Suvestinė redakcija nuo 2018-06-09

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 71-3659, i. k. 1121100NUTA00000722

 

TAR pastaba. 1. Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių 6.23, 7.34, 8.26, 9.16, 18.25 ir 19.12 papunkčiai įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.  2. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytų licencijų turėtojai bei Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nurodytų leidimų turėtojai iki 2019 m. gegužės 1 d. pateikia Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai derinti galimų branduolinių ir radiologinių avarijų branduolinės energetikos objekte, dėl kurio išduota licencija ar leidimas, padarinių analizės rezultatus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 549, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-08, i. k. 2018-09663

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 103 „Dėl Veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

Nauja redakcija nuo 2018-06-09:

Nr. 549, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-08, i. k. 2018-09663

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

DĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITIES VEIKLOS LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2012 m. birželio 20 d. Nr. 722

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 722

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 549

redakcija)

 

 

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITIES VEIKLOS LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

1.  Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja licencijų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo (toliau – Branduolinės saugos įstatymas) 22 straipsnio 1 dalyje (toliau – licencija), ir leidimų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose (toliau – leidimas), išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, panaikinimo, pakeitimo tvarką, licencijų ir leidimų laikymosi priežiūrą.

2.  Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Branduolinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme (toliau – Branduolinės energijos įstatymas), Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme (toliau – Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas).

 

 

II SKYRIUS

 

LICENCIJAS IR LEIDIMUS IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

 

 

3.  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) funkcijos:

3.1. VATESI, vadovaudamasi Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 5 dalimi, išduoda licencijas ir leidimus, vadovaudamasi Branduolinės saugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, vadovaudamasi Branduolinės saugos įstatymo 29 straipsnio 1 dalimi, panaikina licencijų ir leidimų galiojimą, vadovaudamasi Branduolinės saugos įstatymo 25 straipsnio 14 dalimi, pakeičia licencijas, vadovaudamasi Branduolinės saugos įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, pakeičia leidimus bei, vadovaudamasi Branduolinės saugos įstatymo 28 straipsnio 1 dalimi, prižiūri, kaip vykdoma veikla, kuriai išduota licencija ar leidimas;

3.2. VATESI viršininkas tvirtina paraiškų išduoti licencijas ir leidimus, panaikinti licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijų ar leidimų galiojimą, pakeisti licencijas ir leidimus formas;

3.3. VATESI viršininkas tvirtina licencijų ir leidimų formas.

 

III SKYRIUS

 

LICENCIJOMS IR LEIDIMAMS GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI

 

 

 

4.  Licencijoms gauti pareiškėjas VATESI pateikia:

4.1.    paraišką, kurioje turi būti nurodyta pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas), kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai ir (arba) elektroninio pašto adresas, jei pareiškėjas juos turi), veikla, kuriai prašoma licencijos;

4.2.    dokumentų, pagrindžiančių atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai gauti, teikimo grafiką (toliau – grafikas), kuriame turi būti nurodyta:

4.2.1. preliminarūs dokumentų pavadinimai;

4.2.2. kokia informacija bus pateikiama atitinkamame dokumente;

4.2.3. dokumentų pateikimo VATESI datos, kurias nurodant atsižvelgiama į Taisyklių 49 punktą.

5.  VATESI nederina grafiko ar jo pakeitimų, jeigu:

5.1. nustatytas dokumentų teikimo eiliškumas neatitinka Branduolinės saugos įstatyme, Branduolinės energijos įstatyme ir (arba) Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, susijusių su veiklos, kuria verstis reikia licencijos, vykdymo etapų ar su šia veikla susijusių atitinkamų veiksmų atlikimo eiliškumo;

5.2. grafike nurodyti ne visi dokumentai, kuriuos būtina pateikti vadovaujantis Taisyklėmis.

6.  Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punkte ar 3 punkte, išdavimo, teikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai gauti:

6.1.    pirminę saugos analizės ataskaitą;

6.2.    branduolinės energetikos objekto statinio projektą ir šio projekto ekspertizės aktą;

6.3.    branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos koncepciją;

6.4.    laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas yra sudaręs arba planuoja sudaryti sutartį su branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės fizinę apsaugą vykdančia organizacija (tuo atveju, kai branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės fizinę apsaugą vykdys ne pareiškėjo darbuotojai) ir, kad statybos darbai nebus pradėti anksčiau, nei ši sutartis bus sudaryta;

6.5.    branduolinės energetikos objekto suskirstymo į apsaugos zonas analizę ir apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąrašą;

6.6. branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės ir pirminį branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo planą;

6.7. pirminį branduolinės energetikos objekto, išskyrus radioaktyviųjų atliekų atliekyną, eksploatavimo nutraukimo planą;

6.8. pirminį avarinės parengties planą;

6.9.    dokumentus, kuriuose nustatyta pareiškėjo darbuotojų kompetencijos užtikrinimo tvarka;

6.10.  radioaktyviųjų atliekų perėmimo iš atliekų darytojo tvarkos aprašą, jei branduolinės energetikos objekto projekte numatyta galimybė perimti atliekas iš kito radioaktyviųjų atliekų darytojo;

6.11.  jei pareiškėjas įsigyja fizinės saugos sistemos projektavimo ir (arba) diegimo paslaugas, – tiekėjo, projektuojančio ir (arba) diegiančio fizinės saugos sistemą, juridinio ar fizinio asmens patikimumą patvirtinančio pažymėjimo ar leidimo kopiją, kai tokio pažymėjimo ar leidimo gavimas yra būtinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu;

6.12.  pareiškėjo dokumentus, susijusius su branduolinei, radiacinei, fizinei saugai ir (arba) branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų įgyvendinimo kontrolei, įskaitant branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę (toliau – sauga), svarbių prekių, paslaugų arba darbų, kurių neatitiktis pirkimo dokumentuose ir (ar) branduolinės saugos normatyviniuose techniniuose dokumentuose keliamiems reikalavimams gali turėti įtakos saugai, tiekėjų vertinimu ir atranka;

6.13.  saugos kultūros plėtros bei saugumo kultūros plėtros priemonių aprašą;

6.14.  pareiškėjo darbuotojų priėmimo į pareigas, susijusias su branduolinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir radiacinės saugos užtikrinimu, planą, kuriame nurodomas planuojamų priimti į atitinkamas pareigas darbuotojų skaičius ir planuojami priėmimo terminai;

6.15.  saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų patikrinimų ir bandymų, atliekamų statybos metu, programą;

6.16.  savo ir kitų asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, eksploatavimo patirties (toliau – eksploatavimo patirties) naudojimo aprašą, parengtą vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais eksploatavimo patirties naudojimo reikalavimais;

6.17.  pareiškėjo pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentus, parengtus vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais reikalavimais vadybos sistemai;

6.18.  dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

6.19.  branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitas;

6.20.  suderintą, kaip nurodyta Branduolinės energijos įstatymo 25 straipsnio 1 ir 2 dalyse, branduolinės energetikos objekto techninę specifikaciją;

6.21branduolinės energetikos objekto 1 ir 2 lygio tikimybinės saugos analizės ataskaitas, įskaitant tikimybinės saugos analizės modelį (teikiama, kai branduolinės energetikos objektas yra branduolinė (atominė) elektrinė (toliau – branduolinė elektrinė), branduolinės elektrinės energijos blokas ar neenergetinis branduolinis reaktorius);

6.22pareiškėjo tvarkos aprašus, susijusius su branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų statybos vadyba;

7.  Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punkte, išdavimo, teikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai gauti:

7.1.    atnaujintą saugos analizės ataskaitą;

7.2.    branduolinės energetikos objekto statinio projektą ir šio projekto ekspertizės aktą, jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (toliau – Statybos įstatymas) projekto ekspertizė privaloma;

7.3.    branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų sąrašą;

7.4.    jei branduolinės energetikos objektas nėra branduolinė elektrinė, branduolinės elektrinės energijos blokas ar neenergetinis branduolinis reaktorius, – branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos įvykdymo tarpinę ataskaitą ir galutinę branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programą;

7.5.    branduolinės energetikos objekto eksploatavimo parametrų ribinių verčių ir sąlygų aprašą;

7.6.    branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašą;

7.7.    atnaujintą branduolinės energetikos objekto suskirstymo į apsaugos zonas analizę ir apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąrašą;

7.8.    atnaujintą branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo planą;

7.9.    pareiškėjo radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją (programą);

7.10.  laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas yra sudaręs sutartį  su branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdančia institucija (tuo atveju, kai branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdo ne pareiškėjo darbuotojai) ir sutartį su reagavimo pajėgų funkcijas, kaip nustatyta Branduolinės energijos įstatymo 15 straipsnio 6 punkte, atliekančia organizacija;

7.11.  atnaujintą branduolinės energetikos objekto, išskyrus radioaktyviųjų atliekų atliekyną, eksploatavimo nutraukimo planą;

7.12.  galutinį avarinės parengties planą ir jo išbandymo ataskaitą;

7.13dokumentus, kuriuose nustatyta pareiškėjo darbuotojų kompetencijos užtikrinimo tvarka;

7.14.  įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo programą;

7.15.  įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo ataskaitą;

7.16.  radionuklidų išmetimo į aplinką planą;

7.17.  radiacinės saugos programą;

7.18.  dokumentus, įrodančius, kad įvykdyti Branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai (išskyrus, kai branduolinės energetikos objektas yra radioaktyviųjų atliekų atliekynas);

7.19.  dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjas atitinka Branduolinės energijos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

7.20.  kai branduolinės energetikos objektas yra radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys, kuriame atliekamas galutinis radioaktyviųjų atliekų apdorojimas, – radioaktyviųjų atliekų pakuočių aprašą (aprašus);

7.21.  laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjo organizacijos darbuotojų skaičius ir kompetencija yra tinkami vykdyti veiklą, kuriai išduodama licencija, pagal branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus;

7.22pareiškėjo dokumentus, susijusius su saugai svarbių prekių, paslaugų arba darbų, kurių neatitiktis pirkimo dokumentuose ir (ar) branduolinės saugos normatyviniuose techniniuose dokumentuose keliamiems reikalavimams gali turėti įtakos saugai, tiekėjų vertinimu ir atranka;

7.23.  saugos kultūros plėtros bei saugumo kultūros plėtros priemonių aprašą;

7.24.  pareiškėjo darbuotojų pareigybių, atsakingų už branduolinės saugos, radiacinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos bei branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės įgyvendinimą ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) bei Europos atominės energetikos bendrijos steigimo sutarties (toliau – EURATOM) garantijų užtikrinimą, sąrašą, kuriame nurodomas mažiausias būtinas tokių darbuotojų skaičius organizacijoje ir, jei dirbama pamainomis, darbuotojų skaičius pamainoje;

7.25.  eksploatavimo patirties naudojimo aprašą, parengtą vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais eksploatavimo patirties naudojimo reikalavimais;

7.26.  branduolinės energetikos objekto ir jo saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų eksploatavimo, techninės priežiūros, stebėjimo ir patikrinimų eksploatavimo metu dokumentų sąrašą;

7.27.  pareiškėjo pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentus, parengtus vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais reikalavimais vadybos sistemai;

7.28.  dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

7.29.  branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitas;

7.30.  atnaujintas branduolinės energetikos objekto 1 ir 2 lygio tikimybinės saugos analizės ataskaitas, įskaitant tikimybinės saugos analizės modelį (teikiama, kai branduolinės energetikos objektas yra branduolinė elektrinė, branduolinės energijos blokas ar neenergetinis branduolinis reaktorius);

7.31.  dokumentus, patvirtinančius, kad paskirti asmenys, atsakingi už branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinę saugą;

7.32.  dokumentus, patvirtinančius branduolinės energetikos objekto statybos užbaigimą;

7.33.  branduolinės energetikos objekto aikštelės gamtinio jonizuojančiosios spinduliuotės fono matavimo rezultatus;

7.35laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas turi priemones ir pajėgas gaisrams, kurie gali turėti įtakos saugai svarbioms konstrukcijoms, sistemoms ir komponentams, gesinti bei likviduoti jų padarinius.

8.    Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte, išdavimo, teikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai gauti:

8.1. branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitą;

8.2. branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų sąrašą;

8.3. branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašą;

8.4. laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas yra sudaręs sutartį su branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdančia institucija (tuo atveju, kai branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdo ne pareiškėjo darbuotojai) ir sutartį  su reagavimo pajėgų funkcijas, kaip nustatyta Branduolinės energijos įstatymo 15 straipsnio 6 punkte, atliekančia organizacija;

8.5. branduolinės energetikos objekto suskirstymo į apsaugos zonas analizę ir apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąrašą;

8.6. branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo planą;

8.7. galutinį branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo planą;

8.8. avarinės parengties planą ir jo išbandymo ataskaitą;

8.9. dokumentus, kuriuose nustatyta pareiškėjo darbuotojų kompetencijos užtikrinimo tvarka;

8.10įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo programą;

8.11įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo ataskaitą;

8.12radionuklidų išmetimo į aplinką planą;

8.13radiacinės saugos programą;

8.14.  pareiškėjo radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją (programą);

8.15.  laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjo organizacijos darbuotojų skaičius ir kompetencija yra tinkami vykdyti veiklą, kuriai išduodama licencija, pagal branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus;

8.16.  saugos kultūros plėtros bei saugumo kultūros plėtros priemonių aprašą;

8.17.  pareiškėjo darbuotojų pareigybių, atsakingų už branduolinės saugos, radiacinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos bei branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės įgyvendinimą ir TATENA bei EURATOM garantijų užtikrinimą, sąrašą, kuriame nurodomas mažiausias būtinas tokių darbuotojų skaičius organizacijoje ir, jei dirbama pamainomis, darbuotojų skaičius pamainoje;

8.18.  eksploatavimo patirties naudojimo aprašą, parengtą vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais eksploatavimo patirties naudojimo reikalavimais;

8.19.  branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo projekto (projektų) aprašą (teikiama, kai branduolinės energetikos objektas yra kitas nei branduolinė elektrinė ar branduolinės elektrinės energijos blokas);

8.20.  Taisyklių 8.19 papunktyje nurodyto projekto (projektų) saugos analizės ataskaitą;

8.21pareiškėjo ilgalaikį, skirtą ne trumpesniam nei dešimties metų laikotarpiui, saugai svarbiose pareigybėse dirbančių darbuotojų kompetencijos užtikrinimo planą;

8.22.  pareiškėjo pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentus, parengtus vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais reikalavimais vadybos sistemai;

8.23dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

8.24branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitas;

8.25.  branduolinės energetikos objekto ir jo saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų eksploatavimo, techninės priežiūros, stebėjimo ir patikrinimų eksploatavimo nutraukimo dokumentų sąrašą;

8.27.  dokumentus, patvirtinančius, kad paskirti asmenys, atsakingi už branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinę saugą;

8.28laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas turi priemones ir pajėgas gaisrams, kurie gali turėti įtakos saugai svarbioms konstrukcijoms, sistemoms ir komponentams, gesinti bei likviduoti jų padarinius.

9.    Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5 punkte, išdavimo, teikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai gauti:

9.1. veiklos saugos pagrindimo ataskaitą;

9.2. branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašą;

9.3. laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas yra sudaręs sutartį  su branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdančia institucija (tuo atveju, kai branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdo ne pareiškėjo darbuotojai), ir sutartį su reagavimo pajėgų funkcijas, kaip nustatyta Branduolinės energijos įstatymo 15 straipsnio 6 punkte, atliekančia organizacija;

9.4. atnaujintą branduolinės energetikos objekto suskirstymo į apsaugos zonas analizę ir apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąrašą;

9.5. branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo planą;

9.6. avarinės parengties planą ir jo išbandymo ataskaitą;

9.7. dokumentus, kuriuose nustatyta pareiškėjo darbuotojų kompetencijos užtikrinimo tvarka;

9.8. įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo programą;

9.9. įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo ataskaitą;

9.10.  laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad organizacijos darbuotojų skaičius ir kompetencija yra tinkami vykdyti veiklą, kuriai išduodama licencija, pagal branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus;

9.11.  saugos kultūros plėtros bei saugumo kultūros plėtros priemonių aprašą;

9.12.  eksploatavimo patirties naudojimo aprašą, parengtą vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais eksploatavimo patirties naudojimo reikalavimais;

9.13.  priežiūros po radioaktyviųjų atliekų atliekyno uždarymo programą;

9.14dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

9.15branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitą;

10Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, išdavimo, teikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai gauti:

10.1veiklos aprašą ir veiklos saugos pagrindimo ataskaitą;

10.2šiuos radiacinės saugos dokumentus:

10.2.1. pareiškėjo dokumento dėl asmens paskyrimo atsakingu už radiacinę saugą kopiją, šio asmens radiacinės saugos pažymėjimo ir pareigybės aprašymo kopijas arba, jeigu kuriamas radiacinės saugos priežiūros padalinys, asmens, atsakingo už radiacinę saugą, arba šio padalinio darbuotojų radiacinės saugos pažymėjimų, pareigybių aprašymų ir padalinio nuostatų kopijas;

10.2.2. pareiškėjo darbuotojų sąrašą, šių darbuotojų radiacinės saugos pažymėjimų kopijas;

10.2.3. pareiškėjo darbuotojų radiacinės saugos instrukcijas;

10.2.4. pareiškėjo darbuotojų sveikatos tikrinimo organizavimo tvarkos aprašą;

10.2.5. pareiškėjo darbuotojų mokymo ir instruktavimo radiacinės saugos klausimais tvarkos ir saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo klausimais tvarkos aprašus;

10.2.6. pareiškėjo darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašą;

10.3.  laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas yra sudaręs sutartį su branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų fizinę apsaugą vykdančia institucija (tuo atveju, kai fizinę apsaugą vykdo ne pareiškėjo darbuotojai), ir sutartį su reagavimo pajėgų funkcijas, kaip nustatyta Branduolinės energijos įstatymo 15 straipsnio 6 punkte, atliekančia organizacija;

10.4branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo fizinės saugos užtikrinimo planą;

10.5pareiškėjo vadybos sistemos ir organizacinės struktūros aprašymus;

10.6dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

10.7branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitą;

10.8vairuotojų, vykdančių branduolinio kuro ciklo medžiagų ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytų branduolinių ir daliųjų medžiagų šiame priede nustatytais kiekiais vežimą automobilių keliais, kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojinguosius krovinius pagal Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) pažymėjimų, galiojančių atitinkamai pavojingųjų krovinių grupei, kopijas;

10.9.  informaciją apie įmonės pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistą (pareigybės aprašymo kopiją, įsakymo dėl šio specialisto paskyrimo kopiją arba, jei šis specialistas nėra pareiškėjo darbuotojas, sutartį ar kitą dokumentą, kuriame nurodytos šio specialisto funkcijos ir įsipareigojimai, ir pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto pažymėjimo, galiojančio atitinkamam vežimo būdui ir pavojingųjų krovinių grupei, kopiją);

10.10.  pareiškėjo vadybos sistemos dokumentus, nustatančius saugos užtikrinimo tvarką ir priemones vežant branduolinio kuro ciklo medžiagas ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais branduolines ir daliąsias medžiagas;

10.11.  veiksmų, kurių reikia imtis įvykus neįprastajam įvykiui, aprašą.

11Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 7 punkte, išdavimo, teikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai gauti:

11.1branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašą;

11.2veiklos saugos pagrindimo ataskaitą;

11.3fizinės saugos užtikrinimo planą;

11.4laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas yra sudaręs sutartį su branduolinių ir daliųjų medžiagų fizinę apsaugą vykdančia institucija (tuo atveju, kai fizinę apsaugą vykdo ne pareiškėjo darbuotojai) ir sutartį su reagavimo pajėgų funkcijas atliekančia organizacija;

11.5laisvos formos deklaraciją, kad veiklą vykdysiantys darbuotojai turi pakankamai žinių ir įgūdžių branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos bei branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės srityje tam, kad pareiškėjas galėtų saugiai vykdyti veiklą;

11.6pareiškėjo vadybos sistemos ir organizacinės struktūros aprašymus;

11.7dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

11.8branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitą;

11.9šiuos radiacinės saugos dokumentus:

11.9.1. pareiškėjo dokumento dėl asmens paskyrimo atsakingu už radiacinę saugą kopiją, šio asmens radiacinės saugos pažymėjimo ir pareigybės aprašymo kopijas arba, jeigu kuriamas radiacinės saugos priežiūros padalinys, asmens, atsakingo už radiacinę saugą, arba šio padalinio darbuotojų radiacinės saugos pažymėjimų, pareigybių aprašymų ir padalinio nuostatų kopijas;

11.9.2. pareiškėjo darbuotojų sąrašą, šių darbuotojų radiacinės saugos pažymėjimų kopijas;

11.9.3. darbo zonų klasifikavimo ir valdymo tvarkos aprašą;

11.9.4. pareiškėjo darbuotojų radiacinės saugos instrukcijas;

11.9.5. pareiškėjo darbuotojų sveikatos tikrinimo organizavimo tvarkos aprašą;

11.9.6. pareiškėjo darbuotojų mokymo ir instruktavimo radiacinės saugos klausimais tvarkos aprašą;

11.9.7. pareiškėjo darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašą;

11.10.  pareiškėjo vadybos sistemos dokumentus, nustatančius saugos užtikrinimo tvarką ir priemones įsigyjant, turint ir naudojant branduolinio kuro ciklo medžiagas ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais branduolines ir daliąsias medžiagas;

11.11.  veiksmų, kurių reikia imtis įvykus neįprastajam įvykiui, aprašą.

12.     Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytiems leidimams gauti pareiškėjas VATESI pateikia:

12.1paraišką, kurioje turi būti nurodyta pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai ir (arba) elektroninio pašto adresas, jei pareiškėjas juos turi), veikla, kuriai prašoma leidimo;

12.2.  dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms leidimui gauti, arba, jei dokumentai negali būti parengti vienu metu, su paraiška pareiškėjas turi pateikti dokumentų pateikimo grafiką. Grafike turi būti nurodyti dokumentai, pagrindžiantys atitiktį nuostatoms, nustatytoms leidimui gauti, jų pateikimo terminai bei nuoroda į konkretų Taisyklių reikalavimą dokumentui pateikti. Nurodant pateikimo terminus, atsižvelgiama į Taisyklių 49  punktą.

13Grafikas ir jo pakeitimai turi būti suderinami su VATESI. VATESI nederina Taisyklių 12.2 papunktyje nurodyto grafiko ar jo pakeitimų, jeigu:

13.1 nustatytas dokumentų teikimo eiliškumas neatitinka Branduolinės saugos įstatyme, Branduolinės energijos įstatyme ir (arba) Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų reikalavimų, susijusių su veiklos, kuria verstis reikia leidimo, etapų vykdymo ar su šia veikla susijusių atitinkamų veiksmų atlikimo eiliškumu;

13.2grafike nurodyti ne visi dokumentai, kuriuos būtina pateikti vadovaujantis Taisyklėmis.

14VATESI sprendimas dėl grafiko ar jo pakeitimo suderinimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo grafiko gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. VATESI pranešimą apie sprendimą pratęsti terminą pareiškėjui dokumentams pateikti išsiunčia ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki šio termino pabaigos ir nurodo termino pratęsimo priežastis.

15Kai dėl leidimo, nurodyto Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punkte, išdavimo kreipiasi licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punkte, turėtojas, jis pateikia pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentus, parengtus vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais reikalavimais vadybos sistemai, kurie yra keičiami dėl pasirengimo vykdyti šiuo leidimu reguliuojamą veiklą.

16.  Kai dėl leidimo, nurodyto Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punkte, išdavimo kreipiasi licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punkte, turėtojas, jis  pateikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms leidimui gauti:

16.1.  atnaujintą saugos analizės ataskaitą;

16.2.  branduolinės energetikos objekto statinio projektą ir šio projekto ekspertizės aktą, jei vadovaujantis Statybos įstatymu projekto ekspertizė privaloma;

16.3branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašą;

16.4atnaujintą branduolinės energetikos objekto suskirstymo į apsaugos zonas analizę ir branduolinės energetikos objekto apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąrašą;

16.5atnaujintą branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo planą;

16.6laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas yra sudaręs sutartį su branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdančia institucija (tuo atveju, kai branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdo ne pareiškėjo darbuotojai) ir sutartį su reagavimo pajėgų funkcijas, kaip nustatyta Branduolinės energijos įstatymo 15 straipsnio 6 punkte, atliekančia organizacija;

16.7galutinį avarinės parengties planą ir jo išbandymo ataskaitą;

16.8fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo programą;

16.9fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo ataskaitą;

16.10laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjo organizacijos darbuotojų skaičius ir kompetencija yra tinkami vykdyti veiklą, kuriai išduodamas leidimas, pagal branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus;

16.11radiacinės saugos programą;

16.12branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos įvykdymo tarpinę ataskaitą ir galutinę branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programą;

16.13dokumentus, įrodančius, kad įvykdyti Branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai;

16.14dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjas atitinka Branduolinės energijos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

16.15.  pareiškėjo dokumentų, skirtų saugiam branduolinio kuro įvežimui ir tvarkymui branduolinės elektrinės, branduolinės elektrinės energijos bloko, neenergetinio branduolinio reaktoriaus aikštelėje, sąrašą;

16.16saugos kultūros plėtros bei saugumo kultūros plėtros priemonių aprašą;

16.17pareiškėjo darbuotojų pareigybių, atsakingų už branduolinės saugos, radiacinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos bei branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės įgyvendinimą ir TATENA bei EURATOM garantijų užtikrinimą, sąrašą, kuriame nurodomas mažiausias būtinas tokių darbuotojų skaičius organizacijoje ir, jei dirbama pamainomis, darbuotojų skaičius pamainoje;

16.18pareiškėjo pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentus, parengtus vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais reikalavimais vadybos sistemai, kurie yra keičiami dėl pasirengimo vykdyti šiuo leidimu reguliuojamą veiklą;

16.19dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

16.20dokumentus, patvirtinančius branduolinės energetikos objekto statybos užbaigimą;

16.21branduolinės energetikos objekto aikštelės gamtinio jonizuojančiosios spinduliuotės fono matavimo rezultatus;

16.22branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitas;

16.23dokumentus, patvirtinančius, kad paskirti asmenys, atsakingi už branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinę saugą;

16.24laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas turi priemones ir pajėgas gaisrams, kurie gali turėti įtakos saugai svarbioms konstrukcijoms, sistemoms ir komponentams, gesinti bei likviduoti jų padarinius;

16.25branduolinės energetikos objekto eksploatavimo parametrų ribinių verčių ir sąlygų aprašą.

17.  Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl leidimo, nurodyto Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 2 punkte, išdavimo, pateikia visus 7 punkte nurodytus dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms leidimui gauti.

18Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl leidimo, nurodyto Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 3 punkte, išdavimo, pateikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms leidimui gauti:

18.1atnaujintą saugos analizės ataskaitą;

18.2.  branduolinės energetikos objekto statinio projektą ir šio projekto ekspertizės aktą, jei vadovaujantis Statybos įstatymu projekto ekspertizė privaloma;

18.3branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų sąrašą;

18.4branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašą;

18.5laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjas yra sudaręs sutartį su branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdančia institucija (tuo atveju, kai branduolinės energetikos objekto fizinę apsaugą vykdo ne pareiškėjo darbuotojai) ir sutartį su reagavimo pajėgų funkcijas, kaip nustatyta Branduolinės energijos įstatymo 15 straipsnio 6 punkte, atliekančia organizacija;

18.6atnaujintą branduolinės energetikos objekto suskirstymo į apsaugos zonas analizę ir branduolinės energetikos objekto apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąrašą;

18.7atnaujintą branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimo planą;

18.8.    branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos įvykdymo tarpinę ataskaitą;

18.9branduolinės energetikos objekto eksploatavimo parametrų ribinių verčių ir sąlygų aprašą;

18.10galutinį avarinės parengties planą ir jo išbandymo ataskaitą;

18.11atnaujintą branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo planą;

18.12dokumentus, kuriuose nustatyta pareiškėjo darbuotojų kompetencijos užtikrinimo tvarka;

18.13ypač svarbių zonų, jeigu tokios yra nustatytos dokumente, kuris yra teikiamas pagal Taisyklių 18.6 papunktį, apžiūros ir šių zonų fizinės saugos užtikrinimo priemonių parengties aktą;

18.14radionuklidų išmetimo į aplinką planą;

18.15pareiškėjo branduolinės energetikos objekto ir jo saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų eksploatavimo, techninės priežiūros, stebėjimo ir jų patikrinimų eksploatavimo metu dokumentų sąrašą;

18.16laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad pareiškėjo organizacijos darbuotojų skaičius ir kompetencija yra tinkami vykdyti veiklą, kuriai išduodamas leidimas, pagal branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus;

18.17saugos kultūros plėtros bei saugumo kultūros plėtros priemonių aprašą;

18.18pareiškėjo darbuotojų pareigybių, atsakingų už branduolinės saugos, radiacinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir radiacinės saugos užtikrinimą, branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės įgyvendinimą bei TATENA ir EURATOM garantijų užtikrinimą, sąrašą, kuriame nurodomas  mažiausias būtinas tokių darbuotojų skaičius organizacijoje ir, jei dirbama pamainomis, darbuotojų skaičius pamainoje;

18.19eksploatavimo patirties naudojimo aprašą, parengtą vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais eksploatavimo patirties naudojimo reikalavimais;

18.20pareiškėjo pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų dokumentus, parengtus vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais reikalavimais vadybos sistemai, kurie yra keičiami dėl pasirengimo vykdyti šiuo leidimu reguliuojamą veiklą;

18.21dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

18.22branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitas;

18.23atnaujintas branduolinės energetikos objekto 1 ir 2 lygio tikimybinės saugos analizės ataskaitas, įskaitant tikimybinės saugos analizės modelį (teikiama, kai branduolinės energetikos objektas yra branduolinė elektrinė, branduolinės energijos blokas ar neenergetinis branduolinis reaktorius);

18.24dokumentus, patvirtinančius branduolinės energetikos objekto statybos užbaigimą;

19.  Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl leidimo, nurodyto Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 4 punkte, išdavimo, pateikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms leidimui gauti:

19.1galutinę saugos analizės ataskaitą;

19.2branduolinės energetikos objekto statinio projektą ir šio projekto ekspertizės aktą, jei vadovaujantis Statybos įstatymu projekto ekspertizė privaloma;

19.3dokumentus, kuriuose nustatyta pareiškėjo darbuotojų kompetencijos užtikrinimo tvarka;

19.4galutinę branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos įvykdymo ataskaitą;

19.5branduolinės energetikos objekto eksploatavimo parametrų ribinių verčių ir sąlygų aprašą;

19.6ypač svarbių zonų, jeigu tokios yra nustatytos dokumente, kuris yra teikiamas pagal Taisyklių 9.4 papunktį, o tuo atveju, kai branduolinės energetikos objektas yra branduolinė elektrinė, branduolinės elektrinės energijos blokas ar neenergetinis branduolinis reaktorius – pagal 18.6 papunktį, apžiūros ir šių zonų fizinės saugos užtikrinimo priemonių parengties aktą;

19.7.  informaciją apie branduolinės energetikos objekto savininką;

19.8dokumentus, nustatančius pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų tyrimo tvarką;

19.9branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitas;

19.10atnaujintą eksploatavimo nutraukimo planą, jei buvo keičiamas;

19.11atnaujintas branduolinės energetikos objekto 1 ir 2 lygio tikimybinės saugos analizės ataskaitas, įskaitant tikimybinės saugos analizės modelį (teikiama, kai branduolinės energetikos objektas yra branduolinė elektrinė, branduolinės energijos blokas ar neenergetinis branduolinis reaktorius);

19.13galutinį avarinės parengties planą ir jo išbandymo ataskaitą.

20Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl leidimo, nurodyto Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 5 punkte, išdavimo, pateikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms leidimui gauti:

20.1.    ataskaitą, parengtą pareiškėjo, kurioje pateikiama informacija, kad saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninės priežiūros ir patikrinimų darbai, atlikti vadovaujantis su VATESI suderinta sustabdymo programa, įskaitant atliktas modifikacijas, yra įvykdyti;

20.2ypač svarbių zonų, jeigu tokios yra nustatytos dokumente, kuris yra teikiamas pagal Taisyklių 18.6 papunktį, apžiūros ir šių zonų fizinės saugos užtikrinimo priemonių parengties aktą;

20.3ataskaitą, parengtą pareiškėjo, kurioje pagrindžiama, kad priešgaisrinės saugos priemonės yra parengtos atlikti funkcijas, nurodytas branduolinės energetikos objekto projekte;

20.4jei sustabdymo metu branduoliniame reaktoriuje buvo perkrautas branduolinis kuras – saugos analizės ir pagrindimo ataskaitą tolesniam branduolinio kuro naudojimo laikotarpiui ir branduolinio kuro perkrovimo aktą, parengtą VATESI viršininko nustatyta tvarka;

20.5jei branduolinis reaktorius buvo sustabdytas dėl neįprastojo įvykio, – neįprastojo įvykio analizės ataskaitą ir koreguojančių priemonių įgyvendinimo grafiką ir ataskaitas;

20.6.  branduolinės saugos analizės ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaitas.

21.  Siekiant įsitikinti, kad pareiškėjas, pateikęs paraišką gauti licenciją, ar pareiškėjas, pateikęs paraišką gauti leidimus, atitinka Branduolinės saugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus:

21.1jei pareiškėjas (juridinis asmuo) yra įregistruotas Lietuvos Respublikoje, VATESI Juridinių asmenų registre patikrina pareiškėjo (juridinio asmens) steigimo dokumentus, dokumentus, patvirtinančius vadovo ir valdymo organų paskyrimą, taip pat tai, ar pareiškėjas (juridinis asmuo) nėra bankrutuojantis, bankrutavęs, likviduojamas ar restruktūrizuojamas;

21.2jei pareiškėjas (juridinis asmuo) įregistruotas ne Lietuvos Respublikoje, VATESI per Vidaus rinkos informacinę sistemą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, patikrina pareiškėjo (juridinio asmens) steigimo dokumentus, dokumentus, patvirtinančius vadovo ir valdymo organų paskyrimą, taip pat tai, ar pareiškėjas (juridinis asmuo) nėra bankrutuojantis, bankrutavęs, likviduojamas, ar restruktūrizuojamas;

21.3pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl  licencijos ar leidimo, pateikia deklaraciją, patvirtinančią, kad jis nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaiką ar oficialią deklaraciją, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas toks dokumentas arba jame trūksta informacijos, galinčios patvirtinti, kad pareiškėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos ir nesiekia susitarimo su kreditoriais.

22Pareiškėjas, kuris kreipiasi dėl licencijos dėl kelių branduolinės energetikos objektų, kaip numatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, gali pateikti bendrus dokumentus, nurodytus šiame Taisyklių skyriuje atitinkamai licencijai gauti, dėl kelių branduolinės energetikos objektų, išskyrus pirminę, atnaujintą ir galutinę saugos analizės ataskaitas, kurios turi būti teikiamos atskirai kiekvienam branduolinės elektrinės energijos blokui.

23Paraiška ir teikiami dokumentai licencijai ar leidimui gauti privalo būti pasirašyti pareiškėjo atstovo. Jei paraiška ir (ar) dokumentai teikiami per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – Kontaktinis centras), dokumentai arba dokumentų paketas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

24Jei teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos pareiškėjo, pareiškėjo (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma. Jei dokumentai ar jų paketas yra pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, laikoma, kad dokumentų kopijos patvirtintos tinkamai. Siekdama įsitikinti dokumento tikrumu, VATESI turi teisę prašyti pateikti dokumento originalą. Įvertinus dokumentą, jo originalas grąžinamas pareiškėjui.

 

IV SKYRIUS

 

PATVIRTINIMO, KAD PARAIŠKA GAUTA, IŠSIUNTIMAS, ATSISAKYMAS NAGRINĖTI PARAIŠKĄ

 

 

25.  VATESI, gavusi paraišką išduoti licenciją ar leidimą, per 5 darbo dienas nuo tokios paraiškos gavimo dienos išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška išduoti licenciją ar leidimą yra gauta. Gavimo patvirtinime privalo būti nurodyta:

25.1.  terminas, per kurį privalo būti priimtas sprendimas dėl licencijos ar leidimo išdavimo;

25.2.  galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis galima naudotis kilus ginčui tarp VATESI ir pareiškėjo;

25.3jeigu pareiškėjas negauna atsakymo per nustatytą terminą, nėra laikoma, kad licencija ar leidimas išduotas.

26VATESI atsisako nagrinėti paraišką ir apie tai praneša pareiškėjui Branduolinės saugos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.

27Jeigu pareiškėjas pateikia netinkamai įformintus dokumentus, licencijai gauti, nurodytus Taisyklių 6–11punktuose, arba leidimui gauti, nurodytus Taisyklių 15–20 punktuose, VATESI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos raštu praneša pareiškėjui apie būtinybę ištaisyti dokumentų įforminimo trūkumus ir informuoja, kad terminas priimti sprendimą dėl licencijos išdavimo skaičiuojamas nuo visų dokumentų, nurodytų Taisyklių 6–11 punktuose gavimo dienos, o dėl leidimo išdavimo – nuo visų Taisyklių 15–20 punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos.

 

 

V SKYRIUS

 

SPRENDIMAS DĖL LICENCIJOS AR LEIDIMO IŠDAVIMO, LICENCIJOS AR LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

 

 

28Sprendimas neišduoti licencijos priimamas Branduolinės saugos įstatymo 25 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.

29Sprendimas neišduoti leidimo priimamas Branduolinės saugos įstatymo  26 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais.

30Sprendimas neišduoti licencijos ar leidimo turi būti motyvuotas.

 

 

VI SKYRIUS

 

LICENCIJOS AR LEIDIMO TURINYS

 

 

31.     Licencijoje ir leidime nurodoma:

31.1pavadinimas (licencija, leidimas) ir numeris;

31.2išdavimo data;

31.3licencijos ar leidimo išdavimo teisinis pagrindas;

31.4licencijos ar leidimo turėtojo rekvizitai – licencijos ar leidimo turėtojo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas) arba leidimo turėtojo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;

31.5licencijos ar leidimo rūšis;

31.6veikla ar veiklos, kurioms išduodama licencija ar leidimas;

31.7branduolinės energetikos objekto pavadinimas, jei yra;

31.8licenciją ar leidimą išduodanti institucija, licenciją ar leidimą pasirašiusio asmens pareigos, vardas ir pavardė.

32.     Licencija ar leidimas pasirašomi VATESI viršininko ir tvirtinami VATESI antspaudu.

 

 

VII SKYRIUS

 

LICENCIJŲ AR LEIDIMŲ KEITIMAS

 

 

 

33Licencijos ar leidimo turėtojas, kreipdamasis dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, Taisyklių 23, 24 ir 46 punktuose nurodyta tvarka pateikia VATESI:

33.1paraišką, kurioje turi būti nurodytas pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), kontaktiniai duomenys (telefono, fakso numeriai ir (ar) elektroninio pašto adresas, jei pareiškėjas juos turi), licencija ar leidimas, kuriuos prašoma pakeisti (leidimo ar licencijos išdavimo data, numeris);

33.2informaciją apie tai, kokius pakeitimus prašoma atlikti;

33.3.  dokumentus, pagrindžiančius atitiktį teisės aktų reikalavimams dėl prašomų pakeitimų, nurodytus Taisyklių 34 punkte.

34.     Licencijos ar leidimo turėtojas, kuris kreipiasi dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, pateikia šiuos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį teisės aktų reikalavimams dėl prašomų pakeitimų:

34.1pasikeitus licencijos ar leidimo turėtojo rekvizitams (licencijų ir leidimų turėtojams (juridiniams asmenims), kurie yra įregistruoti Lietuvos Respublikoje) – informaciją apie pakeistus rekvizitus, ir apie tai, kad dėl rekvizitų pakeisti steigimo dokumentai yra užregistruoti Juridinių asmenų registre;

34.2pasikeitus licencijos ar leidimo turėtojo rekvizitams (licencijų ir leidimų turėtojams (juridiniams asmenims), kurie yra įregistruoti ne Lietuvos Respublikoje), – informaciją apie pakeistus rekvizitus, ir apie tai, kad yra užregistruoti dėl rekvizitų pakeisti steigimo ir (ar) kiti dokumentai;

34.3pasikeitus branduolinės energetikos objekto pavadinimui licencijos ar leidimo turėtojas pateikia informaciją apie naują branduolinės energetikos objekto pavadinimą ir branduolinės energetikos objekto pavadinimo pakeitimą patvirtinančius dokumentus;

34.4licencijos ar leidimo turėtoją reorganizuojant jungimo būdu, reorganizavime dalyvaujanti įmonė, kuriai pereina reorganizuojamos jungimo būdu įmonės teisės ir pareigos, pateikia veiklos, kuriai buvo išduota licencija ar leidimas, tęstinumo užtikrinimo planą, kuriame nurodo reikiamus pakeisti bei be pakeitimų perimamus dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai ar leidimui gauti, keičiamų dokumentų pateikimo VATESI datas. Keičiami dokumentai turi būti pateikti ir suderinti su VATESI iki licencija ar leidimu suteikiamų teisių ir pareigų perėmimo veiklą tęsiančiai įmonei momento;

34.5Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktuose nurodytų licencijų atveju – kai nebebus vykdoma veikla su tam tikromis branduolinėmis, branduolinio kuro ciklo arba daliosiomis medžiagomis:

34.5.1. informaciją apie tai, su kokiomis branduolinėmis, branduolinio kuro ciklo arba daliosiomis medžiagomis nutraukiama veikla ir veiklos nutraukimą įrodančius dokumentus;

34.5.2. jei prašoma pakeisti Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytą licenciją, – informaciją apie Taisyklių 34.5.1 papunktyje nurodytų medžiagų perdavimą asmeniui, turinčiam teisę jas įsigyti, turėti ir naudoti arba asmeniui, turinčiam teisę jas tvarkyti kaip radioaktyviąsias atliekas;

34.6keičiantis veiklos apimčiai, kai dalis veiklos vykdytos pagal išduotą bendrą, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, licenciją, užbaigiama, licencijos turėtojas pateikia informaciją apie tai, kokia veikla yra užbaigiama ir šios veiklos užbaigimą įrodančius dokumentus;

34.7keičiantis veiklos apimčiai (mažinant licencijoje nurodytos veiklos apimtį), kai veiklos vykdytos pagal išduotą bendrą, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, licenciją, daliai vykdyti išduodama nauja licencija arba keičiama kita jau išduota licencija, licencijos turėtojas pateikia informaciją apie pateiktą paraišką naujai licencijai gauti arba licencijai pakeisti;

34.8kai teisė vykdyti dvi ar daugiau veiklų suteikiama bendroje licencijoje, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, licencijos turėtojas pateikia informaciją apie veiklą, kuria prašoma papildyti keičiamą licenciją, paaiškinant jos technologines sąsajas su veikla, kuri vykdoma pagal keičiamą licenciją

35Licencijų ir leidimų keitimui mutatis mutandis taikomos Taisyklių IV skyriaus nuostatos.

 

 

VIII SKYRIUS

 

VEIKLOS, KURIAI IŠDUOTA LICENCIJA AR LEIDIMAS, PRIEŽIŪRA

 

 

36.     Išduodama licenciją ar leidimą VATESI sudaro veiklos, kuriai išduota licencija arba leidimas, dokumentų sąrašą (toliau – dokumentų sąrašas), kuriame nurodo dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai ar leidimui gauti.

37.     Pakeisdama licenciją ar leidimą VATESI kartu papildo ir dokumentų sąrašą pareiškėjo pateiktais dokumentais, pagrindžiančiais atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai ar leidimui pakeisti. Dokumentų sąrašas taip pat keičiamas, kai licencijos ar leidimo turėtojas pateikia pakeistus dokumentų sąrašo dokumentus. Pakeitimus dokumentų sąraše tokiu atveju VATESI atlieka ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pakeistų dokumentų gavimo.

38Pakeitęs dokumentų sąraše esančius dokumentus, licencijos ar leidimo turėtojas privalo informuoti VATESI, kad dokumentai buvo pakeisti, ne rečiau, nei kartą per 6 mėnesius skaičiuojant nuo sąrašo gavimo datos. Licencijos ar leidimo turėtojas informuoja VATESI apie tikslius pakeistų bei naujų dokumentų pavadinimus, jų patvirtinimo datas bei numerius, jei dokumentams jie suteikiami, kodus informacinėse sistemose, jei jos naudojamos, dokumentų galiojimo pradžios ir pabaigos ar suplanuotos peržiūros laiką bei kokius dokumentus jie pakeičia arba papildo.

39Licencijos ar leidimo turėtojas, prieš pakeisdamas ar patvirtindamas naują dokumentą, nurodytą 6.3, 6.9, 6.12, 6.16, 6.18, 6.22, 6.23, 7.3, 7.6, 7.9, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.22, 7.24, 7.25, 7.26, 7.28, 7.34, 8.2, 8.3, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.14, 8.17, 8.18, 8.21, 8.23, 8.25, 8.26, 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.12, 9.13, 9.14, 9.16, 10.1, 10.5, 10.6, 10.10, 10.11, 11.1, 11.2, 11.6, 11.7, 11.10, 11.11, 16.3, 16.7, 16.8, 16.9, 16.15, 16.17, 16.19, 18.3, 18.4, 18.9, 18.10, 18.12, 18.13, 18.15, 18.18, 18.19, 18.21, 18.25, 19.3, 19.6, 19.7, 19.8, 19.12, 19.13, 20.2 papunkčiuose bei 7.5, 19.5 papunkčiuose, kai branduolinės energetikos objektas yra branduolinė elektrinė, branduolinės energijos blokas ar neenergetinis branduolinis reaktorius, jų pakeitimus ar naują dokumentą suderina su VATESI.

40Dokumentus, nurodytus Taisyklių 39 punkte, VATESI peržiūri, įvertina ir priima sprendimą dėl šių dokumentų suderinimo Branduolinės saugos įstatymo 34 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

 

SPRENDIMas DĖL LICENCIJOS AR LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMO IR galiojimo sustabdymo PANAIKINIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

 

 

41Priimdamas sprendimą įspėti apie galimą licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymą, nurodytą Branduolinės saugos įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje, VATESI viršininkas, atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį, nustato protingą terminą, per kurį licencijos ar leidimo turėtojas turi pašalinti nustatytus pažeidimus (trūkumus) ir kuris negali būti trumpesnis kaip 14 dienų. VATESI viršininko nustatyti terminai pažeidimams (trūkumams) pašalinti gali būti pratęsti, jeigu yra objektyvių aplinkybių, dėl kurių licencijos ar leidimo turėtojas, kuris turi pašalinti nustatytus pažeidimus (trūkumus), per nustatytą terminą negali jų pašalinti, ir pateikia motyvuotą prašymą pratęsti terminą pažeidimams (trūkumams) pašalinti. Prašymas dėl terminų pažeidimams (trūkumams) pašalinti pratęsimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie nustatyto pažeidimo (trūkumo) pašalinimo terminą gavimo dienos, o jeigu objektyvių aplinkybių, dėl kurių licencijos ar leidimo turėtojas per nustatytą terminą nespės pašalinti pažeidimo (trūkumo), atsiradimo priežasčių iš anksto (per 5 darbo dienas nuo informacijos apie nustatytą pažeidimo (trūkumo) pašalinimo terminą gavimo dienos) nebuvo galima numatyti, – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po to, kai tokios aplinkybės paaiškėjo. Sprendimas dėl termino pratęsimo priimamas ir apie jį informuojamas licencijos ar leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pratęsti terminą gavimo dienos.

42.   Licencijos ar leidimo turėtojas, siekiantis, kad būtų panaikintas licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymas, Branduolinės saugos įstatyme nustatyta tvarka teikdamas prašymą dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, be to, kas nurodyta Branduolinės saugos įstatymo 27 straipsnio 6 dalyje, turi nurodyti juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę (adresą), kontaktinius duomenis (telefono, fakso numerius ir (ar) elektroninio pašto adresą, jei licencijos ar leidimo turėtojas juos turi), licenciją ar leidimą, kurių galiojimo sustabdymą prašoma panaikinti (leidimo ar licencijos išdavimo data, numeris).

43.   Branduolinės saugos įstatymo 27 straipsnio 6 dalyje nurodyti dokumentai pateikiami Taisyklių 23, 24 ir 46 punktuose nurodyta tvarka.

44.   Sprendimas sustabdyti licencijos ar leidimo galiojimą rengiamas vadovaujantis į Branduolinės saugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi.

45.   Sustabdžius licencijos ar leidimo galiojimą, veikla, kuriai buvo išduota licencija ar leidimas, turi būti sustabdyta kaip nurodyta Branduolinės saugos įstatymo 27 straipsnio 4 dalyje. Veiklos sustabdymo terminas nurodomas sprendime dėl licencijos ar leidimo sustabdymo panaikinimo, kuris yra įforminamas VATESI viršininko įsakymu.

 

 

X SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 

46.   Raštas, kuriuo pateikiami III, VII, VIII ir IX skyriuose nurodyti dokumentai, rašomas lietuvių kalba, o kiti III, VII, VIII ir IX skyriuose nurodyti pridedami dokumentai gali būti pateikiami viena iš TATENA oficialiųjų kalbų. VATESI reikalavimu privaloma pateikti pridedamų dokumentų vertimus į lietuvių kalbą.

47.   Paraiškos ir dokumentai pateikiami VATESI tiesiogiai, paštu, per kurjerį, Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą arba kitomis elektroninėmis priemonėmis per atstumą arba per Kontaktinį centrą.

48.   Teikdamas licencijai ar leidimui gauti bei pakeisti reikalingą dokumentą arba teikdamas informaciją, kad dokumentas jau buvo pateiktas VATESI, pareiškėjas nurodo Taisyklių nuostatą arba Taisyklių 4.2 papunktyje arba 12.2 papunktyje nurodyto grafiko punktą, pagal kurį tas dokumentas turi būti pateiktas.

49.   Taisyklėse nurodyti VATESI teikiami dokumentai ar informacija pareiškėjo neteikiami, jei juos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktu VATESI gali gauti pati ir (ar) jie jau buvo pateikti VATESI, išskyrus atvejus, kai VATESI pateikti duomenys ir (ar) informacija pasikeičia.

50.   VATESI Taisyklėse nurodytus sprendimus, taip pat kitą susijusią informaciją pareiškėjui bei licencijos ar leidimo turėtojui teikia vienu iš Taisyklių 47 punkte nurodytų būdų, atsižvelgdama į tai, kuriuo iš šių būdų pareiškėjas, licencijos ar leidimo turėtojas pageidauja gauti ar pateikia dokumentus.

51.   VATESI, išdavusi licenciją ar leidimą, sustabdžiusi licencijos ar leidimo galiojimą, panaikinusi licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinusi licencijos ar leidimo galiojimą, pakeitusi licenciją ar leidimą, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas paskelbia apie tai VATESI interneto svetainėje ir nurodo licencijos ar leidimo turėtojo rekvizitus, licencijos ar leidimo rūšį, numerį, išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo datą.

52.   VATESI licencijas ir leidimus išduoda, sustabdo licencijų ar leidimų galiojimą, panaikina licencijų ar leidimų galiojimo sustabdymą, panaikina licencijų ar leidimų galiojimą, pakeičia licencijas ir leidimus per Licencijų informacinę sistemą. Duomenis Licencijų informacinei sistemai VATESI teikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“.

53.   VATESI apie sprendimą dėl licencijos ar leidimo išdavimo ar atsisakymo jį išduoti, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimo, licencijos ar leidimo pakeitimo praneša pareiškėjui raštu nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo.

54.   Visa informacija ir (ar) dokumentai, susiję su licencijos ar leidimo išdavimo procesu (paraiška išduoti licenciją ar leidimą, paraiška pakeisti licenciją ar leidimą, sprendimas išduoti licenciją ar leidimą, atsisakyti išduoti licenciją ar leidimą, įspėti dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, sustabdyti licencijos ar leidimo galiojimą, panaikinti licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos ar leidimo galiojimą, dokumentai, pagrindžiantys atitiktį nuostatoms, nustatytoms licencijai ar leidimui gauti bei jiems pakeisti, panaikinti licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymą bei licencijos ar leidimo galiojimą, veiklos, kuriai išduota licencija ar leidimas, priežiūros dokumentai, veiklos, kuriai išduodama ar išduota licencija ar leidimas saugos peržiūros ir įvertinimo išvados) turi būti vieši (teikiami VATESI gavus asmens rašytinį prašymą), išskyrus informaciją, kurios teikimui netaikomos Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatos.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 549, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-08, i. k. 2018-09663

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 549, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-08, i. k. 2018-09663

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 103 „Dėl Veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo