Suvestinė redakcija nuo 2023-11-29

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 88-4574, i. k. 1121100NUTA00000881

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl REGISTRŲ STEIGIMO, KŪRIMO, REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 18 d. Nr. 881

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 18–21 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 3 d. nutarimą Nr. 485 „Dėl Valstybės registrų ir kadastrų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo taisyklių ir Lietuvos Respublikos valstybės registro tipinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 58-2015);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. 1105 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 3 d. nutarimo Nr. 485 „Dėl Valstybės registrų ir kadastrų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo taisyklių ir Lietuvos Respublikos valstybės registro tipinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 110-4507);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 1395 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 3 d. nutarimo Nr. 485 „Dėl Valstybės registrų ir kadastrų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo taisyklių ir Lietuvos Respublikos valstybės registro tipinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 118-6029);

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1589 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 3 d. nutarimo Nr. 485 „Dėl Valstybės registrų ir kadastrų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo taisyklių ir Lietuvos Respublikos valstybės registro tipinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 134-6840).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                               REMIGIJUS ŠIMAŠIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881

 

REGISTRŲ STEIGIMO, KŪRIMO, REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja valstybės registrų, kadastrų ir žinybinių registrų (toliau – registrai) steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo procedūras, taip pat nustato registrų nuostatų pavyzdinę struktūrą ir turinį.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (Žin., 2011, Nr. 163-7739), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir kituose įstatymuose.

 

II. REGISTRŲ STEIGIMAS

 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimo dėl registro nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo projektą rengia valstybės registro steigimo teisinius pagrindus nustatančiame įstatyme nurodytas registro valdytojas arba jo pavedimu registro tvarkytojas, išskyrus tuos atvejus, kai žinybinį registrą steigia Vyriausybei neatskaitinga valstybės institucija.

4. Jeigu žinybinį registrą steigia Vyriausybei neatskaitinga valstybės institucija ar valstybės įstaiga (toliau – Vyriausybei neatskaitinga valstybės institucija), teisės akto dėl žinybinio registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo projektą rengia ir tvirtina šį registrą steigianti valstybės institucija. Minėto teisės akto projektą žinybinį registrą steigiančios valstybės institucijos (valdytojo) pavedimu gali rengti ir šio registro tvarkytojas.

5. Registro nuostatų projektas rengiamas vadovaujantis Aprašo III ir IV skyrių nuostatomis.

6. Valstybės ir žinybinio registro valdytojas ir tvarkytojas skiriami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka. Prireikus, kai tą patį registrą turi tvarkyti kelios skirtingos valstybės institucijos ar valstybės įstaigos, gali būti paskiriami keli ir valstybės, ir žinybinio registro tvarkytojai. Valstybės registro tvarkytojai skiriami Vyriausybės nutarimu dėl valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir šio registro veiklos pradžios nustatymo, o žinybinio registro tvarkytojai skiriami žinybinį registrą steigiančios valstybės institucijos teisės aktu dėl žinybinio registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo.

7. Jeigu nustatoma, kad pagal registruotinų registro objektų specifiką, technines sąlygas ir galimybes registro koordinavimo ir tvarkymo funkcijas tikslinga pavesti vienai valstybės institucijai ar valstybės įstaigai, registro valdytoju ir tvarkytoju gali būti paskiriama ta pati valstybės institucija ar valstybės įstaiga.

8. Kai kuriamas valstybės registras, Vyriausybės nutarimo dėl registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo projektas rengiamas ir derinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244 (Žin., 2009, Nr. 121-5212; 2011, Nr. 8-350), nustatyta tvarka.

9. Aprašo 8 punkte nurodytas teisės akto projektas arba, kai steigiamas žinybinis registras, jį steigiančios institucijos teisės akto dėl žinybinio registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo projektas turi būti derinamas su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, krašto apsaugos ministro įgaliota institucija, įgyvendinančia valstybės informacinių išteklių saugos politiką, taip pat registro nuostatų projekte nurodytų susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojais ir Valstybės duomenų agentūra. Jeigu registre tvarkomi asmens duomenys, šių teisės aktų projektai turi būti derinami ir su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 19, 2018-01-03, paskelbta TAR 2018-01-09, i. k. 2018-00336

Nr. 912, 2023-11-22, paskelbta TAR 2023-11-28, i. k. 2023-22869

 

10. Prie Aprašo 8 ir 9 punktuose nurodytų teisės aktų projektų papildomai pridedamas preliminarus registro steigimo ir kūrimo kalendorinis darbų grafikas, nurodomos reikiamos lėšos ir finansavimo šaltiniai.

11. Registro valdytojas ar jo įgaliotas registro tvarkytojas Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojui šio registro nuostatų nustatyta tvarka pateikia duomenis ir informaciją apie registro įsteigimą.

 

III. REGISTRŲ NUOSTATŲ PAVYZDINĖ STRUKTŪRA

 

12. Registrų nuostatus sudaro 10 skyrių, išskyrus tuos atvejus, kai prireikus gali atsirasti ir kitų papildomų skyrių:

12.1. I. Bendrosios nuostatos;

12.2. II. Registro valdytojas ir tvarkytojas, jų teisės ir pareigos;

12.3. III. Registro objektai, jų duomenys, informacija ir dokumentai;

12.4. IV. Registro objektų registravimas;

12.5. V. Registro duomenų taisymas;

12.6. VI. Registro sąveika su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis;

12.7. VII. Registro duomenų, informacijos ir dokumentų teikimas ir naudojimas;

12.8. VIII. Registro duomenų, informacijos ir dokumentų sauga;

12.9. IX. Registro finansavimas;

12.10. X. Registro reorganizavimas ir likvidavimas.

 

IV. REGISTRŲ NUOSTATŲ PAVYZDINIS TURINYS

 

13. Registro nuostatų I skyriuje nurodoma, ką registro nuostatai reglamentuoja, nurodoma registro paskirtis, asmens duomenų tvarkymo tikslai, nustatoma, kad registro duomenys, informacija ir dokumentai (toliau – duomenys) kaupiami vienoje duomenų bazėje, nurodoma, kokiais įstatymais ir kitais teisės aktais vadovaujamasi tvarkant šį registrą, taip pat išvardijami įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriuose apibrėžtos vartojamos nuostatuose sąvokos.

14. Registro nuostatų II skyriuje nurodomas registro valdytojas ir tvarkytojas, aprašomos jų funkcijos, teisės ir pareigos. Šiame skyriuje nurodoma, kad registro valdytojas ir tvarkytojas turi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių įstatymo nustatytas funkcijas, teises ir pareigas, taip pat išvardijamos kitos šiame įstatyme nenustatytos jų funkcijos, teisės ir pareigos. Jeigu registro valdytojas ir tvarkytojas sutampa, jų funkcijos, teisės ir pareigos gali būti nurodomos ne atskirai, o kartu.

15. Registro nuostatų III skyriuje nurodomi registro objektai ir nustatoma, kokie duomenys tuos objektus apibūdina. Jeigu registre registruojami keli objektai, nurodomi bendrieji ir specialieji registro duomenys:

15.1. Registrų objektams apibūdinti naudojami šie bendrieji duomenys: registro objekto identifikavimo kodas; registro objekto pavadinimas (vardas); registro objekto adresas, buveinė, įvykdymo vieta arba dokumento oficialaus paskelbimo šaltinis, jeigu registro objektas yra dokumentas; asmens, susijusio su registruojamu registro objektu, duomenys, jeigu toks asmuo yra; registro objekto įregistravimo, išregistravimo datos, objekto duomenų įrašymo ir keitimo datos.

15.2. Jeigu registre registruojami keli objektai su skirtingais duomenimis, šiame skyriuje pirmiausia nurodomi bendrieji visų objektų duomenys, o paskui atskirai pateikiami specialieji kiekvieno objekto duomenys. Specialieji registro duomenys nustatomi pagal registro objekto pobūdį.

15.3. Šiame skyriuje taip pat turi būti nurodyti visi nacionaliniai ar tarptautiniai ir specialūs klasifikatoriai, kurie naudojami registro objektams klasifikuoti.

16. Registro nuostatų IV skyriuje nurodomi visi registro duomenų teikėjai, tai yra asmenys, teikiantys registrui duomenis, išskyrus registro sąveikos su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis (jie nurodomi registro nuostatų VI skyriuje) atvejus, jų teikiami duomenys, duomenų teikėjų teisės ir pareigos, nurodoma, kas tvirtina duomenų teikėjų registrui teikiamų duomenų formas, prireikus gali būti nustatoma atskira duomenų teikimo registrui tvarka, nurodoma, kas ją tvirtina. Nustatoma, kad registro objektas laikomas įregistruotu nuo to momento, kai registro duomenys įrašomi į registro duomenų bazę ir suteikiamas registro objekto identifikavimo kodas, išsamiai aprašoma registro objektų registravimo tvarka ir visi veiksmai, kurie turi būti atlikti registruojant registro objektą:

16.1. Nurodoma, kaip atliekama registro objektui registruoti pateiktų registro objekto duomenų analizė, kaip ir kokia tvarka į registro duomenų bazę įrašomi duomenys registruojant registro objektą, kaip priimamas sprendimas dėl registro objekto registravimo ar atsisakymo jį registruoti, koks registro dokumentas (pažyma, registro išrašas), patvirtinantis registro objekto registravimo faktą ar atsisakymą jį registruoti registre, kam ir kokiais atvejais jis pateikiamas.

16.2. Aprašomi registro objektų išregistravimo atvejai ir tvarka, nurodoma, kokiu būdu registro tvarkytojas į registro duomenų bazę įrašo duomenis apie registro objekto išregistravimą, kiek laiko išregistruoto objekto duomenys saugomi registro duomenų bazėje, kada ir kaip iš registro duomenų bazės perkeliami į registro duomenų bazės archyvą, kiek laiko saugomi šiame archyve, kaip pasibaigus nustatytam terminui naikinami, ar skelbiama apie registro objektų išregistravimą, jeigu skelbiama, – aprašoma skelbimo tvarka, prireikus gali būti nustatoma atskira registro objektų išregistravimo tvarka, nurodoma, kas ją tvirtina.

16.3. Nustatoma, kokia tvarka duomenų teikėjai praneša registro tvarkytojui apie registro objekto duomenų pasikeitimus ir kaip registro duomenų bazėje įrašomi pasikeitę duomenys, aprašoma pakeistų duomenų saugojimo registro duomenų bazėje ir perkėlimo į registro duomenų bazės archyvą tvarka, nurodomi arba nustatomi, jeigu jų nenustato įstatymai ar kiti teisės aktai, pakeistų duomenų saugojimo registro duomenų bazėje terminai, skaičiuojami nuo duomenų pakeitimo momento.

17. Registro nuostatų V skyriuje nustatomi netikslių, klaidingų, neišsamių registro duomenų (toliau – netikslūs duomenys) taisymo atvejai, aprašomos netikslių duomenų taisymo procedūros, nustatoma duomenų teikėjų, susijusių registrų arba valstybės informacinių sistemų tvarkytojų informavimo apie pastebėtus pateiktų duomenų ar dokumentų netikslumus tvarka:

17.1. Nurodoma, kad netikslūs registro duomenys gali būti taisomi arba registro tvarkytojo iniciatyva, arba gavus suinteresuoto asmens (duomenų gavėjo, susijusio registro arba valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, duomenų subjekto) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus. Aprašoma, kaip duomenų gavėjas, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojas arba duomenų subjektas turi informuoti registro tvarkytoją apie pastebėtus jam perduotų duomenų netikslumus ir kaip registro tvarkytojas turi jį informuoti apie pastebėtų netikslumų ištaisymą.

17.2. Jeigu nustatoma, kad į registro duomenų bazę dėl registro tvarkytojo kaltės įrašyti netikslūs duomenys, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, netikslius duomenis ištaisyti ir neatlygintinai apie tai informuoti visus duomenų gavėjus, susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kuriems perduoti netikslūs duomenys, taip pat duomenų subjektą.

17.3. Jeigu nustatomi duomenų teikėjo registro objektui registruoti pateiktų duomenų ir (ar) dokumentų arba susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumų, registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuoja duomenų teikėją arba susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytoją, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

17.4. Jeigu nustatoma, kad gauti iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos duomenys skiriasi nuo duomenų teikėjo pateiktų duomenų ir (ar) dokumentų, nustatomi atvejai, kuriais registro objekto registravimo procedūra sustabdoma, o kuriais atliekama toliau. Jeigu registravimo procedūra atliekama toliau, suformuojami registro duomenys ir susijusio registro arba valstybės informacinės sistemos tvarkytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, neatlygintinai informuojamas apie pastebėtus jo pateiktų duomenų netikslumus, aprašoma tolesnė duomenų tikslinimo procedūra.

17.5. Nurodoma, kad asmuo turi teisę susipažinti su registre tvarkomais jo duomenimis, kaip ši teisė įgyvendinama, nustatoma, kad asmuo, susipažinęs su registre tvarkomais jo duomenimis, turi teisę reikalauti registro tvarkytojo, kad šis ištaisytų netikslius duomenis, o registro tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo asmens reikalavimą ištaisyti netikslius duomenis pagrindžiančių dokumentų gavimo ištaisyti jo nurodytus netikslumus registre, informuoti apie tai reikalavusį to asmenį ir patikslintus duomenis neatlygintinai perduoti duomenų gavėjams, susijusių registrų arba valstybės informacinių sistemų tvarkytojams.

18. Registro nuostatų VI skyriuje išsamiai aprašoma, kaip realizuojama registrų sąveika su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis (toliau – sąveika). Jeigu registro objektui apibūdinti reikia susijusio registro objekto duomenų, registras privalo iš susijusio registro imti susijusio registro objekto identifikavimo kodą, pavadinimą ir kitus registro objektui apibūdinti reikalingus susijusio registro duomenis. Šiame registro nuostatų skyriuje išvardijami visi susiję registrai ir valstybės informacinės sistemos, iš jų gaunami duomenys, tiems duomenims koduoti naudojami klasifikatoriai, prireikus gali būti nustatoma ir atskira susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų perdavimo ir gavimo tvarka, nurodoma, kokiu būdu bus gaunami duomenys, nustatomi sąveikos būdu gaunamų duomenų perdavimo terminai, taip pat nurodomi terminai sąveikos būdu gautiems duomenims registre pakeisti, prireikus gali būti nustatomos kitos susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojų pareigos, susijusios su sąveikos realizavimu.

19. Registro nuostatų VII skyriuje aprašoma registro duomenų teikimo ir naudojimo tvarka:

19.1. Nustatoma, ar registro duomenys yra vieši ar nevieši, nurodomi registro duomenų gavėjai, aprašomi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nurodyti ir kitokie numatomi taikyti registro duomenų teikimo būdai, nustatoma teikiamų duomenų apimtis. Jeigu numatoma galimybė Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka sudaryti su duomenų gavėjais sutartis dėl išskirtinių duomenų teikimo arba pakartotinio naudojimo teisių suteikimo, nustatomos šių sutarčių sąlygos (duomenų apimtis, formatas, teikimo būdai, atsiskaitymo tvarka ir panašiai); jeigu numatoma skelbti registro duomenis, nurodoma, kokie registro duomenys, kur ir kokia tvarka bus skelbiami.

19.2. Jeigu įstatymai nustato atitinkamų registrų duomenų teikimo apribojimus, registro nuostatuose pagal įstatymo nustatytus apribojimus gali būti nurodomos registro duomenų gavėjų grupės ir skirtingos jų galimybės gauti registro duomenis, registro nuostatuose nurodoma, kuo turi būti motyvuojamas atsisakymas teikti registro duomenis, nurodomi galimi kiti teisėti duomenų gavimo būdai, nustatoma atsisakymo apskundimo tvarka, kad registro duomenų gavėjas žinotų, kam ir kokia tvarka gali apskųsti atsisakymą teikti duomenis.

19.3. Aprašomos registro duomenų naudojimo sąlygos ir tvarka, kurių turi laikytis duomenų gavėjai, taip pat ir tie, kurie duomenis teikia tretiesiems asmenims. Jeigu numatoma rengti pavyzdines registro duomenų teikimo sutartis, šiame registro nuostatų skyriuje nurodoma, kur ir kaip su jomis galima susipažinti, rekomenduojama šias registro duomenų teikimo sutartis viešai paskelbti registro interneto svetainėje. Jeigu registre tvarkomi asmens duomenys, jų naudojimo ir teikimo tvarka registro nuostatuose nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais.

19.4. Jeigu nustatomas atlyginimas už duomenų teikimą, nurodoma atlyginimo už registro duomenų teikimą kiekvienu teikimo būdu dydžiai ir tvarka, jeigu to nenustato kitas teisės aktas, numatomas ir aprašomas atlygintino duomenų teikimo sąlygų skelbimas, nurodoma, kad registro duomenys Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytais atvejais teikiami neatlygintinai, gali būti nurodomi ir kiti atvejai, kuriais duomenų gavėjams registro duomenys teikiami neatlygintinai.

19.5. Nurodoma, kokia informacija registro tvarkytojo interneto svetainėje pateikiama apie registro objektą, tvarkymo tikslus, registro tvarkytoją, registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su registre tvarkomais jų duomenimis, netikslių duomenų ištaisymo tvarką, duomenų teikėjus ir gavėjus, susijusius registrus ir valstybės informacines sistemas, kuriems perduodami šio registro duomenys, kokie duomenys ir (ar) dokumentai teikiami registrui, kokiu būdu jie turi būti pateikiami registro tvarkytojui ir kokius reikalavimus turi atitikti.

19.6. Nurodoma, kad registro duomenys į užsienio valstybes teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka, prireikus gali būti nustatomi ir kiti registro duomenų teikimo būdai, jeigu tai neprieštarauja šiam įstatymui.

20. Registro nuostatų VIII skyriuje reglamentuojama registro duomenų sauga, nurodoma, kad registro duomenų saugą nustato registro valdytojo patvirtinti registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, rengiami, derinami ir tvirtinami Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Saugos dokumentų turinio gairių aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, nurodoma, kad už registro duomenų ir informacijos saugą pagal kompetenciją atsako registro valdytojas ir registro tvarkytojas, prireikus apibrėžiama registro valdytojo ir tvarkytojo atsakomybė už registro duomenų saugą. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka perdavus registro techninės ir programinės įrangos priežiūros ir duomenų tvarkymo funkcijas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatyta tvarka parinktam (paskirtam) asmeniui, registro valdytojo ir tvarkytojo darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, įpareigojami saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai, ir apibrėžiama jų atsakomybė, taip pat nurodoma, kad ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams. Nurodoma, kokiomis priemonėmis ir būdais užtikrinama, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti netikslūs duomenys. Nurodoma valstybės informacinių išteklių rūšis, kuriai priskiriamas registras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 912, 2023-11-22, paskelbta TAR 2023-11-28, i. k. 2023-22869

 

21. Registro nuostatų IX skyriuje aprašomas registro finansavimas, nurodomi visi registro finansavimo šaltiniai, nustatoma, kad pasirengimas registrą kurti, registro kūrimas, tvarkymas ir priežiūra finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka, prireikus gali būti nustatomos papildomos finansavimo tvarkos sąlygos, jeigu tai neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

22. Registro nuostatų X skyriuje aprašoma registro reorganizavimo ir likvidavimo tvarka, nurodoma, kad registras gali būti reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų įstatymų, taip pat Vyriausybės nustatyta tvarka, prireikus nustatomos papildomos registro reorganizavimo arba likvidavimo tvarkos sąlygos, nurodoma, kam ir kokia tvarka perduodami likviduojamo registro duomenys, arba nurodoma, kas ir kokia tvarka juos sunaikina.

 

V. REGISTRŲ KŪRIMAS

 

23. Patvirtinus registro nuostatus ir nustačius registro veiklos pradžią, registro valdytojas ar jo pavedimu registro tvarkytojas, vadovaudamasis registro nuostatais, rengia techninius registro reikalavimus, kurie nurodomi registro techniniame aprašyme (specifikacijoje). Ir registras, ir funkciškai savarankiška jo sudedamoji dalis kuriami tokia pat tvarka.

24. Prieš rengdamas registro techninį aprašymą (specifikaciją), registro valdytojas turi parengti, suderinti  ir patvirtinti registro duomenų saugos nuostatus.

25. Registro duomenų saugos nuostatų projektas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas Bendrųjų elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimų nustatyta tvarka.

26. Registro techninis aprašymas (specifikacija) ir kiti registro projektiniai dokumentai rengiami pagal valstybės institucijos, atsakingos už valstybės informacinių išteklių funkcinį suderinamumą, kūrimą, tvarkymą ir plėtrą, patvirtintą metodiką ir derinami su šia valstybės institucija ir registro nuostatų projekte nurodytų susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojais. Registro techninis aprašymas (specifikacija) patvirtinamas registro valdytojo vadovo parašu.

27. Registras kuriamas ir diegiamas pagal registro valdytojo patvirtintą registro techninį aprašymą (specifikaciją), kitus projektinius ir saugos dokumentus. Registro kūrimą organizuoja, kūrimo procesą prižiūri ir atliktus registro kūrimo darbus vertina ir priima registro valdytojas. Registrą kuria ir diegia registro tvarkytojas arba kitas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatyta tvarka parinktas (paskirtas) juridinis asmuo.

28. Registras turi būti sukurtas ir įteisintas iki registro veiklos pradžios datos, nurodytos Vyriausybės nutarime arba Vyriausybei neatskaitingos valstybės institucijos teisės akte dėl registro steigimo, registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo.

29. Jeigu registrą kuria ne registro tvarkytojas, o kitas juridinis asmuo, jam registro valdytojas turi suteikti teisę tvarkyti registro duomenis registro kūrimo ir diegimo laikotarpiu. Tokiu atveju šis juridinis asmuo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo užtikrinti tvarkomų duomenų saugą.

30. Kai registras sukurtas, prireikus gali būti pateikti ir kitų registrui funkcionuoti reikalingų techninių aprašomųjų teisės aktų ir (ar) dokumentų projektai (registro tvarkymo procedūrų aprašas, registro duomenų tvarkymo ir objektų registravimo taisyklės ir panašiai).

31. Registro valdytojas ar jo įgaliotas registro tvarkytojas rengia registro kūrimo eigos ataskaitas ir teikia jas valstybės institucijai, atsakingai už valstybės informacinių išteklių funkcinį suderinamumą, kūrimą, tvarkymą ir plėtrą.

32. Jeigu sukurtas registras arba funkciškai savarankiška jo sudedamoji dalis atitinka registro nuostatuose, projektiniuose ir saugos dokumentuose nustatytus reikalavimus, jo (jos) priėmimo ir tinkamumo naudoti aktą pasirašo atsakingi registro valdytojo ir tvarkytojo asmenys, o registro valdytojo vadovas jį patvirtina parašu. Prireikus registro valdytojas gali sudaryti komisiją atliktiems darbams įvertinti, į kurią gali būti įtraukiami ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai. Registras arba funkciškai savarankiška jo sudedamoji dalis laikomi sukurtais ir įteisintais nuo priėmimo ir tinkamumo naudoti akto patvirtinimo momento.

33. Registro valdytojas arba jo įgaliotas registro tvarkytojas Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojui šio registro nuostatų nustatyta tvarka pateikia duomenis apie registro sukūrimą ir įteisinimą. Registro, kuriame tvarkomi asmens duomenys, valdytojas, patvirtinęs registro priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktą, apie asmens duomenų tvarkymą registre teisės aktų nustatyta tvarka praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

VI. REGISTRŲ REORGANIZAVIMAS

 

34. Registras gali būti reorganizuojamas po to, kai atsižvelgiant į registro reorganizavimo pagrindus atitinkamai pakeičiamos registro steigimo teisinius pagrindus nustačiusiame Lietuvos Respublikos įstatyme arba Europos Sąjungos teisės akte įtvirtintos su reorganizuojamu registru susijusios nuostatos.

35. Reorganizuojant registrą, registro valdytojas arba jo pavedimu registro tvarkytojas parengia Vyriausybės nutarimo arba kito teisės akto, kai registrą įsteigė Vyriausybei neatskaitinga valstybės institucija, dėl registro reorganizavimo ir šio registro nuostatų pakeitimo projektą.

36. Reorganizuojant registrą, Vyriausybės nutarime ar kitame teisės akte dėl registro reorganizavimo nustatoma registro reorganizavimo pabaigos data, registro valdytojo ir registro tvarkytojo teisės ir pareigos registro reorganizavimo laikotarpiu, nurodomi keistini teisės aktai, registro duomenų perdavimo tvarka ir terminai, registro išduotų dokumentų galiojimas, registro teikėjų ir gavėjų informavimo tvarka, registro objekto registravimo registre tęstinumo užtikrinimo priemonės ir kitos registro reorganizavimo sąlygos.

37. Jeigu reorganizuojant registrą pakeičiamas registro valdytojas ar tvarkytojas, registrą reorganizuoja paskirtas naujas registro valdytojas ir registro tvarkytojas. Vyriausybės nutarimo ar kito teisės akto dėl registro reorganizavimo projektas rengiamas ir derinamas Aprašo 8–10 punktuose nustatyta tvarka.

38. Visi registro reorganizavimo darbai tiek, kiek registro steigimo teisinius pagrindus nustačiusio Lietuvos Respublikos įstatymo ir (ar) registro nuostatų pakeitimai reikalauja pakeisti registro techninį aprašymą (specifikaciją), kitus registro projektinius ir saugos dokumentus, parengtus kuriant registrą, atliekami vadovaujantis Aprašo II ir V skyrių nuostatomis.

39. Registro valdytojas ar jo įgaliotas registro tvarkytojas Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojui šio registro nuostatų nustatyta tvarka pateikia duomenis apie registro reorganizavimą.

 

VII. REGISTRŲ LIKVIDAVIMAS

 

40. Registras likviduojamas nebelikus registro steigimo teisinio pagrindo, tai yra Lietuvos Respublikos įstatyme ar Europos Sąjungos teisės akte įtvirtintų su likviduojamu registru susijusių nuostatų.

41. Registro valdytojas arba jo įgaliotas registro tvarkytojas parengia Vyriausybės nutarimo ar kito teisės akto, kai registrą įsteigė Vyriausybei neatskaitinga valstybės institucija, dėl registro likvidavimo projektą.

42. Likviduojant registrą nebelikus registro steigimo teisinio pagrindo, turi būti nustatyta registro likvidavimo pabaigos data, registro duomenų perdavimo valstybės archyvui ar kitam registrui tvarka arba šių duomenų sunaikinimo priemonės ir terminai, keistini teisės aktai, teikėjų ir gavėjų informavimo tvarka ir kitos registro likvidavimo priemonės.

43. Registro valdytojas arba jo pavedimu registro tvarkytojas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka apie numatomą registro likvidavimą turi informuoti visus registro duomenų gavėjus, kuriems duomenys teikiami pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis, ir Valstybės duomenų agentūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 912, 2023-11-22, paskelbta TAR 2023-11-28, i. k. 2023-22869

 

44. Likviduojamo registro duomenys ir dokumentai, kuriais remiantis buvo registruojami registro objektai, perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

45. Registro valdytojas ar jo įgaliotas registro tvarkytojas Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojui šio registro nuostatų nustatyta tvarka pateikia duomenis apie registro likvidavimą.

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 19, 2018-01-03, paskelbta TAR 2018-01-09, i. k. 2018-00336

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 912, 2023-11-22, paskelbta TAR 2023-11-28, i. k. 2023-22869

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo