Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 125-6298, i. k. 112301MISAK00D1-863

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-01:

Nr. D1-896, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19564

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE REGIONINIUOSE ATLIEKŲ TVARKYMO PLANUOSE, VALSTYBINIAME ATLIEKŲ TVARKYMO PLANE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ IR UŽDUOČIŲ VYKDYMĄ ATLIEKŲ TVARKYMO SRITYJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 23 d. Nr. D1-863

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 27 straipsnio 9 dalimi ir 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ 1.9.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-863

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1- 735

redakcija)

 

Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašas

 

 

1. Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą (toliau – Informacija) atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato informacijos apie regionų plėtros tarybų patvirtintuose regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, įstatymuose ir kituose teisės aktuose savivaldybėms nustatytų reikalavimų ir Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių vykdymą teikimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas taikomas regionų plėtros taryboms ir savivaldybėms, vykdančioms Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytas užduotis, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus atliekų tvarkymo srityje.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.

4. Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA) kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 1 d. naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistema (toliau – GPAIS priemonės))  teikia Informaciją:

TAR pastaba. 4 punktas įsigalioja 2018-01-01.

41. Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA) kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 1 d. elektroniniu būdu teikia Informaciją:

TAR pastaba. 41 punktas galioja iki 2018-01-01.

4.1. savivaldybės ar jų įgalioti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai apie:

4.1.1. savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių skaičių (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą ar faktiškai), nekilnojamo turto objektų savininkų fizinių ir juridinių asmenų kiekį;

4.1.2. savivaldybės priimtus teisės aktus (kitus dokumentus) ir jų pakeitimus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą;

4.1.3. viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos užtikrinimą savivaldybėje;

4.1.4. viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos plėtros užduočių vykdymą savivaldybėje;

4.1.5. atskirų komunalinių atliekų srautų surinkimo priemones, kiekį ir finansavimo šaltinius savivaldybėje;

4.1.6. komunalinių atliekų naudojimą/šalinimą savivaldybėje;

4.1.7. komunalinių atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma, tvarkymo organizavimą savivaldybėje;

4.1.8. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir atliekų priėmimo punktus savivaldybėje;

4.1.9. konteinerių aikštelių, skirtų antrinėms žaliavoms surinkti, skaičių savivaldybėje;

4.1.10. konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti, savivaldybėje;

4.1.11. komunalines atliekas surenkančias įmones savivaldybėje; 

4.1.12. komunalinių atliekų tvarkymo kainas savivaldybėje;

4.1.13. savivaldybėje organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančias atliekų surinkimo sistemas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-518, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10336

 

4.2. regionų plėtros tarybos, kurios būtiną pateikti informaciją turi teisę gauti iš komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių, apie:

4.2.1. atliekų tvarkymo sistemą regione;

4.2.2. mišrių komunalinių atliekų apdorojimą mechaninio biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-518, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10336

 

5. AAA naudojantis GPAIS priemonėmis informavus savivaldybę (ar jos įgaliotą komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių) arba regiono plėtros tarybą apie pateiktos informacijos netikslumus, ši informacija per 10 darbo dienų privalo būti patikslinta arba papildyta.

TAR pastaba. 5 punktas įsigalioja 2018-01-01.

51. AAA el. paštu ar raštu informavus savivaldybę (ar jos įgaliotą komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių) arba regiono plėtros tarybą apie pateiktos informacijos netikslumus, ši informacija per 10 darbo dienų privalo būti patikslinta arba papildyta.

TAR pastaba. 51 punktas galioja iki 2018-01-01.

6. AAA gautą informaciją apibendrina ir kiekvienais metais iki einamųjų kalendorinių metų gegužės 1 d. paskelbia savo interneto svetainėje.

7. Regiono plėtros tarybos, savivaldybės ar jų įgalioti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai ir AAA duomenis apie nustatytų užduočių ir reikalavimų vykdymą privalo kaupti ir saugoti ne trumpiau kaip 5 kalendorinius metus.

8. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-215, 2014-02-28, paskelbta TAR 2014-03-03, i. k. 2014-02486

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-863 „Dėl Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-896, 2015-12-04, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19564

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-863 „Dėl Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-735, 2016-11-07, paskelbta TAR 2016-12-08, i. k. 2016-28492

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-863 „Dėl Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-518, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10336

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-863 „Dėl Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo