Suvestinė redakcija nuo 2012-10-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 48-2370, i. k. 112110MISAK00B1-331

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIŲ 2012 METAMS PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 19 d. Nr. B1-331

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563), Lietuvos Respublikos maisto įstatymu (Žin., 2000, Nr. 32-893), Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymu (Žin., 2001, Nr. 64-2327), Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 56-1976), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527), Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548), Lietuvos Respublikos pašarų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 34-952; 2010, Nr. 12-560), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. B1-894 „Dėl Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute atliekamų tyrimų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5685; 2005, Nr. 17-558; 2008, Nr. 113-4325) ir atsižvelgdamas į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2012-03-15 raštą Nr. 3A-160 „Dėl laboratorinių tyrimų įkainių tvirtinimo“:

1. T v i r t i n u pridedamus Laboratorinių tyrimų įkainius 2012 metams.

2. N u r o d a u Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms:

2.1. taikyti patvirtintus Laboratorinių tyrimų įkainius 2012 metams;

2.2. prireikus laboratorinius tyrimus atlikti poilsio ir švenčių dienomis bei nakties metu ir šiems tyrimams taikyti 100 procentų antkainį.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-786, 2012-10-05, Žin., 2012, Nr. 117-5941 (2012-10-09), i. k. 112110MISAK00B1-786

 

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vidaus audito skyriui.

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2012 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. B1-331

 

LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI 2012 METAMS

1 lentelė

 

Bakteriologinių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus savikontrolės tikslais

 

Eil.  Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Lt

Tyrimai  atliekami*

 

APLINKOS MĖGINIŲ (PLOVINIŲ) TYRIMAI

 

 

1.

Aplinkos bakterinės taršos tyrimas. Kolonijas sudarančių mikroorganizmų skaičiaus ir enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus 10 cm2 nustatymas (kontaktinės plokštelės)

6,00

V, P, K, L, Š

2.

Auksinio stafilokoko (S. aureus) nustatymas

11,00

V, P, Š, K, L

3.

Bendro bakterijų skaičiaus nustatymas

11,00

V, P, Š, K, L

4.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas

15,00

V, P, Š, K, L

5.

Enterokokų (Enterococcus spp.) nustatymas

11,00

V, K

6.

Jersinijų (Yersinia spp.) nustatymas

15,00

V, K

7.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) nustatymas

30,00

V, K, L

8.

Koliforminių bakterijų nustatymas

5,00

V, P, Š, K, L

9.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

11,00

V, P, Š, K, L

10.

Listerijų (Listeria spp.) nustatymas

17,00

V, P, Š, K, L

11.

Mielių ir pelėsinių grybų skaičiaus nustatymas

17,00

K, L

12.

Proteus spp. nustatymas

10,50

V

13.

Salmonelių (Salmonella spp.) nustatymas (LST EN ISO 6579:2003/AC:2006/P:2007) aplinkos, kurioje gaminami ir tvarkomi maisto produktai, mėginiuose (be rūšies nustatymo)

17,80

V, P, Š, K, L

14.

Salmonelių (Salmonella spp.) nustatymas (LST EN ISO 6579:2003/A1:2007) pirminio gamybos etapo aplinkos (tokių kaip dulkės) mėginiuose (be rūšies nustatymo)

19,30

V, P, Š, K, L

15.

Šigelių (Shigella spp.) nustatymas

14,00

V, K

16.

Žaliamėlės pseudomonos (P. aeruginosa) nustatymas

16,00

V, K, L

17.

Žarninės lazdelės (E. coli) nustatymas

9,00

V, P, Š, K, L

18.

Žarninės lazdelės O157 (E. coli O157) nustatymas

22,00

V, L

19.

Žarninės lazdelės, gaminančios verotoksinus (E. coli (VTEC)), nustatymas

25,00

V, K

 

BAKTERIJŲ JAUTRUMO ANTIBIOTIKAMS NUSTATYMAS

 

 

20.

Diskų difuzijos metodas (10–12 diskų)

14,00

V, Š, K, L, P

21.

Diskų difuzijos metodas (5–6 diskų)

9,50

V, Š, K, L, P

22.

Minimalios inhibicinės koncentracijos metodas

66,00

V

 

BAKTERIJŲ KULTŪRŲ PATVIRTINIMAS

 

 

23.

Bakterijų kultūrų patvirtinimas

60,00

V

24.

Salmonelių (Salmonella spp.) kultūrų serologinės grupės ir tipo nustatymas

60,00

V

 

BIČIŲ LIGŲ TYRIMAI

 

 

25.

Akarozės tyrimas

5,00

V, P, Š, K, L

26.

Amerikinio ir europinio puvinių sukėlėjų nustatymas bičių vaške ar meduje

36,00

V, P, L, Š

27.

Bičių perų puvinių tyrimas

17,00

V, P, Š, K, L

28.

Brauliozės tyrimas

5,00

V, P, Š, K, L

29.

Kalkinių ir akmeninių perų tyrimas

19,00

V, P, Š, K, L

30.

Mažojo avilių vabalo (Aethina tumida) nustatymas

4,00

V, P, Š, L

31.

Nozemozės tyrimas

5,00

V, P, Š, K, L

32.

Varozės tyrimas

4,00

V, P, Š, K, L

33.

Tropilaelaps spp. erkių nustatymas

4,00

V, Š, L

 

GYVŪNŲ BAKTERINIŲ LIGŲ TYRIMAI

 

 

34.

Arklių kontaginio metrito tyrimas

24,00

V

35.

Atrofinio rinito (toksigeninių P.multocida) nustatymas IFA metodu

55,00

V

36.

Bruceliozės tyrimas

65,00

V

37.

Juodligės tyrimas mikroskopiniu metodu

15,00

V

38.

Kiaulių dizenterijos nustatymas (Serpulina hyodysenteriae)

7,00

V

39.

Kiaulių raudonligės tyrimas

22,00

V, P, K, L, Š

40.

Mastitų tyrimas

15,00

V, P, Š, K, L

41.

Paratuberkuliozės tyrimas (atrajotojai) mikroskopiniu metodu

11,00

V

42.

Tuberkuliozės tyrimas

63,00

V

 

Sukėlėjų nustatymas PATOLOGINĖje IR KLINIKINĖje MEDŽIAGOje

 

 

43.

Anaerobinių bakterijų nustatymas

43,00

V, P, Š, K, L

44.

Edvardsielų (Edvardsiella spp.) nustatymas

18,00

V, P, Š

45.

Hemofilų (Haemophilus spp.) / aktinobacilų (Actinobacillus app.) nustatymas

20,00

V, P, K, Š

46.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) nustatymas

70,00

V, P, Š, K, L

47.

Listerijų (Listeria spp.) nustatymas

45,00

V, P, Š, K, L

48.

Jersinijų (Yersinia spp.) nustatymas

28,00

V, P, K, Š

49.

Pasteurelių (Pasteurella spp.) nustatymas

16,00

V, P, Š, K, L

50.

Pseudomonų (Pseudomonas spp.) nustatymas

17,00

V, P, Š, K, L

51.

Salmonelių nustatymas patologinėje medžiagoje (gaišenoje)

55,00

V, P, Š, K, L

52.

Stafilokokų (Staphylococcus spp.) nustatymas

40,00

V, P, Š, K, L

53.

Streptokokų (Streptococcus spp.) nustatymas

15,00

V, P, Š, K, L

54.

Vibrio spp. nustatymas

16,00

V, P, L

55.

Žarninės lazdelės, gaminančios verotoksinus (E. coli (VTEC)), nustatymas

60,00

V, P, Š, K

 

GYVŪNŲ PARAZITOLOGINIAI TYRIMAI

 

 

56.

Ektoparazitų nustatymas

6,00

V, P, K, L, Š

57.

Išmatų tyrimas

7,00

V, P, Š, K, L

58.

Trichomonų nustatymas ploviniuose (atrajojantys gyvūnai)

5,00

V, P, Š, K

 

PAŠARŲ TYRIMAI

 

 

59.

Bendro bakterijų skaičiaus (aerobinių mikroorganizmų) nustatymas

23,00

V, P, Š, K, L

60.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas

24,00

V, P, Š, K, L

61.

Enterokokų (Enterococcus spp.) skaičiaus nustatymas

28,00

V, P, Š

62.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) nustatymas

60,00

V, P, K, L, Š

63.

Koagulazę gaminančių stafilokokų (Staphylococcus spp.) skaičiaus nustatymas

35,00

V, Š, K, L

64.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

30,00

V, P, Š, K, L

65.

Monocitogeninių listerijų (L.monocytogenes) nustatymas

45,00

V, P, Š, K, L

66.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

35,00

V, P, Š, K, L

67.

Patogeninių klostridijų (Clostridium spp.) nustatymas

37,00

P, K, L

68.

Pieno rūgšties bakterijų skaičiaus nustatymas

29,00

V, L

69.

Salmonelių nustatymas (LST EN ISO 6579:2003/AC:2006/P:2007) (be rūšies nustatymo)

24,80

V, P, Š, K, L

70.

Vaškinių bacilų (B.cereus) skaičiaus nustatymas

37,00

V, Š, K, L

71.

Žarninės lazdelės, gaminančios verotoksinus (E. coli (VTEC)), nustatymas

30,00

V, P, K, Š

 

SPERMOS TYRIMAI

 

 

72.

Bendro bakterijų skaičiaus nustatymas

16,00

V, Š, K

73.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) nustatymas

25,00

V, Š, K

74.

Koliforminių bakterijų nustatymas (koli titras)

10,00

V, K

75.

Žaliamėlės pseudomonos (P. aeruginosa) nustatymas

12,00

V, Š, K

 

ŠLAPIMO IR IŠMATŲ BAKTERIOLOGINIAI TYRIMAI

 

 

76.

Bendro bakterijų skaičiaus nustatymas

23,00

V, P, K, L, Š

77.

Auksinio stafilokoko (S. aureus) skaičiaus nustatymas išmatose

35,00

V, P, K, L, Š

78.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) nustatymas išmatose

30,00

V, P, Š, K, L

79.

Listerijų (Listeria spp.) nustatymas išmatose

18,00

V, P, Š, K, L

80.

Salmonelių nustatymas (LST EN ISO 6579:2003/A1:2007) gyvūnų išmatose

22,00

V, P, Š, K, L

81.

Stafilokokų (Staphylococcus spp.) nustatymas išmatose

16,00

V, P, Š, K, L

82.

Žarninės lazdelės, gaminančios verotoksinus (E. coli (VTEC)), nustatymas

23,00

V, P, Š, K

83.

Išmatų tyrimas (Salmonella spp., patogeninė E. coli, S. aureus, Campylobacter spp.)

43,00

V, P, Š, K, L

84.

Šlapimo tyrimas (E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Salmonella spp., Pseudomonas spp.)

26,00

V, P, Š, K

 

TEPINĖLIŲ TYRIMAI

 

 

85.

Akių tyrimas (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Clostridia spp., Haemophilus spp., Bordetella bronchiseptica)

35,00

V, P, Š, K, L

86.

Ausų tyrimas (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, E.coli, Klebsiella spp.)

24,00

V, P, Š, K, L

87.

Gerklės tyrimas (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Haemophilus spp., patogeninė E.coli, Proteus spp.)

38,00

V, P, Š, K, L

88.

Lytinių organų tyrimas (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Campylobacter spp., patogeninė E.coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Listeria spp., Clostridia spp.)

46,00

V, P, Š, K, L

89.

Nosies landų tyrimas (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Haemophilus spp.)

33,00

V, P, Š, K, L

90.

Pažeistos odos tyrimas (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Clostridia spp., E. coli)

29,00

V, P, Š, K, L

 

ŽUVŲ LIGŲ TYRIMAI

 

 

91.

Aeromonozės tyrimas

18,00

V, P, K, L

92.

Parazitologinis tyrimas

27,00

V, P, K, L, Š

93.

Pseudomonozės tyrimas

18,00

V, P, K, Š

 

Dumblo, jo antrinių žaliavų, trąšų tyrimai

 

 

94.

Bendro bakterijų skaičiaus (aerobinių mikroorganizmų) nustatymas

23,00

V, P, Š

95.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas

25,00

V, P, Š

96.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

30,00

V, P, Š

97.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

35,00

V, P, Š

98.

Salmonelių (Salmonella spp.) nustatymas

28,70

V, P, Š

99.

Žarninių lazdelių (E. coli) skaičiaus nustatymas

33,00

V, P, Š

 

* Tyrimai atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, esančiame Vilniuje – V, ir jo teritoriniuose skyriuose, esančiuose Kaune – K, Panevėžyje – P, Šiauliuose – Š, Klaipėdoje – L.

Lentelės pakeitimai:

Nr. B1-786, 2012-10-05, Žin., 2012, Nr. 117-5941 (2012-10-09), i. k. 112110MISAK00B1-786

 

2 lentelė

 

Bakteriologinių tyrimų įkainiai, taikomi atliekant tyrimus pagal valstybės finansuojamas programas

 

Eil. Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Lt

APLINKOS MĖGINIŲ (PLOVINIŲ) TYRIMAI

 

1.

Auksinio stafilokoko (S. aureus) nustatymas

7,00

2.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) nustatymas

25,00

3.

Koliforminių bakterijų nustatymas

2,00

4.

Listerijų (Listeria spp.) nustatymas

11,00

5.

Žarninės lazdelės (E. coli) nustatymas

7,00

6.

Žarninės lazdelės, gaminančios verotoksinus (E. coli (VTEC)), nustatymas

16,00

BAKTERIJŲ JAUTRUMO ANTIBIOTIKAMS TYRIMAI

 

7.

Diskų difuzijos metodas

9,00

8.

Minimalios inhibicinės koncentracijos metodas

65,00

BAKTERIJŲ KULTŪRŲ PATVIRTINIMAS

 

9.

Bakterijų kultūrų patvirtinimas

45,00

BIČIŲ LIGŲ TYRIMAI

 

10.

Amerikinio ir europinio puvinių sukėlėjų nustatymas bičių vaške ar meduje

20,00

11.

Akarozės tyrimas

3,00

12.

Bičių perų puvinių tyrimas

12,00

13.

Bičių kalkinių ir akmeninių perų tyrimas

14,00

14.

Brauliozės tyrimas

2,00

15.

Mažojo avilių vabalo (Aethina tumida) nustatymas

2,00

16.

Nozemozės tyrimas

3,00

17.

Tropilaelaps spp. erkių nustatymas

2,00

18.

Varozės tyrimas

2,00

GYVŪNŲ BAKTERINIŲ LIGŲ TYRIMAI

 

19.

Bruceliozės tyrimas

50,00

20.

Tuberkuliozės tyrimas

40,00

21.

Žuvų aeromonozės tyrimas

10,00

22.

Žuvų pseudomonozės tyrimas

10,00

PAŠARŲ TYRIMAI

 

23.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

30,00

SALMONELIŲ NUSTATYMAS

 

24.

Salmonelių nustatymas (LST EN ISO 6579:2003/AC:2006/P:2007) pašaruose, aplinkos, kurioje gaminami ir tvarkomi maisto produktai, mėginiuose

36,00

25.

Salmonelių nustatymas (LST EN ISO 6579:2003/A1:2007) gyvūnų (naminių paukščių, kiaulių, galvijų) išmatose ir pirminio gamybos etapo aplinkos (dulkių) mėginiuose

24,00

 

3 lentelė

 

Cheminių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus savikontrolės tikslais

 

Eil.  Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Lt

Tyrimai  atliekami*

1.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas maisto produktuose IFA metodu

166,00

V

2.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas pašaruose IFA metodu

149,00

V

3.

3-MCPD (3-monochloropropandiolio) nustatymas sojos padaže ir hidrolizuotuose augaliniuose baltymuose DCh-MS metodu

342,00

V

4.

Aflatoksino B1 nustatymas kituose augalinio maisto produktuose AESCh metodu

304,00

V

5.

Aflatoksino B1 nustatymas maisto produktuose IFA metodu

172,00

V

6.

Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose IFA metodu

171,00

V

7.

Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose AESCh metodu

306,00

V

8.

Aflatoksino B1 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (3 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) AESCh metodu

456,00

V

9.

Aflatoksino B1 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (3 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

286,00

V

10.

Aflatoksino B1 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

264,00

V

11.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas kituose augalinio maisto produktuose AESCh metodu

330,00

V

12.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas pašaruose AESCh metodu

328,00

V

13.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (3 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) AESCh metodu

448,00

V

14.

Aflatoksinų B1, B2 G1, G2 sumos nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (3 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

298,00

V

15.

Aflatoksinų B1, B2 G1, G2 sumos nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

278,00

V

16.

Aflatoksino M1 nustatymas piene IFA metodu

162,00

V

17.

Aflatoksino M1 nustatymas pieno miltuose IFA metodu

164,00

V

18.

Aflatoksino M1 nustatymas piene ir pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

143,00

V

19.

Aflatoksino M1 nustatymas piene ir pieno produktuose AESCh metodu

315,00

V

20.

Aflatoksino M1 nustatymas pieno produktuose ir sūryje IFA metodu

188,00

V

21.

Aflatoksino M1 nustatymas pieno produktuose ir sūryje IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

162,00

V

22.

Akrinatrino nustatymas meduje DCh metodu

246,00

V

23.

Akrilamido nustatymas maisto produktuose SCH-MS/MS metodu

450,00

V

24.

Alaus energetinės vertės nustatymas

135,00

V

25.

Alaus santykinio tankio nustatymas

25,00

V

26.

Alavo nustatymas maisto produktuose AAS metodu

111,00

V

27.

Aliuminio nustatymas distiliuotame vandenyje, Europos farmakopėja

58,00

V

28.

Aliuminio, nikelio, bario, sidabro (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

123,00

V

29.

Aliuminio, nikelio, bario, kobalto, sidabro (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

96,00

V

30.

Aliuminio nustatymas maisto produktuose, pašaruose, ICP-MS metodu

200,00

V

31.

Amitrazo nustatymas meduje

280,00

V

32.

Amonio nustatymas vandenyje

26,00

V

33.

Amproliumo nustatymas pašaruose AESCh metodu

213,00

V

34.

Angliavandenių kiekio nustatymas aluje

165,00

V

35.

Anglies dioksido kiekio nustatymas aluje

37,00

V

36.

Anglies dioksido nustatymas putojančiuose vynuose

38,00

V

37.

Anglies dioksido nustatymas ramiuose vynuose

43,00

V

38.

Anglies dioksido nustatymas vandenyje

26,00

V

39.

Antimikrobinių medžiagų (tetraciklinų, penicilinų, sulfonamidų, chinolinų, aminoglikozidų, cefalosporinų, makrolidų) nustatymas piene, mėsoje, meduje daugialypiu ESCH-MS/MS metodu

500,00

V

40.

Antimikrobinių medžiagų (tetraciklinų, penicilinų, sulfonamidų, chinolinų, aminoglikozidų, cefalosporinų, makrolidų) nustatymas piene, mėsoje, meduje daugialypiu ESCH-MS/MS metodu (3 mėginiai ir daugiau)

370,00

V

41.

Aukštesniųjų alkoholių, esterių, aldehidų ir metilo alkoholio nustatymas alkoholiniuose gėrimuose DCh metodu

144,00

V

42.

Avermektinų nustatymas piene, kiaušiniuose ir gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu

440,00

V

43.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (keturių metalų nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

440,00

V

44.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (trijų metalų pasirinktinai nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

390,00

V

45.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino, nikelio, chromo, seleno nustatymas (vieno metalo nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

330,00

V

46.

Bendrojo ekstrakto kiekio nustatymas vyne

41,00

V

47.

Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje

36,00

V

48.

Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

29,00

V

49.

Bendrojo katijonų kiekio nustatymas rektifikuotoje koncentruotoje vynuogių misoje

105,00

V

50.

Bendrojo pašalinių organinių medžiagų kiekio (oksidacijos laiko) nustatymas spiritiniuose gėrimuose

21,00

V

51.

Bendrojo rūgštingumo kiekio nustatymas vyne ir spiritiniuose gėrimuose

16,00

V

52.

Bendrojo sieros dioksido kiekio nustatymas vyne

28,00

V

53.

Bendrojo sieros dioksido kiekio nustatymas aluje

69,00

V

54.

Bendrosios mineralizacijos kiekio nustatymas vandenyje

12,00

V

55.

Bendrosios obuolių rūgšties kiekio nustatymas vyne

162,00

V

56.

Bendrosios organinės anglies kiekio nustatymas vandenyje

76,00

V

57.

Bendrosios organinės anglies nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

61,00

V

58.

Bendrojo karotinoidų (beta karoteno) kiekio nustatymas aliejuje

27,00

V

59.

Benzimidazolų nustatymas gyvūniniuose audiniuose ir piene AESCh metodu

235,00

V

60.

Benzimidazolų nustatymas piene apžvalginiu UESCh-MS/MS metodu

285,00

V

61.

Benzo(a)pireno nustatymas mėsos, žuvies produktuose ir aliejuose AESCh metodu

325,00

V

62.

Beta agonistų nustatymas UPLC/MS/MS metodu kepenyse, šlapime ir vandenyje

500,00

V

63.

Bromidų nustatymas joniniu chromatografu

73,00

V

64.

Boro nustatymas vandenyje

75,00

V

65.

Boro nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

61,00

V

66.

Chinolonų nustatymas gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu

620,00

V

67.

Chinolonų nustatymas kiaušiniuose AESCh metodu

500,00

V

68.

Chloramfenikolio nustatymas kiaušiniuose IFA metodu (vienas mėginys)

170,00

V

69.

Chloramfenikolio nustatymas meduje IFA metodu (vienas mėginys)

160,00

V

70.

Chloramfenikolio nustatymas pašaruose IFA metodu (vienas mėginys)

182,00

V

71.

Chloramfenikolio nustatymas piene ir pieno miltuose SCh-MS/MS metodu

382,00

V

72.

Chloramfenikolio nustatymas piene ir pieno miltuose SCh-MS/MS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

305,00

V

73.

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

144,00

V

74.

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose bei kituose pieno produktuose, mėsoje, žuvyje IFA metodu

167,00

V

75.

Chloramfenikolio nustatymas mėsoje, meduje, kiaušiniuose SCh-MS/MS metodu

484,00

V

76.

Chloridų nustatymas vandenyje joniniu chromatografu

72,00

V

77.

Chloridų nustatymas vandenyje titrimetriniu metodu

32,00

V

78.

Chloridų nustatymas vyne

30,00

V

79.

Pesticidų liekanų (iki 160 pavadinimų) nustatymas augaliniuose produktuose DCh-MS metodu

290,00

V

80.

Chlororganinių pesticidų nustatymas pašaruose DCh, DCh-MS metodu

313,00

V

81.

Chromo nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

110,00

V

82.

Cianidų nustatymas vandenyje

114,00

V

83.

Cianidų nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

90,00

V

84.

Cianidų nustatymas vyne

70,00

V

85.

Ciklamato nustatymas AESCh metodu

223,00

V

86.

Citrinų rūgšties nustatymas vyne

218,00

V

87.

Cukraus kiekio nustatymas likerio-degtinės gaminiuose

65,00

V

88.

Cukrų (fruktozės, gliukozės ir sacharozės) atskyrimas AESCh metodu

212,00

V

89.

Cukraus kiekio nustatymas vyne

64,00

V

90.

D-obuolių rūgšties nustatymas vyne

185,00

V

91.

Delta-9-tetrahidrokanabinolio nustatymas pluoštinėse kanapėse dujų chromatografijos metodu

340,00

V

92.

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo-b-fluoranteno, benzo-k-fluoranteno, benzo-ghi-perileno, benzpireno, fluoranteno, indeno-1,2,3-cd-pireno nustatymas vandenyje AESCh metodu

416,00

V

93.

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo-b-fluoranteno, benzo-k-fluoranteno, benzo-ghi-perileno, benzpireno, fluoranteno, indeno-1,2,3-cd-pireno, nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

485,00

V

94.

Deoksinivalenolio (DON) nustatymas augalinio maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

392,00

V

95.

DON nustatymas grūdų produktuose, pašaruose IFA metodu

175,00

V

96.

Polichlorintų dibenzo-p-dioksinų, polichlorintų dibenzofuranų ir dioksinų tipo polichlorintų bifenilų nustatymas žuvyje, mėsoje, pašaruose didelės skiriamosios gebos dujų chromatografijos-masių spektrometrijos metodu**

2380,00

V

97.

Diklazurilio nustatymas pašaruose AESCh metodu

254,00

V

98.

Ditiokarbamato ir tiuramo disulfido liekanų nustatymas spektrometriniu metodu

163,00

V

99.

Drumstumo nustatymas vandenyje

21,00

V

100.

Šarmingumo nustatymas spiritiniuose gėrimuose

17,00

V

101.

Ekstrakto be cukraus nustatymas

142,00

V

102.

Elektrinio laidžio nustatymas vandenyje

11,00

V

103.

Etilo alkoholio kiekio nustatymas vyne ir spiritiniuose gėrimuose

38,00

V

104.

Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas aluje

39,00

V

105.

Etilo alkoholio ir sausų medžiagų kiekio nustatymas aluje

61,00

V

106.

Etilo alkoholio, tikrojo ekstrakto ir sausų medžiagų kiekio nustatymas aluje

102,00

V

107.

17 beta-estradiolio nustatymas kraujyje DCh-MS metodu

288,00

V

108.

Fluorido nustatymas vandenyje

65,00

V

109.

Fluorido nustatymas vyne

64,00

V

110.

Fluoridų ir bromidų nustatymas joniniu chromatografu

123,00

V

111.

Fluoridų nustatymas joniniu chromatografu

72,00

V

112.

Folin-Ciocaeu rodiklio nustatymas vyne

22,00

V

113.

Fosfatų nustatymas vandenyje

39,00

V

114.

Fosforo organinių pesticidų liekanų nustatymas pašaruose DCh metodu

325,00

V

115.

Fosforo organinių pesticidų ir permetrino nustatymas gyvūninio maisto produktuose DCh ir DCh-MS metodais

300,00

V

116.

Fumonizinų B1 B2 nustatymas kukurūzuose, kukurūzų produktuose ir pašaruose ESCh-FLD metodu

501,00

V

117.

Furfurolo nustatymas spiritiniuose gėrimuose

18,00

V

118.

Geležies nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

49,00

V

119.

Grynumo nustatymas SCh-MS-MS metodu

200,00

V

120.

Gyvsidabrio nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

102,00

V

121.

Gyvsidabrio nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

77,00

V

122.

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

142,00

V

123.

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

135,00

V

124.

Halofuginono nustatymas pašaruose AESCh metodu

350,00

V

125.

Hidrokarbonato (šarmingumo) nustatymas vandenyje

15,00

V

126.

HMF nustatymas rektifikuotoje koncentruotoje vynuogių misoje

34,00

V

127.

Hormonų nustatymas gyvūnų šlapime DCh/MS metodu

525,00

V

128.

Hormonų nustatymas gyvūnų raumenyse DCh/MS metodu

545,00

V

129.

Jodido nustatymas vandenyje

20,00

V

130.

Jodido nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

16,00

V

131.

Kalcio ir magnio (dviejų metalų) nustatymas vandenyje (bendras kietumas)

28,00

V

132.

Kalcio nustatymas vandenyje

26,00

V

133.

Kalcio, geležies, kalio, magnio, natrio, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

120,00

V

134.

Karbadokso nustatymas pašaruose AESCh metodu

234,00

V

135.

Karbamatų nustatymas kepenyse

300,00

V

136.

Kokcidiostatikų (salinomicinas, monenzinas, narazinas) nustatymas gyvūniniuose audiniuose ir kiaušiniuose AESCh metodu

355,00

V

137.

Kokcidiostatikų (salinomicinas, monenzinas, narazinas) nustatymas pašaruose AESCh metodu

259,00

V

138.

Konservuojančių medžiagų (benzoinės rūgšties ir sorbo rūgšties) nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

170,00

V

139.

Kofeino nustatymas gaiviuose gėrimuose, energiniuose gėrimuose ir kavoje AESCh metodu

200,00

V

140.

Kumafoso ir permetrino nustatymas meduje DCh metodu

242,00

V

141.

L-askorbo rūgšties nustatymas vyne

65,00

V

142.

L-obuolių rūgšties nustatymas vyne

88,00

V

143.

Laidumo nustatymas koncentruotoje vynuogių misoje

17,00

V

144.

Laisvojo sieros dioksido nustatymas vyne

19,00

V

145.

Laisvojo chloro nustatymas vandenyje

34,00

V

146.

Lakių chlorintų angliavandenilių nustatymas vandenyje

156,00

V

147.

Lakių chlorintų angliavandenilių nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

115,00

V

148.

Lakiųjų rūgščių nustatymas vyne

72,00

V

149.

Lasalocido A natrio druskos nustatymas pašaruose AESCh metodu

196,00

V

150.

Lasalocido nustatymas gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu

235,00

V

151.

Lasalocido nustatymas kiaušiniuose AESCh metodu

242,00

V

152.

Levamizolio nustatymas DCh-MS metodu

182,00

V

153.

Magnio nustatymas vandenyje

13,00

V

154.

Mangano, chromo nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

119,00

V

155.

Mangano, chromo nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

83,00

V

156.

Metilo alkoholio nustatymas alkoholiniuose gėrimuose DCh metodu

142,00

V

157.

Natrio, kalio, vario, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

106,00

V

158.

Natrio, kalio, vario, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

86,00

V

159.

Nitratų nustatymas distiliuotame vandenyje, Europos farmakopėja

36,00

V

160.

Nitratų nustatymas joniniu chromatografu

46,00

V

161.

Nitratų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

35,00

V

162.

Nitritų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

30,00

V

163.

Nitrofuranų metabolitų nustatymas gyvūniniuose audiniuose UPLC-MS/MS metodu

500,00

V

164.

Nitroimidazolų nustatymas kiaušiniuose SCh-MS/MS metodu

667,00

V

165.

Nesteroidinių priešuždegiminių medžiagų nustatymas piene SCh-MS/MS metodu

385,00

V

166.

Ochratoksino A nustatymas augalinio maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

364,00

V

167.

Ochratoksino A nustatymas kavoje ir kakavoje IFA metodu

215,00

V

168.

Ochratoksino A nustatymas maisto produktuose ir pašaruose IFA metodu

173,00

V

169.

Ochratoksino A nustatymas mėsoje IFA metodu

188,00

V

170.

Ochratoksino A nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (3 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

287,00

V

171.

Ochratoksino A nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

265,00

V

172.

Ochratoksino A nustatymas sultyse, vyne ir aluje ESCh metodu

378,00

V

173.

Olakvindokso nustatymas pašaruose AESCh metodu

207,00

V

174.

I, II, III, IV Sudano ir para raudonųjų dažų nustatymas aliejuose AESCh metodu

320,00

V

175.

I, II, III, IV Sudano ir para raudonųjų dažų nustatymas prieskoniuose AESCh metodu

245,00

V

176.

Patulino nustatymas sultyse, vyne, tyrelėse AESCh metodu**

245,00

V

177.

Pelenų šarmingumo nustatymas vyne

44,00

V

178.

Pelenų kiekio nustatymas vyne

36,00

V

179.

Penicilinų nustatymas raumenyje UESCh-MS/MS metodu

400,00

V

180.

Penicilinų nustatymas piene SCh-MS/MS metodu

845,00

V

181.

Permanganato indekso nustatymas vandenyje

31,00

V

182.

Pesticidų ir PCB nustatymas gyvūninio maisto produktuose DCh ir DCh-MS metodais

310,00

V

183.

PCB nustatymas (riebalingas maistas)

205,00

V

184.

Pesticidų liekanų (iki 120 pavadinimų) nustatymas augaliniuose produktuose SCh-MS/MS metodu

309,00

V

185.

Pesticidų nustatymas vandenyje DCh ir DCh-MS metodais

252,00

V

186.

Pesticidų nustatymas vandenyje DCh metodu (6 mėginiai ir daugiau)

205,00

V

187.

Pesticidų liekanų (iki 280 pavadinimų) nustatymas augaliniuose produktuose dujų ir skysčių chromatografijos metodu, DChMS ir SChMS/MS metodais

499,00

V

188.

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu

333,00

V

189.

pH nustatymas vandenyje

12,00

V

190.

pH nustatymas vyne

22,00

V

191.

Pieno rūgšties nustatymas vyne

250,00

V

192.

Pradinio ekstrakto (sausųjų medžiagų kiekio pradinėje misoje) nustatymas aluje

43,00

V

193.

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (neišskiriant riebalų) DCh metodu

153,00

V

194.

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (riebalų išskyrimas Soksleto metodu) DCh metodu

275,00

V

195.

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (riebalų išskyrimas Soksleto metodu) DCh metodu (3 mėginiai ir daugiau)

220,00

V

196.

Robenidino nustatymas pašaruose AESCh metodu

216,00

V

197.

Rūgštingumo nustatymas aluje

13,00

V

198.

Saldiklių (aspartamo, acesulfamo, sacharino) nustatymas AESCh metodu

196,00

V

199.

Sausos liekanos nustatymas spiritiniuose gėrimuose

24,00

V

200.

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 180 °C temperatūrai

24,00

V

201.

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 180 °C temperatūrai (6 mėginiai ir daugiau)

19,00

V

202.

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 260 °C temperatūrai

24,00

V

203.

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 260 °C temperatūrai (6 mėginiai ir daugiau)

19,00

V

204.

Sidabro nustatymas vyne AAS metodu

145,00

V

205.

Spalvos nustatymas aluje

19,00

V

206.

Spalvos nustatymas vandenyje

36,00

V

207.

Stibio, seleno nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

106,00

V

208.

Stibio, seleno nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

86,00

V

209.

Sujungtų rūgščių kiekio nustatymas vyne

77,00

V

210.

Sulfatų nustatymas vandenyje joniniu chromatografu

72,00

V

211.

Sulfatų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

48,00

V

212.

Sulfatų nustatymas vyne

50,00

V

213.

Sulfatų, nitratų, chloridų nustatymas vandenyje joniniu chromatografu

158,00

V

214.

Sulfonamidų nustatymas kiaušiniuose ir meduje SCh-MS/MS metodu

619,00

V

215.

Sulfonamidų nustatymas piene AESCh metodu

395,00

V

216.

Sunkiųjų metalų nustatymas distiliuotame vandenyje, Europos farmakopėja

25,00

V

217.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

88,00

V

218.

Švino (Pb, kadmio (Cd) nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

86,00

V

219.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

125,00

V

220.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

116,00

V

221.

Švino (Pb), kadmio (Cd) (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

114,00

V

222.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

163,00

V

223.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

140,00

V

224.

T-2 toksino nustatymas grūduose, pašaruose IFA metodu

177,00

V

225.

T-2 ir HT-2 toksinų nustatymas grūduose ir pašaruose AESCh metodu

506,00

V

226.

Tankio ir santykinio tankio nustatymas vyne

24,00

V

227.

Tapatybės nustatymas (molekulinės masės, spektro užrašymas) SCh-MS-MS metodu

141,00

V

228.

Testosterono nustatymas gyvūnų kraujo serume DCh/MS EI metodu

275,00

V

229.

Tetraciklinų nustatymas gyvūniniuose audiniuose AESCh-UV/VIS metodu, kuris patvirtintas pagal direktyvą 2002/657/EB

827,00

V

230.

Tetraciklinų nustatymas kiaušiniuose ir piene AESCh-UV/VIS metodu patvirtintas pagal direktyvą 2002/657/EB

785,00

V

231.

Tetraciklinų nustatymas pieno produktuose UPLC/MS/MS metodu

460,00

V

232.

Tetraciklinų nustatymas pieno produktuose UPLC/MS/MS metodu (3 mėginiai ir daugiau)

320,00

V

233.

Tetraciklinų nustatymas pieno produktuose UPLC/MS/MS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

205,00

V

234.

Tetraciklinų nustatymas piene UPLC/MS/MS metodu

150,00

V

235.

Tetraciklinų nustatymas meduje UESCh-MS/MS metodu

448,00

V

236.

Tikrojo ekstrakto nustatymas aluje

39,00

V

237.

Tilozino nustatymas kiaušiniuose AESCh metodu

495,00

V

238.

Tilozino nustatymas raumenyse AESCh metodu

316,00

V

239.

Tireostatikų nustatymas šlapime ir plazmoje (serume) SCh-MS/MS metodu

400,00

V

240.

Trenbolono (alfa ir beta) nustatymas šlapime DCh-MS metodu

587,00

V

241.

Trigliceridų nustatymas pieno riebaluose DCh metodu

268,00

V

242.

Trigliceridų nustatymas pieno riebaluose DCh metodu (6 mėginiai ir daugiau)

221,00

V

243.

Trimetoprimo, dapsono ir sulfonamidų nustatymas piene ir raumenyje UESCh-MS-MS metodu

677,00

V

244.

Vanilino nustatymas pieno produktuose AESCh metodu

140,00

V

245.

Vario, cinko, geležies, mangano, magnio, kalio, natrio, kalcio nustatymas (vieno arba visų metalų iš pateikto sąrašo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ICP-OES metodu

206,00

V

246.

Toksiškųjų elementų ir mikroelementų (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Hg La, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Sn, Sb, Se, Sr, Th, Tl, U, V, Zn) nustatymas geriamajame vandenyje ICP-MS metodu

340,00

V

247.

Toksiškojo elemento ar mikroelemento (jei nėra kito kainos varianto ir jei yra galimybė atlikti tyrimą) nustatymas maisto produktuose, pašaruose ICP-MS metodu

362,00

V

248.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

110,00

V

249.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

186,00

V

250.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (trijų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

259,00

V

251.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (keturių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

340,00

V

252.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (penkių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

408,00

V

253.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (šešių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

477,00

V

254.

Vitamino A nustatymas maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

226,00

V

255.

Vitamino C nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

233,00

V

256.

Vitamino D nustatymas maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

286,00

V

257.

Vitamino E nustatymas maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

213,00

V

258.

Vyno rūgšties nustatymas vyne

66,00

V

259.

Vyno spalvos savybių įvertinimas

18,00

V

260.

Zearalenono nustatymas augalinio maisto produktuose, pašaruose AESCh metodu

373,00

V

261.

Zearalenono nustatymas grūduose, pašaruose IFA metodu

177,00

V

262.

Zeranolio ir taleranolio nustatymas šlapime DCh-MS metodu

420,00

V

263.

Zeranolio nustatymas mėsoje IFA metodu (1 mėginys)

213,00

V

264.

Zeranolio nustatymas mėsoje IFA metodu (10 mėginių)

831,00

V

265.

Zookumarino kiekio nustatymas patologinėje medžiagoje PSCh metodu

88,00

K

 

BENDRI RODIKLIAI

 

 

266.

Baltymų kiekio nustatymas Kjeldalio metodu

60,00

V

267.

Bendro sacharidų kiekio nustatymas titrimetriniu metodu

59,00

V

268.

Bendrojo rūgštingumo nustatymas titrimetriniu metodu

13,00

V

269.

Cholesterolio kiekio nustatymas enzimatiniu metodu

121,00

V

270.

Cholesterolio kiekio nustatymas enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

94,00

V

271.

Cukraus kiekio nustatymas poliarimetriniu metodu

23,00

V

272.

Drėgnio (drėgmės) nustatymas

29,00

V

273.

Drėgnio (drėgmės) nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

21,00

V

274.

Druskos (NaCl) nustatymas maisto produktuose

25,00

V

275.

Ląstelienos nustatymas gravimetriniu metodu

46,00

V

276.

Lūžio rodiklio nustatymas

14,00

V

277.

L-glutamo rūgšties nustatymas maisto produktuose enzimatiniu metodu

147,00

V

278.

L-glutamo rūgšties nustatymas maisto produktuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

85,00

V

279.

Optinės rotacijos nustatymas poliarimetriniu metodu

22,00

V

280.

Pelenų kiekio nustatymas

25,00

V

281.

Pelenų kiekio nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

22,80

V

282.

pH nustatymas maisto produktuose

17,00

V

283.

Riebalų kiekio nustatymas Soksleto metodu

60,50

V

284.

Sacharozės, gliukozės nustatymas enzimatiniu metodu

60,00

V

285.

Santykinio tankio nustatymas areometriniu metodu

16,00

V

286.

Santykinio tankio nustatymas gravimetriniu metodu

24,00

V

287.

Pašalinių priemaišų nustatymas prieskoniuose, pagarduose

13,00

V

288.

Vandeniu ekstrahuojamų priemaišų nustatymas

46,00

V

289.

Vandens aktyvumo nustatymas

29,00

V

 

Grūdai. Miltiniai gaminiai

 

 

290.

Glitimo kiekio nustatymas grūduose ir produktuose

18,00

V

291.

Duonos akytumo nustatymas

13,00

V

292.

Priemaišų nustatymas grūduose, jų produktuose

19,00

V

293.

Metalo magnetinių priemaišų nustatymas grūduose, miltuose, kruopose

12,00

V

294.

Riebalų rūgštingumo nustatymas grūduose, miltuose (papildomai nustatyti drėgnį)

35,00

V

295.

Pelenų kiekio nustatymas grūduose, jų produktuose

25,00

V

 

Cukrus. Druska. Konditerija

 

 

296.

Cukraus poliarizacijos nustatymas

20,00

V

297.

Cukraus spalvos tipo nustatymas

13,00

V

298.

Cukraus tirpalo spalvos nustatymas

40,00

V

299.

Gliukozės ekvivalento (Lane ir Eynon konstanta) nustatymas (papildomai nustatyti drėgmę)

63,00

V

300.

Halogenų, išreikštų Cl-, nustatymas druskoje merkurometriniu metodu

30,00

V

301.

Krakmolo kiekio nustatymas krakmolo sirupe

22,00

V

302.

Laidžiųjų pelenų kiekio nustatymas cukruje

18,00

V

303.

Redukcinio cukraus kiekio nustatymas pusbalčiame, baltame ir labai baltame cukruje

38,00

V

304.

Riebalų kiekio nustatymas kepiniuose

23,00

V

305.

Rūgštingumo ir šarmingumo nustatymas kepiniuose

19,00

V

306.

Suminio jodo nustatymas druskoje (NaCl)

31,00

V

307.

Vandenyje arba rūgštyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas druskoje (NaCl)

24,00

V

 

MEDUS

 

 

308.

Bendrojo rūgštingumo nustatymas meduje

24,00

V

309.

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (1 mėginys)

46,00

V

310.

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (3 mėginiai ir daugiau)

37,00

V

311.

Invertuoto cukraus priemaišų nustatymas meduje (Tigės reakcija)

15,00

V

312.

Drėgmės, sausų medžiagų kiekio nustatymas meduje

15,00

V

313.

HMF nustatymas meduje AESCh metodu

180,00

V

314.

Laidumo nustatymas meduje

25,00

V

315.

Pelenų kiekio nustatymas meduje

38,00

V

316.

Vandenyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas meduje

44,00

V

317.

Oksidacijos nustatymas pikyje

15,00

V

318.

Flavanoidų ir kitų fenolinių junginių nustatymas pikyje spektrofotometriniu metodu

17,00

V

319.

Mechaninių priemaišų ir vaško nustatymas pikyje

20,00

V

 

MĖSA, MĖSOS PRODUKTAI

 

 

320.

Amoniakinio azoto kiekio nustatymas mėsoje, mėsos produktuose

16,00

V

321.

D-3-hidroksi-sviesto rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

208,00

V

322.

D-3-hidroksi-sviesto rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

122,00

V

323.

Fosforo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos produktuose

65,00

V

324.

Gintaro rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

393,00

V

325.

Gintaro rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

232,00

V

326.

Hidroksiprolino kiekio nustatymas mėsoje, mėsos produktuose**

91,00

V

327.

Krakmolo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos produktuose**

78,00

V

328.

Mėsos baltymų be kolageno nustatymas mėsoje, mėsos produktuose**

148,00

V

329.

L-glutamo rūgšties nustatymas mėsoje, mėsos produktuose enzimatiniu metodu

147,00

V

330.

L-glutamo rūgšties nustatymas mėsoje, mėsos produktuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

85,00

V

331.

Lakiųjų riebalų rūgščių nustatymas mėsoje, mėsos produktuose

23,00

V

332.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas mėsoje, mėsos produktuose

25,00

V

333.

Nitratų nustatymas mėsoje, mėsos produktuose

57,00

V

334.

Nitritų nustatymas mėsoje, mėsos produktuose

43,00

V

335.

Peroksidų skaičiaus nustatymas mėsoje, mėsos produktuose

36,00

V

336.

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

216,00

V

337.

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

134,00

V

338.

Reakcija su Neslerio reagentu mėsoje, mėsos produktuose

14,00

V

339.

Reakcija su vario sulfatu mėsoje, mėsos produktuose

14,00

V

340.

Reakcija su benzidinu mėsoje, mėsos produktuose

15,00

V

341.

Rūgščių skaičiaus nustatymas mėsoje, mėsos produktuose

36,00

V

342.

Sudėtinių dalių (įdaro) kiekių nustatymas gravimetriniu metodu

14,00

V

 

PAŠARAI

 

 

343.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas pašaruose

30,00

V

344.

Fluoro kiekio nustatymas pašaruose

60,00

V

345.

Fosforo kiekio nustatymas pašaruose

61,00

V

346.

Krakmolo kiekio nustatymas pašaruose poliarimetriniu metodu

25,00

V

347.

Ląstelienos kiekio nustatymas pašaruose

58,00

V

348.

Metalo magnetinių priemaišų nustatymas pašaruose

11,00

V

349.

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose

48,00

V

350.

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose (3 mėginiai ir daugiau)

29,00

V

351.

Nitritų nustatymas pašaruose

46,00

V

352.

Peroksidų skaičiaus nustatymas pašaruose

41,00

V

353.

Riebalų rūgščių skaičiaus nustatymas pašaruose

35,00

V

354.

Rūgščių skaičiaus nustatymas pašaruose

38,00

V

355.

Sacharidų nustatymas pašaruose poliarimetriniu metodu

20,00

V

356.

Kalcio kiekio nustatymas pašaruose titrimetriniu metodu

82,00

K

 

Pienas, pieno produktai

 

 

357.

Amoniako nustatymas piene ir pieno produktuose

20,00

V

358.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas piene, pieno produktuose

25,00

V

359.

Šiluminio apdorojimo klasės įvertinimas (NPBA nepakitusių pieno išrūgų baltymų azotas) Kjeldalio metodu

140,00

V

360.

Švarumo nustatymas piene, pieno produktuose

26,00

V

361.

Švarumo nustatymas piene, pieno produktuose (6 mėginiai ir daugiau)

22,00

V

362.

Fosfatazės aktyvumo nustatymas piene, pieno produktuose

37,00

V

363.

Fosforo kiekio nustatymas piene, pieno produktuose

42,00

V

364.

Karotino rūgšties etilo esterio nustatymas piene, pieno produktuose

57,00

V

365.

Kazeino-azoto nustatymas piene

135,00

V

366.

Laktozės nustatymas piene, pieno produktuose Luff-Schoorl metodu

76,00

V

367.

Laktozės nustatymas kazeine spektrofotometriniu metodu

41,00

V

368.

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno produktuose enzimatiniu metodu

115,00

V

369.

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno produktuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

93,00

V

370.

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno produktuose enzimatiniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

73,00

V

371.

Lūžio rodiklio nustatymas svieste

16,00

V

372.

Nitratų nustatymas piene, pieno produktuose

60,00

V

373.

Nitritų nustatymas piene, pieno produktuose

40,00

V

374.

Peroksidazės nustatymas piene, pieno produktuose

24,00

V

375.

Peroksidų skaičiaus nustatymas dehidratuotuose pieno produktuose (svieste)

28,00

V

376.

Peroksidų skaičiaus nustatymas dehidratuotuose pieno produktuose (6 mėginiai ir daugiau)

23,00

V

377.

Pieno riebalų rūgštingumo nustatymas

30,00

V

378.

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas pieno produktuose

201,00

V

379.

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas pieno produktuose (3 mėginiai ir daugiau)

172,00

V

380.

Pieno riebalų kiekio nustatymas kakavos produktuose

136,00

V

381.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno produktuose Gerberio metodu

19,00

V

382.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno produktuose Gerberio metodu (6 mėginiai ir daugiau)

17,00

V

383.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno produktuose gravimetriniu pamatiniu metodu

72,00

V

384.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno produktuose gravimetriniu pamatiniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

50,00

V

385.

Sacharozės nustatymas piene, pieno produktuose poliarimetriniu metodu

22,00

V

386.

Sacharozės nustatymas piene, pieno produktuose poliarimetriniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

16,00

V

387.

Sausų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste

52,00

V

388.

Sausų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste (6 mėginiai ir daugiau)

41,00

V

389.

Sodos nustatymas piene

11,00

V

390.

Suskrudusių dalelių nustatymas piene, pieno produktuose

27,00

V

391.

Termostabilumo nustatymas piene vizualiniu metodu

11,00

V

392.

Tirpumo nustatymas (netirpumo indeksas) pieno milteliuose

25,00

V

393.

Tirpumo nustatymas (netirpumo indeksas) pieno milteliuose (6 mėginiai ir daugiau)

22,00

V

394.

Užšalimo temperatūros nustatymas piene

27,00

V

395.

Užšalimo temperatūros nustatymas piene (6 mėginiai ir daugiau)

22,00

V

396.

Vandens dispersijos nustatymas svieste

13,00

V

 

Maisto priedai

 

 

397.

Acto rūgšties kiekio nustatymas maisto prieduose

16,00

V

398.

Aldehidų ribinio kiekio nustatymas maisto prieduose

20,00

V

399.

Eteriu ekstrahuojamų medžiagų nustatymas maisto prieduose

86,00

V

400.

Lakiųjų rūgščių kiekio nustatymas maisto prieduose

23,00

V

401.

Natrio acetato kiekio nustatymas maisto prieduose

23,00

V

402.

Nelakiųjų medžiagų kiekio nustatymas maisto prieduose

35,00

V

403.

Nitratų ribinio kiekio nustatymas maisto prieduose

12,00

V

404.

Nuodžiūvio (drėgmės) nustatymas maisto prieduose

44,00

V

405.

Oksiduojamų priemaišų nustatymas maisto prieduose

23,00

V

406.

Peroksidų skaičiaus nustatymas maisto prieduose

18,00

V

407.

pH nustatymas maisto prieduose

19,00

V

408.

Redukuojančių medžiagų ribinio kiekio nustatymas maisto prieduose

14,00

V

409.

Salicilo rūgšties ribinio kiekio nustatymas maisto prieduose

14,00

V

410.

Toluene netirpių medžiagų kiekio nustatymas maisto prieduose

40,00

V

411.

Vandenyje netirpių medžiagų nustatymas maisto prieduose

35,00

V

 

ALIEJAI. RIEBALAI

 

 

412.

Anizidino skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

34,00

V

413.

Hidrolizės skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

33,00

V

414.

Šarmingumo nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

17,00

V

415.

Fosforo kiekio nustatymas spektrofotometriniu metodu

58,00

V

416.

Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

39,00

V

417.

Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau)

31,00

V

418.

Nesumuilinamųjų medžiagų nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

66,00

V

419.

Netirpių priemaišų kiekio nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

45,00

V

420.

Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

22,00

V

421.

Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose ir augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau)

20,00

V

422.

Riebalų lydymosi temperatūros nustatymas

12,00

V

423.

Rūgščių skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

33,00

V

 

Vaisiai, daržovės ir jų gaminiai

 

 

424.

Augalinių priemaišų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

13,00

V

425.

Bendro pelenų šarmingumo nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

41,00

V

426.

Bendro sieros dioksido (SO2) kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose enzimatiniu metodu

142,00

V

427.

Bendro sieros dioksido (SO2) kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

107,00

V

428.

Bendro sieros dioksido (SO2) kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose titrimetriniu metodu

30,00

V

429.

Druskos rūgštyje netirpių pelenų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

46,00

V

430.

Etanolio liekanų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

25,00

V

431.

Lakiojo rūgštingumo nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

28,00

V

432.

Mineralinių priemaišų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

37,00

V

433.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

34,00

V

434.

Nitratų nustatymas daržovėse potenciometriniu metodu

17,00

V

435.

Nitratų nustatymas daržovėse spektrofotometriniu metodu

57,00

V

436.

Tirpių sausų medžiagų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

19,00

V

 

Vaistažolės. Vaistai

 

 

437.

Antraceno eilės aglikonų sumos (chrizofano rūgšties) nustatymas (papildomai nustatyti vaistažolės, vaistinės žaliavos drėgmės kiekį)

62,00

V

438.

Askorbo rūgšties nustatymas (papildomai nustatyti vaistažolės, vaistinės žaliavos drėgmės kiekį)

39,00

V

439.

Bevandenio arbutino kiekio nustatymas (papildomai nustatyti vaistažolės, vaistinės žaliavos drėgmės kiekį)

35,00

V

440.

Brinkimo indekso nustatymas vaistažolėse

14,00

V

441.

Chloridų kiekio nustatymas vizualiniu metodu, Europos farmakopėja

20,00

V

442.

Chloro (Cl-) anijonų tapatybės reakcija pašarų papilde

26,00

V

443.

Vaistažolių dalelių dydžių nustatymas

12,00

V

444.

Dekstrinų nustatymas sacharozėje, Europos farmakopėja

16,00

V

445.

Ekstraktyvių medžiagų kiekio nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose (papildomai nustatyti drėgmės kiekį)

37,00

V

446.

Eterinių aliejų nustatymas vaistažolėse (papildomai nustatyti drėgmės kiekį)

47,00

V

447.

Fenolių kiekio nustatymas propolyje, vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

16,00

V

448.

Flavonoidų kiekio nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

50,00

V

449.

Fosfato (H2PO4-) anijonų tapatybės reakcija pašarų papilde

18,00

V

450.

Glicirizino rūgšties nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

46,00

V

451.

Gliukofrangulinų (gliukofrangulino A) kiekio nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

77,00

V

452.

Halogeninės sudėties nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

18,00

V

453.

Hipericinų sumos nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

39,00

V

454.

Kalcio chlorido (CaCl2) kiekio nustatymas pašarų papilde

22,00

V

455.

Kalcio (Ca2+) jonų tapatybės reakcija pašarų papilde

20,00

V

456.

Karbamido identifikavimas (C – nuosėdos)

12,00

V

457.

Kofeino kiekio nustatymas kofeine

20,00

V

458.

Liekanų po išgarinimo nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

25,00

V

459.

Lūžio rodiklio nustatymas trietanolamine, Europos farmakopėja

14,00

V

460.

Magnio (Mg2+) jonų tapatybės reakcija pašarų papilde

20,00

V

461.

Metilsalicilato kiekio nustatymas karbasepto tepale

26,00

V

462.

Priemaišų kiekio nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

12,00

V

463.

Raugų nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose (papildomai nustatyti drėgmės kiekį)

24,00

V

464.

Redukuojančių cukrų nustatymas sacharozėje, Europos farmakopėja

14,00

V

465.

Rūgščių skaičiaus nustatymas stearino rūgštyje

18,00

V

466.

Sacharozės ir redukuojančių cukrų nustatymas kalcio gliukonate, Europos farmakopėja

15,00

V

467.

Spalvinės reakcijos nustatymas veterinariniuose vaistuose

17,00

V

468.

Spalvos indekso nustatymas sacharozėje, Europos farmakopėja

18,00

V

469.

Sulfatų kiekio nustatymas vizualiniu metodu, Europos farmakopėja

16,00

V

470.

Sunkiųjų metalų nustatymas, Europos farmakopėja

23,00

V

471.

Tapatybės nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

23,00

V

472.

Tapatybės reakcijos nustatymas šaltekšnių žievėje

16,00

V

473.

Kamparo tirpumo alkoholyje nustatymas, Europos farmakopėja

12,00

V

474.

Vandens kiekio, jį ištirpinus benzine, nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

16,00

V

475.

Vandenyje tirpių medžiagų nustatymas talke, Europos farmakopėja

31,00

V

476.

Vienos pakuotės vidutinės masės nustatymas

10,00

V

477.

Spalvos nustatymas (geltona) veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja

50,00

V

478.

Spalvos nustatymas (mėlyna) veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja

40,00

V

479.

Spalvos nustatymas (raudona) veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja

126,00

V

480.

Skaidrumo nustatymas veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja

37,00

V

481.

Termopsio alkaloidų kiekio nustatymas vaistuose

39,00

V

482.

Tūrio nustatymas (tūrio analizė) veterinariniuose vaistuose

15,00

V

483.

Absorbcijos aktyvintoje anglyje nustatymas, Europos farmakopėja

35,00

V

484.

Askorbo rūgšties kiekio nustatymas vitamine C, Europos farmakopėja

18,00

V

 

ŽUVYS, ŽuvŲ produktai

 

 

485.

Fosforo kiekio nustatymas žuvyse ir žuvų produktuose

52,00

V

486.

Histamino nustatymas žuvyse ir žuvų produktuose spektrofotometriniu metodu

57,00

V

487.

Lakiojo azoto (TVB-N) nustatymas žuvyse ir žuvų produktuose

29,00

V

488.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas žuvyse ir žuvų produktuose

25,00

V

489.

Neslerio skaičiaus nustatymas žuvyse

11,00

V

490.

Netirpiųjų priemaišų kiekio nustatymas žuvų taukuose

52,00

V

491.

pH nustatymas žuvyse ir jų produktuose

19,00

V

492.

Skaidrumo nustatymas aliejuose, žuvų taukuose

16,00

V

493.

Sušaldytos žuvies luitų (glazūros) neto masės nustatymas

13,00

V

494.

Trimetilamino nustatymas žuvyse ir žuvų produktuose

58,00

V

495.

Urotropino kiekio nustatymas žuvyse ir žuvų produktuose

41,00

V

496.

Vandens aktyvumo nustatymas žuvyje ir žuvų produktuose

38,00

V

 

Raidinės santrumpos:

IFA – imunofermentinės analizės metodas;

DCh – dujų chromatografijos metodas;

DCh-MS – dujų chromatografijos su masių spektrometru metodas;

DCh-MS/MS – dujų chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

AESCh – aukšto efektyvumo skysčių chromatografijos metodas;

AAS – atominės absorbcijos spektrometrijos metodas;

PSCh – plonasluoksnės chromatografijos metodas;

SCh-MS/MS – skysčių chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

AMOZ – 3-amino-5-morpholin-4-methyl-oksazolidin-2-one;

AOZ – 3-amino-oksazolidin-2-one;

ECD – elektronų gaudymo detektorius;

NPD – azoto-fosforo detektorius;

ICP-OES – indukcinės plazmos optinės emisijos spektrometrijos metodas;

ICP-MS – indukcinės plazmos masių spektrometrijos metodas.

* Tyrimai atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, esančiame Vilniuje – V.

Lentelės pakeitimai:

Nr. B1-786, 2012-10-05, Žin., 2012, Nr. 117-5941 (2012-10-09), i. k. 112110MISAK00B1-786

 

31 lentelė

 

Cheminių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus savikontrolės tikslais Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto teritoriniuose skyriuose

 

Eil. Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Lt

Tyrimai  atliekami*

1.

Alaus santykinio tankio nustatymas

25,00

P, L, Š

2.

Amonio nustatymas vandenyje

21,00

K, L, P, Š

3.

Aflatoksino B1 kiekio nustatymas pašaruose PSCh metodu

139,00

K

4.

Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje

36,00

L

5.

Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

29,00

L

6.

Benzo(a)pireno nustatymas mėsos, žuvies produktuose ir aliejuose AESCh metodu

325,00

L

7.

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

144,00

L

8.

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose ir kituose pieno produktuose, mėsoje, žuvyje IFA metodu

167,00

L

9.

Chloridų nustatymas vandenyje titrimetriniu metodu

20,00

K, L, P, Š

10.

Chlororganinių pesticidų nustatymas pašaruose DCh ir DCh-MS metodais

313,00

L

11.

Drumstumo nustatymas vandenyje

15,00

K, L, P, Š

12.

Elektrinio laidžio nustatymas vandenyje

11,00

K, L, P, Š

13.

Riebalinės fazės stabilumo nustatymas majonezo gaminiuose

20,00

K

14.

Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas aluje

39,00

K, L, P, Š

15.

Etilo alkoholio ir sausų medžiagų kiekio nustatymas aluje

61,00

K, L, P, Š

16.

Etilo alkoholio, tikrojo ekstrakto ir sausų medžiagų kiekio nustatymas aluje

102,00

K, L, P, Š

17.

Fluorido nustatymas vandenyje

46,00

L

18.

Geležies nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

35,00

K, L, P, Š

19.

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

142,00

L

20.

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

135,00

L

21.

Kalcio ir magnio (dviejų metalų) nustatymas vandenyje (bendras kietumas)

20,00

K, L, P, Š

22.

Kalcio nustatymas vandenyje

18,00

K, P, Š

23.

Konservuojančių medžiagų (benzoinės rūgšties ir sorbo rūgšties) nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

170,00

V, K

24.

Laisvojo chloro nustatymas vandenyje

34,00

L

25.

Magnio nustatymas vandenyje

13,00

K, Š

26.

Nitratų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

23,50

K, L, P, Š

27.

Nitritų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

19,50

K, L, P, Š

28.

Permanganato indekso nustatymas vandenyje

28,00

K, L, P, Š

29.

Pesticidų ir polichlorintų bifenilų (PCB) nustatymas gyvūninio maisto produktuose DCh ir DCh-MS metodais

310,00

L

30.

PCB nustatymas (riebalingas maistas)

205,00

L

31.

pH nustatymas vandenyje

10,00

K, L, P, Š

32.

Pradinio ekstrakto (sausųjų medžiagų kiekio pradinėje misoje) nustatymas aluje

43,00

K, L, P, Š

33.

Rūgštingumo nustatymas aluje

13,00

K, L, P, Š

34.

Spalvos nustatymas aluje

19,00

K, L, P, Š

35.

Spalvos nustatymas vandenyje

25,00

K, Š

36.

Sulfatų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

32,00

K, L, P, Š

37.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

114,00

L

38.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

163,00

L

39.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

140,00

L

40.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

110,00

L

41.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

186,00

L

42.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (trijų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

259,00

L

43.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (keturių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

340,00

L

44.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (penkių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

408,00

L

45.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (šešių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

477,00

L

46.

Zookumarino kiekio nustatymas patologinėje medžiagoje PSCh metodu

88,00

K

 

BENDRI RODIKLIAI

 

 

47.

Baltymų kiekio nustatymas Kjeldalio metodu

42,00

K, L, P

48.

Bendro sacharidų kiekio nustatymas titrimetriniu metodu

40,00

L, P, Š

49.

Bendrojo rūgštingumo nustatymas titrimetriniu metodu

13,00

L, P, Š

50.

Drėgnio (drėgmės) nustatymas

29,00

K, L, P, Š

51.

Drėgnio (drėgmės) nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

21,00

K, L, P, Š

52.

Lūžio rodiklio nustatymas

14,00

P

53.

Pelenų kiekio nustatymas

25,00

K, L

54.

Pelenų kiekio nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

22,80

K, L

55.

pH nustatymas maisto produktuose

13,00

K, L, P, Š

56.

Riebalų kiekio nustatymas Soksleto metodu

56,00

K, L, P, Š

57.

Santykinio tankio nustatymas gravimetriniu metodu

24,00

P

 

Grūdai. Miltiniai gaminiai

 

 

58.

Glitimo kiekio nustatymas grūduose ir produktuose

18,00

K

59.

Duonos akytumo nustatymas

13,00

L, P, Š

60.

Priemaišų nustatymas grūduose, jų produktuose

19,00

L

61.

Riebalų rūgštingumo nustatymas grūduose, miltuose (papildomai nustatyti drėgnį)

35,00

K, L

62.

Pelenų kiekio nustatymas grūduose, jų produktuose

25,00

K, L

 

Cukrus. Druska. Konditerija

 

 

63.

Riebalų kiekio nustatymas kepiniuose

23,00

K, L, P, Š

64.

Rūgštingumo ir šarmingumo nustatymas kepiniuose

19,00

K, L, P, Š

 

MEDUS

 

 

65.

Bendrojo rūgštingumo nustatymas meduje

24,00

K, L, P, Š

66.

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (1 mėginys)

46,00

K, L, P, Š

67.

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (3 mėginiai ir daugiau)

37,00

K, L, P, Š

68.

Drėgmės, sausų medžiagų kiekio nustatymas meduje

15,00

K, L, P, Š

69.

Laidumo nustatymas meduje

25,00

L, P

70.

Vandenyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas meduje

44,00

L

 

MĖSA, MĖSOS PRODUKTAI

 

 

71.

Hidroksiprolino kiekio nustatymas mėsoje, mėsos produktuose**

91,00

K, L, P

72.

Krakmolo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos produktuose**

78,00

L, Š

73.

Mėsos baltymų be kolageno nustatymas mėsoje, mėsos produktuose**

148,00

K, L, P

74.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas mėsoje, mėsos produktuose

25,00

K, L, P, Š

75.

Nitritų nustatymas mėsoje, mėsos produktuose

27,00

K, L, P, Š

76.

Reakcija su Neslerio reagentu mėsoje, mėsos produktuose

14,00

L

77.

Reakcija su vario sulfatu mėsoje, mėsos produktuose

14,00

L

78.

Sudėtinių dalių (įdaro) kiekių nustatymas gravimetriniu metodu

14,00

K, P

 

PAŠARAI

 

 

79.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas pašaruose

30,00

K, P, L

80.

Dezoksinivalenolio (vomitoksino) nustatymas pašaruose PSCh metodu

103,00

K

81.

Fosforo kiekio nustatymas pašaruose

61,00

K, L

82.

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose

48,00

L

83.

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose (3 mėginiai ir daugiau)

29,00

L

84.

Nitritų nustatymas pašaruose

46,00

K

85.

Peroksidų skaičiaus nustatymas pašaruose

41,00

K, L

86.

Rūgščių skaičiaus nustatymas pašaruose

38,00

K, L

87.

Toksiškumo nustatymas pašaruose

26,00

K, L

88.

Kalcio kiekio nustatymas pašaruose titrimetriniu metodu

82,00

K

 

Pienas, pieno produktai

 

 

89.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas piene, pieno produktuose

25,00

Š

90.

Fosfatazės aktyvumo nustatymas piene, pieno produktuose

37,00

L

91.

Peroksidazės nustatymas piene, pieno produktuose

24,00

L

92.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno produktuose Gerberio metodu

19,00

L

93.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno produktuose Gerberio metodu (6 mėginiai ir daugiau)

17,00

L

94.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno produktuose gravimetriniu pamatiniu metodu

72,00

K, L, Š

95.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno produktuose gravimetriniu pamatiniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

50,00

K, L, Š

96.

Sausų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste

52,00

L, P

97.

Sausų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste (6 mėginiai ir daugiau)

41,00

L, P

98.

Hidrolizės skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

33,00

L

99.

Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

39,00

L

100.

Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose ir augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau)

31,00

L

101.

Nesumuilinamųjų medžiagų nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

66,00

L

102.

Netirpių priemaišų kiekio nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

45,00

L

103.

Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

22,00

K, L

104.

Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose ir augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau)

20,00

K, L

105.

Rūgščių skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

22,00

K, L, P, Š

 

Vaisiai, daržovės ir jų gaminiai

 

 

106.

Druskos rūgštyje netirpių pelenų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

46,00

P

107.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

34,00

K, L, Š

108.

Nitratų nustatymas daržovėse potenciometriniu metodu

17,00

K, L, P, Š

109.

Tirpių sausų medžiagų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

19,00

L, P, Š

 

ŽUVYS, Žuvų produktai

 

 

110.