Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 63-3184, i. k. 1122250ISAK000V-462

 

Nauja redakcija nuo 2018-07-18:

Nr. V-802, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12085

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYDYTOJO ODONTOLOGO IR GYDYTOJO ODONTOLOGO SPECIALISTO KONSULTACIJOS TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO UŽ JĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 28 d. Nr. V-462

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti tinkamą gydytojo odontologo ir gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarką:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Gydytojo odontologo ir gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarkos aprašą;

1.2. Gydytojo odontologo specialisto konsultacijos metu atliekamų odontologinių procedūrų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašą.“

2. Pavedu viceministrui pagal veiklos sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                             RAIMONDAS ŠUKYS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2012 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-462

 

GYDYTOJO ODONTOLOGO IR GYDYTOJO ODONTOLOGO SPECIALISTO KONSULTACIJOS TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO UŽ JĄ TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-802, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12085

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1130, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24436

 

1. Gydytojo odontologo ir gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja gydytojo odontologo, išskyrus gydytoją odontologą, teikiantį pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas (toliau – gydytojas odontologas), ir gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir apmokėjimo už ją tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-802, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12085

 

2. Šis aprašas taikomas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose teikiamos gydytojo odontologo ir (ar) gydytojo odontologo specialisto konsultacijos, sudariusioms sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl gydytojo odontologo ir (ar) gydytojo odontologo specialisto konsultacijos išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, teritorinėms ligonių kasoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-802, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12085

 

3. Gydytojo odontologo specialisto ar gydytojo odontologo konsultacija laikomas paciento apsilankymas atitinkamai pas gydytoją odontologą specialistą ar gydytoją odontologą, turint šeimos gydytojo, gydytojo specialisto, gydytojo odontologo arba gydytojo odontologo specialisto išduotą siuntimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-802, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12085

 

31. Gydytojo odontologo specialisto konsultaciją pagal savo kompetenciją teikia gydytojas endodontologas, gydytojas ortodontas, gydytojas odontologas ortopedas, gydytojas periodontologas, gydytojas burnos chirurgas, gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas, gydytojas vaikų odontologas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-802, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12085

 

32. Gydytojo odontologo konsultacijos metu gydytojas odontologas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti antrines ir (ar) tretines ambulatorines ir (ar) stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagal savo kompetenciją teikia nespecializuotas ambulatorines odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, kai viršijamas pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos

draudimo biudžeto lėšų, mastas (sudėtis), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, masto (sudėties) patvirtinimo“ (toliau – gydytojo odontologo konsultacija).

Papildyta punktu:

Nr. V-802, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12085

 

II SKYRIUS
GYDYTOJO ODONTOLOGO SPECIALISTO KONSULTACIJOS TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ JĄ TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1130, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24436

 

4. Gydytojo odontologo specialisto konsultacijos metu pagal aprašo 31 punkte nurodytų gydytojų odontologų specialistų kompetenciją atliekamos diagnostinės procedūros ir pacientui būtinos gydomosios procedūros, nurodytos Gydytojo odontologo specialisto konsultacijos metu atliekamų odontologinių procedūrų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-462 „Dėl Gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarkos“, už kuriuos mokama PSDF biudžeto lėšomis pagal bazinę gydytojo odontologo specialisto konsultacijos kainą. Konsultavęs gydytojas odontologas specialistas raštu pateikia atsakymą siuntusiajam gydytojui Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1130, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24436

Nr. V-802, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12085

 

5. Į  gydytojo odontologo specialisto ir gydytojo odontologo (toliau kartu – gydytojas odontologas specialistas) konsultacijos bazinę kainą įeina gydytojo odontologo specialisto konsultavimo, visų pacientui reikiamų diagnostinių ir gydomųjų procedūrų sąnaudos, išskyrus šioms procedūroms atlikti sunaudotų odontologinių medžiagų ir vienkartinių  priemonių  įsigijimo išlaidas. Šios išlaidos apmokamos vadovaujantis Mokamų asmens sveikatos priežiūros  paslaugų  teikimo ir apmokėjimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, nuostatomis

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1130, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24436

Nr. V-802, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12085

 

6. Už gydytojo odontologo specialisto konsultaciją, atitinkančią Apraše nustatytus reikalavimus, mokama PSDF biudžeto lėšomis pagal jos bazinę kainą, nustatytą Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus aktyviojo gydymo), apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1130, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24436

Nr. V-2009, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27542

 

7. Neteko galios nuo 2016-10-03

Punkto naikinimas:

Nr. V-1130, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24436

 

8. Be siuntimų pas antrinio ir tretinio lygio gydytoją odontologą specialistą pacientai gali lankytis, jeigu:

8.1. pacientas atvyksta į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinosios odontologinės pagalbos paslaugų ir registratūros darbuotojas, turintis medicininį išsilavinimą, registruoja pacientą į gydytojo odontologo specialisto konsultaciją;

8.2. pacientas lankosi dėl tos pačios priežasties pas tą patį gydytoją odontologą specialistą;

8.3. kitais teisės aktų numatytais atvejais.

9. Šeimos gydytojo, gydytojo specialisto, gydytojo odontologo arba gydytojo odontologo specialisto išduodamame siuntime nurodoma trumpa anamnezė, objektyvūs duomenys, atlikti tyrimai, taikytas gydymas, preliminari diagnozė, siuntimo konsultuoti tikslas ir kokio gydytojo odontologo specialisto konsultacijos yra siunčiamas pacientas.

10. Jeigu tretinio lygio gydytojas odontologas specialistas teikia ambulatorines būtinosios odontologinės pagalbos paslaugas, už jas mokama kaip už antrinio lygio konsultaciją.

11. Tos pačios specialybės kelių gydytojų odontologų specialistų konsultacija vienoje įstaigoje laikoma konsiliumu ir už ją mokama kaip už vieną konsultaciją.

12. Jeigu pirmojo apsilankymo dėl konkrečios priežasties pas gydytoją odontologą specialistą metu nustatoma, kad pacientui būtina gydytis stacionare ir jis iškart siunčiamas į tos pačios įstaigos stacionaro skyrių, toks atvejis nelaikomas konsultacija ir apsilankymo išlaidos įskaičiuojamos į stacionaro gydymo bazinę kainą. Jei ambulatoriškai ištyrus arba gydant paaiškėja, kad pacientą reikia gydyti stacionare, ir po to jis siunčiamas į stacionarą, tokios ambulatorinės konsultacijos apmokamos bendra tvarka.

13. Siunčiant pacientą į tos pačios įstaigos kitą skyrių (kabinetą), siuntimai nerašomi, bet apie tai įrašoma asmens sveikatos istorijoje. Kai pacientas pasirenka kitos įstaigos gydytoją odontologą specialistą, siuntimas turi būti išrašomas nustatyta tvarka.

14. Visais atvejais gydytojai odontologai specialistai informaciją apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (konsultacijas) per 3 darbo dienas privalo pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios pacientas yra prisirašęs, gydytojui odontologui ir siuntusiajam gydytojui.

15. Už gydytojo odontologo specialisto konsultaciją mokama, jei pacientas pirmą kartą dėl konkrečios priežasties kreipiasi į gydytoją odontologą specialistą. Vieno gydymo epizodo metu tos pačios srities gydytojas odontologas specialistas gali teikti skirtingai apmokamas specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

16. Jeigu paciento antro arba trečio apsilankymo pas tos pačios srities gydytoją odontologą specialistą metu suteikiama brangiau apmokama specializuota ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga, tai pirmojo apsilankymo metu suteikta paslauga gali būti pateikta apmokėti brangiau kainuojančios paslaugos bazine kaina. Jeigu dėl tos pačios priežasties pacientas kreipiasi į tos pačios srities gydytoją specialistą daugiau nei tris kartus, už konsultaciją mokama pakartotinai. Už vėlesnius apsilankymus mokama tokia pačia tvarka. Jeigu pirmųjų trijų apsilankymų metu brangiau kainuojanti specializuota ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga pacientui buvo suteikta daugiau nei vieną kartą, pakartotinai (kreipiantis ketvirtą kartą) tos srities gydytojo odontologo specialisto paslaugos apmokamos brangiau kainuojančios specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos bazine kaina. Tolesnių pakartotinių (kreipiantis septintą, dešimtą kartus ir t. t.) mokėjimų dydis priklauso nuo to, kokios specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo suteiktos.

17. Sudarant sutartį su teritorine ligonių kasa dėl antrinio arba tretinio lygio gydytojų odontologų specialistų konsultacinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo pagal bazines kainas, asmens sveikatos priežiūros įstaiga pateikia vardinius gydytojų odontologų specialistų sąrašus, nurodydama jų profesinę kvalifikaciją.

18. Gydytojai odontologai ir odontologai specialistai, teikiantys ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jas aprašo asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025-043/a). Joje nurodoma paciento lankymosi data ir laikas, anamnezė, aprašoma paciento būklė, ligos eiga, paskirti tyrimai ir gydymas, siuntimai pas kitus gydytojus odontologus specialistus bei į kitas gydymo įstaigas (nurodant siuntimo tikslą).

19. Asmens sveikatos istorija yra asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentas, saugomas įstaigoje ir pateikiamas teritorinės ligonių kasos arba Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos specialistams pagal pareikalavimą ekspertizei atlikti.

 

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1130, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24436

 

20. Kiekvieną mėnesį asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis su teritorine ligonių kasa dėl gydytojų odontologų specialistų ambulatorinių konsultacinių paslaugų apmokėjimo pagal bazines kainas, pateikia teritorinėms ligonių kasoms Valstybinės ligonių kasos nustatytos formos ataskaitą.

 

_________________

 

part_9542352d22a34178a4cd813c0252c371_end

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2016-10-03

Priedo naikinimas:

Nr. V-1130, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24436

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-802

 

GYDYTOJO ODONTOLOGO SPECIALISTO KONSULTACIJOS METU ATLIEKAMŲ ODONTOLOGINIŲ PROCEDŪRŲ, APMOKAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS,

SĄRAŠAS

 

Gydytojas odontologas specialistas

Konsultacijos metu atliekamos odontologinės procedūros, apmokamos PSDF biudžeto lėšomis*

1. Gydytojas endodontologas

1.1. Vietinės aplikacinės, infiltracinės ar laidinės nejautros atlikimas.

1.2. Plombos išėmimas arba laikino vainikėlio nuėmimas.

1.3. Visos diagnostinės procedūros (transiliuminacinis testas, kandimo testas, pulpos jautrumo vertinimas, periodontologinis zondavimas, rentgeno tyrimas, tyrimas mikroskopu (dantų šaknų kanalų morfologijos ypatumams nustatyti,  danties vainiko atkūrimo galimybei įvertinti,  esamai arba įtariamai danties šaknies perforacijai diagnozuoti,

dantų šaknų skilimams diagnozuoti, danties endodontinio pergydymo galimybėms įvertinti) ir kt.)

1.4. Nuolatinio danties repozicija, įtvaro uždėjimas esant danties dislokacijai dėl traumos arba esant danties lūžiui.

1.5. Danties plombavimas laikinu cementu.

1.6. Visos būtinos diagnostinės ir gydomosios procedūros vaikams pagal gydytojo endodontologo kompetenciją.

2. Gydytojas ortodontas

2.1. Diagnostinės procedūros;

2.2. Klinikinių ir laboratorinių diagnostinių duomenų įvertinimas (modelių tyrimas, radiologinių tyrimo duomenų įvertinimas, cefalometrinė analizė).

2.3. Visos būtinos diagnostinės ir gydomosios procedūros vaikams pagal gydytojo ortodonto kompetenciją, išskyrus gydymą, kai yra nustatyta I ar II ortodontinės anomalijos sunkumo grupė.

3. Gydytojas odontologas ortopedas

3.1. Vietinės aplikacinės, infiltracinės ar laidinės nejautros atlikimas.

3.2. Diagnostinės ir gydomosios procedūros (periodontologinio zondavimo, perkrovos testas, kandimo testas, pulpos jautrumo testas ir kt.).

3.3. Laikinos plombos išėmimas ir uždėjimas.

3.4. Lūžusios danties sienelės šalinimas lūžio lokalizacijai nustatyti.

3.5. Laikino vainikėlio cementavimas.

3.6. Laikinos restauracijos okliuzijos koregavimas.

3.7. Visos būtinos diagnostinės ir gydomosios procedūros vaikams pagal gydytojo odontologo ortopedo kompetenciją.

4. Gydytojas periodontologas

4.1. Vietinės aplikacinės, infiltracinės ar laidinės nejautros atlikimas.

4.2. Periodontologinės diagnostinės ir gydomosios procedūros (periodonto kišenių, furkacijų zondavimas, minkštųjų audinių įvertinimas, pulpos jautrumo, kraujavimo, perkrūvio testai ir kt.).

4.3. Gutaperčios kaiščio įdėjimas į fistulę / kišenę kaulinės kišenės pūlinio lokalizacijai nustatyti.

4.4. Nuograndų nuo liežuvio / burnos gleivinės paėmimas.

4.5. Periodonto absceso atvėrimas, drenažas, periodonto kišenės išplovimas antiseptiniu tirpalu taikant vietinę nejautrą, pūlinio / pūliavimo, periodonto pažeidimo lokalizacijai nustatyti.

4.6. Visos būtinos diagnostinės ir gydomosios procedūros vaikams pagal gydytojo periodontologo kompetenciją.

5. Gydytojas burnos chirurgas ir gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas

5.1. Vietinės aplikacinės, infiltracinės ar laidinės nejautros atlikimas.

5.2. Nuolatinio danties repozicija, įtvaro uždėjimas esant danties dislokacijai dėl traumos arba esant danties lūžiui.

5.3. Veido ir žandikaulių srities kaulų lūžimų pirmosios pagalbos suteikimas.

5.4. Veido ir žandikaulių srities žaizdų pirminis chirurginis sutvarkymas.

5.5. Veido ir žandikaulių srities uždegimų gydomosios procedūros.

5.6. Seilių liaukų patologijos gydomosios procedūros.

5.7. Minkštųjų audinių pakitimų citologinis tyrimas.

5.8. Kraujavimo stabdymas.

5.9. Dantų ir dantų šaknų šalinimo operacijos.

5.10. Visos būtinos diagnostinės ir gydomosios  procedūros vaikams pagal gydytojo burnos chirurgo ir gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo kompetenciją.

6. Gydytojas vaikų odontologas

Visos būtinos diagnostinės ir gydomosios procedūros pagal gydytojo vaikų odontologo kompetenciją.

* Procedūros atliekamos esant indikacijų.

_________________

Papildyta priedu:

Nr. V-802, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12085

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1130, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24436

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-462 „Dėl Gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarkos“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-802, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-17, i. k. 2018-12085

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-462 „Dėl Gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarkos“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2009, 2022-12-30, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27542

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-462 „Dėl Gydytojo odontologo ir gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_9b42fd2f16624a1b88e8e87d09de3863_end