Suvestinė redakcija nuo 2015-07-11

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 64-3243, i. k. 1121100NUTA00000631

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL GYVYBIŠKAI SVARBIŲ VALSTYBĖS FUNKCIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 29 d. Nr. 631

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 727, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11228

 

Patvirtinti Gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų sąrašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ                                                  RASA JUKNEVIČIENĖ


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 631

 

GYVYBIŠKAI SVARBIŲ VALSTYBĖS FUNKCIJŲ SĄRAŠAS

 

1. Valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos tęstinumas (Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, savivaldybių tarybų, savivaldybių administracijų direktorių, savivaldybių administracijų, ministerijų, Valstybės saugumo departamento veiklos užtikrinimas).

2. Teisinės sistemos institucijų ir įstaigų veiklos tęstinumas (ikiteisminio tyrimo, teismų, prokuratūros, notariato, advokatūros, antstolių, bausmių vykdymo sistemų veiklos užtikrinimas).

3. Valstybės karinė gynyba (Lietuvos kariuomenės gynybos veiksmų ir karinių operacijų vykdymo, kariuomenės personalo rezervo rengimo gynybai, karinės žvalgybos ir kontržvalgybos, Šaulių sąjungos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos bendrų veiksmų ir operacijų, skirtų valstybės karinei gynybai, planavimo ir vykdymo užtikrinimas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 727, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11228

 

4. Vidaus saugumas (grėsmių ir rizikos veiksnių, kylančių iš užsienio žvalgybos ir saugumo tarnybų veiklos, nukreiptos prieš Lietuvos Respubliką, Europos Sąjungą ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizaciją (toliau – NATO), nustatymo, mažinimo ir šalinimo, visuomenės apsaugos nuo teroristinių organizacijų ardomosios veiklos ir teroro aktų grėsmių užtikrinimas).

5. Viešasis saugumas (valstybės sienos apsaugos, valstybės ir savivaldybių svarbių objektų ir institucijų apsauga, viešosios tvarkos palaikymas, kova su nusikalstamomis veikomis, gaisrų gesinimas, priešgaisrinės ir civilinės saugos, gelbėjimo darbų vykdymo, svarbiausių komunikacijų, energetikos, ryšių ir kitų strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių infrastruktūros objektų apsaugos užtikrinimas).

6. Socialinė apsauga (valstybinio socialinio draudimo ir socialinės paramos sistemos tęstinumo, darbo rinkos sąlygų ir užimtumo užtikrinimas).

7. Švietimo įstaigų ir mokslinių tyrimų institutų veikla (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų optimalios veiklos tęstinumo užtikrinimas).

8. Aplinkos apsauga (aplinkos taršos ir kitokio neigiamo poveikio aplinkai prevencijos priemonių įgyvendinimo, hidrometeorologinių stebėjimų, prognozių ir patikimos informacijos teikimo užtikrinimas).

9. Sveikatos apsauga (asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros svarbiausių paslaugų teikimo bei valdymo ir farmacinės veiklos tęstinumo užtikrinimas).

10. Žemės ūkio sektoriaus veiklos tęstinumas (žemės ūkio veiklos, maisto ūkio ir žemės ūkio techninių paslaugų teikimo užtikrinimas).

11. Pramonės sektoriaus veiklos tęstinumas (pramonės, prekybos ir verslo būklės stebėsenos, ūkio ir pramonės administravimo, valstybės rezervo materialinių išteklių ir piniginių lėšų naudojimo koordinavimo užtikrinimas).

12. Energetikos sektoriaus veiklos tęstinumas (aprūpinimo būtinais energijos ištekliais, valstybei svarbių energetikos projektų plėtros tęstinumo, aprūpinimo energija iš alternatyvių energijos šaltinių užtikrinimas).

13. Ryšio priemonių ir pašto veikla (būtinų laidinių, radijo, optinių ir kitokių elektroninių ryšio priemonių funkcionavimo, svarbiausių radijo ir televizijos programų siuntimo, viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų palaikymo ir apsaugos, pašto paslaugų teikimo užtikrinimas).

14. Transporto sistemos veikla (svarbiausios transporto infrastruktūros funkcionavimo ir susisiekimo būtinais geležinkelių, kelių, jūrų, oro, vidaus vandenų maršrutais užtikrinimas).

15. Valstybės finansų valdymas ir mokesčių administravimas (mokestinių prievolių ir sumokėtų mokesčių apskaitos, deklaravimo, mokestinių nepriemokų išieškojimo užtikrinimas).

16. Kredito įstaigų, mokėjimo įstaigų ir mokėjimo sistemų veikla (Lietuvos banko, komercinių bankų, Lietuvos centrinės kredito unijos veiklos tęstinumo užtikrinimas).

17. Gyventojų aprūpinimas maisto produktais ir geriamuoju vandeniu (maisto produktų gamybos, prekybos, paslaugų teikimo, higienos, maisto ir geriamojo vandens kokybės užtikrinimas).

18. Kultūros paveldo apsauga (svarbiausių kultūros paveldo objektų ir kitų istorinę reikšmę turinčių kultūros vertybių apsaugos, valstybinės kalbos išsaugojimo užtikrinimas).

19. Tarptautinis bendradarbiavimas ir pagalba (tarptautinių sutarčių, užtikrinančių žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, tarptautinio bendradarbiavimo, susijusio su valstybės nacionalinio ar tarptautinio saugumo interesais ir valstybės interesų Europos Sąjungos institucijose, NATO ir kitose institucijose gynimu, Lietuvos Respublikos diplomatinių įstaigų užsienyje funkcijų atlikimo tęstinumo užtikrinimas).

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 727, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11228

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo