Suvestinė redakcija nuo 2016-01-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 54-2689, i. k. 1122250ISAK6/D1-391

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 3 d. Nr. V-386/D1-391

Vilnius

 

 

Vykdydami Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo iki 2012 metų nacionalinės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 94 (Žin., 2008, Nr. 19-685), priedo 5.3.9 priemonę:

1. T v i r t i n a m e Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašą (pridedama).

2. P a v e d a m e sveikatos apsaugos ir aplinkos viceministrams pagal administruojamą sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. gegužės 3 d. įsakymu

Nr. V-386/D1-391

 

visuomenės informavimo apie klimato POKYČIUS, jŲ keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašas

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacijos apie klimato pokyčius ir jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai rinkimo tvarką, analizę, ataskaitų rengimo ir informacijos visuomenei teikimo organizavimą, vykdymą bei nustato atsakingus vykdytojus.

2. Aprašo tikslas – laiku ir tinkamai informuoti visuomenę apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai ir prevencines priemones bei padėti valstybės valdymo ir mokslo institucijoms rengti ankstyvo perspėjimo planus, programas.

3. Šiame Apraše į klimato pokyčių, jų keliamų grėsmių žmonių sveikatai sąvoką įeina: ultravioletinės saulės spinduliuotės (toliau – UV) pasikeitimai, kaitra, speigas, kraujasiurbių nariuotakojų, platinančių užkrečiamąsias ligas, ir žiedadulkių, sukeliančių alergines ligas, paplitimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1439/D1-915, 2015-12-14, paskelbta TAR 2016-01-04, i. k. 2016-00027

 

4. Informacijos apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai, visuomenės informavimą rinkimą, analizę, ataskaitų rengimo organizavimą koordinuoja Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

5. Informacijos apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai rinkimą, analizę ir teikimą visuomenei organizuoja ir vykdo atsakingi vykdytojai: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakultetas, Vilniaus universiteto Lietuvos mokslų akademijos Alergologijos komisija (toliau – ir atsakingi vykdytojai).

6. Apraše vartojami terminai „speigas“, „kaitra“, apibrėžti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

7. Visuomenei informacija apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai (UV pasikeitimus, kaitrą, speigą, keliančius pavojų sveikatai, kraujasiurbių nariuotakojų, platinančių užkrečiamąsias ligas, ir žiedadulkių, sukeliančių alergines ligas, paplitimą) bus teikiama Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje (http://www.smlpc.lt/) ir atsakingų vykdytojų interneto svetainėse. Esant ar prognozuojant šiame Apraše nustatytas klimato pokyčių grėsmes žmonių sveikatai (pvz., kaitrą, speigą, žiedadulkių padaugėjimą ir kt.) visuomenė bus informuojama žiniasklaidos priemonėmis – per radiją, televiziją, spaudą, internetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1439/D1-915, 2015-12-14, paskelbta TAR 2016-01-04, i. k. 2016-00027

 

II. DUOMENŲ APIE klimato pokyčiUS, JŲ KELIAMAS grėsmes žmonių sveikatai rinkimas ir teikimas

 

8. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Hidrometeorologijos tarnyba) šiltuoju metų laikotarpiu stebi situaciją ir kaupia duomenis apie UV, esamą ir numatomą kaitrą, šaltuoju metų laikotarpiu stebi situaciją ir kaupia duomenis apie esamą ir numatomą speigą.

9. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras šiltuoju metų laikotarpiu stebi situaciją bei kaupia duomenis apie kraujasiurbių nariuotakojų gausą.

10. Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakultetas augalų vegetacijos laikotarpiu stebi situaciją, susijusią su plintančiomis žiedadulkėmis, kaupia duomenis apie alergeninių žiedadulkių įvairovę ir koncentraciją ore.

11. Atsakingi vykdytojai kasmet už praėjusius metus teikia informaciją apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui (Aprašo priedas).

12. Atsakingi vykdytojai esant ar prognozuojant šiame Apraše nustatytas klimato pokyčių grėsmes žmonių sveikatai (pvz., kaitrą, speigą, žiedadulkių padaugėjimą ir kt.) nedelsdami teikia naujausią informaciją elektroniniu paštu Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1439/D1-915, 2015-12-14, paskelbta TAR 2016-01-04, i. k. 2016-00027

 

Iii. INFORMACIJOS APIE KLIMATO POKYČIUS, JŲ KELIAMAS GRĖSMES ŽMONIŲ SVEIKATAI TEIKIMAS VISUOMENEI

 

13. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (toliau – Ekstremalių sveikatai situacijų centras) šiltuoju metų laikotarpiu savo interneto svetainėje (http://www.essc.sam.lt) teikia informaciją sveikatos priežiūros įstaigoms, visuomenei, ypač jautrioms gyventojų grupėms (pagyvenusiems žmonėms, asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis, vaikams, socialiai izoliuotiems žmonėms) apie apsisaugojimo nuo kaitros priemones, o šaltuoju metų laikotarpiu apie apsisaugojimo nuo speigo priemones.

14. Hidrometeorologijos tarnyba savo interneto svetainėje (http://www.meteo.lt) šiltuoju metų laikotarpiu informuoja visuomenę apie kaitrą, UV indeksą, jo kitimo prognozę bei apsisaugojimo nuo UV bei kaitros priemones, šaltuoju metų laikotarpiu informuoja visuomenę apie esamą ir numatomą speigą.

15. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras savo interneto svetainėje (http://www.ulac.lt) šiltuoju metų laikotarpiu informuoja visuomenę apie kraujasiurbius nariuotakojus (erkes, uodus ir kt.) bei jų sukeliamas ligas ir apsisaugojimo nuo jų priemones.

16. Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakultetas augalų vegetacijos laikotarpiu interneto svetainėje (http://www.pollen.lt/) teikia visuomenei informaciją apie alergeninių žiedadulkių įvairovę ir koncentraciją ore, jų paplitimą ir apsisaugojimo nuo jų priemones.

17. Lietuvos mokslų akademijos Alergologijos komisija informuoja visuomenę apie alergijos žiedadulkėms paplitimo tyrimus interneto svetainėje (http://www. aai.mf.vu.lt).

18. Sveikatos apsaugos ministerijos Ryšių su visuomene skyrius ne rečiau kaip 2 kartus per metus skelbia Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro parengtą apibendrintą iš atsakingų vykdytojų gautą informaciją apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai, siūlomas prevencines priemones televizijos, radijo laidose, leidiniuose ir interneto svetainėje (http://www.sam.lt).

19. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, gavęs iš atsakingų vykdytojų papildomą informaciją apie išskirtinę situaciją, ar tokią prognozuojant (pvz., kaitra, speigas, žiedadulkių padaugėjimas ir kt.) operatyviai informuoja visuomenę žiniasklaidos priemonėmis, o suinteresuotas institucijas elektroniniu paštu.

 

IV. ATASKAITŲ APIE KLIMATO POKYČIUS, JŲ KELIAMAS GRĖSMES ŽMONIŲ SVEIKATAI RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

20. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kasmet iki birželio 1 d. Sveikatos apsaugos ministerijai pateikia apibendrintą praėjusiųjų metų ataskaitą apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai, taikytas prevencines priemones, tarp jų visuomenės informavimą.

21. Sveikatos apsaugos ministerija kasmet iki liepos 1 d. pateikia Aplinkos ministerijai apibendrintą praėjusiųjų metų ataskaitą apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai, taikytas prevencines priemones, tarp jų visuomenės informavimą.

 

_________________


Visuomenės informavimo apie klimato

pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių

sveikatai sistemos aprašo

priedas

 

INFORMACIJOS APIE KLIMATO POKYČIUS, JŲ KELIAMAS GRĖSMES ŽMONIŲ SVEIKATAI TEIKIMO TVARKA

 

Institucija

Terminas

Informacijos turinys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

iki spalio 15 d.

Apibendrinta informacija apie kaitrą, padidėjusią UV, taikytas prevencines priemones, tarp jų visuomenės informavimą.

iki balandžio 1 d.

Apibendrinta informacija apie speigo laikotarpį, taikytas prevencines priemones, tarp jų visuomenės informavimą.

Ekstremalių sveikatai situacijų centras

iki spalio 15 d.

Pagal kompetenciją apibendrinta informacija apie visuomenės informavimą kaitros laikotarpiu bei siūlymus dėl prevencinių priemonių tobulinimo.

iki balandžio 1 d.

Pagal kompetenciją apibendrinta informacija apie visuomenės informavimą speigo laikotarpiu bei siūlymus dėl prevencinių priemonių tobulinimo.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

iki balandžio 1 d.

Apibendrinta informacija apie kraujasiurbių nariuotakojų (erkių ir uodų ir kt.), galinčių išplatinti užkrečiamąsias ligas, paplitimą, sergamumą nariuotakojų platinamomis ligomis, taikytas prevencines priemones, tarp jų visuomenės informavimą.

Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakultetas

iki spalio 15 d.

Apibendrinta informacija apie oru plintančių žiedadulkių sklaidą Lietuvoje, visuomenės informavimą bei siūlymus dėl prevencinių priemonių tobulinimo.

Lietuvos mokslų akademijos Alergologijos komisija

iki spalio 15 d.

Apibendrinta informacija apie gyventojų, sergančių žiedadulkių sukelta alergija (šienlige, bronchine astma), statistiką, visuomenės informavimą bei siūlymus dėl prevencinių priemonių tobulinimo.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1439/D1-915, 2015-12-14, paskelbta TAR 2016-01-04, i. k. 2016-00027

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1439/D1-915, 2015-12-14, paskelbta TAR 2016-01-04, i. k. 2016-00027

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-386/D1-391 „Dėl Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo