Suvestinė redakcija nuo 2022-12-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 69-3561, i. k. 112203NISAK0001-115

 

Nauja redakcija nuo 2022-12-24:

Nr. 1-475, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26753

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NAUJŲ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO SISTEMŲ, SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ, GAMTINIŲ DUJŲ SAUGYKLŲ, TIESIOGINIŲ VAMZDYNŲ IR BIODUJŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE VEIKIANČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO AR SKIRSTYMO SISTEMŲ, JŲ PERKĖLIMO AR REKONSTRAVIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 18 d. Nr. 1-115

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 5 straipsnio 3 ir 7 punktais Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1104 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 725 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą“ ir 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1317 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą“ pripažinimo netekusiais galios“ 1.2 ir 1.6 papunkčiais:

t v i r t i n u Naujų gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemų, suskystintų gamtinių dujų sistemų, gamtinių dujų saugyklų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų, jų perkėlimo ar rekonstravimo tvarkos ir sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                          Arvydas Sekmokas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-115

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-475 redakcija)

 

NAUJŲ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO SISTEMŲ, SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ, GAMTINIŲ DUJŲ SAUGYKLŲ, TIESIOGINIŲ VAMZDYNŲ IR BIODUJŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE VEIKIANČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO AR SKIRSTYMO SISTEMŲ, JŲ PERKĖLIMO AR REKONSTRAVIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naujų gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemų, suskystintų gamtinių dujų sistemų, gamtinių dujų saugyklų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų, jų perkėlimo ar rekonstravimo tvarkos ir sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemos operatorių (toliau – operatorius) ir asmenų, siekiančių prijungti naujas gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemas, suskystintų gamtinių dujų sistemas, gamtinių dujų saugyklas, tiesioginius vamzdynus ir biodujų gamybos įrenginius (toliau visi kartu – objektai, o kiekvienas atskirai – objektas) prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų (toliau kartu – sistemos) ir (ar) siekiančių perkelti ar rekonstruoti gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemas, jų objektus ar atskiras jų dalis, tarpusavio santykius, teises ir pareigas, objektų prijungimo prie sistemų techninius saugos kriterijus ir reikalavimus, naujų objektų prijungimo prie sistemų tvarką ir sąlygas, prijungimo paslaugos įmokų nustatymą, atsiskaitymo už operatorių suteiktas prijungimo paslaugas tvarką ir sąlygas bei sistemų perkėlimo ar rekonstravimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Energetikos įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir kituose energetikos sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

TECHNINIAI SAUGOS KRITERIJAI IR REIKALAVIMAI

 

3. Prie sistemų prijungiant objektus, prijungimo prie sistemos taške (toliau – prijungimo taškas) slėgis neturi viršyti sistemos didžiausio darbinio slėgio, jeigu operatorių išduotose prijungimo sąlygose ir prijungimo paslaugos sutartyse nenustatyta kitaip.

4. Naujos sistemos turi būti projektuojamos, statomos, ir eksploatuojamos, o gamtinės dujos (toliau – dujos) sistemomis transportuojamos energetikos ministro nustatyta tvarka.

5. Prie sistemų prijungiami biodujų gamybos įrenginiai turi atitikti energetikos ministro nustatytus privalomus biodujų gamybos įrenginių techninių konstrukcijų ir eksploatavimo techninius reikalavimus.

6. Prie sistemų draudžiama prijungti įrenginius, kuriuose dujos į sistemą teikiamos naudojant šiuos išteklius ar technologinius procesus:

6.1. gaunamos tiesiogiai iš sąvartynų;

6.2. gaunamos iš nuotekų valymo įrenginių ir kitokių išteklių vykstant terminiams procesams;

6.3. gaunamos pirolizės metodu apdorojus buitines ir pramonines atliekas.

7. Dujų kokybė turi atitikti energetikos ministro nustatytus gamtinių dujų kokybės reikalavimus.

 

III SKYRIUS

PRIJUNGIMO PASLAUGOS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

8. Naujų objektų prijungimas prie sistemų yra operatorių teikiama paslauga. Prijungimo paslauga teikiama asmeniui ir operatoriui sudarius prijungimo paslaugos sutartį.

9. Nauji objektai projektuojami, statomi ir jų statyba užbaigiama Statybos įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus tuos objektus, kurie pagal Statybos statymą nelaikomi statiniais.

10. Prijungimo sąlygas Aprašo nustatyta tvarka išduoda operatorius, prie kurio valdomų sistemų jungiami nauji asmenų objektai.

11. Objektų prijungimo tašką parenka operatorius, atsižvelgdamas į asmens prašyme nurodytą esamų ar planuojamų objektų buvimo ar statybos (įrengimo) vietą ir įvertinęs technologinius ir ekonominius prijungimo taško parinkimo kriterijus.

12. Operatorius ir asmuo, siekiantis prijungti objektus prie sistemų, bendradarbiauja ieškant optimalaus techninio sprendimo naujiems objektams prijungti. Operatorius, pateikęs asmeniui pagrindimą, turi teisę tikslinti išduotas prijungimo sąlygas, jei pagal šias prijungimo sąlygas neišduotas statybą leidžiantis dokumentas, kai toks patikslinimas yra būtinas nustatant objektyviai pagrįstus ir nediskriminuojančius techninius sprendimus naujiems objektams prijungti. Asmeniui gavus statybą leidžiantį dokumentą, galiojančios prijungimo sąlygos gali būti tikslinamos tik abipusiu operatoriaus ir asmens sutarimu.

13. Projektavimo darbus, susijusius su naujo objekto prijungimu prie sistemų, ir šiam prijungimui reikalingą sistemų plėtrą iki operatoriaus sistemų nuosavybės ribos, įskaitant prijungimo taško parengimą naujam objektui prijungti, organizuoja ir koordinuoja operatorius, kai Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 32 straipsnyje nustatytus atvejus, kai asmuo, jungiantis biodujų gamybos įrenginius, suderinęs su operatoriumi, turi teisę projektuoti ir (ar) statyti (įrengti) ir atlikti darbus operatoriaus vardu prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

14. Prie sistemų prijungiamų naujų objektų, taip pat tokiam prijungimui reikalingos jungties ir (ar) kitų technologinių priklausinių projektavimo ir įrengimo darbus prijungiamame objekte iki sistemų nuosavybės ribos organizuoja ir koordinuoja asmuo, siekiantis prijungti objektus.

15. Preliminari sistemų nuosavybės riba tarp sistemos ir naujo objekto nurodoma prijungimo sąlygose, o galutinė – sistemų nuosavybės ribų akte, kurį operatorius ir asmuo pasirašo įvykdžius naujo objekto prijungimo prie sistemų darbus. Nustatant sistemų nuosavybės ribas, turi būti atsižvelgiama į teisinę priklausomybę ir užtikrinamas sistemų darbo saugumas, stabilumas ir patikimumas. Tuo atveju, kai naujam objektui prijungti turi būti statomas dujotiekis per operatoriaus veiklos licencijuotą teritoriją, prijungimo paslaugos sutartyje turi būti nurodytas prijungimo taškas, kuris paprastai turi sutapti su operatoriaus veiklos licencijoje nurodytos teritorijos riba, nekeičiant licencijuojamos veiklos teritorijos ribų.

16. Dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) įrengiamos prijungimo taške, jei prijungimo paslaugos sutartyje nenumatyta kitaip. Kai dujų perdavimas ar skirstymas vykdomas iš operatoriaus sistemos, Energetikos įstatyme nustatyta tvarka dujų apskaitos sistemas (matavimo priemones) savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja operatorius. Kai dujų perdavimas ar skirstymas vykdomas į operatoriaus sistemas, dujų apskaitos sistemas (matavimo priemones) savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja objektus valdantys asmenys, jeigu prijungimo sutartyje nenumatyta kitaip.

 

IV SKYRIUS

NAUJŲ OBJEKTŲ PRIJUNGIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

17. Nauji objektai prie sistemų prijungiami asmenų prašymu. Prašymų formas ir sąrašus dokumentų bei duomenų, kurie yra pagrįstai reikalingi naujo objekto prijungimui įvertinti ir kuriuos kartu su prašymais turi pateikti asmuo, nustato operatoriai, suderinę su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba).

18. Operatorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, o kai objektai projektuojami, statomi ir jų statyba užbaigiama Statybos įstatymo nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, nuo asmens prašymo prijungti jo objektą prie sistemų ir reikalingų dokumentų ir (ar) duomenų gavimo dienos parengia ir pateikia asmeniui preliminarias prijungimo sąlygas. Jei pateiktas prašymas tikslinamas, pateikiami papildomi dokumentai ir (ar) duomenys, terminas skaičiuojamas nuo tokių papildymų gavimo dienos. Jei asmuo kartu su prašymu pateikia ne visus reikalingus dokumentus ir (ar) duomenis, operatorius turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų ir (ar) duomenų, kurių pagrįstai reikia sprendimui priimti, ir nustatyti terminą iki 30 kalendorinių dienų papildomiems dokumentams ir (ar) duomenims pateikti. Jei asmuo nepateikia per operatoriaus nustatytą terminą papildomų dokumentų ir (ar) duomenų, operatorius motyvuotu sprendimu gali nutraukti prašymo nagrinėjimą. Jei pateiktas prašymas tikslinamas, pateikiami papildomi dokumentai ir (ar) duomenys ir dėl to keičiasi jau suderintos prijungimo sąlygos, jos turi būti derinamos ir išduodamos iš naujo.

19. Operatorius pateikia preliminarias prijungimo sąlygas, kuriose nurodoma:

19.1. naujo objekto prijungimo techniniai reikalavimai:

19.1.1. siūloma (-os) prijungimo taško (-ų) vieta (-os);

19.1.2. dujotiekių, prie kurių jungiamasi, skersmuo;

19.1.3. maksimalus ir minimalus dujų slėgis prijungimo taške (ar taškuose);

19.1.4. maksimali dujų transportavimo galia, kuria galės naudotis asmuo (m3 / val. ir m3 / parą), maksimalios transportavimo galios apribojimo atvejai, minimalus per valandą apskaičiuojamų dujų kiekis (m3 / val.), dujų transportavimo ir (ar) tiekimo ribojimo ar nutraukimo sąlygos;

19.2. orientacinis sistemų, prie kurių jungiamas naujas objektas, plėtros poreikis ir terminai, taip pat galimas naujo objekto prijungimo prie sistemų projekto vykdymo terminas;

19.3. preliminarus prijungimo įmokos dydis;

19.4. preliminarių prijungimo sąlygų suderinimo terminas (prijungimo paslaugos sutartis turi būti sudaryta preliminarių sąlygų galiojimo terminu).

20. Asmeniui išduotos preliminarios prijungimo sąlygos galioja 12 mėnesių nuo jų išdavimo dienos. Per šį galiojimo laikotarpį nesuderinus preliminarių prijungimo sąlygų su sistemų operatoriumi, asmuo netenka teisės teikti prašymo dėl prijungimo paslaugos sutarties sudarymo.

21. Asmuo, suderinęs su operatoriumi naujo objekto preliminarias prijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo preliminarių sąlygų išdavimo dienos, turi teisę teikti prašymą operatoriui dėl prijungimo paslaugos sutarties sudarymo. Sistemų operatorius per 60 kalendorinių dienų nuo asmens prašymo prijungti biodujų gamybos įrenginius prie sistemos gavimo dienos pateikia prijungimo paslaugos sutarties ir galutinių prijungimo sąlygų projektą.

22. Prijungimo paslaugos sutartyje nustatoma:

22.1. asmenų pavadinimai, adresai, kodai;

22.2. prijungimo paslaugos sutarties dalykas, terminas, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos, ginčų nagrinėjimo tvarka;

22.3. naujo objekto prijungimo prie sistemų terminas;

22.4. prijungimo įmoka ir jos mokėjimo sąlygos bei terminai;

22.5. papildomi susitarimai, jeigu asmuo ir operatorius juos suderina;

22.6. atsakomybė už nustatytų reikalavimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;

22.7. šalių įsipareigojimai

22.8. prijungimo variantas, prijungimo taško vieta arba schema;

22.9. reikalavimai projektavimui ir/ar rangos darbams;

22.10. bendradarbiavimo su operatoriumi tvarka;

22.11. kokiu technologinio proceso būdu bus gaminamos dujos ir reikalavimas, kad dujų gamyboje nebūtų taikomi technologiniai procesai, nurodyti Aprašo 6 punkte.

23. Tuo atveju, kai asmuo, jungiantis biodujų gamybos įrenginius, pageidauja atlikti darbus, susijusius su sistema, jos objektais ar atskiromis jos dalimis operatoriaus vardu, prijungimo paslaugos sutartyje taip pat nustatoma:

23.1. asmens parinktas kvalifikuotas (gautas operatoriaus pritarimas dėl kvalifikacijos atitikties pagal Statybos ir Energetikos įstatymus) projektuotojas (pagal poreikį – teritorijų planavimo dokumentų rengėjas) įgaliojamas atstovauti operatorių santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir operatoriaus vardu atlikti visus veiksmus ir formalumus tiek, kiek pagal Statybos įstatymą ir kitus teritorijų planavimą, projektavimą ir statybą reglamentuojančius teisės aktus reikalinga parengti statybos projektą, jo derinimą, organizuoti projekto ekspertizės atlikimą, projekto vykdymo priežiūrą ir kitus susijusius veiksmus, statybą leidžiančių dokumentų gavimą operatoriaus vardu;

23.2. asmens parinktas kvalifikuotas (gautas operatoriaus pritarimas dėl kvalifikacijos atitikties pagal Statybos ir Energetikos įstatymus) rangovas įgaliojamas atstovauti operatorių santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir operatoriaus vardu atlikti visus veiksmus ir formalumus (tiek, kiek reikalaujama pagal Statybos įstatymą) bei įgyvendina statinio projektą, operatoriui atliekant statinio statybos priežiūrą jo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

24. Tuo atveju, kai naujas objektas prijungiamas prie sistemų nedujofikuotoje teritorijoje, prijungimo paslaugos sutartis gali būti sudaroma tik tada, kai Taryba priėmė sprendimą dėl sistemų plėtros nedujofikuotoje (nelicencijuotoje) teritorijoje.

25. Naujas objektas sujungiamas su sistemomis, jeigu įvykdytos prijungimo paslaugos sutarties sąlygos ir užbaigta objektų statyba ar įrengimas.

 

V SKYRIUS

PRIJUNGIMO PASLAUGOS ĮMOKOS NUSTATYMAS

 

26. Operatorius, prie kurio valdomų sistemų jungiamas naujas objektas (išskyrus biodujų gamybos įrenginius), padengia ekonomiškai pagrįstas sistemų plėtros ir naujo objekto prijungimo išlaidas, o asmuo padengia ekonomiškai pagrįstas prijungimo išlaidas viršijančias išlaidas. Ekonomiškai pagrįstų ir jas viršijančių išlaidų skaičiavimą operatorius, prie kurio valdomų sistemų jungiamas naujas objektas, atlieka pagal Tarybos patvirtintą įmokų ir įkainių nustatymo metodiką.

27. Biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie sistemų paslaugos kaina nustatoma atsižvelgiant į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 32 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 

VI SKYRIUS

SISTEMŲ, JŲ OBJEKTŲ AR ATSKIRŲ JŲ DALIŲ PERKĖLIMO AR REKONSTRAVIMO TVARKA

 

28. Sistemos, jų objektai ar atskiros jos dalys, kliudančios statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, gali būti perkeliamos ar rekonstruojamos asmens prašymu, šiam asmeniui apmokant visas perkėlimo ar rekonstravimo ir su tuo susijusias išlaidas, nekeičiant perkeltų ar rekonstruotų sistemų nuosavybės.

29. Asmuo, siekiantis, kad būtų atliktas sistemų, jų objektų ar atskirų jų dalių perkėlimas ar rekonstravimas, operatoriui pateikia prašymą, kuriame nurodo:

29.1. perkėlimo ar rekonstravimo priežastis;

29.2. numatomus projektavimo ir projekto įgyvendinimo terminus;

29.3. siekiamą (-us) sistemų, jų objektų ar atskirų jų dalių perkėlimo ar rekonstravimo variantą (-us), vietas, koordinates ir (arba) schemas.

29.4. Operatorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, o kai objektai projektuojami, statomi ir jų statyba užbaigiama Statybos įstatymo nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, nuo prašymo gavimo išduoda perkėlimo ar rekonstravimo sąlygas. Jei pateiktas prašymas tikslinamas, pateikiami papildomi dokumentai ir (ar) duomenys, terminas skaičiuojamas nuo tokių papildymų gavimo dienos. Jei asmuo kartu su prašymu pateikia ne visus reikalingus dokumentus ir (ar) duomenis, operatorius turi teisę pareikalauti iš asmens papildomų dokumentų ir (ar) duomenų, kurių pagrįstai reikia sprendimui priimti, ir nustatyti terminą iki 30 kalendorinių dienų papildomiems dokumentams ir (ar) duomenims pateikti. Jei asmuo nepateikia per operatoriaus nustatytą terminą papildomų dokumentų ir (ar) duomenų, operatorius motyvuotu sprendimu gali nutraukti prašymo nagrinėjimą.

30. Perkėlimo ar rekonstravimo sąlygose nurodoma:

30.1. įrenginių, įtaisų ir kitų medžiagų reikalavimai;

30.2. siūlomas sistemų, jų objektų ar atskirų jų dalių perkėlimo ar rekonstravimo variantas (-ai), koordinatės ir (arba) schemos, terminai;

30.3. preliminari sistemų, jų objektų ar atskirų jų dalių perkėlimo ar rekonstravimo kaina.

31. Sistemų, jų objektų ar atskirų jų dalių perkėlimo ar rekonstravimo sąlygos yra skirtos asmens būsimų investicijų dydžiui preliminariai įvertinti ir nesukuria nei asmeniui, nei operatoriui jokių papildomų teisių ir pareigų.

32. Operatoriui ir asmeniui suderinus perkėlimo ar rekonstravimo sąlygas, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šių sąlygų išdavimo, asmuo turi teisę kreiptis į operatorių dėl sistemų, jų objektų ar atskirų jų dalių perkėlimo ar rekonstravimo operatoriaus vardu ir asmens lėšomis.

33. Asmuo, siekiantis, kad būtų atliktas sistemų, jų objektų ar atskirų jų dalių perkėlimas ar rekonstravimas, suderinęs su operatoriumi, turi teisę projektuoti ir (ar) statyti (įrengti) ir atlikti darbus, susijusius su sistema, jos objektais ar atskiromis jos dalimis, operatoriaus vardu perkėlimo ar rekonstravimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Teikiant perkėlimo ar rekonstravimo paslaugą, pastatytos ir (ar) įrengtos sistemos yra sistemų operatoriaus nuosavybė.

34. Sistemų, jų objektų ar atskirų jų dalių perkėlimo ar rekonstravimo paslaugos kaina yra lygi faktinių išlaidų, susijusių su projektavimo ir statybos (įrengimo) darbais, kuriuos reikia atlikti siekiant perkelti ar rekonstruoti sistemas, jų objektų ar atskirų jų dalių, sumai. Visas faktines išlaidas, susijusias su sistemų, jų objektų ar atskirų jų dalių perkėlimu ar rekonstravimu, apmoka asmuo, siekiantis, kad būtų atliktas sistemų, jų objektų ar atskirų jų dalių perkėlimas ar rekonstravimas. Atlikti sistemų, jų objektų ar atskirų jų dalių perkėlimo ar rekonstravimo darbai yra laikomi sistemų, jų objektų ar atskirų jų dalių perkėlimo ar rekonstravimo paslaugos dalimi.

35. Operatoriui sutinkant dėl sistemų, jų objektų ar atskirų jų dalių perkėlimo ar rekonstravimo, perkėlimas ar rekonstravimas planuojamas ir įgyvendinamas operatoriui ir asmeniui sudarant perkėlimo ar rekonstravimo paslaugų sutartį, kurioje nustatoma:

35.1. asmenų pavadinimai, adresai, kodai;

35.2. perkėlimo ar rekonstravimo paslaugų sutarties dalykas;

35.3. perkėlimo ar rekonstravimo terminas (-ai);

35.4. šalių įsipareigojimai;

35.5. atsiskaitymo tvarka;

35.6. reikalavimai projektavimui ir/ar rangos darbams;

35.7. bendradarbiavimo su operatoriumi tvarka;

35.8. sutarties pakeitimo ir nutraukimo sąlygos;

35.9. ginčų nagrinėjimo tvarka;

35.10. kad asmens parinktas kvalifikuotas (gautas operatoriaus pritarimas dėl kvalifikacijos atitikties pagal Statybos ir Energetikos įstatymus) projektuotojas (pagal poreikį – teritorijų planavimo dokumentų rengėjas) įgaliojamas atstovauti operatorių santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir operatoriaus vardu atlikti visus veiksmus ir formalumus tiek, kiek pagal Statybos įstatymą ir kitus teritorijų planavimą, projektavimą ir statybą reglamentuojančius teisės aktus reikalinga parengti perkeliamo ir (ar) rekonstruojamo statinio statybos projektą, jo derinimą, organizuoti projekto ekspertizės atlikimą, projekto vykdymo priežiūrą ir kitus susijusius veiksmus, statybą leidžiančių dokumentų gavimą operatoriaus vardu;

35.11. kad asmens parinktas kvalifikuotas rangovas (gautas operatoriaus pritarimas dėl rangovo kvalifikacijos atitikties pagal Statybos ir Energetikos) įgaliojamas atstovauti operatorių santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir operatoriaus vardu atlikti visus veiksmus ir formalumus (tiek, kiek reikalaujama pagal Statybos įstatymą) bei įgyvendina sistemų, jų objektų ar atskirų jų dalių perkėlimo ar rekonstravimo darbus pagal statinio projektą, operatoriui atliekant statinio statybos priežiūrą jo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

36. Perkėlimo ar rekonstravimo projekto sprendiniai, projekto įgyvendinimui naudojamos medžiagos ir įranga / jų charakteristikos, privalo būti suderinti su perkeliamų ar rekonstruojamų sistemų operatoriumi, o operatorius turi teisę kontroliuoti projekto įgyvendinimą ir teikti privalomus nurodymus suinteresuotam asmeniui ir bet kuriems perkėlimo ar rekonstravimo projekto įgyvendinimui pasitelktiems asmenims.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

part_ae587b83138147b5b74034e49ed0b22a_end


 

Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių

vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių

prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų

perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir

sąlygų aprašo

priedas

(Lietuvos Respublikos energetikos

ministro 2014 m. gegužės 26 d. įsakymo

Nr. 1-140 redakcija)

 

TEISĖS AKTAI, Į KURIUOS PATEIKTOS NUORODOS APRAŠE

 

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

5. Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

6. Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6 „Dėl Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių ir Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

7. Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6 „Dėl Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių ir Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

8. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“.

9. Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“.

10Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

11. Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo patvirtinimo“.

12. Gamtinių dujų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

13. Biodujų gamybos įrenginių konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo techninės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1-273 „Dėl Biodujų gamybos įrenginių konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo techninių taisyklių patvirtinimo“.

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-140, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-29, i. k. 2014-05829

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-140, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-29, i. k. 2014-05829

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-115 „Dėl Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-76, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04353

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-115 „Dėl Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-475, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26753

Dėl energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-115 „Dėl Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo