Suvestinė redakcija nuo 2015-03-10

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 88-4572, i. k. 1121100NUTA00000879

 

Nauja redakcija nuo 2015-03-10:

Nr. 233, 2015-03-04, paskelbta TAR 2015-03-09, i. k. 2015-03501

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl MOBILIZACIJOS PLANŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 18 d. Nr. 879

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ                                                  RASA JUKNEVIČIENĖ

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 879
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. 233
redakcija)

 

 

 

MOBILIZACIJOS PLANŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Ginkluotųjų pajėgų, Krašto apsaugos ministerijos, civilinių mobilizacijos institucijų, Civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos jungtinio ir Valstybės mobilizacijos planų rengimo, keitimo ir jų kopijų pateikimo suinteresuotiems asmenims tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatyme, Lietuvos Respublikos karo padėties įstatyme, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatyme, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme.

3. Mobilizacijos planai rengiami, keičiami, dauginami, jų kopijos ir juose esanti informacija suinteresuotiems asmenims teikiama laikantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytų įslaptintos informacijos administravimo ir apsaugos reikalavimų.

 

II SKYRIUS

GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ MOBILIZACIJOS PLANO RENGIMAS

 

4. Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos planą rengia Lietuvos kariuomenė.

5. Lietuvos kariuomenės vadas arba jo įgaliotas asmuo Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos plano arba jo pakeitimo projektui parengti gali sudaryti darbo grupę iš Lietuvos kariuomenės ir kitų ginkluotąsias pajėgas karo padėties ar ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) metu sudarančių institucijų (toliau – ginkluotąsias pajėgas sudarančios institucijos) deleguotų atstovų.

6. Kai turimų duomenų nepakanka Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos plano arba jo pakeitimo projektui parengti, Lietuvos kariuomenė gali kreiptis į krašto apsaugos sistemos institucijas, kitas valstybės ar savivaldybių institucijas, įstaigas ir ūkio subjektus dėl Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos planui parengti reikalingos informacijos ir duomenų pateikimo. Krašto apsaugos sistemos institucijos, kitos valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir ūkio subjektai per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu prašymas gautas iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) privalo neatlygintinai pateikti Lietuvos kariuomenei reikalingą informaciją ir duomenis.

7. Lietuvos kariuomenė kasmet iki kovo 1 d. (paskelbus mobilizaciją, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį – nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo), atsižvelgdama į ginkluotos gynybos politikos ir strategijos pasikeitimus, įvertina, ar ginkluotos gynybos planų, ginkluotąsias pajėgas sudarančių institucijų struktūros, jų valdymo pokyčiai ar kiti pokyčiai valstybėje reikšmingai paveiks tolesnį efektyvų Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos plane numatytų priemonių ir veiksmų atlikimą, ir, jeigu reikia, Aprašo 5 ir 6 punktuose nustatyta tvarka parengia šio plano pakeitimo projektą.

8. Parengtas ir Lietuvos kariuomenės vado vizuotas Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos plano pakeitimo projektas iki einamųjų metų gegužės 1 d. (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) pateikiamas krašto apsaugos ministrui.

9. Krašto apsaugos ministras Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Vyriausybės darbo reglamentas), nustatyta tvarka Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos plano arba jo pakeitimo projektą teikia derinti suinteresuotoms institucijoms ir tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

10. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Krašto apsaugos ministerija) arba jos įgaliota kita krašto apsaugos sistemos institucija per 5 darbo dienas nuo Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos plano arba jo pakeitimo patvirtinimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos plano ar jo pakeitimo patvirtinimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos planas arba jo pakeitimas patvirtintas iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) pateikia Ginkluotųjų pajėgų mobilizacijos plano arba jo pakeitimo kopijas Respublikos Prezidentui ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Departamentas), o informaciją apie jame numatytus kitos ginkluotąsias pajėgas sudarančios institucijos veiksmus, priemones ir kitą informaciją, kuri reikalinga vykdant mobilizaciją, laikydamasi įslaptintos informacijos apsaugos organizavimo principo „Būtina žinoti“ (toliau – principas „Būtina žinoti“), – tai ginkluotąsias pajėgas sudarančiai institucijai, kurios veiksmai ir priemonės numatyti šiame plane.

 

III SKYRIUS

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS MOBILIZACIJOS PLANO RENGIMAS

 

11. Krašto apsaugos ministerijos mobilizacijos planą (toliau – Ministerijos mobilizacijos planas) rengia Krašto apsaugos ministerija.

12. Krašto apsaugos ministras Ministerijos mobilizacijos plano arba jo pakeitimo projektui parengti gali sudaryti darbo grupę iš krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių atstovų.

13. Krašto apsaugos ministerija gali kreiptis į kitas krašto apsaugos sistemos institucijas dėl Ministerijos mobilizacijos plano arba jo pakeitimo projektui parengti reikalingos informacijos ir duomenų. Krašto apsaugos sistemos institucijos per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu prašymas gautas iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) privalo neatlygintinai pateikti Krašto apsaugos ministerijai reikalingą informaciją ir duomenis.

14. Krašto apsaugos ministerija kasmet iki kovo 1 d. (paskelbus mobilizaciją, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį – nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) įvertina galiojančio Ministerijos mobilizacijos plano keitimo tikslingumą, atsižvelgdama į tai, ar krašto apsaugos sistemos institucijų veiklos pokyčiai arba kiti pokyčiai valstybėje reikšmingai paveiks tolesnį efektyvų šiame plane numatytų priemonių ir veiksmų atlikimą, ir, jeigu reikia, Aprašo 12 ir 13 punktuose nustatyta tvarka parengia šio plano pakeitimo projektą.

15. Parengtą Ministerijos mobilizacijos plano pakeitimo projektą krašto apsaugos ministras patvirtina ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 d. (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo).

16. Krašto apsaugos ministerija arba jos įgaliota kita krašto apsaugos sistemos institucija per 5 darbo dienas nuo Ministerijos mobilizacijos plano arba jo pakeitimo patvirtinimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Ministerijos mobilizacijos plano ar jo pakeitimo patvirtinimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu Ministerijos mobilizacijos planas arba jo pakeitimas patvirtintas iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) pateikia Ministerijos mobilizacijos plano arba jo pakeitimo kopiją Lietuvos kariuomenei, o informaciją apie plane numatytus Krašto apsaugos ministerijos administracijos padalinio ar krašto apsaugos sistemos institucijos veiksmus, priemones, taip pat kitą informaciją, kuri reikalinga vykdant mobilizaciją, laikydamasi principo „Būtina žinoti“, – Krašto apsaugos ministerijos administracijos padaliniams ir krašto apsaugos sistemos institucijoms, kurių veiksmai ir priemonės numatyti šiame plane.

 

IV SKYRIUS

CIVILINĖS MOBILIZACIJOS INSTITUCIJOS MOBILIZACIJOS PLANO RENGIMAS

 

17. Civilinės mobilizacijos institucijos (toliau – Institucija) mobilizacijos planas rengiamas Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai paskyrus valstybinę (-es) mobilizacinę (-es) ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotį (-is), o keičiamas Aprašo 27 ir 28 punktuose nurodytais atvejais.

18. Institucijos, rengdamos mobilizacijos planus, vadovaujasi valstybinėmis mobilizacinėmis ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotimis, Departamento direktoriaus tvirtinamais Institucijų mobilizacijos planų sudarymo metodiniais nurodymais, Institucijos nuostatais ir kitais teisės aktais.

19. Institucija gali raštu kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas ar įstaigas, ūkio subjektus dėl Institucijos mobilizacijos plano arba jo pakeitimo projektui parengti reikalingos informacijos ir duomenų. Valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos, ūkio subjektai per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu prašymas gautas iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) privalo neatlygintinai pateikti Institucijai reikalingą informaciją ir duomenis.

20. Institucijos mobilizacijos plano arba jo pakeitimo projekto rengimą organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo (įgalioti asmenys).

21. Institucijos per 2 mėnesius nuo valstybinės mobilizacinės ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduoties paskyrimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo valstybinės mobilizacinės ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduoties paskyrimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu valstybinė mobilizacinė ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotis paskirta iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) parengia Institucijos mobilizacijos plano projektą ir jį pateikia derinti Departamentui.

22. Departamentas per 15 darbo dienų nuo Institucijos mobilizacijos plano projekto gavimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Institucijos mobilizacijos plano projekto gavimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu Institucijos mobilizacijos plano projektas gautas iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) įvertina jį ir kartu su išvada, kurioje nurodoma, kad pateiktam projektui pritariama arba pateikiama pastabų ir pasiūlymų, grąžina Institucijai.

23. Departamentui pateikus išvadą su pastabomis ir pasiūlymais, Institucija per 10 darbo dienų nuo šios išvados gavimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šios išvados gavimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu išvada gauta iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) įvertina išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus, patikslina Institucijos mobilizacijos plano projektą, prireikus parengia derinimo pažymą, kurioje išdėsto argumentus, kodėl neatsižvelgta į gautas pastabas ir pasiūlymus, ir teikia Institucijos mobilizacijos plano projektą kartu su derinimo pažyma, jeigu ji buvo rengiama, pakartotinai derinti Departamentui.

24. Departamentas Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka įvertina Institucijos pakartotinai pateiktą Institucijos mobilizacijos plano projektą ir Aprašo 23 punkte nurodytoje derinimo pažymoje, jeigu ji buvo pateikta, išdėstytus argumentus ir Institucijos mobilizacijos plano projektą kartu su išvada, kurioje nurodoma, kad pateiktam projektui pritariama arba pateikiama pastabų ir pasiūlymų, grąžina Institucijai.

25. Departamentui pakartotinai pateikus išvadą su pastabomis ir pasiūlymais, Institucija įvertina išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus, prireikus patikslina Institucijos mobilizacijos plano projektą ir teikia jį tvirtinti Institucijos vadovui.

26. Institucijos vadovas Institucijos mobilizacijos plano projektą patvirtina ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo valstybinės mobilizacinės ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduoties paskyrimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo valstybinės mobilizacinės ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduoties paskyrimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu valstybinė mobilizacinė ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotis paskirta iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo).

27. Institucijos mobilizacijos plano keitimas, įvertinus susiklosčiusias aplinkybes:

27.1. Institucijos vadovas kasmet iki kovo 1 d. (paskelbus mobilizaciją, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį – nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo), atsižvelgdamas į esamą padėtį, Institucijos vadovybės, struktūrinių padalinių, jai pavaldžių įstaigų veiklos pokyčius, rekvizuojamo ir (ar) laikinai paimamo turto duomenų pasikeitimus, kitus pokyčius valstybėje ir jų įtaką tolesniam efektyviam Institucijos mobilizacijos plane numatytų priemonių ir veiksmų atlikimui, priima sprendimą keisti Institucijos mobilizacijos planą arba palikti jį nepakeistą.

27.2. Institucijos vadovui priėmus sprendimą keisti Institucijos mobilizacijos planą, Institucija parengia Institucijos mobilizacijos plano pakeitimo projektą ir ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Institucijos vadovo sprendimo keisti Institucijos mobilizacijos planą priėmimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Institucijos vadovo sprendimo keisti Institucijos mobilizacijos planą priėmimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu Institucijos vadovo sprendimas keisti Institucijos mobilizacijos planą priimtas iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) pateikia jį derinti Departamentui.

27.3. Departamentui pateiktas Institucijos mobilizacijos plano pakeitimo projektas derinamas Aprašo 22–25 punktuose nustatyta tvarka ir turi būti patvirtintas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Institucijos vadovo sprendimo keisti Institucijos mobilizacijos planą priėmimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Institucijos vadovo sprendimo keisti Institucijos mobilizacijos planą priėmimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu Institucijos vadovo sprendimas keisti Institucijos mobilizacijos planą priimtas iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo).

27.4. Institucijos vadovui priėmus sprendimą palikti Institucijos mobilizacijos planą nepakeistą, Institucija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu sprendimas priimtas iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) raštu praneša apie tai Departamentui.

28. Institucijos mobilizacijos plano keitimas pakeitus Institucijai skirtas valstybines mobilizacines ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotis:

28.1. Institucija per 2 mėnesius nuo Institucijai skirtos valstybinės mobilizacinės ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduoties pakeitimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Institucijai skirtos valstybinės mobilizacinės ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduoties pakeitimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu Institucijai skirta valstybinė mobilizacinė ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotis pakeista iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) parengia Institucijos mobilizacijos plano pakeitimo projektą ir pateikia jį derinti Departamentui.

28.2. Departamentui pateiktas Institucijos mobilizacijos plano pakeitimo projektas derinamas Aprašo 22–25 punktuose nustatyta tvarka ir turi būti patvirtintas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo valstybinės mobilizacinės ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduoties pakeitimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo valstybinės mobilizacinės ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduoties pakeitimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu valstybinė mobilizacinė ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotis pakeista iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo).

29. Institucija per 5 darbo dienas nuo Institucijos mobilizacijos plano arba jo pakeitimo patvirtinimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Institucijos mobilizacijos plano ar jo pakeitimo patvirtinimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu Institucijos mobilizacijos planas arba jo pakeitimas patvirtintas iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) pateikia Institucijos mobilizacijos plano arba jo pakeitimo kopiją ir jos elektroninę versiją optinėje duomenų laikmenoje (vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske) Departamentui, o informaciją apie jame numatytus veiksmus, priemones ir kitą informaciją, kuri reikalinga vykdant mobilizaciją, laikydamasi principo „Būtina žinoti“, – tam Institucijos padaliniui, jos valdymo srities įstaigai ar įmonei, kurios veiksmai ir priemonės numatyti šiame plane.

 

V SKYRIUS

Civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos JUNGTINIO PLANO RENGIMAS

 

30. Civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos jungtinis planas (toliau – Jungtinis planas) yra Valstybės mobilizacijos plano sudedamoji dalis. Jungtiniame plane pateikiami duomenys iš Institucijų mobilizacijos planų, kurie reikalingi Valstybės mobilizacijos plane numatytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimui užtikrinti, numatomi veiksmai ir priemonės, turinčios užtikrinti Institucijų veiksmų suderinamumą ir bendradarbiavimą atliekant gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas, paramos ginkluotosioms pajėgoms funkcijas ir teikiant priimančiosios šalies paramą paskelbus mobilizaciją.

31. Jungtinį planą rengia Departamentas.

32. Departamento direktorius Jungtinio plano arba jo pakeitimo projektui parengti gali sudaryti darbo grupę iš Departamento ir Institucijų deleguotų atstovų.

33. Departamentas prireikus gali kreiptis į Institucijas, krašto apsaugos sistemos institucijas, kitas valstybės, savivaldybių institucijas, įstaigas ir ūkio subjektus dėl Jungtinio plano ar jo pakeitimo projektui parengti reikalingos informacijos ir duomenų pateikimo. Institucijos, krašto apsaugos sistemos, kitos valstybės, savivaldybių institucijos ar įstaigos ir ūkio subjektai per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu prašymas gautas iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) privalo neatlygintinai pateikti Departamentui reikalingą informaciją ir duomenis.

34. Departamentas kasmet iki rugpjūčio 1 d. (paskelbus mobilizaciją, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį – nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) įvertina Jungtinio plano keitimo tikslingumą, atsižvelgdamas į Institucijų mobilizacijos planų pasikeitimus, taip pat į tai, ar pokyčiai valstybėje reikšmingai paveiks tolesnį efektyvų Jungtiniame plane numatytų priemonių ir veiksmų atlikimą, ir, jeigu reikia, Aprašo 32 ir 33 punktuose nustatyta tvarka parengia Jungtinio plano pakeitimo projektą.

35. Parengtą Jungtinio plano pakeitimo projektą Departamentas iki einamųjų metų lapkričio 1 d. (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) pateikia krašto apsaugos ministrui.

36. Krašto apsaugos ministras Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka Jungtinio plano arba jo pakeitimo projektą teikia derinti suinteresuotoms institucijoms ir tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

37. Krašto apsaugos ministerija arba jos įgaliota kita krašto apsaugos sistemos institucija per 5 darbo dienas nuo Jungtinio plano arba jo pakeitimo patvirtinimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Jungtinio plano ar jo pakeitimo patvirtinimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu Jungtinis planas arba jo pakeitimas patvirtintas iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) informaciją apie jame numatytus Institucijos veiksmus, priemones ir kitą informaciją, kuri reikalinga vykdant mobilizaciją, laikydamasi principo „Būtina žinoti“, pateikia tai Institucijai, kurios veiksmai ir priemonės numatyti šiame plane.

 

 

VI SKYRIUS

VALSTYBĖS MOBILIZACIJOS PLANO RENGIMAS

 

38. Valstybės mobilizacijos plane numatomi veiksmai ir priemonės, turinčios užtikrinti mobilizacijos vykdymą valstybėje. Valstybės mobilizacijos planui parengti naudojama informacija ir duomenys iš Ginkluotųjų pajėgų, Institucijų ir Ministerijos mobilizacijos planų, taip pat duomenys, gauti iš kitų mobilizacijos sistemos subjektų.

39. Valstybės mobilizacijos planą rengia Departamentas.

40. Departamento direktorius Valstybės mobilizacijos plano arba jo pakeitimo projektui parengti gali sudaryti darbo grupę iš Departamento, Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės, kitų ginkluotąsias pajėgas sudarančių institucijų, valstybės rezervo koordinatoriaus ir tvarkytojų deleguotų atstovų.

41. Departamentas prireikus gali kreiptis į Institucijas, krašto apsaugos sistemos institucijas, kitas valstybės, savivaldybių institucijas, įstaigas ir ūkio subjektus dėl Valstybės mobilizacijos plano ar jo pakeitimo projektui parengti reikalingos informacijos ir duomenų pateikimo. Institucijos, krašto apsaugos sistemos, kitos valstybės, savivaldybių institucijos ar įstaigos ir ūkio subjektai per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu prašymas gautas iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) privalo neatlygintinai pateikti Departamentui reikalingą informaciją ir duomenis.

42. Departamentas kasmet iki rugsėjo 1 d. (paskelbus mobilizaciją, įvedus karo ar nepaprastąją padėtį – nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) įvertina Valstybės mobilizacijos plano keitimo tikslingumą, atsižvelgdamas į Ginkluotųjų pajėgų, Jungtinio plano, Ministerijos mobilizacijos planų pasikeitimus, taip pat į tai, ar pokyčiai valstybėje reikšmingai paveiks tolesnį efektyvų Valstybės mobilizacijos plane numatytų priemonių ir veiksmų atlikimą, ir, jeigu reikia, Aprašo 40 ir 41 punktuose nustatyta tvarka parengia šio plano pakeitimo projektą.

43. Parengtą Valstybės mobilizacijos plano pakeitimo projektą Departamentas iki einamųjų metų gruodžio 1 d. (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) pateikia krašto apsaugos ministrui.

44. Krašto apsaugos ministras Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka Valstybės mobilizacijos plano arba jo pakeitimo projektą teikia derinti suinteresuotoms institucijoms ir tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

45. Krašto apsaugos ministerija arba jos įgaliota kita krašto apsaugos sistemos institucija per 5 darbo dienas nuo Valstybės mobilizacijos plano arba jo pakeitimo patvirtinimo (mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu – nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Valstybės mobilizacijos plano ar jo pakeitimo patvirtinimo arba mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo, jeigu Valstybės mobilizacijos planas arba jo pakeitimas patvirtintas iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo) pateikia Valstybės mobilizacijos plano arba jo pakeitimo kopijas Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos kariuomenei, o informaciją apie jame numatytus Institucijos veiksmus, priemones ir kitą informaciją, kuri reikalinga vykdant mobilizaciją, laikydamasi principo „Būtina žinoti“, – tai Institucijai, kurios veiksmai ir priemonės numatyti šiame plane.

––––––––––––––––––––

TAR pastaba. Ginkluotųjų pajėgų, Krašto apsaugos ministerijos ir civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos planų keitimo tikslingumui 2015 metais įvertinti Mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašo 7, 14 punktuose ir 27.1 papunktyje nustatyti terminai netaikomi – šių planų keitimo tikslingumas turi būti įvertintas iki 2015 m. balandžio 1 dienos.

Priedo pakeitimai:

Nr. 233, 2015-03-04, paskelbta TAR 2015-03-09, i. k. 2015-03501

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 233, 2015-03-04, paskelbta TAR 2015-03-09, i. k. 2015-03501

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 879 „Dėl Mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo