Suvestinė redakcija nuo 2020-11-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 110-5600, i. k. 1122250ISAK000V-861

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-24:

Nr. V-59, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-00972

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

ĮSAKYMAS

DĖL pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugsėjo 17 d. Nr. V-861

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu:

1. T v i r t i n u Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtinto Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo nuostatos taikomos įstaigoms, teikiančioms pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

3. P a v e d u kontroliuoti šio įsakymo vykdymą viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-861

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2018 m. sausio 18 d. įsakymo Nr.  V-59     redakcija)   

 

 

pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tvarkos aprašas

 

I skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1. Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus šias paslaugas teikiančiai įstaigai ir specialistams bei šių įstaigų ir specialistų funkcijas ir kompetenciją.

2. Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos psichikos sveikatos centruose.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Neteko galios nuo 2018-03-22

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-305, 2018-03-19, paskelbta TAR 2018-03-21, i. k. 2018-04261

 

3.2. Pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra – tai kvalifikuotų pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų psichikos sveikatos centruose, kompleksas.

3.3. Nuotolinė pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūros paslauga (toliau − NSP paslauga) – naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, Aprašo nustatyta tvarka teikiama psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro ir (ar) gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro,  ir (ar) medicinos psichologo pagal teisės aktais nustatytą kompetenciją paslauga pacientui, jam nevykstant į pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią  įstaigą (toliau – PAPSPĮ).

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-459, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05931

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V- 2575, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23706

 

3.4. Pirminio lygio psichologinė-psichoterapinė intervencijagydytojo psichiatro, gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro ar medicinos psichologo asmeniui, grupei ar šeimai teikiamos paslaugos, kurių metu, taikant psichoterapinę techniką, keičiamas asmens probleminio elgesio modelis ir (ar) asmens požiūris, didinama asmens emocinė branda bei gerinama psichikos sveikata. 

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. V-459, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05931

 

3.5. Psichikos sveikatos centras asmens sveikatos priežiūros įstaiga (ar jos padalinys), turinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. V-459, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05931

 

3.6. Psichoterapinė technika – trumpalaikio specializuoto poveikio būdas, naudojamas atliekant pirminio lygio psichologinę-psichoterapinę intervenciją. Psichoterapines technikas taiko gydytojas psichiatras, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras ar medicinos psichologas, baigę psichoterapinės technikos mokymo kursus ir turintys jų baigimo pažymėjimą.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. V-459, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05931

 

3.7. Šeimos konsultavimas – tai gydytojo psichiatro ir (ar) gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, ir (ar) medicinos  psichologo, ir (ar) socialinio darbuotojo, ir (ar) psichikos sveikatos slaugytojo darbas su paciento šeimos nariais, informavimas apie paciento sveikatą, ligos ypatumus, gydymo taktiką, palaikomojo-priešrecidyvinio gydymo būtinumą, bendravimo su ligoniu ypatumus.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. V-459, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05931

 

3.8. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme ir psichikos sveikatos priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. V-459, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05931

 

II skyrius

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros PASLAUGŲ TEIKIMAS IR ORGANIZAVIMAS

 

4. Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikia specialistų komanda, kurią sudaro gydytojas psichiatras, vaikų ir paauglių psichiatras, psichikos sveikatos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir medicinos psichologas (toliau – komanda). Komandoje gali dirbti ir kiti specialistai, kurių veikla susijusi su sveikatos priežiūra.

5. Mažiausią pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo komandą sudaro gydytojas psichiatras, psichikos sveikatos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir medicinos psichologas. Kai komandoje nėra gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, psichikos sveikatos priežiūros paslaugas vaikams gali teikti gydytojas psichiatras. Vaikų konsultavimui turi būti įrengta atskira patalpa.

6. Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visiems prie psichikos sveikatos centro prisirašiusiems gyventojams.

7.  Prisirašiusiems gyventojams turi būti užtikrinama visų amžiaus grupių asmenų psichikos sveikatos priežiūra bei priklausomybės ligų gydymo paslaugos.

8. Maksimalus aptarnaujamų gyventojų skaičius kiekvienam komandos nariui yra 17 000.

9. Psichikos sveikatos centras užtikrina komandoje dirbančių specialistų pirminių ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ne mažiau kaip 6 val. kiekvieną darbo dieną.

10. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) privalo pacientams ir jų šeimos nariams sudaryti galimybę kreiptis į bet kurį psichikos sveikatos centro, teikiančio pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, komandos narį pagal ASPĮ vadovo nustatytą tvarką.

101. Pacientams ar jų atstovams psichikos sveikatos centre turi būti sudaryta galimybė kreiptis į gydytoją psichiatrą ar gydytoją vaikų ir paauglių psichiatrą, ar medicinos psichologą įstaigos vadovo nustatyta tvarka ir gauti NSP paslaugas.

Papildyta punktu:

Nr. V-459, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05931

Punkto pakeitimai:

Nr. V- 2575, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23706

 

102. NSP paslaugos paskirtis – skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistinių preparatų (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis) (toliau – vaistai) skyrimą ar teikti psichologinio konsultavimo paslaugas.

Papildyta punktu:

Nr. V-459, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05931

Punkto pakeitimai:

Nr. V- 2575, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23706

 

103. Pradėdamas teikti NSP paslaugą, gydytojas psichiatras ar gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, ar medicinos psichologas pirmiausia išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo:

103.1. gydytojui psichiatrui ar gydytojui vaikų ir paauglių psichiatrui, ar medicinos psichologui suteikus NSP paslaugą, formoje Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014  m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei  privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau –  forma Nr. 025/a), nurodoma NSP paslaugos suteikimo data, laikas, naudotos informacinės ir ryšių technologijos, paciento kreipimosi priežastis, subjektyvi paciento sveikatos būklė (arba gali būti nurodomas su NSP paslaugos teikimu susijusios skaitmeninės medžiagos atsekamumas) ir suteikta paslauga;

103.2. gydytojui psichiatrui ar gydytojui vaikų ir paauglių psichiatrui nusprendus NSP paslaugos neteikti (negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu, prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis, gydytojas psichiatras ar gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros, prašoma paskirti vaistų, kurių jis anksčiau nevartojo, ir pan.), pacientas turi būti registruojamas į konsultaciją įprastine tvarka. Apie atsisakymo suteikti NSP paslaugą pacientui priežastį įrašoma formoje Nr. 025/a;

103..3.  medicinos psichologui nustačius, kad pacientas, o teikiant šeimos psichologinį konsultavimą – ir jo šeimos narys, neatitinka Aprašo 106 punkte nustatytų reikalavimų ar yra kitų objektyvių aplinkybių, dėl kurių NSP paslauga negali būti teikiama, pacientas turi būti registruojamas į konsultaciją įprastine tvarka. Apie atsisakymo suteikti NSP paslaugą pacientui priežastį įrašoma formoje Nr. 025/a.

Punkto pakeitimai:

Nr. V- 2575, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23706

 

104. gydytojas psichiatras ar gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, teikdamas NSP paslaugą, gali:

104.1. tęsti anksčiau paskirtų vaistų skyrimą, išrašydamas receptą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka; o vaikams – ne ilgiau kaip 1 mėnesio laikotarpiui;

104.2. jei paciento būklė stabili, skirti pakartotinius tyrimus ir paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų vartojimą.

Papildyta punktu:

Nr. V-459, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05931

 

105. Medicinos psichologas teikia šias NSP paslaugas:

105.1.  asmens psichologinį konsultavimą;

105.2. šeimos, grupės psichologinį konsultavimą.

Papildyta punktu:

Nr. V- 2575, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23706

 

106. Aprašo 105 punkte nurodytas NSP paslaugas medicinos psichologas teikia tik tuo atveju, jei medicinos psichologas pagal paciento medicinos dokumentus ir paciento paaiškinimus nusprendžia, kad:

106.1.  pacientas (teikiant šeimos psichologinį konsultavimą – ir jo šeimos narys) motyvuotas gauti nuotolinę psichologinę pagalbą;

106.2.  paciento (teikiant šeimos psichologinį konsultavimą – ir jo šeimos nario) pakankamas pažintinių gebėjimų lygis, pakankamai įvaldyta žodinė kalba, nėra reikšmingų klausos ir kalbėsenos sunkumų;

106.3.  paciento psichikos būsena pakankamai stabili, nėra  savižalos ar savižudybės rizikos;

106.4.  pacientas (teikiant šeimos psichologinį konsultavimą  – ir jo šeimos narys) turi galimybę konsultacijos metu bendrauti netrukdomas pašalinių asmenų;

106.5.  pacientas (teikiant šeimos psichologinį konsultavimą – ir jo šeimos narys) sugeba savarankiškai naudotis  informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis.

Papildyta punktu:

Nr. V- 2575, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23706

 

107. PAPSPĮ vadovas privalo:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V- 2575, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23706

 

107.1. įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse nustatyti paciento, norinčio gauti NSP paslaugą, identifikavimo ir registravimo gauti NSP paslaugą tvarką;

107.2. patvirtinti sutikimo gauti NSP paslaugą formą, atitinkančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 8 d. įsakyme Nr. V-184 „Dėl Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus;

Papildyta punktu:

Nr. V-459, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05931

 

108. Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už informacinėmis ar elektroninio ryšio technologijomis pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.

Papildyta punktu:

Nr. V-459, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05931

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V- 2575, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23706

 

108. Neteko galios nuo 2020-11-12

Punkto naikinimas:

Nr. V- 2575, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23706

Papildyta punktu:

Nr. V-459, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05931

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V- 2575, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23706

 

11. Psichikos sveikatos centre laikinai nesant gydytojo psichiatro (jo ligos, komandiruotės ar atostogų metu), psichikos sveikatos priežiūros paslaugas pilnamečiams pacientams gali teikti gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras pagal Lietuvos medicinos normoje nustatytą kompetenciją.

12. Psichikos sveikatos centras kartą per mėnesį teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK) pateikia psichikos sveikatos centro darbuotojų skaičių (pagal specialybes). Psichikos sveikatos centras kiekvieną mėnesį pagal Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis rengia praėjusio ataskaitinio laikotarpio (praėjusio mėnesio) prisirašiusių prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmenų skaičiaus suderinimo protokolą (toliau – suderinimo protokolas). Suderinimo protokolas pateikiamas TLK derinti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka ir terminais.

13. Iki kiekvieno mėnesio 10 dienos psichikos sveikatos centras VLK nustatytu formatu TLK duomenų bazei elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia informaciją apie visas praėjusį mėnesį suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas ar iš dalies apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ar kitų šaltinių lėšomis.

14. Mokėjimas už pirminės ambulatorinės asmens psichikos  sveikatos priežiūros paslaugas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

 

III skyrius

PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO funkcijos

 

15. Psichikos sveikatos centras:

15.1. pagal kompetenciją užtikrina (suteikia ir organizuoja) būtinąją medicinos pagalbą;

15.2. vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą:

15.2.1. propaguoja sveiką gyvenseną;

15.2.2. vykdo psichikos sutrikimų prevenciją;

15.2.3. dalyvauja įgyvendinant vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo bei priežiūros priemones;

15.2.4. dalyvauja įgyvendinant pagyvenusių žmonių psichikos sveikatos stiprinimo bei priežiūros priemones;

15.2.5. teikia pirminio lygio psichologinės-psichoterapinės intervencijos paslaugas asmeniui grupei ar šeimai;

15.2.6. atlieka savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinį vertinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-305, 2018-03-19, paskelbta TAR 2018-03-21, i. k. 2018-04261

 

15.2.7. atlieka pirminį asmens psichikos sveikatos būklės patikrinimą;

15.2.8. atlieka ankstyvąjį rizikos vartojant alkoholį įvertinimą;

15.2.9. teikia psichologinę pagalbą asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, ir jų šeimos nariams;

15.2.10. vykdo psichikos ligonių, kuriems dažnai paūmėja psichikos sutrikimai ir tai kelia pavojų jų pačių ir (ar) aplinkinių sveikatai arba gyvybei, stebėseną;

15.2.11. teikia psichofarmakoterapijos, asmens, šeimos konsultavimo, psichiatrinės abilitacijos, psichosocialinės reabilitacijos paslaugas;

15.2.12. teikia priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos pirminio lygio paslaugas;

15.2.13. teikia psichikos sveikatos slaugos, socialinės pagalbos paslaugas;

15.2.14. vykdo lėtiniais psichikos ir elgesio sutrikimais sergančių pacientų priežiūrą;

15.3. pagal kompetenciją atlieka profilaktinius sveikatos tikrinimus;

15.4. išduoda pacientams nedarbingumo pažymėjimus;

15.5. nepriskirtais jo kompetencijai, taip pat visais neaiškiais atvejais siunčia pacientus antrinio ar tretinio lygio ambulatorinių ar stacionarinių paslaugų gauti;

15.6. teikia psichikos sveikatos priežiūros paslaugas namuose pagal ASPĮ vadovo nustatytą tvarką;

15.7. pagal kompetenciją siunčia asmenis dėl neįgalumo, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo;

15.8. nustato medicinines indikacijas ir kontraindikacijas dėl asmenų apgyvendinimo socialinės globos įstaigoje;

15.9. vykdo asmenų, kuriems teismo sprendimu taikomos priverčiamosios medicinos priemonės, ambulatorinį stebėjimą; teikia išvadą teismui dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar jų taikymo panaikinimo;

15.10. bendradarbiauja su socialinės globos ir rūpybos įstaigomis, organizacijomis, teikiant psichikos sutrikimų turintiems asmenims socialinę pagalbą,  reabilitacijos ir abilitacijos paslaugas;

15.11. tvarko medicinos dokumentaciją ir teikia statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės duomenis;

15.12. praneša apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, teisėsaugos institucijoms;

15.13. informuoja apie galimai pažeistas vaiko teises vaiko teisių apsaugos skyrius;

15.14. bendradarbiauja su šeimos gydytojais, slaugos bei socialiniais darbuotojais ir kitais specialistais, dirbančiais sveikatos priežiūros ar kitose įstaigose;

15.15. teikia kitas sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

IV skyrius

KOMANDOS NARIŲ FUNKCIJOS IR KOMPETENCIJA

 

16. Gydytojas psichiatras, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, psichikos sveikatos slaugytojas teikia pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas pagal kompetenciją, nustatytą atitinkamose Lietuvos medicinos normose.

17. Nesant gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, gydytojas psichiatras pagal kompetenciją:

17.1. suteikia vaikams būtinąją psichiatrinę pagalbą;

17.2. siunčia vaikus konsultacijos pas gydytoją vaikų ir paauglių psichiatrą;

17.3. siunčia vaikus gydyti stacionare;

17.4. tęsia gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijos metu paskirtą medikamentinį gydymą.

18. Psichikos sveikatos slaugytojas pagal kompetenciją organizuoja ir atlieka psichikos sveikatos slaugą:

18.1. įvertina psichikos ir elgesio sutrikimais sergančių asmenų slaugos poreikius ir pagal kompetenciją padeda spręsti pacientų problemas bei teikia jiems reikiamas slaugos paslaugas;

18.2. nustato psichikos ir elgesio sutrikimais sergančių asmenų slaugos poreikius;    

18.3. profesionaliai ir saugiai atlieka gydytojo paskirtas gydymo procedūras, paaiškina pacientams jų poveikį ir kokio specialaus režimo reikia laikytis prieš jas ir po jų. Informuoja gydytoją apie procedūrų sukeltas komplikacijas;

18.4. informuoja pacientus apie paskirtų vaistų poveikį, galimas nepageidautinas reakcijas;

18.5. dalyvauja pacientų, kuriems taikoma pakaitinė palaikomoji terapija, sveikatos priežiūroje (išduoda gydytojo paskirtą metadono dozę ir stebi jos išgėrimą, veda metadono apskaitą, atlieka narkotinių medžiagų nustatymo testus);

18.6. bendradarbiauja su kolegomis, kitų profesijų specialistais, įstaigų darbuotojais, nuo kurių priklauso ar gali priklausyti žmonių psichikos sveikata;

18.7. dalyvauja organizuojant siuntimą dėl stacionarinio gydymo priverstine tvarka, kai pacientas kelia grėsmę savo ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei;

18.8. rengia informaciją institucijoms pagal kompetenciją apie panaudotą smurtą – sužeistus, sužalotus asmenis, šeimoje įtariamą, gresiantį smurtą vaikams, ar globojamiems asmenims, taip pat vaikų nepriežiūrą;

18.9. teikia pacientams ir jų šeimos nariams, kitiems specialistams rekomendacijas psichikos sveikatos slaugos klausimais;

18.10. pagal kompetenciją teikia skubią pagalbą, kai nėra gydytojo ir iškyla tiesioginė grėsmė paciento gyvybei;

18.11. pildo ir tvarko medicininę dokumentaciją ir statistinės apskaitos formas  pagal nustatytą tvarką, išrašo siuntimus atlikti  procedūras. Gydytojo nurodymu paskiria pacientui kito vizito laiką;

18.12. naudojasi įstaigoje įdiegtomis kompiuterinėmis programomis;

18.13. laikosi užkrečiamųjų ligų profilaktikos reikalavimų;             

18.14. laikosi medicininių atliekų tvarkymo taisyklių;

18.15. laikosi slaugos profesinės etikos ir deontologijos principų, gerbia pacientų teises.

19. Medicinos psichologas pagal kompetenciją:

19.1. atlieka vaikų ir pilnamečių pacientų psichologinę diagnostiką ir įvertinimą;

19.2. teikia psichologinio konsultavimo paslaugas ir padeda spręsti bendravimo, santykių su aplinkiniais ir asmenines problemas;

19.3. teikia specifinių elgesio ir emocinių sutrikimų diagnostikos ir terapijos paslaugas;

19.4. teikia psichologinę pagalbą ir (ar) pirminio lygio psichologinės-psichoterapinės intervencijos paslaugas asmenims, išgyvenusiems krizines situacijas ir (ar) patyrusiems psichologines traumas;

19.5. atlieka savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinį vertinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-305, 2018-03-19, paskelbta TAR 2018-03-21, i. k. 2018-04261

 

19.6. padeda spręsti asmeninio bei šeimos gyvenimo sunkumus, tarpasmeninius konfliktus;

19.7. teikia pacientams, jų šeimos nariams ir kitiems specialistams rekomendacijas psichologijos klausimais.

20. Socialinis darbuotojas pagal kompetenciją:

20.1. įvertina paciento (šeimos) socialinę padėtį, socialines problemas ir aplinką;

20.2. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas, padeda asmeniui (šeimai) spręsti socialines problemas;

20.3. sudaro pacientui individualų socialinės pagalbos planą, numato jam konkrečias socialinės pagalbos priemones ir būdus;

20.4. teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei socialines paslaugas;

20.5. organizuoja ir dirba su pacientų savipagalbos grupėmis;

20.6. organizuoja užimtumo terapiją, atsižvelgdamas į paciento gebėjimus ir ligos ypatumus;

20.7. tarpininkauja pacientui ir kitiems psichikos sveikatos centro komandos nariams sprendžiant paciento ir (ar) šeimos problemas;

20.8. sudaro sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat įveikti socialinę atskirtį;

20.9. teikia pacientui ir jo šeimos nariams, kitiems specialistams rekomendacijas socialinių paslaugų klausimais;

20.10. turėdamas duomenų, kad asmeniui (šeimai) reikia socialinių paslaugų, nedelsdamas informuoja asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-59, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-00972

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1052, 2012-11-19, Žin., 2012, Nr. 136-6996 (2012-11-24), i. k. 1122250ISAK00V-1052

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-861 "Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-438, 2014-04-04, paskelbta TAR 2014-04-09, i. k. 2014-04253

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1323, 2016-11-23, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28104

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-59, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-00972

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-305, 2018-03-19, paskelbta TAR 2018-03-21, i. k. 2018-04261

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-459, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05931

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V- 2575, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23706

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo