Įsakymas netenka galios 2019-12-28:

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-756, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21415

Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2018-10-27 iki 2019-12-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 99-5079, i. k. 1122020ISAK0004-837

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIAUS EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 4-837

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 4-346 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 ir 5 punktais:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 4-662, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16691

 

1. S u d a r a u  Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisiją (toliau − Komisija):

Linas Kadys

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) Ūkio plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjas (Komisijos pirmininkas);

Birutė Kindurienė

Ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus patarėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

Danguolė Andriuškevičienė

Ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, o jai negalint dalyvauti – Ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Šimkutė;

Audra Ivanauskienė

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja, o jai negalint dalyvauti – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vyriausioji specialistė Gita Kazlauskaitė;

Milda Kojelienė

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus patarėja, o jai negalint dalyvauti – Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė Erika Tauraitė-Kavai;

Vaidotas Levickis

Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas, o jam negalint dalyvauti – advokatų profesinės bendrijos RIDD Vilnius advokatė Daiva Dumčiuvienė, o jiems negalint dalyvauti – UAB „BOD group“ projektų vadovas Aurelijus Šapranauskas;

Rimtautas Ramanauskas

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas, o jam negalint dalyvauti – Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Marija Varasimavičienė;

Violeta Skamaročienė

Lietuvos statistikos departamento Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja, o jai negalint dalyvauti – Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus Klasifikacijų poskyrio vedėja Nadežda Fursova;

Lina Vaitkutė

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Kvalifikacijų formavimo skyriaus vedėja, o jai negalint dalyvauti – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Sinkevičienė;

Rima Valiukevičienė

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kompetencijų plėtros skyriaus vadovė, o jai negalint dalyvauti – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos vyriausiasis patarėjas verslo vystymo klausimais Romas Gėgžnas;

Rasuolė Vladarskienė

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja, o jai negalint dalyvauti – Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja Palmira Zemlevičiūtė.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-579, 2013-06-28, Žin., 2013, Nr. 72-3622 (2013-07-05), i. k. 1132020ISAK0004-579

Nr. 4-558, 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-28, i. k. 2017-15212

Nr. 4-662, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16691

 

2. T v i r t i n u Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos darbo reglamentą (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Rimantas Žylius

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 4-837

 

LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIAUS EKSPERTŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamentas nustato Komisijos funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 4-346 (Žin., 2012, Nr. 45-2199), kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.

3. Komisijos darbas grindžiamas teisėtumo, viešumo ir nešališkumo principais.

4. Komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka Komisijos pirmininko paskirtas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

5. Komisija atlieka šias funkcijas:

5.1. nagrinėja ir vertina Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus ISCO (toliau – tarptautinis klasifikatoriaus) pakeitimų vertimą į lietuvių kalbą, svarsto suinteresuotų valstybės institucijų siūlymus dėl teksto adaptavimo, teikia siūlymus klasifikatoriaus tvarkytojui dėl tarptautinio klasifikatoriaus diegimo;

5.2. teikia išvadas klasifikatoriaus tvarkytojui dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus (toliau – klasifikatorius) duomenų įvedimo į duomenų bazę;

5.3. nagrinėja ir vertina pateiktos įregistruoti profesijos duomenis, įregistravimo poreikio pagrindimą, pateikia išvadas klasifikatoriaus tvarkytojui dėl naujos profesijos duomenų įregistravimo;

5.4. pateikia klasifikatoriaus tvarkytojui klasifikatoriaus papildymo tekstą – profesijų grupės ar profesijos kodą, pavadinimą ir aprašą;

5.5. teikia siūlymus klasifikatoriaus tvarkytojui dėl klasifikatoriaus duomenų atnaujinimo, klasifikatoriaus sklaidos ir pritaikymo duomenų naudotojų poreikiams.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS

 

6. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

6.1. gauti iš Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;

6.2. reikalauti iš klasifikatoriaus duomenų teikėjo papildomų duomenų ar paaiškinimų dėl naujos profesijos įregistravimo;

6.3. gauti iš naujų profesijų registravimo iniciatorių informaciją apie profesijas;

6.4. kviesti į Komisijos posėdžius naujų profesijų registravimo iniciatorius dėl konkrečios srities profesijos specifikos;

6.5. pasitelkti konkrečios srities specialistus specifinių sričių profesijų duomenims nagrinėti ir vertinti.

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Komisijos darbo forma yra posėdžiai.

8. Komisijos veiklai vadovauja, jos posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o laikinai nesant Komisijos pirmininko – Komisijos pirmininko pavaduotojas (toliau kartu – posėdžio pirmininkas).

9. Komisijos posėdžiai šaukiami Komisijos pirmininko iniciatyva. Klasifikatoriaus tvarkytojui gavus tarptautinio klasifikatoriaus pakeitimų vertimus į lietuvių kalbą, naujų profesijų dokumentus dėl įregistravimo, Komisijos posėdžiai šaukiami per vieną mėnesį nuo šių dokumentų gavimo dienos. Komisijos posėdžio datą ir laiką nustato Komisijos pirmininkas.

10. Į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami kiti konkrečios srities specialistai specifinių sričių profesijų duomenims nagrinėti ir vertinti. Dėl jų kvietimo į posėdį sprendžia Komisijos pirmininkas. Kviestiniai specialistai balsavimo teisės Komisijos posėdyje neturi.

11. Komisijos posėdžio darbotvarkę Komisijos sekretorius rengia ir teikia derinti Komisijos pirmininkui.

12. Komisijos sekretorius elektroniniu paštu išsiunčia Komisijos nariams kvietimą į posėdį, kuriame nurodoma informacija apie posėdžio datą, vietą ir laiką, darbotvarkę ir susijusią posėdžio medžiagą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki posėdžio. Skubaus klausimo medžiaga pateikiama prieš posėdį.

13. Ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki posėdžio pradžios Komisijos nariai elektroniniu paštu pateikia Komisijos sekretoriui savo pastabas Komisijos posėdžio darbotvarkės klausimais.

14. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių. Negalintys dalyvauti posėdyje Komisijos nariai iki posėdžio pradžios informuoja apie tai Komisijos sekretorių. Šie asmenys iki posėdžio pradžios gali pateikti elektroniniu paštu Komisijos sekretoriui savo nuomonę posėdžio darbotvarkės klausimais. Ši informacija turi būti paskelbta posėdyje ir pridedama prie posėdžio protokolo.

15. Komisijos sprendimai, išvados ir pasiūlymai priimami paprasta dalyvaujančių posėdyje Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

16. Komisijos sprendimai, išvados ir pasiūlymai yra rekomendacinio pobūdžio.

17. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Į Komisijos posėdžio protokolą įrašomi priimti sprendimai, išvados ir pasiūlymai. Komisijos posėdžio protokolą rašo Komisijos sekretorius. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir Komisijos sekretorius.

18. Komisijos posėdžio protokolo kopija per 5 darbo dienas nuo posėdžio dienos elektroniniu paštu išsiunčiama visiems Komisijos nariams. Komisijos posėdžių protokolai, kiti Komisijos veiklos dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-579, 2013-06-28, Žin., 2013, Nr. 72-3622 (2013-07-05), i. k. 1132020ISAK0004-579

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 4-837 "Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-558, 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-28, i. k. 2017-15212

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 4-837 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-662, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16691

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 4-837 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo