Suvestinė redakcija nuo 2021-03-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 82-4279, i. k. 112203NISAK0001-127

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

 

į s a k y m a s

Dėl ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ IR VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

2012 m. liepos 4 d. Nr. 1-127

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 7 straipsnio 8 punktu, 39 straipsnio 1 dalies 6 punktu,
67 straipsnio
7 dalies 3 punktu, 72, 73 dalimis, 75 straipsnio 9, 11 dalimis ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 111 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1-96, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05804

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

1. T v i r t i n u Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. rugpjūčio 1 d.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. 1-246 „Dėl Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-96, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05804

 

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                      Arvydas Sekmokas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127

 

ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ ir VARTOTOJŲ elektros įrenginių PRIJUNGIMO PRIE elektros tinklų TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

 

1. Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato:

1.1. asmenų (arba jų įgaliotų asmenų), kurių elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių elektros tinklų, arba esamų elektros energijos vartotojų, pageidaujančių didinti ar mažinti elektros įrenginių leistinąją naudoti galią, keisti elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją ar įrengtąjį vienfazį atvadą trifaziu arba trifazį atvadą vienfaziu (toliau – vartotojas), prijungimo tvarką;

1.2. asmenų (arba jų įgaliotų asmenų), pageidaujančių prijungti savo elektros įrenginius prie perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių (toliau – operatoriai) elektros tinklų terminuotam laikotarpiui arba siekiančių prijungti elektros įrenginius laikinuosiuose statiniuose, kilnojamuosiuose daiktuose, prijungimo tvarką;

1.3. prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo, įskaitant atvejį, kai prijungimo sąlygos nurodomos prijungimo paslaugos sutartyje, ir išduotų prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų ir sutartyje nustatytų prijungimo sąlygų pakeitimo tvarką;

1.4. asmenų (arba jų įgaliotų asmenų), jungiančių elektros energiją generuojančius įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų arba savo vidaus tinklų, arba esamų gamintojų, pageidaujančių padidinti generuojančių įrenginių galią, kad į operatoriaus tinklus būtų patiekta pagaminta elektros energija arba elektros energija aprūpinti jo, kaip vartotojo, elektros energijos imtuvai, (toliau – gamintojas) elektros įrenginių ar asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius elektros sistemoje (toliau asmenys, pageidaujantys prijungti energijos kaupimo įrenginius), prijungimo prie operatorių elektros tinklų tvarką;

1.5. elektros tinklų, priklausančių operatoriams, perkėlimo ar rekonstravimo vartotojų, gamintojų ar kitų asmenų pageidavimu tvarką;

1.6. operatorių, vartotojų, gamintojų, statytojų (užsakovų), siekiančių įrengti skirstomuosius tinklus nenumačius vartotojų (parengiant teritorijos infrastruktūrą būsimai plėtrai), kitų asmenų teises ir pareigas teikiant Apraše nustatytas paslaugas;

1.7. mokėjimo už operatorių teikiamas paslaugas tvarką;

1.8. vartotojų, elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančių vartotojų (toliau – elektros energiją gaminantis vartotojas), asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius, gamintojų, įskaitant elektros energiją gaminančius iš atsinaujinančių išteklių, pageidaujančių prijungti savo elektros įrenginius prie operatorių elektros tinklų, statytojų (užsakovų), siekiančių įrengti skirstomuosius tinklus nenumačius vartotojų, ar vartotojų, gamintojų ar kitų asmenų, pageidaujančių perkelti ar rekonstruoti operatoriui priklausančius energetikos objektus, atliekamo operatorių elektros tinklų įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos tvarką;

1.9. perspektyvinio kvartalo įgyvendinimo kriterijus ir apimtis;

1.10. skirstomųjų tinklų įrengimo statytojo (užsakovo) prašymu nenumačius vartotojų (parengiant teritorijos infrastruktūrą būsimai plėtrai) tvarką ir sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

2. Aprašo tikslas yra reglamentuoti operatorių, vartotojų, elektros energiją gaminančių vartotojų, asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius, gamintojų, statytojų (užsakovų) teises ir pareigas bei jų tarpusavio santykius teikiant Apraše nustatytas paslaugas, kurių metu vartotojų ar gamintojų elektros įrenginiai prijungiami prie operatorių elektros tinklų, vartotojai, elektros energiją gaminantys vartotojai, asmenys, siekiantys tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, asmenys, pageidaujantys prijungti energijos kaupimo įrenginius, gamintojai, elektros energiją gaminantys iš atsinaujinančių išteklių, pageidaujantys prijungti savo elektros įrenginius prie operatorių elektros tinklų, ar vartotojai, gamintojai ar kiti asmenys, pageidaujantys perkelti ar rekonstruoti operatoriui priklausančius energetikos objektus, atlieka operatorių elektros tinklų įrengimą ar statybą, didinama ar mažinama esamų vartotojų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia, keičiama aprūpinimo elektros energija patikimumo kategorija ar įrengtas vienfazis atvadas trifaziu arba trifazis atvadas vienfaziu, vartotojų, gamintojų ar kitų asmenų pageidavimu perkeliami ar rekonstruojami operatoriams priklausantys elektros įrenginiai, įrengiami skirstomieji tinklai nenumačius vartotojų, taip pat kai elektros įrenginiai prijungiami prie elektros tinklų terminuotam laikotarpiui, laikinuose statiniuose ar kilnojamuose daiktuose, užtikrinti operatoriaus (-ių) ir vartotojų ar gamintojo sudarytą vartotojų (gamintojų) elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartyje (toliau – prijungimo paslaugos sutartis) nustatytais terminais vykdomą prijungimo paslaugų teikimą (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutarties sudarymą ir perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos teikimą), skirstomųjų tinklų įrengimo statytojo (užsakovo) prašymu nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo statytojo (užsakovo) prašymu nenumačius vartotojų paslaugos teikimą) (toliau kartu vadinama – prijungimo paslaugos sutartis) ir atsiskaitymą už operatoriaus suteiktas paslaugas (prijungimo įmokos sumokėjimą už vartotojo ar gamintojo elektros įrenginių, kaupimo įrenginių prijungimo prie operatorių elektros tinklų paslaugą bei už skirstomųjų tinklų įrengimą statytojo (užsakovo) prašymu nenumačius vartotojų).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-64, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-12, i. k. 2015-03697

Nr. 1-442, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22120

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

Nr. 1-265, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15497

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

3. Aprašas yra privalomas gamintojams, operatoriams, elektros energijos tiekėjams, vartotojams, elektros energiją gaminantiems vartotojams, asmenims, siekiantiems tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, asmenims, pageidaujantiems prijungti energijos kaupimo įrenginius, statytojams (užsakovams) ir kitiems asmenims neatsižvelgiant į jų pavaldumą ir valdomo turto nuosavybės formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-64, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-12, i. k. 2015-03697

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Projekto sąvoka Apraše atitinka kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekto sąvoką, kaip ši sąvoka apibrėžiama Elektros energetikos įstatyme, arba statinio projekto sąvoką, kaip ji apibrėžiama Statybos įstatyme, priklausomai nuo to, kuris iš šių projektų turi būti rengiamas.

Aprašo nustatytais reguliavimo tikslais ir Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 7 dalies 3 punkto ir 72 dalies įgyvendinimo tikslu statytoju (užsakovu) laikomas asmuo, kuris, siekdamas išvystyti atitinkamą teritoriją įrengdamas reikalingą infrastruktūrą, įskaitant ir elektros energetikos objektus ir įrenginius, inicijuoja elektros skirstomųjų tinklų įrengimą nenumačius vartotojų (nesant elektros energijos vartotojo objektų).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-442, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22120

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

II SKYRIUS

ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE OPERATORIŲ ELEKTROS TINKLŲ PASLAUGOS PAGRINDINĖS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

5. Vartotojo, gamintojo ar asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros įrenginių prijungimas prie operatorių elektros tinklų yra operatorių suteikiama prijungimo paslauga vartotojui, gamintojui ir (ar) asmeniui, pageidaujančiam prijungti energijos kaupimo įrenginius. Prijungimo paslauga taip pat apima:

5.1. Aprašo VI1 skyriuje nustatytus atvejus;

5.2. esamo vartotojo elektros įrenginių, prijungtų prie skirstomųjų tinklų, leistinosios naudoti galios didinimą ar mažinimą, elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos keitimą ar įrengtojo vienfazio atvado keitimą trifaziu ar trifazio atvado keitimą vienfaziu;

5.3. atvejus, kai statytojo (užsakovo) prašymu skirstomieji tinklai įrengiami nenumačius vartotojų;

5.4. elektros tinklų, priklausančių operatoriams, perkėlimą ar rekonstravimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-442, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22120

Nr. 1-265, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15497

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

51. Vartotojas, gamintojas, statytojas (užsakovas) ar asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, neįgyja nuosavybės teisių į operatorių nutiestus ar pertvarkytus elektros tinklus ir įrenginius, sumontuotus vartotojų ar gamintojų elektros įrenginiams prijungti prie operatoriaus elektros tinklų.

Papildyta punktu:

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

6. Buitinio vartotojo elektros įrenginių prijungimo atveju laikoma, jog elektros energija bus perkama asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti (individualiam gyvenamajam namui, šio namo valdoje esančiam statiniui ar ūkiniam pastatui, daugiabučio gyvenamojo namo arba bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo butui, vasarnamiui, sodo sklypui, garažui ir kitiems gyvenamosios ar poilsio paskirties objektams, nenaudojamiems su verslu ar profesija susijusiems poreikiams tenkinti), kai vienas fizinis asmuo pageidauja prijungti jam nuosavybės teise priklausantį (priklausančius) arba kitu teisėtu pagrindu valdomą (valdomus) objektą (objektus), skirtus šiame punkte nurodytiems poreikiams tenkinti (įskaitant, kai kreipiamasi dėl vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatų (namų) ir ūkininko sodybų), taip pat kai vienas fizinis asmuo kreipiasi dėl kelių atskirų keliems fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų šiame punkte nurodytų objektų, veikdamas jungtinės veiklos ar kitu Civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.

Aprašo nustatytais reguliavimo tikslais buitinio vartotojo elektros įrenginių prijungimo atvejui prilyginamas bendrijos kreipimasis dėl buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sudarymo. Bendrija laikoma sodininkų, garažų savininkų bendrijos, perkančios elektros energiją bendrijų narių sodams, garažams ir (ar) jų bendroms reikmėms, taip pat daugiabučių gyvenamųjų namų arba bendrabučio tipo daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos arba minėtų namų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgalioti atstovai, arba minėtų namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administratoriai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-96, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05804

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

61. Kai prie elektros tinklų prijungiami asmenų elektros energijos gamybos įrenginiai, kuriuose elektros energija bus naudojama ne tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti, o taip pat didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energiją gaminančių vartotojų, sudariusių Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės) 17 punkte nurodytą sutartį, ar asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginiai, tokiems elektros įrenginiams prijungti taikoma gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1-189, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 102-5055 (2013-09-28), i. k. 113203NISAK0001-189

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-64, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-12, i. k. 2015-03697

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

Nr. 1-172, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14527

 

62. Elektros energiją gaminančių vartotojų ar asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami supaprastinta tvarka, numatyta šio Aprašo VII1 skyriuje.

Papildyta punktu:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

 

63. Kai prie elektros tinklų yra prijungiami elektros energiją gaminančio vartotojo gamybos įrenginiai arba asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, elektros vartojimo ir gamybos įrenginiai:

63.1. mutatis mutandis taikoma šio Aprašo III skyriuje (prijungiant vartojimo įrenginius) ir Aprašo VII1 skyriuje (prijungiant ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios gamybos įrenginius) arba Aprašo IV skyriuje (prijungiant didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios gamybos įrenginius) numatyta elektros įrenginių prijungimo tvarka ir terminai. Tokiais atvejais, elektros energiją gaminančiam vartotojui arba asmeniui, siekiančiam tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju:

63.1.1. prijungimo sąlygos išduodamos tik operatoriui pateikus leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir kitus reikalingus dokumentus (jei asmens veikla yra leidimais reguliuojama);

63.1.2. elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas galioja, kol galioja leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, arba kol galioja vartotojo prijungimo sąlygos ir leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, arba kol galioja prijungimo paslaugos sutartis ir leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas.

63.2. rengiami atskiri projektai gamybos įrenginio prijungimui ir vartotojo objekto dalies (suteikiant leistinąją naudoti galią) prijungimui prie elektros tinklų. Tokiu atveju projektavimo darbus abiem atvejais rengia asmenys, siekiantys tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais. Visais atvejais turi būti parengtos atskiros projekto dalys elektros energiją generuojančio įrenginio prijungimui ir vartotojo objekto prijungimui prie elektros tinklų. Elektros energiją generuojančio įrenginio įrengimo ir prijungimo prie elektros tinklų projektą savo lėšomis rengia asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, už vartotojo dalies prijungimo prie elektros tinklų projekto rengimą apmokama taip, kaip numatyta šio Aprašo 14 punkte. Asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros įrenginiai prijungiami prie elektros tinklų tik tada, kai yra pateikiami visi Aprašo 35 punkte ir  5610    punkte ar 13 punkte išvardinti dokumentai.

Papildyta punktu:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

 

64. Prie operatoriaus elektros tinklo prijungiamas gamintojo, elektros energiją gaminančio vartotojo, ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, vienfazis elektros gamybos įrenginys negali būti didesnės kaip 3,6 kW įrengtosios galios. Jungiant didesnės kaip 3,6 kW įrengtosios galios elektros gamybos įrenginį būtina numatyti elektros gamybos įrenginio prijungimą prie operatoriaus elektros tinklo trifaze jungtimi. Trifaziai elektros gamybos įrenginiai prie operatoriaus tinklo prijungiami naudojant tik trifazius elektros energijos įtampos keitiklius (inverterius). Elektros energiją gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, kurio prijungiamo elektros gamybos įrenginio galia ne didesnė kaip 30 kW, privalo sureguliuoti inverterio nuostatas pagal operatoriaus, prie kurio tinklų prijungtas elektros energiją gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, objektas, inverterių nuostatų reikalavimus. Apie inverterio nuostatų atitiktį operatoriaus nustatytiems reikalavimams, deklaruoja elektros energiją gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, elektros įrenginius įrengęs rangovas, užpildydamas deklaraciją (Aprašo 3 priedas).

Papildyta punktu:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15497

Nr. 1-400, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26400

 

65. Kai prie elektros tinklų prijungiami asmenų, vykdančių veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, elektros gamybos įrenginiai, tokiems elektros įrenginiams prijungti taikoma Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1-265, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15497

 

66. Elektros energiją gaminančių vartotojų, kurių elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, elektros energijos gamybos įrenginiai prie operatoriaus elektros tinklo prijungiami laikantis šių reikalavimų ir sąlygų:

66.1. prijungiant ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginius, prijungimui mutatis mutandis taikoma šio Aprašo VII1 skyriuje numatyta elektros įrenginių prijungimo tvarka ir terminai;

66.2. prijungiant didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginius, prijungimui mutatis mutandis taikoma šio Aprašo IV skyriuje numatyta elektros įrenginių prijungimo tvarka ir terminai;

66.3. elektros energijos gamybos įrenginys, kurio prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, su vartojimo vieta susiejamas šio Aprašo VII2 skyriuje nustatyta tvarka, tais atvejais, kai elektros energijos gamybos įrenginys yra eksploatuojamas asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

66.4. visais atvejais nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomas vienas nutolęs elektros energijos gamybos įrenginys arba jo dalis gali būti susietas tik su to paties elektros energiją gaminančio vartotojo viena elektros energijos vartojimo vieta;

66.5. elektros energijos gamybos įrenginys, kurio prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, arba jo dalis gali būti susietas su to paties elektros energiją gaminančio vartotojo viena elektros energijos vartojimo vieta tik tuo atveju, jei elektros energiją gaminančio vartotojo elektros energijos gamybos ir vartojimo įrenginiai yra prijungti prie to paties operatoriaus elektros tinklo.

66.6. operatorius elektros energiją gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietoje įrengia apskaitos prietaisą, turintį nuotolinio rodmenų nuskaitymo į operatorius sistemas funkciją.

Papildyta punktu:

Nr. 1-265, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15497

 

67. Elektros energiją gaminantis vartotojas, kurio elektros energijos gamybos įrenginio prijungimo prie elektros tinklų taškas sutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, gali dalį elektros energijos gamybos įrenginio priskirti kitai savo nuosavybės teise valdomai elektros energijos vartojimo vietai apie tai iš anksto pranešęs operatoriui. Tokiu atveju mutatis mutandis taikoma Aprašo VII2 skyriaus 5613 – 5616 punktuose nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1-265, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15497

 

68. Asmenys, vykdantys veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, bendradarbiauja su operatoriais, prie kurių elektros tinklų yra prijungti (susieti) gaminančio vartotojo elektros energijos gamybos įrenginiai bei nuolatos jiems teikia ir atnaujina informaciją apie elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimą, konkretaus gaminančio vartotojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomą elektros energijos gamybos įrenginio dalį, įskaitant teisėto valdymo pasikeitimus, galią, susietas vartojimo vietas ir jų pasikeitimus, taip pat kitą reikšmingą informaciją, susijusią su tokių elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimu, įskaitant asmens duomenis.

Papildyta punktu:

Nr. 1-265, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15497

 

7. Įrengti ir (ar) plėtoti elektros tinklus perdavimo ar skirstymo veiklos licencijose nurodytose teritorijose, taip pat jungti vartotojų, gamintojų ar asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius,  elektros įrenginius prie elektros tinklų turi teisę asmenys, turintys atitinkamas licencijas, išskyrus Aprašo VI1 skyriuje nustatytus atvejus. Operatoriaus teisės aktų nustatyta tvarka organizuojamuose rangos ir projektavimo darbų pirkimuose turi teisę dalyvauti ir vartotojo (gamintojo), statytojo (užsakovo) pasiūlyti rangovai, jei jie atitinka visus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-442, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22120

Nr. 1-265, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15497

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

8. Elektros tinklai projektuojami, statomi ir (ar) įrengiami Statybos įstatymo ir (ar) Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės), nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-227, 2017-08-28, paskelbta TAR 2017-08-29, i. k. 2017-13725

 

9. Vartotojų elektros įrenginiai jungiami prie skirstomųjų tinklų, išskyrus atvejus, kai skirstomųjų tinklų operatorius, kurio elektros energijos skirstymo licencijoje nurodytoje teritorijoje yra vartotojo elektros įrenginiai, dėl nustatytų techninių arba eksploatacijos reikalavimų atsisako prijungti prie skirstomųjų tinklų minėtus asmens įrenginius. Skirstomųjų tinklų operatoriui dėl nustatytų techninių arba eksploatacijos reikalavimų atsisakius prijungti vartotojų elektros įrenginius prie skirstomųjų tinklų, jų elektros įrenginiai gali būti jungiami prie perdavimo tinklų.

91. Vartotojų, kurių elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 10 MW ir kurie su perdavimo sistemos operatoriumi sudaro elektros įrenginių prijungimo paslaugos sutartį ir elektros energijos perdavimo paslaugos sutartį, kuriomis įsipareigoja 10 metų nuo elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties įsigaliojimo momento nemažinti leistinosios naudoti galios ir už ją mokėti Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 7 dalyje nurodytą galios dedamąją (nurodytą sutartyse), elektros įrenginiai jungiami prie perdavimo tinklų.

Papildyta punktu:

Nr. 1-291, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17507

 

10. Technines sąlygas, nustatančias privalomuosius elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimus, prijungiant vartotojo, gamintojo, asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros energiją gaminančio vartotojo ar  asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų, įrengiant skirstomuosius tinklus nenumačius vartotojų ar teikiant kitas Apraše nustatytas paslaugas (toliau – prijungimo sąlygos), teisės aktų nustatyta tvarka išduoda perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatorius priklausomai nuo to, prie kurio operatoriaus elektros tinklo jungiami asmens elektros įrenginiai arba kurio operatoriaus elektros tinklus reikia įrengti, perkelti ar rekonstruoti. Pageidaujant prijungti keletą vieno savininko objektų, esančių viename žemės sklype, tokie objektai yra prijungiami įrengiant vieną įvadą ir vieną apskaitos prietaisą, išskyrus šio punkto ketvirtojoje pastraipoje nurodytus atvejus.

Prijungiant vartotojo elektros įrenginius prie skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklų prijungimo sąlygos nurodomos prijungimo paslaugos sutartyje, išskyrus šio punkto trečioje pastraipoje nurodytus atvejus.

Skirstomųjų tinklų operatorius rengia prijungimo sąlygas kaip atskirą dokumentą, kai  Aprašo 14 punkte numatytais atvejais asmenys savo lėšomis rengia prijungimo prie elektros tinklų projektą, taip pat kitais atvejais, kai asmuo to prašo.

Viename žemės sklype esantiems keliems objektams vienam vartotojui įrengiami du apskaitos prietaisai, jeigu elektros energija bus naudojama skirtingiems tikslams, t. y. vienas apskaitos prietaisas fiksuos asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla naudojamą elektros energiją, ir vienas – ūkinei komercinei ar profesinei veiklai naudojamą elektros energiją.

Tuo atveju, jeigu vartotojas, gamintojas, elektros energiją gaminantis vartotojas,  asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, ar asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, jungia savo elektros įrenginius prie skirstomojo tinklo ir šiems įrenginiams prijungti yra būtina atlikti plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašius techninio parengimo darbus perdavimo tinkle, ar prijungiant šiuos elektros įrenginius numatoma atvirkštinė generacija į perdavimo tinklą, taip pat, kai būtina atlikti plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašius techninio parengimo darbus perdavimo tinkle siekiant įrengti skirstomuosius tinklus nenumačius vartotojų, skirstomųjų tinklų operatorius kreipiasi dėl prijungimo sąlygų į perdavimo sistemos operatorių dėl vartotojo, gamintojo, asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros energiją gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju,  elektros įrenginių prijungimo ar skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų, o perdavimo sistemos operatoriaus tuo pagrindu atliekami minėti darbai perdavimo tinkle yra laikomi sudėtine elektros įrenginių prijungimo paslaugos dalimi.

Paraiškos dėl prijungimo paslaugos suteikimo (toliau – paraiška) formą, dokumentus, kuriuos būtina pateikti su paraiška, atliktą mokėjimą už prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimą patvirtinančius dokumentus ir jų pateikimo būdą nustato operatoriai. Paraiška laikoma tinkamai pateikta, kai vartotojas, gamintojas, asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, statytojas (užsakovas) ar kitas asmuo pateikia operatoriui privalomuosius prijungimo dokumentus. Operatorius per 2 darbo dienas nuo paraiškos gavimo patikrina, ar pateikti reikiami dokumentai.

Gamintojų ir elektros energiją gaminančių vartotojų elektros energijos gamybos įrenginiai turi atitikti 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, reikalavimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2018 m. spalio 15 d. nutarimu
Nr. O3E-323 „Dėl Parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo“, patvirtintus parametrus ir nuostatas, skirstomojo tinklo operatoriaus įtampos ir dažnio apsaugų nuostatos, taikomos elektros energijos gamybos įrenginiams.

Vartotojų elektros įrenginiai turi atitikti 2016 m. rugpjūčio 17 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai, reikalavimus ir Bendruosiuose techniniuose reikalavimuose, nustatytuose pagal
2016 m. rugpjūčio 17 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai, patvirtintuose Tarybos 2019 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. O3E-89 „Dėl Bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. rugpjūčio 17 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai, patvirtinimo“, nurodytus apkrovos prijungimo parametrus ir nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-189, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 102-5055 (2013-09-28), i. k. 113203NISAK0001-189

Nr. 1-227, 2017-08-28, paskelbta TAR 2017-08-29, i. k. 2017-13725

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

Nr. 1-442, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22120

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

101. Vartotojas, gamintojas, asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, statytojas (užsakovas) ar kitas asmuo apmoka už prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimą per
30 kalendorinių dienų nuo išankstinės sąskaitos už prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimą gavimo.

Prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimo paslaugos įkainis taikomas, kai pirmą kartą kreipiamasi dėl prijungimo paslaugos suteikimo (sąlygų parengimo atitinkamam vartotojo objektui), kai kreipiamasi dėl naujų prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimo anksčiau išduotoms sąlygoms netekus galios, taip pat, kai kreipiamasi dėl naujų prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimo tam pačiam vartotojo objektui, kai galioja anksčiau išduotos sąlygos, tačiau asmuo keičia šiuos jose nurodytus duomenis, turinčius įtakos sąlygų techniniams sprendiniams: leistinąją naudoti galią, leistinąją generuoti galią, numatomų prijungti vartotojo objektų skaičių, elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją, atvado tipą (vienfazis, trifazis), komercinės apskaitos prietaiso įrengimo vietą. Prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimo paslaugos įkainis netaikomas, kai naujos ar patikslintos sąlygos turi būti parengiamos operatoriaus iniciatyva, taip pat, kai naujos ar patikslintos prijungimo sąlygos, išankstinės prijungimo sąlygos, prijungimo paslaugos sutartys, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengiamos asmens prašymu tam pačiam vartotojo objektui, tačiau asmuo keičia kitus nei nurodytus aukščiau šioje pastraipoje duomenis.

Papildyta punktu:

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

11. Vartotojas, gamintojas, asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros energiją gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, turi pateikti operatoriui visus duomenis, reikalingus elektros įrenginių prijungimui įvertinti. Statytojas (užsakovas), kuris kreipiasi su paraiška dėl skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų, turi pateikti operatoriui visus duomenis, reikalingus skirstomųjų tinklų įrengimui įvertinti. Duomenų (įskaitant ir asmens duomenų), kurie reikalingi elektros įrenginių prijungimui ir skirstomųjų tinklų įrengimui įvertinti, apimtį nustato operatorius. Operatorius ir vartotojas (gamintojas, elektros energiją gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju), statytojas (užsakovas), asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, bendradarbiauja ieškant optimalaus techninio sprendimo (derinant projektuojamų elektros tinklų trasas su žemių savininkais, servituto nustatymo sutarčių pasirašymo klausimus). Operatorius, esant būtinumui, turi teisę tikslinti išduotas ar prijungimo paslaugos sutartyje nurodytas prijungimo sąlygas, jei šioms prijungimo sąlygoms vykdyti neišduotas statybą leidžiantis dokumentas (kai jis privalomas pagal teisės aktus). Jei statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, prijungimo sąlygos gali būti tikslinamos iki projekto suderinimo teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

111. Elektros energijai gaminti atsinaujinančius išteklius naudojantis gamintojas,  kuriam taikomas fiksuotas elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifas, siekiantis padidinti elektrinės įrengtąją galią privalo įrengti atskirą elektros energijos apskaitos prietaisą elektros energijos kiekiui, generuojamam dėl elektrinės įrengtosios galios padidinimo, apskaičiuoti. Jeigu operatorius ir gamintojas sutaria, kad nėra techninės galimybės įrengti atskirą apskaitos prietaisą, tinklų operatorius nustato pagamintos ir į tinklus patiektos elektros energijos kiekius bei proporcingai įrengtoms galioms apskaičiuoja, kuri pagamintos ir į tinklus patiektos elektros energijos dalis turi būti priskirta elektrinės įrengtajai galiai, buvusiai iki jos padidinimo, ir kuri – padidintai.

Papildyta punktu:

Nr. 1-172, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14527

 

12. Kai prijungtų elektros įrenginių, skirstymo ir (ar) perdavimo tinklo techniniams parametrams užtikrinti ir (ar) pagerinti reikalinga įrengti ir (ar) rekonstruoti esamus operatoriaus elektros įrenginius
(330 kV, 110 kV, 35 kV, 10 kV, 0,4 kV oro ar kabelių linijas, 330/110/10 kV, 110/35/10(6) kV, 110/10(6) kV, 35/10 kV transformatorių pastotes ir kt.) ir tai nėra tiesiogiai nustatyta Aprašo 1.1–1.5,
1.10 papunkčiuose nurodytais atvejais, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai plečia jų prižiūrimus įrenginius savo lėšomis. Aprašo 1.1–1.5, 1.10 papunkčiuose nurodytais atvejais elektros įrenginių įrengimas, perkėlimas ar rekonstravimas atliekami Apraše nustatyta vartotojų, gamintojų elektros įrenginių prijungimo
ir skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų tvarka ir sąlygomis, vartotojui, gamintojui, statytojui (užsakovui) ar kitiems asmenims sumokėjus prijungimo paslaugos įmoką operatoriui (-iams) pagal prijungimo paslaugos sutartį, perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartį arba apmokėjus skirstomųjų tinklų įrengimą pagal skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartį skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-96, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05804

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

13. Vartotojų, gamintojų, asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros įrenginių prijungimą prie operatoriaus elektros tinklų prijungimo paslaugos sutartyje nustatytais terminais ir šiam prijungimui reikalingą operatoriaus elektros tinklų plėtrą iki elektros tinklų nuosavybės ribos tarp operatoriaus ir vartotojo, gamintojo ar asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, bei su tuo susijusius projektavimo darbus (susijusius su vartotojo, gamintojo, asmens pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros įrenginių prijungimu prie operatoriaus elektros tinklų ir apimančius visus teisės aktuose nustatytus projekto rengimo veiksmus, įskaitant ir projekto, sąmatos rengimą, jų derinimą, statybą leidžiančių dokumentų ir kitų reikalingų leidimų, pritarimų ar sutikimų gavimą) ir statybos ir elektros tinklų tiesimo darbus organizuoja ir koordinuoja operatorius, išskyrus Aprašo 14 punkte ir Aprašo VI1 skyriuje nustatytus atvejus. Vartotojo,  gamintojo ar asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikalingą vartotojo, gamintojo ar asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros įrenginių įrengimą ir plėtrą iki elektros tinklų nuosavybės ribos tarp operatoriaus ir vartotojo, gamintojo ar asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, bei su tuo susijusius darbus organizuoja ir koordinuoja vartotojas, gamintojas ar asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-442, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22120

Nr. 1-265, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15497

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

14. Projektavimo darbus, susijusius su esamo vartotojo elektros įrenginių, prijungtų prie skirstomųjų tinklų leistinosios naudoti galios didinimu ar mažinimu, elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos keitimu ar įrengtojo vienfazio atvado keitimu trifaziu ar trifazio atvado keitimu vienfaziu bei vartotojo elektros įrenginių prijungimu prie skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklų ir šiam prijungimui reikalingą perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių elektros tinklų plėtrą iki elektros tinklų nuosavybės ribos tarp skirstomųjų tinklų operatoriaus ir vartotojo, organizuoja ir koordinuoja skirstomųjų tinklų operatorius. Šių paslaugų sąnaudos įskaičiuojamos į prijungimo paslaugos sąnaudas, kurias vartotojas apmoka Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnyje nustatyta tvarka.

Visų kitų vartotojų, gamintojų ir asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų, įskaitant atvejus, kai projektuojami operatoriaus elektros įrenginiai bus įrengiami vartotojo statiniuose, taip pat
Aprašo V skyriuje nurodyto vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų, elektros tinklų perkėlimo ar rekonstravimo, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atvejais bei Aprašo
481 punkte nurodytais atvejais projekto rengimo ir derinimo procedūras, vadovaudamiesi operatoriaus parengtomis prijungimo sąlygomis bei sutartimis, vykdo vartotojai, gamintojai, statytojai (užsakovai), asmenys, siekiantys perkelti ar rekonstruoti elektros tinklus, ar asmenys, pageidaujantys prijungti energijos kaupimo įrenginius.

Vartotojui, gamintojui ar statytojui (užsakovui) pageidaujant, suderinus su operatoriumi ir sudarius prijungimo paslaugos sutartį (skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų
atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartį
), operatoriaus elektros tinklų dalies projektavimo darbus, pagal vartotojo, gamintojo ar statytojo (užsakovo) pateiktus privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, ir derinimo procedūras, susijusias su valstybinės svarbos energetikos objektų, esančių valstybei svarbių ekonominių projektų teritorijose ir (ar) valstybinės svarbos energetikos objektų, skirtų valstybei svarbių ekonominių projektų įgyvendinimo metu sukurtai (kuriamai) infrastruktūrai ir (ar) statiniams aptarnauti, prijungimą prie operatoriaus elektros tinklų organizuoja ir vykdo statybos užbaigimo procedūras operatorius. Šių paslaugų sąnaudos įskaičiuojamos į prijungimo paslaugos sąnaudas, kurias vartotojas, gamintojas ar statytojas (užsakovas) apmoka Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnyje nustatyta tvarka.

Aprašo nustatytais atvejais operatoriaus parengtas arba vartotojo, gamintojo, statytojo (užsakovo), asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, ar asmens, siekiančio perkelti ar rekonstruoti elektros tinklus, operatoriui pateikiamas operatoriaus elektros tinklų dalies projektas turi būti suderintas ir atitikti Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (kai projektuojami nekilnojamieji elektros energetikos įrenginiai ir (ar) objektai), kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus ir turi būti suderintas teisės aktų nustatyta tvarka, statinio statybos atveju turi būti gauti statinio statybą leidžiantys dokumentai. Tuo atveju, kai projektą operatoriui pateikia vartotojas, gamintojas, statytojas (užsakovas), asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, ar asmuo, siekiantis perkelti ar rekonstruoti elektros tinklus, projektas turi būti perduodamas šalims pasirašius priėmimo–perdavimo dokumentą, nurodžius perduodamų bylų kiekį bei perdavimo datą arba kita operatoriaus nustatyta tvarka.

Skirstomųjų tinklų operatorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patikrina ir, nesant nustatytų trūkumų, suderina Aprašo nustatytais atvejais vartotojo, gamintojo, statytojo (užsakovo), asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, ar asmens, siekiančio perkelti ar rekonstruoti elektros tinklus, parengtą projektą. Kai projekte numatyta skirstomųjų punktų statyba ir (ar) rekonstravimas, skirstomųjų tinklų operatorius projektą, nesant nustatytų trūkumų, suderina ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto gavimo. Projekte esant nustatytų trūkumų, įskaitant, jei trūksta dokumentų ir (ar) informacijos, skirstomųjų tinklų operatorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo projekto gavimo arba per 15 darbo dienų nuo projekto gavimo, kai projekte numatyta skirstomųjų punktų statyba ir (ar) rekonstravimas, turi teisę reikalauti, kad jie būtų pašalinti per jo nustatytą terminą. Pašalinus trūkumus, įskaitant trūkstamos informacijos ir (ar) dokumentų pateikimą, projektas suderinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patikslinto projekto gavimo, o tuo atveju, kai projekte numatyta skirstomųjų punktų statyba ir (ar) rekonstravimas, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo patikslinto projekto gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-189, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 102-5055 (2013-09-28), i. k. 113203NISAK0001-189

Nr. 1-136, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-29, i. k. 2014-05834

Nr. 1-96, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05804

Nr. 1-15, 2017-01-17, paskelbta TAR 2017-01-17, i. k. 2017-01007

Nr. 1-227, 2017-08-28, paskelbta TAR 2017-08-29, i. k. 2017-13725

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

15. Tuo atveju, jeigu operatoriui paraiškos nagrinėjimo metu ar vykdant prijungimo paslaugą kyla pagrįstų abejonių dėl vartotojo ar gamintojo statuso ir (ar) vartotojo ar gamintojo vykdomos veiklos pobūdžio (t. y. ar elektros energija nebus vartojama poreikiams, susijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla), operatorius turi teisę paprašyti vartotojo pateikti rašytinį patvirtinimą dėl šiais elektros įrenginiais tiekiamos elektros energijos vartojimo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

16.  Vartotojas, gamintojas ar asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginį, savo lėšomis atlieka jam priklausančio objekto vidaus elektros instaliacijos ir kitus elektros montavimo darbus iki nuosavybės su operatoriaus elektros tinklais ribos, parengia šiems darbams atlikti būtinus techninius dokumentus ir gauna Tarybos išduotą Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą apie vartotojui, gamintojui ar asmeniui, pageidaujančiam prijungti energijos kaupimo įrenginį, nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, išskyrus atvejį, kai asmuo įrengė (pastatė) elektros energijos gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, ir juose gamins elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, ir Aprašo 161 ir 5610 punktuose nustatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-189, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 102-5055 (2013-09-28), i. k. 113203NISAK0001-189

Nr. 1-96, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05804

Nr. 1-442, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22120

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

Nr. 1-172, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14527

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

 

161. Vartotojai, kurių elektros įrenginių įtampa yra mažesnė kaip 1000 V savo lėšomis atlieka jam priklausančio objekto vidaus elektros instaliacijos ir kitus elektros įrenginių montavimo (rekonstravimo) darbus iki nuosavybės su operatoriaus elektros tinklais ribos, parengia šiems darbams atlikti būtinus techninius dokumentus ir gauna teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto rangovo Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (Aprašo 1 priedas), patvirtinantį vartotojui nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų, įskaitant ir bendrąja nuosavybės teise valdomų, įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, ir jį  pateikia skirstomųjų tinklų operatoriui.

Vartotojas, kurio elektros įrenginių leistinoji naudoti galia didesnė kaip 30 kW, skirstomųjų tinklų operatoriui kartu su Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktu pateikia ir akto
1-3 punktuose nurodytus dokumentus ir
asmens, atsakingo už objekto elektros įrenginių eksploatavimą, paskyrimą patvirtinantį dokumentą, kai objekto elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 30 kW.

Vartotojas, kurio elektros įrenginių leistinoji naudoti galia didinama ar mažinama be  rekonstravimo darbų (keičiamas tik įvadinis automatinis jungiklis) gauna teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto rangovo Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (Aprašo 2 priedas), patvirtinantį vartotojui nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, ir jį pateikia skirstomųjų tinklų operatoriui.

Papildyta punktu:

Nr. 1-442, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22120

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

17. Elektros tinklų nuosavybės riba tarp operatoriaus ir vartotojo, gamintojo ar  asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros įrenginių nurodoma elektros tinklų nuosavybės ribų akte ir (ar) prijungimo sąlygose ir (ar) vartotojo, gamintojo ar asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, ir operatoriaus sudarytoje prijungimo paslaugos sutartyje, ir (ar) vartotojo ir operatoriaus sudarytoje elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutartyje. Nustatant elektros tinklų nuosavybės ribas, vadovaujamasi principais, išdėstytais Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse. Komercinė elektros energijos apskaita esant techninėms galimybėms įrengiama elektros tinklų nuosavybės tarp operatoriaus ir vartotojo, gamintojo ar  asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, riboje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-96, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05804

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

Nr. 1-172, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14527

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

 

171. Prijungiant elektros energiją gaminančių vartotojų ar asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, nurodytų šio Aprašo 61, 62, 63 ir 66 punktuose, elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklo, nustatytuose elektros apskaitos prietaiso įrengimo taškuose, elektros apskaitos prietaisus ir automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos įrangą savo lėšomis įrengia, integruoja į automatizuotą elektros energijos apskaitos sistemą, prižiūri ar keičia operatorius.

Papildyta punktu:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

Nr. 1-265, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15497

 

18. Teikiant naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo paslaugą, prijungiant vartotojo elektros įrenginius prie operatorių elektros tinklų vienfaziu atvadu, leistinoji naudoti galia turi būti ne mažesnė kaip 3 kW ir ne didesnė nei 5 kW, išskyrus atvejus kai komercinės apskaitos įrengiamos gyvenamosios paskirties daugiabučiuose pastatuose, kuriuose įrengiama daugiau kaip 3 komercinės apskaitos, tokiu atveju didžiausia galima leistinoji naudoti galia vienfaziu atvadu 7 kW, trifaziu atvadu – ne mažesnė kaip 5 kW, jei šalys nesusitaria kitaip. Leistinoji naudoti galia, iki 60 kW trifazio jungimo suteikiama tik tokiomis leistinosios naudoti galios reikšmėmis: 5, 7, 9, 11, 14, 18, 22, 28, 35, 45, 60 kW, leistinosios naudoti galios dydis nuo 61 kW suteikiamas šalių susitarimu. Nuosavybės tarp operatoriaus ir vartotojo (gamintojo) riboje pagal elektros tinklų nuosavybės ribų akte ir (ar) kitame Aprašo 17 punkte nurodytame dokumente nustatytą leistinąją naudoti galią, vadovaujantis energetikos ministro įsakymu patvirtintų Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių nuostatomis, įrengiamas atitinkamą galią naudoti leidžiantis įtaisas (automatinis jungiklis, saugiklis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-172, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14527

Nr. 1-221, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16524

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

 

19. Nesant dokumentų, kuriuose nustatyta leistinoji naudoti galia, ji prilyginama 3 kW, kai vartotojo elektros įrenginiai prijungti vienfaziu atvadu, 5 kW – trifaziu atvadu.

20. Nustatoma, kad prijungimo paslauga laikoma atlikta (užbaigta), kai yra faktiškai atlikta prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta konkrečiam prijungimui reikalinga operatoriaus elektros tinklų plėtra iki elektros tinklų nuosavybės ribos tarp operatoriaus ir vartotojo, gamintojo ar asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, atlikti kiti vartotojo, gamintojo, asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikalingi darbai ir teisės aktų nustatyta tvarka yra atliktos statybos užbaigimo procedūros (kai jos yra privalomos pagal teisės aktus) arba sudarytas (pasirašytas) atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas (kai statybos užbaigimo procedūros netaikomos) ir įjungta įtampa operatoriaus elektros tinkluose, o atvejais, kai neatliekami elektros įrenginių įrengimo darbai operatoriaus tinkle, – yra sudarytas nuosavybės ribų aktas.

Tuo atveju, kai skirstomieji tinklai įrengiami nenumačius vartotojų, skirstomųjų tinklų įrengimas laikomas užbaigtu, kai faktiškai atliktas skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje nustatytas konkrečiam prijungimui reikalingas operatoriaus elektros įrenginių įrengimas, teisės aktų nustatyta tvarka yra atliktos statybos užbaigimo procedūros (kai jos yra privalomos pagal teisės aktus) arba sudarytas (pasirašytas) atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas (kai statybos užbaigimo procedūros netaikomos) ir įjungta įtampa operatoriaus elektros tinkluose.

Operatorius elektros energijos apskaitos prietaisą įrengia, kai vartotojas, gamintojas, asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, atlieka Aprašo 35 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytus veiksmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

Nr. 1-442, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22120

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

21. Teritorijų planavimo dokumentų rengėjas (savivaldybė, investuotojas ar kt.), teisės aktų nustatyta tvarka rengdamas teritorijų planavimo dokumentą, privalo numatyti elektros įrenginių įrengimo vietas ir inžinerinius koridorius elektros tinklų linijoms nuo prisijungimo taško prie esamų skirstomųjų tinklų, įskaitant ir teritorijas už planuojamos teritorijos ribų. Rengiant detalųjį planą nustatyta tvarka turi būti nustatomos ir elektros tinklams tiesti žeme naudojimosi sąlygos. Tuo atveju, jeigu teritorijos detalusis planas nerengiamas, vartotojo statiniams statybą leidžiantis dokumentas išduodamas tik nustatyta tvarka parengus elektros tinklų projektą.

22. Kai prijungimo paslaugai suteikti reikia atlikti žemės sklypo (sklypų) vertikalųjį lyginimą, jį atlieka sklypų savininkai, valdytojai ir (ar) naudotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

23. Draudžiama savavališkai prijungti elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų.

231. Operatorius, įgyvendindamas Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnyje ir šiame Apraše numatytas jam priskirtas funkcijas – elektros įrenginių projektavimo bei prijungimo organizavimą ir koordinavimą, turi teisę iš valstybės registrų rinkti asmenų duomenis, siekiant nustatyti žemės sklypų, kuriuose yra galimybė tiesti elektros tinklus, įrengti elektros įrenginius, savininkus. Tokie duomenys renkami rengiant elektros įrenginių įrengimo projektus, vykdant projektų derinimą, vertinimą, vykdymo priežiūrą bei teikiant prijungimo prie elektros tinklų paslaugą. Tokie duomenys gali būti teikiami projektavimo ir (ar) prijungimo paslaugą operatoriui teikiantiems asmenims. Renkant duomenis šiame punkte nurodytais tikslais, sklypų savininkai apie jų duomenų rinkimą atskiru pranešimu neinformuojami.

Papildyta punktu:

Nr. 1-189, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 102-5055 (2013-09-28), i. k. 113203NISAK0001-189

 

III SKYRIUS

VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO TVARKA IR TERMINAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

 

24. Vartotojų elektros įrenginiai prie operatorių elektros tinklų prijungiami vartotojų prašymu. Vartotojas, pageidaujantis prijungti atitinkamos galios elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų, teikia operatoriaus nustatytos formos paraišką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

 

241. Kai prie skirstomųjų tinklų operatoriaus tinklų pirmą kartą prijungiami vartotojo elektros įrenginiai, vartotojas kartu su paraiška pateikia vartotojo objekto statybą leidžiantį dokumentą, kai statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas pagal vartotojo objekto statybą reglamentuojančius teisės aktus.

Papildyta punktu:

Nr. 1-219, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12385

 

242. Jeigu vartotojo objekto statybą leidžiančiam dokumentui gauti būtina suprojektuoti operatoriaus skirstomuosius tinklus, vartotojas turi teisę paraišką pateikti be šio dokumento, o operatoriaus skirstomuosius tinklus suprojektuoja (parengia operatoriaus skirstomųjų tinklų ir įrenginių statybos ir (ar) rekonstravimo projektą ir sąmatą), vadovaudamasis Aprašo 14 ir 33 punktų nuostatomis arba sudaro prijungimo paslaugos sutartį, pagal kurią projektavimo darbus atlieka operatorius.

Papildyta punktu:

Nr. 1-219, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12385

 

25. Vartotojui pateikus nustatytos formos paraišką, operatorius parengia  prijungimo prie elektros tinklų paslaugai teikti dokumentus. Skirstomųjų tinklų operatorius, Aprašo 10 punkto trečiojoje pastraipoje numatytais atvejais, elektros įrenginių prijungimo sąlygas vartotojui išduoda per 3 darbo dienas nuo vartotojo paraiškos tinkamo pateikimo dienos, kai vartotojo elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne didesnė kaip 250 kW. Jeigu vartotojo elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW, skirstomųjų tinklų operatorius elektros įrenginių prijungimo sąlygas vartotojui išduoda per 5 darbo dienas, išskyrus Aprašo 27.7 papunktyje numatytus atvejus bei atvejus, kai dėl vartotojo elektros įrenginių prijungimo reikalingi pakeitimai perdavimo tinkle, tuomet prijungimo sąlygos išduodamos per 15 darbo dienų. Perdavimo sistemos operatorius elektros įrenginių prijungimo sąlygas vartotojui ar skirstomųjų tinklų operatoriui išduoda per 10 darbo dienų nuo paraiškos tinkamo pateikimo dienos.

Skirstomųjų tinklų operatoriaus išduotos prijungimo sąlygos galioja vienus metus. Jeigu per vienus metus po prijungimo sąlygų išdavimo vartotojas nepasirašo prijungimo paslaugos sutarties su operatoriumi arba per vienus metus po prijungimo sąlygų išdavimo su operatoriumi nėra suderinamas operatoriaus elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas, prijungimo sąlygos laikomos negaliojančiomis.

Pagal skirstomųjų tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas parengtas ir suderintas su operatoriumi projektas galioja vienus metus nuo jo suderinimo su operatoriumi dienos, išskyrus, kai yra pasirašyta prijungimo paslaugos sutartis. Kai yra pasirašyta prijungimo paslaugos sutartis, projektas galioja tiek, kiek galioja ši sutartis. Ši nuostata netaikoma tuo atveju, kai reikalinga perdavimo tinklų plėtra (tuo atveju projekto galiojimui taikomas Statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reglamentavimas).

Perdavimo sistemos operatoriaus vartotojui išduotos prijungimo sąlygos galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu statybą leidžiantis dokumentas negautas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą perdavimo tinklo daliai, prijungimo sąlygos galioja iki statybą leidžiančio dokumento galiojimo pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-189, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 102-5055 (2013-09-28), i. k. 113203NISAK0001-189

Nr. 1-96, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05804

Nr. 1-227, 2017-08-28, paskelbta TAR 2017-08-29, i. k. 2017-13725

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

26. Operatorius parengia prijungimo paslaugos sutarties projektą ir pateikia jį vartotojui pasirašyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas:

26.1. nuo prijungimo paslaugos paraiškos pateikimo dienos, kai vartotojo objekto statybai nėra privalomas statybą leidžiantis dokumentas;

26.2. nuo prijungimo paslaugos paraiškos pateikimo ir prijungiamo vartotojo objekto statybą leidžiančio dokumento, kai statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas pagal vartotojo objekto statybą reglamentuojančius teisės aktus, pateikimo operatoriui dienos;

26.3. nuo prijungimo paslaugos paraiškos pateikimo dienos, kai operatoriaus elektros tinklų projektą pagal sudaromą prijungimo paslaugos sutartį rengia operatorius;

26.4. nuo vartotojo parengto ir teisės aktų nustatyta tvarka bei sąlygomis suderinto operatoriaus elektros tinklų projekto pateikimo operatoriui dienos ar su operatoriumi suderinto ypatingojo statinio statybos projekto pateikimo operatoriui dienos, kai vadovaujantis šio Aprašo 14 ir 33 punktų nuostatomis projektą rengia vartotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-189, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 102-5055 (2013-09-28), i. k. 113203NISAK0001-189

Nr. 1-227, 2017-08-28, paskelbta TAR 2017-08-29, i. k. 2017-13725

Nr. 1-219, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12385

 

27. Vartotojo elektros įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami prijungimo paslaugos sutartyje nurodytu terminu, kuris, jei šalys nesusitaria kitaip, kaip tai numato šio Aprašo 28.1 papunktis, arba nėra šio Aprašo 28.7 papunktyje nurodytų aplinkybių, negali būti ilgesnis kaip:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-219, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12385

27.1. 25 kalendorinės dienos nuo prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo ir prijungimo įmokos įskaitymo į prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą operatoriaus sąskaitą dienos, kai vartotojo įrenginiams prijungti reikia įrengti ar pakeisti įvadinius komutacinius aparatus (įrenginius), apskaitos spintas, skirstomąsias apskaitos spintas, jų prijungimui netiesiant elektros linijų horizontalia kryptimi (t. y. atlikti darbus, nesusijusius su elektros tinklo tiesimu), ir nereikia rengti elektros tinklų projekto;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

 

27.2. 40 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo ir prijungimo įmokos įskaitymo į prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą operatoriaus sąskaitą dienos, kai prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte nurodytą sąmatinę vertę) neviršija 35 000 eurų be PVM ir yra parinktas metinis rangovas prijungimo darbams atlikti bei vartotojas pageidauja pats parengti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo darbų projektą ir sąmatą. Tuo atveju, jei elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo darbų projektą ir sąmatą parengia operatorius, nustatomas 60 kalendorinių dienų terminas nuo prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo ir prijungimo įmokos įskaitymo į prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą operatoriaus sąskaitą dienos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-227, 2017-08-28, paskelbta TAR 2017-08-29, i. k. 2017-13725

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

 

27.3. 45 kalendorinės dienos nuo prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu, kai prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte nurodytą sąmatinę vertę) neviršija 35 000 eurų be PVM, kai prijungimo darbams atlikti operatorius organizuoja viešąjį darbų pirkimą;

27.4. 60 kalendorinių dienų nuo prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu, kai prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte nurodytą sąmatinę vertę) viršija 35 000 eurų be PVM, bet neviršija 50 000 eurų be PVM ir vartotojas pageidauja pats parengti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo darbų projektą ir sąmatą. Tuo atveju, jei elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo darbų projektą ir sąmatą parengia operatorius, nustatomas 120 kalendorinių dienų nuo projektavimo darbų paslaugos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu terminas;

27.5. 90 kalendorinių dienų nuo prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu, kai prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte nurodytą sąmatinę vertę) viršija 50 000 eurų be PVM ir vartotojas pageidauja pats parengti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo darbų projektą ir sąmatą. Tuo atveju, jei elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo darbų projektą ir sąmatą parengia operatorius, nustatomas 150 kalendorinių dienų nuo projektavimo darbų paslaugos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu terminas;

27.6. 150 kalendorinių dienų nuo prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu ir įmokos atitinkamos dalies įskaitymo į prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą operatoriaus sąskaitą, kai prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte nurodytą sąmatinę vertę) viršija 50 000 eurų be PVM ir vartotojo elektros įrenginiai jungiami prie elektros perdavimo tinklo (įskaitant vartotojo prijungimui reikalingus atlikti plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašius techninio parengimo darbus perdavimo tinkle kaip nustatyta šio Aprašo 10 punkte);

27.7. 12 mėn. nuo prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu, kai prijungimo darbams atlikti operatorius organizuoja viešąjį darbų pirkimą ir kai prijungtų elektros įrenginių, skirstymo ir (ar) perdavimo tinklo techniniams parametrams užtikrinti ir (ar) pagerinti reikia įrengti ir (ar) rekonstruoti 330 kV, 110 kV, 35 kV oro ar kabelių linijas, 330/110/10 kV, 110/35/10(6) kV, 110/10(6) kV, 35/10 kV transformatorių pastotes ir skirstomuosius punktus, išskyrus atvejus, kai sutarties pasirašymo momentu nėra parengto vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto ir nėra galimybės nurodyti tikslaus vartotojo elektros įrenginių prijungimo termino, taip pat ilgesnį darbų vykdymo terminą lemia darbų atlikimo sezoniškumas, vykdomo projekto specifika ir mastas bei kitos nuo operatoriaus nepriklausančios objektyvios priežastys;

27.8. 60 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo ir prijungimo įmokos įskaitymo į prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą operatoriaus sąskaitą dienos, kai prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte nurodytą sąmatinę vertę) viršija 35 000 eurų be PVM, bet neviršija 50 000 eurų be PVM ir yra parinktas metinis rangovas prijungimo darbams atlikti bei vartotojas pageidauja pats parengti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo darbų projektą ir sąmatą. Tuo atveju, jei elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo darbų projektą ir sąmatą parengia operatorius, nustatomas 120 kalendorinių dienų terminas nuo prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo ir prijungimo įmokos įskaitymo į prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą operatoriaus sąskaitą dienos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-96, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05804

 

28. Operatoriaus ir vartotojo pasirašomoje prijungimo paslaugos sutartyje nustatoma:

28.1. vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų terminas, kuris negali būti ilgesnis už terminą, nurodytą šio Aprašo 27 punkte. Prijungimo paslaugos sutarties priede gali būti įforminamas šalių sutartas ilgesnis prijungimo terminas, kai jį lemia būtinas papildomas projekto derinimas su trečiaisiais asmenimis, servitutų nustatymas, darbų atlikimo sezoniškumas, vykdomo projekto specifika ir mastas bei kitos nuo operatoriaus nepriklausančios objektyvios priežastys;

28.2. prijungimo įmoka ar jos preliminarus dydis arba prijungimo įmokos apskaičiavimo tvarka tais atvejais, kai prijungimo paslaugos sutarties sudarymo metu nėra galimybės nustatyti prijungimo įmokos dydžio;

28.3. vartotojo įsipareigojimai dėl prijungimo įmokos mokėjimo sąlygų ir termino bei prijungimo įmokos perskaičiavimo tvarka, jei sutarties pasirašymo dieną nėra galimybės nustatyti tikslų prijungimo įmokos dydį ir sutartyje nurodytas preliminarus prijungimo įmokos dydis;

28.4. operatoriaus atsakomybė už prijungimo paslaugos sutartyje nustatytų prijungimo terminų ir kitų sąlygų nesilaikymą;

28.5. vartotojo atsakomybė už prijungimo paslaugos sutartyje nustatytų mokėjimo terminų ir kitų sąlygų nesilaikymą;

28.6. Neteko galios nuo 2020-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-172, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14527

Papildyta punktu:

Nr. 1-96, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05804

 

28.7. operatoriaus pareiga sustabdyti prijungimo paslaugos teikimą iki to momento, kol bus pateiktas prijungiamo vartotojo objekto statybą leidžiantis dokumentas, kai statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas pagal vartotojo objekto statybą reglamentuojančius teisės aktus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-219, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12385

 

28.8. operatorius pareigos sustabdyti prijungimo paslaugos teikimą, kaip numatyta Aprašo 28.7 papunktyje,  įgyvendinimo tvarka ir sąlygos:

28.8.1. operatoriui parengus skirstomųjų tinklų projektą, arba šį projektą teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis parengus vartotojui ir jį pateikus operatoriui, operatorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patikrina, ar vartotojas yra pateikęs šio Aprašo 28.7 papunktyje nurodytą dokumentą;

28.8.2. operatoriui nustačius, kad vartotojas nėra pateikęs šio Aprašo 28.7 papunktyje nurodyto dokumento, operatorius apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu arba elektroninių ryšio priemonėmis praneša vartotojui, informuodamas, kad:

28.8.2.1. prijungimo paslaugos teikimas yra sustabdytas;

28.8.2.2. prijungimo paslaugos teikimo sustabdymas skaičiuojamas nuo vartotojo informavimo pagal šio Aprašo 28.8.2 papunktį dienos iki kol operatorius gaus šio Aprašo 28.7 papunktyje nurodytą dokumentą;

28.8.2.3. jei vartotojas per 12 mėnesių laikotarpį nuo vartotojo informavimo pagal šio Aprašo 28.8.2 papunktį dienos nepateiks šio Aprašo 28.7 papunktyje nurodyto dokumento, operatorius nutrauks prijungimo paslaugos sutartį, pareikalaudamas atlyginti projekto parengimo išlaidas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-219, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12385

 

281. Vartotojų, kurių elektros įrenginiai pirmą kartą prijungiami prie skirstomųjų tinklų, kurių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW (išskyrus prijungiant gyvenamosios paskirties pastatų elektros įrenginius prie skirstomųjų tinklų), ir kurie ketina įsipareigoti 10 metų nuo prijungimo paslaugos užbaigimo nemažinti leistinosios naudoti galios, operatoriaus ir vartotojo pasirašomoje prijungimo paslaugos sutartyje nustatoma:

281.1. vartotojo įsipareigojimas 10 metų nuo prijungimo paslaugos užbaigimo nemažinti leistinosios naudoti galios;

281.2. prijungimo įmoka ar jos preliminarus dydis, apskaičiuoti pagal Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 7 dalies 2 punkte nurodytą sąnaudų paskirstymo tvarką, arba prijungimo įmokos apskaičiavimo tvarka tais atvejais, kai prijungimo paslaugos sutarties sudarymo metu nėra galimybės nustatyti prijungimo įmokos;

281.3. prijungimo įmokos perskaičiavimo tvarka, jei vartotojas sumažina leistinąją naudoti galią nepraėjus 10 metų nuo prijungimo paslaugos užbaigimo, numatant, kad vartotojas už proporcingai sumažintą leistinają naudoti galią privalo apmokėti 100 procentų prijungimo įmokos, įvertinus vartotojo jau sumokėtą prijungimo įmoką. Jeigu skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudos apima ir perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudas, patiriamas dėl elektros perdavimo tinklų plėtros ar atnaujinimo, susijusio su atitinkamo vartotojo elektros įrenginių prijungimu prie skirstomųjų tinklų, perdavimo sistemos operatoriaus patirtas sąnaudas, proporcingai sumažintai leistinajai naudoti galiai, vartotojas apmoka skirstomųjų tinklų operatoriui, o skirstomųjų tinklų operatorius padengia perdavimo sistemos operatoriaus patirtas sąnaudas proporcingai vartotojo sumažintai leistinajai naudoti galiai;

281.4. kiti šio Aprašo 28 punkte nustatyti reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-291, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17507

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

 

29. Prijungimo paslaugos sutartis gali būti sudaroma raštu arba, esant techninėms galimybėms, elektroninių ryšių priemonėmis, identifikavus sutartį sudarantį asmenį, įskaitant identifikavimą, atliekamą pagal mokėjimo įstaigų mokėjimo operacijų duomenis. Sudarant ir vykdant elektros įrenginių prijungimo paslaugos sutartis vadovaujamasi teisingumo, sąžiningumo, šalių bendradarbiavimo, vartotojų, gamintojų, asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principais.

Prijungimo paslaugos sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną (jei šalys sutartį pasirašo ne tą pačią dieną, sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja vartotojo, gamintojo ar asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, pasirašymo dieną), jeigu nenurodoma vėlesnė jos įsigaliojimo data. Sudaryta prijungimo paslaugos sutartis galioja iki visų šalių prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo ar sutarties pasibaigimo kitais Civilinio kodekso, Elektros energetikos įstatymo, šio Aprašo nustatytais pagrindais. Kai sutartis sudaroma vartotoją, gamintoją ar asmenį, pageidaujantį prijungti energijos kaupimo įrenginius, identifikuojant pagal mokėjimo įstaigos mokėjimo operacijos duomenis, turi būti laikomasi Civiliniame kodekse Nuotolinėms sutartims nustatytų reikalavimų, o tokiu būdu sudaryta sutartis įsigalioja nuo vartotojo, gamintojo  ar asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, sumokėtos prijungimo paslaugos įmokos, arba teisės aktuose apibrėžtais atvejais – įmokos dalies, įskaitymo į sutartyje nurodytą operatoriaus banko sąskaitą dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

 

30. Vartotojas, pageidaujantis pakeisti vienfazį atvadą trifaziu ar trifazį atvadą vienfaziu, padidinti ar sumažinti nustatytą leistinąją naudoti galią ir (ar) pakeisti aprūpinimo elektros energija patikimumo kategoriją, pateikia operatoriui jo nustatytos formos paraišką. Šią paraišką operatoriui gali pateikti ir objekto nuomininkas ar kitas teisėtas objekto valdytojas gavęs (elektroniniu ar kitu būdu) savininko sutikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-227, 2017-08-28, paskelbta TAR 2017-08-29, i. k. 2017-13725

 

31. Vartotojui pateikus operatoriui paraišką prijungti jo elektros įrenginius šio Aprašo 30 punkte nustatytais atvejais, darbai vykdomi pagal operatoriaus teisės aktų nustatyta tvarka išduotas ar prijungimo paslaugos sutartyje nurodytas prijungimo sąlygas šio Aprašo 13, 14, 32, 33 ir 34 punktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-189, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 102-5055 (2013-09-28), i. k. 113203NISAK0001-189

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

 

32. Vartotojas, gamintojas ar asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, pateikia operatoriui nustatytos formos paraišką ir teisės aktų nustatytus privalomuosius prijungimo dokumentus bei sudaro su operatoriumi prijungimo paslaugos sutartį. Prireikus gali būti sudaroma ir atskira sutartis dėl projekto rengimo. Prijungimo paslaugos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais vartotojas, gamintojas ar asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, sumoka operatoriui įmoką už elektros įrenginių prijungimo paslaugą. Projektas įgyvendinamas prijungimo paslaugos sutartyje nustatytomis sąlygomis. Vartotojų, gamintojų ar asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros įrenginiams prijungti prie operatoriaus elektros tinklų reikalingus statybos ir (ar) tiesimo darbus operatorius pradeda organizuoti vartotojui, gamintojui ar asmeniui, pageidaujančiam prijungti energijos kaupimo įrenginius, pateikus statinio (įrenginio) statybą leidžiantį dokumentą, kai statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas pagal vartotojo, gamintojo, asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, statinio (įrenginio) statybą reglamentuojančius teisės aktus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-219, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12385

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

 

33. Aprašo 14 punkto pirmojoje ir trečiojoje pastraipose nurodytas vartotojas, gamintojas pagal operatoriaus parengtas prijungimo sąlygas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pats savo lėšomis parengti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektą ir sąmatą. Aprašo 14 punkto antrojoje pastraipoje nurodytiems vartotojams, gamintojams ar asmenims, pageidaujantiems prijungti energijos kaupimo įrenginius, išskyrus Aprašo 481 punkte nurodytus asmenis Aprašo 481 punkte nurodytais atvejais, pageidaujant, elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektus ir sąmatas šių vartotojų, gamintojų ar asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius, lėšomis gali parengti operatorius, prie kurio elektros tinklų tiesiogiai jungiami vartotojų elektros įrenginiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-189, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 102-5055 (2013-09-28), i. k. 113203NISAK0001-189

Nr. 1-96, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05804

Nr. 1-227, 2017-08-28, paskelbta TAR 2017-08-29, i. k. 2017-13725

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

34. Nustatant prijungimo įmoką, operatoriaus ar vartotojo, gamintojo ar asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, (kai šio Aprašo 14 ir 33 punktuose nustatyta tvarka projekto rengimą savo lėšomis organizuoja vartotojas, gamintojas ar asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, patirtos ir jiems atlygintinos projekto ir sąmatos rengimo sąnaudos yra nustatomos vadovaujantis Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Tarybos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-227, 2017-08-28, paskelbta TAR 2017-08-29, i. k. 2017-13725

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

 

35Vartotojo, gamintojo ar asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami tik tada, kai operatorius yra atlikęs (užbaigęs) prijungimo paslaugos teikimą (t. y. atlikęs Aprašo 20 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytus darbus), o vartotojas, gamintojas ar asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, vadovaudamasis energetikos ministro įsakymu patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis ir Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, nustatančiais elektros įrenginių įrengimo reikalavimus, yra įrengęs savo elektros įrenginius, o Aprašo VI1 skyriuje nustatytais atvejais, vartotojas, elektros energiją gaminantis vartotojas, asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, gamintojas, įskaitant elektros energiją gaminantį iš atsinaujinančių išteklių, atlikęs operatoriaus elektros tinklų įrengimą ar statybą, įvykdęs Apraše, prijungimo paslaugos sutartyje ir prijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus, gavęs ir pateikęs operatoriui Aprašo 16 ar
161 punktuose nustatytas Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą ar Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą su jame nurodytais dokumentais, visiškai atsiskaitęs su operatoriumi už suteiktas paslaugas prijungimo paslaugos sutartyje nustatytais terminais ir sudaręs su tiekėju ir (ar) operatoriumi Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 17 punkte nurodytą sutartį, taip pat, jungiantis prie perdavimo tinklo, balansavimo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi ar kitu balansavimo energijos tiekėju
.

Operatorius negali atsisakyti prijungti vartotojo, gamintojo ar asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros įrenginius prie savo elektros tinklų, jeigu vartotojas, gamintojas ar asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, įvykdė šiame Apraše ir prijungimo paslaugos sutartyje nustatytas prijungimo sąlygas. Skirstomųjų tinklų operatorius ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas, o perdavimo sistemos operatorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo anksčiau nurodytų reikalavimų įvykdymo prijungia (įjungia įtampą) jų elektros įrenginius prie savo elektros tinklų.

Tuo atveju, kai operatorius jau yra atlikęs (užbaigęs) prijungimo paslaugos teikimą, o nebuitiniai vartotojai, kurių objektuose elektros energija bus perkama ne asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti, neįvykdo šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų sąlygų per 30 kalendorinių dienų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos, šie nebuitiniai vartotojai privalo operatoriui kas mėnesį atsiskaityti už galios dedamąją pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarką už visą prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą naujai prijungiamą leistinąją naudoti galią.

Tuo atveju, kai skirstomųjų tinklų operatorius jau yra atlikęs (užbaigęs) prijungimo paslaugos teikimą, o buitinis vartotojas, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklų, per 90 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos, vadovaudamasis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, nustatančiais elektros įrenginių įrengimo reikalavimus, neatliko jam priklausančio objekto vidaus elektros instaliacijos ir kitų elektros montavimo (rekonstravimo) darbų iki nuosavybės su operatoriaus elektros tinklais ribos ir nepateikė operatoriui Aprašo 161 punkte nurodyto Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo akto (Aprašo 1 priedas) su reikalingais dokumentais, šie buitiniai vartotojai operatoriui kas mėnesį Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka dengia operatoriaus įrengtos, bet nenaudojamos elektros energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas. Nenaudojamos elektros energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas buitinis vartotojas privalo dengti iki tol, kol atliks šioje pastraipoje nurodytus veiksmus.

Šio punkto trečioji ir ketvirtoji pastraipos netaikomos Aprašo 481.1–481.3 papunkčiuose nurodytais atvejais ir taikomos Aprašo 481.4–481.6 papunkčiuose nurodytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-189, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 102-5055 (2013-09-28), i. k. 113203NISAK0001-189

Nr. 1-96, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05804

Nr. 1-227, 2017-08-28, paskelbta TAR 2017-08-29, i. k. 2017-13725

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

Nr. 1-442, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22120

Nr. 1-219, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12385

Nr. 1-265, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15497

Nr. 1-172, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14527

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

36. Operatoriai vartotojų, kurių nekilnojamasis turtas bus (yra) registruotas esamuose ir statomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose arba bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuose namuose, daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, sodininkų ir garažų bendrijose, taip pat teritorijose, kuriose nepriklausomai nuo žemės paskirties pobūdžio suformuoti du ir daugiau besiribojantys naujųjų vartotojų žemės sklypai, elektros įrenginius gali prijungti prie operatoriaus elektros tinklų pagal vienas prijungimo sąlygas, jeigu toks prijungimas yra techniškai pagrįstas ir ekonomiškai naudingas vartotojui. Šiuo atveju elektros įrenginių įrengimo ar rekonstravimo darbų projektas rengiamas šio Aprašo 14 ir 33 punktų nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai bendrą vartotojų grupę sudaro buitiniai ir nebuitiniai vartotojai (susidaro mišri vartotojų grupė), vartotojai už elektros įrenginių įrengimo ar rekonstravimo darbų projektą apmoka šio Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka, projektavimo sąnaudas proporcingai paskirstant buitiniams ir nebuitiniams vartotojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-96, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05804

Nr. 1-227, 2017-08-28, paskelbta TAR 2017-08-29, i. k. 2017-13725

 

IV SKYRIUS

 GAMINTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO TVARKA IR SĄLYGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

 

37. Gamintojų elektros įrenginiai prie operatoriaus elektros tinklų prijungiami gamintojui gavus leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumą, įvykdžius operatoriaus teisės aktų nustatyta tvarka išduotose prijungimo sąlygose nurodytas sąlygas ir reikalavimus. Operatoriaus išduotos prijungimo sąlygos gamintojui galioja iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos. Tuo atveju, jei gamintojui teisės aktų nustatyta tvarka yra pratęsiamas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas, gamintojas turi ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo galiojimo pabaigos pateikti operatoriui pratęstą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Jei gamintojas per nustatytą terminą nepateikia operatoriui pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, gamintojui rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai netenka galios, o operatorius netenka prievolės prijungti gamintojo elektros įrenginių pagal išduotas prijungimo sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-189, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 102-5055 (2013-09-28), i. k. 113203NISAK0001-189

Nr. 1-15, 2017-01-17, paskelbta TAR 2017-01-17, i. k. 2017-01007

 

38. Gamintojas, pageidaujantis prijungti savo įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų, turi pateikti operatoriui prašymą gauti preliminarias prijungimo sąlygas, nustatančias rekomenduotinus elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimus ir nesuteikiančios teisių bei pareigų operatoriui ar gamintojui (toliau – išankstinės prijungimo sąlygos). Jose nurodomi preliminarūs gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų reikalavimai. Išankstinės prijungimo sąlygos galioja 6 mėnesius, yra skirtos būsimų investicijų dydžiui preliminariai įvertinti ir nesukuria gamintojui ir operatoriui jokių teisių ir pareigų. Gamintojo, kurio elektros įrenginių galia mažesnė kaip 6 MW, elektros įrenginiai jungiami tik prie skirstomojo tinklo. Jeigu gamintojo elektros įrenginių galia lygi ar didesnė kaip 6 MW, elektros įrenginiai jungiami prie perdavimo tinklo arba skirstomojo tinklo, jeigu leidžia skirstomojo tinklo techninės galimybės. Šis punktas netaikomas gamintojams, numatantiems plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepateikiant elektros energijos į elektros tinklus Asmens, numatančio įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 30 kW, ir numatančio juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepateikiant elektros energijos į elektros tinklus, elektros įrenginių prijungimui mutatis mutandis taikoma Aprašo VII1 skyriuje numatyta elektros įrenginių prijungimo tvarka ir terminai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-64, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-12, i. k. 2015-03697

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

39. Neteko galios nuo 2019-07-02

Punkto naikinimas:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-189, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 102-5055 (2013-09-28), i. k. 113203NISAK0001-189

Nr. 1-64, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-12, i. k. 2015-03697

Nr. 1-181, 2015-07-10, paskelbta TAR 2015-07-16, i. k. 2015-11414

 

40. Gamintojas, gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, teisės aktų nustatyta tvarka pateikia operatoriui prašymą gauti prijungimo sąlygas. Gamintojo elektros įrenginiai prijungiami šio Aprašo 32 ir 34 punktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis pagal prijungimo sąlygose nurodytą leistinąją generuoti galią (didžiausią galią, kuri gamintojo generavimo šaltinių gali būti tiekiama į operatoriaus elektros tinklus). Prieš operatoriui prijungiant gamintojo elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų, gamintojas gauna Tarybos išduotą Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą (derinimo ir bandymo darbams) liudijančią apie gamintojui nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, o operatorius per 5 kalendorines dienas laikinai prijungia gamintojo elektros tinklus prie operatoriaus elektros tinklų derinimo, bandymo laikotarpiui. Šių bandymų atlikimo reikalavimai yra nustatyti Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėse. Operatorius prijungia gamintojo elektros įrenginius prie elektros tinklų nuolatiniam darbui, kai gamintojas gauna galutinę Tarybos išduotą Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą liudijančią apie gamintojui nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams ir kai yra įvykdyti visi kiti Aprašo 35 punkte nustatyti reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-189, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 102-5055 (2013-09-28), i. k. 113203NISAK0001-189

Nr. 1-64, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-12, i. k. 2015-03697

Nr. 1-442, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22120

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

 

41. Operatorius gali dviejų ar daugiau gamintojų elektros įrenginius prijungti prie elektros tinklų pagal vienas prijungimo sąlygas, jeigu toks prijungimas yra pagrįstas techniškai, ekonomiškai ir racionalios tinklų plėtros požiūriu. Tokiu atveju elektros įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų pagal vienas prijungimo sąlygas jungiantys gamintojai prijungimo laikotarpiu bus laikomi vienu gamintoju, kuris jungiamas prie operatoriaus elektros tinklų šio Aprašo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Elektros įrenginius kartu prie operatoriaus elektros tinklų jungiančių gamintojų tarpusavio santykius bei atstovavimo jiems tvarką ir sąlygas gali nustatyti jungtinės veiklos ar kita pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą gamintojų sudaryta sutartis.

411. Operatorius užtikrina, kad prijungiant A tipo elektros gamybos įrenginius arba plečiant esamų elektros gamybos įrenginių pajėgumus, atitinkančius A tipą, žemos ir vidutinės įtampos tinkle įtampos lygis nebūtų viršijamas 1,1 santykinio vieneto nuo nominalios įtampos reikšmės pagal Lietuvos standarto EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“ reikalavimus (0,23 kV tinkle – 253 V; 0,4 kV tinkle – 440V /  10 kV tinkle – 11 kV). Prijungiant B arba C tipo elektros gamybos įrenginius arba plečiant esamų elektros gamybos įrenginių pajėgumus, atitinkančius B arba C tipą, operatorius užtikrina, kad vidutinės įtampos tinkle įtampos lygis nebūtų viršijamas 1,08 santykinio vieneto nuo nominalios įtampos reikšmės pagal Lietuvos standarto EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“ reikalavimus (10 kV tinkle – 10,8 kV, 35 kV tinkle – 37,8 kV). Įtampos lygio vertinimas atliekamas projektavimo stadijoje. Įtampos lygis nustatomas vertinant visų prijungtų ir planuojamų prijungti elektros gamybos įrenginių leistinąsias generuoti galias, nevertinant planuojamos pagaminti elektros energijos vartojimo.

Kai prijungiami asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, elektros gamybos įrenginiai, kurių įrengtoji generuoti galia didesnė kaip 30 kW, projektavimo darbus dėl generuojančio įrenginio prijungimo vidaus elektros tinkle vykdo asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, kaip tai numatyta šio Aprašo 14 punkte.

Papildyta punktu:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

 

V SKYRIUS

VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS TERMINUOTAM LAIKOTARPIUI, ĮSKAITANT statybos laikotarpĮ, TAIP PAT laikinuosiuose statiniuose AR kilnojamuosiuose daiktuose

 

42. Vartotojų, pageidaujančių prijungti prie tinklų savo elektros įrenginius terminuotam laikotarpiui – vienkartiniams renginiams ar kitiems trumpalaikiams tikslams, sezoniniams renginiams (kuriems yra išduotas savivaldybės leidimas), sklypo priežiūrai ar panašiems tikslams, taip pat pageidaujančių prijungti elektros įrenginius laikinuosiuose statiniuose ar kilnojamuosiuose daiktuose, elektros įrenginiai prijungiami pagal teisės aktų nustatyta tvarka operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, vadovaujantis Apraše nustatyta vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis, pateikus atitinkamam renginiui išduotą savivaldybės leidimą, kai jis privalomas pagal teisės aktus ir sumokėjus prijungimo įmoką.

43. Vartotojų, pageidaujančių prijungti prie tinklų savo elektros įrenginius statybos laikotarpiui, elektros įrenginiai prijungiami pagal teisės aktų nustatyta tvarka operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas tik pateikus statybą leidžiantį dokumentą, kai statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas pagal vartotojo objekto statybą reglamentuojančius teisės aktus, sudarius prijungimo paslaugos sutartį bei sumokėjus prijungimo įmoką.

44. Prijungiant Aprašo 42 ir 43 punktuose nurodytų vartotojų elektros įrenginius prie elektros tinklų, prijungimo laikotarpis ir leistinoji naudoti galia nustatoma asmens ir operatoriaus susitarimu ir sudaroma terminuota Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 17 punkte nurodyta sutartis.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

V1 SKYRIUS

SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ ĮRENGIMo STATYTOJO (UŽSAKOVO) PRAŠYMU NENUMAČIUS VARTOTOJų tvarka ir sąlygos BEI APMOKĖJIMO TVARKA

 

441. Skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju statytojui (užsakovui) pateikus skirstomųjų tinklų operatoriui jo nustatytos formos paraišką įrengti skirstomuosius tinklus nenumačius vartotojų, skirstomųjų tinklų operatorius parengia skirstomųjų tinklų įrengimo dokumentus. Skirstomųjų tinklų operatorius prijungimo sąlygas statytojui (užsakovui) išduoda per 5 darbo dienas nuo paraiškos tinkamo pateikimo dienos, išskyrus Aprašo 27.7 papunktyje numatytus atvejus, mutatis mutandis taikomus skirstomųjų tinklų įrengimui nenumačius vartotojų, bei atvejus, kai skirstomiesiems tinklams įrengti nenumačius vartotojų reikalingi pakeitimai perdavimo tinkle, tuomet prijungimo sąlygos išduodamos per 15 darbo dienų.

442. Skirstomųjų tinklų operatoriaus statytojui (užsakovui) išduotos prijungimo sąlygos galioja vienus metus. Jeigu per vienus metus po prijungimo sąlygų išdavimo statytojas (užsakovas) nepasirašo skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutarties su skirstomųjų tinklų operatoriumi arba per vienus metus po prijungimo sąlygų išdavimo su operatoriumi nėra suderinamas skirstomųjų tinklų įrengimo projektas, prijungimo sąlygos laikomos negaliojančiomis.

443. Pagal skirstomųjų tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas statytojo (užsakovo) parengtas ir suderintas su operatoriumi projektas galioja vienus metus nuo jo suderinimo su operatoriumi dienos, išskyrus, kai yra pasirašyta skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartis. Kai yra pasirašyta skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartis, projektas galioja tiek, kiek galioja ši sutartis. Ši nuostata netaikoma tuo atveju, kai reikalinga perdavimo tinklų plėtra (tuo atveju projekto galiojimui taikomas Statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reglamentavimas).

444. Skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju skirstomųjų tinklų operatorius parengia skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutarties projektą ir pateikia jį statytojui (užsakovui) pasirašyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skirstomųjų tinklų įrengimo projekto suderinimo dienos.

445. Skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų užbaigimui mutatis mutandis taikomi Aprašo 27 punkte nurodyti terminai.

446. Skirstomųjų tinklų operatoriaus ir statytojo (užsakovo) pasirašomos skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutarties turiniui ir pasirašymui mutatis mutandis taikomi Aprašo 28 ir 29 punktuose nurodyti reikalavimai.

448. Statytojas (užsakovas) už skirstomųjų tinklų įrengimą apmoka mutatis mutandis Aprašo 47 punkte nurodyta tvarka. Jeigu šalys susitaria dėl kitos apmokėjimo tvarkos, tai įforminama skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutarties priede.

449. Jeigu per vienus metus po skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų prie šių skirstomųjų tinklų prijungiami elektros įrenginiai, kurių galia atitinka įrengtų skirstomųjų tinklų galią, nurodytą skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje, skirstomųjų tinklų operatorius statytojui (užsakovui) kompensuoja 50 procentų skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų šia tvarka ir sąlygomis:

449.1. kompensuojama tik tuo atveju, kai statytojas (užsakovas) nėra bankrutavęs ir (ar) išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, kai statytojas (užsakovas) yra juridinis asmuo, ar miręs, kai statytojas (užsakovas) yra fizinis asmuo;

449.2. statytojas (užsakovas), siekiantis, kad būtų kompensuota 50 procentų skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų, pateikia skirstomųjų tinklų operatoriui prašymą dėl kompensavimo. Prašymų formą, įskaitant privalomų pateikti asmens duomenų apimtį, ir teikimo tvarką nustato skirstomųjų tinklų operatorius. Jei elektros įrenginių, prijungtų prie operatoriaus tinklo, galia atitinka įrengtų skirstomųjų tinklų galią, nurodytą skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje, kompensuotina suma statytojui (užsakovui) sumokama ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų po prašymo pateikimo dienos.

Papildyta skyriumi:

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

VI SKYRIUS

VARTOTOJŲ IR GAMINTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE TINKLŲ PASLAUGŲ ĮMOKOS NUSTATYMAS IR MOKĖJIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

 

45. Prijungimo prie elektros tinklų įmokos skaičiuojamos vadovaujantis Tarybos parengta ir patvirtinta Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika ir Tarybos patvirtintais prijungimo prie tinklų įkainiais. Elektros energiją gaminančiam vartotojui ar asmeniui, siekiančiam tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, prijungimo prie elektros tinklų įmoka apskaičiuojama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka. Konkrečią prijungimo įmoką vartotojui, gamintojui, asmeniui, pageidaujančiam prijungti energijos kaupimo įrenginius, o taip pat elektros energiją gaminančiam vartotojui ar asmeniui, siekiančiam tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, apskaičiuoja operatorius, kuris teikia šią paslaugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-64, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-12, i. k. 2015-03697

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

 

451. Skirstomųjų tinklų operatorius, vartotojui, gamintojui, asmeniui, pageidaujančiam prijungti elektros energijos kaupimo įrenginius, elektros energiją gaminančiam vartotojui ar asmeniui, siekiančiam tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, pageidaujant, pateikia detalią informaciją (tais atvejais, kai prijungimo paslaugos įmoka apskaičiuojama vadovaujantis Tarybos patvirtintais prijungimo prie tinklų įkainiais – kainos dedamąsias, o tais atvejais, kai prijungimo paslaugos įmoka nėra apskaičiuojama vadovaujantis Tarybos patvirtintais prijungimo prie tinklų įkainiais – atskirų darbų atlikimo ir (ar) įrenginių kainą) apie skirstomųjų tinklų įrengimo darbų sąnaudas. Vartotojas, gamintojas, asmuo, pageidaujantis prijungti elektros energijos kaupimo įrenginius, elektros energiją gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, turi teisę kreiptis į skirstomųjų tinklų operatorių dėl detalios informacijos apie skirstomųjų tinklų įrengimo darbų sąnaudas pateikimo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po prijungimo paslaugos užbaigimo. Skirstomųjų tinklų operatorius informaciją pateikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai informacijai pateikti nėra reikalinga gauti papildomą informaciją iš trečiųjų šalių (tokiu atveju skirstomųjų tinklų operatorius informaciją pateikia per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos).

Papildyta punktu:

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

 

46. Kai vartotojas mažina elektros įrenginių leistinąją naudoti galią ir (ar) keičia elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją į žemesnę praėjus mažiau kaip 3 metams nuo šios leistinosios naudoti galios ir (ar) elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos suteikimo, vartotojas privalo apmokėti už leistinosios naudoti galios sumažinimą ir (ar) elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos keitimą į žemesnę, vadovaujantis Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika ir Tarybos patvirtintais prijungimo prie tinklų įkainiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-189, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 102-5055 (2013-09-28), i. k. 113203NISAK0001-189

Nr. 1-96, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05804

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

Nr. 1-172, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14527

 

461. Kai vartotojas, kuris su skirstomųjų tinklų operatoriumi yra sudaręs sutartį, kuria įsipareigojo 10 metų nuo prijungimo paslaugos užbaigimo nemažinti leistinosios naudoti galios, mažina elektros įrenginių leistinąją naudoti galią ir (ar) keičia elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją į žemesnę praėjus mažiau kaip 10 metų nuo šios leistinosios naudoti galios ir (ar) elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos suteikimo, vartotojas privalo apmokėti už leistinosios naudoti galios sumažinimą ir (ar) elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos keitimą į žemesnę, vadovaujantis Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika.

Papildyta punktu:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-172, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14527

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

 

47. Už šiame Apraše nustatytas operatorių teikiamas prijungimo prie tinklų paslaugas vartotojas, gamintojas ar asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, jei šalys nesusitarė kitaip, kaip tai numatyta šio Aprašo 48 punkte, sumoka operatoriui:

47.1. kai prijungimo įmoka neviršija 35 000 eurų,  – iki paslaugų teikimo pradžios. Kai sutartis sudaroma vartotoją, gamintoją ar asmenį, pageidaujantį prijungti energijos kaupimo įrenginius, identifikuojant pagal mokėjimo įstaigos mokėjimo operacijos duomenis, visa šiame papunktyje nurodyta prijungimo įmoka sumokama vartotoją, gamintoją ar asmenį, pageidaujantį prijungti energijos kaupimo įrenginius, identifikuojančios ir sutartį tvirtinančios mokėjimo operacijos metu;

47.2. kai prijungimo įmoka yra didesnė kaip 35 000 eurų, vartotojas, gamintojas ar asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, 60 proc. įmokos sumoka per 10 kalendorinių dienų nuo vartotojo, gamintojo ar asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo (kai sutartis sudaroma vartotoją, gamintoją ar asmenį, pageidaujantį prijungti energijos kaupimo įrenginius, identifikuojant pagal mokėjimo įstaigos mokėjimo operacijos duomenis, 60 proc. įmokos sumokama vartotoją, gamintoją ar asmenį, pageidaujantį prijungti energijos kaupimo įrenginius, identifikuojančios ir sutartį tvirtinančios mokėjimo operacijos metu)likusioji įmokos dalis yra sumokama per 10 kalendorinių dienų rangovui pabaigus rangos sutartyje nustatytus darbus. Apie rangos sutartyje nustatytų darbų pabaigą operatorius informuoja vartotoją, gamintoją ar asmenį, pageidaujantį prijungti energijos kaupimo įrenginius,  ir pateikia jam mokėti reikalingus dokumentus prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka;

47.3. kai prijungimo įmoka didesnė kaip 600 eurų, pažeidžiamas vartotojas 60 procentų prijungimo įmokos sumoka per 10 kalendorinių dienų nuo vartotojo prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo (kai sutartis sudaroma vartotoją identifikuojant pagal mokėjimo įstaigos mokėjimo operacijos duomenis, 60 proc. įmokos sumokama vartotoją identifikuojančios ir sutartį tvirtinančios mokėjimo operacijos metu), kita įmokos dalis – per 10 kalendorinių dienų rangovui pabaigus rangos sutartyje nustatytus darbus. Apie rangos sutartyje nustatytų darbų pabaigą operatorius informuoja pažeidžiamą vartotoją ir pateikia jam mokėti reikalingus dokumentus prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-344, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21335

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

 

48. Jeigu šalys susitaria dėl kitos apmokėjimo tvarkos, negu nurodyta šio Aprašo 47 punkte, tai įforminama prijungimo paslaugos sutarties priede.

 

VI1 SKYRIUS

VARTOTOJŲ, ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ, ASMENŲ, SIEKIANČIŲ TAPTI ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIU VARTOTOJU,  GAMINTOJŲ, ĮSKAITANT ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIUS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ PRIJUNGTI SAVO ELEKTROS ĮRENGINIUS PRIE OPERATORIŲ ELEKTROS TINKLŲ, STATYTOJŲ (UŽSAKOVŲ), SIEKIANČIŲ ĮRENGTI SKIRSTOMUOSIUS TINKLUS NENUMAČIUS VARTOTOJŲ AR KITŲ ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ PERKELTI AR REKONSTRUOTI OPERATORIUI PRIKLAUSANČIUS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ATLIEKAMAS OPERATORIŲ ELEKTROS TINKLŲ ĮRENGIMAS, IR (AR) REKONSTRAVIMAS, IR (AR) PERKĖLIMAS, IR (AR) STATYBA

 

481. Šiame skyriuje detalizuojama Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 7 dalies
3 punkte, 73 ir 8 dalyse, 75 straipsnio 9, 11 dalyse ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
201 straipsnio 111 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalyje  nustatyta tvarka, kuria vadovaujantis:

481.1. vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW, gamintojai, elektros energiją gaminantys iš atsinaujinančių išteklių, kurių elektros įrenginiai jungiami į vidutinės įtampos tinklą, kiti gamintojai, asmenys, pageidaujantys prijungti energijos kaupimo įrenginius, kai elektros įrenginiams prijungti prie skirstomųjų tinklų operatorių elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, taip pat statytojai (užsakovai), siekiantys įrengti skirstomuosius tinklus nenumačius vartotojų, įgyja teisę savo lėšomis įrengti ir (ar) statyti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimo ir (ar) statybos darbus;

481.2. vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 10 MW, gamintojai, elektros energiją gaminantys iš atsinaujinančių išteklių, ir asmenys, pageidaujantys prijungti energijos kaupimo įrenginius, kai elektros įrenginiams prijungti prie perdavimo sistemos operatoriaus elektros tinklo reikia pastatyti naujus, ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus, ar vartotojai, gamintojai ar kiti asmenys, pageidaujantys perkelti ar rekonstruoti perdavimo tinklo operatoriui priklausančius energetikos objektus, įgyja teisę savo lėšomis įrengti, ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) perkelti, ir (ar) statyti, šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų statybos darbus;

481.3. asmenys, pageidaujantys rekonstruoti ar perkelti skirstomuosius tinklus, kliudančius statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, įgyja teisę savo lėšomis rekonstruoti ar perkelti skirstomuosius tinklus;

481.4. pažeidžiami vartotojai, vartotojai, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinosios naudoti galios, ir kiti vartotojai, išskyrus nurodytus Aprašo 481.1 papunktyje, kai jų elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti skirstomuosius tinklus pagal kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą ir prijungimo paslaugos kaina nėra apskaičiuojama vadovaujantis Tarybos patvirtintais įkainiais ir kai skirstomųjų tinklų įrengimo darbų sąnaudos yra ne mažiau kaip 10 procentų mažesnės negu apskaičiuotos skirstomųjų tinklų operatoriaus, įgyja teisę įrengti elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimo darbus ir teisę, kad skirstomųjų tinklų operatorius padengtų Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 73 dalyje nurodytą skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų dalį;

481.5. asmenys, pageidaujantys rekonstruoti ar perkelti skirstomųjų tinklų operatoriui priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas (atliktas skirstomųjų tinklų elektros įrenginių įrengimas ir (ar) rekonstravimas, kaip nustatyta Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“) 0,4–10 kV įtampos elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, kai šių objektų rekonstravimo ar perkėlimo darbams rengiamas kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas ir tokių darbų sąnaudos yra ne mažiau kaip 10 procentų mažesnės negu apskaičiuotos skirstomųjų tinklų operatoriaus, įgyja teisę vykdyti ir (ar) organizuoti šių objektų rekonstravimą ar perkėlimą ir teisę, kad skirstomųjų tinklų operatorius padengtų Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 11 dalyje nurodytą skirstomųjų tinklų rekonstravimo ar perkėlimo sąnaudų dalį;

481.6. gaminantys vartotojai ar asmenys, siekiantys tapti gaminančiais vartotojais, kurių elektros įrenginiams, nurodytiems Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio
11 dalies 1 ir 2 punktuose, prijungti reikia įrengti skirstomuosius tinklus pagal kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą ir prijungimo paslaugos kaina nėra apskaičiuojama vadovaujantis Tarybos patvirtintais įkainiais ir kai gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, skirstomųjų tinklų įrengimo darbų sąnaudos yra ne mažiau kaip 10 procentų mažesnės negu skirstomųjų tinklų operatoriaus apskaičiuotos, elektros energiją gaminantys vartotojai ar asmenys, siekiantys tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, įgyja teisę vykdyti ir (ar) organizuoti skirstomųjų tinklų įrengimo darbus ir teisę, kad skirstomųjų tinklų operatorius padengtų Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 111 dalyje nurodytą skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų dalį.

482. Aprašo 481 punkte nurodyti asmenys, pageidaujantys organizuoti ir įrengti, ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) perkelti, ir (ar) statyti Aprašo 481 punkte nurodytus kriterijus atitinkančius elektros tinklus ir (ar) energetikos objektus, operatoriui, prie kurio tinklų pageidaujama prijungti Aprašo 481 punkte nurodyto asmens elektros įrenginius, kuriam priklausančius energetikos objektus pageidaujama perkelti ir (ar) rekonstruoti, kurio veiklos teritorijoje siekiama įrengti skirstomuosius tinklus nenumačius vartotojų, pateikia operatoriaus nustatytos formos paraišką išduoti prijungimo sąlygas, nustatančias privalomuosius elektros tinklų tiesimo reikalavimus, ir savo lėšomis įrengti, ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) perkelti, ir (ar) pastatyti elektros tinklus.

483. Gamintojai, pageidaujantys organizuoti ir įrengti, ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) perkelti, ir (ar) pastatyti Aprašo 481 punkte nurodytus kriterijus atitinkančius elektros tinklus, privalo:

483.1. operatoriui, prie kurio tinklų pageidaujama prijungti elektros įrenginius, pateikti prašymą gauti išankstines prijungimo sąlygas, kaip tai nurodyta Aprašo 38 punkte;

483.2. per 6 mėnesius nuo išankstinių prijungimo sąlygų gavimo dienos operatoriui, prie kurio tinklų pageidaujama prijungti elektros įrenginius, pateikti prašymą gauti elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolą (toliau – ketinimų protokolas), kaip tai nurodyta Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 8 dalyje;

483.3. pasirašyti ketinimų protokolą;

483.4. per 10 kalendorinių dienų nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, operatoriui pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį operatoriui gamintojo įpareigojimų įvykdymą, kaip tai nurodyta Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 1 dalyje;

483.5. Tarybai pateikti prašymą gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir šį leidimą gauti;

483.6. operatoriui prie kurio tinklų pageidaujama prijungti elektros įrenginius, pateikti prašymą gauti prijungimo sąlygas.

484. Išduodamose prijungimo sąlygose ir išankstinėse prijungimo sąlygose operatorius, atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus, nurodo konkrečius elektros įrenginių, įtaisų ir kitų medžiagų, kokybės ir kitus reikalavimus, taikomus Aprašo 481 punkte nurodytiems įrengiamiems ir (ar) perkeliamiems, ir (ar) rekonstruojamiems, ir (ar) statomiems elektros įrenginiams. Skirstomųjų tinklų operatoriaus išduotos prijungimo sąlygos galioja vienus metus. Jeigu per vienus metus po prijungimo sąlygų išdavimo vartotojas nepasirašo prijungimo paslaugos sutarties su operatoriumi arba per vienus metus po prijungimo sąlygų išdavimo su operatoriumi nėra suderinamas operatoriaus elektros įrenginių įrengimo, perkėlimo ir (ar) rekonstravimo projektas, prijungimo sąlygos laikomos negaliojančiomis.

Pagal skirstomųjų tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas parengtas ir suderintas su operatoriumi projektas galioja vienus metus nuo jo suderinimo su operatoriumi dienos, išskyrus, kai yra pasirašyta prijungimo paslaugos sutartis. Kai yra pasirašyta prijungimo paslaugos sutartis, projektas galioja tiek, kiek galioja ši sutartis. Ši nuostata netaikoma tuo atveju, kai reikalinga perdavimo tinklų plėtra (tuo atveju projekto galiojimui taikomas Statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reglamentavimas).

485. Prijungimo sąlygų pagrindu parengiamas operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos projektas.

486. Elektros tinklų projektuotojas bei operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos projektas turi atitikti Statybos įstatyme ar Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse projektuotojui ir operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos projektui nustatytus reikalavimus.

487. Parengtą operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos projektą turi suderinti operatorius, kuris išdavė prijungimo sąlygas. Perdavimo tinklo dalies įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos projektui operatorius, vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento nuostatomis, organizuoja ekspertizės atlikimą. Perdavimo tinklo dalies įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos projekto ekspertizės atlikimo išlaidas operatoriui kompensuoja Aprašo 481 punkte nurodytas asmuo.

488. Parengus ir Statybos įstatyme, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka suderinus Aprašo 485 punkte nurodytą projektą sudaroma trišalė elektros tinklų įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos sutartis, kuri kartu laikoma Aprašo 481 punkte nurodytų asmenų elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartimi (toliau – prijungimo paslaugos sutartis; tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartimi), skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartimi). Jei dėl Aprašo 481 punkte nurodyto asmens elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų (skirstomųjų tinklų nenumačius vartotojų įrengimo atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo) ar skirstomųjų tinklų operatoriams priklausančių energetikos objektų perkėlimo ar rekonstravimo šių asmenų pageidavimu reikalingi pakeitimai perdavimo tinkle, sudaroma keturšalė prijungimo paslaugos sutartis, kurią pagal Aprašo 481 punkte nurodyto asmens pateiktą paraišką parengia skirstomųjų tinklų operatorius.

489. Aprašo 481.4–481.6 papunkčiuose nurodyti asmenys, suderinus operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, perkėlimo ir (ar) rekonstravimo projektą, gali pateikti skirstomųjų tinklų operatoriui pasirinkto rangovo sąmatą su joje nurodyta kaina, apimančia darbų, medžiagų ir visas kitas elektros tinklų įrengimo, perkėlimo ar rekonstravimo išlaidas. Sąmata gali būti pateikta ir galioja operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, perkėlimo ir (ar) rekonstravimo projekto galiojimo laikotarpiu. Gavęs sąmatą, skirstomųjų tinklų operatorius įvertina, ar Aprašo 481.4–481.6 papunkčiuose nurodytų asmenų pasirinktų rangovų kaina yra ne mažiau kaip 10 procentų mažesnė negu apskaičiuota skirstomųjų tinklų operatoriaus. Skirstomųjų tinklų operatorius apskaičiuoja darbų, įskaitant medžiagų ir visas kitas elektros tinklų įrengimo, perkėlimo ar rekonstravimo išlaidas, kainą vadovaudamasis viešųjų pirkimų būdu atrinktų rangovų pateikta informacija. Paaiškėjus, kad kaina yra ne mažiau kaip 10 procentų mažesnė negu apskaičiuota skirstomųjų tinklų operatoriaus, skirstomųjų tinklų operatorius informuoja apie tai Aprašo 481.4–481.6 papunkčiuose nurodytus asmenis ir prijungimo paslaugos suteikimo procesas atliekamas vadovaujantis Aprašo 48104830 punktuose nurodyta tvarka. Paaiškėjus, kad kaina nėra ne mažiau kaip 10 procentų mažesnė negu apskaičiuota skirstomųjų tinklų operatoriaus, skirstomųjų tinklų operatorius Aprašo 481.4–481.6 papunkčiuose nurodytus asmenis informuoja apie tai, jog skirstomųjų tinklų įrengimą, perkėlimą ar rekonstravimą toliau atlieka skirstomųjų tinklų operatorius kitų Aprašo nuostatų, reglamentuojančių elektros įrenginių prijungimą ir (ar) perkėlimą (rekonstravimą), nustatyta tvarka.

4810. Aprašo 481 punkte nurodytų asmenų pasirinktas rangovas turi atitikti Statybos įstatyme, Energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse nurodytus reikalavimus bei, kai įrengiami, perkeliami, rekonstruojami skirstomieji tinklai, skirstomųjų tinklų operatoriaus rangovo kvalifikacijai (teisė verstis atitinkama veikla, finansinis ir ekonominis pajėgumas, techninis ir profesinis pajėgumas) nustatytus reikalavimus, analogiškus taikomiems skirstomųjų tinklų operatoriaus viešųjų pirkimų būdu atrenkamiems rangovams. Šiuos reikalavimus skirstomųjų tinklų operatorius skelbia savo interneto svetainėje.

4811. Prijungimo paslaugos sutartį (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartį, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartį) parengia operatorius per 5 darbo dienas nuo operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos  projekto suderinimo dienos, o Aprašo 489 punkte nurodytu atveju – per 5 darbo dienas nuo Aprašo 489 punkte nurodytos sąmatos pateikimo operatoriui dienos. Šioje sutartyje nurodoma:

4811.1. sutarties šalys;

4811.2. sutarties objektas ir operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos projektas, kuriuo vadovaujantis įrengiami, ir (ar) rekonstruojami, ir (ar) perkeliami, ir (ar) statomi elektros tinklai;

4811.3. elektros tinklų įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos terminas (jei elektros tinklas įrengiamas, ir (ar) rekonstruojamas, ir (ar) perkeliamas, ir (ar) statomas etapais, nurodomi etapų terminai) ir tvarka;

4811.4. sutarties šalių įsipareigojimai;

4811.5. elektros įrenginių, įtaisų ir kitų medžiagų kokybės reikalavimai, įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar)  statybos techninės dokumentacijos bei įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos darbų kokybės reikalavimai, taikomi įrengiamam, ir (ar) rekonstruojamam, ir (ar) perkeliamam, ir (ar) statomam elektros tinklui ir atliekamiems įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar)  statybos darbams;

4811.6. elektros tinklų įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar)  statybos išlaidos ir atsiskaitymo tvarka;

4811.7. atsakomybė už elektros tinklo įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos defektų, kokybės ir kitų trūkumų šalinimą, šių defektų ir trūkumų šalinimo terminas ir tvarka;

4811.8. apsikeitimo informacija tvarka ir būdas;

4811.9. įrengto, ir (ar) rekonstruoto, ir (ar) perkelto, ir (ar) pastatyto elektros tinklo neatlygintinas perdavimas operatoriaus nuosavybėn;

4811.10. atliktų darbų garantijos terminai ir sąlygos (informavimo apie garantinio termino metu nustatytus trūkumus terminai ir tvarka, darbų trūkumų garantiniu terminu šalinimo sąlygos. Sutartyje gali būti nurodomi atvejai, kai operatorius, nustatęs darbų trūkumus, turi teisę šiuos trūkumus pašalinti pats ir gali reikalauti sumokėti fiksuotą sumą už tokių trūkumų pašalinimą);

4811.11. sutarties nutraukimo sąlygos ir atsakomybė;

4811.12. rangovo padarytos žalos atlyginimo sąlygos;

4811.13. sutarties pratęsimo atvejai ir sąlygos;

4811.14. atvejai, kai operatorius gali nurodyti atlikti papildomus darbus;

4811.15. darbuotojų saugos ir sveikatos, įskaitant darbuotojų saugą įrengiant ir eksploatuojant elektros įrenginius, teisės aktų įgyvendinimo atsakomybė;

4811.16. kitos sąlygos;

4811.17. sutarties priedai.

4812. Prijungimo paslaugos sutarties (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutarties, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutarties) šalys yra operatorius (arba operatoriai), vienas iš Aprašo 481 punkte nurodytų asmenų ir vieno iš Aprašo 481 punkte nurodytų asmenų pasirinktas rangovas. Perdavimo sistemos ir (ar) skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę atsisakyti sudaryti prijungimo paslaugos sutartį su Aprašo 481 punkte nurodytais asmenimis, jei nėra suderintas operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos projektas, taip pat, jei Aprašo 481 punkte nurodytų asmenų pasirinktas rangovas neatitinka Aprašo 4810 punkte nurodytų reikalavimų. Kai Aprašo 481 punkte nurodytų asmenų įrenginiai prijungiami prie perdavimo tinklo, ar Aprašo 481 punkte nurodytų asmenų pageidavimu perdavimo sistemos operatoriui priklausantis energetikos objektas perkeliamas ar rekonstruojamas, Aprašo 481 punkte nurodyti asmenys privalo savo lėšomis operatoriaus vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą.

4813. Elektros tinklai turi būti įrengti, ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) perkelti, ir (ar) pastatyti ne vėliau, nei nurodyta prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje). Neįvykdžius prievolės įrengti, ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) perkelti, ir (ar) pastatyti elektros tinklus prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje) nustatytu terminu rangovui taikomos prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje) nustatytos netesybos. Jeigu įrengti, ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) perkelti, ir (ar) pastatyti skirstomuosius elektros tinklus vėluojama daugiau kaip 20 dienų, o perdavimo elektros tinklus vėluojama daugiau kaip 30 dienų, ir tai gali turėti neigiamos įtakos patikimo operatorių tinklų įrenginių veikimo ir (ar) efektyvaus ir saugaus tiekimo užtikrinimui, operatorius įspėjęs Aprašo 481 punkte nurodytą asmenį  bei rangovą prieš 10 dienų įgyja teisę elektros tinklų įrengimą, ir (ar) rekonstravimą, ir (ar) perkėlimą, ir (ar) statybą užbaigti pats. Tokiu atveju Aprašo 481 punkte nurodytas asmuo privalo kompensuoti operatoriui visas dėl elektros tinklų įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos užbaigimo patirtas išlaidas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo atitinkamo pareikalavimo pateikimo.

4814. Prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje), ir prijungimo sąlygose ir nurodomi kokybės bei kiti reikalavimai, taikomi įrengiamam, ir (ar) rekonstruojamam, ir (ar) perkeliamam, ir (ar) statomam elektros tinklui ir atliekamiems įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos darbams. Aprašo 481 punkte nurodyti asmenys privalo užtikrinti, kad elektros tinklai būtų įrengti, ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) perkelti, ir (ar) pastatyti laikantis Statybos įstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų elektros įrenginių įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos reikalavimų bei kituose teisės aktuose, prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje), prijungimo sąlygose ir operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos projekte nustatytų kokybės reikalavimų. Šių reikalavimų laikymąsi kontroliuoja operatorius. Perdavimo sistemos operatorius šių reikalavimų laikymąsi kontroliuoja atlikdamas darbų techninę priežiūrą. Aprašo 481 punkte nurodytas asmuo ir rangovas privalo leisti operatoriui susipažinti su vykdomais darbais, ištaisyti nustatytus defektus ir trūkumus, vykdyti kitus nurodymus, kurie operatoriaus manymu yra būtini, kad įrengiami, ir (ar) rekonstruojami, ir (ar) perkeliami, ir (ar) statomi elektros tinklai atitiktų Statybos įstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus elektros įrenginių įrengimo reikalavimus ir prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje), prijungimo sąlygose ir operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos projekte nurodytus kokybės reikalavimus.

4815. Elektros tinklų įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos išlaidos nurodomos prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje). Šias išlaidas Aprašo 481 punkte nurodyti asmenys sumoka rangovui prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje) nustatyta tvarka. Aprašo 481 punkte nurodyti asmenys atlygina perdavimo sistemos operatoriaus patirtas elektros tinklų statybos techninės priežiūros, elektros tinklų statybos techninės priežiūros civilinės atsakomybės draudimo išlaidas.

4816. Operatorius sutartyje nurodyta tvarka gali nurodyti atlikti papildomus darbus, kai atsiranda aplinkybės, kurios nebuvo žinomos operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos projekto derinimo metu arba, kai operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos projektas parengtas nekokybiškai (neatitinka projektavimo rangos (paslaugos) sutarties ir (ar) teisės aktų nuostatų) ir (ar) neatitinka prijungimo sąlygų ar išankstinių prijungimo sąlygų).

4817. Įrengiamų, ir (ar) rekonstruojamų, ir (ar) perkeliamų, ir (ar) statomų elektros tinklų kokybės ar kitus trūkumus rangovas privalo pašalinti per prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje) nustatytą terminą. Nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą operatorius įgyja teisę šiuos trūkumus pašalinti pats, o Aprašo 481 punkte nurodytas asmuo privalo kompensuoti operatoriui visas dėl to patirtas išlaidas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo atitinkamo pareikalavimo pateikimo.

4818. Prijungimo paslaugos sutarties (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutarties, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutarties) netinkamo vykdymo atveju šalis privalo sumokėti nukentėjusiai šaliai sutartyje numatytas netesybas, taip pat atlyginti tiesioginius su tuo susijusius nuostolius, kurių nepadengia sulygtos netesybos. Dėl prijungimo paslaugos sutarties netinkamo vykdymo Aprašo 481 punkte nurodytas asmuo ir rangovas prieš operatorių atsako solidariai.

4819. Prijungimo paslaugos sutarties (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutarties, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutarties) šalys informaciją viena kitai pateikia prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutarties, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutarties) nurodyta tvarka, naudojant tokioje sutartyje nurodytus informacijos perdavimo būdus.

4820. Elektros tinklai laikomi įrengti (užbaigti), ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) perkelti, ir (ar) pastatyti, kai yra atliktos Statybos įstatyme Statybos techniniuose reglamentuose ir (ar) Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 1247 punkte  nurodytos procedūros.

4821. Aprašo 481 punkte nurodytam asmeniui ar jo pasirinktam rangovui užbaigus elektros tinklų įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos darbus, su operatoriumi sudaromas atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas, kuriame įrengtų, ir (ar) rekonstruotų, ir (ar) perkeltų, ir (ar) pastatytų operatoriaus elektros tinklų vertė nurodoma pagal prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje) nurodytą įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos išlaidų sumą.

4822. Įrengti, ir (ar) rekonstruoti, ir (ar) perkelti, ir (ar) pastatyti elektros tinklai neatlygintinai perduodami operatoriui. Perdavimas įforminamas sudarant Aprašo 4818 punkte nurodytą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą.

4823. Rangovas garantuoja, jog darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo metu darbų rezultatas atitinka Statybos įstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus elektros įrenginių įrengimo reikalavimus bei prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje) ir prijungimo sąlygose ir operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos projekte nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui.

4824. Rangovas atliktiems darbams suteikia žemiau nurodytų terminų garantijas, kurių terminas pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tarp prijungimo pasaugos sutarties (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutarties, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutarties) šalių dienos. Tuo atveju, jei įstatymai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi įstatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia šias garantijas:

4824.1. garantija atliktiems elektros tinklų įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos darbams – ne mažiau kaip 5 metai;

4824.2. garantija paslėptiems elektros tinklų elementams – 10 metų, o jeigu nustatoma šiuose elementuose tyčia paslėpti defektai – 20 metų.

4825. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek operatorius negalėjo įrengtų ir (ar) rekonstruotų, ir (ar) perkeltų, ir (ar) pastatytų elektros tinklų naudoti dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako rangovas.

4826. Operatorius per garantinį terminą pastebėjęs darbų trūkumus, kurie atsirado dėl rangovo kaltės, praneša rangovui. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, jei prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje) nenustatomas kitas terminas, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti operatoriui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius.

4827. Jei per garantinį terminą darbų trūkumai nustatomi tuo metu, kai dėl šių trūkumų yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas, rangovas nustatytus trūkumus privalo pašalinti nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 4 valandas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo valandos, išskyrus atvejus, kai operatorius raštu nurodo ilgesnį terminą. Jei rangovas per 1 valandą nuo pranešimo apie darbų trūkumus gavimo nepraneša operatoriui apie tai, kad darbų trūkumai bus pašalinti per šiame punkte nustatytą terminą arba informuoja operatorių, kad atsisako darbų trūkumus pašalinti per šiame punkte nustatytą terminą, operatorius turi teisę pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis pašalinti nustatytus darbų trūkumus, o rangovas privalo operatoriui atlyginti visas dėl to patirtas išlaidas.

4828. Operatorius turi teisę prie įrengtų, ir (ar) rekonstruotų, ir (ar) perkeltų, ir (ar) pastatytų elektros tinklų prijungti kitų vartotojų, elektros energiją gaminančių vartotojų, asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius, ar gamintojų elektros įrenginius. Už tokių elektros tinklų naudojimą elektros tinklų įrengimą atlikusiam Aprašo 481 punkte nurodytam asmeniui neatlyginama.

4829. Vartotojo, elektros energiją gaminančio vartotojo, asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, ar gamintojo elektros įrenginių prijungimas prie vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis įrengtų, ir (ar) rekonstruotų, ir (ar) perkeltų, ir (ar) pastatytų operatorių elektros tinklų vykdomas Aprašo III ir IV skyriuose nustatyta tvarka.

4830. Aprašo 481.4 papunktyje nurodytiems asmenims Elektros energetikos įstatymo
67 straipsnio 73 dalyje nurodyta skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų dalis, Aprašo 481.5 papunktyje nurodytiems asmenims Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 11 dalyje nurodyta skirstomųjų tinklų rekonstravimo ar perkėlimo sąnaudų dalis ir Aprašo 481.6 papunktyje nurodytiems asmenims Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 111 dalyje nurodyta skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų dalis skirstomųjų tinklų operatoriaus padengiama šia tvarka:

4830.1. atitinkama sąnaudų dalis padengiama apskaičiuojant ją nuo prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje) nurodytos skirstomųjų tinklų įrengimo ar perkėlimo (rekonstravimo) išlaidų sumos;

4830.2. atitinkama sąnaudų dalis padengiama įvykdžius visus prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje, skirstomųjų tinklų įrengimo nenumačius vartotojų atveju – skirstomųjų tinklų įrengimo nesant elektros energijos vartotojo objektų sutartyje) nurodytus darbus per 30 kalendorinių dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo;

4830.3. atitinkama sąnaudų dalis padengiama tik tuo atveju, kai Aprašo 481.4–481.6 papunkčiuose nurodyti asmenys nėra bankrutavę ir (ar) išregistruoti iš Juridinių asmenų registro, kai tai yra juridiniai asmenys, ar mirę, kai tai yra fiziniai asmenys.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1-265, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15497

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

VII SKYRIUS

VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE OPERATORIŲ ELEKTROS TINKLŲ PAPILDOMI REIKALAVIMAI IR YPATUMAI BEI ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS) VARTOTOJO PAGEIDAVIMU

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

 

49. Kai esamas vartotojas nutraukia sutartį dėl jam priklausančio turto, kuriame yra prijungti prie operatoriaus tinklų elektros įrenginiai, perleidimo, operatorius informuoja šio turto įgijėją (naująjį vartotoją) apie elektros tinklų ir vartotojo elektros įrenginių nuosavybės ribą. Elektros tinklų nuosavybės riba tarp operatoriaus ir vartotojo (gamintojo) elektros įrenginių nurodoma operatoriaus sudarytame elektros tinklų nuosavybės ribų akte ir (ar) kitame Aprašo 17 punkte nurodytame dokumente. Ši nuostata taikoma, jeigu nuo sutarties (-čių) su buvusiuoju vartotoju nutraukimo dienos praėjo ne daugiau kaip 6 mėnesiai ir naujasis vartotojas nepageidauja didinti leistinosios naudoti galios, keisti aprūpinimo elektros energija patikimumo kategorijos, įrengto vienfazio atvado keisti trifaziu ar trifazio atvado keisti vienfaziu ir sutarties (-čių) su buvusiuoju vartotoju nutraukimo momentu atvadas bei elektros energijos apskaitos įrenginiai buvo įrengti pagal juos rengiant galiojusių teisės aktų reikalavimus. Kitais atvejais vartotojo elektros įrenginiai prijungiami prie operatoriaus elektros tinklų šio Aprašo nustatyta vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

Nr. 1-172, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14527

 

50. Esamas vartotojas savo vidaus elektros tinklus privalo naudoti tik savo poreikiams – jam priklausantiems elektros imtuvams aprūpinti elektros energija, laikydamasis nustatytų vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų sąlygų ir nepažeisdamas operatoriaus ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Esamas vartotojas neturi teisės prie savo vidaus elektros tinklo jungti kitų vartotojų ar asmenų elektros įrenginių ir imtuvų arba tiesti ar rekonstruoti savo tinklus už jam nuosavybės teise priklausančio ar kitais teisėtais pagrindais valdomo žemės sklypo ribų, išskyrus atvejus, kai kitų asmenų elektros įrenginiai prie vartotojo vidaus tinklo yra teisėtai prijungti iki 2002 m. sausio 1 d. arba toks elektros įrenginių ir (ar) imtuvų prijungimas arba tinklų tiesimas ar rekonstrukcija yra suderinti su operatoriumi, turinčiu licenciją toje teritorijoje verstis skirstymo veikla. Tuo atveju, kai yra keičiamos kitų asmenų elektros įrenginių ir imtuvų prijungimo prie vartotojo vidaus elektros tinklo sąlygos (keičiama aprūpinimo elektros energija patikimumo kategorija, didinama leistinoji naudoti galia, vienfazis atvadas keičiamas trifaziu ar trifazis keičiamas vienfaziu, ar keičiamos kitos prijungimo sąlygos) ir dėl tokių prijungimo sąlygų keitimo reikia atlikti esamo vartotojo, prie kurio vidaus tinklo yra prijungti kitų asmenų elektros įrenginiai ir imtuvai, vidaus tinklo pertvarkymą ar rekonstrukciją, tiesti naujus elektros tinklus arba padidinti leistinąją naudoti galią, toks kitų asmenų prijungimo prie vartotojo vidaus elektros tinklo sąlygų keitimas turi būti suderintas su operatoriumi, turinčiu licenciją toje teritorijoje verstis skirstymo veikla, arba tokių asmenų elektros įrenginiai turi būti jungiami prie operatoriaus skirstomųjų elektros tinklų bendra šiame Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis.

51. Subabonentui pageidaujant tapti operatoriaus abonentu, jo elektros įrenginiai prie operatoriaus elektros tinklų prijungiami ir prijungimo paslaugos įmoka apskaičiuojama šio Aprašo nustatyta vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis. Abonentas negali atjungti subabonentų, kurie prijungti prie jam priklausančių elektros tinklų ir vykdo sutartinius įsipareigojimus, kol jie neprijungti prie operatoriaus elektros tinklų.

52. Bendrabučio tipo daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkai ir nuomininkai nelaikomi naujaisiais vartotojais, kai tokio tipo namų vidaus elektros tinklai rekonstruoti atskiriant butų ir bendroms namo reikmėms skirtus elektros tinklus, neviršijant iki rekonstravimo leistinos naudoti galios ribų bei nekeičiant aprūpinimo elektros energija patikimumo kategorijos. Namo gyventojams leistinoji naudoti galia paskirstoma atsižvelgiant į ūkio ministro įsakymu patvirtintos Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos nuostatas bei suderinama su operatoriumi.

Operatoriai gali dalyvauti vykdant tokių tinklų rekonstravimo projektus. Šiems projektams įgyvendinti gali būti pritraukiamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

53. Skirstomųjų tinklų operatorius privalo prijungti vartotojų įrenginius pagal neelektrifikuotų sodybų ar kaimų elektrifikavimo projektą, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Šiuo atveju neelektrifikuotoms sodyboms ar kaimams elektrifikuoti parama teikiama vadovaujantis ūkio ministro įsakymu patvirtinto VP2-4.2-ŪM-01-K priemonės „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatomis. Neelektrifikuota sodyba ar kaimu laikoma Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti sodyba ar sodybų grupė (kaimas), kuri (kurios) teisės aktų nustatyta tvarka yra įregistruota (-os) Nekilnojamojo turto registre kaip nekilnojamoji (-osios), kuri (-ios) buvo pastatyta (-os) ne vėliau kaip 1990 m. kovo 11 d. ir kuri (-ios) nėra ir nebuvo prijungta (-os) prie elektros skirstomųjų tinklų ir sodybai ar jų grupei (kaimui) nėra ir nebuvo tiekiama elektros energija.

54. Vartotojo, gamintojo ar kitų asmenų pageidaujami perkelti ar rekonstruoti operatoriui priklausantys energetikos objektai (elektros tinklai ir įrenginiai), įskaitant skirstomųjų tinklų operatoriui priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas (atliktas skirstomųjų tinklų elektros įrenginių įrengimas ir (ar) rekonstravimas, kaip nustatyta  Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“) 0,4–10 kV įtampos elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudantys statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, yra perkeliami ar rekonstruojami remiantis operatoriui pateikta paraiška ir pagal teisės aktų nustatyta tvarka operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Aprašo nustatyta vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis. Šiuo atveju paraišką pateikęs vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo savo lėšomis ir vadovaudamasis operatoriaus pateiktomis prijungimo sąlygomis parengia ir pateikia operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka parengtą operatoriaus elektros tinklų ir (ar) kitų įrenginių statybos (tiesimo) ir (ar) rekonstrukcijos projektą ir sąmatą. Vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo pageidaujantis pats atlikti operatoriaus elektros tinklų įrengimą, ir (ar) rekonstravimą, ir (ar) perkėlimą, ir (ar) statybą, vadovaujasi Aprašo VI1 skyriaus nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15497

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

55. Vartotojui pateikus paraišką sumažinti leistinąją naudoti galią:

55.1. kai leistinajai naudoti galiai sumažinti nereikalingi pakeitimai operatoriaus ir (ar) operatoriui nepriklausančiuose elektros įrenginiuose, operatorius per 5 kalendorines dienas nuo paraiškos gavimo dienos pateikia vartotojui pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir pateikia vartotojui susipažinti elektros tinklų nuosavybės ribų aktą;

55.2. kai leistinajai naudoti galiai sumažinti reikalingi pakeitimai operatoriui nepriklausančiuose elektros įrenginiuose, operatorius išduoda vartotojui prijungimo sąlygas bei pateikia prijungimo paslaugos sutartį. Aprašo 10 punkto antrojoje pastraipoje nustatytais atvejais prijungimo sąlygos nurodomos prijungimo paslaugos sutartyje. Operatorius per 5 kalendorines dienas nuo prijungimo sąlygų įvykdymo ir įvykdymą patvirtinančių dokumentų pateikimo operatoriui dienos pateikia vartotojui susipažinti elektros tinklų nuosavybės ribų aktą;

55.3. kai leistinajai naudoti galiai sumažinti reikalingi pakeitimai operatoriui priklausančiuose elektros įrenginiuose, operatorius išduoda vartotojui prijungimo sąlygas bei pateikia prijungimo paslaugos sutartį. Aprašo 10 punkto antrojoje pastraipoje nustatytais atvejais prijungimo sąlygos nurodomos prijungimo paslaugos sutartyje. Operatorius per 5 kalendorines dienas nuo pakeitimų operatoriui priklausančiuose elektros įrenginiuose įvykdymo ir vartotojo prijungimo sąlygų įvykdymo bei įvykdymą patvirtinančių dokumentų pateikimo operatoriui dienos pateikia vartotojui susipažinti elektros tinklų nuosavybės ribų aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

Nr. 1-172, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14527

 

56. Leistinosios naudoti galios sumažinimas ir (ar) elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos keitimas į žemesnę atliekamas bei paslaugų kaina nustatoma Tarybos nustatyta tvarka. Vartotojui sumokėjus už leistinosios naudoti galios sumažinimą ir (ar) elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos keitimą į žemesnę prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka ir operatoriui atlikus pakeitimus operatoriui priklausančiuose elektros įrenginiuose, leistinosios naudoti galios sumažinimas ir (ar) elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos keitimas į žemesnę įsigalioja vartotojui ir operatoriui visiškai įvykdžius prijungimo paslaugos sutartyje numatytus įsipareigojimus nuo kito kalendorinio mėnesio pirmos dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-189, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 102-5055 (2013-09-28), i. k. 113203NISAK0001-189

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

 

VII1 SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ IR ASMENŲ, SIEKANČIŲ TAPTI ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIAIS VARTOTOJAIS, ELEKTROS ĮRENGINIŲ, KURIŲ ĮRENGTOJI GENERUOTI GALIA NE DIDESNĖ KAIP 30 KW, PRIJUNGIMO PRIE OPERATORIAUS ELEKTROS TINKLŲ SUPAPRASTINTA TVARKA IR SĄLYGOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

 

561. Elektros energiją gaminančių vartotojų ir asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros įrenginiai, kurių įrengtoji generuoti galia yra ne didesnė kaip 30 kW ir neviršija elektros energiją gaminančio vartotojo objektui suteiktos leistinosios naudoti galios dydžio ar asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, leistinosios naudoti galios dydžio, nurodyto šiam asmeniui išduotose vartotojo objekto prijungimo sąlygose, prie operatoriaus elektros tinklų prijungiami šių asmenų prašymu, užpildant operatoriaus nustatytą paraiškos formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

 

562. Operatorius, įvertinęs elektros energiją gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, paraišką ir planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projekto rengimo poreikį (Aprašo 566 punktas), parengia prijungimo paslaugos sutarties projektą kartu su prijungimo sąlygomis ir pateikia jį elektros energiją gaminančiam vartotojui ar asmeniui, siekiančiam tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, pasirašyti ne vėliau kaip:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

562.1. per 5 darbo dienas nuo Aprašo 561 punkte nurodytos paraiškos tinkamo pateikimo dienos, kai vadovaujantis šio Aprašo 566 punkto nuostatomis, planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas nėra rengiamas;

562.2. per 10 darbo dienų nuo Aprašo 561 punkte nurodytos paraiškos tinkamo pateikimo dienos, kai vadovaujantis šio Aprašo 566 punkto nuostatomis, planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas turi būti rengiamas.

563. Operatoriaus ir elektros energiją gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju,  pasirašomoje prijungimo paslaugos sutartyje nustatoma:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

563.1. elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų terminas, kuris negali būti ilgesnis už terminą, nurodytą šio Aprašo 565 punkte, išskyrus atvejus, kai esant objektyviai pagrįstoms aplinkybėms (prijungimo projektą būtina papildomai derinti su trečiaisiais asmenimis, servitutų nustatymas, darbų atlikimo sezoniškumas, vykdomo projekto specifika ir mastas, viešųjų pirkimų reikalavimai bei kitos nuo operatoriaus nepriklausančios objektyvios priežastys), šalys susitaria dėl ilgesnio prijungimo termino;

563.2. prijungimo įmoka ar jos preliminarus dydis arba prijungimo įmokos apskaičiavimo tvarka tais atvejais, kai prijungimo paslaugos sutarties sudarymo metu nėra galimybės nustatyti prijungimo įmokos dydžio;

563.3. įsipareigojimai dėl prijungimo įmokos mokėjimo sąlygų ir termino bei prijungimo įmokos perskaičiavimo tvarka, jei prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo dieną nėra galimybės nustatyti tikslų prijungimo įmokos dydį ir sutartyje nurodytas preliminarus prijungimo įmokos dydis;

563.4. šalių atsakomybė už prijungimo paslaugos sutartyje nustatytų prijungimo terminų ir kitų sąlygų nesilaikymą;

563.5. elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų sąlygos, įskaitant planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektavimo reikalavimai, jei tai yra būtina šio Aprašo 56 punkte nustatytais atvejais;

563.6. Neteko galios nuo 2019-07-02

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

 

563.7. kitos sąlygos.

564. Prijungimo paslaugos sutartis kartu su prijungimo sąlygomis įsigalioja nuo prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo ir prijungimo įmokos, kai ji didesnė už nulį, įskaitymo į prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą operatoriaus sąskaitą dienos.

565. Elektros energiją gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, įsirengia elektros įrenginius, o operatorius prijungia elektros įrenginius prie elektros tinklų įsigaliojusioje prijungimo paslaugos sutartyje nurodytu terminu, kuris, jei šalys nesusitaria kitaip, kaip tai numato šio Aprašo 563.1 papunktis, negali būti ilgesnis kaip:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

565.1. 20 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo, kai planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas nėra rengiamas, vadovaujantis Aprašo 566 punkto reikalavimais;

565.2. 60 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo, kai planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas yra rengiamas, vadovaujantis Aprašo 566 punkto reikalavimais.

566. Šio Aprašo 562 punkte nurodytas elektros energiją gaminančių vartotojų ar asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas nėra rengiamas, jei planuojamo prijungti elektros gamybos įrenginio įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 5 kW ir neviršija 50 proc. vartotojo objektui suteiktos leistinosios naudoti galios dydžio, ir kai nėra būtina elektros tinklų plėtra. Tuo atveju, jei planuojamo prijungti elektros gamybos įrenginio įrengtoji galia yra didesnė kaip 5 kW ir (ar) viršija 50 proc. vartotojo objektui suteiktos leistinosios naudoti galios dydžio, planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas rengiamas, esant bent vienai iš šių sąlygų:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

566.1. įtampos parametrai tinkle, prijungus elektros įrenginį, neatitiks Lietuvos standarto LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“ reikalavimų;

566.2. prijungus elektros įrenginį atsiras būtinybė keisti esamo elektros tinklo, prie kurio jungiami elektros įrenginiai, parametrus (transformatorius, elektros linijas, relines nuostatas, komutacinius įrenginius ir kt.) ir (ar) esamos komercinės elektros energijos apskaitos vietos keitimui būtina atlikti operatoriaus elektros tinklų plėtros darbus.

567. Elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektą, jei jį yra būtina rengti, esant Aprašo 566 punkte numatytoms sąlygoms, elektros energiją gaminančio vartotojo lėšomis rengia operatorius, prie kurio elektros tinklų tiesiogiai jungiami elektros įrenginiai. Elektros energiją gaminantis vartotojas pagal operatoriaus parengtas prijungimo sąlygas, teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pats savo lėšomis parengti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektą, jei tai nurodo Aprašo 561 punkte nurodytoje paraiškoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

 

568. Elektros energiją gaminantis vartotojas pasirašo prijungimo paslaugos sutartį ir prijungimo įmoką, kai ji yra didesnė už nulį, į prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą operatoriaus sąskaitą sumoka ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų, nuo operatoriaus elektros energiją gaminančiam vartotojui pasirašyti prijungimo paslaugos sutarties projekto kartu su prijungimo sąlygomis pateikimo. Tuo atveju, jei elektros energiją gaminantis vartotojas per 90 kalendorinių dienų nesumoka prijungimo įmokos į prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą operatoriaus sąskaitą ar neįvykdo prijungimo paslaugos sutartyje numatytų prijungimo sąlygų bei elektros įrenginiai prie elektros tinklų nėra prijungiami Aprašo 565 punkte nustatytais terminais, elektros energiją gaminančiam vartotojui rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai netenka galios, o operatorius netenka prievolės prijungti elektros įrenginius pagal prijungimo paslaugos sutartį. Tokiu atveju elektros energiją gaminantis vartotojas turi teisę teikti naują paraišką Aprašo 561 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

 

569. Operatorius kas mėnesį teikia Tarybai informaciją apie per ataskaitinį mėnesį prijungimo sutarties pagrindu elektros energiją gaminantiems vartotojams ir asmenims, siekiantiems tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, išduotas prijungimo sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

 

5610. Elektros energiją gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, elektros įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami tik tada, kai operatorius yra atlikęs (užbaigęs) prijungimo paslaugos teikimą (t. y. įrengęs apskaitos prietaisą, nurodytą šio Aprašo 5611 punkte bei atlikęs šio Aprašo 20 punkte nustatytus darbus) iki elektros tinklų nuosavybės ribos tarp operatoriaus ir elektros energiją gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, o elektros energiją gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, vadovaudamasis energetikos ministro įsakymu patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis ir Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, nustatančiais elektros įrenginių įrengimo reikalavimus, yra įrengęs savo elektros įrenginius, įvykdęs šiame Apraše, prijungimo paslaugos sutartyje ir prijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus, gavęs ir operatoriui pateikęs elektros įrenginius įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti  elektros įrenginius, deklaraciją (Aprašo 3 priedas), kurioje šis rangovas deklaruoja elektros energiją gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju,  objekto pavadinimą, elektros įrenginio adresą, įrengtąją galią ir garantuoja, kad rangos darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų, reglamentuojančių elektros įrenginių įrengimą, reikalavimų, visiškai atsiskaitęs su operatoriumi už suteiktas paslaugas prijungimo paslaugos sutartyje nustatytais terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

 

5611. Jeigu esamo komercinės apskaitos skaitiklio vietoje, komercinės apskaitos spintoje pakanka vietos komercinės apskaitos automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos įrangai ir abiejų krypčių komercinės elektros energijos apskaitos skaitikliui įrengti bei komercinės apskaitos spinta ir jos prijungimas atitinka Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus, komercinės elektros apskaitos vieta nekeičiama. Nesant galimybės įgyvendinti minėtų sąlygų, nuosavybės tarp operatoriaus ir elektros energiją gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, riboje pagal elektros tinklų nuosavybės ribų akte ir (ar) kitame Aprašo 17 punkte nurodytame dokumente nustatytą leistinąją naudoti galią, vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių nuostatomis, įrengiamas abiejų krypčių komercinės elektros energijos apskaitos skaitiklis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

Nr. 1-172, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14527

 

5612. Operatorius kas mėnesį Tarybai teikia informaciją apie per ataskaitinį mėnesį prijungtus elektros energiją gaminančius vartotojus, nurodydamas prijungtų elektros įrenginių įrengtąją galią.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-265, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15497

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

 

VII2 SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ, NUTOLUSIŲ ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ SUSIEJIMAS SU ELEKTROS ENERGIJOS VARTOJIMO VIETA

 

5613. Asmenys, vykdantys veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, eksploatuodami elektros energijos gamybos įrenginius, kurių dalis nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdoma elektros energiją gaminančių vartotojų, inicijuoja šiame punkte nurodytų elektros energiją generuojančių įrenginių susiejimą su atitinkamų elektros energiją gaminančių vartotojų vartojimo įrenginiais, pateikdamas operatoriui šią informaciją:

5613.1. asmens vardą, pavardę ir (ar) juridinio asmens pavadinimą;

5613.2. asmens kodą ir (ar) juridinio asmens kodą;

5613.3. asmens kontaktinius duomenis;

5613.4. elektros energijos vartojimo vietos adresą;

5613.5. elektros energiją gaminančio vartotojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomo elektros energijos gamybos įrenginio ar jo dalies galią ir adresą;

5613.6. kitą operatoriui reikalingą informaciją, pagal kurią būtų galima identifikuoti asmenis, objektus, gamybos ir vartojimo vietas.

5614. Operatorius, gavęs visą šio Aprašo 5613 punkte nurodytą informaciją:

5614.1. identifikuoja ir nustato atitinkamų elektros energiją gaminančių vartotojų elektros energijos vartojimo ir gamybos įrenginius, jų savininkus;

5614.2. įvertina ar asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, eksploatuojamuose elektros energijos gamybos įrenginiuose yra elektros energiją gaminantiems vartotojams nepriskirta elektros energijos gamybos įrenginio galia;

5614.3. įvertina ar atitinkamų elektros energiją gaminančių vartotojų elektros energijos vartojimo vietai, nėra priskirtų kitų asmenų, vykdančių veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, elektros energijos gamybos įrenginių;

5614.4. įvertina ar atitinkamo elektros energiją gaminančio vartotojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomas vienas elektros energijos gamybos įrenginys arba jo dalis yra susietas tik su to paties gaminančio vartotojo viena elektros energijos vartojimo vieta.

5615. Operatorius, per 5 kalendorines dienas, įvertinęs šio Aprašo 5613 punkte nurodytą informaciją ir priėmęs teigiamą sprendimą dėl asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, eksploatuojamo elektros energijos gamybos įrenginio arba jo dalies susiejimo su atitinkamo elektros energiją gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vieta, apie tai praneša elektros energiją gaminančiam vartotojui, elektroniniu paštu, telefonu arba kitomis elektroninėmis ryšių priemonėmis, kurio elektros energijos gamybos įrenginiai arba jų dalis yra susiejami. Elektros energiją gaminantis vartotojas iš operatoriaus gavęs šiame punkte nurodytą pranešimą, per 20 kalendorinių dienų pateikia sutikimą operatoriui susieti jo nutolusį elektros energiją generuojantį įrenginį su jo elektros energijos vartojimo vieta.

5616. Operatorius gavęs šio Aprašo 5615 punkte nurodytą asmens sutikimą, savo informacinėse sistemose per 5 kalendorines dienas atlieka elektros energijos gamybos įrenginio arba jo dalies susiejimą su atitinkamo elektros energiją gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vieta, vartojimo vietoje įrengia apskaitos prietaisą, turintį nuotolinio rodmenų nuskaitymo į operatorius sistemas funkciją, ir apie tai informuoja asmenį, vykdantį veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, gaminantį vartotoją bei jų elektros energijos tiekėją elektroniniu paštu, telefonu arba kitomis elektroninėmis ryšių priemonėmis.

5617. Elektros energiją gaminantis vartotojas  teisės aktuose nustatyta tvarka gali perleisti nuosavybės teises į savo nutolusį elektros energijos gamybos įrenginį ar jo dalį, prieš 10 kalendorinių iki elektros energijos gamybos įrenginio ar jo dalies perleidimo, apie tai informavęs asmenį, vykdantį veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

5618. Asmuo, įgijęs nuosavybės ar kitus teisėtus valdymo pagrindus į nutolusį elektros energijos gamybos įrenginį ar jo dalį, per 20 kalendorinių dienų kreipiasi į asmenį, vykdantį veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, pateikdamas duomenis, reikalingus naujos elektros energijos vartojimo vietos susiejimui su elektros energijos gamybos įrenginiu bei sutikimą tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, ir pasirenka elektros energijos vartojimo vietą, su kuria bus susietas elektros energijos gamybos įrenginys ar jo dalis.

5619. Operatorius, gavęs asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, atnaujintą informaciją apie nutolusio elektros energijos gamybos įrenginio teisėto valdymo pasikeitimus, susietus naujus elektros energiją gaminančius vartotojus ir jų elektros energijos vartojimo vietas, savo informacinėse sistemose per 5 kalendorines dienas nuo atnaujintos informacijos gavimo dienos atlieka elektros energijos gamybos įrenginio ar jo dalies susiejimą su atitinkamo elektros energiją gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vieta šiame Aprašo skyriuje nustatyta tvarka.

5620. Operatorius, vartojimo vietoje įrengia apskaitos prietaisą, turintį nuotolinio rodmenų nuskaitymo į operatorius sistemas funkciją, ir apie tai informuoja  asmenį, vykdantį veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, elektros energiją gaminantį vartotoją bei jų elektros energijos tiekėją elektroniniu paštu, telefonu arba kitomis elektroninėmis ryšių priemonėmis.

Papildyta skyriumi:

Nr. 1-265, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15497

 

VIII SKYRIUS

PRIJUNGIMO PASLAUGOS KONTROLĖ IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

 

57. Vartotojų, asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros energiją gaminančių vartotojų ar asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, gamintojų ir operatorių ginčai nagrinėjami Energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-64, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04322

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

 

571. Vartotojų skundai nagrinėjami Energetikos įstatymo 341 straipsnyje nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1-64, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04322

 

58. Operatoriai Tarybos nustatyta tvarka kasmet pateikia Tarybai praėjusių 4 ketvirčių duomenis apie vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių prijungimą ir šių darbų sąnaudas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

 

59. Operatoriai interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka viešai skelbia vartotojų, ir gamintojų ir asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros įrenginių prijungimo prie savo elektros tinklų Tarybos patvirtintus įkainius, įmokos už teikiamas prijungimo paslaugas skaičiavimo tvarką, nediskriminacines technines  didelio naudingumo kogeneracinių elektrinių prijungimo sąlygas, bei kitą su šiomis paslaugomis susijusią informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-15, 2017-01-17, paskelbta TAR 2017-01-17, i. k. 2017-01007

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

 

591. Didelio naudingumo kogeneracijos būdu gaminančiam elektros energiją gamintojui ar planuojančiam juo tapti asmeniui pateikus prašymą, tinklų operatorius per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos suteikia išsamią informaciją dėl prijungimo prie elektros tinklo sąlygų (informaciją apie prijungimo paslaugos sąnaudas, prašymo nagrinėjimo ir prijungimo prie elektros tinklo terminus).

Papildyta punktu:

Nr. 1-15, 2017-01-17, paskelbta TAR 2017-01-17, i. k. 2017-01007

 

592. Operatoriai interneto svetainėje viešai skelbia elektros energiją gaminančių vartotojų ir asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros gamybos įrenginių, kurių galia ne didesnė kaip 30 kW, inverterių nuostatų reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. 1-400, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26400

 

IX SKYRIUS

PERSPEKTYVINIO KVARTALO ĮGYVENDINIMO KRITERIJAI IR APIMTIS

 

60. Perspektyviniu kvartalu laikoma teritorija, kurioje pagal savivaldybės bendrojo plano sprendinius numatyta miesto plėtra ir yra leidžiama statinių statyba. Elektrifikuojant perspektyvinį kvartalą vykdoma išankstinė skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklų plėtra, taip sukuriant sąlygas perspektyviniame kvartale įsikuriantiems vartotojų, gamintojų elektros įrenginius prie skirstomųjų tinklų. 

61. Skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklai perspektyviniame kvartale gali būti įrengiami, jei yra visos šios aplinkybės:

61.1. yra gauta ne mažiau kaip viena paraiška suteikti prijungimo paslaugą prie perspektyviniame kvartale įrengtinų skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklų;

61.2. perspektyviniame kvartale įrengtinais skirstomaisiais tinklais yra galimybė elektrifikuoti bent vieną kitos paskirties žemės sklypą, kurio naudojimo būdas yra vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, ir (ar) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

62. Skirstomųjų tinklų operatorius, įvertinęs techninius ir ekonominius rodiklius bei atitinkamos teritorijos plėtros dinamiką ir (ar) kitas reikšmingas aplinkybes, turi teisę nuspręsti neįrengti skirstomųjų tinklų perspektyviniame kvartale (nevykdyti išankstinės skirstomųjų tinklų plėtros).

63. Skirstomųjų tinklų operatorius sprendimą vystyti perspektyvinį kvartalą skelbia viešai, savo interneto svetainėje.

64. Skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklai perspektyviniame kvartale gali būti įrengiami:

64.1. parengiant tik skirstomųjų tinklų įrengimo projektą;

64.2. įrengiant tik 10 kV įtampos elektros tinklą;

64.3. įrengiant 10 kV įtampos elektros tinklą ir transformatorinę;

64.4. įrengiant visus reikiamus 10 kV ir 0,4 kV įtampos elektros tinklus iki kiekvieno perspektyvinio kvartalo sklypo ribos.

65. Skirstomųjų tinklų perspektyviniame kvartale plėtros apimtį, įvertinęs techninius ir ekonominius rodiklius bei atitinkamos teritorijos plėtros dinamiką ir (ar) kitas reikšmingas aplinkybes, nustato skirstomųjų tinklų operatorius.

Papildyta skyriumi:

Nr. 1-442, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22120

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-442, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22120

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

 

66Vartotojas, gamintojas ar asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, privalo turėti elektros įrenginių projektą ir kitus Apraše nurodytus dokumentus, elektros prietaisų ir (ar) elektros technologinių įrenginių gamintojo pateiktus techninius dokumentus ir juos saugoti visą elektros įrenginių eksploatavimo laiką.

Papildyta punktu:

Nr. 1-442, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22120

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

 

67. Asmenys, pažeidę šio Aprašo nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-442, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22120

 

_________________

 

Elektros energetikos gamintojų

ir vartotojų elektros įrenginių

prijungimo prie elektros tinklų

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Įrangą sumontavusio rangovo pavadinimas)

 

(Rangovo adresas, tel. Nr., el. paštas)

 

(Rangovo atestato išdavimo data ir Nr.

 

(Rangovo draudimo liudijimo (poliso) išdavimo  data, galiojimo terminas ir Nr.)

 

ELEKTROS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

________                            ________

(Data)

 

Objekto pavadinimas ir adresas:                                                                                    

 

Objekto savininkas (vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas):                                              

 

Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų data:                                   

 

Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų numeris:                             

 

Objekto elektros įrenginių įrengimo projekto / schemos numeris:                                              

 

Objekto suminė (esama ir nauja) leistinoji naudoti galia (kW):                                       

 

Rangovo darbų vadovas, atsakingas už objekto elektros įrenginių įrengimo darbus, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

· objekto elektros įrenginių įrengimo darbai atitinka objekto elektros įrenginių įrengimo projekto/schemos sprendinius;

· objekto elektros įrenginių įrengimo darbai atlikti vadovaujantis Elektros įrenginių ir įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių ir Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių aprašo bei kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių elektros įrenginių įrengimą, reikalavimais ir gali būti naudojami pagal paskirtį;

· rangovas ir rangovo darbų vadovas, atsakingas už objekto elektros įrenginių įrengimo darbus, yra atestuotas objekto elektros įrenginių įrengimo darbams ir ši atestacija galiojo visų objekto elektros įrenginių įrengimo darbų atlikimo metu;

· rangovas yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu ir šis draudimas galiojo visų objekto elektros įrenginių įrengimo darbų atlikimo metu;

· turi teisę rangovo vardu pasirašyti šią deklaraciją.

· pateikė objekto savininkui šiuos objekto elektros įrenginių tinkamą įrengimą patvirtinančius dokumentus:

1. objekto elektros įrenginių įrengimo projektą / schemą;

2. žemės sklypo kadastrinių matavimų planą su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa, o jei sklypas valdomas bendrosios nuosavybės teise ir (ar) elektros kabelis paklotas už nuosavybės teise priklausančio sklypo ribos - požeminių elektros inžinerinių tinklų išpildomąsias nuotraukas;

3. elektros grandinių varžų (izoliacijos, pereinamųjų kontaktų) ir įžeminimo įrenginio (jei teisės aktai nustato, kad jis turi būti įrengtas) varžos matavimų protokolus;

4. elektrotechnikos produktų atitikties deklaracijas.

 

Objekto savininkas pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

 

· objekto savininkas turi asmens, atsakingo už objekto elektros įrenginių eksploatavimą, paskyrimą patvirtinantį dokumentą, kai objekto elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 30 kW;

· gavo deklaracijoje nurodytus rangovo dokumentus, patvirtinančius objekto elektros įrenginių tinkamą įrengimą, ir su jais susipažino ir atsako už saugų elektros įrenginių eksploatavimą;

· gavo šio akto vieną egzempliorių.

 

Ši deklaracija sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną rangovui ir objekto savininkui.

 

 

(Rangovo darbų vadovo, atsakingo už objekto elektros įrenginių įrengimo darbus, vardas, pavardė, parašas elektrotechnikos darbuotojo pažymėjimo Nr., pažymėjimą išdavusios įmonės pavadinimas)

 

 

 

(Objekto savininko fizinio asmens vardas, pavardė, parašas / objekto savininko juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, parašas)

Papildyta priedu:

Nr. 1-442, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22120

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1-4, 2019-01-08, paskelbta TAR 2019-01-08, i. k. 2019-00251

 

 

Elektros energijos gamintojų ir

vartotojų elektros įrenginių

prijungimo prie elektros tinklų

tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Elektros įrenginius patikrinusio rangovo pavadinimas)

 

(Rangovo adresas, tel. Nr., el. paštas)

 

(Rangovo elektros įrenginių eksploatavimo atestato išdavimo data ir Nr.

 

 

ElekTROS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PAtikrinimo AKTAS,

kai elektros įrenginių leistinoji naudoti galia didinama ar mažinama be  rekonstravimo darbų  (KEIČIAMAS tik įvadiniS automatiniS jungikliS) 

 

________              

(Data)

Objekto pavadinimas ir adresas:                                                                                                         

Objekto savininkas (vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas):                                

Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų data:                                  

Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų numeris:                                           

Objekto elektros įrenginių įrengimo schemos numeris:                                                                           

Objekto suminė (esama ir nauja) leistinoji naudoti galia (kW):                                                                

Rangovo atstovas, atlikęs esamų objekto elektros įrenginių, nurodytų prie šio akto pridedamoje schemoje, techninės būklės patikrinimą, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

· objekto elektros įrenginiai  įrengti taip, kaip nurodoma pridedamoje schemoje;

· objekto elektros įrenginiai atitinka Elektros įrenginių ir įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo bei kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių elektros įrenginių įrengimą ir (ar) eksploatavimą, reikalavimus ir gali būti naudojami pagal paskirtį;

· objektas yra tinkamas naudoti elektros įrenginius, kurių suminė leistinoji naudoti galia neviršija objekto suminės leistinosios naudoti galios, nurodytos aukščiau šiame akte;

· rangovas ir rangovo atstovas yra atestuotas objekto elektros įrenginių eksploatavimo darbams atlikti ir ši atestacija galiojo elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo metu;

· turi teisę rangovo vardu pasirašyti šį aktą;

· pateikė objekto savininkui objekto elektros įrenginių tinkamą įrengimą ir galimybę objekte naudoti elektros įrenginius, kurių suminė leistinoji naudoti galia neviršija objekto suminės leistinosios naudoti galios, nurodytos aukščiau šiame akte, patvirtinančius dokumentus:

1.   elektros įrenginių įrengimo schemą;

2.   elektros grandinių varžų matavimų protokolus;

Objekto savininkas pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

· objekto savininkas turi asmens, atsakingo už objekto elektros įrenginių eksploatavimą, paskyrimą patvirtinantį dokumentą, kai objekto elektros įrenginių galia yra didesnė kaip 30 kW;

· gavo akte nurodytus rangovo dokumentus, patvirtinančius objekto elektros įrenginių tinkamą įrengimą ir galimybę objekte naudoti elektros įrenginius, kurių suminė leistinoji naudoti galia neviršija objekto suminės leistinosios naudoti galios, nurodytos aukščiau šiame akte, su tokiais dokumentais susipažino ir atsako už saugų elektros įrenginių eksploatavimą;

· gavo šio akto vieną egzempliorių.

 

Ši aktas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną rangovui ir objekto savininkui.

 

(Rangovo atstovo, atlikusio esamų objekto elektros įrenginių

techninės būklės patikrinimą, vardas, pavardė, parašas)

 

(Objekto savininko fizinio asmens vardas, pavardė, parašas /

objekto savininko juridinio asmens atstovo vardas, pavardė,

parašas)

Papildyta priedu:

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

 

 

Elektros energijos gamintojų ir

vartotojų elektros įrenginių

prijungimo prie elektros tinklų

tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Elektros įrenginius įrengusio rangovo pavadinimas)

 

(Rangovo adresas, tel. Nr., el. paštas)

 

(Rangovo elektros įrenginių eksploatavimo ir (ar) įrengimo atestato išdavimo data ir Nr.

 

Deklaracija operatoriui apie elektros energiją gaminančio vartotojo NE didesnės kaip 30 kw ĮRENGTOSIOS galios elektrinės įrengimą ARBA NE DIDESNĖS KAIP 30 KW ĮRENGTOSIOS GALIOS ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ, KURIUOSE ELEKTROS ENERGIJA GAMINAMA TIK JUOS ĮRENGUSIO ASMENS REIKMĖMS IR ŪKIO POREIKIAMS, NEPATIEKIANT ELEKTROS ENERGIJOS Į ELEKTROS TINKLUS, ĮRENGIMĄ

 

_________________

(Data)

 

Objekto adresas:__________________________________________________________________________

 

Objekto savininkas (vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas):________________________________

 

Elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų data:______________________________________

 

Elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų numeris:___________________________________

 

Elektrinės tipas:________________________________________________________________________

 

Elektrinės įrengtoji galia (kW):___________________________________________________________

 

Elektrinės įtampos keitiklis (gamintojas, tipas):_______________________________________________

 

Fotomodulių tipas (jei saulės elektrinė):_____________________________________________________

 

Sudaroma ir pateikiama objekto elektros tinklo schema nuo elektrinės (įtampos keitiklio arba generatoriaus gnybtų) iki komercinės apskaitos spintos.

 

Elektrinės apsaugų ir automatikos nuostatos (pateikiama informacija apie esamas ir naujai įrengiamas apsaugas) („taip sukonfigūruota“. Elektrinės objekto numeris:_____________; Data:_______________)

 

Eil. Nr.

Apsaugos funkcija  

Parametrų vertės 

1.

Per aukšta įtampa U>

U = …….V, t = …….s 

2.

Per žema įtampa U<

U = …….V, t = …….s 

3.

Per aukštas dažnis f>

f =………Hz, t=…………s

4.

Per žemas dažnis 1 f<

f =………Hz, t=…………s

5.

Per žemas dažnis 2 f<<

f =………Hz, t=…………s

6.

Apsauga nuo dažnio kitimo spartos

±……. Hz/s nustatant pagal 500 ms vidurkį 

7.

Automatinis prisijungimas po dažnio atsistatymo

……. – …….. Hz  

t (suveikimo) = ………s 

ΔP/min ≤ ……%

8.

Didžiausias galios mažėjimas 

mažėjant dažniui

f (slenksčio)  = …… Hz

ΔP/ Pmax  = …. % per 1 Hz 

9.

Q (U) reaktyvios galios funkcija*

Aktyvuota: Taip / ne

Taškas 1: U=……V, cosφ = ……

Taškas 2: U=……V, cosφ = ……

Taškas 3: U=……V, cosφ = ……

Taškas 4: U=……V, cosφ = ……

 

Pastaba: * Duomenys pateikiami atskiru operatoriaus ir elektros energiją gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, susitarimu.

 

Šia deklaracija patvirtiname, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus.

 

 

 

(Rangovo vardas, pavardė, parašas)

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-172, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14527

Nr. 1-400, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26400

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-189, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 102-5055 (2013-09-28), i. k. 113203NISAK0001-189

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 "Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-136, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-29, i. k. 2014-05834

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-344, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21335

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-38, 2015-02-05, paskelbta TAR 2015-02-11, i. k. 2015-02069

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-64, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-12, i. k. 2015-03697

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-181, 2015-07-10, paskelbta TAR 2015-07-16, i. k. 2015-11414

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-64, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04322

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-96, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-03-23, i. k. 2016-05804

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-15, 2017-01-17, paskelbta TAR 2017-01-17, i. k. 2017-01007

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-227, 2017-08-28, paskelbta TAR 2017-08-29, i. k. 2017-13725

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-276, 2017-11-02, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17441

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-291, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17507

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-442, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22120

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-4, 2019-01-08, paskelbta TAR 2019-01-08, i. k. 2019-00251

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-185, 2019-07-01, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10663

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-219, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12385

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-265, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15497

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-172, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14527

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-221, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-28, i. k. 2020-16524

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-377, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24658

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių, prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-400, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26400

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-45, 2021-03-16, paskelbta TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05281

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo