Suvestinė redakcija nuo 2023-02-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 84-4421, i. k. 112301MISAK0/3D-583

 

Nauja redakcija nuo 2023-02-01:

Nr. D1-331/3D-611, 2022-10-13, paskelbta TAR 2022-10-14, i. k. 2022-20935

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL nepratekamų dirbtinių vandens telkinių įrengimo ir naudojimo aplinkosaugos IR MELIORACIJOS SISTEMŲ APSAUGOS reikalavimų APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 12 d. Nr. D1-590/3D-583

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi,

tvirtiname Nepratekamų dirbtinių vandens telkinių įrengimo ir naudojimo aplinkosaugos ir melioracijos sistemų apsaugos reikalavimų aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                     Gediminas Kazlauskas

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kazys Starkevičius

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. liepos 12 d. įsakymu

Nr. D1-590/3D-583

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2022 m. spalio 13 d. įsakymo

Nr. D1-331/3D-611

redakcija)

 

 

NEPRATEKAMŲ DIRBTINIŲ VANDENS TELKINIŲ ĮRENGIMO ir naudojimo aplinkosaugos ir MELIORACIJOS SISTEMŲ apsaugos REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nepratekamų dirbtinių vandens telkinių įrengimo ir naudojimo aplinkosaugos ir melioracijos sistemų apsaugos reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato nepratekamų dirbtinių vandens telkinių įrengimo, derinimo, naudojimo, priežiūros, tvarkymo ir likvidavimo aplinkosauginius ir melioracijos sistemų apsaugos reikalavimus, nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimo derinimo reikalavimus.

2. Aprašas netaikomas įrengiant vandens telkinius naudingųjų iškasenų telkiniuose, kurių ištekliai skirti naudoti Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo ir jo poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Nepratekamo dirbtinio vandens telkinio gylis – atstumas nuo nepratekamo dirbtinio vandens telkinio giliausio iškasos taško iki aukščiausio iškasos arba pylimo taško.

3.2. Nepratekamo dirbtinio vandens telkinio plotas – nepratekamo dirbtinio vandens telkinio kranto linijos ribojamas plotas.

3.3. Nepratekamo dirbtinio vandens telkinio kranto linija – nepratekamo dirbtinio vandens telkinio iškasos kraštų linija arba pylimo viršutinė briauna, jeigu vandens telkiniui įrengti naudojami pylimai ir vandens lygis yra aukščiau už iškasos kraštus.

3.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme.

 

II SKYRIUS

NEPRATEKAMŲ DIRBTINIŲ VANDENS TELKINIŲ ĮRENGIMO ir naudojimo REIKALAVIMAI

 

4. Įrengiant, naudojant, tvarkant arba likviduojant nepratekamą dirbtinį vandens telkinį turi būti vadovaujamasi Vandens įstatymo, Saugomų teritorijų įstatymo, Žemės gelmių įstatymo, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, Melioracijos įstatymo, Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo nuostatomis ir privaloma užtikrinti, kad nebus:

4.1.    iškirsti saugotini medžiai ir krūmai, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nustatyta tvarka gautas leidimas ar priimtas sprendimas kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius;

4.2.    sunaikintos ar keičiamos saugomos reljefo formos, sunaikintos ar paveiktos saugomų augalų, gyvūnų ar grybų radavietės ar augavietės, Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės;

4.3. pažeistos valstybei priklausančios ar darančios poveikį trečiųjų asmenų žemių sausinimui melioracijos sistemos ir statiniai, statiniais ir įrenginiais sukurtas hidrogeodinaminis režimas;

4.4. užlietos gretimai esančių žemės sklypų teritorijos.

5. Kai keičiama nepratekamo dirbtinio vandens telkinio forma (įrengiant arba tvarkant), kranto linija turi būti ne arčiau kaip 3 m iki saugotinų medžių ir krūmų kamienų.

6. Nuo tvartų, mėšlidžių, srutų kauptuvų ir mechanizacijos dirbtuvių iki nepratekamo dirbtinio vandens telkinio kranto linijos turi būti ne mažesnis kaip 10 metrų atstumas. Nuo visų kitų pastatų ar statybos zonos iki telkinio kranto linijos – ne mažesnis kaip 5 m atstumas.

7. Nepratekamo dirbtinio vandens telkinio kranto linija turi būti ne  arčiau kaip 5 m nuo žemės sklypo ribos. Atstumas nuo žemės sklypo ribos gali būti mažinamas gavus gretimo sklypo savininko rašytinį sutikimą.

8. Įrengiant nepratekamą dirbtinį vandens telkinį turi būti išsaugomas aplink vandens telkinį esantis derlingasis dirvožemio sluoksnis, o nepratekamo dirbtinio vandens telkinio plote iškastas gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemis panaudojamas pažeistoms teritorijoms rekultivuoti ir (ar) gerinti.

9. Įrengiant ir (ar) tvarkant nepratekamą dirbtinį vandens telkinį, kai keičiamas šio vandens telkinio gylis ar tūris, iškastas gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemio sluoksnis negali būti parduodamas arba kitaip perleidžiamas kitiems asmenims. Toks gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti panaudoti įrengiant nepratekamą dirbtinį vandens telkinį juosiantį pylimą, formuojant reljefą sklype nepažeidžiant hidrogeodinaminio režimo ir pažeistoms teritorijoms rekultivuoti sklype, kuriame įrengiamas nepratekamas dirbtinis vandens telkinys. Jei nėra galimybės to padaryti, nepratekamo dirbtinio vandens telkinio savininkas gali panaudoti šį gruntą ir (arba) derlingąjį dirvožemio sluoksnį kitame jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype nepažeisdamas to sklypo hidrogeodinaminio režimo.

10. Iškastas gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemio sluoksnis negali būti sandėliuojamas ir paskleidžiamas pelkių ir šaltinynų teritorijose, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, natūraliose pievose, saugomų augalų, gyvūnų ar grybų radavietėse ar augavietėse, Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse.

11. Turi būti užtikrinta, kad nepratekamas dirbtinis vandens telkinys būtų įrengtas ir jo pakrantės apsaugos juosta būtų nustatyta savininkui priklausančio žemės sklypo ribose. Jeigu šios sąlygos įgyvendinti neįmanoma, prieš įrengiant nepratekamą dirbtinį vandens telkinį būtina gauti žemės sklypo, į kurio ribas patenka  šis telkinys ir (ar) jo pakrantės apsaugos juosta, savininko rašytinį sutikimą.

 

III SKYRIUS

NEPRATEKAMŲ DIRBTINIŲ VANDENS TELKINIŲ ĮRENGIMO DERINIMO REIKALAVIMAI

 

12. Planuojant įrengti didesnį kaip 0,1 ha ploto arba bet kokio dydžio nepratekamą dirbtinį vandens telkinį Šiaurės Lietuvos karstiniame regione, kurio teritorijos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. D1-655 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemių, priskiriant karstinių reiškinių intensyvumo grupėms, nustatymo“, privaloma pateikti Aprašo 14 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos.

13. Planuojant įrengti bet kokio dydžio nepratekamą dirbtinį vandens telkinį valstybiniame parke, biosferos rezervate, valstybinio parko ar valstybinio rezervato buferinėje apsaugos zonoje, įskaitant šiose teritorijose esančias tinklo „Natura 2000“ teritorijas, nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimas turi būti suderintas su saugomų teritorijų direkcija. Kai tokį telkinį planuojama įrengti valstybiniame draustinyje, biosferos poligone, atkuriamajame sklype ar tinklo „Natura 2000“ teritorijoje, kurioje nėra saugomų teritorijų direkcijos,  tokio telkinio įrengimas turi būti suderintas su saugomų teritorijų direkcija, kuriai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-9 „Dėl valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms“ priskirta saugoma teritorija.

14. Asmuo, teikiantis informaciją apie planuojamą įrengti nepratekamą dirbtinį vandens telkinį Aprašo 12 punkte nurodytoms institucijoms arba norintis suderinti šio telkinio įrengimą su Aprašo 13 punkte nurodytomis institucijomis, turi pateikti prašymą dėl nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimo pagal Aprašo priede nustatytą formą (toliau – prašymas) tiesiogiai arba pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu, ar suformuotą elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti prašymą teikiantį asmenį. Su prašymu pateikiami šie dokumentai ir informacija:

14.1. nepratekamo dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomi planuojamo įrengti nepratekamo dirbtinio vandens telkinio parametrai (gylis, plotas, profilis), pakrantės apsaugos juostos (jei planuojamo įrengti vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos patenka į kito asmens nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, būtina pateikti jo rašytinį sutikimą dėl nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimo);

14.2. žemės sklypo planas su pažymėta nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis Lietuvos koordinačių sistemoje;

14.3. nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimo metu iškasto grunto ir (arba) derlingojo dirvožemio sluoksnio tvarkymo būdas, žemės sklypo plane pažymėtos iškasto grunto ir (arba) derlingojo dirvožemio sluoksnio paskleidimo vietos. Jeigu iškastą gruntą ir (arba) derlingąjį dirvožemio sluoksnį planuojama tvarkyti kitame nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, nurodomos šio sklypo koordinatės;

14.4. kita su nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi informacija, kuri, teikiančio prašymą asmens nuomone, yra svarbi.

15. Asmuo, pateikęs Aprašo 14 punkte nurodytą prašymą su dokumentais ir informacija Aprašo 12 punkte nurodytoms institucijoms, įgyja teisę įrengti nepratekamą dirbtinį vandens telkinį po 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos, jeigu per šį terminą negauna iš Aprašo 12 punkte nurodytų institucijų motyvuotos neigiamos išvados Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklės), nustatyta tvarka.

16. Aprašo 13 punkte nurodytos saugomų teritorijų direkcijos nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimą derina išvadoje nurodydamos esminę informaciją apie numatomą įrengti nepratekamą dirbtinį vandens telkinį (gylis, plotas ir vietos koordinatės) arba pateikia neigiamą išvadą nurodydamos motyvus Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

17. Planuojant įrengti bet kokio dydžio nepratekamą dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, parengiamas nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimo ir melioracijos statinių pertvarkymo projektas (toliau – projektas), kurį rengia Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d įsakymu Nr. 3D-258 „Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo“, nurodyti asmenys. Projektą būtina suderinti su savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įrengti nepratekamą dirbtinį vandens telkinį, administracija pateikiant prašymą, nurodytą šių taisyklių 14 punkte, nuosavybės teise valdomo žemės sklypo įrodymo dokumentus ir sklypo topografiniame ir inžinerinių tinklų plane masteliu 1:500 pažymėtą nepratekamo dirbtinio vandens telkinio vietą su koordinatėmis Lietuvos koordinačių sistemoje. Dokumentai savivaldybės administracijai pateikiami tiesiogiai arba pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ar suformuoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti prašymą teikiantį asmenį.

18. Savivaldybės administracija projektą derina patvirtinusi prašymą atsakingo asmens parašu arba pateikia neigiamą išvadą nurodydama motyvus Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

Nepratekamų Dirbtinių vandens telkinių priežiūra ir tvarkymas

 

19. Prie nepratekamų dirbtinių vandens telkinių, kuriems nenustatomos pakrantės apsaugos juostos, draudžiama naudoti augalų apsaugos priemones, mineralines ir skystąsias organines trąšas arčiau kaip 2 m nuo nepratekamo dirbtinio vandens telkinio kranto linijos.

20. Atliekant nepratekamo dirbtinio vandens telkinio tvarkymo darbus, iškastas dumblas ir pašalinti vandens augalai turi būti kaupiami ne arčiau kaip 2 m nuo nepratekamo dirbtinio vandens telkinio pakrantės šlaito viršutinės briaunos ir tvarkomi vadovaujantis Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiais reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

21. Planuojant atlikti nepratekamo dirbtinio vandens telkinio tvarkymo darbus melioruotoje žemėje, kai nekeičiamas nepratekamo dirbtinio vandens telkinio plotas ar gylis, privaloma informuoti savivaldybę, kurios teritorijoje planuojama tvarkyti nepratekamą dirbtinį vandens telkinį, administracijai pateikiant informaciją (tikslią telkinio vietą su x ir y koordinatėmis, jo plotą, planuojamų tvarkymo darbų pradžios datą ir darbų trukmę) ir tvarkančių juridinių asmenų kontaktinius duomenis.

22. Planuojant keisti įrengto didesnio kaip 0,1 ha ploto nepratekamo dirbtinio vandens telkinio plotą (mažinti arba didinti) arba likviduoti didesnį kaip 0,1 ha ploto nepratekamą dirbtinį vandens telkinį ar keisti arba likviduoti bet kokio dydžio nepratekamą dirbtinį vandens telkinį Šiaurės Lietuvos karstiniame regione, privaloma pateikti Aprašo 24 punkte nurodytą prašymą, dokumentus ir informaciją Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos.

23. Planuojant keisti įrengto bet kokio dydžio nepratekamo dirbtinio vandens telkinio plotą (mažinti arba didinti) arba jį likviduoti valstybiniame parke, biosferos rezervate, valstybinio parko ar valstybinio rezervato buferinėje apsaugos zonoje, įskaitant šiose teritorijose esančias tinklo „Natura 2000“ teritorijas, ar keisti nepratekamo dirbtinio vandens telkinio plotą  arba jį likviduoti valstybiniame draustinyje, biosferos poligone, atkuriamajame sklype ar tinklo „Natura 2000“ teritorijoje, kurioje nėra saugomos teritorijos direkcijos, nepratekamo dirbtinio vandens telkinio ploto keitimo veikla turi būti suderinta su Aprašo 13 punkte nurodytomis saugomų teritorijų direkcijomis.

24. Asmuo, teikiantis informaciją apie nepratekamo dirbtinio vandens telkinio tvarkymą, pakeitimą arba likvidavimą Aprašo 22 punkte nurodytoms institucijoms, arba norintis suderinti nepratekamo dirbtinio vandens telkinio tvarkymo, pakeitimo ar likvidavimo veiklą su Aprašo 23 punkte nurodytomis institucijomis, turi pateikti prašymą, kurio forma nustatyta Aprašo priede, tiesiogiai arba pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu ar suformuotą elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti prašymą teikiantį asmenį. Prašyme nurodoma informacija ir pateikiami dokumentai:

24.1. žemės sklypo planas su pažymėta esamo nepratekamo dirbtinio vandens telkinio vieta ir koordinatėmis Lietuvos koordinačių sistemoje;

24.2. numatomos veiklos (nepratekamo dirbtinio vandens telkinio keitimas, tvarkymas, likvidavimas) aprašymas ir numatomo tvarkyti vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomi planuojamo nepratekamo dirbtinio vandens telkinio parametrai (gylis, plotas, profilis), pakrantės apsaugos juostos;

24.3. jeigu keičiant nepratekamo dirbtinio vandens telkinio dydį jo pakrantės apsaugos juosta patenka į kito asmens nuosavybės teise priklausantį sklypą, būtina pateikti šio sklypo savininko rašytinį sutikimą dėl šio vandens telkinio ploto pakeitimo arba likvidavimo.

25. Asmuo, pateikęs Aprašo 24 punkte nurodytą prašymą ir dokumentus Aprašo 22 punkte nurodytoms institucijoms, įgyja teisę vykdyti prašyme nurodytą veiklą po 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos, jeigu per šį terminą iš Aprašo 22 punkte nurodytų institucijų negauna neigiamos išvados Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

26. Aprašo 23 punkte nurodytos saugomų teritorijų direkcijos nepratekamo dirbtinio vandens telkinio tvarkymo, pakeitimo arba likvidavimo veiklą derina išvadoje nurodydamos informaciją apie nepratekamo dirbtinio vandens telkinio parametrus ir tvarkymo, likvidavimo vietą (gylį, plotą, profilį, žemės sklypo planą su pažymėta nepratekamo dirbtinio vandens telkinio tvarkymo vieta ir koordinatėmis), arba atsisako pateikdamos neigiamą išvadą ir nurodydamos motyvus Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

27. Planuojant tvarkyti, keisti nepratekamo dirbtinio vandens telkinio plotą, gylį arba jį likviduoti melioruotoje žemėje, būtina veiklą suderinti su savivaldybės administracija pateikiant prašymą, nuosavybės teise valdomo žemės sklypo įrodymo dokumentus ir žemės sklypo topografiniame ir inžinerinių tinklų plane masteliu 1:500 pažymėtą planuojamo tvarkyti arba likviduoti nepratekamo dirbtinio vandens telkinio vietą su koordinatėmis Lietuvos koordinačių sistemoje, nurodyti esminę informaciją apie vandens telkinio parametrus ir įrengimo vietą (gylį, plotą, profilį, iškasto grunto ir (arba) derlingojo dirvožemio sluoksnio paskleidimo vietą). Dokumentai savivaldybės administracijai pateikiami tiesiogiai arba pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ar suformuoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti prašymą teikiantį asmenį.

28. Savivaldybės administracija nepratekamo dirbtinio vandens telkinio tvarkymo arba likvidavimo veiklą derina patvirtinusi prašymą atsakingo asmens parašu arba pateikia neigiamą išvadą nurodydama motyvus Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

29. Apraše nurodytų institucijų sprendimai dėl nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimo derinimo, parametrų keitimo ar likvidavimo arba neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_____________________

part_8b2d5373f0de4588ab1b9ea67bf9e1bc_end


 

Nepratekamų dirbtinių vandens

telkinių įrengimo ir naudojimo

aplinkosaugos ir melioracijos

sistemų apsaugos reikalavimų

aprašo priedas

 

(Prašymo dėl nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimo (tvarkymo / likvidavimo) forma)

 

________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

________________________________________________________

(fizinio ar juridinio asmens adresas, telefonas, el. paštas; juridinio asmens teisinė forma, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį)

 

 

 

          (gavėjas)

PRAŠYMAS

DĖL NEPRATEKAMO DIRBTINIO VANDENS TELKINIO ĮRENGIMO (TVARKYMO / LIKVIDAVIMO)

 

Nr.

(data)

 

Prašau suderinti planuojamo nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimo (tvarkymo / likvidavimo) veiklą.

Planuojamo įrengti (tvarkyti / likviduoti) nepratekamo dirbtinio vandens telkinio koordinatės Lietuvos koordinačių sistemoje:_______________________________ ,

Adresas:_______________________________________________________________________ ,

Žemės sklypo, kuriame planuojama įrengti nepratekamo dirbtinio vandens telkinį, savininkas:____________________________________________________________________.

Planuojamo įrengti (tvarkyti / likviduoti) nepratekamo dirbtinio vandens telkinio parametrai: plotas__________, gylis ____________.

Užtikrinu, kad įrengiant (tvarkant / likviduojant) nepratekamą dirbtinį vandens telkinį bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vandens įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo reikalavimais, nebus iškirsti saugomi medžiai, sunaikintos ar keičiamos saugomos reljefo formos, sunaikintos ar paveiktos saugomų augalų, gyvūnų ar grybų radavietės ar augavietės, Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės, užlietos gretimai esančių žemės sklypų teritorijos, pažeistos valstybei priklausančios ar darančios poveikį trečiųjų asmenų žemių sausinimui melioracijos sistemos ir statiniai, statiniais ir įrenginiais sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

Įrengiamo (tvarkomo) nepratekamo dirbtinio vandens telkinio kranto linija bus ne arčiau kaip 3 m iki saugotinų medžių ir krūmų kamienų, ne arčiau kaip 10 m iki tvartų, mėšlidžių, srutų kauptuvų ir mechanizacijos dirbtuvių, ne arčiau kaip 5 m iki visų kitų pastatų ir sklypo ribos.

Nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimo (tvarkymo) metu iškastas gruntas ir derlingasis dirvožemio sluoksnis nebus parduodamas ar kitaip perleidžiamas kitiems asmenims. Šis gruntas ir dirvožemio sluoksnis bus panaudotas reljefui formuoti ir pažeistoms teritorijoms rekultivuoti žemės sklype, kuriame įrengiamas nepratekamas dirbtinis vandens telkinys, ar kitame tos pačios nuosavybės teise valdomame žemės sklype. Iškastas gruntas ir derlingasis dirvožemio sluoksnis nebus sandėliuojamas ir paskleidžiamas pelkių ir šaltinynų teritorijose, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, natūraliose pievose, saugomų augalų, gyvūnų ar grybų radavietėse ar augavietėse, Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse.

 

PRIDEDAMA:

1.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ _______________________                                         _________________

(pareigos)                                      (parašas)                                                       (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Prašymo dėl nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimo (tvarkymo / likvidavimo) numerį ir jį pasirašančio asmens pareigas pildo juridinis asmuo.

_____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-677/3D-493, 2014-08-20, paskelbta TAR 2014-09-09, i. k. 2014-12035

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-691/3D-471, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-11-13, i. k. 2018-18300

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-216/3D-433, 2022-07-08, paskelbta TAR 2022-07-11, i. k. 2022-15204

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-331/3D-611, 2022-10-13, paskelbta TAR 2022-10-14, i. k. 2022-20935

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo'' pakeitimo

 

 

part_03f8d43e5b7a4cbd9aade7dc83f83e67_end