Departamento direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus įgaliotas Departamento direktoriaus pavaduotojas.

20. Departamento direktoriaus pavaduotojas (-ai):

20.1. Departamento direktoriaus jam (-iems) nustatytose administravimo srityse atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;

20.2. padeda Departamento direktoriui nustatyti Departamento strateginius tikslus ir jų siekti;

20.3. pagal Departamento direktoriaus nustatytas administravimo sritis koordinuoja ir kontroliuoja Departamento administracijos padalinių veiklą;

20.4. atlieka kitas Departamento direktoriaus pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

V. DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

21. Departamento valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

22. Departamento strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę vykdo vidaus reikalų ministras ir Departamento direktorius, o metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę – Departamento direktorius.

23. Departamento vidaus auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius.

24. Departamento finansų kontrolę atlieka Departamento direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Departamentas reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1323

 

Personalo valdymo komisijA

 

Valstybės tarnybos departamento direktorius (Personalo valdymo komisijos pirmininkas)

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos atstovas

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos atstovas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas

Finansų ministerijos atstovas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

Teisingumo ministerijos atstovas

Vidaus reikalų ministerijos atstovas

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas

Vilniaus universiteto atstovas

Mykolo Romerio universiteto atstovas

Kauno technologijos universiteto atstovas

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 537, 2013-06-12, Žin., 2013, Nr. 65-3249 (2013-06-20), i. k. 1131100NUTA00000537

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1323

 

personalo valdymo komisijos nuostatai

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Personalo valdymo komisija (toliau – komisija) sudaroma prie Valstybės tarnybos departamento.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130, 2002, 45-1708), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Komisijos veikla grindžiama kolegialumo, nešališkumo, demokratijos ir teisėtumo principais.

4. Komisijos nariams už darbą komisijoje nemokama.

5. Komisija nėra juridinis asmuo.

 

II. komisijos TIKSLAS IR funkcijos

 

6. Komisijos tikslas – patarti aktualiausiais valstybės tarnybos ir personalo valdymo valstybės tarnyboje klausimais.

7. Komisija, siekdama jai nustatyto tikslo, atlieka šias funkcijas:

7.1. nagrinėja valstybės tarnybos ir personalo valdymo valstybės tarnyboje problemas;

7.2. svarsto valstybės tarnybos organizavimo klausimus;

7.3. atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. komisijos teisės

 

8. Komisija, atlikdama savo funkcijas, turi teisę:

8.1. susipažinti su Valstybės tarnybos departamento teikiamomis išvadomis ir (ar) pasiūlymais dėl teisės aktų, susijusių su valstybės tarnyba ir personalo valdymu valstybės tarnyboje, ir jų projektų;

8.2. kviesti į savo posėdžius Valstybės tarnybos departamento, kitų institucijų, mokslo institucijų atstovus ir prašyti jų pateikti pranešimus valstybės tarnybos klausimais;

8.3. nemokamai gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia komisijos funkcijoms atlikti.

 

IV. komisijos darbo organizavimas

 

9. Komisijai vadovauja Valstybės tarnybos departamento direktorius, kuris pirmininkauja komisijos posėdžiams ir organizuoja komisijos darbą.

10. Komisijos sekretorius yra Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojas, kurį skiria Valstybės tarnybos departamento direktorius. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys.

11. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie šaukiami ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius. Komisijos posėdį šaukia Valstybės tarnybos departamento direktorius savo arba ne mažiau kaip penkių komisijos narių iniciatyva.

12. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau negu pusė komisijos narių.

13. Esant aplinkybėms, kurios pagrįstai kelia abejonių dėl komisijos nario nešališkumo posėdyje nagrinėjamu klausimu, komisijos narys turi nusišalinti nuo šio klausimo nagrinėjimo arba nušalinamas komisijos sprendimu.

14. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu paprastąja posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas – komisijos pirmininko balsas. Prie komisijos sprendimo gali būti pridedamos atskiros komisijos narių nuomonės.

15. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius. Pasirašytas posėdžio protokolas komisijos nariams išsiunčiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po posėdžio.

16. Komisijos sprendimai Valstybės tarnybos departamentui patariamieji.

17. Komisiją techniškai aptarnauja Valstybės tarnybos departamentas.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 537, 2013-06-12, Žin., 2013, Nr. 65-3249 (2013-06-20), i. k. 1131100NUTA00000537

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1323 "Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos statuso ir pavadinimo pakeitimo, Valstybės tarnybos departamento nuostatų, Personalo valdymo komisijos sudėties ir Personalo valdymo komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo