Įstatymas skelbtas: Žin., 2012, Nr. 127-6386

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIŲ PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMO 38, 39 IR 45 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. spalio 16 d. Nr. XI-2278
Vilnius


 

 (Žin., 2006, Nr. 82-3248; 2011, Nr. 146-6824)

 

1 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

38 straipsnis. Draudimo išmokos

Gyvybės draudimo sutartyse, pagal kurias kaupiamos profesinės pensijos, gali būti numatytas kitų, negu šio įstatymo 27 ir 29 straipsniuose nurodytų išmokų, draudimo išmokų mokėjimas. Tokioms draudimo išmokoms taikomos Draudimo įstatymo penktojo skyriaus nuostatos.“

 

2 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

39 straipsnis. Techniniai atidėjiniai

1. Gyvybės draudimo įmonėms, vykdančioms profesinių pensijų kaupimo veiklą, mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 43, 44, 45 straipsnių nuostatos.

2. Profesinių pensijų kaupimo techninis atidėjinys skaičiuojamas vadovaujantis Draudimo įstatymo 41 straipsnio 8 dalies nuostatomis.“

 

3 straipsnis. 45 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Būtinas papildomo turto dydis apskaičiuojamas Draudimo įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-723, 2013-12-19, Žin., 2013, Nr. 140-7084 (2013-12-30)

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 


 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-723, 2013-12-19, Žin., 2013, Nr. 140-7084 (2013-12-30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMO 38, 39 IR 45 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušrinė Trapinskienė (2014-01-08)

                  [email protected]