Suvestinė redakcija nuo 2019-05-21

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 64-3238, i. k. 1121100NUTA00000626

 

Nauja redakcija nuo 2014-06-28:

Nr. 591, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-27, i. k. 2014-09195

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE TERITORIJAS, KURIOSE, ATSIŽVELGIANT Į NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMUS, TAIKOMI VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBOS APRIBOJIMAI, TEIKIMO, VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBOS VIETŲ ŠIOSE TERITORIJOSE DERINIMO IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 29 d. Nr. 626

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 8 dalimi ir 51 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ                                                  RASA JUKNEVIČIENĖ

 

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 626
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 591
redakcija)

 

 

INFORMACIJOS APIE TERITORIJAS, KURIOSE, ATSIŽVELGIANT Į NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMUS, TAIKOMI VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBOS APRIBOJIMAI, TEIKIMO, VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBOS VIETŲ ŠIOSE TERITORIJOSE DERINIMO IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, žemėlapio (toliau – žemėlapis) sudarymo, informacijos apie žemėlapyje pažymėtas teritorijas teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo su Lietuvos kariuomene ir kitomis nacionalinį saugumą užtikrinančiomis institucijomis, taip pat kompensacijų, skirtų daliai investicijų ir kitų išlaidų, kurios reikalingos nacionalinio saugumo funkcijų atlikimui užtikrinti, atlyginti (toliau – kompensacijos), mokėjimo tvarką.

2. Vėjo elektrinių, kurių aukštis baigus statyti, rekonstruoti ar įrengti virš žemės paviršiaus yra 100 metrų ir daugiau, statybos, rekonstravimo ar įrengimo derinimo su viešąja įstaiga Transporto kompetencijų agentūra ir kariuomenės vadu, o pasienio ruože – kurių aukštis baigus statyti, rekonstruoti ar įrengti virš žemės paviršiaus yra 30 metrų ir daugiau, – ir su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, taip pat vėjo elektrinių statybos, rekonstravimo ir įrengimo aerodromų ir radiolokatorių apsaugos zonose derinimo prašymai ir kiti derinti reikalingi dokumentai pateikiami vadovaujantis Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1223, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20306

 

3. Nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

4. Lietuvos kariuomenė ir kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos, derindamos vėjo elektrinių statybos vietas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu, Aprašu ir kitais teisės aktais.

5. Teritorijos planavimo sąlygas išduoda ir išvadas dėl vėjo elektrinių statybos vietų derinimo (toliau – išvada) teikia:

5.1. Lietuvos kariuomenė, įvertinusi, ar planuojamos statyti vėjo elektrinės nurodytose statybos vietose kliudys stebėti, kontroliuoti ir ginti oro erdvę;

5.2. kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos, įvertinusios, ar planuojamos statyti vėjo elektrinės nurodytose statybos vietose kliudys atlikti tiesiogines jų funkcijas, susijusias su nacionalinio saugumo užtikrinimu.

 

II SKYRIUS

ŽEMĖLAPIO SUDARYMAS IR INFORMACIJOS APIE ŽEMĖLAPYJE PAŽYMĖTAS TERITORIJAS TEIKIMAS

 

6. Lietuvos kariuomenė, vadovaudamasi krašto apsaugos ministro patvirtinta metodika, žemėlapyje pažymi teritorijas, kuriose, siekiant užtikrinti Lietuvos kariuomenei nustatytų funkcijų atlikimą, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai. Žemėlapį tvirtina kariuomenės vadas.

7. Kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos gali siūlyti Lietuvos kariuomenei žemėlapyje pažymėti (arba žemėlapyje jų siūlymu pažymėtas teritorijas tikslinti, atsisakyti žymėti) ir tas teritorijas, kuriose, siekiant užtikrinti joms nustatytų funkcijų atlikimą, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai.

8. Lietuvos kariuomenė, gavusi kitų nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų pasiūlymus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymų gavimo atnaujina, o kariuomenės vadas patvirtina žemėlapį ir apie tai praneša pasiūlymus pateikusiai nacionalinį saugumą užtikrinančiai institucijai.

9. Lietuvos kariuomenė gali kreiptis į pasiūlymus pateikusią nacionalinį saugumą užtikrinančią instituciją, prašydama patikslinti gautus pasiūlymus.

10. Asmenys gali kreiptis į Lietuvos kariuomenę, prašydami informuoti apie žemėlapyje pažymėtas teritorijas, kuriose planuojama statyti vėjo elektrines. Prašyme turi būti nurodyti asmens, kuris kreipiasi, duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono ryšio numeris, elektroninis paštas) arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono ryšio numeris, elektroninis paštas), taip pat konkrečios seniūnijos ir gyvenamosios vietovės arba žemės sklypai (nurodyti žemės sklypo kadastro numerį arba žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje), kuriuose planuojama statyti vėjo elektrines. Apraše nurodytuose dokumentuose pateiktų asmens duomenų tvarkymo tikslas – teikti informaciją apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai. Dokumentai saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka ir terminais. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje pateikiama Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 477, 2019-05-15, paskelbta TAR 2019-05-20, i. k. 2019-07961

 

11. Lietuvos kariuomenė per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo pateikia atsakymą, kuriame nurodo, ar prašyme minėtose teritorijose taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, taip pat konkrečias nacionalinį saugumą užtikrinančias institucijas, šiose teritorijose taikančias apribojimus. Lietuvos kariuomenė, įvertinusi Aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus ir nustačiusi, kad atsakymui pateikti nepakanka dokumentuose pateiktų duomenų, gali motyvuotai raštu (ar elektroniniu paštu) kreiptis į prašymus pateikusius asmenis, prašydama pateikti papildomą informaciją ar dokumentus. Šiuo atveju atsakymo pateikimo terminas sustabdomas nuo pranešimo dėl papildomų dokumentų (informacijos) išsiuntimo dienos ir atnaujinamas reikalaujamų dokumentų ar informacijos gavimo Lietuvos kariuomenėje dieną.

 

III SKYRIUS

VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBOS VIETŲ DERINIMAS TERITORIJŲ

PLANAVIMO METU

 

12. Lietuvos kariuomenė, teisės aktų nustatyta tvarka gavusi teritorijų planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens prašymą dėl planavimo sąlygų išdavimo, patikrina, ar planuojamų statyti vėjo elektrinių statybos vietos patenka į žemėlapyje pažymėtas teritorijas.

13. Lietuvos kariuomenė, nustačiusi, kad vėjo elektrinės planuojamos statyti žemėlapyje pažymėtose teritorijose, išduoda teritorijos planavimo sąlygas.

14. Jeigu vėjo elektrinės planuojamos statyti žemėlapyje pažymėtoje teritorijoje, kurioje vėjo elektrinių statybos apribojimus taiko kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos, Lietuvos kariuomenė teritorijų planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens prašymą dėl planavimo sąlygų išdavimo išsiunčia šioms institucijoms ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo (jeigu siunčiama kelioms institucijoms, vienai jų išsiunčiamas prašymo originalas, o kitai (kitoms) – jo kopija).

15. Nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos išduoda teritorijos planavimo sąlygas atitinkamų rūšių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nustatytais terminais (juos skaičiuojant nuo dokumentų gavimo Lietuvos kariuomenėje dienos) ir tvarka.

16. Lietuvos kariuomenė ir kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos išduodamose teritorijos planavimo sąlygose pateikia vieną iš šių išvadų:

16.1. vėjo elektrinių statyba teritorijų planavimo dokumente numatytose vietose galima su sąlyga, kad energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojas ne vėliau kaip iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo teritorijos planavimo sąlygas išdavusiai institucijai pateiks patvirtintą statybos projektą ir su ja pasirašys sutartį dėl kompensacijos, skirtos daliai investicijų ir kitų išlaidų, kurios reikalingos nacionalinio saugumo funkcijų atlikimui užtikrinti, sumokėjimo (toliau – sutartis) (pagal priedą), taip pat pateiks šios prievolės įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą;

16.2. vėjo elektrinių statyba teritorijų planavimo dokumente numatytose vietose negalima.

17. Kai Aprašo 16.1 papunktyje nurodytą išvadą savo išduodamose teritorijos planavimo sąlygose pateikia kelios Aprašo 16 punkte nurodytos institucijos, tarp energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo ir visų tokią išvadą pateikusių institucijų pasirašoma viena sutartis, o kompensacija sutartį pasirašiusioms institucijoms mokama proporcingai kiekvienos jų investicijoms ir kitoms išlaidoms, kurios reikalingos nacionalinio saugumo funkcijų atlikimui užtikrinti. Lietuvos kariuomenė, gavusi informaciją apie kitos institucijos (kitų institucijų) planuojamas investicijas ir kitas išlaidas, reikalingas nacionalinio saugumo funkcijų atlikimui užtikrinti, apskaičiuoja kompensacijos proporcijas kiekvienai iš sutartį pasirašysiančių nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų ir šią informaciją pateikia energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojui, o šis parengia sutartį ir inicijuoja jos pasirašymą.

18. Teritorijų planavimo dokumentai, kuriems planavimo sąlygas yra išdavusi Lietuvos kariuomenė ir (ar) kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos, derinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir atitinkamų rūšių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių nustatyta tvarka. Teritorijų planavimo dokumentų derinimo metu patikrinama, ar įvykdytos teritorijos planavimo sąlygos, jeigu buvo pateikta Aprašo 16.2 papunktyje nurodyta išvada.

 

IV SKYRIUS

KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO TVARKA

 

19. Sutartyje nurodytą kompensaciją energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojas įsipareigoja sumokėti tokia tvarka:

19.1. 20 procentų kompensacijos sumokama ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sutarties įsigaliojimo;

19.2. 50 procentų kompensacijos sumokama ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo;

19.3. 30 procentų kompensacijos sumokama ne vėliau kaip per 4 metus nuo sutarties įsigaliojimo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Institucijos, išduodamos statybą leidžiančius dokumentus, patikrina, ar įvykdytos Aprašo 16.1 papunktyje nustatytos sąlygos. Neįvykdžius Aprašo 16.1 papunktyje nustatytų sąlygų, statybą leidžiantys dokumentai neišduodami.

21. Nuostoliai, patirti dėl išvadų, dėl kurių reikia keisti teritorijų planavimo dokumentus, patvirtintus iki Aprašo įsigaliojimo, atlyginami Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

__________________

 

 

Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo
priedas

 

 

(Sutarties formos pavyzdys)

 

KOMPENSACIJOS, SKIRTOS DALIAI INVESTICIJŲ IR KITŲ IŠLAIDŲ, REIKALINGŲ NACIONALINIO SAUGUMO FUNKCIJŲ ATLIKIMUI UŽTIKRINTI, SUMOKĖJIMO SUTARTIS

 

________________ (nacionalinį saugumą užtikrinanti (-čios) institucija (-os), juridinio asmens kodas (-ai), adresas (-ai), atstovaujama (-os) __________________, veikiančio pagal _____________ įsakymu Nr. _______ suteiktus įgaliojimus (toliau – Kompensacijos gavėjas (-ai), ir ________________ (vardas, pavardė ar pavadinimas, fizinio ar juridinio asmens kodas, adresas), atstovaujamas ___________, veikiančio pagal _____________ (toliau – Kompensacijos mokėtojas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 8 dalimi, sudarė šią kompensacijos, skirtos daliai investicijų ir kitų išlaidų, reikalingų nacionalinio saugumo funkcijų atlikimui užtikrinti, mokėjimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

 

1. Sutarties dalykas

 

1. Sutartimi Šalys, atsižvelgdamos į statybos projektą (nurodyti projektą patvirtinusį subjektą, datą, numerį) ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 8 dalyje numatytą kompensacijos apskaičiavimo tvarką, susitaria, kad Kompensacijos mokėtojas Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka sumokės Kompensacijos gavėjui (-ams) ________ (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais) dydžio investicijų ir kitų išlaidų, reikalingų Kompensacijos gavėjui nacionalinio saugumo funkcijų atlikimui užtikrinti, kompensaciją (toliau – Kompensacija). (Jeigu Sutartis sudaroma su keliais Kompensacijos gavėjais, nurodyti kiekvienam Kompensacijos gavėjui mokėtinos Kompensacijos dalies dydį.)

 

2. Kompensacijos mokėjimo tvarka

 

2.1. Kompensacijos mokėtojas Sutarties 1 punkte numatytą Kompensaciją įsipareigoja sumokėti tokia tvarka:

2.1.1. ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo – __________ (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais) (20 procentų Sutarties 1 punkte numatytos kompensacijos; jeigu Sutartis sudaroma su keliais Kompensacijos gavėjais, šiame Sutarties punkte nurodyti visus Kompensacijos gavėjus ir kiekvienam jų mokėtinos kompensacijos dalies sumą);

2.1.2. ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo šios Sutarties įsigaliojimo – __________ (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais) (50 procentų Sutarties 1 punkte numatytos kompensacijos; jeigu Sutartis sudaroma su keliais Kompensacijos gavėjais, šiame Sutarties punkte nurodyti visus Kompensacijos gavėjus ir kiekvienam jų mokėtinos kompensacijos dalies sumą);

2.1.3. ne vėliau kaip per 4 (ketveri) metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo – __________ (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais) (30 procentų Sutarties 1 punkte numatytos kompensacijos; jeigu Sutartis sudaroma su keliais Kompensacijos gavėjais, šiame Sutarties punkte nurodyti visus Kompensacijos gavėjus ir kiekvienam jų mokėtinos kompensacijos dalies sumą).

2.2. Kompensacijos mokėtojas, pavėlavęs sumokėti Kompensacijos dalį per Sutarties 2.1 papunktyje nustatytus terminus, už kiekvieną pradelstą dieną Kompensacijos gavėjui moka 0,04 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos Kompensacijos dalies.

2.3. Sutarties 2.1 papunktyje nustatyti Kompensacijos mokėjimo terminai negali būti pratęsti, išskyrus Sutarties 4.3 papunktyje numatytą atvejį.

 

3. Kompensacijos mokėjimo užtikrinimas

 

3.1. Kompensacijos mokėtojas Sutarties 1 punkte ir 3.3 papunktyje numatytoms prievolėms užtikrinti įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties pasirašymo pateikti Kompensacijos gavėjui (-ams) banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, galiojantį 2 (du) mėnesiais ilgiau nei Sutarties 2.1.3 papunktyje nustatytas terminas.

3.2. Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas ar laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Kompensacijos gavėjo rašytinio pranešimo, patvirtinančio netinkamą Kompensacijos mokėtojo Sutarties 2.1 papunktyje numatytos prievolės vykdymą, sumokėti Kompensacijos gavėjui Sutarties 2.1 papunktyje nurodytą Kompensacijos dalį, kurios mokėjimo terminas buvo pradelstas.

3.3. Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Kompensacijos dalies sumą, nurodytą Sutarties 2.1 papunktyje, jeigu Kompensacijos mokėtojas pradelstų Sutarties 2.1 papunktyje nustatytus Kompensacijos mokėjimo terminus. Jeigu Sutarties vykdymo metu Kompensacijos mokėtojas inicijuotų Sutarties nutraukimą ar jam būtų pradėta bankroto procedūra, o Kompensacijos gavėjas būtų patyręs išlaidų, susijusių su Sutarties vykdymu, garantas ar laiduotojas įsipareigoja atlyginti šias Kompensacijos gavėjo patirtas išlaidas, tačiau ne didesnę nei Sutarties 1 punkte numatytą sumą.

3.4. Garanto ar laiduotojo vienos iš Sutarties 2.1 papunktyje numatytų Kompensacijos dalių išmokėjimas neturi jo atleisti nuo kitų Sutarties 2.1 papunktyje numatytų Kompensacijos dalių išmokėjimo, jeigu Kompensacijos mokėtojas pradelstų jų išmokėjimo terminus, taip pat ir nuo visų Kompensacijos gavėjo patirtų išlaidų, susijusių su Sutarties vykdymu, sumokėjimo, jeigu Sutarties vykdymo metu Kompensacijos mokėtojas inicijuotų jos nutraukimą ar jam būtų pradėta bankroto procedūra, tačiau neviršijant Sutarties 1 punkte numatytos sumos.

3.5. Jeigu Sutarties vykdymo metu Kompensacijos mokėjimo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali vykdyti savo įsipareigojimų, Kompensacijos mokėtojas per 14 (keturiolika) dienų pateikia naują banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

3.6. Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas per 10 (dešimt) dienų nuo jos (jo) galiojimo termino pabaigos grąžinamas Kompensacijos mokėtojui.

 

4. Sutarties galiojimas

 

4.1. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir Kompensacijos mokėtojui pateikus Kompensacijos gavėjui (-ams) (jeigu Sutartis sudaryta su keliais Kompensacijos gavėjais, – pateikus visiems Kompensacijos gavėjams) Kompensacijos mokėjimo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties 1 punkte ir 3.3 papunktyje nurodytos Kompensacijos sumos ir kitų patirtų išlaidų, susijusių su Sutarties vykdymu, sumokėjimą, ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

4.2. Sutartis gali būti nutraukta:

4.2.1. Kompensacijos mokėtojo iniciatyva, jeigu Kompensacijos mokėtojas atsisako toliau vykdyti Sutarties 1 punkte nurodytą statybos projektą. Šiuo pagrindu nutraukus Sutartį, Kompensacijos mokėtojas privalo atlyginti Kompensacijos gavėjo (-ų) patirtas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu;

4.2.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų ir Šalims nesudarius susitarimų dėl Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, jeigu pagal Sutarties esmę tokie pakeitimai būtų būtini. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio 1 dalyje.

4.3. Sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu Šalių susitarimu. Ši nuostata nesuteikia teisės Šalims pratęsti Sutarties 2.1 papunktyje nustatytų Kompensacijos mokėjimo terminų, išskyrus atvejus, kai Sutarties vykdymo metu buvo fiksuojamos nenugalimos jėgos aplinkybės, turėjusios įtakos tinkamam Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui.

 

5. Kitos nuostatos

 

5.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba ____ (Sutarties egzempliorių skaičių nurodyti atsižvelgiant į tai, su keliais Kompensacijos gavėjais sudaroma Sutartis) egzemplioriais ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

5.2. Visi tarp Šalių iškylantys ginčai, nesutarimai ar pretenzijos dėl Sutarties pirmiausia sprendžiami geranoriškai derybomis, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Kompensacijos gavėjo buveinės vietą (jeigu Sutartis sudaryta su keliais Kompensacijos gavėjais, – pagal Kompensacijos gavėjo, kuriam Sutarties 1 punkte numatyta didžiausia Kompensacijos dalis, buveinės vietą).

5.3. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, o jų originalai įteikiami Šalių atstovams asmeniškai ir pasirašytinai arba siunčiami registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

5.4. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutartyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Šalis, nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

5.5. Sutartyje nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslas – sudaryti ir vykdyti Sutartį. Asmens duomenys gali būti atskleisti kitiems asmenims, jeigu tai būtina, siekiant įvykdyti Sutartį, spręsti dėl Sutarties vykdymo kylančius ginčus, taip pat kai asmens duomenys turi būti atskleisti kitoms valstybės arba savivaldybių institucijoms ar įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms vykdyti. Sutartis ir su ja susiję dokumentai saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka ir terminais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 477, 2019-05-15, paskelbta TAR 2019-05-20, i. k. 2019-07961

 

6. Šalių rekvizitai

 

Kompensacijos gavėjas (-ai)

 

____________________

A. V.

(jeigu Sutartis sudaroma su keliais Kompensacijos gavėjais, nurodyti visus Kompensacijos gavėjus)

Kompensacijos mokėtojas

 

______________________

A. V.

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 591, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-27, i. k. 2014-09195

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 626 „Dėl Informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, teikimo ir vėjo elektrinių projektavimo bei statybos vietų šiose teritorijose derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1223, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20306

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 626 „Dėl Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 477, 2019-05-15, paskelbta TAR 2019-05-20, i. k. 2019-07961

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 626 „Dėl Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo