Suvestinė redakcija nuo 2013-07-06 iki 2017-09-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 99-5079, i. k. 1122020ISAK0004-837

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIAUS EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 4-837

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 4-346 (Žin., 2012, Nr. 45-2199), 4 ir 5 punktais:

1. S u d a r a u Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisiją (toliau – Komisija):

Linas Kadys – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjas (Komisijos pirmininkas);

Birutė Kindurienė – Ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

Danguolė Andriuškevičienė – Ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė;

Saulius Baliukynas – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos mokymų projekto vadovas;

Dangira Juknevičienė – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Kvalifikacijų formavimo skyriaus metodininkė;

Sonata Kisielienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Mokymo skyriaus vedėja;

Kristina Krupavičienė – Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atsakingoji sekretorė;

Vaidotas Levickis – Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas;

Daiva Liugienė – Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo išteklių skyriaus vedėja;

Julija Moskvina – Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;

Elena Pelakauskienė –   Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos prezidentė;

Violeta Skamaročienė – Lietuvos statistikos departamento Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Janina Švedienė – Lietuvos darbo federacijos generalinė sekretorė;

Vytautas Jonas Valiukėnas – Lietuvos standartizacijos departamento Planavimo, tikrinimo ir leidybos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Marija Varasimavičienė – Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė;

Rasuolė Vladarskienė – Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-579, 2013-06-28, Žin., 2013, Nr. 72-3622 (2013-07-05), i. k. 1132020ISAK0004-579

 

2. T v i r t i n u Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos darbo reglamentą (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Rimantas Žylius


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 4-837

 

LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIAUS EKSPERTŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamentas nustato Komisijos funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 4-346 (Žin., 2012, Nr. 45-2199), kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.

3. Komisijos darbas grindžiamas teisėtumo, viešumo ir nešališkumo principais.

4. Komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka Komisijos pirmininko paskirtas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

5. Komisija atlieka šias funkcijas:

5.1. nagrinėja ir vertina Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus ISCO (toliau – tarptautinis klasifikatoriaus) pakeitimų vertimą į lietuvių kalbą, svarsto suinteresuotų valstybės institucijų siūlymus dėl teksto adaptavimo, teikia siūlymus klasifikatoriaus tvarkytojui dėl tarptautinio klasifikatoriaus diegimo;

5.2. teikia išvadas klasifikatoriaus tvarkytojui dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus (toliau – klasifikatorius) duomenų įvedimo į duomenų bazę;

5.3. nagrinėja ir vertina pateiktos įregistruoti profesijos duomenis, įregistravimo poreikio pagrindimą, pateikia išvadas klasifikatoriaus tvarkytojui dėl naujos profesijos duomenų įregistravimo;

5.4. pateikia klasifikatoriaus tvarkytojui klasifikatoriaus papildymo tekstą – profesijų grupės ar profesijos kodą, pavadinimą ir aprašą;

5.5. teikia siūlymus klasifikatoriaus tvarkytojui dėl klasifikatoriaus duomenų atnaujinimo, klasifikatoriaus sklaidos ir pritaikymo duomenų naudotojų poreikiams.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS

 

6. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

6.1. gauti iš Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;

6.2. reikalauti iš klasifikatoriaus duomenų teikėjo papildomų duomenų ar paaiškinimų dėl naujos profesijos įregistravimo;

6.3. gauti iš naujų profesijų registravimo iniciatorių informaciją apie profesijas;

6.4. kviesti į Komisijos posėdžius naujų profesijų registravimo iniciatorius dėl konkrečios srities profesijos specifikos;

6.5. pasitelkti konkrečios srities specialistus specifinių sričių profesijų duomenims nagrinėti ir vertinti.

 


IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Komisijos darbo forma yra posėdžiai.

8. Komisijos veiklai vadovauja, jos posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o laikinai nesant Komisijos pirmininko – Komisijos pirmininko pavaduotojas (toliau kartu – posėdžio pirmininkas).

9. Komisijos posėdžiai šaukiami Komisijos pirmininko iniciatyva. Klasifikatoriaus tvarkytojui gavus tarptautinio klasifikatoriaus pakeitimų vertimus į lietuvių kalbą, naujų profesijų dokumentus dėl įregistravimo, Komisijos posėdžiai šaukiami per vieną mėnesį nuo šių dokumentų gavimo dienos. Komisijos posėdžio datą ir laiką nustato Komisijos pirmininkas.

10. Į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami kiti konkrečios srities specialistai specifinių sričių profesijų duomenims nagrinėti ir vertinti. Dėl jų kvietimo į posėdį sprendžia Komisijos pirmininkas. Kviestiniai specialistai balsavimo teisės Komisijos posėdyje neturi.

11. Komisijos posėdžio darbotvarkę Komisijos sekretorius rengia ir teikia derinti Komisijos pirmininkui.

12. Komisijos sekretorius elektroniniu paštu išsiunčia Komisijos nariams kvietimą į posėdį, kuriame nurodoma informacija apie posėdžio datą, vietą ir laiką, darbotvarkę ir susijusią posėdžio medžiagą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki posėdžio. Skubaus klausimo medžiaga pateikiama prieš posėdį.

13. Ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki posėdžio pradžios Komisijos nariai elektroniniu paštu pateikia Komisijos sekretoriui savo pastabas Komisijos posėdžio darbotvarkės klausimais.

14. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių. Negalintys dalyvauti posėdyje Komisijos nariai iki posėdžio pradžios informuoja apie tai Komisijos sekretorių. Šie asmenys iki posėdžio pradžios gali pateikti elektroniniu paštu Komisijos sekretoriui savo nuomonę posėdžio darbotvarkės klausimais. Ši informacija turi būti paskelbta posėdyje ir pridedama prie posėdžio protokolo.

15. Komisijos sprendimai, išvados ir pasiūlymai priimami paprasta dalyvaujančių posėdyje Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

16. Komisijos sprendimai, išvados ir pasiūlymai yra rekomendacinio pobūdžio.

17. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Į Komisijos posėdžio protokolą įrašomi priimti sprendimai, išvados ir pasiūlymai. Komisijos posėdžio protokolą rašo Komisijos sekretorius. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir Komisijos sekretorius.

18. Komisijos posėdžio protokolo kopija per 5 darbo dienas nuo posėdžio dienos elektroniniu paštu išsiunčiama visiems Komisijos nariams. Komisijos posėdžių protokolai, kiti Komisijos veiklos dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-579, 2013-06-28, Žin., 2013, Nr. 72-3622 (2013-07-05), i. k. 1132020ISAK0004-579

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 4-837 "Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo