Suvestinė redakcija nuo 2018-04-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 48-2359, i. k. 1122270ISAK001R-126

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PINIGINIŲ LĖŠŲ APRIBOJIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 19 d. Nr. 1R-126

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 straipsniu ir 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013  m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1R-197, 2015-07-21, paskelbta TAR 2015-07-21, i. k. 2015-11509

 

1. T v i r t i n u Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatus (pridedama).

2. S k i r i u valstybės įmonę Registrų centrą Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos tvarkytoju.

3. Į g a l i o j u valstybės įmonę Registrų centrą sudaryti duomenų teikimo sutartis su Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos duomenų gavėjais ir teikėjais.

4. N u s t a t a u, kad Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema pradeda veikti nuo 2012 m. liepos 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1R-126

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymo

Nr. 1R-197 redakcija)

 

 

PINIGINIŲ LĖŠŲ APRIBOJIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (toliau – informacinė sistema) steigimo teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius, pagrindines funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, duomenų saugos reikalavimus, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. Informacinės sistemos steigimo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) 754 straipsnio 5 dalis ir 689 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1089 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymą“ 1.3 papunktis.

3. Informacinė sistema kuriama ir tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 145, 147, 499, 648, 688, 689, 710 ir 713 straipsnių pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 145, 147, 499, 648, 688, 689, 710 ir 713 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymu.

4. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. apribojimo nurodymas – piniginių lėšų apribojimų duomenis teikiančių institucijų –antstolių (jų įgaliotų asmenų), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų (toliau – „Sodra“), Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – Muitinė), Lietuvos banko, valstybės įmonės Registrų centro – elektroninių ryšių priemonėmis pateikti nurodymai (duomenys) apriboti skolininkui disponavimą piniginėmis lėšomis kredito įstaigų (-os) sąskaitose (-oje);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-295, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27207

 

4.2. apribojimo rinkmena – informacinėje sistemoje sukurta duomenų rinkmena, kurioje kaupiami šių nuostatų 19 punkte nurodyti duomenys;

4.3. einamojo nurašymo nurodymas – einamojo nurašymo nurodymų teikėjų – Valstybinės mokesčių inspekcijos, „Sodros“, Muitinės – elektroninių ryšių priemonėmis pateiktas ir informacinės sistemos suformuotas besąlygiškas nurodymas nurašyti konkrečią sumą iš skolininko sąskaitų kredito įstaigose ir pervesti į nurašymo nurodymo teikėjo nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje, kai skolininkas turi bankrutuojančio, bankrutavusio ir (ar) restruktūrizuojamo asmens statusą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-295, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27207

 

4.4. konkrečios sumos apribojimo nurodymas – piniginių lėšų apribojimų duomenis teikiančių institucijų elektroninių ryšių priemonėmis pateikti nurodymai apriboti skolininko disponavimą konkrečios sumos piniginėmis lėšomis kredito įstaigų (-os) sąskaitose (-oje);

4.5. kredito įstaiga – kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaiga;

4.6. komentaras dėl sumos – nurodymų teikėjo pateiktos konkrečios lėšų sumos apibūdinimas;

4.7. konkreti lėšų suma – nurašymo nurodymų teikėjų pateikta konkreti lėšų suma, kuria gali laisvai disponuoti skolininkas;

4.8. laikinas apribojimas – iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) gautos teismo nutarties duomenys, nurodyti nuostatų 20.3 papunktyje;

4.9. nurašymo nurodymas – nurašymo nurodymų teikėjų – antstolių (jų įgaliotų asmenų), Valstybinės mokesčių inspekcijos, „Sodros“, Muitinės, Lietuvos banko – elektroninių ryšių priemonėmis pateiktas ir informacinės sistemos suformuotas besąlygiškas nurodymas nurašyti konkrečią sumą iš skolininko sąskaitų kredito įstaigose ir pervesti į nurašymo nurodymo teikėjo nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-295, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27207

 

4.10. nurodymo teikėjas – apribojimo ir nurašymo nurodymų teikėjai (antstoliai (jų įgalioti asmenys), Valstybinė mokesčių inspekcija, „Sodra“, Muitinė, Lietuvos bankas);

4.11. nurodymas – apima nuostatų 4.1, 4.3, 4.4 ir 4.9 papunkčiuose nurodytas sąvokas;

4.12.  nurodoma nurašyti ir (ar) faktinė operacijos suma – informacinės sistemos nurašymo nurodymo ir (ar) kredito įstaigos faktiškai nurašyta suma;

4.13. skolininkas – fizinis arba juridinis asmuo, kurio lėšoms taikomas laikinas apribojimas, apribojimo nurodymas, konkrečios sumos apribojimo ar nurašymo nurodymas;

4.14. specialus požymis – antstolio nurodomas požymis, kai antstolis turi išsiaiškinti, ar į kredito įstaigoje atidarytą asmens sąskaitą gali būti pervedamos lėšos, į kurias negalima nukreipti išieškojimo.

5. Kitos nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, vartojamas sąvokas. 

6. Informacinė sistema steigiama ir numatoma kompiuterizuoti veikla reguliuojama vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1089 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymą“ 1.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Asmens duomenų tvarkymo informacinėje sistemoje tikslas – tinkamai identifikuoti skolininkus.

8. Informacinės sistemos tikslas – centralizuotai tvarkyti informaciją apie sąskaitų kredito įstaigose apribojimus ir reikalavimus priverstinai nurašyti pinigines lėšas iš šių sąskaitų.

9. Informacinės sistemos uždaviniai:

9.1. perduoti kredito įstaigoms nurodymų teikėjų teikiamus nurodymus;

9.2. automatizuoti piniginių lėšų apribojimo, nurašymo procesus;

9.3.automatizuoti piniginių lėšų apribojimų procesų kontrolę;

9.4. užtikrinti, kad nurodymų teikėjai operatyviai gautų informaciją apie piniginių lėšų apribojimo ir (ar) nurašymo procesų metu atliktus veiksmus;

9.5. centralizuotai tvarkyti informaciją apie sąskaitų kredito įstaigose apribojimus ir reikalavimus priverstinai nurašyti pinigines lėšas iš sąskaitų kredito įstaigose.

10. Pagrindinės informacinės sistemos funkcijos:

10.1. priimti vykdyti nurodymų teikėjų teikiamus nurodymus ir perduoti juos kredito įstaigoms;

10.2. teikti apribojimo ir nurašymo nurodymų teikėjams elektroniniu būdu informaciją apie informacinės sistemos piniginių lėšų apribojimo proceso metu atliktus veiksmus;

10.3. tvarkyti informaciją apie sąskaitų kredito įstaigose apribojimus ir reikalavimus priverstinai nurašyti pinigines lėšas iš sąskaitų kredito įstaigose;

10.4. proporcingai paskirstyti iš skolininko išieškomas pinigines lėšas;

10.5. formuoti ataskaitas apie piniginių lėšų apribojimo, nurašymo proceso rezultatus.

11. Į informacinę sistemą pateiktų apribojimo ir nurašymo nurodymų tvarkymo principai:

11.1.  reikalavimų patenkinimo eilė informacinėje sistemoje:

11.1.1. 0 eilė atitinka Civilinio proceso kodekso 754 straipsnio 1 dalį, ją nurodo tik antstolis;

11.1.2. 1 eilė atitinka Civilinio proceso kodekso 754 straipsnio 2 dalį, ją nurodo tik antstolis;

11.1.3. 2 eilė atitinka Civilinio proceso kodekso 754 straipsnio 3 dalį, ją nurodo tik antstolis;

11.1.4. 3 eilė atitinka Civilinio proceso kodekso 754 straipsnio 4 dalį, ją nurodo antstolis ir jai prilyginami visų kitų nurodymų teikėjų pateikti apribojimo ir nurašymo nurodymai;

11.2. kai iš Turto arešto aktų registro gauto turto arešto akto duomenyse nenurodyta reikalavimo patenkinimo eilė, apribojimas prilyginamas 3 eilei;

11.3. iš Turto arešto aktų registro gavus turto arešto akto, kuriuo areštuotas neidentifikuotas turtas, duomenis informacinėje sistemoje:

11.3.1. stabdomas į informacinę sistemą pateiktų nurašymo nurodymų vykdymas, jei piniginių lėšų areštas pritaikytas baudžiamojoje byloje;

11.3.2. leidžiama  vykdyti tos pačios ir (arba) aukštesnės eilės nurašymo nurodymus;

11.4. iš Turto arešto akto registro gavus turto arešto akto, kuriuo areštuotas identifikuotas turtas (piniginės lėšos kredito įstaigos sąskaitoje (-ose)), duomenis informacinėje sistemoje:

11.4.1. stabdomas į informacinę sistemą pateiktų nurašymo nurodymų vykdymas pagal arešto mastą, jei piniginių lėšų areštas pritaikytas baudžiamojoje byloje arba jei antstolis nurodo specialų požymį;

11.4.2. leidžiama vykdyti tos pačios ir (arba) aukštesnės eilės nurašymo nurodymus;

11.5. informacinė sistema stabdo nurašymo nurodymų formavimą ir siuntimą kredito įstaigoms, kai gaunamas pranešimas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) apie:

11.5.1. pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui priėmimą;

11.5.2. įsiteisėjusią teismo nutartį iškelti bankroto bylą skolininkui;

11.5.3. pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo skolininkui priėmimą;

11.5.4. įsiteisėjusią teismo nutartį iškelti restruktūrizavimo bylą skolininkui;

11.6. informacinėje sistemoje nedelsiant toliau vykdomi informacinei sistemai pateikti sustabdyti nurašymo nurodymai, kai gaunamas pranešimas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) apie:

11.6.1. įsiteisėjusią teismo nutartį dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą skolininkui;

11.6.2. įsiteisėjusią teismo nutartį dėl atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą skolininkui;

11.7. informacinė sistema priima ir vykdo naujai pateiktus apribojimo ir nurašymo nurodymus, kai gaunamas pranešimas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) apie įsiteisėjusią teismo nutartį patvirtinti restruktūrizavimo planą skolininkui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-295, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27207

 

11.8. informacinė sistema vykdo Valstybinės mokesčių inspekcijos, „Sodros“ ir Muitinės pateiktus einamuosius nurašymo nurodymus, jei skolininko statusas – bankrutuojantis, bankrutavęs ar restruktūrizuojamas asmuo;

11.9. pagrindiniai proporcingumo taikymo principai informacinėje sistemoje:

11.9.1. minimali vieno nurašymo nurodymo suma informacinei sistemai formuoti nurašymo nurodymą kredito įstaigai – 2,90 euro. Ši nuostata netaikoma, jei mažesnė suma reikalinga nurašymo nurodymo teikėjo reikalavimo likučiui visiškai padengti;

11.9.2. proporcingumas skaičiuojamas vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka, ne vėliau kaip kitą darbo dieną gavus duomenis iš kredito įstaigų apie piniginių lėšų likutį skolininko sąskaitoje ir atskaičius informacinės sistemos palaikymo mokestį. Skaičiavimai vykdomi vieną kartą per informacinės sistemos darbo dieną;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-103, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06342

 

11.9.3. informacinė sistema nepriima (atmeta) ir stabdo pateiktų nurašymo nurodymų vykdymą, kai Juridinių asmenų registre įregistruojamas skolininko juridinio asmens statusas „išregistruotas“;

11.10.  Nurodymų teikėjų pateikti nurodymai priimami ir nedelsiant perduodami kredito įstaigoms vykdyti tą pačią dieną iki informacinės sistemos darbo dienos pabaigos. Vėliau pateikti nurodymų teikėjų nurodymai yra priimami, bet perduodami vykdyti kredito įstaigoms kitą informacinės sistemos darbo dieną.

 

II skyrius

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

12. Informacinės sistemos valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, kuri:

12.1. atlieka Lietuvos Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas;

12.2. organizuoja duomenų saugos užtikrinimą;

12.3. organizuoja informacinės sistemos tobulinimą;

12.4. atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas.

13. Informacinės sistemos tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras, kuris:

13.1. tvarko ir administruoja informacinės sistemos duomenų bazę;

13.2. užtikrina nepertraukiamą informacinės sistemos veikimą;

13.3. sudaro sutartis su informacinės sistemos duomenų teikėjais ir gavėjais;

13.4. užtikrina informacinės sistemos duomenų saugą;

13.5. rengia, derina su suinteresuotomis institucijomis ir priima informacinės sistemos tvarkymo taisykles, nustatančias duomenų tvarkymo organizavimo principus ir tvarką;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1R-295, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27207

 

13.6. vykdo kitas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, šiuose nuostatuose nustatytas funkcijas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1R-295, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27207

 

14. Informacinės sistemos duomenų teikėjai:

14.1. neteko galios nuo 2016-11-23;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-295, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27207

 

14.2. Valstybinė mokesčių inspekcija teikia Mokesčių apskaitos informacinės sistemos duomenis;

14.3. teismai teikia teismų nutarčių ir pranešimų duomenis per Lietuvos teismų informacinę sistemą (LITEKO);

14.4. valstybės įmonė Registrų centras teikia Juridinių asmenų registro, Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir Turto arešto aktų registro duomenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-295, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27207

 

14.5. kredito įstaigos ir nurodymų teikėjai duomenis teikia:

14.5.1. antstoliai per Antstolių informacinę sistemą;

14.5.2. Muitinė per Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinę sistemą;

14.5.3. Valstybinė mokesčių inspekcija per Mokesčių apskaitos informacinę sistemą;

14.5.4. „Sodra“ per Taikomąją informacinę sistemą „Įmokos“;

14.5.5. Lietuvos bankas per Dalyvių informacinę sistemą;

14.5.6. kredito įstaigos per LITAS KART informacinę sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-206, 2015-07-28, paskelbta TAR 2015-07-28, i. k. 2015-11721

 

15. Informacinę sistemą naudojantys asmenys – antstoliai ar jų įgalioti asmenys, kredito įstaigų, Valstybinės mokesčių inspekcijos, „Sodros“ ir Muitinės atstovai.

16. Informacinė sistema nurodymo nepriima ir grąžina jį nurodymo teikėjui trūkumams šalinti, jei informacinę sistemą naudojantys asmenys pateikia į informacinę sistemą nustatytų sistemos tvarkytojo reikalavimų neatitinkantį nurodymą. Informacinės sistemos tvarkytojas netikrina į informacinę sistemą pateiktų nurodymų teisingumo.

17. Informacinę sistemą naudojantis asmuo, nustatęs, kad jo pateiktas nurodymas yra netikslus, klaidingas ar neišsamus, privalo tokį nurodymą atšaukti ir patikslintą pateikti iš naujo.

18. Informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas atitinkamai yra ir asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas bei vykdo funkcijas ir įgyvendina pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, susijusias su asmens duomenų tvarkymu informacinėje sistemoje.

 

 

III skyrius

INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

19. Informacinėje sistemoje kaupiami šie duomenys apie disponavimo piniginėmis lėšomis, esančiomis kredito įstaigoje, apribojimą ir nurašymą pagal nurašymo nurodymų teikėjų pateiktus duomenis:

19.1. unikalus apribojimo rinkmenos numeris;

19.2. apribojimo rinkmenos sukūrimo data, apribojimo rinkmenos galiojimo pabaigos data ir pagrindas;

19.3. laikino apribojimo, apribojimo nurodymo, konkrečios sumos apribojimo nurodymo, nurašymo nurodymo data, numeris, apribojamų ir (ar) nurašomų piniginių lėšų suma, šio dokumento duomenis pateikusios institucijos duomenys;

19.4. nurodymo teikėjo duomenys:

19.4.1. antstolio vardas, pavardė, asmens kodas, kredito įstaigos sąskaitos numeris IBAN (angl. International bank account number – tarptautinis banko sąskaitos numeris) formatu;

19.4.2. juridinio asmens kodas, pavadinimas, kredito įstaigos sąskaitos numeris IBAN formatu;

19.5. skolininko duomenys:

19.5.1. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data ir šalies kodas (jei skolininkas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis), kredito įstaigos sąskaitos (-ų) numeris (-iai) IBAN formatu;

19.5.2. juridinio asmens kodas, pavadinimas, šalies kodas (jei užsienio juridinis asmuo),  kredito įstaigos sąskaitos (-ų) numeris (-iai) IBAN formatu;

19.6. piniginių lėšų apribojimo, nurašymo nurodymo vykdymo kredito įstaigoje duomenys:

19.6.1. kredito įstaigos kodas BIC (angl. Bank international code – banko tarptautinis kodas) formatu;

19.6.2. kredito įstaigos pavadinimas;

19.6.3. mokėtojo (skolininko) ir gavėjo (nurodymo teikėjo) pavadinimas arba vardas, pavardė;

19.6.4. mokėtojo (skolininko) ir gavėjo (nurodymo teikėjo) fizinio ar juridinio asmens kodas;

19.6.5. sąskaitos numeris IBAN formatu;

19.6.6. nacionalinės valiutos tarptautinis kodas;

19.6.7. nurodymo perdavimo kredito įstaigai data (metai, mėnuo, diena);

19.6.8. nurodoma nurašyti ir (ar) faktinė operacijos suma;

19.6.9. piniginės operacijos dokumento numeris;

19.6.10. mokėjimo paskirtis;

19.6.11. konkreti lėšų suma, komentaras dėl sumos;

19.7. informacinės sistemos tvarkytojo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, duomenys:

19.7.1. asmens vardas ir pavardė;

19.7.2. asmens kodas;

19.7.3. užimamos pareigos.

20. Informacinei sistemai teikiami šie duomenys:

20.1. Turto arešto aktų registro duomenys:

20.1.1. apie turto arešto aktą, kuriame nurodytas identifikuotas turtas (piniginės lėšos kredito įstaigos sąskaitoje (-ose)):

20.1.1.1.  turto arešto akto identifikavimo kodas Turto arešto aktų registre;

20.1.1.2. požymis, ar Turto arešto aktų registre įregistruotas naujas turto arešto aktas, ar įrašyti turto arešto akto pakeitimo duomenys, ar turto arešto aktas išregistruotas;

20.1.1.3. turto arešto akto įregistravimo (išregistravimo), duomenų įrašymo ir keitimo Turto arešto aktų registre data ir laikas;

20.1.1.4. kredito įstaigos sąskaitos, kuriose esančios piniginės lėšos yra areštuotos, duomenys – kredito įstaigos kodas, banko sąskaitos numeris IBAN formatu ir jos aprašymas, apribota suma, konkreti lėšų suma, jeigu ji nustatoma, ir komentaras dėl sumos, piniginių lėšų, esančių kredito įstaigos sąskaitoje, arešto laikotarpio pradžios ir pabaigos data;

20.1.1.5. areštuotų piniginių lėšų savininko (-ų) duomenys – fizinio asmens vardas (vardai), pavardė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas, jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data, juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas;

20.1.1.6. turto arešto akto duomenys – turto arešto aktą priėmusios institucijos kodas ir pavadinimas, pareigūnas (vardas, pavardė), turto arešto pagrindai, turto arešto mastas, jeigu jis nustatomas, dokumento (bylos) numeris, reikalavimų patenkinimo eilė;

20.1.2. apie bankroto, restruktūrizavimo ar baudžiamojoje byloje priimtą turto arešto aktą, kuriame nurodytas neidentifikuotas turtas:

20.1.2.1. turto arešto akto identifikavimo kodas Turto arešto aktų registre;

20.1.2.2. požymis, ar Turto arešto aktų registre įregistruotas naujas turto arešto aktas, ar įrašyti turto arešto akto pakeitimo duomenys, ar turto arešto aktas išregistruotas;

20.1.2.3. turto arešto akto įregistravimo (išregistravimo), duomenų įrašymo ir keitimo Turto arešto aktų registre data ir laikas;

20.1.2.4. skolininko duomenys – fizinio asmens vardas (vardai), pavardė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas, jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data; juridinio asmens pavadinimas, Juridinių asmenų registro suteiktas juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens pavadinimas;

20.1.2.5. turto arešto akto duomenys – turto arešto aktą priėmusios institucijos kodas ir pavadinimas, turto arešto pagrindai, turto arešto mastas, jeigu jis nustatomas, dokumento (bylos) numeris, reikalavimų patenkinimo eilė arba, jei nurodytas, specialus požymis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-287, 2015-10-08, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14913

 

20.2. Mokesčių apskaitos informacinės sistemos – visų mokesčių mokėtojų turimos (-ų) kredito įstaigos (-ų) sąskaitos (-ų) duomenys:

20.2.1. sąskaitos numeris;

20.2.2. sąskaitos tipas;

20.2.3. sąskaitos valiuta;

20.2.4. sąskaitos galiojimo terminas;

20.3. Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) – teismo nutarties duomenys:

20.3.1. nutarties data, numeris ir įsiteisėjimo data;

20.3.2. teikiamo pranešimo tipas (nurodomas vienas iš septynių: pranešimas apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimą; pranešimas apie įsiteisėjusią teismo nutartį dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą; pranešimas apie įsiteisėjusią teismo nutartį iškelti bankroto bylą; pranešimas apie pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimą; pranešimas apie įsiteisėjusią teismo nutartį dėl atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą; pranešimas apie įsiteisėjusią teismo nutartį iškelti restruktūrizavimo bylą; pranešimas apie įsiteisėjusią teismo nutartį patvirtinti restruktūrizavimo planą);

20.3.3. nutarties būsena (įsiteisėjusi ir neįsiteisėjusi);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-295, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27207

 

20.3.4. duomenų teikėjo unikalus bylos identifikatorius;

20.3.5. nutartyje įvardyto fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir (ar) juridinio asmens kodas ir pavadinimas;

20.3.6. nutartyje įvardyto fizinio asmens, kuris nėra Lietuvos pilietis, gimimo data, valstybės, kurios pilietybę turi fizinis asmuo, kodas ir (ar) juridinio asmens, kuris nėra Lietuvos juridinis asmuo, valstybės, kurioje juridinis asmuo registruotas, kodas;

20.4. Juridinių asmenų registro – duomenys apie juridinius asmenis, išskyrus religines bendruomenes ir bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus:

20.4.1. juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma, teisinis statusas;

20.4.2. juridinio asmens filialo ar atstovybės kodas ir pavadinimas;

20.4.3. užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės kodas ir pavadinimas;

20.5. kredito įstaigų – šių nuostatų 19.6 papunktyje nurodyti duomenys ir skolininko sąskaitos, esančios kredito įstaigoje, piniginių lėšų likutis nacionaline valiuta, atskaičius kredito įstaigų mokesčius, neviršijantis apribojimų, ir, jei sąskaita bendraturčių, nurodymas apie tai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-103, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06342

 

20.6. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data (metai, mėnuo, diena);

20.7. Nurodymų  teikėjų – šių nuostatų 19.3–19.5 papunkčiuose nurodyti duomenys.

 

IV skyrius

FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

21. Informacinės sistemos funkcinę struktūrą sudaro posistemiai ir moduliai.

22. Informacinę sistemą sudaro:

22.1. Apribojimo rinkmenos valdymo posistemis. Posistemį sudaro šie moduliai:

22.1.1. Apribojimo rinkmenų formavimo modulis, kurio pagrindinės funkcijos – piniginių lėšų apribojimo rinkmenos sukūrimas iš apribojimo nurodymų duomenis teikiančių institucijų ir (ar) nurašymo nurodymų teikėjų gautų apribojimo nurodymų, konkrečios sumos apribojimo nurodymų ir (ar) nurašymo nurodymų duomenų pildymas ir atnaujinimas;

22.1.2. Duomenų importo modulis, kurio pagrindinė funkcija –  duomenų užklausų registrams ir informacinėms sistemoms apie informacinei sistemai reikalingus duomenis pateikimas;

22.1.3. Nurašymo nurodymų ir apribojimo nurodymų formavimo ir pateikimo kredito įstaigoms vykdyti modulis, kurio pagrindinė funkcija – nurašymo nurodymų ir apribojimo ar konkrečios sumos apribojimo nurodymų nustatytu formatu formavimas ir pateikimas vykdyti kredito įstaigai;

22.1.4. Piniginių lėšų paskirstymo nurašymo nurodymų teikėjams modulis, kurio pagrindinė funkcija – piniginių lėšų paskirstymas nurašymo nurodymų teikėjams, atsižvelgiant į sudarytą eilę ir pateiktų nurašyti nurodymų teikėjų dalį;

22.1.5. Piniginių lėšų apribojimo proceso užbaigimo modulis, kurio pagrindinė funkcija – galutinės apribojimo proceso kontrolės atlikimas;

22.1.6. Informacinės sistemos palaikymo mokesčių skaičiavimo modulis, kurio pagrindinė funkcija – informacijos apie atliktus veiksmus sistemoje dėl skolininko piniginių lėšų nurašymo kaupimas pagal atliktus veiksmus, sistemos palaikymo mokesčių, nurašytų nuo skolininkų (-o) sąskaitų (-os), apskaičiavimas;

22.2. Duomenų teikimo posistemis, kurio pagrindinė funkcija nurodymų teikėjų pateiktų nurodymų peržiūrėjimas;

22.3. Ataskaitų formavimo posistemis, kurio pagrindinė funkcija ataskaitų dėl piniginių lėšų apribojimų proceso rezultatų formavimas;

22.4. Administravimo posistemis, kurio pagrindinės funkcijos informacinės sistemos naudotojų teisių, veiksmų valdymas, duomenų saugos užtikrinimas, informacinės sistemos ir registrų bei kitų informacinių sistemų integracinių sąsajų užtikrinimas;

22.5. Veiklos administravimo posistemis – informacinės sistemos veiklos stebėjimo ir iškilusių problemų sprendimo priemonė, kurios pagrindinė funkcija yra užtikrinti tinkamą piniginių lėšų apribojimo ir nurašymo procesų vykdymą informacinėje sistemoje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1R-295, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27207

 

V SKYRIUS

duomenų teikimas ir naudojimas

 

23. Informacinės sistemos duomenų gavėjai yra nurodymų teikėjai, valstybės institucijos ir įstaigos, turinčios teisę gauti visus informacinės sistemos duomenis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti.

24. Valstybės įmonė Registrų centras informacinės sistemos duomenis gavėjams teikia pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis, arba pagal prašymus (vienkartinio teikimo atveju), kuriuose turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

25. Informacinės sistemos duomenys jų prašančioms institucijoms, pagal teisės aktus turintiems teisę juos gauti, teikiami neatlygintinai tokio turinio ir tokios formos, kurie naudojami informacinėje sistemoje ir kuriems nereikia papildomo duomenų apdorojimo, arba taip, kaip nustatyta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu. Pagal gavėjų pateiktus prašymus prireikus papildomai apdoroti duomenis, t. y. specialiomis taikomosiomis programomis suformuoti duomenų išrašus, atlikti apibendrinimus, analizę, statistinius skaičiavimus, suformuoti archyvinius duomenų išrašus, duomenys teikiami už atlyginimą, kompensuojantį duomenų parengimo sąnaudas. Šio atlyginimo dydį ir mokėjimo tvarką tvirtina informacinės sistemos valdytojas.

26. Duomenų gavėjams duomenys teikiami raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis.

27. Informacinės sistemos duomenys neskelbiami.

28. Duomenų naudojimo sąlygos ir tvarka nustatoma duomenų teikimo sutartyse.

29. Duomenų gavėjas, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas ar duomenų subjektas gali raštu kreiptis dėl netikslių duomenų ištaisymo į informacinės sistemos tvarkytoją. Informacinės sistemos tvarkytojas per 20 darbo dienų raštu atsako subjektui apie atliktus veiksmus.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGA

 

30. Informacinės sistemos duomenų saugą reglamentuoja valdytojo patvirtinti Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, parengti vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“.

31. Už informacinės sistemos duomenų saugą pagal kompetenciją atsako informacinės sistemos duomenų valdytojas ir tvarkytojas. Už duomenų, perduotų į informacinę sistemą, teisingumą ir tikslumą įstatymų nustatyta tvarka atsako juos pateikęs duomenų ir nurodymų teikėjas.

32. Duomenys (taip pat ir asmens duomenys) į informacinės sistemos duomenų bazės archyvą perkeliami įvykdžius visus skolininkui pateiktus nurašymo nurodymus arba gavus duomenis apie visų skolininkui taikytų apribojimo nurodymų panaikinimą. Duomenys informacinės sistemos duomenų bazės archyve  saugomi 10 metų nuo jų perkėlimo. Pasibaigus šiam terminui duomenys sunaikinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

33. Asmenys, tvarkantys asmens duomenis informacinėje sistemoje, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams.

34. Informacinėje sistemoje duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27001:2013, LST ISO/IEC 27002:2014, kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą, ir elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“, Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“.

 

VII SKYRIUS

INFORMACINĖS SISTEMOS FINANSAVIMAS

 

35. Informacinės sistemos administravimo ir vystymo išlaidos finansuojamos iš lėšų:

35.1. gautų iš skolininkų sumokėto informacinės sistemos valdytojo patvirtinto informacinės sistemos palaikymo mokesčio už kiekvieną informacinės sistemos suformuoto nurašymo nurodymo, perduoto kredito įstaigai, įvykdymą;

35.2. iš valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas;

35.3. iš atlyginimo, gauto už suteiktas paslaugas, nurodytas nuostatų 25 punkte.

 

VIII SKYRIUS

Modernizavimas ir likvidavimas

 

36. Informacinė sistema modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

37. Likviduojant informacinę sistemą, jos duomenys ir dokumentai perduodami kitai informacinei sistemai, arba perduodami valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Duomenų subjekto teisės, susijusios su informavimu apie jo asmens duomenų tvarkymą, supažindinimu su tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-270, 2014-08-13, paskelbta TAR 2014-08-13, i. k. 2014-11019

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1R-126 „Dėl Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-197, 2015-07-21, paskelbta TAR 2015-07-21, i. k. 2015-11509

Dėl teisingumo ministro 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1R-126 „Dėl Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-206, 2015-07-28, paskelbta TAR 2015-07-28, i. k. 2015-11721

Dėl teisingumo ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 1R-197 „Dėl teisingumo ministro 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1R-126 „Dėl piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo"pakeitimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-287, 2015-10-08, paskelbta TAR 2015-10-08, i. k. 2015-14913

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1R-126 „Dėl Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-295, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-22, i. k. 2016-27207

Dėl teisingumo ministro 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1R-126 „Dėl Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-103, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06342

Dėl teisingumo ministro 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1R-126 „Dėl Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo