Suvestinė redakcija nuo 2021-11-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 65-3326, i. k. 112110MISAK00B1-457

 

Nauja redakcija nuo 2021-11-11:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REIKALAVIMŲ VETERINARIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 4 d. Nr. B1-457

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6, 10 ir 12 punktais ir 3 dalimi, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu ir 1987 m. lapkričio 13 d. Europos konvencija dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos ir siekdamas užtikrinti veterinarijos paslaugų teikėjų vykdomos veiklos kontrolę:

1. T v i r t i n u pridedamus Reikalavimus veterinarijos paslaugų teikėjams.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2012 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. B1-457

 

REIKALAVIMAI VETERINARIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

1. Reikalavimai veterinarijos paslaugų teikėjams (toliau – Reikalavimai) nustato bendruosius reikalavimus veterinarijos paslaugų teikėjams, veterinarijos paslaugų teikėjų teises ir pareigas, reikalavimus stacionarioms ir mobilioms veterinarijos paslaugų teikėjų patalpoms, jų veterinariniam patvirtinimui, veterinarinėms priemonėms, gyvūnų nugaišinimui, šalutinių gyvūninių produktų ir atliekų tvarkymui, patalpų ir įrangos valymui ir veterinarijos paslaugų teikėjų vykdomos veiklos kontrolės tvarką.

2. Vartojamos sąvokos:

2.1. Anamnezė – gyvūnų laikytojo veterinarijos gydytojui suteiktos žinios apie gyvūną: jo rūšis, veislė, amžius, laikymo sąlygos, fiziologinė būklė, naudojimas, profilaktinės procedūros, pastebėtas neįprastas elgesys, ligų požymiai ir kt.

2.2. Gyvūno laikymo įranga (toliau – laikymo įranga) – narvas, aptvaras, gardas, namelis, akvariumas, terariumas ar kita gyvūnui laikyti skirta įranga.

2.3. Veterinarijos paslauga – už mokestį arba neatlygintinai gyvūnų laikytojui veterinarijos paslaugų teikėjo teikiama paslauga: konsultacija gyvūnų gerovės ir sveikatos klausimais, gyvūnų ligų diagnozavimas, gydymas ir profilaktika, gyvūnų laikinas laikymas ir priežiūra gydymo tikslais veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose, gyvūnų gaišimo priežasčių nustatymas ar kita su gyvūnų sveikatinimu susijusi veikla.

2.4. Veterinarijos paslaugų teikėjas – ūkio subjektas, siūlantis ir teikiantis veterinarijos paslaugas.

2.5. Veterinarijos paslaugų teikėjo patalpa – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka patvirtinta patalpa, kurioje veterinarijos paslaugų teikėjas teikia savo paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

3. Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme ir kituose veterinarijos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

4. Veterinarijos paslaugų teikėjai turi laikytis šių Reikalavimų ir kitų veterinarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų.

5. Veterinarijos gydytojai, gydantys gyvūnų laikytojų, su kuriais juos sieja darbo teisiniai santykiai, gyvūnus, diagnozuojantys jiems ligas ar atliekantys profilaktines priemones gyvūnų laikymo vietose, turi:

5.1. laikytis šių Reikalavimų 10.2, 12.1–12.3, 43.1, 43.2, 43.4–43.7 papunkčių ir 41 punkto;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-905, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17061

 

5.2. naudoti veterinarines priemones, atitinkančias Reikalavimų 27, 28, 29.1–29.2, 29.4–29.8 ir 30 punktus;

5.3. užtikrinti, kad veterinariniai vaistai, veterinarinės priemonės bus laikomi jiems specialiai įrengtoje patalpoje arba vietoje. Veterinariniai vaistai turi būti laikomi taip, kaip nurodyta informaciniuose lapeliuose.

 

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI VETERINARIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

6. Veterinarijos paslaugų teikėjai, prieš pradėdami teikti veterinarijos paslaugas, turi pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui (toliau – teritorinė VMVT), kurio kontroliuojamojoje teritorijoje numato teikti veterinarijos paslaugas, Prašymą dėl ūkio subjekto įregistravimo (Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašas), 5 priedas) ir informaciją apie:

6.1. vietą, kurioje bus teikiamos veterinarijos paslaugos;

6.2. veterinarijos gydytojus, kurie veterinarijos paslaugų teikėjo vardu teikia veterinarijos paslaugas (vardas, pavardė, veterinarijos praktikos licencijos numeris).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

7. Teritorinė VMVT, gavusi veterinarijos paslaugų teikėjo Reikalavimų 6 punkte nurodytus prašymą ir informaciją, išnagrinėja juos ir, vadovaudamasi Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo 30–35 punktais, įtraukia veterinarijos paslaugų teikėją į Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą (toliau – Sąrašas) suteikdama atpažinimo (registracijos) numerį. Sąrašas skelbiamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) interneto svetainėje. Veterinarijos paslaugų teikėjų įregistravimas sustabdomas, įregistravimo sustabdymas panaikinamas, įregistravimas panaikinamas Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

8. Veterinarijos paslaugų teikėjo vardu konsultuoti gyvūnų laikytojus gyvūnų sveikatos klausimais, diagnozuoti gyvūnams ligas, juos gydyti ir taikyti jiems profilaktikos priemones, nugaišinti gyvūnus, nustatyti gyvūnų gaišimo priežastis gali tik privatus veterinarijos gydytojas, turintis galiojančią veterinarijos praktikos licenciją, arba veterinarijos gydytojas, kuriam suteikta teisė teikti veterinarijos paslaugas, vadovaujantis Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti veterinarijos gydytoju ar laikinai arba vienkartinai teikti veterinarijos gydytojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. B1-506 „Dėl Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti veterinarijos gydytoju ar laikinai arba vienkartinai teikti veterinarijos gydytojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Galiojančią veterinarijos praktikos licenciją turintys veterinarijos gydytojai taip pat gali ženklinti gyvūnus augintinius poodinėmis mikroschemomis, teikti duomenis Gyvūnų augintinių registrui. Kates, šunis ir šeškus ženklinti ir jų duomenis teikti Gyvūnų augintinių registrui gali ir kiti veterinarijos paslaugų teikėjų darbuotojai, baigę mokymus kačių, šunų ir šeškų ženklinimo ir jų duomenų teikimo Gyvūnų augintinių registrui klausimais ir turintys tokių mokymų baigimą patvirtinantį dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

9. Privatus veterinarijos gydytojas, prisiimdamas atsakomybę, gali pavesti atlikti tam tikras su gyvūnų ligų diagnozavimu, gydymu ir profilaktika susijusias procedūras veterinarijos felčeriams, veterinarijos srities studentams.

10. Veterinarijos paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad:

10.1. veterinarijos paslaugoms teikti naudojamos stacionarios ar mobilios patalpos bus patvirtintos ir turės veterinarinio patvirtinimo numerį bei atitiks Reikalavimų 16–24 arba 25–26 punktus;

10.2. reikalavimų 1–3 prieduose nustatytų formų registracijos ir apskaitos žurnalai bus tinkamai tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Reikalavimų 4 priedu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-905, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17061

 

10.3. privatūs veterinarijos gydytojai turės prieigą prie informacinių sistemų, kuriose bus pateikiama informacija apie gyvūnų, kuriems teikiamos veterinarijos paslaugos, ligų diagnostiką, gydymą, profilaktiką ir į Veterinarinių vaistų registrą įtrauktus veterinarinius vaistus.

11. Tuo atveju, kai gyvūnams veterinarijos paslaugos suteikiamos jų laikymo vietoje, šių Reikalavimų nuostatos dėl veterinarinio patvirtinimo netaikomos.

12. Gyvūnų laikymo vietoje veterinarijos paslaugų teikėjo vardu veterinarijos paslaugas teikiantis veterinarijos gydytojas:

12.1. gali atlikti gyvūnams gydymo procedūras ir taikyti profilaktines priemones, kurių atlikimui būtina laikytis tam tikrų veterinarijos higienos ir aseptikos reikalavimų, tik įsitikinęs, kad sugebės sudaryti ir užtikrinti šias sąlygas. Intervencinės procedūros (toliau – chirurginės operacijos) gyvūnams augintiniams, kurių metu būtina sukelti gyvūnui bendrą nejautrą, turi būti atliekamos veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose;

12.2. turi užtikrinti, kad po veterinarijos paslaugų suteikimo gyvūnams jų laikymo vietoje bus tinkamai sutvarkytos veterinarinės medicininės atliekos ir šalutiniai gyvūniniai produktai, kurie susidaro veterinarijos paslaugų teikimo metu;

12.3. neturėdamas techninių galimybių ar kompetencijos gyvūnams suteikti reikalingų veterinarijos paslaugų, turi informuoti gyvūnų laikytoją apie būtinybę perkelti tokį gyvūną į veterinarijos paslaugų teikėjo patalpas. Gyvūnų laikytojui sutikus, gyvūnas turi būti perkeltas į veterinarijos paslaugų teikėjo patalpas, išskyrus, kai iškyla grėsmė gyvūnų ar žmonių sveikatai ir gerovei (pvz., įtariant pasiutligę).

 

III SKYRIUS
 VETERINARIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO PATALPŲ VETERINARINIS PATVIRTINIMAS“;

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

13. Veterinarijos paslaugų teikėjo patalpoms veterinarinis patvirtinimas suteikiamas, veterinarinis patvirtinimas sustabdomas, veterinarinio patvirtinimo sustabdymas panaikinamas, veterinarinis patvirtinimas panaikinamas, veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose vykdomos veiklos ar šių patalpų duomenų pakeitimai įforminami, vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

14. Veterinarijos paslaugų teikėjas, teikdamas atitinkamai teritorinei VMVT prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo ir dokumentus, nurodytus Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo 9.1, 9.2 (tik tuo atveju, kai pareiškėjas fizinis asmuo), 9.3, 9.4 ir 9.5 papunkčiuose, kartu pateikia ir:

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

14.1. gyvūnų, kuriems numatoma teikti veterinarijos paslaugas, rūšių sąrašą;

14.2. veterinarijos paslaugų, kurias numatoma teikti veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose, sąrašą;

14.3. veterinarinių medicininių ir farmacinių atliekų tvarkymo aprašo kopiją.

15. Veterinarijos paslaugų teikėjo patalpoms veterinarinis patvirtinimas suteikiamas, jei, atlikus patikrinimą vietoje, jos atitinka Reikalavimų 16–24 arba 25–26 punktus. Tuo atveju, kai veterinarijos paslaugų teikėjas veterinarijos paslaugas teikia keliose stacionariose patalpose ar mobiliose patalpose, veterinarinis patvirtinimas suteikiamas visoms veterinarijos paslaugų teikėjo patalpoms atskirai.

 

IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI STACIONARIOMS VETERINARIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO PATALPOMS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

16. Stacionarioms veterinarijos paslaugų teikėjo patalpoms įrengti naudojamos medžiagos turi būti atsparios dezinfekcinėms medžiagoms, nekenksmingos gyvūnams ir žmonėms, vidaus patalpų ir įrenginių paviršiai turi būti lengvai plaunami ir dezinfekuojami.

17. Stacionarios veterinarijos paslaugų teikėjo patalpos turi atitikti šiuos reikalavimus:

17.1. patalpos turi būti įrengtos taip, kad gyvūnai negalėtų iš jų pabėgti ir į jas negalėtų patekti kenkėjai;

17.2. patalpos turi būti švarios, tvarkingos, gerai vėdinamos;

17.3. patalpose turi būti įrengta karšto ir šalto vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistema, palaikoma optimali temperatūra;

17.4. patalpose be natūralaus apšvietimo turi būti įrengtas ir dirbtinis apšvietimas;

17.5. patalpose elektros laidai ir prietaisai turi būti įrengti laikantis elektros saugos reikalavimų ir neturi kelti pavojaus žmonėms ir gyvūnams;

17.6. turi turėti atskirą įėjimą.

18. Stacionariose veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose turi būti:

18.1. patalpa (-os), kurioje (-iose) priimami gyvūnų laikytojai kartu su gyvūnais (toliau – laukiamasis);

18.2. patalpa (-os), kurioje (-iose) atliekama gyvūnų veterinarinė apžiūra, profilaktinės priemonės, ženklinimas ir gyvūnai gydomi, išskyrus chirurgines operacijas, kurių metu būtina sukelti gyvūnui bendrą nejautrą (toliau – procedūrų kabinetas).

18.3. patalpa ar atskira vieta patalpų priežiūros priemonėms laikyti;

18.4. patalpa arba atskira vieta veterinariniams vaistams, veterinarinėms priemonėms laikyti;

18.5. patalpa arba vieta pašarams laikyti, kuri turi atitikti pašarų laikymui keliamus reikalavimus.

19. Laukiamasis turi būti įrengtas atsižvelgiant į bendrą patalpų dydį ir gyvūnų, kuriems veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose tuo pačiu metu gali būti teikiamos veterinarijos paslaugos, skaičių ir dydį. Laukiamajame rekomenduojama įrengti atskiras zonas skirtingų rūšių gyvūnams ir leidžiama įrengti prekių gyvūnams (pašarai, higienos prekės ir pan.) pardavimo ar eksponavimo vietą, kuri negali užimti daugiau kaip trečdalio laukiamojo ploto.

20. Procedūrų kabinete turi būti gyvūnų veterinarinei apžiūrai skirtas stalas ir (ar) kita įranga, vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistema, sudarytos sąlygos bet kuriuo metu apriboti natūralaus ar dirbtinio apšvietimo intensyvumą. Rekomenduojama papildomą nuotekų surinkimo sistemą įrengti ir procedūrų kabineto grindyse.

21. Jeigu veterinarijos paslaugų teikėjas numato atlikti chirurgines operacijas, kurių metu būtina sukelti gyvūnui bendrą nejautrą, veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose turi būti įrengta atskira patalpa joms atlikti (toliau – operacinė).

22. Operacinėje turi būti:

22.1. įrengta atitinkama įranga ir veterinarinės priemonės chirurginėms operacijoms atlikti (pvz.: stalas, fiksavimo įranga ir pan.);

22.2. įrengta šildymo / vėdinimo sistema; tuo atveju, kai bendrai gyvūno nejautrai sukelti naudojami inhaliaciniai veterinariniai vaistai, operacinėje turi būti įrengta aktyvioji ventiliacija; rekomenduojama operacinėje turėti įrangą / priemonę (-es), skirtą (-as) šiltakraujo gyvūno kūno šilumos nuostoliams sumažinti;

22.3. vieta (-os), skirta (-os) gyvūnui (-ams) laikyti pooperaciniu laikotarpiu, kol gyvūno (-ų) sąmonės būklė, nustojus veikti bendrai nejautrai sukelti naudotiems veterinariniams vaistams, taps pakankamai stabili, kad gyvūną (-us) galima būtų grąžinti gyvūnų laikytojui siekiant išvengti gyvūno gerovės ir sveikatos pažeidimų.

23. Tuo atveju, kai veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose veterinarijos paslaugos teikiamos tik ūkiniams ir (ar) laukiniams gyvūnams, procedūrų kabinetas ir operacinė gali būti viena patalpa, tačiau ji turi atitikti Reikalavimų 20 ir 22 punktus.

24. Stacionariose veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose gali būti įrengta patalpa, kurioje gyvūnai bus laikinai laikomi veterinarijos paslaugų teikimo metu (toliau – stacionaras). Stacionare:

24.1. turi būti pakankamas kiekis laikymo įrangos, kurią rekomenduojama įrengti taip, kad atskirų rūšių gyvūnai vieni kitų nematytų;

24.2. rekomenduojama įrengti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemą;

24.3. užkrečiamosiomis ligomis sergantys gyvūnai turi būti laikomi taip, kad būtų apsaugoti kiti gyvūnai;

24.4. laikomi gyvūnai turi būti prižiūrimi, šeriami ir girdomi pagal privataus veterinarijos gydytojo, atsakingo už gyvūno gydymą, nurodymus;

24.5. prie laikymo įrangos, matomoje vietoje, turi būti pateikiama informacija apie gyvūną, t. y. turi būti nurodyti gyvūno savininko duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas), gyvūno individualus numeris, gyvūno rūšis, gyvūno sveikatos būklė, šėrimo, girdymo reikalavimai.

 

V SKYRIUS
REIKALAVIMAI MOBILIOMS VETERINARIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO PATALPOMS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

25. Tuo atveju, kai veterinarijos paslaugoms teikti naudojamos mobilios veterinarijos paslaugų teikėjo patalpos (pvz., motorinė transporto priemonė), jos turi atitikti Reikalavimų 16 punktą.

26. Mobiliose veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose turi būti įrengtas procedūrų kabinetas, kuris turi atitikti Reikalavimų 20 punktą ir kurio aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,8 m, o plotas, skirtas veterinarijos paslaugoms teikti, – ne mažesnis kaip 5 m2, kurio ne daugiau kaip pusę gali užimti Reikalavimų 20 punkte numatyta įranga, ir atskira vieta veterinariniams vaistams ir veterinarinėms priemonėms laikyti. Mobiliose veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose kartu su procedūrų kabinetu gali būti įrengta operacinė, kuri turi atitikti Reikalavimų 22 punktą.

 

VISKYRIUS
REIKALAVIMAI VETERINARINĖMS PRIEMONĖMS“;

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

27. Veterinarinės priemonės turi būti laikomos tvarkingai, apsaugant jas nuo gyvūnų ir pašalinių asmenų.

28. Teikiant veterinarijos paslaugas, turi būti laikomasi aseptikos principų:

28.1. nenaudotos ir naudotos vienkartinės veterinarinės priemonės turi būti laikomos atskirai;

28.2. ne vienkartinio naudojimo veterinarinės priemonės turi būti reguliariai valomos, dezinfekuojamos, atsižvelgiant į jų naudojimo paskirtį, sterilizuojamos.

29. Veterinarijos paslaugų teikėjas veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose turi turėti:

29.1. įrangą / priemonę (-es) gyvūnų svoriui nustatyti;

29.2. įrangą / priemonę (-es) gyvūnų kūno temperatūrai matuoti;

29.3. įrangą / priemonę (-es) gyvūnams fiksuoti, tramdyti, žmonėms apsaugoti nuo gyvūnų įkandimų ar kitokio pobūdžio sužalojimų (pvz., antsnukiai);

29.4. įrangą / priemonę (-es) gyvūnų plaukams šalinti (kirpti, pešti, nuskusti);

29.5. įrangą / priemonę (-es) gyvūnų nagams trumpinti / šalinti;

29.6. įrangą / priemonę (-es) gyvūno poodinės mikroschemos numeriui / kodui nustatyti, jei veterinarijos paslaugų teikėjas teikia veterinarijos paslaugas, kurių metu būtina patvirtinti gyvūno tapatybę, nustatant gyvūno poodinės mikroschemos numerį / kodą;

29.7. nešiojamą šviestuvą, kuriuo būtų galima naudotis sutrikus elektros energijos tiekimui patalpose;

29.8. kitas reikalingas veterinarines priemones, įskaitant įrangą / priemones gyvūnų ligoms diagnozuoti, gydyti ir jų profilaktikai.

30. Veterinarijos paslaugoms teikti naudojama įranga / priemonės, skirtos kiekybiniams ir kokybiniams duomenims nustatyti, turi veikti, kaip numatyta įrangos / priemonės gamintojo pateikiamoje specifikacijoje, ir būti tikrinamos matavimo priemonių patikrą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir prireikus kalibruojamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-682, 2013-10-24, Žin., 2013, Nr. 113-5671 (2013-10-30), i. k. 113110MISAK00B1-682

 

VII SKYRIUS
 GYVŪNŲ NUGAIŠINIMAS, ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI“;

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

31. Gyvūnus nugaišinti gali tik privatus veterinarijos gydytojas, naudodamas į Veterinarinių vaistų registrą įtrauktus veterinarinius vaistus, skirtus gyvūnams nugaišinti.

32. Gyvūnas turi būti nugaišintas taip, kad kuo mažiau fiziškai kentėtų.

33. Pasirinktas gyvūno nugaišinimo būdas turi sukelti greitą gyvūno sąmonės netekimą ir mirtį arba turi prasidėti bendros nejautros sukėlimu ir baigtis biologine mirtimi.

34. Privatus veterinarijos gydytojas gali nugaišinti gyvūną tik esant raštiškam gyvūno laikytojo prašymui nugaišinti gyvūną.

35. Privatus veterinarijos gydytojas, nugaišinęs gyvūnus, turi patikrinti, ar gyvūnai tikrai nugaišo, nerodo gyvybės požymių (nekvėpuoja, neplaka širdis, nėra akies reflekso).

36. Veterinarijos paslaugų teikimo metu susidarę šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti tvarkomi pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą, nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

37. Gyvūnų laikytojui pageidaujant ir prisiimant atsakomybę, gyvūnų augintinių gaišenos gali būti tvarkomos, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. B1-459 „Dėl Gyvūnų augintinių gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

38. Veterinarinės medicininės ir farmacinės atliekos tvarkomos vadovaujantis šių atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

 

VIII SKYRIUS
VETERINARIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO PATALPŲ IR LAIKYMO ĮRANGOS VALYMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

39. Siekiant išvengti gyvūnų užkrečiamųjų ligų plitimo, veterinarijos paslaugų teikėjo patalpos ir laikymo įranga turi būti reguliariai valomos ir dezinfekuojamos.

40. Veterinarijos paslaugų teikėjo patalpų ir įrangos dezinfekcijai turi būti naudojami patvirtinti ar registruoti biocidai arba kita įranga ar priemonės, skirtos patalpoms, paviršiams, orui ar įrangai dezinfekuoti (pvz.: ultravioletinės spinduliuotės lempos, ozonas), jei naudojant šią įrangą ar priemones dezinfekcijos efektyvumas yra ne mažesnis, kaip naudojant biocidus. Įrangą arba jų dalis, kurių negalima drėgnai valyti ir dezinfekuoti, rekomenduojama uždengti vienkartinėmis dangomis.

41. Informacija apie atliktą patalpų, veterinarinių instrumentų ir laikymo įrangos dezinfekciją turi būti registruojama Biocidinių produktų apskaitos žurnale (Reikalavimų 3 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-905, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17061

 

42. Valant ir dezinfekuojant laikymo įrangą, joje negali būti gyvūnų.

 

IX SKYRIUS
VETERINARIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

43. Veterinarijos paslaugas teikiantis privatus veterinarijos gydytojas turi:

43.1. prieš veterinarijos paslaugos teikimą gyvūnui surinkti anamnezę;

43.2. suteikti gyvūnų laikytojui informaciją apie klinikinio tyrimo rezultatus, gyvūno sveikatos būklę, apie reikalingus atlikti laboratorinius ar kitus tyrimus, siekiant diagnozuoti gyvūno ligas, atliktų tyrimų rezultatus, diagnozuotas ligas, galimai jas sukėlusias priežastis, pasekmes, prognozę, galimus gyvūno gydymo metodus, gyvūnui gydyti naudotų veterinarinių vaistų ir kitų vaistinių preparatų galimą šalutinį poveikį, išlauką, jei veterinariniai vaistai naudoti gydyti maistinį gyvūną, profilaktines priemones ir paaiškinti atliekamo gydymo, taikomų profilaktinių priemonių ir tyrimų reikalingumo priežastis;

43.3. užtikrinti, kad veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose po gyvūnui atliktos chirurginės operacijos, kurios metu gyvūnui buvo sukelta bendra nejautra naudojant veterinarinius vaistus, jis bus grąžintas gyvūnų laikytojui tik tada, kai nustojus veikti bendrai nejautrai sukelti naudotiems veterinariniams vaistams gyvūno sąmonės būklė bus pakankamai stabili, siekiant išvengti gyvūno sveikatos ir gerovės reikalavimų pažeidimų, išskyrus atvejus, kai yra raštiškas gyvūnų laikytojo sutikimas pasiimti gyvūną anksčiau, negu pasibaigia veterinarinių vaistų veikimas, kuriame gyvūnų laikytojas patvirtina, kad jis informuotas apie galimas pasekmes;

43.4. būti kliniškai sveikas, laikytis asmens higienos reikalavimų, kad gyvūnai ir žmonės būtų apsaugoti nuo galimo užsikrėtimo zoonozėmis;

43.5. laikytis saugaus darbo su gyvūnais principų, reikalauti, kad jų laikytųsi ir kartu dirbantys veterinarijos felčeriai, veterinarijos srities studentai ir gyvūnų laikytojai tuo metu, kai jų gyvūnui (-ams) teikiamos veterinarijos paslaugos;

43.6. įspėti gyvūnų laikytojus apie pastebėtus gyvūnų gerovės pažeidimus ir pagal galimybes pateikti rekomendacijas, kaip pagerinti gyvūnų gerovę, informuoti kompetentingas institucijas apie atvejus, kai jų gydomų gyvūnų sveikatos sutrikimai ar kūno sužalojimai galimai kilo ar buvo padaryti gyvūnus kankinant, žiauriai elgiantis su jais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

43.7. teisę atsisakyti suteikti veterinarijos paslaugas, kurių suteikimui jam trūksta kompetencijos ar techninių galimybių. Tokiu atveju privatus veterinarijos gydytojas turi rekomenduoti gyvūnų laikytojui kitą kompetentingą privatų veterinarijos gydytoją;

43.8. teisę nugaišinti gyvūną, tik gavęs gyvūno savininko ar jo įgalioto asmens Sutikimą nugaišinti gyvūną (5 priedas) ir įsitikinęs, kad Sutikimą nugaišinti gyvūną pasirašė gyvūno savininkas ar jo įgaliotas asmuo. Sutikimas nugaišinti gyvūną nereikalingas, kai veterinarijos gydytojas priima sprendimą nutraukti suluošinto ar sunkiai sergančio gyvūno, paimto iš gyvūno savininko ar laikytojo, kančias pagal Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 straipsnio 5 dalį arba pagal VMVT nurodymus dėl likviduojamos užkrečiamosios ligos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

44. Veterinarijos paslaugos teikėjas, atsižvelgdamas į gyvūnų laikytojo prašymą ir remdamasis gydomų gyvūnų registracijos žurnale padarytais įrašais, gyvūnų laikytojui turi išduoti jo gyvūno ligos istorijos išrašą, kuriame turi būti pateikiama informacija apie veterinarijos paslaugų teikėją (pavadinimas, adresas, telefonas, elektroninis paštas), gyvūno laikytoją (vardas, pavardė (jei tai fizinis asmuo) arba pavadinimas (jei tai juridinis asmuo), adresas, telefonas) ir gyvūną (rūšis, veislė, vardas, amžius, lytis). Gyvūno ligos istorijos išrašas turi būti tvirtinamas jį išdavusio privataus veterinarijos gydytojo spaudu ir parašu. Gyvūno laikytojo prašymu gali būti išduodamas gyvūno ligos istorijos išrašas už visą, bet ne ilgesnį kaip 36 mėnesių, arba tam tikrą (pvz., 1 mėn.) gyvūno gydymo laikotarpį.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-682, 2013-10-24, Žin., 2013, Nr. 113-5671 (2013-10-30), i. k. 113110MISAK00B1-682

 

45. Veterinarijos paslaugų teikėjas turi:

45.1. informuoti gyvūnų laikytoją apie teikiamų paslaugų kainas prieš veterinarijos paslaugų teikimą;

45.2. kontroliuoti, ar jo vardu veterinarijos paslaugas teikiantys privatūs veterinarijos gydytojai kelia kvalifikaciją, kaip nustatyta Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. B1-897 „Dėl Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

45.3. užtikrinti, kad teikiant veterinarijos paslaugas bus laikomasi gyvūnų gerovę ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

45.4. užtikrinti, kad teikiant veterinarijos paslaugas veterinariniai vaistai bus naudojami, laikomi ir apskaitomi pagal veterinarinę farmaciją ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

45.5. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti teritorinei VMVT apie Reikalavimų 6 punkte nurodytų duomenų pasikeitimus;

45.6. pranešti VMVT ar savivaldos, teisėsaugos institucijoms apie asmenis, piktybiškai pažeidžiančius gyvūnų gerovės reikalavimus ir ignoruojančius privačių veterinarijos gydytojų rekomendacijas dėl gyvūno gerovės pagerinimo.

 

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

46. Teritorinės VMVT kontroliuoja veterinarijos paslaugų teikėjus ir veterinarijos paslaugų teikėjo patalpas, siekdamos nustatyti, kaip laikomasi šių Reikalavimų nuostatų.

47. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų filialai, pažeidę Reikalavimų nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Teritorinių VMVT sprendimai, kontroliuojančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

 

Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams

1 priedas

 

(Gydomų gyvūnų registracijos žurnalo formos pavyzdys)

 

 

 

GYDOMŲ GYVŪNŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

 

 

Eil. Nr.

Registracijos data

Gyvūno laikytojo duomenys (vardas, pavardė arba pavadinimas, adresas)

Gyvūno

Pirmųjų ligos požymių pastebėjimo data

rūšis, lytis

amžius

ženklinimo numeris

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvūno būklė

Atlikti tyrimai

Klinikinė diagnozė

Suteiktos veterinarijos paslaugos pavadinimas

Išlauka

Ligos baigtis

Veterinarijos gydytojo vardas, pavardė, parašas

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

Papildyta priedu:

Nr. B1-905, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17061

 

 

Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams

2 priedas

 

(Veterinarinių vaistų, vaistinių preparatų apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

 

VETERINARINIŲ VAISTŲ IR VAISTINIŲ PREPARATŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Veterinarinio vaisto, vaistinio preparato (toliau – vaistas) pavadinimas ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pirminė pakuotė (mato vnt.) _________________________________________________

 

Gavimo data

Dokumento, pagal kurį gautas vaistas, pavadinimas, numeris, data

Gautas kiekis

Pagaminimo data

Tinkamumo naudoti laikas

Serija

Sunaudotas kiekis

Likutis

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________

Papildyta priedu:

Nr. B1-905, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17061

 

 

Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams

3 priedas

 

(Biocidinių produktų apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

 

BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Biocidinio produkto pavadinimas ____________________________________________ _______________________________________________________________________________ 

Pirminė pakuotė (mato vnt.)_________________________________________________  

 

Gavimo data

Dokumento pavadinimas, numeris, data

Gautas kiekis

Pagaminimo data

Tinkamumo naudoti laikas

Serija, partija

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panaudojimo data

Panaudojimo paskirtis

Darbų apimtis

Sunaudo

tas kiekis

Likutis

Biocidinį produktą naudojusio asmens vardas, pavardė, parašas

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

Papildyta priedu:

Nr. B1-905, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17061

 

 

Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams

4 priedas

 

REGISTRACIJOS IR APSKAITOS ŽURNALŲ PILDYMO IR SAUGOJIMO NURODYMAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Registracijos ir apskaitos žurnalų pildymo ir saugojimo nurodymai (toliau – Nurodymai) nustato Gydomų gyvūnų registracijos, Veterinarinių vaistų ir vaistinių preparatų ir Biocidinių produktų apskaitos žurnalų (toliau – žurnalai) pildymo ir saugojimo tvarką.

2.  Veterinarijos paslaugų teikėjai ir privatūs veterinarijos gydytojai, kurie yra gyvūnų laikytojų darbuotojai, turi pildyti:

2.1. Gydomų gyvūnų registracijos žurnalą (Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams 1 priedas).

2.2. Veterinarinių vaistų ir vaistinių preparatų apskaitos žurnalą (Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams 2 priedas);

2.3. Biocidinių produktų apskaitos žurnalą (Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams 3 priedas).

3.  Nurodymų 2 punkte nurodyti žurnalai gali būti pildomi ranka ir (ar) kompiuterinėje laikmenoje. Pildant žurnalus kompiuterinėje laikmenoje, mėnesio apskaitos duomenys turi būti išsaugomi PDF formatu atskirame aplanke (byloje).

4.    Žurnalai ir aplankai, kuriuose yra gydomų gyvūnų registracijos, veterinarinių vaistų, vaistinių preparatų ar biocidinių produktų apskaitos duomenų, saugomi ne mažiau kaip 36 mėnesius.

 

II SKYRIUS

GYDOMŲ GYVŪNŲ REGISTRACIJOS ŽURNALO PILDYMO TVARKA

 

5. Gydomų gyvūnų registracijos žurnalas (toliau – ambulatorinis žurnalas) pildomas siekiant tinkamai sudaryti gydomų gyvūnų ligos istoriją, užtikrinti gydytų gyvūnų apskaitos ir veterinarinių vaistų naudojimo bei jų apskaitos kontrolę.

6. Ambulatorinio žurnalo pirmoje skiltyje nurodomas eilės numeris. Kiekvienais metais gydomų gyvūnų registracija pradedama iš naujo.

7. Ambulatorinio žurnalo antroje skiltyje nurodoma data, kada gyvūno laikytojas kreipėsi į veterinarijos gydytoją, kuris įvertino gyvūno sveikatos būklę ir suteikė gyvūnui kitas veterinarijos paslaugas. Jeigu reikia tęsti gydymo kursą, gyvūnas registruojamas iš naujo.

8. Ambulatorinio žurnalo trečioje skiltyje nurodomi gyvūno laikytojo duomenys – vardas, pavardė arba pavadinimas ir adresas, jeigu ambulatorinį žurnalą pildo veterinarijos paslaugų teikėjas arba jo darbuotojai privatūs veterinarijos gydytojai. Jeigu ambulatorinį žurnalą pildo privatus veterinarijos gydytojas, kuris yra gyvūnų laikytojo darbuotojas ir kuris gydo tik savo darbdavio gyvūnus, ambulatorinio žurnalo trečiojoje skiltyje gyvūno laikytojo duomenys (vardas, pavardė arba pavadinimas ir adresas) nurodomi tik vieną kartą pradėjus pildyti žurnalą, išskyrus atvejus, kai ambulatorinis žurnalas pildomas kompiuterinėje laikmenoje, kur gyvūno laikytojo duomenys (vardas, pavardė arba pavadinimas ir adresas) turi būti nurodyti mėnesinėje ataskaitoje.

9. Ambulatorinio žurnalo ketvirtoje skiltyje nurodoma gyvūno rūšis bei lytis.

10. Ambulatorinio žurnalo penktoje skiltyje nurodomas gyvūno amžius, remiantis gyvūno laikytojo pateikta informacija, dokumentais arba informacinių sistemų duomenimis.

11. Ambulatorinio žurnalo šeštoje skiltyje nurodomas gyvūno ženklinimo numeris. Jeigu gydomi individualiai neženklinti gyvūnai, nurodomas tvarto, sekcijos ar gardo numeris. Gydomiems galvijams, avims ir ožkoms, arkliams, būtina nurodyti individualius ženklinimo numerius, nors yra gydomas ir didesnis jų skaičius. Kiaulėms nurodomas bandos numeris. Gyvūnams augintiniams ženklinimo numeris nurodomas, jei jie yra paženklinti.

12. Ambulatorinio žurnalo septintoje skiltyje nurodoma gyvūno ligos pirmųjų požymių pastebėjimo data, remiantis gyvūno laikytojo pateikta informacija.

13. Ambulatorinio žurnalo aštuntoje skiltyje, atlikus gyvūno apžiūrą, nurodoma jo sveikatos būklė.

14. Ambulatorinio žurnalo devintoje skiltyje nurodomi gyvūnui paskirti ir atlikti tyrimai ir jų rezultatai (kraujo, šlapimo, pieno laboratoriniai tyrimai, ultragarsiniai, tomografiniai ir kt.).

15. Ambulatorinio žurnalo dešimtoje skiltyje nurodoma veterinarijos gydytojo gyvūnui nustatyta klinikinė ligos diagnozė.

16. Ambulatorinio žurnalo vienuoliktoje skiltyje nurodomas gyvūnui paskirtas gydymas (veterinarinių vaistų ar vaistinių preparatų pavadinimas, jų dozės, naudojimo dažnumas, gydymo kursas), taikytos profilaktinės priemonės, pvz., vakcinacija nuo pasiutligės (nurodoma veterinarinės vakcinos pavadinimas ir dozė), ir kitos suteiktos veterinarijos paslaugos pavadinimas, pvz., ženklinimas poodine mikroschema. Jeigu gyvūnai gydomi jų laikytojo įsigytais veterinariniais vaistais ar vaistiniais preparatais pagal veterinarinius receptus, šioje skiltyje prieš veterinarinių vaistų ar vaistinių preparatų pavadinimą rašoma „Rp.:“ ir toliau nurodomas veterinarinių vaistų ar vaistinių preparatų pavadinimas, jų dozės ir gydymo kursas.

17. Ambulatorinio žurnalo dvyliktoje skiltyje nurodomas laikotarpis, kurio metu draudžiama skersti gyvūnus ir naudoti gyvūninius produktus maistui.

18. Ambulatorinio žurnalo tryliktoje skiltyje nurodoma ligos baigtis (pasveiko, nugaišo, paskerstas, pasveikimo, nugaišimo, paskerdimo data). Ši skiltis pildoma, jeigu veterinarijos gydytojui žinoma ligos baigtis. Jeigu gyvūnas nugaišo ir jam buvo atliktas patologinis anatominis tyrimas, nurodoma šio tyrimo data, gaišenos ir patologinės medžiagos patologinio anatominio tyrimo akto numeris, patologinė anatominė diagnozė, gaišenos saugaus sunaikinimo būdas.

19. Ambulatorinio žurnalo  keturioliktoje skiltyje nurodoma gyvūnus gydžiusio veterinarijos gydytojo vardas, pavardė ir pasirašoma. Ši skiltis nepildoma, jei gyvūnus gydo, taiko jiems profilaktines priemones ar teikia kitas veterinarijos paslaugas tik vienas veterinarijos gydytojas. Šiuo atveju ambulatorinio žurnalo pradžioje (kai ambulatorinis žurnalas pildomas elektroninėje laikmenoje, mėnesinės ataskaitos pradžioje) nurodoma veterinarijos gydytojo vardas ir pavardė ir jo pasirašoma.

 

III SKYRIUS
VETERINARINIŲ VAISTŲ IR VAISTINIŲ PREPARATŲ APSKAITOS ŽURNALO PILDYMO TVARKA

 

20. Veterinarinių vaistų ir vaistinių preparatų apskaitos žurnale (toliau – vaistų žurnalas) kiekvienam veterinariniam vaistui ar vaistiniam preparatui skiriamas atskiras vaistų žurnalo puslapis, kurio viršutinėje dalyje nurodomas veterinarinio vaisto arba vaistinio preparato pavadinimas ir mato vienetas (gramais, kilogramais, mililitrais, litrais ir kt.). Jeigu pirminė pakuotė (pvz., ampulė) yra skirta sunaudoti iš karto, kaip mato vienetą galima nurodyti ampulę ar kitą pirminę pakuotę. Įsigijus veterinarinių vaistų ar vaistinių preparatų, jų duomenys nedelsiant registruojami vaistų žurnale.

21. Vaistų žurnalo pirmoje skiltyje nurodoma data, kada  įsigyjami veterinariniai vaistai, vaistiniai preparatai.

22. Vaistų žurnalo antroje skiltyje nurodomi veterinarinių vaistų ar vaistinių preparatų įsigijimo dokumento pavadinimas, šio dokumento numeris ir data.

23. Vaistų žurnalo trečioje skiltyje nurodomas gautas veterinarinių vaistų, vaistinių preparatų kiekis.

24. Vaistų žurnalo ketvirtoje skiltyje nurodoma įsigytų veterinarinių vaistų, vaistinių preparatų pagaminimo data, penktoje – jų tinkamumo naudoti laikas, šeštoje – serijos numeris.

25. Vaistų žurnalo septintoje skiltyje, remiantis ambulatorinio žurnalo duomenimis, nurodomas sunaudotų per mėnesį veterinarinių vaistų, vaistinių preparatų kiekis. Ši vaistų žurnalo skiltis, pasibaigus mėnesiui, užpildoma ne vėliau kaip per 3 dienas.

26. Vaistų žurnalo aštuntoje skiltyje nurodomas veterinarinių vaistų, vaistinių preparatų likutis mėnesio pabaigoje.

27. Psichotropiniai vaistiniai preparatai registruojami vaistų žurnale, o narkotiniai vaistiniai preparatai Narkotinių vaistinių preparatų apskaitos žurnale, kurio forma nustatyta Veterinarijos tikslams naudojamų narkotinių ir psichotropiniu vaistinių preparatų skyrimo, laikymo, atsargų dydžio nustatymo bei apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-753 „Dėl Veterinarijos tikslams naudojamų narkotinių ir psichotropiniu vaistinių preparatų skyrimo, laikymo, atsargų dydžio nustatymo bei apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede.

28. Kad būtų patogiau tvarkyti veterinarinių vaistų ar vaistinių preparatų apskaitą, vaistų žurnale galima nurodyti ir papildomas skiltis.

 

IV SKYRIUS

BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ APSKAITOS ŽURNALO PILDYMO TVARKA

 

29. Biocidinių produktų apskaitos žurnale (toliau – biocidų žurnalas) kiekvienam biocidiniam produktui skiriamas atskiras biocidų žurnalo puslapis, kurio viršutinėje dalyje nurodomas biocidinio produkto pavadinimas ir mato vienetas (gramais, kilogramais, mililitrais, litrais ir kt.).

30. Biocidų žurnalo pirmoje skiltyje nurodoma data, kada yra įsigyjami biocidiniai produktai.

31. Biocidų žurnalo antroje skiltyje nurodomi biocidinių produktų įsigijimo dokumento pavadinimas, šio dokumento numeris ir data.

32. Biocidų žurnalo trečioje skiltyje nurodomas gautas biocidinių produktų kiekis.

33. Biocidų žurnalo ketvirtoje skiltyje nurodoma įsigytų biocidinių produktų pagaminimo data, penktoje – jų tinkamumo naudoti laikas, šeštoje – serijos ar partijos numeris.

34. Biocidų žurnalo septinta–dvylikta skiltys pildomos kiekvieną kartą panaudojus biocidinį produktą.

35. Biocidų žurnalo septintoje skiltyje nurodoma biocidinio produkto panaudojimo data.

36. Biocidų žurnalo aštuntoje skiltyje nurodoma biocidinio produkto panaudojimo paskirtis (pvz., patalpų, įrangos ar pan. dezinfekcija). Jeigu dezinfekuojamos gyvūnų laikymo patalpos, būtina nurodyti patalpų pavadinimą ar numerį, jeigu jos sunumeruotos, pvz., 1-oji gyvūnų laikymo patalpa.

37. Biocidų žurnalo devintoje skiltyje nurodoma darbų apimtis, kai dezinfekuojamos patalpos, transporto priemonės ar pan., kurių paviršių plotą ar apimtį galima įvertinti (kvadratiniais ar kubiniais metrais).

38. Biocidų žurnalo dešimtoje skiltyje nurodomas biocidų žurnalo aštuntoje ir devintoje skiltyse aprašytiems dezinfekcijos darbams sunaudotų biocidinių produktų kiekis.

39. Biocidų žurnalo vienuoliktoje skiltyje nurodomas biocidinių produktų likutis po panaudojimo.

40. Biocidų žurnalo dvyliktoje skiltyje nurodomi biocidinį produktą panaudojusio asmens vardas, pavardė ir jis pasirašo.

________________

Papildyta priedu:

Nr. B1-905, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17061

 

 

Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams

5 priedas

 

(Sutikimo nugaišinti gyvūną formos pavyzdys)


SUTIKIMAS NUGAIŠINTI GYVŪNĄ

 

__________________________ Nr. _________

(data)

______________________

(parengimo vieta)

 

Gyvūno savininkas (vardas, pavardė / pavadinimas, adresas):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Gyvūno laikymo vieta:

________________________________________________________________________________

Gyvūno rūšis, lytis, veislė, amžius, spalva, ženklinimo numeris (galvijų, avių, ožkų, kiaulių (bandos numeris), arklinių šeimos gyvūnų, kačių, šeškų, šunų ir kitų gyvūnų augintinių):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Nugaišinimo priežastis:

________________________________________________________________________________

Nugaišinimo vieta:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Už gyvūno nugaišinimą atsakingas veterinarijos gydytojas:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Sutinku, kad aukščiau nurodytas gyvūnas būtų nugaišintas. Veterinarijos gydytojo esu informuotas, kad gaišinamas gyvūnas nejaus skausmo ir kančių.

 

Gyvūno savininkas ar jo įgaliotas asmuo            ________________ _______________________

(parašas)                            (vardas, pavardė)

 

Papildyta priedu:

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-682, 2013-10-24, Žin., 2013, Nr. 113-5671 (2013-10-30), i. k. 113110MISAK00B1-682

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-905, 2018-10-26, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17061

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-857, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23300

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo