Suvestinė redakcija nuo 2020-07-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 114-5788, i. k. 1122070ISAK00V-1405

 

Nauja redakcija nuo 2020-07-25:

Nr. V-1102, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16392

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKINIŲ MOKYMO STACIONARINĖJE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE IR NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugsėjo 26 d. Nr. V-1405

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

2012 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. (10.2-33)10-7452

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro 2012 m. rugsėjo 26 d.

įsakymu Nr. V-1405

 

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas

 

I. SKYRIUS  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis bendrojo ugdymo mokykloje, mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar namie skyrimą ir organizavimą pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pradinio ugdymo individualizuotą programą, pagrindinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, vidurinio ugdymo programą ir socialinių įgūdžių ugdymo programą.    

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1102, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16392

 

2. Mokiniai, besigydantys stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, gali būti mokomi kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais (grupine mokymosi forma), savarankišku ar nuotoliniu mokymo organizavimo būdais (paviene mokymosi forma). Mokiniai namie gali būti mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma) ar (ir) nuotoliniu mokymo organizavimo būdu (grupine ar paviene mokymosi forma).

3. Mokymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintais švietimo, mokslo ir sporto ministro, ir Aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1102, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16392

 

II. SKYRIUS MOKINIAMS, BESIGYDANTIEMS STACIONARINĖJE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE, MOKYMO SKYRIMAS IR ORGANIZAVIMAS

 

4. Mokinių mokymą stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje organizuoja ligoninės mokykla ar savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens paskirta bendroji bendrojo ugdymo mokykla (toliau – ligoninės mokykla).

5. Mokymas pradedamas organizuoti nuo antros patekimo į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą dienos, gavus gydančio gydytojo leidimą ir rekomendaciją dėl Aprašo 2 punkte nurodyto mokymo proceso organizavimo būdo.

6. Mokiniai, kuriems taikomas lovos režimas, mokosi savarankiškai, mokytojai jiems teikia individualias konsultacijas (pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu), kiti mokiniai mokosi klasėse, jungtinėse klasėse (ne mažiau kaip 5 mokiniai) (grupine mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu), mokomi mokytojų. Jei nesusidaro klasė (1–4 mokiniai), mokiniai mokosi savarankiškai, jiems teikiamos grupinės konsultacijos (pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu). Individualių konsultacijų trukmė gali būti 20–30 minučių.

7. Mokiniai, kuriems gydytojai leidžia ir kurie pageidauja, gali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu grupine ar paviene mokymosi forma. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokosi mokykloje, kurioje nuolat mokosi, jeigu mokykla turi teisę mokyti šiuo būdu, ar kitoje mokykloje, turinčioje teisę mokyti nuotoliniu mokymo organizavimo būdu. Ligoninės mokykla padeda mokiniui susirasti mokyklą, vykdančią mokymą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, ir sudaro sąlygas mokiniams mokytis šiuo būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1102, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16392

 

8. Mokiniui, įvertinus jo fizines ir psichines galias, sudaromas individualus ugdymo planas ir mokymas organizuojamas pagal tvarkaraštį, sudarytą atsižvelgiant į mokinio gydymo režimą ir suderintą su skyriaus, kuriame gydomas vaikas, vedėju.

9. Tinkamą mokymo (-osi) aplinką užtikrina stacionarinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

10. Mokiniai naudojasi mokyklos, kurioje mokėsi prieš atvykdami į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą, mokymo priemonėmis.

11. Pasibaigus trimestrui (pusmečiui) (pagal mokyklos, kurioje mokinys nuolat mokosi, nustatytą ugdymo laikotarpį) ir prieš mokiniui išvykstant iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, ligoninės mokykla ar mokykla, kurioje mokėsi nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, jei mokinys mokėsi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu savo mokykloje, išduoda pažymą apie mokymosi pasiekimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1102, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16392

 

III. SKYRIUS MOKYMO NAMIE SKYRIMAS IR ORGANIZAVIMAS

 

12. Mokinį po ūmaus ligos periodo ar ligos paūmėjimo, jei numatoma ne trumpesnė kaip 1 mėnesio intensyvaus gydymo namie trukmė ir reikalinga saugi aplinka, į gydytojų konsultacinę komisiją (toliau – GKK) siunčia šeimos ar vaikų ligų gydytojas.

13. Mokymą namie skiria asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje prirašytas mokinys, GKK. GKK pažymoje pagal Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija) (toliau – TLK-10-AM) nurodoma diagnozė, sergantiems psichikos liga – pagal TLK-10-AM tik kodas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu, mokymo namie trukmė ir rekomendacijos mokyklai (dėl mokymo proceso organizavimo būdo, ugdymo planų ir kita).

14. Mokymo namie trukmė kiekvienam mokiniui nustatoma individuali, tačiau ne ilgesnė kaip 12 mėnesių. Praėjus 12 mėnesių, GKK ją gali pratęsti, atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį. Mokiniui, kuriam GKK skiria mokymą namie 12 mėnesių, dėl sveikatos būklės gali rekomenduoti vienus metus nesimokyti, jei to pageidauja mokinio, neturinčio 14 metų, vardu vienas iš tėvų (globėjų) ar pats mokinys nuo 14 iki 18 metų, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) sutikimą raštu.

15. Neteko galios nuo 2020-07-25

Punkto naikinimas:

Nr. V-1102, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16392

 

16. Mokykla, nepritarianti GKK sprendimui skirti mokiniui mokymą namie, gali teikti GKK siūlymą pakartotinai nagrinėti šį klausimą.

17. Mokymą namie organizuoja mokykla, kurioje mokinys nuolat mokosi, o iki tol niekur nesimokiusiajam – jo gyvenamajai vietai priskirta mokykla. Nesimokęs mokykloje mokinys įregistruojamas mokinių registre.

18. Vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą dėl vaiko mokymo namie teikia mokyklos vadovui. Prie prašymo pridedama GKK pažyma. Mokinio mokymas namie per tris dienas įforminamas mokyklos vadovo įsakymu. Mokymas namie nepasibaigus GKK pažymoje nustatytam terminui gali būti nutraukiamas GKK leidus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1102, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16392

 

19. Mokinių mokymas organizuojamas laikantis ugdymo proceso organizavimo higienos reikalavimų, atsižvelgiant į mokinio sveikatos būklę ir organizmo funkcines galimybes, pagal mokyklos vadovo patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvų (globėju, rūpintoju) suderintą pamokų tvarkaraštį. Gali būti vedamos ne daugiau kaip 4 pamokos per dieną.

20. Jei mokykloje yra tinkamos higienos sąlygos, namie mokomų mokinių, vieno iš jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, GKK leidus, sudaroma galimybė lankyti kai kurias pamokas mokykloje, dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, klasės ir mokyklos renginiuose.

21. Mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į GKK rekomendacijas, dėl mokinio, besimokančio pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdo ar būdų, nurodytų Aprašo 2 punkte, susitaria su vienu iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1102, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16392

 

22. Mokykla aprūpina mokinius vadovėliais.

23. Ne rečiau kaip kartą per mokyklos nusistatytą ugdymo laikotarpį namie mokomų mokinių ugdymo rezultatus aptaria mokyklos vaiko gerovės komisija.

24. Tėvams (globėjams, rūpintojams) neįsileidžiant mokytojų į namus, mokyklos vadovas išsiaiškina priežastis ir priima sprendimą dėl laikino mokymo namie sustabdymo. Apie tai informuojama mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomoji institucija (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos), savininkas (dalyvių susirinkimas) (nevalstybinės mokyklos).

 

IV. SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Mokinio, besigydančio stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar namie, ugdymo apskaitą tvarko mokykla, mokanti mokinį, o trimestro, pusmečio ar kito ugdymo laikotarpio pabaigoje vienų mokslo metų pasiekimų vertinimo rezultatus fiksuoja mokykla, kurioje mokinys nuolat mokosi, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1102, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16392

 

26. Mokytojai, ugdantys mokinius ligoninės mokykloje ar namie, turi atitikti švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1102, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16392

 

27. Valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) iš skiriamų valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų ar kitų lėšų savo nustatyta tvarka, savivaldybės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) iš savivaldybės biudžeto ar kitų lėšų savo nustatyta tvarka, kitų mokyklų savininkas (dalyvių susirinkimas) savo nustatyta tvarka gali mokytojams kompensuoti važiavimo į mokinio namus ir atgal nuosava, išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone išlaidas.

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1102, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16392

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1125, 2016-12-16, paskelbta TAR 2016-12-16, i. k. 2016-29020

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1102, 2020-07-24, paskelbta TAR 2020-07-24, i. k. 2020-16392

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo