Redaguota: 1995 06 07

     Pakeitimai:

 

     1.Parlamentas, Įstatymas

     Nr.1-2914; 1992.09.24; Žin., 1992, Nr.29(1)-854;

     DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINĖS SANDAROS

     ĮSTATYMO DALINIO PAKEITIMO

 

     2. Parlamentas, Įstatymas

     Nr.1-3072; 1992.11.19; Žin., 1992,Nr.34 -1036;

     DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINĖS SANDAROS

     ĮSTATYMO 31 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

     3. Parlamentas, Įstatymas

     Nr.1-271; 1993.10.12; Žin., 1993,  Nr.54-1049;        

     DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINĖS SANDAROS

     ĮSTATYMO PAKEITIMO

 

     4. Parlamentas, Įstatymas

     Nr.1-793; 1995.02.14.; Žin., 1995, Nr.18-404

     DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINĖS SANDAROS

     ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

     5. Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

     DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINĖS SANDAROS

     ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

 

                      LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

                      BIUDŽETINĖS SANDAROS

 

                        Į S T A T Y M A S

 

 

                    I skyrius. BENDROJI DALIS

 

 

    1 straipsnis.

 

  Lietuvos valstybinę  biudžeto sistemą sudaro

savarankiškas Lietuvos  Respublikos valstybės  biudžetas ir  taip

pat savarankiški savivaldybių biudžetai.

     Biudžetai sudaromi  vieneriems metams  - nuo sausio 1 d. iki

gruodžio 31 d. įskaitytinai.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     2 straipsnis.

 

     Lietuvos biudžetuose   sukaupiama nacionalinių pajamų dalis,

kuri   skiriama    Respublikos    švietimo,    kultūros,  mokslo,

sveikatos  apsaugos, socialinio aprūpinimo bei socialinės šalpos,

gamtos     apsaugos  programoms   įgyvendinti,  ūkiui    plėtoti,

valstybinės valdžios ir valstybės valdymo įstaigoms išlaikyti bei

krašto apsaugai.

 

 

     3 straipsnis.

 

 Mokesčius ir kitas įmokas į biudžetus nustato

Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     4  straipsnis.

 

  Pajamų  ir  išlaidų  paskirstymas  Lietuvos

Respublikos  valstybės   biudžetui  ir   savivaldybių  biudžetams

nustatytas šio įstatymo 12, 13, 28 ir 29 straipsniuose.

     Fizinių asmenų  pajamų mokestis  ir juridinių  asmenų  pelno

mokestis  yra   visų  biudžetų  bendri  šaltiniai.  Įplaukų  dalį

(procentais), skiriamą  savivaldybių biudžetams, nustato Lietuvos

Respublikos  Seimas  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  teikimu.

Įplaukų dalys  (procentais)  nustatomos  atskirai  pagal  fizinių

asmenų pajamų mokestį ir juridinių asmenų pelno mokestį.

 

     Pakeitimai:

     1.1-2914; 1992.09.24.;

     Žin., 1992, Nr.29(1)-854;

 

     2.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     5 straipsnis.

 

     Įstaigoms, išlaikomoms  iš biudžetų  lėšų, leidžiama  turėti

nebiudžetinių  lėšų.   Įstaigoms,  finansuojamoms   iš  valstybės

biudžeto,   nebiudžetinių  lėšų  sudarymo  ir naudojimo taisykles

nustato     Lietuvos   Respublikos   Vyriausybė,   o   įstaigoms,

finansuojamoms iš  savivaldybių biudžetų,     -      savivaldybių

vykdomieji organai.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     6 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos  valstybės  ir  savivaldybių  biudžetai

sudaromi     ir  vykdomi   vadovaujantis   Lietuvos   Respublikos

įstatymais ir  bendrosiomis taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos

Respublikos Vyriausybė.

 

 

     7 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos  valstybės ir  savivaldybių  biudžetams

taikoma vienoda  pajamų ir  išlaidų klasifikacija,  kurią nustato

Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

 

 

     8 straipsnis.

 

      Savivaldybių biudžetų, taip pat ministerijų, kitų  Lietuvos

Respublikos Vyriausybės įstaigų, savarankiškų departamentų, įmonių

bei  įstaigų  ir  apskričių  finansinių  planų sudarymo metodikos

klausimus tvarko Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     9 straipsnis.

 

      Lietuvos valstybės biudžeto kasos operacijų vykdymą organizuoja

Valstybės  iždas  per  Lietuvos  Respublikos kredito įstaigas.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     10 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos  Vyriausybės ir  vietos savivaldos

vykdomųjų institucijų patvirtintus biudžetus ir jų įvykdymą skelbia

valstybinės  statistikos įstaigos. Informacija apie  savivaldybių

biudžetų   tvirtinimą ir  vykdymą pateikiama Lietuvos Respublikos

finansų ministerijai   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta

tvarka.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

      II skyrius. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETAS

 

 

     11 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos  valstybės biudžetas yra centralizuotas

finansinių   išteklių fondas,  kuriame sukaupiama  ir perskirtoma

dalis Respublikos nacionalinių pajamų.

     Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sukaupti finansiniai

ištekliai yra   naudojami bendravalstybinėms reikmėms finansuoti.

Be to,  per Lietuvos  Respublikos valstybės  biudžetą šio ir kitų

įstatymų   nustatyta tvarka  perskirstomi  finansiniai  ištekliai

savivaldybės poreikiams tenkinti.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     12  straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamas sudaro

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyti mokesčiai ir kitos

įmokos į biudžetą.

     Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priskiriama:

     1) juridinių asmenų pelno mokestis;

     2) pridėtinės vertės mokestis;

     3) fizinių asmenų pajamų mokestis;

     4) akcizai;

     5) tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai;

     6) žyminis mokestis;

     7) konsulinis mokestis;

     8) pajamos iš valstybės nuosavybės;

     9) kitos įmokos.

     1 ir  3 punktuose  nurodytų mokesčių  į Lietuvos Respublikos

valstybės biudžetą  įskaitoma ta dalis, kuri lieka atmetus sumas,

įskaitomas į savivaldybių biudžetus.

     2, 4,  5 ir  7 punktuose nurodyti mokesčiai visi įskaitomi į

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

     6 punkte  nurodytas mokestis į valstybės biudžetą įskaitomas

Lietuvos Respublikos žyminio mokesčio įstatyme nustatyta tvarka.

     8 punkte  nurodytų pajamų  į Lietuvos  Respublikos valstybės

biudžetą įskaitoma  ta  dalis,  kuri  gaunama  už  eksploatuojamą

valstybės turtą.

     9  punkte   nurodytos  kitos   įmokos  Lietuvos  Respublikos

valstybės ar  savivaldybių biudžetams  priskiriamos vadovaujantis

įstatymų nustatyta  jų ėmimo  tvarka, o  jos  nesant  -  Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimais.

 

     Pakeitimai:

 

     1.Nr.1-793; 1995.02.14.;

     Žin., 1995, Nr.18-404

    

     2.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     13  straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai skiriami

šioms valstybės reikmėms:

     1)  švietimo,   kultūros,  sveikatos   apsaugos  ir   sporto

programoms įgyvendinti;

     2) socialinės apsaugos ir paramos programoms finansuoti;

     3) mokslui ir techninei pažangai;

     4) gamtos apsaugai;

     5) ūkio plėtojimui reguliuoti;

     6) krašto apsaugai;

     7)  valstybės   valdžios  ir   valdymo   institucijoms   bei

teisėtvarkos įstaigoms išlaikyti;

     8) dotacijoms savivaldybių biudžetams;

     9) viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai;

     10) išoriniams valstybės ryšiams;

     11) valstybės skolos aptarnavimo išlaidoms;

     12) valstybės biudžeto kasos apyvartos lėšoms padidinti;

     13) kitoms  priemonėms pagal  Lietuvos Respublikos įstatymus

įgyvendinti.

 

     Pakeitimai:

 

     Nr.1-793; 1995.02.14.;

     Žin., 1995, Nr.18-404

    

     2.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     14  straipsnis.

 

     Lietuvos     Respublikos    valstybės    biudžete  sudaromas

Lietuvos   Respublikos Vyriausybės  rezervo fondas,  kurio  dydis

nustatomas  tvirtinant  valstybės  biudžetą.  Jo  lėšos  Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimais skirstomos apmokėti išlaidoms,

kurių negalima   numatyti tvirtinant biudžetą (išskyrus  išlaidas

valdymo aparatui išlaikyti).

 

 

     15  straipsnis.

 

     Lietuvos   Respublikos   valstybės  biudžete sudaromos kasos

apyvartos lėšos.  Jos sudaromos iš biudžeto lėšų likučio,  o  kai

jo   nepakanka, -  iš   planinių   pajamų. Kasos  apyvartos  lėšų

dydis  nustatomas    tvirtinant  Lietuvos  Respublikos  valstybės

biudžetą.

     Kasos   apyvartos  lėšos  naudojamos  kasos  pajamų laikinam

trūkumui padengti  ir turi  būti atstatytos  ne vėliau  kaip  iki

biudžetinių metų pabaigos.

 

 

     16  straipsnis.

 

     Lietuvos  Respublikos  valstybės  biudžeto projekto sudarymą

organizuoja  Lietuvos     Respublikos      Vyriausybė.   Lietuvos

Respublikos     valstybės  biudžeto   projektą  rengia   Lietuvos

Respublikos finansų ministerija.

     Lietuvos Respublikos  valstybės biudžeto projektas rengiamas

remiantis   valstybės  įstatymų  aktais, valstybinės  statistikos

duomenimis, socialinėmis ekonominėmis programomis ir mokslinėmis-

techninėmis prognozėmis.

 

 

     17  straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos Vyriausybė svarsto Lietuvos Respublikos

valstybės biudžeto  projektą ir  teikia  jį Lietuvos Respublikos

Seimui. Biudžeto projekte nurodoma:

     1) bendra  pajamų suma  ir jų  paskirstymas  pagal  mokesčių

(pajamų) rūšis;

     2) bendra  asignavimų suma ir jų paskirstymas ministerijoms,

kitoms    Lietuvos     Respublikos     Vyriausybės     įstaigoms,

savarankiškiems  departamentams,   įmonėms   bei   įstaigoms   ir

apskritims,  išskiriant   socialines  ir   ekonomines  programas.

Asignavimai  paskirstomi   į  paprastąsias,   iš   jų   -   darbo

užmokesčiui,  ir   nepaprastąsias  išlaidas.   Kartu  pateikiamas

bendros valstybės biudžeto asignavimų sumos paskirstymas pagal jų

funkcinę klasifikaciją;

     3) kasos apyvartos lėšų suma.

 

     Pakeitimai:

     1.1-2914; 1992.09.24.;

     Žin., 1992, Nr.29(1)-854;

 

     2.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     18 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos Seimo komitetai svarsto Lietuvos

Respublikos valstybės biudžeto projektą ir rengia pasiūlymus

bei išvadas Lietuvos Respublikos Seimui.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     19 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos Seimas svarsto Lietuvos Respublikos

valstybės biudžeto projektą atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos

Vyriausybės  pranešimą,  Lietuvos  Respublikos  Seimo komitetų

pasiūlymus bei išvadas ir papildomus pranešimus.

 

     Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr.47-1136

 

 

     20  straipsnis.

 

     Lietuvos  Respublikos  valstybės  biudžetą tvirtina Lietuvos

Respublikos Seimas  pagal rodiklius, nurodytus šio įstatymo 17

straipsnio 1,2 ir 3 punktuose.

     Lietuvos  Respublikos   valstybės  biudžetas   patvirtinamas

Lietuvos Respublikos įstatymu.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     21  straipsnis.

 

     Lietuvos   Respublikos   vasltybės  biudžetas tvirtinamas ne

vėliau kaip prieš dvi savaites iki biudžetinių metų pradžios.

     Jeigu valstybės   biudžetas  laiku   nepatvirtinamas,jo (iki

patvirtinimo)  išlaidos  biudžetinių  metų  pradžioje  kiekvienam

mėnesiui negali  viršyti praėjusiųjų metų valstybės biudžeto 1/12

išlaidų.

 

 

     21-1  straipsnis.

 

     Lietuvos  Respublikos   Vyriausybė  per pusantro mėnesio nuo

einamųjų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įstatymo

įsigaliojimo pateikia Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinto

valstybės biudžeto išlaidų paskirstymą pagal asignavimų vyriausiųjų

valdytojų finansuojamas įstaigas bei organizacijas   ir   biudžeto

išlaidų klasifikacijos kodus.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     22 straipsnis.

 

     Lietuvos    Respublikos    Vyriausybė    valstybės  biudžeto

vykdymą     organizuoja  per     Lietuvos    Respublikos  finansų

ministeriją ir jos įstaigas, kitas valstybės įstaigas bei įmones.

 

 

     23 straipsnis.

 

     Lėšas,  papildomai   gautas  vykdant   Lietuvos  Respublikos

valstybės  biudžetą,   ir   netekusius   paskirties   asignavimus

valstybės  papildomoms  reikmėms  tenkinti  Lietuvos  Respublikos

Vyriausybės   teikimu   skirsto   Lieutvos   Respublikos   Seimas

priimdamas atitinkamus įstatymus.

 

 

     24  straipsnis.

 

     Lietuvos     Respublikos     valstybės    biudžeto  įvykdymo

apyskaitą rengia  Lietuvos  Respublikos  finansų  ministerija  ir

nustatyta  tvarka   bei   laiku   teikia   Lietuvos   Respublikos

Vyriausybei.

 

 

     25  straipsnis. 

 

     Lietuvos Respublikos Vyriausybė svarsto Lietuvos Respublikos

valstybės biudžeto  įvykdymo  apyskaitą  ir teikia  ją  tvirtinti

Lietuvos   Respublikos  Seimui.  Lietuvos Respublikos  valstybės

biudžeto  įvykdymo  apyskaita  tvirtinama pagal rodiklius, 

nurodytus šio  įstatymo 17  straipsnio 1,2 ir 3 punktuose.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

           III skyrius.  SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAI

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     26 straipsnis.

 

     Savivaldybių biudžetuose  sukaupiamos lėšos socialinėms

ir ekonominėms bei   kitoms   vietinės   reikšmės programoms

finansuoti ir savivaldybių įstaigoms išlaikyti.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     27  straipsnis.

 

     Kiekviena  savivaldybė  turi  savarankišką biudžetą.

Savivaldybių biudžetai turi būti patvirtinti be deficito.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     28 straipsnis.

 

     Savivaldybių biudžetų pajamas sudaro:

     1) juridinių asmenų pelno mokestis;

     2) fizinių asmenų pajamų mokestis;

     3) nekilnojamojo  turto (įskaitant  žemės nuomos  ir  žemės)

mokesčiai;

     4) žyminis mokestis;

     5) pajamos iš savivaldybės nuosavybės;

     6) kitos įmokos;

     7) dotacijos.

     1 ir  2 punktuose nurodytų mokesčių į savivaldybių biudžetus

įskaitoma ta  procentinė dalis,  kurią šio įstatymo 4 straipsnyje

nustatyta tvarka nustato Lietuvos Respublikos Seimas.

     3, 4,  5  ir  6  punktuose  nurodytos  pajamos  savivaldybių

biudžetams  priskiriamos   vadovaujantis   Lietuvos   Respublikos

mokesčių įstatymų  nustatyta tvarka,  o  jos  nesant  -  Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimais.

     7  punkte   numatytos  dotacijos   savivaldybių   biudžetams

skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     29 straipsnis.

 

     Savivaldybių biudžetų asignavimai skiriami:

     1)  vietos   savivaldos  institucijų   vykdomoms   švietimo,

kultūros,  sveikatos   apsaugos,  sporto   ir   gamtos   apsaugos

programoms  bei   socialinės  apsaugos   ir  paramos   programoms

finansuoti;

     2) savivaldybių ūkiui plėtoti ir reguliuoti;

     3) vietos savivaldos institucijoms išlaikyti;

     4) savivaldybės biudžeto kasos apyvartos lėšoms padidinti;

     5) kitoms priemonėms pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir

savivaldybių tarybų sprendimus įgyvendinti.

 

     Pakeitimai:

     1.1-271; 1993.10.12;

     Žin., 1993, Nr.54-1049;

 

     2.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     30  straipsnis.

 

     Savivaldybių biudžetuose   sudaromos  kasos apyvartos lėšos.

Jos sudaromos  iš atitinkamo  biudžeto lėšų  likučio, o   kai  jo

nepakanka,  -    iš  planinių    pajamų.  Lėšų  dydis  nustatomas

tvirtinant savivaldybių biudžetus.

     Kasos   apyvartos   lėšos  naudojamos  kasos pajamų laikinam

trūkumui padengti  ir turi  būti atstatytos  ne vėliau  kaip  iki

biudžetinių metų pabaigos.

 

 

     31 straipsnis.

 

     Vykdant savivaldybių  biudžetus, papildomai gautos

lėšos   ir  netekusieji   paskirties  asignavimai   lieka

savivaldybių  tarybų  žinioje ir jų  arba  jų   įgaliotų

institucijų sprendimais skiriami savivaldybių papildomoms

reikmėms tenkinti.

 

     Pakeitimai:

     1.1-3072; 1992.11.19;

     Žin., 1992, Nr.34-1036;

 

     2.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     32 straipsnis.

 

     Lietuvos  Respublikos  Seimui  arba  Lietuvos  Respublikos

Vyriausybei priėmus sprendimus, dėl kurių keičiasi savivaldybių

biudžetų  pajamos arba  išlaidos, daromi  atitinkami tarpusavio

atsiskaitymai tarp Lietuvos Respublikos  valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     33 straipsnis.

 

     Savivaldybių biudžetų projektus rengia vietos

savivaldos  vykdomosios   institucijos.   Savivaldybių   biudžetų

projektai  rengiami   remiantis  Lietuvos   Respublikos  įstatymo

patvirtinta atskaitymų  į  savivaldybių  biudžetus  normatyvų  ir

dotacijų  metodika,   kitais  Lietuvos   Respublikos  įstatymais,

Lietuvos Respublikos  Seimo nustatytomis  procentinėmis juridinių

asmenų pelno  mokesčio ir fizinių asmenų pajamų mokesčio įplaukų,

skiriamų   savivaldybių    biudžetams,    dalimis,    valstybinės

statistikos duomenimis,  socialinėmis ir ekonominėmis programomis

ir mokslinėmis-techninėmis prognozėmis.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     34 straipsnis.

  

     Vietos savivaldos  vykdomosios  institucijos parengtus

biudžetų projektus teikia savivaldybių taryboms.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     35  straipsnis.

 

     Savivaldybių  tarybų   komitetai   svarsto savivaldybių

biudžetų projektus ir rengia pasiūlymus bei išvadas.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     36  straipsnis.

 

     Savivaldybių    Tarybos    svarsto    biudžetų    projektus,

atsižvelgdamos į Tarybų vykdomųjų organų pranešimus ir nuolatinių

komisijų pasiūlymus bei išvadas.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

    37 straipsnis.

 

    Savivaldybių biudžetus tvirtina savivaldybių tarybos.

Biudžetas  tvirtinamas  savivaldybės  tarybos  sprendimu.  Jame

nurodoma:

     1) bendra  pajamų suma  ir jų  paskirstymas  pagal  mokesčių

(pajamų) rūšis;

     2) bendra  asignavimų suma  ir jų  paskirstymas  vienarūšėms

savivaldybės  įstaigoms  ir  įmonėms,  išskiriant  socialines  ir

ekonomines programas.  Asignavimai paskirstomi į paprastąsias, iš

jų - darbo užmokesčiui, ir nepaprastąsias išlaidas;

     3) kasos apyvartos lėšų suma.

 

     Pakeitimai:

     1.1-2914; 1992.09.24;

     Žin., 1992, Nr.29(1)-854;

 

     2.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     38 straipsnis.

 

     Savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina per vieną  mėnesį

nuo  Lietuvos   Respublikos  valstybės   biudžeto patvirtinimo.

     Jei savivaldybių biudžetai nepatvirtinami iki metų pradžios,

jų (iki patvirtinimo) išlaidos metų pradžioje kiekvienam mėnesiui

negali viršyti praėjusių metų šių biudžetų 1/12 išlaidų.   

     Patvirtintus  biudžetus  savivaldybių  merai  informaciniams

tikslams pateikia Finansų ministerijai jos nustatyta tvarka.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     39 straipsnis.

 

     Savivaldybių biudžetų vykdymą organizuoja vietos savivaldos

vykdomosios institucijos   per   savo administracijos padalinius

bei kitas  savivaldybės  įstaigas  ir organizacijas.

     Savivaldybės biudžeto  lėšų naudojimą  prižiūri savivaldybės

kontrolierius. Mokesčių  ir kitų  įmokų į  savivaldybių biudžetus

apskaičiavimą bei  sumokėjimą kontroliuoja  Lietuvos  Respublikos

finansų  ministerijos   Valstybinė  mokesčių   inspekcija.  Esant

reikalui, savivaldybių biudžetų vykdymą, savivaldybių įstaigų bei

įmonių  ūkinę   ir  finansinę   veiklą   kontroliuoja   valstybės

kontrolierius.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

     40 straipsnis.

 

     Vietos  savivaldos   vykdomosios   institucijos   sudaro

savivaldybių   biudžetų  įvykdymo  apyskaitas  ir  jas  teikia

tvirtinti savivaldybių  taryboms. Savivaldybių  biudžetų įvykdymo

apyskaitos tvirtinamos pagal rodiklius, nurodytus šio įstatymo 37

straipsnyje.

     Savivaldybių  biudžetų   įvykdymo   apyskaitos   pateikiamos

Finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais.

 

      Pakeitimai:

     1.Lietuvos Respublikos 1995 05 23

     Įstatymas Nr. 1-901

     Žin., 1995, Nr. 47-1136

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

PIRMININKAS                        V. LANDSBERGIS

 

Vilnius,

1990 m. liepos 30 d.

     Nr. I-430

_