Suvestinė redakcija nuo 2015-05-28 iki 2015-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 83-4333, i. k. 1121010ISTA0XI-2159

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MAŽŲJŲ BENDRIJŲ

ĮSTATYMAS

 

2012 m. birželio 29 d. Nr. XI-2159

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato įmonių, kurių teisinė forma yra mažoji bendrija, steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, pabaigą ir šių įmonių dalyvių (narių) teises ir pareigas.

 

2 straipsnis. Mažosios bendrijos samprata

1. Mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys.

2. Mažojoje bendrijoje gali būti ne daugiau kaip 10 narių.

3. Mažosios bendrijos pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „mažoji bendrija“ arba šių žodžių santrumpa „MB“.

4. Mažosios bendrijos buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.

5. Mažoji bendrija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), šiuo ir kitais įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat mažosios bendrijos nuostatais.

 

II SKYRIUS

MAŽOSIOS BENDRIJOS STEIGIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

3 straipsnis. Mažosios bendrijos steigimas ir registravimas

1. Mažosios bendrijos steigimo teisinis pagrindas yra šio įstatymo nustatyta tvarka steigėjų sudaryta mažosios bendrijos steigimo sutartis arba steigimo aktas.

2. Mažosios bendrijos steigimo sutartis sudaroma, kai mažąją bendriją steigia du ar daugiau steigėjų. Kai mažąją bendriją steigia vienas steigėjas, sudaromas mažosios bendrijos steigimo aktas. Šio įstatymo nuostatos dėl mažosios bendrijos steigimo sutarties taikomos ir mažosios bendrijos steigimo aktui.

3. Mažosios bendrijos steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys. Mažosios bendrijos steigėjų gali būti ne daugiau kaip 10.

4. Mažoji bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

5. Mažoji bendrija įregistruojama po to, kai sudaryta mažosios bendrijos steigimo sutartis, pasirašyti steigiamos mažosios bendrijos nuostatai ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti šioje dalyje nurodyti ir kiti įstatymų nustatyti mažajai bendrijai registruoti reikalingi dokumentai.

6. Visi mažosios bendrijos steigėjai nuo mažosios bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos nariais.

 

4 straipsnis. Mažosios bendrijos steigimo sutartis

1. Mažosios bendrijos steigimo sutartyje turi būti nurodyta:

1) mažosios bendrijos steigėjai;

2) mažosios bendrijos pavadinimas;

3) mažosios bendrijos buveinė;

4) teisinė forma – mažoji bendrija;

5) mažosios bendrijos vadovas, jeigu mažoji bendrija numato turėti vienasmenį valdymo organą;

6) kiekvieno steigėjo įnašas į mažąją bendriją, jo dydis (jeigu įnašas nepiniginis, – įnašo vertė), įnašo įnešimo tvarka ir terminai;

7) asmuo, turintis teisę veikti steigiamos mažosios bendrijos vardu;

8) sandorių steigiamos mažosios bendrijos vardu sudarymo ir tvirtinimo tvarka;

9) mažosios bendrijos steigimo išlaidų kompensavimo tvarka;

10) mažosios bendrijos steigimo sutarties sudarymo data.

2. Kai mažąją bendriją steigia du ar daugiau steigėjų ir numatoma, kad mažosios bendrijos narių susirinkimas bus mažosios bendrijos valdymo organas, steigimo sutartyje taip pat turi būti nurodytas mažosios bendrijos atstovas, jo teisės ir pareigos.

3. Kai mažosios bendrijos steigimo sutartyje nurodomas fizinis asmuo, nurodomi šio fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta.

4. Mažosios bendrijos steigimo sutartyje gali būti ir kitų nuostatų, neprieštaraujančių Civiliniam kodeksui, šiam ir kitiems įstatymams.

5. Mažosios bendrijos steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai ar jų įgalioti asmenys.

6. Steigimo sutartį pakeitus iki mažosios bendrijos įregistravimo, Juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su steigimo sutartimi pateikiami ir sutarties pakeitimai.

7. Mažosios bendrijos pavyzdines steigimo sutarties ir steigimo akto formas tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) ar jos įgaliota institucija.

 

5 straipsnis. Mažosios bendrijos nuostatai

1. Mažosios bendrijos nuostatai yra dokumentas, kuriuo mažoji bendrija vadovaujasi savo veikloje.

2. Mažosios bendrijos nuostatuose turi būti nurodyta:

1) mažosios bendrijos pavadinimas;

2) teisinė forma – mažoji bendrija;

3) mažosios bendrijos veiklos tikslai;

4) mažosios bendrijos organai ir jų kompetencija;

5) mažosios bendrijos vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka, jeigu mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą;

6) mažosios bendrijos narių susirinkimo sušaukimo tvarka;

7) mažosios bendrijos lėšų kaip avansu išmokamo pelno mažosios bendrijos narių asmeniniams poreikiams paėmimo ir gavimo tvarka ir sąlygos;

8) naujų mažosios bendrijos narių priėmimo tvarka;

9) mažosios bendrijos nario savanoriško pasitraukimo iš mažosios bendrijos tvarka;

10) atsiskaitymo su mažosios bendrijos nariais, savanoriškai pasitraukiančiais iš mažosios bendrijos, tvarka;

11) mažosios bendrijos narių susipažinimo su mažosios bendrijos dokumentais ir kita informacija tvarka;

12) mažosios bendrijos informavimo apie ketinimą parduoti nario teises tvarka;

13) šaltinis, kuriame skelbiami mažosios bendrijos vieši pranešimai;

14) mažosios bendrijos nuostatų keitimo tvarka;

15) mažosios bendrijos veiklos laikotarpis, jeigu jis yra ribotas;

16) mažosios bendrijos nuostatų sudarymo data;

17) kitos nuostatos, kurios pagal šį įstatymą turi būti nurodytos mažosios bendrijos nuostatuose.

3. Mažosios bendrijos nuostatuose gali būti ir kitų nuostatų, neprieštaraujančių šiam ir kitiems įstatymams. Kai mažojoje bendrijoje yra du ar daugiau narių ir mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas, mažosios bendrijos nuostatuose turi būti nurodoma, kad jai atstovauja mažosios bendrijos atstovas, ir nurodoma jo kompetencija.

4. Mažosios bendrijos organų kompetencijos, mažosios bendrijos vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarkos, mažosios bendrijos atstovo kompetencijos, mažosios bendrijos nuostatų keitimo tvarkos nurodyti nereikia, jeigu ši kompetencija ar tvarka nesiskiria nuo šiame įstatyme nustatytos kompetencijos ar tvarkos ir apie tai nurodoma pačiuose mažosios bendrijos nuostatuose. Kai mažojoje bendrijoje yra vienas narys, šio straipsnio 2 dalies 6, 9, 10, 11 ir 12 punktuose nurodytų tvarkų mažosios bendrijos nuostatuose nustatyti neprivaloma.

5. Šio straipsnio 2 dalies 13 punkte nurodytas šaltinis, kuriame skelbiami mažosios bendrijos vieši pranešimai, turi būti nacionalinis laikraštis arba Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamas elektroninis leidinys viešiems pranešimams skelbti. Mažosios bendrijos nuostatuose gali būti nustatyta, kad mažosios bendrijos vieši pranešimai skelbiami dviejuose šaltiniuose, tai yra ir mažosios bendrijos nuostatuose nurodytame nacionaliniame laikraštyje, ir Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

6. Steigiamos mažosios bendrijos nuostatus turi pasirašyti visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys.

7. Kai mažosios bendrijos narių susirinkimas priima sprendimą pakeisti mažosios bendrijos nuostatus, surašomas visas pakeistų mažosios bendrijos nuostatų tekstas ir po juo pasirašo visi mažosios bendrijos nariai arba mažosios bendrijos narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

8. Mažosios bendrijos nuostatus pasirašiusių asmenų parašų tikrumo notaras neliudija.

9. Mažosios bendrijos pavyzdinius nuostatus tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

 

6 straipsnis. Juridinių asmenų registro duomenys

1. Be Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje išvardytų duomenų, Juridinių asmenų registre nurodomi šie duomenys:

1) mažosios bendrijos veiklos laikotarpis, jeigu jis yra ribotas;

2) likvidatorius (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta) ar likvidacinė komisija (likvidacinės komisijos sudarymo data, likvidacinės komisijos pirmininkas ir kiekvieno likvidatoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), kiekvieno likvidatoriaus paskyrimo data, likvidatoriaus (likvidacinės komisijos) įgaliojimai, išskyrus įstatymuose nustatytus įgaliojimus, ir jų pabaigos data.

2. Kai mažojoje bendrijoje yra du ar daugiau narių ir mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas, Juridinių asmenų registre taip pat nurodomas mažosios bendrijos atstovas (vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta, jo paskyrimo data ir įgaliojimų pabaigos data).

 

61 straipsnis. Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenys

1. Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui teikiami šie duomenys apie mažosios bendrijos narius:

1) mažosios bendrijos nario vardas, pavardė;

2) mažosios bendrijos nario asmens kodas;

3) mažosios bendrijos nario gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai. Jeigu mažosios bendrijos narys mažajai bendrijai yra nurodęs savo gyvenamąją vietą ir adresą korespondencijai, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui teikiamas tik adresas korespondencijai;

4) asmens tapimo mažosios bendrijos nariu data ir narystės pabaigos data;

5) mažosios bendrijos nario įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis).

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui pateikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 dienas nuo mažosios bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, o pasikeitus mažosios bendrijos nariams ar jų duomenims – ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių pasikeitimų dienos.

3. Už mažosios bendrijos narių duomenų pateikimą Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui atsako:

1) mažosios bendrijos vadovas, kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą;

2) mažosios bendrijos atstovas, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas;

3) mažosios bendrijos narys, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje yra vienas narys.

4. Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje kaupiama informacija turintiems teisę ją gauti asmenims teikiama už atlyginimą, išskyrus atvejus, kai ji:

1) teikiama mažosios bendrijos nariams, kai Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys apie juos, kartą per kalendorinius metus;

2) perduodama susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms;

3) teikiama mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti.

5. Atlyginimo už informacijos teikimą dydis neturi viršyti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos administravimo išlaidų kartu su pagrįsta investicijų grąža.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-904, 2014-06-03, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07407

 

III SKYRIUS

MAŽOSIOS BENDRIJOS NARIAI

 

7 straipsnis. Mažosios bendrijos nariai, jų teisės ir pareigos

1. Mažosios bendrijos nariu gali būti fizinis asmuo, įnešęs ar įsipareigojęs įnešti įnašą į mažąją bendriją, taip pat mažosios bendrijos nario teises įgijęs fizinis asmuo.

2. Mažosios bendrijos narys turi šiame ir kituose įstatymuose, taip pat mažosios bendrijos nuostatuose nustatytas teises.

3. Mažosios bendrijos narys turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus mažajai bendrijai, atlikti šiame įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytas pareigas, taip pat mažosios bendrijos nuostatuose jam nustatytas pareigas, neprieštaraujančias šiam ir kitiems įstatymams.

4. Mažosios bendrijos narys negali turėti darbo santykių su mažąja bendrija, taip pat sudaryti su ja civilinių sutarčių dėl paslaugų mažajai bendrijai teikimo ar darbų atlikimo, išskyrus vadovaujantis šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi su mažosios bendrijos vadovu sudaromą civilinę (paslaugų) sutartį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1700, 2015-05-14, paskelbta TAR 2015-05-27, i. k. 2015-08122

 

8 straipsnis. Įnašai į mažąją bendriją

1. Mažosios bendrijos nario įnašas yra nariui nuosavybės teise priklausantis turtas, perduotas mažajai bendrijai. Įnašu gali būti pinigai ar kitoks turtas.

2. Įnašu negali būti darbai ir paslaugos.

3. Mažajai bendrijai perduotas nario įnašas tampa mažosios bendrijos nuosavybe.

 

9 straipsnis. Mažosios bendrijos naujų narių priėmimas

Nauji mažosios bendrijos nariai priimami mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimu.

 

10 straipsnis. Mažosios bendrijos nario teisių perleidimas

1. Mažosios bendrijos narys turi teisę mažosios bendrijos nuostatuose ir įstatymuose nustatyta tvarka perleisti nario teises. Jeigu mažosios bendrijos narys nėra įvykdęs visų įsipareigojimų mažajai bendrijai dėl įnašo įnešimo, perleidžiant nario teises kartu pereina ir pareiga įnešti likusią įnašo dalį. Mažosios bendrijos narys, įsipareigojęs į mažąją bendriją įnešti individualiais požymiais apibūdintą daiktą, nario teises gali perleisti tik įvykdęs šį įsipareigojimą.

2. Apie ketinimą parduoti nario teises mažosios bendrijos narys turi informuoti mažąją bendriją mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka. Mažosios bendrijos narių susirinkimas per mažosios bendrijos nuostatuose nustatytą terminą turi priimti sprendimą, kurie mažosios bendrijos nariai, kokia tvarka ir terminais atsiskaito su mažosios bendrijos nario teises ketinančiu parduoti mažosios bendrijos nariu. Sprendime taip pat turi būti nurodyta, kokia mažosios bendrijos nario, ketinančio parduoti nario teises, įnašo vertės dalimi padidėtų su juo atsiskaičiusio mažosios bendrijos nario įnašo vertė. Visų mažosios bendrijos narių, kurie turi atsiskaityti su nario teises ketinančiu parduoti mažosios bendrijos nariu, įnašų vertės padidėjimas turi atitikti mažosios bendrijos nario, ketinančio parduoti nario teises, įnašo vertę. Atsiskaitymo su nario teises ketinančiu parduoti mažosios bendrijos nariu terminai neturi viršyti 30 dienų nuo sprendimo priėmimo. Laikoma, kad mažosios bendrijos nario teises ketinantis parduoti mažosios bendrijos narys nėra mažosios bendrijos narys kitą dieną po to, kai visi sprendime nurodyti mažosios bendrijos nariai su juo atsiskaitė.

3. Jeigu mažosios bendrijos narių susirinkimas nepriima sprendimo šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, mažosios bendrijos nario teises ketinantis parduoti mažosios bendrijos narys gali jas parduoti ar kitaip perleisti kitam fiziniam asmeniui. Kai mažosios bendrijos nariu tampa nario teises nupirkęs ar kitaip jas įgijęs kitas fizinis asmuo, jo įnašų į mažąją bendriją vertė atitinka nario teises perleidusio mažosios bendrijos nario įnašų vertę.

4. Fizinis asmuo, iš mažosios bendrijos nario įgijęs nario teises, pateikia mažajai bendrijai nario teisių įgijimą patvirtinantį dokumentą ar jo išrašą. Jeigu pateikiamas dokumento išrašas, jame turi būti nurodytos sandorio dėl nario teisių įgijimo šalys (jų vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos), sandorio objektas, sandorio data ir momentas, nuo kurio įgyjamos teisės.

5. Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka mažosios bendrijos nario teisės gali būti priverstinai parduotos, jeigu mažosios bendrijos nario veiksmai prieštarauja mažosios bendrijos veiklos tikslams ir negalima pagrįstai manyti, kad tie veiksmai ateityje pasikeis. Dokumentuose, kuriuos mažoji bendrija turi išduoti mažosios bendrijos nariams, įgyvendindama Civilinio kodekso 2.120 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, turi būti nurodyta:

1) mažosios bendrijos pavadinimas ir kodas;

2) mažosios bendrijos narys (vardas, pavardė), kuriam išduodamas dokumentas, ir jo įnašo dydis dokumento išdavimo momentu. Įnašo dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Civilinio kodekso 2.120 straipsnio nuostatomis;

3) dokumento sudarymo data.

6. Šio straipsnio 2 ir 5 dalys netaikomos, kai mažojoje bendrijoje yra vienas narys.

 

11 straipsnis. Mažosios bendrijos nario savanoriškas pasitraukimas

1. Apie ketinimą savanoriškai pasitraukti mažosios bendrijos narys turi raštu pranešti mažajai bendrijai.

2. Mažosios bendrijos narys iš mažosios bendrijos savanoriškai pasitraukia mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka. Laikoma, kad mažosios bendrijos narys savanoriškai pasitraukė iš mažosios bendrijos ir nėra mažosios bendrijos narys nuo mažosios bendrijos atsiskaitymo su juo dienos.

3. Mažoji bendrija, prieš atsiskaitydama su savanoriškai pasitraukiančiu mažosios bendrijos nariu, privalo sudaryti laikotarpio, kurio pradžia sutampa su mažosios bendrijos finansinių metų pradžia, o pabaiga – su šio straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo diena, finansinių ataskaitų rinkinį.

4. Su savanoriškai pasitraukiančiu mažosios bendrijos nariu, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus, atsiskaitoma mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka. Mažosios bendrijos nariui tokiu atveju turi būti grąžintas jo įnašas ar kompensuota įnašo vertė, padidinta mažosios bendrijos pelno ar sumažinta mažosios bendrijos nuostolių, apskaičiuotų šio straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo dienai, dalimi, proporcinga jo įnašo į mažąją bendriją dydžiui (vertei).

5. Kai mažosios bendrijos narys savanoriškai pasitraukia iš likviduojamos mažosios bendrijos statusą turinčios mažosios bendrijos, su juo atsiskaitoma šio įstatymo 30 straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka.

6. Šis straipsnis netaikomas, kai mažojoje bendrijoje yra vienas narys.

 

IV SKYRIUS

MAŽOSIOS BENDRIJOS VALDYMAS

 

12 straipsnis. Mažosios bendrijos organai

1. Mažosios bendrijos organai nurodomi mažosios bendrijos nuostatuose.

2. Mažosios bendrijos organai gali būti:

1) tik mažosios bendrijos narių susirinkimas. Tokiu atveju mažosios bendrijos narių susirinkimas yra kartu ir mažosios bendrijos valdymo organas;

2) mažosios bendrijos narių susirinkimas ir mažosios bendrijos vienasmenis valdymo organas – mažosios bendrijos vadovas.

3. Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais pagrindais ieškinį dėl mažosios bendrijos organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti mažosios bendrijos nariai, kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia jų teises ar interesus, mažosios bendrijos vadovas ar kiti įstatymuose nustatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

 

13 straipsnis. Mažosios bendrijos narių susirinkimo išimtinė kompetencija

Mažosios bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę:

1) keisti mažosios bendrijos nuostatus;

2) keisti mažosios bendrijos buveinę;

3) nustatyti informaciją, kuri laikoma mažosios bendrijos komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija;

4) priimti sprendimą dėl naujų mažosios bendrijos narių priėmimo;

5) priimti sprendimą dėl nepiniginio įnašo vertės, jo įnešimo sąlygų ir terminų;

6) priimti sprendimą dėl mažosios bendrijos nario ar kito asmens, kuris tvarkys mažosios bendrijos apskaitą;

7) spręsti, ar mažajai bendrijai reikalingi darbuotojai. Jeigu taip, – nustatyti mažosios bendrijos struktūrą, etatų sąrašą ir darbuotojams mokamų atlyginimų dydžius;

8) tvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį;

9) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

10) priimti sprendimą dėl mažosios bendrijos reorganizavimo ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas;

11) priimti sprendimą pertvarkyti mažąją bendriją;

12) priimti sprendimą restruktūrizuoti mažąją bendriją;

13) priimti sprendimą nutraukti mažosios bendrijos veiklą ir ją likviduoti, atšaukti mažosios bendrijos likvidavimą, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis;

14) išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis, skirti ir atšaukti mažosios bendrijos likvidatorių ar likvidatorius, kai sudaroma likvidacinė komisija, ir vieną iš jų – likvidacinės komisijos pirmininku, ir juos atšaukti;

15) priimti sprendimus kitais šiame įstatyme ir mažosios bendrijos nuostatuose jo kompetencijai priskirtais klausimais.

 

14 straipsnis. Mažosios bendrijos narių susirinkimo papildoma kompetencija

1. Kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas, be šio įstatymo 13 straipsnyje nustatytų teisių, mažosios bendrijos narių susirinkimas:

1) priima sprendimą dėl mažosios bendrijos atstovo paskyrimo ir atšaukimo;

2) sprendžia, ar mažosios bendrijos atstovui atlyginama už jo veiklą. Jeigu taip, – nustato atlyginimo dydį ir mokėjimo tvarką;

3) priima sprendimą mažajai bendrijai tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

4) priima sprendimą steigti mažosios bendrijos filialus ir atstovybes;

5) tvirtina mažosios bendrijos filialų ir atstovybių nuostatus;

6) priima sprendimą dėl mažosios bendrijos filialų ar atstovybių vadovų paskyrimo;

7) įgalioja mažosios bendrijos atstovą ar kitą narį sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su darbuotojais, jeigu mažosios bendrijos narių susirinkimas nusprendė, kad mažajai bendrijai darbuotojai yra reikalingi;

8) priimti sprendimą dėl kiekvieno sandorio sudarymo.

2. Kai mažojoje bendrijoje yra vienasmenis valdymo organas – mažosios bendrijos vadovas, mažosios bendrijos narių susirinkimas taip pat:

1) priima sprendimą dėl mažosios bendrijos vadovo paskyrimo ir nustato civilinės (paslaugų) sutarties su juo sąlygas;

2) priima sprendimą dėl mažosios bendrijos vadovo atšaukimo ir civilinės sutarties su juo nutraukimo.

3. Šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 7 punktai netaikomi, kai mažojoje bendrijoje yra vienas narys.

4. Kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje yra vienas narys, jis taip pat atlieka šio įstatymo 21 straipsnio 7 dalyje mažosios bendrijos atstovui priskirtas funkcijas, išskyrus nurodytas 2, 3 ir 4 punktuose.

 

15 straipsnis. Mažosios bendrijos narių susirinkimo šaukimas

1. Mažosios bendrijos narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas mažosios bendrijos narys, taip pat mažosios bendrijos vadovas, kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą.

2. Mažosios bendrijos narių susirinkimas šaukiamas mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka.

3. Kai mažojoje bendrijoje yra vienas narys, mažosios bendrijos narių susirinkimas nešaukiamas ir šio nario rašytiniai sprendimai prilyginami mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimams, taip pat netaikomi šio įstatymo 16, 17, 18, 19 straipsniai ir 20 straipsnio 1 ir 2 dalys.

4. Mažosios bendrijos narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu jis nebuvo sušauktas šio įstatymo nustatytais atvejais ar mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi mažosios bendrijos narys (nariai) ar mažosios bendrijos vadovas, kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą – mažosios bendrijos vadovą.

 

 

16 straipsnis. Dalyvavimas ir balsavimas mažosios bendrijos narių susirinkime

1. Mažosios bendrijos narių susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, mažosios bendrijos narių susirinkimo dieną esantys mažosios bendrijos nariais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas, mažosios bendrijos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam mažosios bendrijos nariui, kuris jam atstovautų balsuojant mažosios bendrijos narių susirinkime.

2. Mažosios bendrijos narių susirinkime turi teisę dalyvauti mažosios bendrijos vadovas, kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą.

3. Kiekvienas mažosios bendrijos narys turi po vieną balsą mažosios bendrijos narių susirinkime. Kai mažoji bendrija turi vienasmenį valdymo organą – mažosios bendrijos vadovą, mažosios bendrijos nuostatuose gali būti nustatyta kitokia balsų paskirstymo jos nariams tvarka.

4. Mažosios bendrijos narys turi teisę balsuoti raštu mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka.

5. Mažosios bendrijos narys neturi teisės balsuoti mažosios bendrijos narių susirinkime, priimant sprendimus su juo susijusiais klausimais, nurodytais šio įstatymo 13 straipsnio 5 ir 6 punktuose, 14 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 6 punktuose ir 2 dalyje, taip pat kitais klausimais, jeigu sprendžiamas klausimas susijęs su jo asmeniu.

 

17 straipsnis. Sprendimų priėmimas mažosios bendrijos narių susirinkime

Mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau kaip 1/2 visų turinčių teisę balsuoti mažosios bendrijos narių turimų balsų, jeigu šiame įstatyme ar mažosios bendrijos nuostatuose nenustatyta didesnė balsų dauguma.

 

18 straipsnis. Sprendimai, priimami kvalifikuota balsų dauguma

1. Mažosios bendrijos narių susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų mažosios bendrijos narių turimų balsų, priima sprendimus:

1) keisti mažosios bendrijos nuostatus;

2) dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

3) dėl mažosios bendrijos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo;

4) dėl mažosios bendrijos pertvarkymo;

5) dėl mažosios bendrijos restruktūrizavimo;

6) dėl mažosios bendrijos veiklos nutraukimo ir jos likvidavimo, taip pat likvidavimo atšaukimo, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.

2. Mažosios bendrijos nuostatuose gali būti nustatyta ir didesnė kaip 2/3 kvalifikuota balsų dauguma, reikalinga šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems sprendimams priimti.

 

19 straipsnis. Vienbalsiai priimami sprendimai

1. Mažosios bendrijos narių susirinkimas vienbalsiai priima šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą, taip pat sprendimus:

1) dėl naujų mažosios bendrijos narių priėmimo;

2) dėl nepiniginių įnašų vertės, jų įnešimo sąlygų ir terminų;

3) dėl pelno paskirstymo mažosios bendrijos nariams už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

2. Kai šiame įstatyme ar mažosios bendrijos nuostatuose nurodyta, kad mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimai priimami vienbalsiai, priimant tokius sprendimus susirinkime turi dalyvauti visi mažosios bendrijos nariai.

 

 

20 straipsnis. Mažosios bendrijos narių susirinkimo protokolas

1. Mažosios bendrijos narių susirinkimas turi būti protokoluojamas. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas per 10 dienų nuo susirinkimo dienos. Mažosios bendrijos nuostatuose gali būti nustatytas ir kitas protokolo surašymo ir pasirašymo terminas, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 dienų nuo susirinkimo dienos.

2. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi mažosios bendrijos nariai.

3. Protokolai ar kiti dokumentai, kuriais įforminami mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimai, yra oficialūs dokumentai. Jie saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (toliau – Dokumentų ir archyvų įstatymas) nustatyta tvarka.

 

21 straipsnis. Mažosios bendrijos atstovas

1. Mažoji bendrija turi turėti mažosios bendrijos atstovą, kai mažojoje bendrijoje yra du ar daugiau narių ir mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas.

2. Mažosios bendrijos atstovas nėra mažosios bendrijos organas.

3. Mažosios bendrijos atstovu gali būti tik mažosios bendrijos narys.

4. Mažoji bendrija gali turėti tik vieną mažosios bendrijos atstovą.

5. Mažosios bendrijos atstovas skiriamas ir atšaukiamas mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimu.

6. Mažosios bendrijos atstovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, mažosios bendrijos nuostatais, mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimais. Mažosios bendrijos atstovo teisės ir pareigos nustatytos šiame įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose, mažosios bendrijos nuostatuose. Mažosios bendrijos atstovo teises ir pareigas mažosios bendrijos atstovas gali įgyvendinti ir vykdyti tik pats.

7. Mažosios bendrijos atstovas:

1) atstovauja mažajai bendrijai, kai mažoji bendrija turi santykių su fiziniais ir juridiniais asmenimis, sudaro sandorius, dėl kurių sudarymo sprendimus yra priėmęs mažosios bendrijos narių susirinkimas;

2) šaukia mažosios bendrijos narių susirinkimus, pateikia informaciją ir dokumentus mažosios bendrijos narių susirinkimui, išskyrus atvejus, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas nusprendžia, kad šios pareigos priskiriamos kitam mažosios bendrijos nariui ir savo sprendimu nurodo šį narį;

3) organizuoja ir kontroliuoja mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimų vykdymą;

4) užtikrina tinkamą mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimų vykdymą, kai šie sprendimai yra susiję su mažosios bendrijos narių ar kitų fizinių ir juridinių asmenų įsipareigojimų mažajai bendrijai vykdymu;

5) inicijuoja turto išieškojimą iš mažosios bendrijos narių ir buvusių mažosios bendrijos narių, neįvykdžiusių šio įstatymo 26 straipsnio 6 dalyje nustatytų pareigų;

6) organizuoja mažosios bendrijos apskaitą, finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą;

7) teikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui mažosios bendrijos dokumentus, duomenis ir kitą Juridinių asmenų registro tvarkytojui teiktiną informaciją;

8) tvarko mažosios bendrijos narių apskaitą;

9) teikia Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie mažosios bendrijos narius;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-313, 2013-05-16, Žin., 2013, Nr. 57-2852 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-313

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-904, 2014-06-03, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07407

 

10) pateikia mažosios bendrijos informaciją viešai paskelbti mažosios bendrijos nuostatuose nurodytame šaltinyje;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-313, 2013-05-16, Žin., 2013, Nr. 57-2852 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-313

 

11) mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis paima mažosios bendrijos lėšų ir išmoka jas mažosios bendrijos nariams kaip avansu išmokamą pelną;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-313, 2013-05-16, Žin., 2013, Nr. 57-2852 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-313

 

12) vykdo kitas mažosios bendrijos nuostatuose jam priskirtas pareigas.

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-313, 2013-05-16, Žin., 2013, Nr. 57-2852 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-313

 

22 straipsnis. Mažosios bendrijos vadovas

1. Mažosios bendrijos vadovu turi būti fizinis asmuo. Mažosios bendrijos vadovu gali būti mažosios bendrijos narys. Mažosios bendrijos vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

2. Su mažosios bendrijos vadovu sudaroma civilinė (paslaugų) sutartis. Sprendimą dėl mažosios bendrijos vadovo paskyrimo ir atšaukimo, sutarties sąlygų ar jos nutraukimo priima mažosios bendrijos narių susirinkimas.

3. Civilinę (paslaugų) sutartį su mažosios bendrijos vadovu mažosios bendrijos vardu pasirašo mažosios bendrijos narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Mažosios bendrijos vadovas pradeda eiti pareigas kitą dieną po šios sutarties pasirašymo, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

4. Civilinė (paslaugų) sutartis su mažosios bendrijos vadovu nutraukiama Civiliniame kodekse ir civilinėje (paslaugų) sutartyje nurodytais pagrindais ir tvarka. Mažosios bendrijos susirinkimas iki civilinės (paslaugų) sutarties su mažosios bendrijos vadovu pasibaigimo turi priimti sprendimą dėl naujo mažosios bendrijos vadovo paskyrimo arba dėl mažosios bendrijos nuostatų pakeitimo, kuriuose būtų nustatyta, kad mažosios bendrijos narių susirinkimas yra kartu ir mažosios bendrijos valdymo organas.

5. Mažosios bendrijos vadovas, pradėjęs eiti šias pareigas, ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui savo duomenis ir pateikti dokumentus dėl jo paskyrimo mažosios bendrijos vadovu.

6. Mažosios bendrijos vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, mažosios bendrijos nuostatais, mažosios bendrijos narių susirinkimo sprendimais ir mažosios bendrijos su juo sudaryta civiline (paslaugų) sutartimi.

7. Mažosios bendrijos vadovas veikia mažosios bendrijos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

8. Mažosios bendrijos vadovas organizuoja kasdienę mažosios bendrijos veiklą, priima sprendimą mažajai bendrijai tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, steigti mažosios bendrijos filialus ir atstovybes, tvirtina mažosios bendrijos filialų ir atstovybių nuostatus, priima sprendimą dėl šių filialų ar atstovybių vadovų paskyrimo, mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis paima mažosios bendrijos lėšų ir išmoka jas mažosios bendrijos nariams kaip avansu išmokamą pelną, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su darbuotojais. Darbo sutartys su darbuotojais sudaromos, jeigu mažosios bendrijos narių susirinkimas yra įgyvendinęs šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 7 punkte jam suteiktą teisę.

9. Mažosios bendrijos nuostatuose gali būti nustatyta, kokiems sprendimams priimti ir sandoriams sudaryti mažosios bendrijos vadovui būtinas mažosios bendrijos narių susirinkimo pritarimas. Mažosios bendrijos narių susirinkimo pritarimas nepanaikina mažosios bendrijos vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus ir sudarytus sandorius.

10. Mažosios bendrijos vadovas atsako už:

1) mažosios bendrijos narių susirinkimo sušaukimą mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka;

2) informacijos ir dokumentų pateikimą mažosios bendrijos narių susirinkimui;

3) finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą šio įstatymo nustatytais atvejais;

4) mažosios bendrijos dokumentų, duomenų ir kitos Juridinių asmenų registro tvarkytojui teiktinos informacijos pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

5) informacijos viešą paskelbimą mažosios bendrijos nuostatuose nurodytame šaltinyje;

6) informacijos ir dokumentų pateikimą mažosios bendrijos nariams;

7) kitų šiame įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose, taip pat mažosios bendrijos nuostatuose ir civilinėje (paslaugų) sutartyje su mažąja bendrija nustatytų pareigų vykdymą.

11. Mažosios bendrijos vadovas inicijuoja turto išieškojimą iš mažosios bendrijos narių ir buvusių mažosios bendrijos narių, neįvykdžiusių šio įstatymo 26 straipsnio 6 dalyje nustatytų pareigų.

12. Mažosios bendrijos vadovas privalo saugoti mažosios bendrijos komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

 

V SKYRIUS

MAŽOSIOS BENDRIJOS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR PELNO PASKIRSTYMAS

 

23 straipsnis. Mažosios bendrijos apskaita ir finansinė atskaitomybė

1. Mažosios bendrijos buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

2. Finansinių ataskaitų rinkinius mažoji bendrija sudaro šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje, šio straipsnio 3 dalyje ir 26 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais.

3. Mažoji bendrija turi sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi būti patvirtintas mažosios bendrijos narių susirinkime ir pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

 

24 straipsnis. Mažosios bendrijos narių gaunamos išmokos kaip avansu išmokamas pelnas

Mažosios bendrijos narys turi teisę gauti šias išmokas kaip avansu išmokamą pelną:

1) mažosios bendrijos lėšų savo asmeniniams poreikiams;

2) mažosios bendrijos pelno dalį už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

 

25 straipsnis. Lėšų paėmimas mažosios bendrijos narių asmeniniams poreikiams

1. Mažosios bendrijos lėšų kaip avansu išmokamo pelno mažosios bendrijos narių asmeniniams poreikiams gali paimti asmuo, kuriam tokią teisę suteikia šis įstatymas, o jas gauti – tik mažosios bendrijos nariai. Šių lėšų paėmimo ir gavimo tvarka ir sąlygos nustatomos mažosios bendrijos nuostatuose.

2. Paimant iš mažosios bendrijos lėšų ar jas gaunant, surašomas ir pasirašomas lėšų paėmimo (perdavimo) dokumentas. Lėšų paėmimo (perdavimo) dokumentas įforminamas teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

26 straipsnis. Mažosios bendrijos pelno paskirstymas

1. Mažosios bendrijos narių susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, turi paskirstyti mažosios bendrijos pelną.

2. Mažosios bendrijos pelnas gali būti paskirstomas jos nariams ir nepasibaigus mažosios bendrijos finansiniams metams – už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

3. Numatant skirstyti mažosios bendrijos pelną jos nariams už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, mažoji bendrija privalo sudaryti trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio, už kurį skirstoma mažosios bendrijos nariams skirta pelno dalis, finansinių ataskaitų rinkinį.

4. Mažosios bendrijos pelno dalis, skirta mažosios bendrijos nariams, paskirstoma kiekvienam nariui proporcingai jo įnašo dydžiui. Mažosios bendrijos nuostatuose gali būti nustatyta kitokia pelno paskirstymo mažosios bendrijos nariams tvarka.

5. Mažosios bendrijos nariui tenkanti mažosios bendrijos finansinių metų pelno dalis turi būti sumažinta mažosios bendrijos nario per finansinius metus gautų išmokų kaip avansu išmokėto pelno suma.

6. Tuo atveju, kai mažosios bendrijos finansinių metų pelno dalis, tenkanti mažosios bendrijos nariui, yra mažesnė negu jo per finansinius metus gautų išmokų kaip avansu išmokėto pelno suma, mažosios bendrijos narys mažajai bendrijai turi grąžinti sumą, viršijančią jam tenkančią metų pelno dalį. Tuo atveju, kai mažojoje bendrijoje per finansinius metus yra susidarę nuostolių, nario per finansinius metus iš mažosios bendrijos gautų išmokų suma kaip avansu išmokėtas pelnas turi būti visa grąžinta mažajai bendrijai. Mažosios bendrijos narys mažajai bendrijai šioje dalyje nurodytas išmokų sumas turi grąžinti per 30 dienų nuo metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo dienos.

7. Kai mažosios bendrijos narys turi grąžinti per finansinius metus iš mažosios bendrijos gautų išmokų kaip avansu išmokėto pelno sumą, viršijančią jam tenkančią finansinių metų pelno dalį, laikoma, kad suma, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas buvo skaičiuojamos ir mokamos mažosios bendrijos nario valstybinio socialinio draudimo įmokos, grąžinama paskiausiai.

8. Mažosios bendrijos narių susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti pelno, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

1) nėra patvirtintas mažosios bendrijos metinių finansinių atskaitų rinkinys;

2) mažoji bendrija turi neįvykdytų prievolių, kurių įvykdymo terminai suėjo iki sprendimo priėmimo;

3) paskirstytinojo finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama.

9. Mažosios bendrijos narių susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti pelno už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį mažosios bendrijos nariams, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

1) nėra patvirtintas ankstesnių finansinių metų mažosios bendrijos metinių finansinių atskaitų rinkinys;

2) nėra patvirtintas mažosios bendrijos trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio, už kurį skirstoma mažosios bendrijos nariams skirta pelno dalis, finansinių ataskaitų rinkinys;

3) mažoji bendrija turi neįvykdytų prievolių, kurių įvykdymo terminai suėjo iki šio sprendimo priėmimo;

4) mažoji bendrija, išmokėjusi pelną už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį mažosios bendrijos nariams, būtų nepajėgi įvykdyti savo prievolių už einamuosius finansinius metus;

5) trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pelno (nuostolių) suma yra neigiama.

 

VI SKYRIUS

MAŽOSIOS BENDRIJOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

27 straipsnis. Mažosios bendrijos reorganizavimas

1. Mažoji bendrija gali būti reorganizuojama Civilinio kodekso nustatytais jungimo ir skaidymo būdais.

2. Visų reorganizavime dalyvaujančių mažųjų bendrijų valdymo organai privalo parengti reorganizavimo sąlygas, kuriose turi būti nurodyta:

1) kiekvienos reorganizavime dalyvaujančios mažosios bendrijos pavadinimas, buveinė, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie mažąsias bendrijas, ir kita Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija;

2) reorganizavimo būdas, pasibaigiančios mažosios bendrijos, po reorganizavimo tęsiančios veiklą mažosios bendrijos, kuriamos naujos mažosios bendrijos;

3) pasibaigiančios mažosios bendrijos nario tapimo po reorganizavimo veiksiančios mažosios bendrijos nariu tvarka, sąlygos ir terminai;

4) momentas, nuo kurio pasibaigiančios mažosios bendrijos teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai mažajai bendrijai;

5) asmenys, turintys teisę veikti kuriamų naujų mažųjų bendrijų vardu. Kuriamų naujų mažųjų bendrijų vardu gali būti atliekami tik su jų registravimu susiję veiksmai;

6) asmenys, kurie turi pasirašyti po reorganizavimo veiksiančių mažųjų bendrijų nuostatus;

7) mažosios bendrijos organams reorganizavimo metu suteikiamos papildomos su reorganizavimu susijusios teisės.

3. Apie reorganizavimo sąlygų sudarymą turi būti viešai paskelbta visų reorganizavime dalyvaujančių mažųjų bendrijų nuostatuose nurodytuose šaltiniuose tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba paskelbta vieną kartą ne vėliau kaip likus 30 dienų iki sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo ir pranešta kiekvienos mažosios bendrijos visiems kreditoriams raštu. Skelbime ir pranešime turi būti nurodyta:

1) šio straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodyta informacija;

2) kur ir nuo kada galima susipažinti su reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiksiančių mažųjų bendrijų nuostatų projektais, reorganizavime dalyvaujančių mažųjų bendrijų praėjusių trejų finansinių metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis.

4. Nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą dienos mažoji bendrija, kuri po reorganizavimo pasibaigs, įgyja reorganizuojamos mažosios bendrijos statusą, o mažoji bendrija, kuri po reorganizavimo tęs veiklą, – reorganizavime dalyvaujančios mažosios bendrijos statusą. Reorganizuojamos ar reorganizavime dalyvaujančios mažosios bendrijos statusą turinti mažoji bendrija negali būti pertvarkoma.

5. Ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną reorganizavimo sąlygos turi būti pateiktos Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

6. Ne vėliau kaip likus 30 dienų iki sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo, reorganizavime dalyvaujančių mažųjų bendrijų nariai turi teisę susipažinti su reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiksiančių mažųjų bendrijų nuostatų projektais, taip pat visų reorganizavime dalyvaujančių mažųjų bendrijų praėjusių trejų finansinių metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis. Kiekvienas mažosios bendrijos narys turi teisę gauti visų šioje dalyje išvardytų dokumentų kopijas.

7. Reorganizuojamos mažosios bendrijos kreditorius turi teisę reikalauti prievolę nutraukti ar įvykdyti prieš terminą, taip pat atlyginti nuostolius, jeigu tai numatyta sandoryje ar yra pagrindas manyti, kad prievolės įvykdymas dėl reorganizavimo pasunkės, ir jeigu kreditoriaus reikalavimu mažoji bendrija nesuteikė papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Reorganizuojamos mažosios bendrijos kreditoriai turi teisę susipažinti su šio straipsnio 6 dalyje nurodytais dokumentais ir gauti jų kopijas.

8. Sprendimas dėl reorganizavimo gali būti priimtas tik praėjus 30 dienų nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą. Sprendimą priima kiekvienos reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios mažosios bendrijos narių susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri nurodyta mažosios bendrijos nuostatuose. Sprendimu dėl reorganizavimo turi būti patvirtintos reorganizavimo sąlygos ir pakeisti ar priimti nauji mažosios bendrijos nuostatai.

9. Sprendimą dėl mažosios bendrijos reorganizavimo patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

10. Reorganizavimo būdu sukurta nauja mažoji bendrija įregistruojama po to, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiami teisės aktuose nurodyti mažajai bendrijai registruoti reikalingi dokumentai.

11. Reorganizavimas laikomas baigtu, kai įregistruojamos visos po reorganizavimo sukurtos naujos mažosios bendrijos ar įregistruojami visų tęsiančių veiklą mažųjų bendrijų pakeisti nuostatai ir išregistruojama reorganizuota mažoji bendrija.

12. Mažoji bendrija, turėjusi reorganizavime dalyvaujančios mažosios bendrijos statusą, jo netenka nuo reorganizavimo pabaigos.

13. Reorganizuota mažoji bendrija pasibaigia nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

 

28 straipsnis. Mažosios bendrijos reorganizavimo ypatumai

1. Mažosios bendrijos reorganizavimui Civilinio kodekso 2.99 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatos netaikomos.

2. Sprendimas dėl mažosios bendrijos reorganizavimo negali būti priimtas tol, kol reorganizuojama mažoji bendrija neįvykdė kreditorių reikalavimų šio įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

 

29 straipsnis. Mažosios bendrijos pertvarkymas

1. Mažoji bendrija gali būti pertvarkoma į šio straipsnio 2 dalyje nurodytos teisinės formos juridinius asmenis. Po pertvarkymo veikiančiam juridiniam asmeniui pereina visos pertvarkytos mažosios bendrijos teisės ir pareigos.

2. Mažoji bendrija gali būti pertvarkoma į:

1) individualią įmonę;

2) akcinę bendrovę;

3) uždarąją akcinę bendrovę;

4) tikrąją ūkinę bendriją;

5) komanditinę ūkinę bendriją;

6) kooperatinę bendrovę (kooperatyvą);

7) žemės ūkio bendrovę;

8) viešąją įstaigą.

3. Sprendimą pertvarkyti mažąją bendriją priima mažosios bendrijos narių susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri nurodyta mažosios bendrijos nuostatuose. Kartu turi būti priimti po pertvarkymo veiksiančio juridinio asmens steigimo dokumentai, kurie turi atitikti to juridinio asmens teisinę formą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus.

4. Apie priimtą sprendimą pertvarkyti mažąją bendriją turi būti viešai paskelbta mažosios bendrijos nuostatuose nurodytame šaltinyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba paskelbta vieną kartą ir pranešta visiems mažosios bendrijos kreditoriams raštu. Skelbime ir pranešime turi būti nurodyta:

1) mažosios bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė;

2) registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pertvarkomą mažąją bendriją;

3) juridinio asmens, į kurį pertvarkoma mažoji bendrija, teisinė forma;

4) kur ir nuo kada galima susipažinti su juridinio asmens, kuris veiks po pertvarkymo, steigimo dokumentais ir pertvarkomos mažosios bendrijos praėjusių trejų finansinių metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis.

5. Sprendimą pertvarkyti mažąją bendriją patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie sprendimo priėmimą dieną.

6. Nuo sprendimo pertvarkyti mažąją bendriją priėmimo dienos ji įgyja pertvarkomos mažosios bendrijos statusą.

7. Į individualią įmonę gali būti pertvarkoma mažoji bendrija, kurioje yra vienas narys, kuris tampa po pertvarkymo veiksiančios individualios įmonės savininku.

8. Į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę mažoji bendrija gali būti pertvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis dėl kitos teisinės formos juridinio asmens pertvarkymo į bendrovę.

9. Į tikrąją ūkinę bendriją arba komanditinę ūkinę bendriją gali būti pertvarkoma mažoji bendrija, kurioje yra ne mažiau kaip du nariai. Mažosios bendrijos nariai, po pertvarkymo tapsiantys tikrosios ūkinės bendrijos arba komanditinės ūkinės bendrijos tikraisiais nariais, turi atitikti reikalavimus, nustatytus tikriesiems nariams Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatyme.

10. Į žemės ūkio bendrovę gali būti pertvarkoma mažoji bendrija, kurioje yra ne mažiau kaip du nariai ir jos pajamos už žemės ūkio produkciją ir suteiktas paslaugas žemės ūkiui per praėjusius finansinius metus sudarė daugiau kaip 50 procentų visų pardavimo grynųjų pajamų.

11. Į kooperatinę bendrovę (kooperatyvą) gali būti pertvarkoma mažoji bendrija, kurioje yra ne mažiau kaip penki nariai.

12. Į viešąją įstaigą gali būti pertvarkoma mažoji bendrija, kurios veiklos tikslai atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme nustatytus viešosios įstaigos tikslus.

13. Naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai įregistruojami Juridinių asmenų registre ir pakeičiami Juridinių asmenų registro duomenys po to, kai išrinkti (sudaryti) naujos teisinės formos juridinio asmens valdymo organai, sudarytas pertvarkomos mažosios bendrijos balansas, įvykdytos šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytos su mažosios bendrijos pertvarkymu į naujos teisinės formos juridinį asmenį susijusios sąlygos ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti įstatymų nustatyti dokumentai.

14. Pertvarkymas laikomas baigtu ir mažoji bendrija netenka pertvarkomos mažosios bendrijos statuso nuo juridinio asmens, kuris veiks po pertvarkymo, steigimo dokumentų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

 

30 straipsnis. Mažosios bendrijos likvidavimas

1. Mažoji bendrija gali būti likviduojama Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais.

2. Sprendimą nutraukti mažosios bendrijos veiklą ir ją likviduoti gali priimti mažosios bendrijos narių susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri nurodyta mažosios bendrijos nuostatuose. Teismo ar Juridinių asmenų registro tvarkytojo sprendimu mažoji bendrija likviduojama Civiliniame kodekse nustatytais atvejais. Kai sprendimą likviduoti mažąją bendriją priima Juridinių asmenų registro tvarkytojas, mažoji bendrija likviduojama taikant Civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1075, 2014-07-17, paskelbta TAR 2014-07-23, i. k. 2014-10456

 

3. Mažosios bendrijos narių susirinkimas negali priimti sprendimo likviduoti nemokią mažąją bendriją.

4. Bankrutavusi mažoji bendrija likviduojama Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka.

5. Nuo sprendimo likviduoti mažąją bendriją priėmimo dienos ji įgyja likviduojamos mažosios bendrijos statusą. Kai sprendimą likviduoti mažąją bendriją priima teismas, likviduojamos mažosios bendrijos statusas įgyjamas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

6. Sprendimą likviduoti mažąją bendriją priėmęs narių susirinkimas arba teismas privalo paskirti likvidatorių. Jeigu skiriama keletas likvidatorių, sudaroma likvidacinė komisija. Šiuo atveju likvidatoriais gali būti skiriami tik mažosios bendrijos nariai ir vienas iš likvidatorių skiriamas likvidacinės komisijos pirmininku. Jeigu mažoji bendrija įsteigta ribotam laikui, likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki nustatyto laikotarpio pabaigos, mažosios bendrijos narių susirinkimas privalo paskirti likvidatorių (likvidatorius) arba priimti sprendimą pratęsti veiklos laikotarpį ir pakeisti mažosios bendrijos nuostatus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1075, 2014-07-17, paskelbta TAR 2014-07-23, i. k. 2014-10456

 

7. Likvidatorius (likvidacinė komisija) įgyja kompetenciją dėl sandorių sudarymo bei teises ir pareigas, nustatytas Civilinio kodekso 2.67 straipsnyje ir 2.82 straipsnio 3 dalyje, nuo jo paskyrimo (jos sudarymo), išskyrus Civilinio kodekso nustatytus atvejus. Nuo likvidatoriaus paskyrimo ar likvidacinės komisijos sudarymo mažosios bendrijos valdymo organas netenka įgaliojimų.

8. Likvidacinės komisijos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas likvidatorius. Likvidacinės komisijos sprendimai priimami balsuojant. Balsavimo metu kiekvienas likvidatorius turi po vieną balsą. Likvidacinė komisija gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, jeigu posėdyje dalyvauja visi likvidatoriai. Likvidacinės komisijos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsų gauta daugiau negu prieš. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia likvidacinės komisijos pirmininko balsas. Likvidacinės komisijos posėdžiai turi būti protokoluojami. Šiuo įstatymu likvidacinės komisijos kompetencijai priskirtas pareigas vykdo, taip pat likvidacinės komisijos posėdžio priimtus sprendimus įgyvendina likvidacinės komisijos pirmininkas arba kitas likvidacinės komisijos įgaliotas likvidatorius.

9. Apie priimtą sprendimą likviduoti mažąją bendriją likvidatorius (likvidacinė komisija) turi viešai paskelbti mažosios bendrijos nuostatuose nurodytame šaltinyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba paskelbti vieną kartą ir pranešti visiems mažosios bendrijos kreditoriams raštu. Skelbime ir pranešime turi būti nurodyta:

1) mažosios bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė;

2) registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie likviduojamą mažąją bendriją;

3) sprendimo likviduoti mažąją bendriją priėmimo data.

10. Be kitų šiame įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, likvidatorius (likvidacinė komisija) privalo:

1) Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti duomenis apie save (kiekvieno likvidatoriaus vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą; jeigu sudaroma likvidacinė komisija, nurodomas jos pirmininkas) ir ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie priimtą sprendimą likviduoti mažąją bendriją dieną pateikti dokumentus, patvirtinančius sprendimo likviduoti mažąją bendriją priėmimą;

2) sudaryti laikotarpio, kurio pradžia sutampa su mažosios bendrijos finansinių metų pradžia, o pabaiga – su sprendimo likviduoti mažąją bendriją priėmimo diena (kai sprendimą priima teismas – sprendimo įsiteisėjimo diena), mažosios bendrijos balansą;

3) baigti vykdyti mažosios bendrijos prievoles, atsiskaityti su likviduojamos mažosios bendrijos kreditoriais;

4) pareikšti reikalavimus mažosios bendrijos skolininkams;

5) šio įstatymo nustatyta tvarka perduoti mažosios bendrijos nariams jos turtą, likusį po atsiskaitymo su kreditoriais, ir surašyti tokio turto priėmimo–perdavimo aktus;

6) mažosios bendrijos dokumentus perduoti saugoti Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

7) sudaryti mažosios bendrijos likvidavimo aktą, kuriame turi būti nurodoma informacija apie prievolių įvykdymą ir patvirtinama, kad atlikti visi su mažosios bendrijos likvidavimu susiję veiksmai;

8) Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti mažosios bendrijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus mažajai bendrijai išregistruoti;

9) išregistruoti mažosios bendrijos interneto svetainę, jeigu mažoji bendrija ją turi.

11. Likviduojamos mažosios bendrijos kreditorių reikalavimai tenkinami įstatymų nustatyta tvarka. Po atsiskaitymo su likviduojamos mažosios bendrijos kreditoriais likęs turtas padalijamas likviduojamos mažosios bendrijos nariams proporcingai jų įnašų dydžiui, buvusiam sprendimo likviduoti mažąją bendriją priėmimo dieną. Narys, kuris sprendimo likviduoti mažąją bendriją priėmimo dieną nėra įvykdęs savo įsipareigojimo dėl įnašo, gali gauti likviduojamos mažosios bendrijos turto, kurio vertė būtų proporcinga jo įnašo, perduoto mažajai bendrijai iki sprendimo likviduoti mažąją bendriją priėmimo, dydžiui.

12. Likviduojama mažoji bendrija netenka likviduojamos mažosios bendrijos statuso, kai įstatymų nustatytais atvejais atšaukiamas sprendimas ją likviduoti. Jeigu sprendimas likviduoti mažąją bendriją atšaukiamas, dokumentas, patvirtinantis likvidavimo atšaukimą, turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

13. Likviduota mažoji bendrija pasibaigia nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31 straipsnis. Įstatymo stebėsena

Vyriausybės įgaliota valstybės institucija ar įstaiga atlieka šio įstatymo stebėseną ir iki 2014 m. balandžio 1 d. pateikia Vyriausybei šio įstatymo stebėsenos pažymą, kurioje nurodoma priimant šį įstatymą siekti tikslai, priėmus šį įstatymą pasiekti tikslai, neigiamos pasekmės (jeigu tokių buvo) ir, esant būtinybei, – pasiūlymai dėl šio įstatymo tobulinimo arba išvada, kad tokios būtinybės nėra.

 

311 straipsnis. Įstatymo taikymas

Mažosios bendrijos, įsteigtos iki 2014 m. liepos 1 d., šio įstatymo 61 straipsnyje nurodytus duomenis apie savo narius Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui pateikia iki 2014 m. spalio 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-904, 2014-06-03, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07407

 

32 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

33 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 32 straipsnį, įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                      DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-313, 2013-05-16, Žin., 2013, Nr. 57-2852 (2013-06-01), i. k. 1131010ISTA0XII-313

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 6-1, 31-1 straipsniais įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-904, 2014-06-03, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07407

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 6-1, 21 ir 31-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1075, 2014-07-17, paskelbta TAR 2014-07-23, i. k. 2014-10456

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 30 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1700, 2015-05-14, paskelbta TAR 2015-05-27, i. k. 2015-08122

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 6-1 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas