Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1997.06.19)

 

Įstatymas paskelbtas: Žin., 1990, Nr.24-596

 

Neoficialus įstatymo tekstas

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkūriamasis Seimas

Nr. 1-2914, 92.09.24, Žin., 1992, Nr. 29(1)-854

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINĖS SANDAROS ĮSTATYMO DALINIO PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkūriamasis Seimas

Nr. 1-3072, 92.11.19, Žin., 1992, Nr. 34-1036

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINĖS SANDAROS ĮSTATYMO 31 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. 1-271, 93.10.12, Žin., 1993, Nr. 54-1049 (93.10.20)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINĖS SANDAROS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. 1-793, 95.02.14, Žin., 1995, Nr. 18-404 (95.03.01)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINĖS SANDAROS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINĖS SANDAROS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. 1-1080, 95.10.31, Žin., 1995, Nr. 92-2056 (95.11.10)

DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU "DĖL VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU LENGVATŲ IR KAI KURIŲ KATEGORIJŲ PAREIGŪNŲ, TARNAUTOJŲ BEI KITŲ ASMENŲ VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS", PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. 1-1333, 96.05.14, Žin., 1996, Nr. 48-1141 (96.05.22)

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINĖS SANDAROS ĮSTATYMO 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR 21-1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. 1-1372, 96.06.06, Žin., 1996, Nr. 57-1344 (96.06.19)

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINĖS SANDAROS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-236, 97.06.05, Žin., 1997, Nr.58-1328 (97.06.20)

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINĖS SANDAROS ĮSTATYMO 1, 13, 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 12(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

BIUDŽETINĖS SANDAROS

Į S T A T Y M A S

 

 

                            I skyrius. BENDROJI DALIS

 

     1 straipsnis.

 

     Lietuvos valstybinę biudžeto sistemą sudaro savarankiškas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas ir taip pat savarankiški savivaldybių biudžetai.

     Biudžetai sudaromi vieneriems metams - nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos įskaitytinai. Į atitinkamų biudžetų pajamas įskaitomos mokėtojų įmokos, pervestos iki gruodžio 31 dienos įskaitytinai. Metams pasibaigus, nepanaudotus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų likučius asignavimų valdytojai grąžina atitinkamiems biudžetams iki sausio 10 dienos. Savivaldybės iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, panaudotus ne pagal tikslinę paskirtį arba likusius nepanaudotus, grąžina į valstybės biudžetą. Užsienio reikalų ministerijai ir Krašto apsaugos ministerijai paliekami mėnesio išlaidų dydžio pereinamieji lėšų likučiai, esantys Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių bei karo atašė sąskaitose užsienyje.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

Nr. 1-1333, 96.05.14, Žin., 1996, Nr. 48-1141 (96.05.22)

Nr. VIII-236, 97.06.05, Žin., 1997, Nr.58-1328 (97.06.20)

 

 

     2 straipsnis.

 

     Lietuvos biudžetuose sukaupiama nacionalinių pajamų dalis, kuri skiriama Respublikos švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos apsaugos, socialinio aprūpinimo bei socialinės šalpos, gamtos apsaugos programoms įgyvendinti, ūkiui plėtoti, valstybinės valdžios ir valstybės valdymo įstaigoms išlaikyti bei krašto apsaugai.

     Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai yra:

     1) valstybės institucijų, įstaigų bei įmonių, nurodytų Seimo patvirtintame valstybės biudžete, vadovai;

     2)  valstybės  institucijų,  kurioms  asignavimus Seimo pavedimu  patvirtina  Vyriausybė,  neviršydama bendros Seimo patvirtintos  asignavimų  sumos  atitinkamoms  priemonėms finansuoti, vadovai.

     Savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojai yra:

     1) savivaldybių institucijų, įstaigų bei įmonių, nurodytų savivaldybės  tarybos  patvirtintame  savivaldybės  biudžete, vadovai;

     2)  savivaldybių  institucijų,  kurioms  asignavimus savivaldybės tarybos pavedimu patvirtina savivaldybės valdyba (meras), neviršydama bendros savivaldybės tarybos patvirtintos asignavimų sumos atitinkamoms priemonėms finansuoti, vadovai.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-1333, 96.05.14, Žin., 1996, Nr. 48-1141 (96.05.22)

 

     3 straipsnis.

 

     Mokesčius ir kitas įmokas į biudžetus nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

 

     4 straipsnis.

 

     Pajamų ir išlaidų paskirstymas Lietuvos Respublikos valstybės  biudžetui ir  savivaldybių biudžetams nustatytas šio įstatymo 12, 13, 28 ir 29 straipsniuose.

     Fizinių asmenų pajamų mokestis ir juridinių asmenų pelno mokestis yra  visų biudžetų bendri šaltiniai. Įplaukų dalį (procentais), skiriamą savivaldybių biudžetams, nustato Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu. Įplaukų dalys (procentais) nustatomos atskirai pagal fizinių asmenų pajamų mokestį ir juridinių asmenų pelno mokestį.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-2914, 92.09.24, Žin., 1992, Nr. 29(1)-854

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

 

     5 straipsnis.

 

     Įstaigoms, išlaikomoms iš biudžetų lėšų, leidžiama turėti nebiudžetinių lėšų. Įstaigoms, finansuojamoms iš valstybės biudžeto, nebiudžetinių lėšų sudarymo ir naudojimo taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o įstaigoms, finansuojamoms iš savivaldybių biudžetų, - vietos savivaldos vykdomosios institucijos.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     6 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetai sudaromi ir vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir bendrosiomis taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

     7 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetams taikoma vienoda pajamų ir išlaidų klasifikacija, kurią nustato Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

 

     8 straipsnis.

 

     Savivaldybių biudžetų, taip pat ministerijų, kitų Lietuvos  Respublikos Vyriausybės įstaigų, savarankiškų departamentų, įmonių bei įstaigų ir apskričių finansinių planų sudarymo metodikos klausimus tvarko Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     9 straipsnis.

 

     Lietuvos valstybės biudžeto kasos operacijų vykdymą organizuoja Valstybės iždas per Lietuvos Respublikos kredito įstaigas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     10 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir vietos savivaldos  vykdomųjų  institucijų  žinias apie patvirtintus biudžetus  ir  jų  įvykdymą skelbia valstybinės statistikos įstaigos. Informacija apie savivaldybių biudžetų tvirtinimą ir vykdymą pateikiama Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

 

II skyrius. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETAS

 

     11 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas yra centralizuotas finansinių išteklių fondas, kuriame sukaupiama ir perskirtoma dalis Respublikos nacionalinių pajamų.

     Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sukaupti finansiniai ištekliai yra naudojami bendravalstybinėms reikmėms finansuoti. Be to, per Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka perskirstomi finansiniai ištekliai savivaldybės poreikiams tenkinti.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     12  straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamas sudaro Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyti mokesčiai ir kitos įmokos į biudžetą.

     Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priskiriama:

     1) juridinių asmenų pelno mokestis;

     2) pridėtinės vertės mokestis;

     3) fizinių asmenų pajamų mokestis;

     4) akcizai;

     5) tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai;

     6) žyminis mokestis;

     7) konsulinis mokestis;

     8) pajamos iš valstybės nuosavybės;

     9) kitos įmokos.

     1 ir 3 punktuose nurodytų mokesčių į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą įskaitoma ta dalis, kuri lieka atmetus sumas, įskaitomas į savivaldybių biudžetus ir į privalomojo sveikatos draudimo fondą.

     2, 4, 5 ir 7 punktuose nurodyti mokesčiai visi įskaitomi į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

     6 punkte nurodytas mokestis į valstybės biudžetą įskaitomas Lietuvos Respublikos žyminio mokesčio įstatyme nustatyta tvarka.

     8 punkte nurodytų pajamų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą įskaitoma ta dalis, kuri gaunama už eksploatuojamą valstybės turtą.

     9 punkte  nurodytos kitos  įmokos Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetams priskiriamos vadovaujantis įstatymų nustatyta jų ėmimo tvarka, o jos nesant - Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-793, 95.02.14, Žin., 1995, Nr. 18-404 (95.03.01)

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

Nr. 1-1372, 96.06.06, Žin., 1996, Nr. 57-1344 (96.06.19)

 

     12(1) straipsnis.

 

     Valstybės biudžeto pajamų dalyje rodoma biudžetiniais metais valstybės pasiskolintų lėšų suma ir anksčiau perduotų ūkio subjektams valstybės pasiskolintų lėšų grąžintina suma.

 

Įstatymas papildytas straipsniu:

Nr. VIII-236, 97.06.05, Žin., 1997, Nr.58-1328 (97.06.20)

 

 

     13 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai skiriami šioms valstybės reikmėms:

     1) švietimo,  kultūros, sveikatos  apsaugos ir  sporto programoms įgyvendinti;

     2) socialinės apsaugos ir paramos programoms finansuoti;

     3) mokslui ir techninei pažangai;

     4) gamtos apsaugai;

     5) ūkio plėtojimui reguliuoti;

     6) krašto apsaugai;

     7) valstybės  valdžios ir  valdymo  institucijoms  bei teisėtvarkos įstaigoms išlaikyti;

     8) dotacijoms savivaldybių biudžetams;

     9) viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai;

     10) išoriniams valstybės ryšiams;

     11) valstybės skolos aptarnavimo išlaidoms;

     12) valstybės biudžeto kasos apyvartos lėšoms padidinti;

     13)  išlaidoms,  patirtoms  dėl  važiavimo  keleiviniu transportu lengvatų taikymo, kompensuoti;

     14) valstybės skoloms grąžinti;

     15) kitoms priemonėms pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įgyvendinti.

     Valstybės reikmėms skolintos lėšos paskirstomos pagal jų skolinimosi tikslinę paskirtį.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-793, 95.02.14, Žin., 1995, Nr. 18-404 (95.03.01)

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

Nr. 1-1080, 95.10.31, Žin., 1995, Nr. 92-2056 (95.11.10)

Nr. VIII-236, 97.06.05, Žin., 1997, Nr.58-1328 (97.06.20)

 

     14 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos valstybės biudžete sudaromas Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo fondas, kurio dydis nustatomas tvirtinant valstybės biudžetą. Jo lėšos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais skirstomos apmokėti paprastosioms išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui, ir nepaprastosioms išlaidoms, kurių negalima numatyti tvirtinant biudžetą (išskyrus valdymo išlaidas darbo užmokesčiui).

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-236, 97.06.05, Žin., 1997, Nr.58-1328 (97.06.20)

 

     15 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos valstybės biudžete sudaromos kasos apyvartos lėšos. Jos sudaromos iš biudžeto lėšų likučio, o kai jo nepakanka, - iš planinių pajamų. Kasos apyvartos lėšų dydis nustatomas tvirtinant Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

     Kasos apyvartos lėšos naudojamos kasos pajamų laikinam trūkumui padengti ir turi būti atstatytos ne vėliau kaip iki biudžetinių metų pabaigos.

 

     16 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projekto sudarymą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektą rengia Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

     Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektas rengiamas remiantis valstybės įstatymų aktais, valstybinės statistikos duomenimis, socialinėmis-ekonominėmis programomis ir mokslinėmis- techninėmis prognozėmis.

 

     17 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos Vyriausybė svarsto Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektą ir teikia jį Lietuvos Respublikos Seimui. Biudžeto projekte nurodoma:

     1) bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal mokesčių (pajamų) rūšis;

     2) bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas ministerijoms, kitoms  Lietuvos   Respublikos   Vyriausybės   įstaigoms, savarankiškiems departamentams,  įmonėms  bei  įstaigoms  ir apskritims, išskiriant  socialines ir  ekonomines programas. Asignavimai paskirstomi  į paprastąsias,  iš  jų  -  darbo užmokesčiui, ir  nepaprastąsias išlaidas.  Kartu pateikiamas bendros valstybės biudžeto asignavimų sumos paskirstymas pagal jų funkcinę klasifikaciją;

     3) kasos apyvartos lėšų suma.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-2914, 92.09.24, Žin., 1992, Nr. 29(1)-854

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     18 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos Seimo komitetai svarsto Lietuvos Respublikos  valstybės biudžeto projektą ir rengia pasiūlymus bei išvadas Lietuvos Respublikos Seimui.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     19 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos Seimas svarsto Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektą atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės pranešimą, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pasiūlymus bei išvadas ir papildomus pranešimus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     20 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas pagal rodiklius, nurodytus šio įstatymo 17 straipsnio 1,2 ir 3 punktuose.

     Lietuvos Respublikos  valstybės biudžetas  patvirtinamas Lietuvos Respublikos įstatymu.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     21 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos vasltybės biudžetas tvirtinamas ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki biudžetinių metų pradžios.

     Jeigu valstybės biudžetas laiku nepatvirtinamas, jo (iki patvirtinimo) išlaidos biudžetinių metų pradžioje kiekvienam mėnesiui negali viršyti praėjusiųjų metų valstybės biudžeto 1/12 išlaidų.

 

     21-1 straipsnis.

 

     Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė per pusantro  mėnesio  nuo  einamųjų  metų Lietuvos Respublikos valstybės  biudžeto  įstatymo įsigaliojimo pateikia Lietuvos Respublikos  Seimui  patvirtinto  valstybės biudžeto išlaidų paskirstymą pagal asignavimų valdytojų finansuojamas įstaigas bei organizacijas ir biudžeto išlaidų klasifikacijos kodus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

Nr. 1-1333, 96.05.14, Žin., 1996, Nr. 48-1141 (96.05.22)

 

     22 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos Vyriausybė valstybės biudžeto vykdymą organizuoja per Lietuvos Respublikos finansų ministeriją ir jos įstaigas, kitas valstybės įstaigas bei įmones.

 

     23 straipsnis.

 

     Lėšas, papildomai gautas vykdant Lietuvos Respublikos valstybės  biudžetą,  ir  netekusius  paskirties asignavimus valstybės papildomoms reikmėms tenkinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu skirsto Lietuvos Respublikos Seimas priimdamas atitinkamus įstatymus.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-793, 95.02.14, Žin., 1995, Nr. 18-404 (95.03.01)

 

     24 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įvykdymo  apyskaitą  rengia  Lietuvos  Respublikos  finansų ministerija ir  nustatyta tvarka bei laiku teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

     25  straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos Vyriausybė svarsto Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitą ir teikia ją  tvirtinti Lietuvos  Respublikos Seimui. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įvykdymo apyskaita tvirtinama pagal rodiklius, nurodytus šio įstatymo 17 straipsnio 1,2 ir 3 punktuose.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

III skyrius. SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAI

 

     26 straipsnis.

 

     Savivaldybių biudžetuose sukaupiamos lėšos socialinėms ir  ekonominėms bei  kitoms  vietinės  reikšmės programoms finansuoti ir savivaldybių įstaigoms išlaikyti.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     27 straipsnis.

 

     Kiekviena savivaldybė turi savarankišką biudžetą. Savivaldybių  biudžetai turi  būti patvirtinti be deficito.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-2914, 92.09.24, Žin., 1992, Nr. 29(1)-854

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     28 straipsnis.

 

     Savivaldybių biudžetų pajamas sudaro:

     1) juridinių asmenų pelno mokestis;

     2) fizinių asmenų pajamų mokestis;

     3) nekilnojamojo turto (įskaitant žemės nuomos ir žemės) mokesčiai;

     4) žyminis mokestis;

     5) pajamos iš savivaldybės nuosavybės;

     6) kitos įmokos;

     7) dotacijos.

     1 ir 2 punktuose nurodytų mokesčių į savivaldybių biudžetus įskaitoma ta procentinė dalis, kurią šio įstatymo 4 straipsnyje nustatyta tvarka nustato Lietuvos Respublikos Seimas.

     3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytos pajamos savivaldybių biudžetams priskiriamos  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos mokesčių įstatymų nustatyta tvarka, o jos nesant - Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.

     7 punkte  numatytos dotacijos  savivaldybių  biudžetams skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-271, 93.10.12, Žin., 1993, Nr. 54-1049 (93.10.20)

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     29 straipsnis.

 

     Savivaldybių biudžetų asignavimai skiriami:

     1) vietos  savivaldos institucijų  vykdomoms  švietimo, kultūros, sveikatos  apsaugos, sporto  ir  gamtos  apsaugos programoms bei  socialinės apsaugos  ir paramos  programoms finansuoti;

     2) savivaldybių ūkiui plėtoti ir reguliuoti;

     3) vietos savivaldos institucijoms išlaikyti;

     4) savivaldybės biudžeto kasos apyvartos lėšoms padidinti;

     5) išlaidoms, patirtoms dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų taikymo, kompensuoti;

     6) kitoms priemonėms pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir savivaldybių tarybų sprendimus įgyvendinti.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

Nr. 1-1080, 95.10.31, Žin., 1995, Nr. 92-2056 (95.11.10)

 

 

     30 straipsnis.

 

     Savivaldybių biudžetuose sudaromos kasos apyvartos lėšos. Jos sudaromos iš atitinkamo biudžeto lėšų likučio, o kai jo nepakanka, - iš planinių pajamų. Lėšų dydis nustatomas tvirtinant savivaldybių biudžetus.

     Kasos apyvartos lėšos naudojamos kasos pajamų laikinam trūkumui padengti ir turi būti atstatytos ne vėliau kaip iki biudžetinių metų pabaigos.

     31 straipsnis. Vykdant savivaldybių biudžetus, papildomai gautos lėšos  ir netekusieji  paskirties asignavimai  lieka savivaldybių tarybų žinioje ir jų arba jų įgaliotų institucijų sprendimais skiriami savivaldybių papildomoms reikmėms tenkinti.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-3072, 92.11.19, Žin., 1992, Nr. 34-1036

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     32 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos Seimui arba Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimus, dėl kurių keičiasi savivaldybių biudžetų pajamos arba išlaidos, daromi atitinkami tarpusavio atsiskaitymai tarp Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     33 straipsnis.

 

     Savivaldybių biudžetų projektus rengia vietos savivaldos vykdomosios  institucijos.  Savivaldybių  biudžetų projektai rengiami  remiantis Lietuvos  Respublikos įstatymo patvirtinta atskaitymų į savivaldybių biudžetus normatyvų ir dotacijų metodika,  kitais Lietuvos  Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nustatytomis procentinėmis juridinių asmenų pelno mokesčio ir fizinių asmenų pajamų mokesčio įplaukų, skiriamų  savivaldybių  biudžetams,  dalimis,  valstybinės statistikos duomenimis, socialinėmis ir ekonominėmis programomis ir mokslinėmis-techninėmis prognozėmis.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     34 straipsnis.

 

     Vietos savivaldos vykdomosios institucijos parengtus biudžetų projektus teikia savivaldybių taryboms.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     35 straipsnis.

 

     Savivaldybių tarybų  komitetai  svarsto savivaldybių biudžetų projektus ir rengia pasiūlymus bei išvadas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     36 straipsnis.

 

     Savivaldybių tarybos  svarsto  biudžetų projektus, atsižvelgdamos į vykdomųjų institucijų pranešimus ir komitetų pasiūlymus bei išvadas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     37 straipsnis.

 

     Savivaldybių biudžetus tvirtina savivaldybių tarybos. Biudžetas tvirtinamas savivaldybės tarybos sprendimu. Jame nurodoma:

     1) bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal mokesčių (pajamų) rūšis;

     2) bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas vienarūšėms savivaldybės įstaigoms ir įmonėms, išskiriant socialines ir ekonomines programas. Asignavimai paskirstomi į paprastąsias, iš jų - darbo užmokesčiui, ir nepaprastąsias išlaidas;

     3) kasos apyvartos lėšų suma.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-2914, 92.09.24, Žin., 1992, Nr. 29(1)-854

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     38 straipsnis.

 

     Savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina per vieną mėnesį  nuo Lietuvos  Respublikos valstybės  biudžeto patvirtinimo.

     Jei savivaldybių biudžetai nepatvirtinami iki metų pradžios, jų (iki patvirtinimo) išlaidos metų pradžioje kiekvienam mėnesiui negali viršyti praėjusių metų šių biudžetų 1/12 išlaidų.

     Patvirtintus biudžetus savivaldybių merai informaciniams tikslams pateikia Finansų ministerijai jos nustatyta tvarka.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     39 straipsnis.

 

     Savivaldybių biudžetų vykdymą organizuoja vietos  savivaldos  vykdomosios  institucijos  per  savo administracijos padalinius bei kitas savivaldybės įstaigas ir organizacijas.

     Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą prižiūri savivaldybės kontrolierius. Mokesčių ir kitų įmokų į savivaldybių biudžetus apskaičiavimą bei sumokėjimą kontroliuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  Valstybinė mokesčių  inspekcija. Esant reikalui, savivaldybių biudžetų vykdymą, savivaldybių įstaigų bei įmonių ūkinę  ir finansinę  veiklą  kontroliuoja  valstybės kontrolierius.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

     40 straipsnis.

 

     Vietos savivaldos vykdomosios institucijos sudaro savivaldybių biudžetų įvykdymo apyskaitas ir jas teikia tvirtinti savivaldybių taryboms. Savivaldybių biudžetų įvykdymo apyskaitos tvirtinamos pagal rodiklius, nurodytus šio įstatymo 37 straipsnyje.

     Savivaldybių biudžetų  įvykdymo  apyskaitos  pateikiamos Finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. 1-901, 95.05.23, Žin., 1995, Nr. 47-1136 (95.06.07)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                        V. LANDSBERGIS

 

Vilnius, 1990 m. liepos 30 d.

 

     Nr. I-430