Suvestinė redakcija nuo 2014-10-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 105-5353, i. k. 1122060ISAK000V-963

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos ministrO

Į S A K Y M A S

 

Dėl dalimis organizuojamų jaunesniųjų karininkų vadų mokymų organizavimo ir administravimo reglamento patvirtinimo

 

2012 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-963

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 1999, Nr. 64-2069; 2003, Nr. 91(1)-4106; 2004, Nr. 169-6215; 2006, Nr. 72-2679; 2008, Nr. 38-1377; 2010, Nr. 63-3099; 2011, Nr. 46-2155, Nr. 86-4151) 10 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir siekdama užtikrinti tinkamą Dalimis organizuojamų jaunesniųjų karininkų vadų mokymų vykdymą,

tv i r t i n u Dalimis organizuojamų jaunesniųjų karininkų vadų mokymų organizavimo ir administravimo reglamentą (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė


Dalimis organizuojamų jaunesniųjų

karininkų vadų mokymų organizavimo

ir administravimo reglamento

1 priedas

 


 

 

_________________

 


Dalimis organizuojamų jaunesniųjų

karininkų vadų mokymų organizavimo

ir administravimo reglamento

2 priedas

 


 

 

_________________

 


Dalimis organizuojamų jaunesniųjų

karininkų vadų mokymų organizavimo

ir administravimo reglamento

3 priedas

 


 

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministro

2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-963

 

DALIMIS ORGANIZUOJAMŲ JAUNESNIŲJŲ KARININKŲ VADŲ MOKYMŲ ORGANIZAVIMO IR ADMINISTRAVIMO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dalimis organizuojamų jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (toliau – JKVM) organizavimo ir administravimo reglamento (toliau – reglamentas) paskirtis yra nustatyti mokomuosiuose kariniuose vienetuose ir karinėje mokymo įstaigoje (toliau – karinio mokymo padaliniai) dalimis organizuojamų JKVM organizavimo, administravimo ir vykdymo tvarką.

2. Karo prievolininkai į JKVM šaukiami ir iš jų paleidžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 106-2427; 2011, Nr. 86-4150), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 128-6098), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-1118 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo karo prievolininkui ministro sprendimu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 124-5894) ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-1142 „Dėl Paleidimo iš privalomosios pradinės karo tarnybos, alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos ir tarnybos paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 128-6096) nustatyta tvarka.

 

II. JKVM ORGANIZAVIMAS

 

3. JKVM organizuojami per trejus metus suskirstant juos į pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų metų mokymosi metus.

4. Prieš pradedant JKVM, ne vėliau kaip 1 mėn. iki jų pradžios, karinio mokymo padalinio vadovo įsakymu skiriami JKVM instruktoriai ir už JKVM organizavimą atsakingas karininkas.

5. JKVM vykdomi pagal tvarkaraščius, kurie sudaromi pagal JKVM programas (toliau – programos) atsižvelgiant į aukštųjų mokyklų studentams ir jų absolventams studijuojančių karo prievolininkų studijų tvarkaraščius ir karinių mokymo padalinių galimybes ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui. Tvarkaraščius įsakymu tvirtina karinio mokymo padalinio vadovas. JKVM dalyvaujantys karo prievolininkai supažindinami su tvarkaraščiu ir privalo atvykti jame nurodytu laiku į nurodytą vietą.

6. JKVM metu klausytojai rengiami šioms kvalifikacijoms įgyti:

6.1. rezervo pėstininkų būrio vado (1 priedas);

6.2. rezervo Karinių jūrų pajėgų laivo kovinės dalies vado (toliau – kovinės dalies vado) (2 priedas);

6.3. rezervo karo medicinos gydytojo (toliau – KMG) (3 priedas).

7. Kiekvienų mokymosi metų pradžioje JKVM klausytojai suskirstomi į būrius (komandas). Būriams (komandoms) suteikiami numeriai iš dviejų skaitmenų: pirmasis nurodo klausytojų mokymosi metus, antrasis – būrio (komandos) numerį.

8. Klausytojai įskaitas ir egzaminus laiko pagal programose nustatytus reikalavimus. Klausytojams, neišlaikius programoje numatytų įskaitų ar egzaminų arba praleidus programoje nustatytą užsiėmimų skaičių, nebus suteikiama teisė laikyti kvalifikacinio egzamino.

9. Klausytojai, baigę trečiuosius mokymosi metus ir išlaikę programoje numatytas įskaitas ir egzaminus, laiko kvalifikacinį egzaminą. Jį išlaikiusiems klausytojams suteikiama reglamento 6 punkte nustatyta kvalifikacija. Kvalifikacinio egzamino reikalavimus, jo organizavimo tvarką nustato Lietuvos kariuomenės vadas arba jo įgaliotas asmuo.

 

III. REZERVO PĖSTININKŲ BŪRIO VADO RENGIMAS

 

10. Dalyvauti JKVM, kuriuose rengiami rezervo pėstininkų būrių vadai, šaukiami aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai.

11. Pirmaisiais mokymosi metais klausytojai įgyja bazinių karinių žinių ir įgūdžių. Kurso pabaigoje organizuojama 14 parų lauko stovykla.

12. Antraisiais mokymosi metais klausytojai įgyja žinias ir įgūdžius vadovauti pėstininkų skyriui. Kurso pabaigoje organizuojama 14 parų lauko stovykla.

13. Trečiaisiais mokymosi metais klausytojai įgyja žinias ir įgūdžius vadovauti pėstininkų būriui. Kurso pabaigoje organizuojama 14 parų lauko stovykla.

 

IV. KOVINĖS DALIES VADO RENGIMAS

 

14. Dalyvauti JKVM, kuriuose rengiami kovinės dalies vadai, šaukiami aukštųjų jūreivystės mokyklų studentai ir absolventai.

15. Pirmaisiais mokymosi metais klausytojai įgyja bazinių karinių žinių ir įgūdžių. Kurso pabaigoje organizuojama 14 parų lauko stovykla.

16. Antraisiais mokymosi metais klausytojai įgyja žinias ir įgūdžius vykdyti denio jūreivio ir laivo seržanto pareigas.

17. Trečiaisiais mokymosi metais klausytojai įgyja žinias ir įgūdžius vykdyti navigacinės kovinės dalies ar elektromechaninės kovinės dalies vadų pareigas.

18. Atsižvelgiant į studento civilinę specialybę ir plaukiojimo civiliniais laivais praktiką, antrųjų arba trečiųjų metų klausytojams organizuojama 60-ties parų plaukiojimo karo laivu praktika.

 

V. KMG RENGIMAS

 

19. Dalyvauti JKVM, kuriuose rengiami KMG, šaukiami aukštųjų universitetinių medicinos mokyklų studentai ir absolventai.

20. Pirmaisiais mokymosi metais klausytojai įgyja bazinių karinių žinių ir įgūdžių. Kurso pabaigoje organizuojama 14 parų lauko stovykla.

21. Antraisiais mokymosi metais klausytojai įgyja žinias ir įgūdžius vadovauti medicininės paramos vienetui. Kurso pabaigoje organizuojama 14 parų lauko stovykla.

22. Trečiaisiais mokymosi metais klausytojai įgyja žinių ir įgūdžių vykdyti karo medicinos gydytojo funkcijas. Kurso pabaigoje organizuojama 14 parų lauko stovykla.

 

VI. KLAUSYTOJŲ VERTINIMas

 

23. Klausytojai vertinami vadovaujantis vertinimo planu, nustatytu programose.

24. Vertinant klausytojų žinias ir įgūdžius balais, taikomi šie kriterijai:

24.1. 10 balų (puikiai) vertinamų žinių apibūdinimas: puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai. Reikalaujamas žinių įsisavinimo procentas – 96–100;

24.2. 9 balais (labai gerai) vertinamų žinių apibūdinimas: tvirtos, geros žinios ir gebėjimai. Reikalaujamas žinių įsisavinimo procentas – 86–95;

24.3. 8 balais (gerai) vertinamų žinių apibūdinimas: geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai. Reikalaujamas žinių įsisavinimo procentas – 76–85;

24.4. 7 balais (vidutiniškai) vertinamų žinių apibūdinimas: vidutinės žinios ir gebėjimai, yra neesminių klaidų. Reikalaujamas žinių įsisavinimo procentas – 66–75;

24.5. 6 balais (patenkinamai) vertinamų žinių apibūdinimas: žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) žemesni nei vidutiniai, yra klaidų. Reikalaujamas žinių įsisavinimo procentas – 56–65;

24.6. 5 balais (silpnai) vertinamų žinių apibūdinimas: žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius reikalavimus. Reikalaujamas žinių įsisavinimo procentas – 50–55;

24.7. 4 balais (nepatenkinamai) vertinamų žinių apibūdinimas: netenkinami minimalūs reikalavimai. Reikalaujamas žinių įsisavinimo procentas – 0–49;

25. Vertinant klausytojų žinias ir įgūdžius įskaityta/neįskaityta taikomi šie kriterijai:

25.1. Įskaityta vertinamų žinių apibūdinimas: reikalaujamų žinių ir gebėjimų (praktinių įgūdžių) įsisavinimo procentas – 70–100.

25.2. Neįskaityta vertinamų žinių apibūdinimas: reikalaujamų žinių ir gebėjimų (praktinių įgūdžių) įsisavinimo procentas – 0–69.

26. Vertinant reglamento 24 punkte nustatyta tvarka mažiausias teigiamas įvertinimas yra 5 balai (silpnai), o reglamento 25 punkte nustatyta tvarka teigiamas įvertinimas – įskaityta.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Baigusiems JKVM klausytojams išduodamas baigimo pažymėjimas ir ženklas. Jų formas nustato krašto apsaugos ministras. Už pažymėjimų išdavimą atsakinga Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyba (toliau - LK MDV)“, ), o už ženklų – karinio mokymo padaliniai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-887, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13556

 

28. Karinio mokymo padalinio vadas teisės aktų nustatyta tvarka klausytoją, išlaikiusį kvalifikacinį egzaminą ir turintį aukštąjį išsilavinimą, teikia atsargos leitenanto laipsniui suteikti. Klausytojams, kuriems pagal programą išklausius visą kursą ir įgijus pagrindinį karinį parengtumą nebuvo suteikta teisė laikyti kvalifikacinį egzaminą arba jie neišlaikė kvalifikacinio egzamino, nesuteikiamas atsargos jaunesniojo karininko laipsnis.

29. Karinio mokymo padalinys, kuriame klausytojas baigė JKVM, iškilmingoje aplinkoje organizuoja klausytojams, kuriems priimtas sprendimas suteikti pirmąjį karininko laipsnį, karininko priesaikos priėmimą ir pirmojo karininko laipsnio suteikimą.

30. Klausytojai, baigę JKVM, paleisti arba pašalinti iš jų, teisės aktų nustatyta tvarka privalo atsiskaityti su kariniu mokymo padaliniu.

31. Už JKVM organizavimo koordinavimą atsakinga LK MDV.

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-887, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13556

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-963 „Dėl Dalimis organizuojamų jaunesniųjų karininkų vadų mokymų organizavimo ir administravimo reglamento patvirtinimo” pakeitimo