Suvestinė redakcija nuo 2016-01-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 72-3776, i. k. 112110MISAK00B1-489

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL MĖGINIŲ PAĖMIMO TIRTI AKTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 22 d. Nr. B1-489

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324) 14 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos standartu LST EN ISO/IEC 17020:2005 „Bendrieji įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijai“ ir siekdamas užtikrinti vienodą dokumentų pildymo, atliekant valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę, tvarką:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Maisto / pašarų mėginių paėmimo tirti akto formą;

1.2. Medžiagų ir gaminių, besiliečiančių su maistu, mėginių paėmimo tirti akto formą;

1.3. Mėginių paėmimo medžiagų liekanoms tirti akto formą;

1.4. Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto formą;

1.5. Mėginių paėmimo užkrečiamosioms spongiforminėms encefalopatijoms tirti akto formą;

1.6. Patologinės medžiagos mėginio paėmimo užkrečiamosioms spongiforminėms encefalopatijoms tirti akto formą;

1.7. Mėginių paėmimo trichinelių lervoms nustatyti akto formą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2009 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. B1-296 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 84-3568);

2.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. B1-411 „Dėl mėginių užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimams įforminimo ir jų apskaitos“ (Žin., 2006, Nr. 75-2904).

3. P a v e d u:

3.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus pasienio veterinarijos postams (poskyriams);

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                       Vidmantas Paulauskas

 

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro

tarnybos 2012-06-11 raštu Nr. (6.20) V4-530


 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-649 redakcija)

 

______________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

MAISTO / PAŠARO VALSTYBINIO mėginio PAĖMIMO TIRTI AKTAS

 

___________________________

(data)

Nr. _________

______________

(vieta)

 

I. Mėginio paėmimo vieta ir tikslas

Mėginys paimtas: □______________________ pasienio veterinarijos poste □ Ūkyje □ Gamybos įmonėje □ Skerdykloje

□ Viešojo maitinimo subjekte □ Vandens tiekimo subjekte □ Didmeninės prekybos subjekte □ Mažmeninės prekybos subjekte □ Sandėlyje □ Kita (nurodyti):________________

Mėginio savininko pavadinimas

(asmens pavadinimas / vardas, pavardė):

 

Juridinio asmens kodas, asmens adresas:

 

Telefono Nr.:

Fakso Nr.:

El. paštas:

□ Maisto mėginys

Valstybinės programos priedo, kuriame nurodytas šio mėginio ėmimo planas,

Nr. _______

□ planinis

□ neplaninis

 

□ dėl skundo nagrinėjimo

□ dėl protrūkio tyrimo

□ dėl skubaus pranešimo

□ kita ______________

□ Pašaro mėginys

□ Importuojamo maisto mėginys

□ Importuojamo pašaro mėginys

□ Augalinio maisto produktų taršos stebėsenos mėginys

□ Pašaro stebėsenos mėginys

□ Kitas valstybinis mėginys (nurodyti):

 

□ Cheminiai tyrimai  □ Mikrobiologiniai tyrimai   □ Jusliniai tyrimai    □ Radiologiniai tyrimai    □ Molekuliniai tyrimai                     □ GMO tyrimai         □ Parazitologiniai tyrimai     □ Kita (nurodyti):

Nustatomo (-ų) rodiklio (-ių) pavadinimas (-ai):

 

II. Informacija apie mėginį

□ Maistas *Nr.:______

□ Pašarai **Nr.:______

□ Aplinkos mėginys***

□ Žaliava

□ Pusgaminis

□ Gaminys

□ Kita (nurodyti):__________

Mėginio aprašymas (pavadinimas, apibūdinimas, pavidalas, apdorojimo būdas ir kt.):

 

 

Mėginį sudarančių tiriamųjų vienetų skaičius:

Kiekvieno mėginį sudarančio tiriamojo vieneto kiekis (kg, l, vnt., cm2):

 

Mėginio plombos Nr.:

Kiekvieno mėginį sudarančio tiriamojo vieneto (-ų) individualios (-ių) pakuotės (-ių) Nr.:

Paėmimo laikas (data, valanda):

Atsarginis mėginys:

□ paimtas

□ nepaimtas (mėginio savininko parašas) ___________________

Mėginio paėmimą reglamentuojantis teisės aktas ar standartas:

 

Mėginio paėmimui naudota įranga:

 

III. Kita informacija

Pagaminimo / skerdimo data:

Papildoma informacija, pastabos:

Tinkamumo vartoti terminas:

Kilmės šalis:

Gamintojas:

Partijos Nr.:

Partijos / siuntos dydis (kg, l, vnt.):

Siuntai suteiktas registracijos Nr.:

Pakuotės tipas:

Aplinkos temperatūra (ºC) mėginio paėmimo metu:

Siunčiamas tirti į (laboratorijos pavadinimas, adresas):

Tyrimus apmoka:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

mėginio savininkas

□ kita (nurodyti pastabose)

Tyrimo (-ų) protokolą (-us) perduoti:

asmeniškai

paštu

elektroninėmis priemonėmis (nurodyti****):

 

Iš viso šio akto priedo lapų: _______________

 

 

 

 

2-2

 

________________________________________________________      ___________________       __________________________________________

(mėginį paėmusio asmens pareigos)                                   (parašas)                               (vardas, pavardė, telefono Nr.)

__________________________________________________________    __________________       __________________________________________

(mėginį paėmusio asmens pareigos)                                    (parašas)                               (vardas, pavardė, telefono Nr.)

__________________________________________________________     ________________          __________________________________________

(mėginio savininkas)                                                 (parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

 

 

Pildo laboratorija

Mėginio priėmimo data, laikas:

Mėginio tinkamumo tyrimams įvertinimas:

□ tinkamas

□ netinkamas (Neatitikties akto Nr. ______)

Mėginį sudarančių tiriamųjų vienetų skaičius ir kiekis

(kg, l, vnt.) priėmimo metu:

Aplinkos temperatūra (ºC) mėginio priėmimo metu:

Mėginio registracijos Nr.:

 

Mėginį priėmė: ___________________________          ____________       ____________________

(pareigos)                                (parašas)                (vardas, pavardė)

 

 

Pastaba. Šis aktas sudaromas trimis egzemplioriais, iš kurių pirmas duodamas mėginį paėmusiam asmeniui, antras – mėginio savininkui, trečias – laboratorijai.

* − Paėmus maisto mėginį, nurodomas maisto grupės numeris:

1. Grūdai ir grūdų produktai;

2. Daržovės;

3. Vaisiai;

4. Grybai;

5. Riešutai ir aliejinių augalų sėklos;

6. Vaisių produktai;

7. Daržovių produktai;

8. Mėsa ir mėsos produktai (įskaitant valgomuosius subproduktus);

9. Žuvininkystės produktai;

10. Pienas ir pieno gaminiai;

11. Kiaušiniai ir kiaušinių gaminiai;

12. Medus;

13. Cukrus ir konditerijos gaminiai;

14. Gyvūniniai ir augaliniai riebalai, aliejus;

15. Sultys (išskyrus nektarus);

16. Nealkoholiniai gėrimai (įskaitant nektarus);

17. Alkoholiniai gėrimai;

18. Viešai tiekiamas vanduo;

19. Šulinių ir gręžinių vanduo;

20. Prieskoninės žolės, prieskoniai ir pagardai;

21. Specialusis maistas, skirtas vartoti kūdikiams ir mažiems vaikams iki 3 metų, ir kitas specialusis maistas, kuriam taikoma Lietuvos higienos norma HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“ patvirtinimo“;

22. Patiekalai;

23. Maisto papildai;

24. Maisto priedai ir jų mišiniai;

25. Maisto kvapiosios medžiagos ir jų mišiniai;

26. Maisto fermentai ir jų mišiniai (įskaitant raugus);

27. Kita.

 

** − Paėmus pašaro mėginį, nurodomas pašaro grupės numeris:

1. Pašarinė žaliava;

2. Kombinuotasis pašaras;

3. Premiksas;

4. Pašaro priedas.

 

*** − Paėmus aplinkos mėginį, pildomas šio akto priedas.

**** – El. paštu, faksu, per kontaktinį centrą, Integraliąją maisto ir veterinarijos informacinę sistemą (IMVIS) ir kt.

______________


__________________ maisto / pašaro

(data)

valstybinio mėginio paėmimo

tirti akto Nr. _________________

priedas

 

INFORMACIJA APIE APLINKOS MĖGINĮ

 

 

Eil. Nr.

Kiekvieno aplinkos mėginį sudarančio

tiriamojo vieneto paėmimo vieta

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

Formos pakeitimai:

Nr. B1-649, 2015-06-29, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11060

 

 


 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-649 redakcija)

 

 

 

______________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SU MAISTU BESILIEČIANČIŲ GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ VALSTYBINIO mėginio PAĖMIMO TIRTI AKTAS

___________________________

(data)

Nr. _________

___________________________

(vieta)

I. Mėginio paėmimo vieta ir tikslas

Mėginio paėmimo vieta: □_________________________pasienio veterinarijos postas  □ Gamintojas  □ Viešojo maitinimo subjektas  □ Geriamojo vandens tiekėjas / vartotojas □ Didmeninės prekybos subjektas  □ Mažmeninės prekybos subjektas 

□ Sandėlys  □ Kita (nurodyti):________________________________

Adresas:

Mėginio savininko pavadinimas / vardas, pavardė, juridinio asmens kodas, adresas:

 

Telefono Nr.:

Fakso Nr.:

El. paštas:

□ Importo / įvežimo mėginys

□ planinis       □ neplaninis:

□ dėl skundo nagrinėjimo

□ dėl skubaus pranešimo

□ kita_______________

□ Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų mėginys

□ Kita (nurodyti):

Tiriamo (-ų) rodiklio (-ių) pavadinimas (-ai):

 

Mėginio aprašymas (pavadinimas, apibūdinimas, tipas, tūris ir kt.):

 

Mėginio kiekis, plotas ir kt. (vnt., m2, g):

 

Mėginio plombos Nr.:

 

Paėmimo laikas (data, valanda):

Atsarginis mėginys: □ paimtas      

□ nepaimtas (mėginio savininko parašas)________

 

Mėginio paėmimą reglamentuojantis teisės aktas ar standartas:

 

Mėginio paėmimui naudota įranga:

 

II. Informacija apie su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas

Su maistu besiliečiantis gaminys (toliau – gaminys):

Papildoma informacija, pastabos:

Maisto produktas:

Gaminio naudojimo temperatūra (ºC):

Gaminio sąlyčio su maistu trukmė konkrečioje temperatūroje:

Gaminio kilmės šalis:

Gaminio galiojimo terminas (mėn.):

Gaminio gamintojas:

Partijos Nr.:

Partijos / siuntos dydis (kg, vnt.):

Aplinkos temperatūra (ºC) mėginio paėmimo metu:

Siunčiama tirti į (laboratorijos pavadinimas, adresas):

Tyrimus apmoka:

□ Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

□ mėginio savininkas

□ Kita (nurodyti pastabose)

Tyrimo (-ų) protokolą (-us) perduoti:

□ asmeniškai

□ paštu

□ elektroninėmis priemonėmis (nurodyti *):

 

Iš viso šio akto priedų puslapių_________

 

________________________________________________________      __________________       __________________________________________

(Mėginį paėmusio asmens pareigos)                                                  (parašas)                               (vardas, pavardė, telefono Nr.)

________________________________________________________      __________________       __________________________________________

(Mėginį paėmusio asmens pareigos)                                                  (parašas)                               (vardas, pavardė, telefono Nr.)

________________________________________________________      __________________       __________________________________________

(Mėginio savininko ar jo įgalioto asmens pareigos)                          (parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

 

 

Pildo laboratorija

Mėginio priėmimo data, laikas:

Mėginio tinkamumo tirti įvertinimas:

€ tinkamas

€ netinkamas (priežastis):

Mėginio kiekis, plotas ir kt. priėmimo metu (vnt.,  m2, g):

Aplinkos temperatūra (ºC) priėmimo metu:

Mėginio registracijos Nr.:

Mėginį priėmė: ________________          ____________     ________________________

(Pareigos)                           (parašas)                (vardas, pavardė)     

 

 

Pastaba. Šis aktas sudaromas trimis egzemplioriais, iš kurių pirmas duodamas mėginį paėmusiam asmeniui, antras – mėginio savininkui, trečias – laboratorijai.

 

* –  El. paštu, faksu, per kontaktinį centrą, Integraliąją maisto ir veterinarijos informacinę sistemą (IMVIS) ir kt.

 

_________________

Formos pakeitimai:

Nr. B1-649, 2015-06-29, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11060

 


 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-649 redakcija)

 

_______________________________________________________

(dokumento sudarytojo  pavadinimas)

mėginių PAĖMIMO Medžiagų liekanOMS TIRTI AKTAS

 

___________________________ Nr. _________

(data)

_______________________

(vieta)

 

I. Mėginio paėmimo vieta ir tikslas

Mėginio paėmimo vieta:Ūkis     Skerdykla Kita (nurodyti):

Mėginio savininko pavadinimas / vardas, pavardė, juridinio asmens kodas, adresas:..................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Telefono Nr.:

Fakso Nr.:

El. paštas:

 Tikslinis mėginys Įtarimo mėginys (nurodyti priežastį):

 Cheminiai tyrimai                                                                     Radiologiniai tyrimai

Medžiagų grupė:

Tyrimų kodas (nurodyti):

A1 Stilbenai

 A2 Tireostatikai

 A3 Steroidai (nurodyti):

A4 Rezorcininės rūgšties laktonai

 A5 Beta agonistai

 A6 Medžiagos, įrašytos į reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 2 lentelę (nurodyti):

B1 Antibakterinės medžiagos, tiriamos plataus spektro apžvalginiu metodu

 Chinolonai

Kitos B1 grupės medžiagos (nurodyti):

Tetraciklinai

B2a Antihelmintikai (nurodyti):

 B2b Kokcidiostatikai (nurodyti):

B2c Karbamatai ir piretroidai (nurodyti):

 B2d Trankviliantai

 B2e NVNU

Kitos B2 grupės medžiagos (nurodyti)

B3a Dioksinai, furanai ir dioksinų tipo PCB

B3a Organiniai chloro pesticidai ir PCB

B3b Organiniai fosforo junginiai

B3c Sunkieji metalai

 B3d  Mikotoksinai (nurodyti):

 B3e Dažai

B3f Radionuklidai (nurodyti):

 Kitos B3 grupės medžiagos (nurodyti):

II. Informacija apie mėginį

Mėginio pavadinimas: raumuo    kepenys   inkstas  riebalai   kraujas   šlapimas   žalias pienas kiaušiniai  žuvis  medus vanduo  pašarai       kita:

Mėginių skaičius (vnt.):

Atskiro mėginio kiekis (kg, l, vnt.):

Mėginio plombos Nr.:

Individualios pakuotės Nr.:

Paėmimo laikas (data, valanda):

Atsarginis mėginys:   paimtas                                 nepaimtas

Mėginio paėmimą reglamentuojantis teisės aktas ar standartas: 

 

Mėginio paėmimui naudota įranga:

 

III. Kita informacija

Produkto pagaminimo data:

Gyvūno rūšis:

Produkto tinkamumo vartoti terminas:

Gyvūno lytis:

Partijos Nr.:

Gyvūno amžius:

Partijos dydis (kg, l, vnt.):

Identifikacijos Nr.:

Pakuotės tipas:

Bandos Nr.:

Produkto aplinkos temperatūra (ºC) mėginio paėmimo metu:

Papildoma informacija, pastabos:

 

Siunčiama tirti į (laboratorijos pavadinimas, adresas):

Tyrimus apmoka:

 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 

 mėginio savininkas

Tyrimo protokolą perduoti:

□ asmeniškai

 paštu

 □ elektroninėmis priemonėmis (nurodyti*):

___________________________________________         ___________________       _____________________________________

(Mėginį paėmusio asmens pareigos)                                (parašas)                                  (vardas, pavardė, telefono  Nr.)

____________________________________________________        __________________       _____________________________________

(Mėginį paėmusio asmens pareigos)                                               (parašas)                           (vardas, pavardė, telefono Nr.)

____________________________________________________       ________________             ____________________________________

(Mėginio savininko ar jo įgalioto asmens pareigos)                   (parašas)                                               (vardas, pavardė)

 

Pildo laboratorija

Mėginio priėmimo data, laikas:

Mėginio tinkamumo tirti įvertinimas:  

tinkamas

netinkamas (priežastis):

Mėginio kiekis (kg, l, vnt.) priėmimo metu:

Mėginio temperatūra (ºC) priėmimo metu:

Mėginio registracijos Nr.:

Mėginį priėmė: ________________          ____________     ____________________

(Pareigos)                      (parašas)                (vardas, pavardė)     

Pastaba. Pildomi 3 akto egzemplioriai: pirmas – mėginį paėmusiam asmeniui, antras – mėginio savininkui, trečias – laboratorijai.

* – El. paštu, faksu, per kontaktinį centrą, Integraliąją maisto ir veterinarijos informacinę sistemą (IMVIS) ir kt.

______________

Formos pakeitimai:

Nr. B1-148, 2013-03-12, Žin., 2013, Nr. 28-1378 (2013-03-16), i. k. 113110MISAK00B1-148

Nr. B1-649, 2015-06-29, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11060

 


 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-649 redakcija)

______________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

MĖGINIŲ PAĖMIMO GYVŪNŲ LIGOMS TIRTI AKTAS

 

______________________

(data)

Nr. _________

______________________

(vieta)

 

I. Duomenys apie mėginio (-ių) savininką

II. Duomenys apie mėginį (-ius) paėmusį asmenį

Vardas, pavardė / įmonės pavadinimas, adresas:

 

Vardas, pavardė, pareigos, adresas:

 

Juridinio asmens kodas:

 

Juridinio asmens kodas:

 

Telefono Nr.:

 

Telefono Nr.:

 

Fakso Nr.:

 

Fakso Nr.:

 

El. paštas:

 

El. paštas:

 

Siunčiama tirti į (laboratorijos pavadinimas, adresas):

Tyrimus apmoka: □ Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba    □ mėginio savininkas   □

III. Duomenys apie mėginį (-ius)

Gyvūno bandos, pulko kodas ar Nr. / veterinarinio patvirtinimo ar registracijos Nr.:

 

Mėginio (-ių) pavadinimas:

Tyrimo (-ų) paskirtis:

□ gaišena

□ kraujas

□ išmatos

□ gleivės

□ serumas

□ pienas

□ širdis

□ plaučiai

□ inkstas

□ blužnis

□ galva

□ žarnos

□ kepenys

□ tonzilės

□ limfmazgiai

□ smegenys

□ tepinėlis

□ ...................

□ įtariant ligą

□ diagnozei patvirtinti

□ kontroliniam tyrimui

□ pakartotiniam tyrimui

□ stebėsenos programa

□......................................

□ importuojant iš ……....…….................

□ eksportuojant į ….......…….............….

□.................................

Mėginio (-ių) konservavimo / įpakavimo būdas:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mėginio (-ių) paėmimo data, laikas:

.................................................................

Mėginių skaičius: ....................................

Gyvūnų skaičius bandoje: .......................

Atlikti tyrimus:

□ bakteriologinius ……………………………………………..........……....……...

□ serologinius ………………………………………………………….....................

□ pat. anatominius …………………………………………………...........................

□ virusologinius …………………………………………………….……..........…...

□ parazitologinius ………………………………………………………............…...

□ molekulinius …………………………………………………………...........…….

□ histologinius……………………………………………………..................…….

□ …………………………………………………………………...............………

PILDO LABORATORIJA

 

Mėginio (-ių) kodas: ..............................

Priėmimo data: ........................................

Laikas: ...................................................

Tyrimo (-ų) atsakymo data:

.................................................................

Mėginį (-ius) priėmė: ......................................

.................................................................

(Pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Gyvūnų vakcinavimai, jų datos ir vakcinų rūšys: ....................................................................................................................................

Anamnezė ir klinikiniai požymiai:………………………………………………………………………………........…………..…....

Patologiniai pakitimai:………………………………………………………………………………………..………….........………

□ Negydytas

□ Gydytas (naudoti veterinariniai vaistai, data): ……………………………………………..….................................……………

IV. Duomenys apie gyvūną (-us)

Eil. Nr.

Gyvūno rūšis

Gyvūno identifikavimo Nr.

Lytis

Amžius

Veislė / spalva

PILDO LABORATORIJA

(jei reikalinga)

Tyrimo (-ų) rezultatai

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mėginį (-ius) paėmusio asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė, data

 

Už mėginio (-ių) tyrimą (-us) atsakingo asmens pareigos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

 

Aktą perduoti: □ asmeniškai □ paštu  □  elektroninėmis priemonėmis (nurodyti*):

 

Pastaba. Pildomi 3 akto egzemplioriai: pirmas – mėginį paėmusiam asmeniui, antras – mėginio savininkui, trečias – laboratorijai.

* – El. paštu, faksu, per kontaktinį centrą, Integraliąją maisto ir veterinarijos informacinę sistemą (IMVIS) ir kt.

 

___________________

Formos pakeitimai:

Nr. B1-649, 2015-06-29, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11060

 

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2016 m. sausio 21 d.

įsakymo Nr. B1- 40  redakcija)

 

 

_________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

MĖGINIO (-IŲ) PAĖMIMO UŽKREČIAMOSIOMS SPONGIFORMINĖMS ENCEFALOPATIJOMS TIRTI AKTAS

 

_______________ Nr. ___________

(data)

__________________

(vieta)

 

I. Pildo mėginį (-ius) skerdykloje arba gyvulių laikymo vietoje paėmęs veterinarijos gydytojas

Mėginio (-ių) paėmimo vieta (nurodyti skerdykla ar laikymo vieta) ir adresas, telefonas, el. paštas: _____________________________________________________

Veterinarijos gydytojo vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. paštas: ______________________________________________________________________________________

Mėginio (-ių) paėmimo data ir laikas: _________ m. ______________ ____ d., ___________ val.

Mėginys (-iai) siunčiami į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (toliau – NMVRVI), J. Kairiūkščio g. 10, LT-08409 Vilnius, tel. (8 5) 278 0475, faks. (8 5) 278 0471

Tyrimus apmoka:  – mėginio savininkas;  – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;  – skerdykla

II. Pildo NMVRVI darbuotojas

Mėginio (-ių) priėmimo data ir laikas: _______ m. ______________ ______ d., ____________ val.

Mėginį (-ius) priėmusio NMVRVI darbuotojo pareigos, vardas, pavardė: ___________________________________________________________________________________

Mėginio (-ių) ištyrimo data ir laikas: _________ m. _____________ ______ d., ____________ val. 

III. Mėginio (-ių) duomenys ir tyrimo rezultatai

 

Unika

lus mėgi

nio Nr.1

Gyvulio laikytojo vardas, pavardė / įmonės pavadinimas2

Gyvulių laikymo vietos adresas3

Bandos kodas4

Gyvulio ženklinimo Nr.5

Lytis6

Veislė7

Gyvulio amžius (mėn.) 8

Grupė9

Skerdimo produktų atpažinimo Nr.10

Tyrimų metodai ir rezultatai11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Pastabos:

1. Lentelės 1–10 skiltis pildo veterinarijos gydytojas, 11 skiltį – už mėginio (-ių) tyrimą (-us) atsakingas asmuo.

2. Pildomi 3 šio akto egzemplioriai, iš kurių pirmas duodamas  mėginį (-ius) paėmusiam asmeniui, antras – mėginio savininkui, trečias – NMVRVI.

 

Veterinarijos gydytojas 

A. V.

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

Už mėginio (-ių) tyrimą (-us) atsakingas asmuo

A. V.

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

1 Unikalus mėginio numeris, pagal kurį nustatomas konkretus gyvulys.

2 Gyvulio laikytojas, nurodytas gyvulio pase arba Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB).

3 Adresas, nurodytas gyvulio pase arba CDB.

4 Kodas, nurodytas gyvulio pase arba CDB.

5 Ausies įsago numeris.

6 Lytis pagal klasifikatoriaus kodą: galvijų: 1 – buliukas, 2 – telyčaitė, 4 – karvė; avių ir ožkų: 1 – vyriška, 2 – moteriška, 4 – ėriavedė / ožkavedė.

7 Veislė pagal klasifikatoriaus kodą.

8 Gyvulių amžius nurodomas mėnesiais.

9 Grupė:

2. Visi vyresni kaip 48 mėnesių amžiaus galvijai, priverstinai paskersti laikymo vietoje, kaip nustatyta Gyvūnų priverstinio skerdimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. B1-453 „Dėl gyvūnų priverstinio skerdimo“;

3. Visi vyresni kaip 48 mėnesių amžiaus galvijai, kuriems prieš skerdimą pasireiškė fiziologiniai ar funkciniai sutrikimai ar klinikiniai ligų, galinčių kelti pavojų žmonių ar gyvūnų sveikatai, požymiai, kaip nustatyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 75), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/2285 (OL 2015 L 323, p. 2), I priedo I skirsnio II skyriaus B dalies 2 punkte.

10 Unikalus skerdenos ar skerdimo produktų numeris.

11 Tyrimų metodai ir rezultatai: IF – imunofermentinis tyrimo metodas; HP – histopatologinis tyrimo metodas; IHC – imunohistocheminis tyrimo metodas;  N – neigiamas tyrimo rezultatas; T – teigiamas tyrimo rezultatas; A – abejotinas tyrimo rezultatas; TK – tyrimas kartojamas

Formos pakeitimai:

Nr. B1-40, 2016-01-21, paskelbta TAR 2016-01-22, i. k. 2016-01447

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2012 m. birželio 22 d.

įsakymu Nr. B1-489 

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016  m. sausio 21   d. įsakymo Nr. B1-40        

redakcija)

 

_________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PATOLOGINĖS MEDŽIAGOS MĖGINIO PAĖMIMO

UŽKREČIAMOSIOMS SPONGIFORMINĖMS ENCEFALOPATIJOMS TIRTI AKTAS

 

_______________ Nr. ___________

(data)

________________________

(vieta)

 

I. INFORMACIJA APIE MĖGINĮ

 

Pildo veterinarijos gydytojas

1.

Gyvulio laikytojo vardas, pavardė / įmonės pavadinimas, adresas

2.

Bandos kodas

3.

Mėginio paėmimo data ir laikas

____ m. ______________  ____ d., ___ val.

4.

Mėginį paėmusio veterinarijos gydytojo vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. paštas

5. Duomenys apie gyvulį:

5.1.

rūšis

5.2.

veislė

5.3.

lytis

5.4.

amžius (mėnesiais)

5.5.

ženklinimo numeris

5.6.

grupė* (nurodyti numerį)

6.

Klinikinė diagnozė

7.

Patologinė anatominė diagnozė

8.

Paimta patologinė medžiaga

9.

Mėginio išsiuntimo tyrimui data ir laikas

____ m. ________________  ____ d., ___ val.

10.

Mėginio įforminimas

fiksacija

pakuotė

ženklinimas

 

Veterinarijos gydytojas 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

Informacija teisinga:

Valstybinis veterinarijos gydytojas

A.V.

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

II. MĖGINIO PRIĖMIMAS IR TYRIMO REZULTATAI

 

Pildo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – NMVRVI) darbuotojas

1.

Mėginio priėmimo data ir laikas

____ m. ____________ ____ d., ___ val.

2.

Mėginio tinkamumas tyrimui

3.

Mėginio tyrimo pradžia

____ m. ____________ ____ d., ___ val. Tyrimo Nr. ___

4.

Mėginio tyrimo pabaiga

____ m. ____________ ____ d., ___ val.

5.

Tiriama dėl

galvijų spongiforminės encefalopatijos 

skrepio liga 

kitos užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos 

6.

Tyrimo atlikimo metodai ir rezultatai**:

teigiamas

neigiamas

abejotinas

6.1.

tyrimo metodas***

6.2.

patvirtinamasis tyrimo metodas***

7.

Galutinė diagnozė

8.

Pranešimo apie tyrimo rezultatus

išsiuntimo data ir laikas

____ m. _______________ ____ d., ___ val.

 

Pastaba. Pildomi 3 akto egzemplioriai, iš kurių pirmas duodamas mėginį paėmusiam asmeniui, antras – mėginio savininkui, trečias – NMVRVI.

 

(Už mėginio tyrimą atsakingo asmens pareigos)             A.V.

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

* Grupė:

1. Visi galimai galvijų spongiformine encefalopatija užsikrėtę nugaišę ar nužudyti galvijai;

4. Visi vyresni kaip 48 mėnesių amžiaus laikymo vietoje ar transportuojant nugaišę ar nužudyti galvijai. Šiai grupei nepriskiriami galvijai, paskersti maistui ir nužudyti likviduojant kitas nei GSE gyvūnų užkrečiamąsias ligas;

5. Visos vyresnės kaip 18 mėnesių amžiaus nugaišusios ar nužudytos avys, kurioms įtariama skrepio liga;

6. Visos vyresnės kaip 18 mėnesių amžiaus nugaišusios ar nužudytos ožkos, kurioms įtariama skrepio liga;

7. Visos vyresnės kaip 18 mėnesių amžiaus nugaišusios arba nužudytos avys. Šiai grupei nepriskiriamos 5 grupėje nurodytos avys, taip pat maistui paskerstos ir nužudytos likviduojant kitas nei skrepio liga gyvūnų užkrečiamąsias ligas avys;

8. Visos vyresnės kaip 18 mėnesių amžiaus nugaišusios arba nužudytos ožkos. Šiai grupei nepriskiriamos 6 grupėje nurodytos ožkos, taip pat maistui paskerstos ir nužudytos likviduojant kitas nei skrepio liga gyvūnų užkrečiamąsias ligas ožkos.

** Tyrimų rezultatai: N – neigiamas tyrimo rezultatas; T – teigiamas tyrimo rezultatas; A – abejotinas tyrimo rezultatas; TK –  tyrimas kartojamas.

*** Tyrimų metodai: IF – imunofermentinis tyrimo metodas; HP – histopatologinis tyrimo metodas; IHC – imunohistocheminis tyrimo metodas  

Formos pakeitimai:

Nr. B1-40, 2016-01-21, paskelbta TAR 2016-01-22, i. k. 2016-01447

 

 


 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-649 redakcija)

______________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

MĖGINIO PAĖMIMO TRICHINELIŲ LERVOMS NUSTATYTI

AKTAS

________________Nr. ___________

(data)

___________________________

(vieta)

I. Informacija apie mėginį ir jo pristatymą tyrimui

Duomenys apie mėginio savininką:

…………………………………………………………..................................

(pavadinimas, kodas / vardas, pavardė, adresas, telefono, fakso numeris)

………………………………………………………….......................

Gyvūno skerdimo / sumedžiojimo vieta:

...............................................................................................................

(skerdyklos pavadinimas, vietovės koordinatės ir adresas (miškas, kaimas, seniūnija, savivaldybė)

................................................................................................................

...............................................................................................................

Gyvūno:

rūšis..........................................

lytis..........................................

amžius......................................

svoris........................................

identifikavimo numeris............ .................................................

Skerdimo / sumedžiojimo data: .........................................

Raumenų mėginys:

□ diafragmos                 □  liežuvio

□ kramtomųjų               □ tarpšonkaulinių

□ kitų ……………………......................................................................................

(įrašyti)

Mėginio svoris:

........................g

 

Mėginio paėmimo data:

................................................

Mėginys siunčiamas tyrimui:

□ Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui (toliau – NMVRVI)

□ NMVRVI.................................................... teritoriniam skyriui

□ ................................................................................................................................................................................

Mėginį paėmė:

_____________________        __________________     ____________________________________________________      

(Pareigos)                                   (parašas)                                               (vardas, pavardė, telefono Nr.)                   

Mėginį tyrimui pristatė:

_____________________        __________________     ____________________________________________________      

(Pareigos)                                   (parašas)                                               (vardas, pavardė, telefono Nr.)                   

Aktą perduoti: asmeniškai     paštu                elektroninėmis priemonėmis (nurodyti*):

II. Informacija apie tyrimo

rezultatus

Duomenys apie mėginio priėmimą tyrimui:

priėmimo data: ...........m................................d.

mėginį priėmė:________________          _______________            ________________________________

(Pareigos)                          (parašas)                                                   (vardas, pavardė)

Mėginio tyrimo data:

..............................

Registracijos numeris:

....................................

Mėginys ištirtas:

□ trichinoskopiniu metodu

□ virškinimo metodu

□ kitu metodu

Tyrimo rezultatai:

□ trichinelių lervų nerasta

□ rasta trichinelių lervų: kiekis............(vnt.), .........(g/kompres.)

Mėginys siunčiamas į NMVRVI:

□ patvirtinimo tyrimui

□ trichinelių rūšies nustatymui

Mėginį ištyrė: _____________________        __________________     ______________________________________      

(Pareigos)                                   (parašas)                                 (vardas, pavardė, telefono Nr.)                

III. Rezultatų patvirtinimas (Pildo NMVRVI, Vilnius)

Mėginio priėmimo data, laikas:

Mėginio tinkamumo tirti įvertinimas:  

□ tinkamas

□ netinkamas (priežastis):

................................................................

Mėginio kiekis (g) priėmimo metu:

Mėginio registracijos Nr.:

Mėginį priėmė: ___________________________          _____________       _________________________________

(Pareigos)                                       (parašas)                                 (vardas, pavardė)     

Tyrimo rezultatai:

□ trichinelių lervų nerasta  □ rastų trichinelių lervų kiekis.................(vnt.), .............(g)

rastų trichinelių lervų rūšis (-ys) ....................................................

 

Mėginį ištyrė: _____________________        __________________     _________________________________________      

(Pareigos)                                   (parašas)                                     (vardas, pavardė, telefono Nr.)         

Tyrimo atlikimo  data: .........................m...................................................................d.

Pastaba. Pildomi 2 akto egzemplioriai: pirmas – mėginį paėmusiam asmeniui, antras – laboratorijai.

* – El. paštu, faksu, per kontaktinį centrą, Integraliąją maisto ir veterinarijos informacinę sistemą (IMVIS) ir kt.

___________________________

 

Formos pakeitimai:

Nr. B1-649, 2015-06-29, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11060

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-148, 2013-03-12, Žin., 2013, Nr. 28-1378 (2013-03-16), i. k. 113110MISAK00B1-148

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. B1-489 "Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-649, 2015-06-29, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11060

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-40, 2016-01-21, paskelbta TAR 2016-01-22, i. k. 2016-01447

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo