Įsakymas netenka galios 2024-01-31:

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-23-(1.1 E.), 2024-01-30, paskelbta TAR 2024-01-30, i. k. 2024-01720

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2023-01-04 iki 2024-01-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 51-2564, i. k. 112233TISAK.3.)-146

 

Nauja redakcija nuo 2021-07-01:

Nr. 1P-138-(1.3 E.), 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14124

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUTIKIMŲ STATYTI IR NAUDOTI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PAVIRŠINIUOSE VANDENS TELKINIUOSE LAIKINUOSIUS NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 19 d. Nr. 1P-(1.3.)-146

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, remdamasis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 4 priedo 1.2 papunkčiu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1P-267-(1.3 E.), 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-21967

 

tvirtinuSutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                              Vitas Lopinys

 

 

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2012 m. balandžio 19 d. įsakymu

Nr. 1P-(1.3.)-146

(Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2021 m. birželio 23 d. įsakymo

Nr. 1P-138-(1.3 E.) redakcija)

 

 

SUTIKIMŲ STATYTI IR NAUDOTI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PAVIRŠINIUOSE VANDENS TELKINIUOSE LAIKINUOSIUS NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) išduodamų sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius (toliau – Sutikimas) išdavimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1P-267-(1.3 E.), 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-21967

 

2. Sutikimai išduodami statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius (visų tipų lieptus, jachtų ir valčių elingus, laikinuosius nesudėtinguosius sporto paskirties inžinerinius statinius, skirtus vandens sportui ir pramogoms organizuoti), išskyrus hidrotechnikos statinius.

3. Sutikimas gali būti išduodamas šiems subjektams:

3.1. privataus žemės sklypo savininkui, kurio valdomas žemės sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės paviršiniu vandens telkiniu, kuriame planuojama statyti laikinąjį nesudėtingąjį statinį;

3.2. valstybinės žemės naudotojui, kurio naudojamas žemės sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės paviršiniu vandens telkiniu, kuriame planuojama statyti laikinąjį nesudėtingąjį statinį;

3.3. valstybės ir savivaldybės institucijoms, jeigu valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje planuojamas statyti laikinasis nesudėtingasis statinys yra reikalingas šių institucijų funkcijoms atlikti.

4. Asmuo pagal išduotą Sutikimą privalo pastatyti laikinąjį nesudėtingąjį statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje per 3 metus, skaičiuojant nuo Sutikimo išdavimo datos. Nepastačius laikinojo nesudėtingojo statinio per 3 metus, šių Taisyklių nustatyta tvarka turi būti gautas naujas Sutikimas.

 

II SKYRIUS

SUTIKIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

5. Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam skyriui (toliau – Teritorinis skyrius) pagal valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio buvimo vietą pateikia šiuos dokumentus:

5.1. prašymą išduoti sutikimą statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje laikinąjį nesudėtingąjį statinį (toliau – prašymas išduoti Sutikimą) (Taisyklių 1 priedas). Prašymas išduoti Sutikimą gali būti pateiktas užpildžius elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą, kuri pasiekiama per Lietuvos erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų statyti ir naudoti valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo elektroninę paslaugą (toliau – LEIP paslauga);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1P-267-(1.3 E.), 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-21967

 

5.2. žemės sklypo, besiribojančio su valstybinės reikšmės paviršiniu vandens telkiniu, bendraturčio sutikimą dėl planuojamo laikinojo nesudėtingojo statinio statybos valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, kai žemės sklypas bendrosios nuosavybės teise priklauso keliems asmenims (tais atvejais, kai prašymą išduoti Sutikimą teikia ne visi žemės sklypo bendraturčiai);

5.3. laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastintą statybos projektą (kai jį privaloma rengti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, nuostatas) arba laikinojo nesudėtingojo statinio įrengimo valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje planą (toliau – Planas).

Teritoriniam skyriui pateikiami du laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastinto statybos projekto arba Plano egzemplioriai (išskyrus tuos atvejus, kai prašymas išduoti Sutikimą teikiamas LEIP paslaugos priemonėmis).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1P-267-(1.3 E.), 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-21967

 

6. Kai prašymas išduoti Sutikimą teikiamas LEIP paslaugos priemonėmis, asmuo Taisyklių
5 punkte nurodytus dokumentus prideda LEIP paslaugos priemonėmis ir, naudodamasis LEIP paslaugos priemonėmis, pažymi planuojamo statyti laikinojo nesudėtingojo statinio centro koordinates.

7. Planas turi būti parengtas masteliu 1:500–1:1000, naudojant topografinį planą arba naujausią ortofotografinį žemėlapį, Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis, naujausius Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenis. Plane turi būti pažymėtos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ribos, Georeferencinio pagrindo kadastre kaupiama vandens telkinio kranto linija ir planuojamo statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje laikinojo nesudėtingojo statinio vieta, nurodyti šį statinį apibūdinantys duomenys (ilgis, plotis, aukštis, kampų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje ir kt.).

8. Laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastintas statybos projektas arba Planas turi būti suderintas su:

8.1. atitinkamo regioninio ar nacionalinio parko arba biosferos rezervato direkcija, kai planuojamo statyti laikinojo nesudėtingojo statinio vieta patenka į valstybinių parkų, valstybinių ir biosferos rezervatų teritorijas;

8.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu skyriumi, kai planuojamo statyti laikinojo nesudėtingojo statinio vieta patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas, jų apsaugos zonas;

8.3. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kai planuojamo statyti laikinojo nesudėtingojo statinio vieta patenka į pasienio juostą, o jeigu jos nėra, – 100 m atstumu nuo valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio, kuriuo eina valstybės siena, kranto;

8.4. valstybės įmone Vidaus vandens kelių direkcija, jeigu paviršinis vandens telkinys patenka į Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašą;

8.5. savivaldybės administracija, kai planuojama statyti laikinuosius nesudėtinguosius sporto paskirties inžinerinius statinius, skirtus vandens sportui ir pramogoms organizuoti;

8.6. žvejybos ploto naudotoju, kai planuojama statyti laikinuosius nesudėtinguosius sporto paskirties inžinerinius statinius, skirtus vandens sportui ir pramogoms organizuoti, jeigu laikinojo nesudėtingojo statinio vieta patenka į žvejybos plotą, kuriam yra išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo nuostatomis.

9. Teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos patikrina, ar kartu su prašymu pateikti visi šių Taisyklių 5.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai, ar pateiktas Planas atitinka Taisyklių 7 punkto reikalavimus, ar laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastintas statybos projektas arba Planas yra suderintas su Taisyklių 8 punkte nurodytais subjektais, ar planuojamo laikinojo nesudėtingojo statinio statyba ir naudojimas valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje neprieštarauja šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose laikinųjų nesudėtingųjų statinių statybą ir valstybinių vandens telkinių priežiūrą, tvarkymą ir administravimą, nustatytiems reikalavimams, o kai prašymas išduoti Sutikimą pateiktas LEIP paslaugos priemonėmis, – taip pat patikrina, ar pažymėtos planuojamo statyti laikinojo nesudėtingojo statinio centro koordinatės.

Jeigu kartu su prašymu išduoti Sutikimą pateikti ne visi šių Taisyklių 5.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai ir (ar) Planas neatitinka Taisyklių 7 punkto reikalavimų, ir (ar) planuojamo laikinojo nesudėtingojo statinio statyba ir naudojimas valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje prieštarauja šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose laikinųjų nesudėtingųjų statinių statybą ir valstybinių vandens telkinių priežiūrą, tvarkymą ir administravimą, nustatytiems reikalavimams, o kai prašymas išduoti Sutikimą pateiktas LEIP paslaugos priemonėmis – nepažymėtos planuojamo statyti laikinojo nesudėtingojo statinio centro koordinatės, Teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos apie tai raštu arba LEIP paslaugos priemonėmis, jeigu prašymas išduoti Sutikimą buvo pateiktas LEIP paslaugos priemonėmis, praneša prašymą pateikusiam asmeniui informuodamas, kad būtina ištaisyti rašte nurodytus trūkumus. Ištaisęs Teritorinio skyriaus nurodytus trūkumus, asmuo gali kreiptis į Teritorinį skyrių su prašymu išduoti Sutikimą.

10. Jeigu Teritoriniam skyriui pateiktas laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastintas statybos projektas arba Planas nėra suderintas su Taisyklių 8 punkte nurodytais subjektais, Teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos kreipiasi į minėtus subjektus, prašydamas per 10 darbo dienų nuo rašto gavimo raštu pateikti informaciją, ar nurodytas subjektas neprieštarauja dėl laikinojo nesudėtingojo statinio statybos ir jo naudojimo valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje.

Teritorinis skyrius rašte taip pat nurodo, kad subjektui nepateikus prašomos informacijos per 10 darbo dienų, bus laikoma, kad jis neprieštarauja dėl laikinojo nesudėtingojo statinio statybos ir jo naudojimo valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje.

11. Kai paviršinis vandens telkinys bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso valstybei ir privačiam asmeniui ir vandens telkinio naudojimo tvarka nėra nustatyta, Teritorinis skyrius per
5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos kreipiasi į paviršinio vandens telkinio bendraturtį, prašydamas per 10 darbo dienų nuo rašto gavimo raštu pateikti informaciją, ar bendraturtis neprieštarauja dėl laikinojo nesudėtingojo statinio statybos ir jo naudojimo bendrosios dalinės nuosavybės teise valstybei ir privačiam asmeniui priklausančiame paviršiniame vandens telkinyje.

12. Teritorinis skyrius, gavęs iš Taisyklių 8 punkte nurodytų subjektų atsakymus, kuriuose išdėstyta jų nuomonė (pozicija) dėl laikinojo nesudėtingojo statinio statybos ir naudojimo valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, arba praėjus 10 darbo dienų terminui, per kurį turėjo būti pateikta Taisyklių 8 punkte išvardytų subjektų nuomonė, sprendimą išduoti sutikimą statyti ir naudoti laikinąjį nesudėtingąjį statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje (Taisyklių
2 priedas) arba neišduoti sutikimo statyti ir naudoti laikinąjį nesudėtingąjį statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje priima per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti Sutikimą ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Sprendimas neišduoti sutikimo statyti ir naudoti laikinąjį nesudėtingąjį statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje įforminimas Teritorinio skyriaus vedėjo pasirašomu raštu, kuriame turi būti nurodyti motyvai, dėl kurių negali būti išduodamas Sutikimas (Taisyklių 3 priedas).

13. Sprendimas neišduoti Sutikimo priimamas, jeigu:

13.1. išdavus Sutikimą būtų pažeistos šių Taisyklių ir (ar) kitų teisės aktų nuostatos;

13.2. Taisyklių 8.1–8.5 papunkčiuose ir 11 punkte išvardyti subjektai motyvuotai prieštarauja dėl laikinojo nesudėtingojo statinio įrengimo valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje;

13.3. įrengus laikinąjį nesudėtingąjį statinį numatoma vykdyti veikla prieštarautų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams (savivaldybės bendrojo plano ir (ar) jos dalies bendrojo plano, jeigu šis parengtas, sprendiniams ir pan.).

14. Sutikime turi būti nurodyta, kad Sutikimas išduodamas laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastintame statybos projekte arba Plane nurodytiems laikiniesiems nesudėtingiesiems statiniams statyti ir naudoti pagal laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastintame statybos projekte arba Plane nurodytus sprendinius.

15. Laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastintame statybos projekte arba Plane įrašoma žyma, kurioje turi būti nurodytas Teritorinio skyriaus pavadinimas, Sutikimo išdavimo data ir numeris, Teritorinio skyriaus vedėjo vardas ir pavardė, pareigos, parašas.

16. Tais atvejais, kai prašymas išduoti Sutikimą pateiktas Teritoriniam skyriui ne LEIP paslaugos priemonėmis, vienas laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastinto statybos projekto ar Plano egzempliorius kartu su Sutikimu grąžinamas asmeniui paštu arba jam atvykus į Teritorinį skyrių, kitas – lieka Teritorinio skyriaus archyve.

17. Reikalavimai statant laikinąjį nesudėtingąjį statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje:

17.1. asmuo gali statyti tik vieną laikinąjį nesudėtingąjį statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, besiribojančiame su nuosavybės teise valdomu arba naudojamu valstybinės žemės sklypu, išskyrus atvejus, kai laikinieji nesudėtingieji statiniai statomi valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio dalyje, besiribojančioje su žemės ūkio paskirties rekreacinio naudojimo žemės sklypu ar kitos paskirties rekreacinių teritorijų žemės sklypu. Reikalavimas statyti tik vieną laikinąjį nesudėtingąjį statinį netaikomas valstybės ir savivaldybių institucijoms, kurioms planuojamas valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje statyti laikinasis nesudėtingasis statinys yra reikalingas šių institucijų funkcijoms atlikti).

Kai žemės sklypas (išskyrus žemės ūkio paskirties rekreacinio naudojimo žemės sklypus ar kitos paskirties rekreacinių teritorijų žemės sklypus), besiribojantis su valstybinės reikšmės paviršiniu vandens telkiniu, bendrosios nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, kiekvienas bendraturtis gali statyti po vieną laikinąjį nesudėtingąjį statinį valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, besiribojančiame su to asmens valdoma žemės sklypo dalimi.

Kai pagal šias Taisykles valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio dalyje, besiribojančioje su vienu žemės sklypu, gali būti statomi ir naudojami keli laikinieji nesudėtingieji statiniai, atstumas tarp šių laikinųjų nesudėtingųjų statinių turi būti ne mažesnis nei ilgiausio iš šių laikinųjų nesudėtingųjų statinių ilgis, tačiau visais atvejais ne mažesnis nei 20 m, išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius teisės aktus ir (ar) teritorijų planavimo dokumentus arba žemės valdos projektus valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, kuriame planuojama statyti ir naudoti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, nustatyti kiti laikinųjų nesudėtingųjų statinių įrengimo reikalavimai.

17.2. valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje įrengiamas laikinasis nesudėtingasis statinys negali būti ilgesnis kaip 25 proc. toje vietoje, kurioje planuojama statyti laikinąjį nesudėtingąjį statinį, esančio valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio pločio, matuojant atstumą statmenai nuo pakrantės, kurioje planuojama statyti laikinąjį nesudėtingąjį statinį, iki priešingoje pusėje esančios valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio pakrantės, bet visais atvejais ne ilgesnis kaip 30 m, išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius teisės aktus ir (ar) teritorijų planavimo dokumentus arba žemės valdos projektus valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, kuriame planuojama statyti ir naudoti laikinąjį nesudėtingąjį statinį, nustatyti kiti laikinųjų nesudėtingųjų statinių įrengimo reikalavimai.

17.3. Taisyklių 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytų asmenų valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje įrengiamas laikinasis nesudėtingasis statinys negali būti platesnis nei šių asmenų valdomo / naudojamo žemės sklypo kraštinės, besiribojančios su vandens telkiniu, ilgis.

Taisyklių 3.3 papunktyje nurodytų valstybės ir savivaldybės institucijų valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje įrengiamas laikinasis nesudėtingasis statinys negali būti platesnis nei šių institucijų  valdomo / naudojamo žemės sklypo ar valstybinės žemės sklypo, neperduoto valdyti / naudoti kitiems asmenims, ar valstybinės žemės, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, ploto  kraštinės, besiribojančios su vandens telkiniu, ilgis.

17.4. jachtų ir valčių elingai gali būti statomi valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio dalyje, besiribojančioje su žemės ūkio paskirties rekreacinio naudojimo žemės sklypu ar kitos paskirties rekreacinių teritorijų žemės sklypu. Šio papunkčio reikalavimai netaikomi valstybės ir savivaldybių institucijoms, kurioms jachtų ir valčių elingų statyba valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje reikalinga jų funkcijoms atlikti.

18. Asmuo, gavęs sutikimą statyti ir naudoti valstybinės reikšmės vandens telkiniuose laikinąjį nesudėtingąjį statinį ir užbaigęs laikinojo nesudėtingojo statinio statybą, per 30 kalendorinių dienų laikotarpį turi pateikti pranešimą apie laikinojo nesudėtingojo statinio užbaigimą Teritoriniam skyriui pagal valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio buvimo vietą.

19. Sutikimas išduodamas 10-ies metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Sutikimo išdavimo datos. Valstybinės žemės naudotojui Sutikimas išduodamas iki valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutarties termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip 10-ies metų laikotarpiui.

Sutikime nurodoma, kad Sutikimas galioja iki tol, kol bus priimti sprendimai dėl valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio grąžinimo natūra, perdavimo neatlygintinai naudotis, patikėjimo teise valdyti, panaudoti visuomenės poreikiams arba kol šio valstybinės reikšmės paviršinio vandens telkinio prireiks kitoms reikmėms.

20. Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, laikinasis nesudėtingasis statinys turi būti nukeltas, jeigu asmeniui nėra išduotas naujas Sutikimas dėl to paties laikinojo nesudėtingojo statinio naudojimo valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje.

21. Pasikeitus privataus žemės sklypo savininkui arba valstybinės žemės naudotojui, kuriam buvo išduotas Sutikimas, naujasis žemės sklypo savininkas arba valstybinės žemės naudotojas perima su išduotu Sutikimu susijusias teises ir pareigas, nekeičiant išduoto Sutikimo.

22. Jeigu pageidaujama keisti laikinojo nesudėtingojo statinio supaprastintame statybos projekte ar Plane nurodytų planuojamų statyti laikinųjų nesudėtingųjų statinių statybos vietą ar kitas charakteristikas (rūšį, pagrindinius matmenis plane ir aukščius ar pan.), asmuo šių Taisyklių nustatyta tvarka privalo kreiptis į Teritorinį skyrių dėl naujo Sutikimo išdavimo.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose pastatyti laikinieji nesudėtingieji statiniai neregistruojami Nekilnojamojo turto registre.

24. Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, nutraukus Sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba pabaigus naudoti valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje laikinąjį nesudėtingąjį statinį anksčiau nei baigiasi Sutikimo galiojimas, pagal Sutikimą pastatyti laikinieji nesudėtingieji statiniai per
20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki Sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie įvykdytus reikalavimus asmuo privalo per 5 darbo dienas raštu informuoti Teritorinį skyrių.

25. Sutikimo galiojimas gali būti nutraukiamas Teritorinio skyriaus sprendimu nesibaigus Sutikimo galiojimo terminui Taisyklių 19 punkto antrojoje pastraipoje nustatytais atvejais arba jeigu valstybinės reikšmės paviršinis vandens telkinys naudojamas ne pagal Sutikime nurodytas sąlygas. Apie Sutikimo galiojimo nutraukimą asmuo informuojamas Teritorinio skyriaus raštu ne vėliau nei prieš 2 mėnesius iki Sutikimo galiojimo nutraukimo. Nutraukus Sutikimo galiojimą asmuo apie tai papildomai informuojamas Teritorinio skyriaus raštu. 

Nacionalinė žemės tarnyba neatsako už asmens patirtus nuostolius pasibaigus Sutikimo galiojimo terminui arba teisės aktų nustatyta tvarka nutraukus Sutikimo galiojimą nesibaigus Sutikimo galiojimo terminui.

26. Teritorinis skyrius, gavęs asmens pranešimą apie laikinųjų nesudėtingųjų statinių, pastatytų valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje, laikino naudojimo pabaigą ir teritorijos sutvarkymą arba pasibaigus išduoto Sutikimo galiojimo terminui, per kurį asmuo turėjo sutvarkyti žemės sklypą (jo dalį) ar valstybinės žemės plotą, vadovaudamasis Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“, per 20 darbo dienų atlieka žemės naudojimo valstybinę kontrolę, kurios metu patikrina, ar valstybinės žemės sklypas (jo dalis) ar valstybinės žemės plotas nėra naudojamas ir ar yra sutvarkytas.

27. Teritorinis skyrius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Sutikimo išdavimo dienos informaciją apie išduotą Sutikimą paskelbia Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje (www.nzt.lt).

28. Teritorinio skyriaus veiksmai (neveikimas) išduodant Sutikimą arba atsisakant išduoti Sutikimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Teritorinio skyriaus priimtas sprendimas išduoti Sutikimą arba neišduoti Sutikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

___________________

 

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas, keistas pagal 1P-267-(1.3E)

Priedo pakeitimai:

Nr. 1P-138-(1.3 E.), 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14124

Nr. 1P-267-(1.3 E.), 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-21967

 

2 priedas, keistas pagal 1P-267-(1.3E)

Priedo pakeitimai:

Nr. 1P-138-(1.3 E.), 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14124

Nr. 1P-267-(1.3 E.), 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-21967

 

3 priedas keistas pagal 1P-267-(1.3E)

Priedo pakeitimai:

Nr. 1P-138-(1.3 E.), 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14124

Nr. 1P-267-(1.3 E.), 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-21967

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-(1.3.)-448, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 137-7035 (2012-11-27), i. k. 112233TISAK.3.)-448

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-146 "Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-198-(1.3.), 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10115

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-146 „Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-405-(1.3.), 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26889

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-146 „Dėl sutikimų statyti ir naudoti valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-227-(1.3 E.), 2017-05-19, paskelbta TAR 2017-05-19, i. k. 2017-08418

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-146 „Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-138-(1.3 E.), 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14124

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-146 „Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-267-(1.3 E.), 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-21967

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-146 „Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo