Suvestinė redakcija nuo 2017-04-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 82-4310, i. k. 1122310ISAK001V-516

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL REIKALAVIMŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ EGZAMINUOTOJAMS APRAŠO patvirtinimo

 

2012 m. liepos 9 d. Nr. 1V-516

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL 2006 L 403, p. 18) 10 straipsnio ir IV priedo nuostatas:

1. Tvirtinu Reikalavimų motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminuotojams aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 544 „Dėl Teisės egzaminuoti kelių transporto priemonių vairuotojus suteikimo taisyklių ir Kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminuotojų mokymo plano patvirtinimo“;

2.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. 1V-47 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 544 „Dėl Teisės egzaminuoti kelių transporto priemonių vairuotojus suteikimo taisyklių ir Kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminuotojų mokymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

3. Nustatau, kad:

3.1. įsakymas įsigalioja nuo 2013 m. sausio 19 d.;

3.2. egzaminuotojams, kuriems įgaliojimai egzaminuoti motorinių transporto priemonių vairuotojus suteikti iki 2013 m. sausio 19 d., netaikomas reikalavimas baigti pradinį mokymą, išdėstytas šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Reikalavimų motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminuotojams aprašo 10 punkte.

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė,

pavaduojanti vidaus reikalų ministrą                     Rasa Juknevičienė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2012 m. liepos 9 d. įsakymu Nr.1V-516

 

REIKALAVIMŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ EGZAMINUOTOJAMS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1V-292, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06333

1. Reikalavimų motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminuotojams aprašas (toliau – aprašas) nustato reikalavimus valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojams, kuriems suteikiami įgaliojimai egzaminuoti asmenis, siekiančius gauti ar susigrąžinti teisę vairuoti motorines transporto priemones (toliau – vairuotojai), patikrinant jų praktinius motorinių transporto priemonių (toliau – transporto priemonės) valdymo įgūdžius ir gebėjimus, taip pat egzaminavimo kokybės užtikrinimą ir įgaliojimų nurodytiems valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojams suteikimo, pratęsimo, sustabdymo ir nutraukimo sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-292, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06333

 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-292, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06333

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1V-292, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06333

3. Valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) darbuotojai, kuriems suteikiami įgaliojimai egzaminuoti vairuotojus (toliau – egzaminuotojai), turi:

3.1. būti ne jaunesni kaip 23 metų;

3.2. būti nepriekaištingos reputacijos;

3.3. turėti ne žemesnį negu aukštesnysis išsilavinimą;

3.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo patirtį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-292, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06333

 

4. Egzaminuotojas, kuriam suteikiami įgaliojimai egzaminuoti kitos nei B kategorijos transporto priemonių vairuotojus, privalo turėti teisę vairuoti tos kategorijos transporto priemones, kuriomis egzaminuoti suteikiami įgaliojimai, ir ne mažesnę kaip 3 metų B kategorijos transporto priemonių vairuotojų egzaminuotojo patirtį arba ne mažesnę kaip 5 metų tos kategorijos transporto priemonių, kuriomis egzaminuoti suteikiami įgaliojimai, vairavimo patirtį.

Egzaminuotojai, turintys ne mažesnę kaip 3 metų D kategorijos transporto priemonių vairavimo patirtį, gali egzaminuoti ir T kategorijos transporto priemonių vairuotojus.

5. Egzaminuotojas, kuriam suteikiami arba pratęsiami įgaliojimai egzaminuoti:

5.1. AM, A1, A2 ir A kategorijų transporto priemonių vairuotojus, privalo sėkmingai baigti pradinį arba periodinį mokymą ir pademonstruoti vienos iš šių kategorijų transporto priemonių vairuotojams egzaminuoti reikalingą kompetenciją;

5.2. C1, C, D1 ir D kategorijų transporto priemonių vairuotojus, privalo sėkmingai baigti pradinį arba periodinį mokymą ir pademonstruoti vienos iš šių kategorijų transporto priemonių vairuotojams egzaminuoti reikalingą kompetenciją;

5.3. BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijų transporto priemonių vairuotojus, privalo sėkmingai baigti pradinį arba periodinį mokymą ir pademonstruoti vienos iš šių kategorijų transporto priemonių vairuotojams egzaminuoti reikalingą kompetenciją.

6. Egzaminuotojais negali būti asmenys:

6.1. kuriems yra arba per pastaruosius trejus metus buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones;

6.2. susiję su vairavimo mokykla darbo teisiniais santykiais arba esantys vairavimo mokyklos organų nariais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-292, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06333

 

III SKYRIUS

EGZAMINUOTOJŲ KOMPETENCIJOS REIKALAVIMAI

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1V-292, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06333

7. Egzaminuotojas turi žinoti ir išmanyti:

7.1. saugaus vairavimo pagrindus: išmanyti elgsenos vairuojant teorinius pagrindus, įžvelgti pavojų ir gebėti išvengti avarijos;

7.2. transporto priemonių technines ir fizines savybes;

7.3. vairavimą efektyviau naudojant kurą ir mažiau kenkiant aplinkai;

7.4. mokymo turinį, kuriuo grindžiami reikalavimai vairavimo egzaminui;

7.5. reikalavimus vairavimo egzaminui, vertinimo teoriją ir metodus;

7.6. teisės aktus, reglamentuojančius kelių eismą.

8. Egzaminuotojas turi sugebėti ir būti įgudęs:

8.1. apibrėžti ir paaiškinti, ko vairuotojas gali tikėtis egzamino metu;

8.2. aiškiai pateikti informaciją, pasirinkdamas egzaminuojamam vairuotojui tinkamą turinį, stilių, kalbą ir kontekstą, gebėti atsakyti į egzaminuojamo vairuotojo klausimus;

8.3. atidžiai sekti, stebėti ir nuosekliai vertinti vairuotojo veiksmus, ypač teisingą ir visapusišką pavojingų situacijų atpažinimą, tokių situacijų priežasties ir galimų padarinių nustatymą, įgytą kompetenciją ir klaidų pripažinimą;

8.4. greitai įsisavinti informaciją ir pateikti esminius dalykus;

8.5. atpažinti potencialias problemas ir sugebėti jas išspręsti;

8.6. laiku pateikti aiškų ir konstruktyvų atsiliepimą apie egzamino rezultatus;

8.7. elgtis su vairuotojais pagarbiai ir vertinti juos vienodai.

9. Egzaminuotojo kompetencija turi būti pakankama atitinkamos kategorijos transporto priemonių vairuotojo veiksmams įvertinti.

 

iv SKYRIUS

EGZAMINAVIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR EGZAMINUOTOJO ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ARBA PRATĘSIMO, SUSTABDYMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1V-292, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06333

10. Egzaminuotojui suteikiami arba pratęsiami įgaliojimai egzaminuoti transporto priemonių vairuotojus, jei jis:

10.1. sėkmingai baigė pradinį arba periodinį mokymą;

10.2. pademonstravo egzaminuotojui reikalingą kompetenciją;

10.3. tinkamai vykdė reikalavimus egzaminavimo kokybei užtikrinti.

11. Įgaliojimai egzaminuoti transporto priemonių vairuotojus nutraukiami, jei egzaminuotojas nebaigė periodinių mokymų, kurie skirti:

11.1. būtinai kompetencijai išlaikyti ir atnaujinti, taip pat užtikrinti, kad bus vykdomi egzaminavimo reikalavimai (ne mažiau kaip keturias dienas per dvejus metus);

11.2. praktiniams vairavimo įgūdžiams įgyti ir išlaikyti (ne mažiau kaip penkias dienas per penkerius metus).

12. Reikalavimai ir priemonės egzaminavimo kokybei užtikrinti turi apimti:

12.1. egzaminuotojų priežiūrą darbe;

12.2. egzaminuotojų nuolatinį profesinį tobulinimąsi, periodinį mokymą ir įgaliojimų egzaminuoti pratęsimą;

12.3. egzaminų rezultatų periodinę peržiūrą.

13. Kiekvienas egzaminuotojas, egzaminuojantis vairuotojus, kasmet turi būti stebimas ne trumpiau kaip pusę darbo dienos.

14. Egzaminuotojų darbą stebi ir prižiūri VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus specialiai tam įgalioti darbuotojai.

15. Egzaminuotojui, kurio kompetencija buvo įvertinta blogai, nedelsiant turi būti sustabdyti įgaliojimai egzaminuoti vairuotojus ir suteiktas reikalingas periodinis mokymas.

16. Jei egzaminuotojas 24 mėnesius ir daugiau neegzaminavo tam tikros kategorijos transporto priemonių vairuotojų, jam suteikiami įgaliojimai egzaminuoti tos kategorijos transporto priemonių vairuotojus tik pakartotinai įvertinus jo kompetenciją.

 

v SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1V-292, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06333

17. Pradinio ir periodinio mokymo turinys bei egzaminuotojų kompetencijos vertinimo tvarka turi atitikti reikalavimus, išdėstytus šio aprašo 5, 7 ir 8 punktuose.

18. Įgaliojimų egzaminuoti vairuotojus suteikimo, pratęsimo, sustabdymo arba panaikinimo tvarka turi atitikti šio aprašo 10–16 punktų nuostatas.

19. Pradinio ir periodinio mokymo programas, egzaminuotojų kompetencijos vertinimo, įgaliojimų egzaminuoti vairuotojus suteikimo, pratęsimo, sustabdymo arba panaikinimo tvarką bei reikalavimus egzaminavimo kokybei užtikrinti tvirtina VĮ „Regitra“ generalinis direktorius.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-292, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06333

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 1V-516 „Dėl Reikalavimų motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminuotojams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo