Suvestinė redakcija nuo 2012-08-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 79-4136, i. k. 112110MISAK00B1-508

 

Nauja redakcija nuo 2012-08-01:

Nr. B1-578, 2012-07-27, Žin. 2012, Nr. 91-4765 (2012-07-31), i. k. 112110MISAK00B1-578

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL GYVŪNINIO MAISTO SAUGOS REIKALAVIMŲ

 

2012 m. birželio 26 d. Nr. B1-508

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 1 dalies 6, 8 ir 10 punktais:

1. Į p a r e i g o j u gyvūninio maisto tvarkymo subjektus, eksportuojančius gyvūninį maistą į Jungtines Amerikos Valstijas (toliau – JAV):

1.1. užtikrinti gyvūninio maisto saugos reikalavimų, nustatytų galiojančiuose JAV teisės aktuose, laikymąsi;

1.2. ypatingą dėmesį kreipti į Listeria monocytogenes kontrolę ir užtikrinti, kad pagamintoje produkcijoje Listeria monocytogenes nebūtų aptinkama.

2. N u r o d a u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų viršininkams užtikrinti, kad gyvūninio maisto tvarkymo subjektai imtųsi visų įmanomų priemonių, kad Listeria monocytogenes nebūtų aptikta ir veterinarijos sertifikatai eksportuojamam į JAV gyvūniniam maistui būtų išduodami tik įvertinus, kad eksportuojamas gyvūninis maistas atitinka gyvūninio maisto saugos reikalavimus, nustatytus galiojančiuose JAV teisės aktuose.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vidaus audito ir Veterinarijos sanitarijos skyriams.

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-578, 2012-07-27, Žin., 2012, Nr. 91-4765 (2012-07-31), i. k. 112110MISAK00B1-578

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. B1-508 „Dėl Gyvūninio maisto saugos reikalavimų“ pakeitimo