Suvestinė redakcija nuo 2019-10-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 67-3448, i. k. 112110MISAK00B1-466

 

Nauja redakcija nuo 2019-10-11:

Nr. B1-730, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16170

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dĖL ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ, SURINKTŲ IŠ VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONIŲ, TVARKYMO

 

2012 m. birželio 12 d. Nr. B1-466

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1385/2013 (OL 2013 L 354, p. 86), 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL 2011 L 54, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 6 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2019/319 (OL 2019 L 61, p. 1), ir Valstybiniu atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“:

1. Nurodau viešojo maitinimo veiklą vykdantiems ir viešojo maitinimo paslaugas teikiantiems ūkio subjektams maisto atliekas rūšiuoti jų susidarymo vietoje, saugoti ir tvarkyti, atsižvelgiant į atliekų pobūdį ir galutinį panaudojimo tikslą, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ar 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL 2011 L54 p. 1), VIII priedo nuostatomis.

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

2012-06-07 raštu Nr. (17-1) D8-5285

 

SUDERINTA

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos

2012-05-25 raštu Nr. 277/12-05

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-730, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16170

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. B1-466 „Dėl šalutinių gyvūninių produktų, surinktų iš viešojo maitinimo įmonių, tvarkymo“ pakeitimo