Suvestinė redakcija nuo 2020-08-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 76-3957, i. k. 1122070ISAK00V-1049

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-03:

Nr. V-827, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11950

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYMOSI PAGAL FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ PROGRAMAS) FORMŲ IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 28 d. Nr. V-1049

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro 2012 m. birželio 28 d.

įsakymu Nr. V-1049

 

MOKYMOSI PAGAL FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (IŠSKYRUS AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ PROGRAMAS) FORMŲ IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-827, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11950

 

1. Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokymosi pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas formas ir mokymo organizavimą pagal šias formas.

2. Aprašas skirtas švietimo teikėjams, vykdantiems bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas, ir asmenims, siekiantiems įgyti pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir (ar) kvalifikaciją ar geriau pasirengti tolesniam mokymuisi. Aprašu siekiama sudaryti sąlygas švietimo sistemos lankstumui, atvirumui, skatinti asmenų mokymąsi visą gyvenimą.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo, Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir Lietuvos Respublikos užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-827, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11950

Nr. V-1128, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16828

 

II SKYRIUS
MOKYMOSI FORMOS IR MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-827, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11950

 

4. Mokymosi pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas formos yra šios:

4.1. grupinio mokymosi forma, kai tam tikram laikotarpiui sudarytos mokinių grupės (klasė, jungtinė klasė, profesinio mokymo grupė, pogrupis, laikinoji grupė, specialioji medicininė fizinio pajėgumo grupė ar kita) (toliau – klasė, grupė) mokosi mokytojų mokomos;

4.2. pavienio mokymosi forma, kai tam tikrą laikotarpį mokinys mokosi individualiai mokomas mokytojo, ar individualiai, periodiškai dalyvaudamas grupinėse ir (ar) individualiose mokytojo konsultacijose.

5. Grupinio mokymosi forma įgyvendinama šiais mokymo proceso organizavimo būdais:

5.1. kasdieniu – mokiniai reguliariai, pagal mokyklos vadovo patvirtintą pamokų tvarkaraštį, lanko mokyklą ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų: pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas; suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas; profesinio mokymo programas ar jų modulius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1128, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16828

 

5.2. neakivaizdiniu – mokiniai reguliariai, mokyklos nustatytu dažnumu, renkasi į mokyklos organizuojamas konsultacijas, nuosekliai mokosi mokomi ir konsultuojami mokytojų pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių) arba mokosi 2–3 dienas per savaitę mokytojų komandos mokomi pagal produktyvaus mokymo programą, atitinkančią pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, arba pagal individualius planus sudarytose klasėse, grupėse mokomi mokytojų pakartotinai mokosi pageidaujamų vidurinio ugdymo programos dalykų;

5.3. nuotoliniu – mokiniai reguliariai, pagal mokyklos vadovo patvirtintą pamokų tvarkaraštį, būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos technologijas, susijungia į klasę, grupę ir nuosekliai mokomi bei konsultuojami mokytojų pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas; suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas; profesinio mokymo programų ar jų modulių teorinio mokymo dalį ir (ar) praktinio mokymo dalį, kurią galima įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1128, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16828

 

6. Pavienio mokymosi forma įgyvendinama šiais mokymo proceso organizavimo būdais:

6.1. individualiu – mokinys, individualiai mokomas mokytojo, nuosekliai mokosi specializuoto ugdymo krypties programos kai kurių muzikos, dailės, menų, sporto ir (ar) kitų ugdymo dalykų;

6.2. savarankišku – mokinys savarankiškai mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių), profesinio mokymo programų modulius. Savarankiškai besimokantiems asmenims mokytojai mokykloje teikia grupines ar individualias konsultacijas;

6.3. nuotoliniu – mokiniai, būdami skirtingose vietose ar skirtingose vietose ir laiko zonose, savarankiškai mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių); suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių); profesinio mokymo programų ar jų modulių teorinio mokymo dalį ir (ar) praktinio mokymo dalį, kurią galima įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, konsultuojami mokytojų individualiai ar grupėmis naudojant informacines komunikacijos technologijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1128, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16828

 

6.4. ugdymasis šeimoje – mokinys nuolat individualiai ir nuosekliai mokosi visų dalykų pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas šeimos aplinkoje, mokomas tėvų (globėjų, rūpintojų) ir (ar) samdomo mokytojo (-ų) ir konsultuojamas mokyklos, su kuria sudaryta mokymo sutartis, mokytojo (-ų).

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-827, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11950

 

III SKYRIUS
MOKYMO ORGANIZAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-827, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11950

 

7. Mokiniai gali mokytis grupinio ar (ir) pavienio mokymosi formomis, taip pat gali būti mokomi vienu ar keliais mokymo proceso organizavimo būdais.

8. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai taikomi atsižvelgiant į mokyklos paskirtį, mokinio vienu metu lankomų mokyklų skaičių – pagal tą pačią formaliojo švietimo programą mokosi vienoje ar keliose mokyklose; mokinio mokymąsi vienu metu mokykloje ir darbo vietoje, pas kitą švietimo teikėją pagal tą pačią formaliojo švietimo programą.

9. Kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu mokomi:

9.1. pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas 7(6)–18 metų (iki 21 metų – turintys specialiųjų ugdymosi poreikių) mokiniai. Dalį bendruosiuose ugdymo planuose, tvirtinamuose švietimo, mokslo ir sporto ministro, nustatyto laiko mokiniai pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas gali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupinio mokymosi forma);

9.2. pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas: suaugę asmenys, siekiantys įgyti aukštesnio lygmens išsilavinimą (nebaigę pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos); turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir siekiantys likviduoti dalyko (-ų) įsiskolinimus; turintys pradinį išsilavinimą ir pageidaujantys geriau pasirengti toliau mokytis; turintys pagrindinį išsilavinimą ir pageidaujantys geriau pasirengti toliau mokytis; turintys vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantys mokytis dalykų, kurių nesimokė; mokęsi pagal tarptautinio bakalaureato programą ir negavę diplomo; 16–17 metų dirbantys jaunuoliai; nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose; nepilnamečiai, auginantys savo vaikus. Dalį bendruosiuose ugdymo planuose, tvirtinamuose švietimo, mokslo ir sporto ministro, nustatyto laiko mokiniai pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas gali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupinio mokymosi forma);

9.3. pagal profesinio mokymo programą mokiniai nuo 14 metų. Profesinio mokymo programų ar jų modulių teorinės mokymo dalies ir (ar) praktinio mokymo dalies, kurią galima įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, dalį, nustatytą bendruosiuose profesinio mokymo planuose, tvirtinamuose švietimo, mokslo ir sporto ministro, gali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupinio mokymosi forma).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1128, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16828

 

10. Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu mokomi:

10.1. pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių): suaugę asmenys, siekiantys įgyti aukštesnio lygmens išsilavinimą (nebaigę pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos); turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir siekiantys likviduoti dalyko (-ų) įsiskolinimus; turintys pagrindinį išsilavinimą ir pageidaujantys geriau pasirengti toliau mokytis; mokęsi pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą ir negavę diplomo; 16–17 metų dirbantys jaunuoliai; nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose; nepilnamečiai, auginantys savo vaikus;

10.2. pagal produktyvaus mokymo programą 15–17 metų jaunuoliai, turintys mokymosi sunkumų arba grįžusieji į švietimo sistemą po to, kai buvo iš jos iškritę, norintys socializuotis, pritapti švietimo sistemoje per pasirinktą ir asmeniškai patrauklią darbo veiklą;

10.3. pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą pakartotinai pageidaujamų dalykų asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą.

11. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupinio mokymosi forma) mokomi:

11.1. 11–18 metų (iki 21 metų – turintys specialiųjų ugdymosi poreikių) mokiniai, negalintys mokytis kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1128, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16828

11.1.1. besigydantys medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje medicinos pagalbą, ar namie, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės gydytojų konsultacinė komisija yra paskyrusi mokymą namie;

11.1.2. turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, pagal pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendaciją, ne ilgiau kaip vienus mokslo metus;

11.1.3. dalyvaujantys didelio meistriškumo sportininkų rengimo, tarptautinių dalykinių olimpiadų pasirengimo, tarptautinėje mokinių mobilumo (judumo) ar mainų programose;

11.1.4. nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose, nepilnamečiai, auginantys savo vaikus;

11.2. 7–18 metų (iki 21 metų – turintys specialiųjų ugdymosi poreikių) mokiniai pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas: laikinai išvykę į užsienį; nepilnamečiai mokiniai, gyvenantys šalies teritorijoje, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia informaciją iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisei į mokslą užtikrinti, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos; taip pat mokomi mokiniai pagal bendrojo ugdymo programas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.). Esant ypatingoms aplinkybėms sprendimą mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu priima mokyklos vadovas, jeigu sprendimas mokyti šiuo būdu nepriimtas valstybės ar savivaldybės lygiu. Mokyklos vadovas apie sprendimą mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių susirinkimą (savininką) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos). Esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, sprendimą mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu priima mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių susirinkimu (savininku) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-827, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11950

Nr. V-1128, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16828

 

11.3. mokiniai, mokomi kasdieniu būdu pagal vidurinio ugdymo programą, atitinkamo dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, jei nesusidaro laikinoji grupė;

11.4. mokiniai, negalintys mokytis kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pagal profesinio mokymo programos ar jos modulio teorinio mokymo dalį ir (ar) praktinio mokymo dalį, kurią galima vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: dėl ligos, nėštumo ir gimdymo atostogų; vaiko auginimo, kitų šeiminių įsipareigojimų ar darbo; dalyvavimo didelio meistriškumo sportininkų rengimo programoje; mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, pagal pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendaciją, ne ilgiau kaip vienus mokslo metus; taip pat, esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms profesinio mokymo įstaigoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), mokomi mokiniai pagal profesinio mokymo programos ar jos modulio teorinio mokymo dalį ir (ar) praktinio mokymo dalį, kurią galima įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Esant ypatingoms aplinkybėms sprendimą mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu priima profesinio mokymo įstaigos vadovas, jeigu sprendimas mokyti šiuo būdu nepriimtas valstybės ar savivaldybės lygiu. Profesinio mokymo įstaigos vadovas apie sprendimą mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių susirinkimą (savininką) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos). Esant aplinkybėms profesinio mokymo įstaigoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu mokykloje, sprendimą mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu priima profesinio mokymo įstaigos vadovas, suderinęs su profesinio mokymo įstaigos taryba (savivaldos institucija) ir su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), dalyvių susirinkimu (savininku) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1128, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16828

 

11.5. suaugę asmenys, negalintys nuosekliai mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas kasdieniu ar neakivaizdiniu būdais;

11.6. laikinai ir nuolat užsienyje gyvenantys asmenys, pageidaujantys mokytis pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programas.

12. Individualiu mokymo proceso organizavimo būdu mokomi specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių gabumų turintys mokiniai specializuoto ugdymo krypties programos kai kurių muzikos, dailės, menų, sporto ir (ar) kitų ugdymo dalykų.

13. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu mokomi:

13.1. pagal pradinio ugdymo programą 7(6)–10 metų besigydantys mokiniai: medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, jeigu nesusidaro klasė; stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje medicinos pagalbą, jei jiems taikomas lovos režimas arba jei nesusidaro klasė; namie, jei dėl ligos ar patologinės būklės gydytojų konsultacinė komisija skiria mokymą namie;

13.2. pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokantys 11–18 metų (iki 21 metų – turintys specialiųjų ugdymosi poreikių) mokiniai, dėl 13.1 punkte nurodytų priežasčių negalintys mokytis kasdieniu būdu ar nuotoliniu būdu (grupinio ir pavienio mokymosi formomis);

13.3. mokiniai, besimokantys pagal vidurinio ugdymo programą kasdieniu būdu atitinkamo dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, jei nesusidaro laikinoji grupė;

13.4. pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programos teorijos mokymo dalį besimokantys mokiniai, kuriems dėl laikinai atimtos ar apribotos laisvės draudžiama mokytis klasėje, grupėje ir jeigu neturi galimybių mokytis nuotoliniu būdu (intranetu) grupinio ar pavienio mokymosi formomis;

13.5.  pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą, bet nenorintis kartoti visų tos klasės ugdymo programos dalykų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-827, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11950

 

14. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma) pagal bendrojo ugdymo programas, profesinio mokymo programų modulius mokosi:

14.1. 11 punkte nurodyti asmenys, jei nesusidaro nuotoliniu būdu grupine mokymosi forma besimokančių mokinių klasė, grupė;

14.2. asmenys, kuriems dėl laikinai atimtos ar apribotos laisvės draudžiama mokytis klasėje, grupėje.

14ˡ. Ugdymosi šeimoje proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma) pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas mokosi 7(6)–18 metų mokiniai.

Papildyta punktu:

Nr. V-827, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11950

 

15. Vadovaujantis Aprašu mokymosi forma ir mokymo proceso organizavimo būdas pasirenkamas bendru mokinio, mokinio (išskyrus suaugusįjį) tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos vadovo sutarimu, atsižvelgus į mokinio mokymosi poreikius, specialiuosius ugdymosi poreikius ir mokyklos galimybes organizuoti mokymo procesą atitinkamu būdu, ir visa tai įteisinama mokymo sutartyje. Nesant galimybės mokyti pageidaujamu mokymo proceso organizavimo būdu, mokiniui padedama susirasti kitą mokyklą, užtikrinančią tokį būdą.

16. Mokyti kiekvienu mokymo proceso organizavimo būdu, išskyrus individualų, savarankišką, nuotolinį (pavienio mokymosi forma) ir ugdymosi šeimoje (pavienio mokymosi forma), sudaromos atskiros klasės ir grupės.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-827, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11950

 

17. Mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, profesinio mokymo programomis, bendraisiais profesinio mokymo planais.

18. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma dienynuose (elektroniniuose dienynuose). Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma pagal prisijungimo prie virtualios mokymo aplinkos, elektroninio pašto ar internetinės telefonijos programų duomenis ir fiksuojama elektroniniame dienyne.

19. Mokykla, organizuojanti mokymą nuotoliniu būdu, turi užtikrinti nuotolinio mokymo aplinkos saugumą, prieigą prie nuotolinio mokymo aplinkos, apskaityti mokymo(si) laiką nuotolinio mokymo aplinkoje, užtikrinti vertinimo procedūrų laikymąsi ir vertinimo informacijos apsaugą.

20. Laikinai išvykęs į užsienį mokinys, gali mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuotoliniu būdu, jei jo, neturinčio 14 metų, vardu tėvai (globėjai) ar pats mokinys nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (rūpintojų) sutikimą, deklaravę raštu, kad nesimoko pagal bendrojo ugdymo programas toje šalyje, kurioje gyvena.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1128, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16828

 

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-827, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11950

 

21. Mokykloje taikomos mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai nustatomi mokyklos nuostatuose (įstatuose), atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikių įvairovės tenkinimą, mokyklos grupę, tipą, paskirtį, mokyklos turimus mokymo(si) išteklius, mokymo lėšas, mokytojų pasirengimą. Mokykla, kurios nuostatuose (įstatuose) neįteisintas nuotolinis mokymo proceso organizavimo būdas, mokykloje besimokančių mokinių mokymą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu gali vykdyti tik esant ypatingoms aplinkybėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1128, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16828

 

22. Mokiniui mokymo valandų skaičių per savaitę klasėje, grupėje, grupinėms ir individualioms konsultacijoms nustato bendrieji ugdymo planai ir bendrieji profesinio mokymo planai. Mokymo lėšos skiriamos pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl  Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, už mokytojų, pakartotinai juos mokančių pageidaujamų vidurinio ugdymo programos dalykų, darbą sumoka savo lėšomis. Mokytojų darbo apmokėjimas apskaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka. Atlyginimo už mokymąsi mokėjimo tvarka įforminama mokymo sutartyje. Mokyklos gautos įmokos laikomos pajamomis, gautomis už teikiamas paslaugas, ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-827, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11950

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-827, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11950

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1101, 2015-10-28, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17035

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-827, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11950

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir Mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1128, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16828

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir Mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo