Suvestinė redakcija nuo 2018-11-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 84-4421, i. k. 112301MISAK0/3D-583

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL DIRBTINIŲ NEPRATEKAMŲ PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 12 d. Nr. D1-590/3D-583

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2004, Nr. 60-2121; 2010, Nr. 54-2646) 6 straipsnio 5 dalies 3 punkto ir Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877) 6 straipsnio 4 punkto ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatomis,

tvirtiname Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. liepos 12 d. įsakymu

Nr. D1-590/3D-583

 

DIRBTINIŲ NEPRATEKAMŲ PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių (toliau – dirbtinis vandens telkinys) įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkos apsaugos reikalavimus.

2. Aprašo reikalavimai taikomi asmenims, norintiems įrengti, įrenginėjantiems ir prižiūrintiems dirbtinius vandens telkinius, taip pat šią veiklą kontroliuojančioms institucijoms.

3. Aprašas netaikomas įrengiant žuvininkystės tvenkinius ir vandens telkinius naudingųjų iškasenų telkiniuose, kurių ištekliai skirti naudoti teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Aprašo reikalavimai netaikomi asmenims, kurie dirbtinius nepratekamus paviršinius vandens telkinius įrengė ar pradėjo jų įrengimą iki šio Aprašo įsigaliojimo dienos.

5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys – vandens telkinys, įrengiamas iškasant daubą (iškasą) arba supilant pylimą ir nenaudojant hidroizoliacinių priemonių, atskiriančių šio telkinio vandenį nuo gruntinio vandens, nepapildomas iš upių, tvenkinių arba kanalų.

5.2. Dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio gylis – atstumas nuo dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio giliausio iškasos taško iki aukščiausio iškasos arba pylimo taško.

5.3. Dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio plotas dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio kranto linijos ribojamas plotas.

5.4. Dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio kranto linija – dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio iškasos kraštų linija arba vandens paviršiaus ir sausumos sąlyčio linija, jeigu vandens telkiniui įrengti naudojami pylimai ir vandens lygis yra aukščiau už iškasos kraštus.

6. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos vandens įstatyme (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 361-544), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164).

 

II. DIRBTINIŲ VANDENS TELKINIŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

7. Dirbtinį vandens telkinį įrengti draudžiama:

7.1. pelkių ir šaltinynų teritorijoje, kurios plotas didesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnio storis didesnis kaip 1 metras;

7.2. nenaudojamuose naudingųjų iškasenų telkiniuose;

7.3. paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir (arba) potvynio metu užliejamoje teritorijoje;

7.4. natūraliose pievose ir akmenynuose;

7.5. miško žemėje, išskyrus atvejus, kai įrengiamas iki 0,1 ha ploto dirbtinis vandens telkinys, kurio įrengimas numatytas miškotvarkos projekte.

8. Gamtiniame ir kompleksiniame draustinyje draudžiama įrengti naujus, su draustinio paskirtimi nesusijusius, didesnius kaip 0,1 ha vandens telkinius.

9. Įrengiant dirbtinį vandens telkinį, privaloma užtikrinti, kad nebus:

9.1. iškirsti saugotini medžiai, išskyrus atvejus, kai teisės aktų nustatyta tvarka gautas leidimas juos kirsti;

9.2. sunaikintos ar keičiamos saugomos reljefo formos, sunaikintos ar paveiktos saugomų augalų, gyvūnų ar grybų radavietės ar augavietės;

9.3. pažeistos valstybei priklausančios ar turinčios įtakos trečiųjų asmenų žemių sausinimui melioracijos sistemos ir statiniai.

10. Įrengiamo dirbtinio vandens telkinio kranto linija turi būti ne arčiau kaip 3 m iki storesnių kaip 30 cm skersmens saugotinų medžių kamienų.

11. Nuo potencialiai taršių objektų (tvartų, mėšlidžių, mechanizacijos dirbtuvių ir kitų taršos objektų) iki dirbtinio vandens telkinio kranto linijos atstumas turi būti ne mažesnis kaip 10 metrų. Ūkininko sodybos teritorijoje atstumas nuo įrengiamo dirbtinio vandens telkinio iki tvartų, mėšlo ir srutų kaupimo įrenginių ar kitų su ūkininko ūkio veikla susijusių objektų gali būti mažinamas, tačiau visais atvejais atstumas turi būti ne mažesnis kaip 5 metrai.

12. Įrengiant dirbtinį vandens telkinį, turi būti išsaugomas derlingasis dirvožemio sluoksnis ir panaudojamas pažeistoms teritorijoms rekultivuoti (gerinti).

13. Dirbtinio vandens telkinio įrengimo metu iškastas gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemio sluoksnis negali būti parduodamas arba kitaip perleidžiamas kitiems asmenims. Toks gruntas ir derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti panaudojami reljefui formuoti ir pažeistoms teritorijoms rekultivuoti žemės sklype, kuriame įrengiamas dirbtinis vandens telkinys. Jei nėra galimybės to padaryti, dirbtinio vandens telkinio savininkas gali panaudoti šį gruntą ir (arba) derlingąjį dirvožemio sluoksnį kitame jam nuosavybės teise priklausančiame sklype.

14. Iškastas gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemio sluoksnis negali būti sandėliuojamas ir paskleidžiamas pelkių ir šaltinynų teritorijose, kurių plotas didesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnio storis didesnis kaip 1 metras, akmenynuose, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, natūraliose pievose, potvynių užliejamose teritorijose.

 

III. DIRBTINIŲ VANDENS TELKINIŲ ĮRENGIMO VIETOS DERINIMO REIKALAVIMAI

 

15. Planuojant įrengti didesnį kaip 0,1 ha ploto dirbtinį vandens telkinį arba kito dydžio telkinį karstiniame regione, privaloma raštu pateikti 17 punkte nurodytą informaciją Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-691/3D-471, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-11-13, i. k. 2018-18300

 

16. Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį valstybiniame parke, biosferos rezervate ar valstybinio rezervato buferinėje apsaugos zonoje, įskaitant šiose teritorijose esančias „Natura 2000“ teritorijas, dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta turi būti suderinta su valstybinio parko, biosferos rezervato, valstybinio rezervato direkcija. Kai dirbtinį vandens telkinį planuojama įrengti valstybiniame draustinyje, biosferos poligone ir „Natura 2000“ teritorijoje, kurioje nėra saugomos teritorijos direkcijos, dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta derinama su Aplinkos apsaugos agentūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-677/3D-493, 2014-08-20, paskelbta TAR 2014-09-09, i. k. 2014-12035

 

17. Asmuo, norintis suderinti dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietą su Aprašo 16 punktuose nurodytomis institucijomis, raštu pateikia laisvos formos prašymą. Prašyme turi būti informacija apie Aprašo II skyriuje išdėstytų reikalavimų laikymąsi vykdant numatomą veiklą. Su prašymu teikiama ši informacija:

17.1. dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas dirbtinio vandens telkinio gylis, plotas ir profilis;

17.2. žemės sklypo planas su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis;

17.3. kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui atrodo svarbi.

18. Aprašo 16 punkte nurodytos institucijos dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietą derina, savo išvadoje nurodydamos esminę informaciją apie dirbtinį vandens telkinį (gylis, plotas, vietos koordinatės) arba atsisako derinti raštu nurodydamos motyvus Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (Žin., 2007, Nr. 94-3779; 2008, Nr. 116-4422) nustatyta tvarka.

19. Aprašo 16 punkte nurodytos institucijos derindamos dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietą gali pareikalauti atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymo nustatyta tvarka.

20. Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti suderinta su savivaldybe, kuri patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius.

21. Asmuo, norintis suderinti dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietą su savivaldybe, pateikia laisvos formos prašymą. Su prašymu teikiama 17.1 punkte nurodyta informacija ir melioracijos statinių planas masteliu 1:2000 su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis.

 

IV. DIRBTINIŲ VANDENS TELKINIŲ PRIEŽIŪRA

 

22. Į dirbtinius vandens telkinius draudžiama išleisti nevalytas nuotekas.

23. Mažesniu kaip 2 m atstumu nuo dirbtinio vandens telkinio kranto linijos draudžiama naudoti augalų apsaugos priemones, mineralines ir skystas organines trąšas.

24. Atliekant dirbtinio vandens telkinio valymo darbus, iškastas dumblas ir pašalinti vandens augalai negali būti kaupiami arčiau kaip 2 m atstumu nuo dirbtinio vandens telkinio pakrantės šlaito viršutinės briaunos ir turi būti tvarkomi vadovaujantis biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo reikalavimais.

25. Aprašo 23 ir 24 punktų reikalavimai netaikomi, jeigu vadovaujantis teisės aktais dirbtiniam vandens telkiniui yra nustatyta pakrantės apsaugos juosta.

 

V. ATSAKOMYBĖ

 

26. Asmenys, pažeidę Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-677/3D-493, 2014-08-20, paskelbta TAR 2014-09-09, i. k. 2014-12035

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. D1-691/3D-471, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-11-13, i. k. 2018-18300

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-590/3D-583 ,,Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo