Suvestinė redakcija nuo 2012-11-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 76-3961, i. k. 1122250ISAK000V-638

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-1131 „DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 28 d. Nr. V-638

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti kokybišką ir operatyvų greitosios medicinos pagalbos teikimą pacientams:

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 158-8058; 2011, Nr. 161-7659):

1.1. išdėstau3.3 punktą taip:

3.3. iki 2013 m. sausio 1 d. turi būti parengta mokėjimo už gerus darbo rezultatus tvarka;“;

1.2. pripažįstu netekusiu galios 3.4 punktą;

1.3. nurodytuoju įsakymu patvirtintame Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos apraše:

1.3.1. išdėstau 9 punktą taip:

9. Savivaldybės teritorijoje vienu metu privalo dirbti ne mažiau kaip dvi GMP brigados. Jeigu savivaldybės teritorijoje negali būti užtikrinamas dviejų GMP brigadų darbas, GMP paslaugų teikimo funkciją paslaugas teikiančios įstaigos steigėjas turi perduoti kitai GMP paslaugas teikiančiai įstaigai. GMP paslaugas teikianti įstaiga privalo užtikrinti racionalų GMP pastočių išdėstymą kiekvienos aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje.“;

1.3.2. išdėstau 14 punktą taip:

14. TLK apskaičiuoja GMP paslaugų teikėjams skiriamas lėšas už 12.1 ir 12.2 punktuose nurodytas GMP paslaugas (toliau – ASPĮ metinės lėšos) pagal Statistikos departamento vėliausiai paskelbtą patikslintą sausio 1 d. nustatytos teritorijos miesto ir kaimo gyventojų skaičių (toliau – statistinis gyventojų skaičius), vadovaudamasi šio aprašo 16 punkto 1–5 eilutėse nurodytomis bazinėmis kainomis pagal formulę:

 

LASPĮmetams = K x (m1 x k1 + m2 x k2 + m3 x k3),

 

kai:

LASPĮmetams – ASPĮ metinės lėšos;

 

m1statistinis savivaldybės gyventojų skaičius;

 

k1 – vienam gyventojui GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

 

m2 – statistinis savivaldybės miesto gyventojų skaičius;

 

k2 – vienam miesto gyventojui GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

 

m3 – statistinis savivaldybės kaimo gyventojų skaičius;

 

k3 – vienam kaimo gyventojui GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

 

K – migracijos koeficientas lygus 1,0, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių miestų GMP paslaugų teikėjus, kuriems jis apskaičiuojamas pagal formulę:

 

K = (GSt + GPr) / 2 * GSt,

 

kai:

K – migracijos koeficientas;

 

GSt – statistinis savivaldybės gyventojų skaičius;

 

GPr – ataskaitinio laikotarpio sausio 1 d. prie savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių PAASP paslaugas, ir prie kitos savivaldybės PAASP paslaugas teikiančios įstaigos tos savivaldybės teritorijoje prisirašiusiųjų gyventojų skaičius.“;

 

1.3.3. išdėstau 15 punktą taip:

15. Už pacienčių pervežimą iš namų į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo bei dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo TLK moka GMP paslaugų teikėjams 16 punkto 6 ir 7 eilutėse nurodytomis bazinėmis kainomis, tam naudodamos TLK veiklos zonai 13 punkte numatytas lėšas.“;

1.3.4. išdėstau 16 punktą taip:

16. GMP paslaugų bazinių kainų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Paslauga

Bazinė kaina (balais)

1.

Vienam gyventojui tenkančių GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

1,95

2.

Vienam miesto gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

43,50

3.

Vienam kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4 000 žmonių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

48,40

4.

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam miesto gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina, kai įstaiga yra įvykdžiusi šiuo įsakymu patvirtinto aprašo 9 punkto reikalavimus

45,50

5.

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4 000 žmonių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina, kai įstaiga yra įvykdžiusi šiuo įsakymu patvirtinto aprašo 9 punkto reikalavimus

50,40

6.

Pacientės pervežimo dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja iki 100 km, bazinė kaina

63,80

7.

Pacientės pervežimo dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja daugiau nei 100 km, bazinė kaina

127,60“

 

 

1.3.5. išdėstau 20 punktą taip:

„20. GMP dispečerinių tarnybų funkcijas vykdo Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskričių centrų GMP paslaugas teikiančios įstaigos pagal sutartis su TLK. Jei šios įstaigos neturi galimybių centralizuotai vykdyti dispečerinės tarnybos funkcijų visoje apskrityje, dispečerinės tarnybos funkcijas gali vykdyti kitos apskrities centro GMP paslaugas teikianti įstaiga arba savo aptarnaujamoje teritorijoje GMP dispečerinės tarnybos funkcijas vykdo toje teritorijoje GMP paslaugas teikiančios įstaigos. GMP paslaugas teikiančios įstaigos privalo sudaryti sutartis su apskričių centrų GMP paslaugas teikiančiomis įstaigomis dėl GMP dispečerinės tarnybos paslaugų teikimo ir apmokėjimo pagal jų bazinę kainą, nurodytą šio aprašo 16 punkto 1 eilutėje. GMP paslaugas teikiančiai įstaigai pageidaujant, sudaroma šios įstaigos, apskrities centro GMP paslaugas teikiančios įstaigos ir TLK trišalė sutartis dėl tiesioginio lėšų pervedimo dispečerinės tarnybos funkcijas vykdančiai įstaigai.“

2. Nustatau, kad:

2.1. įsakymo 1.3.1 ir 1.3.3 punktai įsigalioja 2012 m. liepos 1 dieną;

2.2. Neteko galios nuo 2012-11-16

Punkto naikinimas:

Nr. V-1011, 2012-11-09, Žin. 2012, Nr. 132-6742 (2012-11-15), i. k. 1122250ISAK00V-1011

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1011, 2012-11-09, Žin., 2012, Nr. 132-6742 (2012-11-15), i. k. 1122250ISAK00V-1011

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-638 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo