Suvestinė redakcija nuo 2017-02-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 60-3042, i. k. 1122230ISAK00A1-255

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2012 m. gegužės 24 d. Nr. A1-255

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1532 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą“ 1.2.2 papunkčiu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. A1-798, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20622

Nr. A1-90, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-22, i. k. 2017-02905

 

t v i r t i n u Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašą (pridedama).

Papildyta pastraipa:

Nr. A1-798, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20622

Pastraipos pakeitimai:

Nr. A1-90, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-22, i. k. 2017-02905

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. A1-203 „Dėl telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 121-5503).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas


PATVIRTINTA

Lietuos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2012 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. A1-255

 

TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠAS

 

I. skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-90, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-22, i. k. 2017-02905

 

1. Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato savivaldybės ir jos teritorijos gyventojų, kuriems teikiama piniginė socialinė parama, tarpusavio susitarimu telkimo organizuojamai visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarką ir sąlygas. Vadovaujantis Tvarkos aprašu visuomenei naudingai veiklai atlikti gali būti telkiami ir kiti savivaldybės teritorijos gyventojai.

2. Visuomenei naudinga veikla – neatlyginamos nedidelės apimties visuomenei naudingos paslaugos, kurias savivaldybės teritorijos gyventojai atlieka bendruomenės labui.

3. Visuomenei naudingos veiklos tikslas – skatinti gyventojus aktyviai prisidėti prie bendruomenės gerovės kūrimo, jų iniciatyvą ir darbinę motyvaciją.

4. Visuomenei naudingos veiklos organizatoriaus ir asmens, atliekančio visuomenei naudingą veiklą, santykiai yra civiliniai teisiniai.

5. Visuomenei naudinga veikla, kuri organizuojama Tvarkos aprašo nustatyta tvarka, nėra laikoma nelegaliu darbu.

6. Organizuojant visuomenei naudingą veiklą atsižvelgiama į asmens, pasitelkiamo visuomenei naudingai veiklai atlikti, profesinį pasirengimą, asmeninius gebėjimus, pomėgius ir kita.

7. Visuomenei naudinga veikla gali būti:

7.1. aplinkos (teritorijų, skirtų visuomenės poreikiams) tvarkymas;

7.2. parkų, miškų, medelynų, želdinių, krūmų tvarkymas ir priežiūra;

7.3. veikla socialinėse, švietimo, sveikatos, kultūros ir kitose įstaigose ir institucijose;

7.4. veikla nevyriausybinėse organizacijose, veikiančiose socialinės, švietimo, sveikatos, kultūros, aplinkosaugos srityse;

7.5. pagalba teikiant socialines paslaugas;

7.6. pagalba organizuojant kultūros, sporto ir kitus renginius;

7.7. kita gyvybei ir sveikatai pavojaus nekelianti ir specialaus pasirengimo bei kvalifikacijos nereikalaujanti veikla bendruomenės labui.

8. Visuomenei naudinga veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais.

9. Duomenis apie nepasiturinčius gyventojus, kurie pasitelkiami visuomenei naudingai veiklai atlikti, savivaldybių administracijos teikia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

 

II. skyrius

ASMENYS, ORGANIZUOJANTYS IR ATLIEKANTYS VISUOMENEI NAUDINGĄ VEIKLĄ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-90, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-22, i. k. 2017-02905

 

10. Visuomenei naudingos veiklos organizatorius – savivaldybės administracija ar jos įgaliota įstaiga bei organizacija, kuri organizuoja visuomenei naudingą veiklą ir pasitelkia savivaldybės teritorijos bendruomenės narius visuomenei naudingai veiklai atlikti.

11. Visuomenei naudingai veiklai atlikti pasitelkiami ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys.

12. Visuomenei naudingai veiklai pasitelkiami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 1 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-305, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3267 (2013-06-20), i. k. 1132230ISAK00A1-305

Nr. A1-798, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20622

 

13. Visuomenei naudingai veiklai atlikti nepasitelkiami:

13.1. asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;

13.2. nėščios moterys;

13.3. motina ar tėvas arba globėjas, auginantys vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų, kuris (kurie) negali lankyti švietimo įstaigos pagal gydytojų rekomendaciją, arba vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius), nelankantį (nelankančius) švietimo įstaigos dėl to, kad švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų, arba dėl to, kad bendrai gyvenantys asmenys gyvena kaimo vietovėje didesniu kaip trijų kilometrų atstumu nuo švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir savivaldybėje neteikiamos vaiko vežimo paslaugos, bet ne vėliau, iki vaikas pradės mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-798, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20622

 

13.4. asmenys, kurie slaugo ar prižiūri asmenį, savo ar kito bendrai gyvenančio asmens vaiką arba vaiką, kuriam nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, jeigu jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos arba jeigu jie paskirti fizinio asmens, pripažinto neveiksniu arba neveiksniu tam tikroje srityje, arba vaiko, kuriam nustatyta globa šeimoje, globėju, ar asmens arba vaiko, kuriam nustatyta rūpyba šeimoje, rūpintoju;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-798, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20622

Nr. A1-90, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-22, i. k. 2017-02905

 

13.5. neįgalūs asmenys;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-798, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20622

 

13.6. asmenys, kurie gydosi sveikatos priežiūros įstaigose (jų gydymosi laikotarpiu);

13.7. asmenys, kuriems išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai ar medicininės pažymos (jų galiojimo laikotarpiu);

13.8. asmenys, pateikę Medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a) ar gydytojų konsultacinės komisijos išvadą, kuriose nurodoma, kad asmuo nurodytą laikotarpį dėl sveikatos būklės negali dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-798, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20622

 

III. skyrius

TELKIMAS VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-90, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-22, i. k. 2017-02905

 

14. Tvarkos aprašo 12 punkte nurodyti asmenys, pateikę prašymus-paraiškas piniginei socialinei paramai gauti ir reikiamus dokumentus, supažindinami su visuomenei naudingos veiklos atlikimo tvarka bei sąlygomis ir gauna siuntimą atlikti visuomenei naudingą veiklą (1 priedas).

15. Su asmenimis, kurie pasitelkiami visuomenei naudingai veiklai atlikti, sudaroma rašytinė visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartis (2 priedas), kurioje nustatomos visuomenei naudingos veiklos atlikimo sąlygos.

16. Visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikotarpiui, nurodant veiklos turinį (pobūdį), arba konkrečiai visuomenei naudingai veiklai, kuri bus atlikta per konkretų laiką.

17. Visuomenei naudingos veiklos organizatorius prieš pradedant atlikti visuomenei naudingą veiklą, privalo informuoti asmenis apie visuomenei naudingos veiklos turinį (pobūdį), eigą ir saugą, nurodydamas apsisaugojimo nuo galimų rizikos veiksnių būdus ir priemones. Jei visuomenei naudingos veiklos atlikimo metu naudojami darbo įrankiai, darbo drabužiai, asmeninės apsaugos priemonės, asmenys, atliekantys visuomenei naudingą veiklą, turi būti mokomi juos dėvėti ar jais naudotis.

18. Visuomenei naudingos veiklos organizatorius pildo visuomenei naudingos veiklos apskaitos žurnalą (3 priedas), nurodydamas asmens, atliekančio visuomenei naudingą veiklą, vardą, pavardę, asmens kodą (gimimo datą), atliekamos veiklos turinį (pobūdį), jos pradžią ir pabaigą, informaciją dėl saugos instruktavimo, kitus organizatoriui reikalingus duomenis.

19. Apie atliktą visuomenei naudingą veiklą ir laiką visuomenei naudingos veiklos organizatorius pažymi visuomenei naudingos veiklos sutartyje.

20. Visuomenei naudingos veiklos trukmę ir atlikimo laiką nustato visuomenei naudingos veiklos organizatorius. Už kiekvieną piniginės socialinės paramos teikimo mėnesį nustatyta visuomenei naudingos veiklos trukmė negali viršyti 40 valandų per mėnesį.

21. Atsižvelgdamas į visuomenei naudingos veiklos pobūdį ir sveikatos ministro nustatytus reikalavimus dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose, visuomenei naudingos veiklos organizatorius iš asmenų, atliekančių visuomenei naudingą veiklą, gali reikalauti pateikti tokiai veiklai atlikti reikalingą Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą arba Asmens medicininę knygelę (Forma Nr. 047/a arba Nr. 048/a).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-90, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-22, i. k. 2017-02905

 

22. Asmenims, atliekantiems visuomenei naudingą veiklą, gali būti kompensuojamos visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartyje nurodytos ir dokumentais pagrįstos su visuomenei naudinga veikla susijusios išlaidos pagal asmens, atlikusio visuomenei naudingą veiklą, pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus (važiavimo bilietus, prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus, sąskaitas faktūras arba kitus dokumentus, patvirtinančius faktiškai patirtas išlaidas).

 

4 skyrius. Neteko galios nuo 2017-02-23

Skyriaus naikinimas:

Nr. A1-90, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-22, i. k. 2017-02905

 

_________________


Telkimo visuomenei naudingai veiklai

atlikti tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Siuntimo atlikti visuomenei naudingą veiklą forma)

_________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas, kontaktai (adresas, tel. Nr., el. pašto adresas)

 

SIUNTIMAS

ATLIKTI VISUOMENEI NAUDINGĄ VEIKLĄ

______________Nr.________

(data)

Jūs, ________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta)

___________________________________________________________________________ ,

pasitelkiamas visuomenei naudingai veiklai atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi,

___________________________________________________________________________.

(nurodyti ir kitą teisinį pagrindą, jeigu yra)

 

Nustatyta visuomenei naudingos veiklos trukmė _________val.

Iki 20 __m. ___________      _____ d. turite atvykti:

 

c į visuomenei naudingos veiklos atlikimo vietą____________________________________ ,

(nurodyti adresą)

c pas visuomenei naudingos veiklos organizatorių __________________________________

___________________________________________________________________________ .

(pavadinimas, adresas, ryšio duomenys)

 

Esate informuojamas, kad iki nustatytos datos privalote atvykti atlikti visuomenei naudingą veiklą. Jei dėl objektyvių priežasčių (pvz., ligos, santuokos sudarymo, artimo giminaičio mirties ar kt.) iki nustatytos datos negalite atvykti pas visuomenei naudingos veiklos organizatorių, privalote pranešti savivaldybės administracijos padaliniui, išdavusiam siuntimą atlikti visuomenei naudingą veiklą, ir ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti pateikimo dienos pateikti dokumentą, įrodantį praneštą informaciją (pvz., medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a), santuokos ar mirties liudijimą ar kt.).

Neatvykus iki nustatyto termino pabaigos, laikytina, kad atsisakote dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje, todėl, nevykdant šios pareigos, piniginė socialinė parama bus teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 arba 5 punktu: socialinė pašalpa neskiriama arba skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, pasirenkant ar derinant jos teikimo formą (formas) (pinigais ir (ar) nepinigine forma), o kompensacijos neteikiamos ar jų teikimas nutraukiamas, iki pareigos bus įvykdytos.

 

(visuomenei naudingos veiklos organizatoriaus pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Susipažinau

___________________________________

(siuntimą gavusio asmens vardas ir pavardė)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(data)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-798, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20622

Nr. A1-90, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-22, i. k. 2017-02905

 


 

Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarties forma)

 

VISUOMENEI NAUDINGOS VEIKLOS ATLIKIMO SUTARTIS

_________ Nr. ______

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

Visuomenei naudingos veiklos organizatorius (toliau – Organizatorius) ___________________

___________________________________________________________________________ ,

(juridinio asmens pavadinimas, adresas)

 

atstovaujamas _______________________________________________________________

(organizatoriaus įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

ir asmuo, atliekantis visuomenei naudingą veiklą (toliau – Asmuo) ______________________

___________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)

sudarė šią visuomenei naudingos veiklos atlikimo Sutartį:

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši Sutartis sudaroma  visam visuomenei naudingos veiklos atlikimo laikotarpiui.

2. Sutartis sudaroma šiai visuomenei naudingai veiklai atlikti (įrašyti veiklos turinį (pobūdį), eigą)  .

3. Šios visuomenei naudingas veiklos trukmė (valandomis) ir jos atlikimo laikas (nurodyti pradžią, pabaigą, savaitės dienas bei atlikimo valandas) ____________________________________________________

__________________________________________________________________________ .

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4. Organizatorius įsipareigoja:

4.1. užtikrinti visuomenei naudingos veiklos atlikimo sąlygas:

4.1.2. suteikti vietą visuomenei naudingai veiklai atlikti;

4.1.3. informuoti Asmenį apie atliekamos veiklos turinį (pobūdį), eigą ir saugą.

4.2. Papildomi Organizatoriaus įsipareigojimai, jeigu šalys nesusitaria kitaip (pažymėti):

4.2.1. esant reikalui, Asmenį aprūpinti veiklai atlikti būtinais darbo įrankiais, darbo drabužiais ar asmeninėmis saugos ir sveikatos priemonėmis bei apmokyti juos dėvėti ar jais naudotis;

4.2.2. teikti maitinimą;

4.2.3. kompensuoti turėtas išlaidas (kelionės, nakvynės ir kitas), susijusias su atliekama visuomenei naudinga veikla ir pagrįstas šių išlaidų faktą patvirtinančiais dokumentais (įrašyti kompensuojamas išlaidas)____

4.3. kiti Organizatoriaus įsipareigojimai: ___________________________________________

5. Asmuo įsipareigoja:

5.1. kokybiškai ir laiku atlikti šią veiklą;

5.2. laikytis Organizatoriaus nustatytų visuomenei naudingos veiklos atlikimo bei saugos reikalavimų;

5.3. tausoti ir efektyviai naudoti  organizatoriaus suteiktas darbo priemones;

5.4. kiti Asmens įsipareigojimai: _________________________________________________ .

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Ši Sutartis įsigalioja ją pasirašius sutarties šalims ir galioja iki šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo dienos.

7. Neteko galios nuo 2017-02-23

Punkto naikinimas:

Nr. A1-90, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-22, i. k. 2017-02905

 

8. Ši Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienai iš šalių nevykdant šios Sutarties sąlygų.

9. Sutartis sudaryta, turinčiais tokią pat juridinę galią dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas Asmeniui, o kitas lieka Organizatoriui.

10. Šios Sutarties šalių parašai:

 

Organizatorius

 

(organizatoriaus įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

Asmuo, atliekantis visuomenei

naudingą veiklą

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Asmuo pagal šią Sutartį dalyvavo visuomenei naudingoje veikloje iš viso ______________ val.

(nurodyti faktinę dalyvavimo trukmę)

 

___________________________________________________________________________

 

Organizatorius

 

(organizatoriaus įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos

aprašo

3 priedas

 

(Visuomenei naudingos veiklos apskaitos žurnalo pavyzdys)

 

_________________________________________________________________

(visuomenei naudingos veiklos organizatoriaus pavadinimas)

 

VISUOMENEI NAUDINGOS VEIKLOS APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Asmens, atliekančio visuomenei naudingą veiklą, vardas, pavardė

Duomenys apie atliekamą visuomenei naudingą veiklą

Visuomenei naudingos veiklos organizatoriaus įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas, data

Asmens, informavusio visuomenei naudingą veiklą atliekantį asmenį apie atliekamos veiklos saugą, vardas, pavardė, parašas, informavimo data

Asmens, atliekančio visuomenei naudingą veiklą, parašas, data

Atliekamos veiklos tuirnys (pobūdis)

Nustatyta veiklos trukmė (val.)

Atlikimo laikotarpis (data)

Atliktos veiklos trukmė (val.)

pradžia

pabaiga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-305, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 65-3267 (2013-06-20), i. k. 1132230ISAK00A1-305

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. A1-255 "Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-702, 2013-12-20, Žin., 2013, Nr. 135-6899 (2013-12-27); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00183

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. A1-255 "Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-798, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20622

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. A1-255 „Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-90, 2017-02-20, paskelbta TAR 2017-02-22, i. k. 2017-02905

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. A1-255 „Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo