Sprendimas netenka galios 2023-01-13:

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Sprendimas

Nr. Sp-9, 2023-01-12, paskelbta TAR 2023-01-12, i. k. 2023-00628

Dėl Politinių organizacijų finansinių ataskaitų rinkinių, jų priedų ir politinių organizacijų sąskaitų išrašų pateikimo tvarkos aprašo ir finansinių ataskaitų rinkinio priedų formų patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2017-04-20 iki 2023-01-12

 

Sprendimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 67-3456, i. k. 1129000SPRE000SP-78

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS

S P R E N D I M A S

 

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS formos bei jos užpildymo iR pateikimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 12 d. Nr. Sp-78

Vilnius

 

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 135-4894; 2010, Nr. 63-3091; 2010, Nr. 128-6524; 2011, Nr. 153-7205) 23 straipsnio 2 dalies 2 punktu, nusprendžia:

1. Patvirtinti Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitos formą (pridedama, 1 priedas).

2. Patvirtinti Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašą (pridedama, 2 priedas).

3. Pripažinti Vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimą Nr. Sp-64 „Dėl Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 112-5734) netekusiu galios.

4. Paskelbti šį sprendimą „Valstybės žiniose“.

 

 

Pirmininkas                                                                               Zenonas Vaigauskas

 

 


Forma patvirtinta

Vyriausiosios rinkimų komisijos

2012 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. Sp-78,

1 priedas

 

__________________________________________________________________________

(politinės partijos pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________

(ūkio subjekto, parengusio ataskaitą, įmonės kodas, buveinės adresas)

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

PAGAL 20_____ M. ________________ D. DUOMENIS

________________ Nr. _________

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.

Straipsniai

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1

 

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE

 

 

2

 

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

 

 

2

1

 

Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų daliai politinės kampanijos išlaidų kompensuoti

Nuo 2012-01-01 neskiriami

 

2

2

 

Valstybės biudžeto asignavimų politinės partijos veiklai finansuoti gauti I pusmetį

 

 

2

3

 

Valstybės biudžeto asignavimų politinės partijos veiklai finansuoti gauti II pusmetį

 

 

3

 

 

Grąžintas rinkimų užstatas, kuris buvo sumokėtas iš valstybės biudžeto asignavimų sąskaitos

 

 

4

 

 

IŠLAIDOS

(eilučių nuo 4.1 iki 4.8 suma)

 

 

4

1

 

Politinės kampanijos finansavimas
(eilučių nuo 4.1.1 iki 4.1.2 suma)

 

 

4

1

1

politinės kampanijos pavadinimas, nereikalingos eilutės ištrinamos, papildomai įterpiamos

 

*

4

1

2

politinės kampanijos pavadinimas, nereikalingos eilutės ištrinamos, papildomai įterpiamos

 

4

2

 

Rinkimų užstatas
(eilučių nuo 4.2.1 iki 4.2.3 suma)

 

 

4

2

1

politinės kampanijos pavadinimas, nereikalingos eilutės ištrinamos, papildomai įterpiamos

 

*

4

2

2

politinės kampanijos pavadinimas, nereikalingos eilutės ištrinamos, papildomai įterpiamos

 

4

3

 

Turto įsigijimas

(eilučių nuo 4.3.1 iki 4.3.2 suma)

 

 

4

3

1

Ilgalaikio turto įsigijimas

 

 

4

3

2

Trumpalaikio turto įsigijimas

 

 

4

4

 

Atsiskaitymas su darbuotojais

 

 

4

5

 

Mokesčiai ir kitos įmokos į biudžetą

(eilučių nuo 4.5.1 iki 4.5.4 suma)

 

 

4

5

1

Privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos

 

 

4

5

2

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

 

 

4

5

3

Gyventojų pajamų mokestis

 

 

4

5

4

Kiti mokesčiai ir įmokos į biudžetą

 

 

4

6

 

Paslaugų teikimo išlaidos

(eilučių nuo 4.6.1 iki 4.6.9 suma)

 

 

4

6

1

Komunalinės paslaugos

 

 

4

6

2

Ryšių paslaugos

 

 

4

6

3

Politinės reklamos gamyba ir skleidimas

 

 

4

6

4

Audito paslaugos

 

 

4

6

5

Teisinės paslaugos

 

 

4

6

6

Ilgalaikio turto nuoma

 

 

4

6

7

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas

 

 

4

6

8

Transporto paslaugos

 

 

4

6

9

Kitos paslaugos, susijusios su politinės partijos įstatuose numatyta veikla

 

 

4

7

 

Politinės partijos politinės kampanijos skolų apmokėjimas
(eilučių nuo 4.7.1 iki 4.7.2 suma)

 

 

4

7

1

politinės kampanijos pavadinimas, nereikalingos eilutės ištrinamos

 

*

4

7

2

politinės kampanijos pavadinimas, nereikalingos eilutės ištrinamos

 

4

8

 

Politinės partijos paimtų paskolų apmokėjimas
(eilučių nuo 4.8.1 iki 4.8.2 suma)

 

 

4

8

1

paskolos paėmimo metai, nereikalingos eilutės ištrinamos

 

*

4

8

2

paskolos paėmimo metai, nereikalingos eilutės ištrinamos

 

5

 

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE  (1+2+3-4)

 

 

 

Politinės partijos pirmininkas

 

 

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

Už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo

 

 

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitą patvirtino

 

(Politinės partijos valdymo organo pavadinimas, sprendimo priėmimo data, Nr.)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. Sp-13, 2016-02-04, paskelbta TAR 2016-02-10, i. k. 2016-02595

Nr. Sp-92, 2017-04-18, paskelbta TAR 2017-04-19, i. k. 2017-06600

 


PATVIRTINTA

Vyriausiosios rinkimų komisijos

2012 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. Sp-78,

2 priedas

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato politinėms partijoms valstybės biudžete numatytų asignavimų panaudojimo ir duomenų pateikimo tvarką.

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymu (Žin., 2004, Nr. 135-4894; 2010, Nr. 63-3091; 2011, Nr. 153-7205) (toliau – Įstatymas).

3. Sąvokos:

3.1. apraše vartojamos sąvokos, atitinkančios Įstatymo 2 straipsnyje nustatytas sąvokas:

3.1.1. valstybės biudžeto asignavimai – politinėms partijoms skirta bendra lėšų suma, nustatoma Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme;

3.1.2. valstybės biudžeto asignavimų sąskaita – politinės partijos sąskaita, esanti Lietuvos Respublikoje registruotame banke, kurioje laikomi ir kaupiami tik Įstatyme nustatyta tvarka gauti valstybės biudžeto asignavimai ir iš kurios apmokamos įstatyme numatytos išlaidos.

3.2. Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita – Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) 2012 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. Sp-78 patvirtinta ataskaitos forma, kurioje politinė partija pateikia duomenis apie valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą ir jų likučius.

4. Patvirtinta praėjusių kalendorinių metų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita pateikiama VRK kartu su politinės partijos finansinių ataskaitų rinkiniu ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos.

 

II. VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PASKIRTIS

 

5. Politinė partija iš valstybės biudžeto gautas lėšas laiko ir kaupia valstybės biudžeto asignavimų sąskaitoje ir šiomis lėšomis apmoka įstatyme numatytas išlaidas.

6. Valstybės biudžeto asignavimus politinė partija gali naudoti:

6.1. politinei kampanijai finansuoti;

6.2. rinkimų užstatui;

6.3. ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti;

6.4. atsiskaityti su darbuotojais;

6.5. mokesčiams ir kitoms įmokoms į valstybės biudžetą, privalomojo valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokoms;

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-13, 2016-02-04, paskelbta TAR 2016-02-10, i. k. 2016-02595

 

6.6. paslaugų teikimo išlaidoms;

6.7. politinės partijos politinės kampanijos skoloms apmokėti;

6.8. politinės partijos paimtoms paskoloms, skirtoms šios dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytoms išlaidoms, apmokėti.

7. Per metus nepanaudoti valstybės biudžeto asignavimai lieka politinės partijos valstybės biudžeto asignavimų sąskaitoje ir gali būti naudojami kitais metais šio Aprašo 6 punkte numatytai veiklai finansuoti.

 

III. VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS UŽPILDYMAS

 

8. Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitoje pateikta informacija turi išsamiai ir teisingai parodyti politinės partijos iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, jų panaudojimą bei likučius.

9. Ataskaita pildoma naudojantis Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos Finansavimo posisteme. Prie Finansavimo posistemės jungiamasi per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemą, skirtą tapatybei nustatyti, tai yra per Elektroninius valdžios vartus. Pirmą kartą jungdamasis prie Finansavimo posistemės už politinės partijos apskaitą atsakingas asmuo su Vyriausiąja rinkimų komisija pasirašo sutartį dėl informacijos teikimo elektroniniu būdu. Pasibaigus šios sutarties galiojimui, pasirašoma nauja sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-13, 2016-02-04, paskelbta TAR 2016-02-10, i. k. 2016-02595

Nr. Sp-92, 2017-04-18, paskelbta TAR 2017-04-19, i. k. 2017-06600

 

10. Duomenys ataskaitoje įrašomi pagal partijos buhalterinės apskaitos duomenis.

11. Duomenys ataskaitoje pateikiami eurais.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-13, 2016-02-04, paskelbta TAR 2016-02-10, i. k. 2016-02595

 

12. Ataskaitoje pateikiami ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio per visą laikotarpį gauti valstybės biudžeto asignavimai, apmokėtos išlaidos. Pirmą kartą sudarant šią ataskaitą, palyginamųjų praėjusių finansinių metų skaičių pateikti neprivaloma.

13. Ataskaitos pildymas:

13.1. straipsnyje „Valstybės biudžeto asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje“ nurodomas valstybės biudžeto asignavimų sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Jis turi atitikti šios sąskaitos likutį praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;

13.2. straipsnyje „Valstybės biudžeto asignavimai“ nurodoma iš valstybės biudžeto gauta asignavimų suma, skirta daliai politinės kampanijos išlaidų kompensuoti ir politinės partijos veiklai finansuoti;

13.3. straipsnyje „Grąžintas rinkimų užstatas“ nurodoma VRK po rinkimų į politinės partijos valstybės biudžeto asignavimų sąskaitą grąžinta rinkimų užstato suma (jeigu užstatas buvo sumokėtas iš valstybės biudžeto asignavimų sąskaitos);

13.4. straipsnyje „Išlaidos“ nurodomos visos iš valstybės biudžeto lėšų padarytos Įstatyme numatytos išlaidos, eilučių nuo 4.1 iki 4.8 suma:

13.4.1. straipsnyje „Politinės kampanijos finansavimas“ nurodoma politinės partijos pervesta lėšų suma, skirta politinei kampanijai ar politinėms kampanijoms finansuoti. Užpildoma tiek eilučių, kiek ataskaitiniu laikotarpiu vyko politinių kampanijų, ir nurodomi politinių kampanijų pavadinimai;

13.4.2. straipsnyje „Rinkimų užstatas“ nurodoma sumokėta rinkimų užstatų suma. Užpildoma tiek eilučių, kiek ataskaitiniu laikotarpiu vyko politinių kampanijų, ir nurodomi politinių kampanijų pavadinimai;

13.4.3. straipsnyje „Turto įsigijimas“ nurodomos ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos;

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-92, 2017-04-18, paskelbta TAR 2017-04-19, i. k. 2017-06600

 

13.4.4. straipsnyje „Atsiskaitymas su darbuotojais“ nurodomas išmokėtas darbo užmokestis;

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-92, 2017-04-18, paskelbta TAR 2017-04-19, i. k. 2017-06600

 

13.4.5. straipsnyje „Mokesčiai ir kitos įmokos į biudžetą“ nurodomi sumokėti mokesčiai ir kitos įmokos į biudžetą:

13.4.5.1. straipsnyje „Privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos“ nurodomos įmokos nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, kurias moka apdraustieji ir draudėjai pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymus;

13.4.5.2. straipsnyje „Privalomojo sveikatos draudimo įmokos“ nurodomos priskaičiuotos įmokos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą;

13.4.5.3. straipsnyje „Gyventojų pajamų mokestis“ nurodomas gyventojų pajamų mokestis nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio;

13.4.5.4. straipsnyje „Kiti mokesčiai ir įmokos į biudžetą“ nurodomi kiti mokesčiai ir įmokos į biudžetą (pvz., sumokėtas gyventojų pajamų mokestis pagal autorines sutartis, nekilnojamojo turto, delspinigiai ir kt.). Galima įterpti atskiras eilutes kiekvienai mokesčių ar įmokų rūšiai. Tokiu atveju nurodomi konkretūs mokesčių ar įmokų pavadinimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-92, 2017-04-18, paskelbta TAR 2017-04-19, i. k. 2017-06600

 

13.5. straipsnyje „Paslaugų teikimo išlaidos“ nurodoma eilučių nuo 4.6.1 iki 4.6.9 suma:

13.5.1. straipsnyje „Komunalinės paslaugos“ nurodomos šildymo išlaidos, taip pat šildymui skirto skystojo ir kietojo kuro įsigijimo (atvežimo, paruošimo) išlaidos; elektros energijos, skirtos apšvietimui, šildymui ir kitoms reikmėms, išlaidos; vandentiekio ir kanalizacijos paslaugų apmokėjimo išlaidos;

13.5.2. straipsnyje „Ryšių paslaugos“ nurodomos telefonų, interneto, faksų, radiotelefonų, mobiliojo ryšio telefonų ir kitų ryšių priemonių paslaugų išlaidos, taip pat siuntimo paštu, telefono aparato ar interneto linijos įrengimo išlaidos;

13.5.3. straipsnyje „Politinės reklamos gamyba ir skleidimas“ nurodomos politinės reklamos gamybos ir skleidimo per televiziją, radiją, spaudoje, internetu, stenduose ir lauko ekranuose išlaidos, taip pat lankstinukų gamybos ir platinimo, reklamos ant transporto priemonių ir visuomeniniame transporte išlaidos;

13.5.4. straipsnyje „Audito paslaugos“ nurodomos išlaidos, padarytos pagal audito paslaugų sutartis;

13.5.5. straipsnyje „Teisinės paslaugos“ nurodomos išlaidos, padarytos pagal teisinių paslaugų sutartis;

13.5.6. straipsnyje „Ilgalaikio turto nuoma“ nurodomos ilgalaikio materialiojo (išskyrus transporto priemones) ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos;

13.5.7. straipsnyje „Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas“ nurodomos ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų ir techninės priežiūros išlaidos;

13.5.8. straipsnyje „Transporto paslaugos“ nurodomos transporto priemonių remonto, nuomos bei jų išlaikymo išlaidos (išlaidos degalams, tepalams, atsarginėms dalims, padangoms ir pan.), transporto draudimo išlaidos;

13.5.9. straipsnyje „Kitos paslaugos, susijusios su politinės partijos įstatuose numatyta veikla“ nurodomos išlaidos paslaugoms, susijusioms su politinės partijos įstatuose numatyta veikla. Jeigu kitų paslaugų išlaidos sudaro daugiau, kaip 50 procentų paslaugų teikimo išlaidų (4.6. eilutė) arba yra daugiau kaip 5 000 eurų, įterpiamos papildomos eilutės ir nurodomos konkrečios paslaugos ir išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. Sp-13, 2016-02-04, paskelbta TAR 2016-02-10, i. k. 2016-02595

 

13.6. Straipsnyje „Politinės partijos politinės kampanijos skolų apmokėjimas“ nurodoma politinės kampanijos skolų apmokėjimo suma. Užpildoma tiek eilučių, kokio skaičiaus politinių kampanijų skolos buvo apmokėtos, ir nurodomi politinių kampanijų pavadinimai;

13.7. straipsnyje „Politinės partijos paimtų paskolų apmokėjimas“ nurodoma paskolos grąžinimo suma ir nurodomi paskolos paėmimo metai. Užpildoma tiek eilučių, kiek buvo grąžinta paskolų, ir nurodomi paskolos paėmimo metai;

13.8. straipsnyje „Valstybės biudžeto asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ nurodomas valstybės biudžeto asignavimų sąskaitos likutis pagal finansinių metų paskutinės dienos duomenis (pasitikrinti galima taip: 1 eilutė + 2 eilutė + 3 eilutė – 4 eilutė).

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitą tvirtina politinės partijos įstatuose nustatytas politinės partijos valdymo organas.

15. Valstybės biudžeto asignavimų naudojimo auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

16. Ginčai, kylantys dėl šio Aprašo pažeidimų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Sprendimas

Nr. Sp-13, 2016-02-04, paskelbta TAR 2016-02-10, i. k. 2016-02595

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. Sp-78 „Dėl Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitos formos bei jos užpildymo ir pateikimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Sprendimas

Nr. Sp-92, 2017-04-18, paskelbta TAR 2017-04-19, i. k. 2017-06600

Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. Sp-78 „Dėl Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo