Suvestinė redakcija nuo 2021-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 52-2594, i. k. 1122070ISAK5/A1-208

 

Nauja redakcija nuo 2021-09-01:

Nr. V-1565/A1-632, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18247

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 26 d. Nr. V-735/A1-208
Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n a m e Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                        Gintaras Steponavičius

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                Donatas Jankauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro ir

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2012 m. balandžio 26 d. įsakymu

Nr. V-735/A1-208

(Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro ir

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2016 m.  rugpjūčio 31 d. įsakymo

Nr. V-735/A1-459  redakcija)

Žymos pakeitimai:

Nr. V-1565/A1-632, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18247

 

PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimą vaikams, patiriantiems socialinę riziką, taip pat kitiems vaikams, kuriems gali būti skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas, privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo kriterijus ir tvarką bei finansavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1565/A1-632, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18247

 

2. Privalomas ikimokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikui nuo gimimo iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1565/A1-632, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18247

 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO

NUSTATYMAS IR SKYRIMAS

 

4. Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymą ir skyrimą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams organizuoja savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo (asmenys) (toliau – Asmuo (Asmenys)).

5. Privalomas ikimokyklinis ugdymas skiriamas vaikui, kuris auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, ir:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-778/A1-376, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-09, i. k. 2019-11359

5.1. nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programas;

5.2. yra įrašytas į įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą (toliau – Įstaiga),  vaikų sąrašus, bet dėl nepateisinamų priežasčių jos nelanko.

6. Privalomas ikimokyklinis ugdymas taip pat gali būti skiriamas vaikui, kuris ugdomas namuose (neįrašytas į Įstaigos vaikų sąrašus) arba yra įrašytas į Įstaigos vaikų sąrašus, bet dėl nepateisinamų priežasčių jos nelanko, vadovaujantis šiais kriterijais:

6.1. tėvai (globėjai) stokoja socialinių įgūdžių ir (ar) pozityvios tėvystės įgūdžių;

6.2. vaikui nustatytas neįgalumas ir (ar) specialieji ugdymosi poreikiai, bet vaiko tėvai (globėjai) nesudaro sąlygų tenkinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius;

6.3. vaiko tėvai (globėjai) išgyvena sunkumus (vienas iš tėvų (globėjų) ar abu yra netekę darbo; vienas iš tėvų (globėjų) ar abu išvykę į užsienį; įvyko ar vyksta skyrybų procesas; vienas iš tėvų (globėjų) ar abu įrašyti į ieškomų, dingusių žmonių sąrašus; vienam iš tėvų (globėjų) nustatyta sveikatos sutrikimų ar kitų priežasčių), dėl kurių netenkinami vaiko prigimtiniai, kultūriniai, socialiniai ir pažintiniai poreikiai.

7. Asmuo (Asmenys), pasitelkdamas (-i) specialistus (socialinį darbuotoją ir / ar atvejo vadybininką) ir / ar Nevyriausybines organizacijas, dirbančias su vaiku ir / ar jo šeima, nustato privalomo ikimokyklinio ugdymo poreikį vaikui ir naudodamasis (-iesi) Nacionalinėmis informacinių duomenų sistemomis (registrais ar pan.) ar kitu būdu surenka privalomo ikimokyklinio ugdymo poreikį įrodančius dokumentus (vaiko gimimo liudijimo kopiją; Mokinio sveikatos pažymėjimą (forma Nr. E027-1), kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“, jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai – mokyklos vaiko gerovės komisijos arba pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio (pakartotinio) įvertinimo; neįgalumą patvirtinančius ir kitus dokumentus) (toliau – Dokumentai).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1565/A1-632, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18247

 

8. Asmuo (Asmenys) parengia rekomendaciją ir teikia savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai (toliau – Komisija) dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo.

9. Komisija, vadovaudamasi Aprašo 5 ir 6 punktais:

9.1. gavusi Asmens (Asmenų) rekomendaciją ir Dokumentus, organizuoja Komisijos posėdį, į kurį raštu kviečia ir vaiko tėvus (globėjus);

9.2. įvertina privalomo ikimokyklinio ugdymo būtinumą ir teikia siūlymų savivaldybės administracijos direktoriui dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo, trukmės (kiek valandų per dieną (parą) ir laikotarpio (iki 6 mėnesių, 1 metų ar kitokio);

9.3. įvertina vežimo į Įstaigą, kurioje bus privalomai ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ir iš jos būtinumą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio nuostatomis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1565/A1-632, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18247

 

10. Savivaldybės administracijos direktorius skiria privalomą ikimokyklinį ugdymą ir atsakingą asmenį už vaiko, kurį privalu vežti į Įstaigą ir iš jos, vežimo organizavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1565/A1-632, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18247

 

11. Paskirtas vaikui privalomas ikimokyklinis ugdymas pradedamas teikti per penkias darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos. Jei dėl objektyvių priežasčių privalomo ikimokyklinio ugdymo per nurodytą terminą negalima suteikti, privalomas ikimokyklinis ugdymas pradedamas teikti artimiausiu metu, išnykus ar pašalinus priežastis, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos.

12. Įstaigos Vaiko gerovės komisija visą ugdymo laikotarpį vykdo vaiko, kuriam yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, ugdymo stebėseną ir apibendrintą informaciją teikia savivaldybės administracijos Komisijai, kuri analizuoja gautą informaciją ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo vykdymo eigos.

13. Vaiko tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko reguliarų Įstaigos lankymą (jei vaikas negali atvykti į Įstaigą, nedelsdami turi informuoti Įstaigą) ir kitų mokymo sutartyje nurodytų pareigų vykdymą, taip pat užtikrinti vaiko punktualų Įstaigos lankymą, jei patys tėvai (globėjai) veža vaiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1565/A1-632, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18247

 

131. Asmuo (Asmenys), Įstaiga, Komisija, savivaldybės administracijos direktorius ir kiti subjektai, susiję su privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo procedūromis, privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, atsako už informacijos, susijusios su privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo procedūromis, duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą. Dokumentus, susijusius su privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo procedūromis, privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Vaiko tvarkomi asmens duomenys, pateikti Asmeniui (Asmenims), Įstaigai, Komisijai, savivaldybės administracijos direktoriui ir kitiems subjektams, susijusiems su privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo procedūromis, tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti vaikus, įvertinti vaiko privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo būtinumą, įvertinti vaiko teisę į finansavimą, tvarkyti finansavimo apskaitą, tinkamai organizuoti privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo procedūrų įgyvendinimą ir kontrolę. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. V-1733/A1-1103, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-12, i. k. 2020-23796

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1733/A1-1103, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-12, i. k. 2020-23796

Nr. V-1565/A1-632, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18247

 

III SKYRIUS

PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO

FINANSAVIMAS

 

14. Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti skiriamos iš valstybės biudžeto lėšų, apskaičiuojant, paskirstant ir naudojant jas pagal Vyriausybės patvirtintus tvarkos aprašus. Privalomo ikimokyklinio ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo, skirto kitiems vaikams, vadovaujantis Aprašo 6 punkte numatytais kriterijais, lėšos gali būti skiriamos iš savivaldybių biudžetų, rėmėjų ir kitų lėšų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1733/A1-1103, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-12, i. k. 2020-23796

Nr. V-1565/A1-632, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18247

 

15. Neteko galios nuo 2021-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1565/A1-632, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18247

Papildyta punktu:

Nr. V-1733/A1-1103, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-12, i. k. 2020-23796

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1733/A1-1103, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-12, i. k. 2020-23796

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-735/A1-459, 2016-08-31, paskelbta TAR 2016-09-02, i. k. 2016-23123

Dėl švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-778/A1-376, 2019-07-02, paskelbta TAR 2019-07-09, i. k. 2019-11359

Dėl švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1733/A1-1103, 2020-11-12, paskelbta TAR 2020-11-12, i. k. 2020-23796

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1565/A1-632, 2021-08-30, paskelbta TAR 2021-08-30, i. k. 2021-18247

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo